Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥΓΙΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΤΗΝΑΕΙΦΟΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕ ΘΕΜΑΤΑΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος ΔημήτριοςΔικαιάκοςκαι ΜιχαήλΣκούλλος

2 ΣΚΟΠΟΣΤΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ Είναι να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του ήαποσπασματικά σε μια ή περισσότερες χρονικές περιόδους ανάλογα με το σχεδιασμό και τη στοχοθεσία της σχολικής μονάδας ή του φορέα, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από μια ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος : Προβλήματαατμοσφαιρικού περιβάλλοντοςοφειλόμεναστην παραγωγήενέργειαςκαιπροοπτικές επίλυσής τους

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. Να διαμορφώσει ένα ενημερωμένο και ευαίσθητο πληθυσμό σχετικά με τα τοπικά, διεθνή και παγκόσμια προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντοςπουαπορρέουναπότηνπαραγωγήενέργειαςπου σήμερα βασίζεται κυρίωςστη χρήση τωνορυκτών καυσίμων. 2. Να συμβάλλει στην κατανόηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και οικολογικής αλληλεξάρτησης του τρόπου παραγωγής ενέργειας και των επιπτώσεων του στο περιβάλλον των αστικών, αγροτικών και δασικώνπεριοχών. 3. Να καλλιεργήσει αξίες, στάσεις και πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης σχετικά με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, ειδικότεραμετηνπροώθησητωνανανεώσιμων πηγών ενέργειαςστη βάση τηςαειφόρου ανάπτυξης.

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Να δημιουργήσει νέα πρότυπα συμπεριφοράς, τρόπου ζωής και κατανάλωσης στα άτομα και τις ομάδες για το περιβάλλον και την αειφορία με ιδιαίτερο βάρος στην ελαχιστοποίηση χρήσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση κινήτρων και αισθήματος προσωπικής δέσμευσηςγιατηνενεργόατομικήκαισυλλογικήδραστηριοποίηση του εκπαιδευόμενου σχετικά με την προστασία, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Νακαλλιεργήσειτιςαπαιτούμενεςδεξιότητεςσταάτομακαιτις ομάδες γιατηναναγνώρισηκαιτηνεπίλυσηπεριβαλλοντικώνπροβλημάτων στη βάση τηςαειφόρου ανάπτυξης.

5 Οι γενικοί στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού βρίσκονται σε αντιστοιχία με τη στοχοθεσία ανάπτυξης προγραμμάτων όπως προκύπτει από την στρατηγική για την εκπαίδευση για τηναειφόροανάπτυξη (UNECE,Vilnius 2005) και τις αρχές τηςδεκαετίαςτου Ο.Η.Ε. (UNESCO).

6 ΔΟΜΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ δηγός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Οδηγός των Εκπαιδευτών Εποπτικό υλικό ριθμός ρασ/των ΜέροςΑ : Προβλήματα ατμοσφαιρικούπεριβάλλοντος οφειλόμενα στηνπαραγωγή ενέργειας Κεφ. 1 ο : Ατμοσφαιρική ρύπανση Κεφ. 2 ο : Φαινόμενο θερμοκηπίου Κεφ. 3 ο : Λέπτυνση τηςστοιβάδας του όζοντος Κεφ. 4 ο : Όξινη Βροχή ΜέροςΒ : Προοπτικέςεπίλυσης Κεφ. 5 ο : Ηλιακή ενέργεια Κεφ. 6 ο : Αιολική ενέργεια Κεφ. 7 ο : Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Κεφ. 8 ο : Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα Κεφ. 9 ο : Υδρογόνο τοκαύσιμοτου μέλλοντος Στον «Οδηγό τωνεκπαιδευτών» περιλαμβάνονται και τα κεφ. Ενέργειακυμάτων-παλιρροιών-ωκεανών, Γεωθερμική ενέργεια, Φυσικό αέριο Καύσηστερεών αποβλήτωνστην τσιμεντοβιομηχανία. ΜέροςΓ : Εξοικονόμηση ενέργειας Κεφ.10 ο : Εξοικονόμηση ενέργειας α) 35 χάρτεςεννοιώνσεδιαφάνειες β) μιαψηφιακήπαρουσίαση των χαρτών εννοιών, του φωτογραφικού υλικού, των πινάκων καιτωνδιαγραμμάτωνμε την μεταξύ τουςδιασύνδεση γ) έναψηφιακό αρχείο όπου περιλαμβάνει ανά κεφάλαιο το σύνολο του φωτογραφικού υλικού τους πίνακες και τα διαγράμματα που περιέχονταικαιστουςδύο Οδηγούς

7 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι δραστηριότητες έχουν ταξινομηθεί στις παρακάτω πέντε κατηγορίες με κριτήριο το περιεχόμενό τους και την διδακτική στρατηγική που ακολουθείται για την επίτευξη των στόχων. α) Δραστηριότητες στο πεδίο β) Προσομοιώσεις παιχνίδια ρόλων γ) Ανάλυση πληροφοριών από κείμενο και διαγράμματα δ) Επισκοπήσεις πεδίου Δημοσκοπήσεις και ενημερωτική δράση ε) Πειραματικές δραστηριότητες

8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται : πειράματα αναλογικά πειράματα / μοντέλα κατασκευές ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Επαγωγική καθοδηγούμενη ανακαλυπτική ομαδική εργασία

9 ΔΟΜΗΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ 2. ΣΚΕΥΗ/ΥΛΙΚΑ 3. ΠΟΡΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10 ΔΟΜΗΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Φύλλο εργασίας Το φύλλο εργασίας μπορεί να αναλυθεί άτυπα σε τρία μέρη μέσα από τη διαδοχή των οποίων ο εκπαιδευόμενος οδηγείται από τις παρατηρήσεις στην κατανόηση των μηχανισμών του περιβάλλοντος με παράλληλη καλλιέργεια θετικών στάσεων γι αυτό. Μέρος Α 1. Μεταφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που καταγράφηκαν με συνοπτικό τρόπο σε πίνακες. 2. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων και κατασκευή διαγραμμάτων. 3. Διατύπωση συμπερασμάτων.

11 Φύλλο εργασίας Μέρος Β (κυρίως στην περίπτωση των αναλογικών πειραμάτων / μοντέλων) Σύγκριση δύο φωτογραφιών μία της πειραματικής διάταξης και μία του συστήματος (πραγματική ήψηφιακό σκίτσο). Καταγραφή σε πίνακα των αντιστοιχιών όρο προς όρο μεταξύ του εμπειρικού επιπέδου (μοντέλο) και του επιπέδου περιγραφής της πραγματικότητας (σύστημα). Αναγωγή των συμπερασμάτων του Α μέρους του φύλλου εργασίας στο σύστημα. Μελέτη, ερμηνεία, εντοπισμός σχέσεων των στοιχείων του συστήματος και πρόβλεψη της εξέλιξής του.

12 Παρατήρησε προσεκτικά τις δύο παρακάτω φωτογραφίες και προσπάθησε να κάνεις τις αναλογίες και αντιστοιχίσεις ΜΟΝΤΕΛΟ Δοχείο με νερό Στάθμη του νερού Βάζο Αέρας μέσα στο βάζο Κλειστό βάζο (ως αντικείμενο) Ανοιχτό βάζο (ως αντικείμενο) Γυάλινη επιφάνεια του βάζου ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Στηριζόμενος στις αναλογίες και αντιστοιχίσεις που έκανες όπως επίσης και στα συμπεράσματα που οδηγήθηκες μέχρι τώρα από τη δραστηριότητα, απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα : Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου ποια επίδραση θα έχει στο νερό των ωκεανών; Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του φυσικού φαινομένου στη στάθμη των ωκεανών;

13 Φύλλο εργασίας ΜέροςΓ Επιχειρούνται ένα ή περισσότερα από τα επόμενα βήματα ανάλογα τη δραστηριότητα : 1. Κατανόηση των μηχανισμών του οικοσυστήματος μέσω μελέτης πινάκων και αποσπασμάτων ερευνών σχετικών μετο θέμα. 2. Συζήτηση σε ομάδες κάποιου ερωτήματος με ενεργητική συμμετοχή, έκφραση των θέσεων, και άσκηση της ικανότητας να ακούν με παράλληλη ενίσχυση τηςαυτοπεποίθησηςτων εκπαιδευομένων. 3. Διαμόρφωση θετικών στάσεων σχετικά μετο περιβάλλον και τηναειφορία.

14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μοντέλο ανύψωσηςτηςστάθμηςτων ωκεανών, λόγωενίσχυσηςτου φαινομένου του θερμοκηπίου Φύλλο εργασίας Σκέψου ποια θα είναι τα αποτελέσματα της μεταβολής της στάθμης των ωκεανών στα παράκτια οικοσυστήματα όπως δέλτα ποταμών, υδροβιότοπους, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατοικημένεςπεριοχές κλπ. Συζήτησε με τους συμμαθητές σου και δημιούργησε ένα διάγραμμα όπου θα απεικονίζονται οι αλυσωτές επιπτώσεις από την ανύψωση της στάθμης των ωκεανών λόγω της ενίσχυσηςτου φαινομένου του θερμοκηπίου.

15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χρησιμοποίηση τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα τον φορέα, τη στοχοθεσία και τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του προγράμματος από : Ενώσεις καταναλωτών Δήμους της χώρας Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Εντευκτήρια θρησκευτικών ομάδων Συστήματα προσκόπων Κατασκηνώσεις Πολιτιστικούς και Φυσιολατρικούς Συλλόγους

16 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κλασικό τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα Βαθμίδα Γυμνασίου Βαθμίδα Λυκείου Διαμόρφωση, εφαρμογή και υλοποίηση projects Διεύρυνση και προέκταση των εφαρμογών του γνωστικού αντικειμένου μαθημάτων

17 ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ) Διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κεντρικό κάθετο άξονα το θέμα : «Προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος οφειλόμενα στην παραγωγή ενέργειας και προοπτικές επίλυσής τους» το οποίο θα έχει μια σπειροειδή α- νάπτυξη στις τάξεις Β και Γ με οριζόντιο άξονα που διαμορφώνεται από το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των αντ στοιχων τάξεων έτσι όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα. ά- ξη Β Προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Φαινόμενο θερμοκηπίου Λέπτυνση στοιβάδας του όζοντος Προοπτικές επίλυσης Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Εξοικονόμηση ενέργειας Δραστηριότητες 2, 4, 5 Γ Ατμοσφαιρική ρύπανση Όξινη βροχή Βιομάζα Μικρά υδρο/κά έργα Δραστηριότητες 1, 3, 5 Υδρογόνο το καύσιμο του μέλλοντος

18 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ β) Διαθεματικά προγράμματα που μπορεί να είναι : Προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες Εξοικονόμηση ενέργειας. Παρατήρηση : ο σχεδιασμός του προγράμματος δεν πρέπει να παραμένει μόνο στο περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων του υλικού αλλά να υπάρχει ώσμωση κατάλληλων δραστηριοτήτων και από άλλες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο της διερεύνησης του αντίστοιχου θέματος.

19 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΚΛΑΣΙΚΟ» ΤΥΠΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαμόρφωση, εφαρμογή και υλοποίηση projects (διεπιστημονικό μοντέλο) τα οποία σχετίζονται με τις ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες που περιέχονται στα τρία μέρη του εκπαιδευτικού υλικού. Στην περίπτωση όπου γίνεται μελέτη ενός από τα ατμοσφαιρικά προβλήματα θα πρέπει να γίνει ώσμωση κατάλληλων δραστηριοτήτων και από άλλες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο τηςδιερεύνησηςτου αντίστοιχουθέματος. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι προκύπτουν και άλλα project με μια οριζόντια μελέτη που διαπερνά τα προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος δύο από τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καιείναι : i) Βιογεωχημικοί κύκλοι των στοιχείων, διατάραξή τους και προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. ii) Διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

20 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΚΛΑΣΙΚΟ» ΤΥΠΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεύρυνση και προέκταση των εφαρμογών του γνωστικού αντικειμένου στο σύνολο σχεδόν των μαθημάτων καθώς και εμπλουτισμός του περιεχομένου τους με δραστηριότητες που εισάγουν την εκπαιδευτική διάσταση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (πολυεπιστημονικό μοντέλο) ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα Φυσική Πυκνότητα. Γνωστική περιοχή Διαστολή υγρών. Αλλαγές φυσικής κατάστασης ενός σώματος. Εκπαιδευτική διάσταση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη Μεταφορά αέριων ρύπων. Φαινόμενο θερμοκρασιακής αναστροφής. Ροή του νερού σε παθητικό ηλιακό θερμοσίφωνα. Ανύψωση της στάθμης των ωκεανών (φαινόμενο θερμοκηπίου). Ο κύκλος του νερού στη φύση. Συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου (ανύψωση της στάθμης των ωκεανών).

21 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟ «ΚΛΑΣΙΚΟ» ΤΥΠΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α) υλοποίηση projects κατά τον ίδιο τρόπο που προτάθηκε στο Γυμνάσιο, β) διεύρυνση του τρόπου παρουσίασης και προσέγγιση μέσω βιωματικής μάθησης διδακτικών ενοτήτων που σχετίζονται με τη θεματολογία του εκπαιδευτικού υλικού και περιέχονται κυρίως στα παρακάτω μαθήματα: Βιομηχανική παραγωγή και ενέργεια, Τεχνολογική κατεύθυνση Γ τάξη Τεχνολογία και Ανάπτυξη. Τεχνολογική κατεύθυνση, Γ τάξη Αρχές περιβαλλοντικών Επιστημών, Β τάξη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Τεχνολογική κατεύθυνση, Β τάξη γ) εμπλουτισμό του περιεχομένου μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος με δραστηριότητες που εισάγουν την εκπαιδευτική διάσταση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (πολυεπιστημονικό μοντέλο) όπως προτάθηκε και στη βαθμίδα του Γυμνασίου.

22 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΗΣΗ ΤΟΥΕ.Υ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ολόκληρα τμήματα της Α Λυκείου Περιβαλλοντικές ομάδες Γυμνασίων ( μαθητές Α, Β και Γ τάξης) Ολόκληρα τμήματα της Β τάξης Γυμνασίου 2 h/εβδομάδα Από 2/10/2006 έως 30/4/2007 Από 1/11/2006 έως 30/4/2007 Από 2/10/2006 έως 30/4/2007 Πρόγραμμα εκπαίδευσηςγια το περιβάλλον και τηναειφόρο ανάπτυξη

23 ΔΟΜΗΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Πρώτη ενότητα: Δημογραφικάστοιχείατων μαθητών περιλαμβάνονται οι ανεξάρτητεςμεταβλητές: α) φύλο β) σχολικήμονάδα γ) τάξη φοίτησης δ) μορφωτικό επίπεδο γονέων ε) μαθησιακή επίδοση στ) έτη συμμετοχήςσε προγράμματα Π.Ε.

24 ΔΟΜΗΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Δεύτερη ενότητα: Κλίμακα των στάσεων ( ερωτηματολόγιο των στάσεων) πουπεριλαμβάνειτιςυποκλίμακες: α) η περιγραφόμενη συμπεριφορά, β) η ενδεχόμενη συμπεριφορά γ) η αίσθηση τηςαποτελεσματικότητα τηςπροσωπικής πράξης δ) ο αειφορικόςπροσανατολισμόςτηςθετικήςστάσηςγια το περιβάλλον Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις (με 5-βαθμη κλίμακα Likert) οι οποίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε αντίστοιχες έρευνες προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα και εμπλουτισμένες με άλλες νέες.

25 ΔΟΜΗΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τρίτη ενότητα: Κλίμακα των γνώσεων ( ερωτηματολόγιο των γνώσεων) πουπεριλαμβάνειτιςθεματικέςενότητες: α) φαινόμενο του θερμοκηπίου β) λέπτυνση τηςστοιβάδαςτου όζοντος γ) όξινη βροχή δ) ανανεώσιμεςπηγέςενέργειαςκαι ε) εξοικονόμηση ενέργειας. Περιλαμβάνει πρωτότυπεςερωτήσειςτετραπλής επιλογήςπου καλύπτουν με πληρότητα το αναλυτικό πρόγραμμα του συνόλου των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., τόμ. Α &Β ) στις γνωστικές περιοχές που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται με θέματα ενέργειας

26 Πειραματική μέθοδος με χρήσηπ.ο. καιο.ε. με προέλεγχοκαιμεταέλεγχο

27 Πριν Μετά Ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.) (Μ.Ο.) Ο.Ε. Συσχετισμένος έλεγχος t (Μ.Ο.) Ο.Ε. Μη συσχετισμένος έλεγχος t Μη συσχετισμένος έλεγχος t Πειραματική ομάδα (Π.Ο.) (Μ.Ο.) Π.Ο. Συσχετισμένος έλεγχος t Τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά για : (Μ.Ο.) Π.Ο. πιθανότητα στατιστικού σφάλματος : α) < 5% β) < 1% με προσαρμογή Bonferroni (τέσσερειςσυγκρίσεις) α) < 1,25% β) < 0,25%

28 Σύνοψη των αποτελεσμάτων τηςαξιολόγησηςτου Π.Π.Ε. και του Ε.Υ. Εφαρμογή του Π.Π.Ε. και του Ε.Υ. Πιθανότητα στατιστικού σφάλματος, p Γνώσεις Αποτελεσματικότητα προσωπικής πράξης Παράγοντεςστάσεων Αειφορικός προσανατολισμός Ενδεχόμενη συμπεριφορά Περιγραφόμενη συμπεριφορά Τμήματα Α Λυκείου <1% <5% Π.Ο. Γυμνασίου <1% <5% Σ.Α. Σ.Α. Τμήματα Β Γυμνασίου <1% <5% Σ.Α. Σ.Α. Σ.Α. Σ.Α. Σ.Α.

29 Η αλληλεπίδρασημεταξύ τωνδύο συνθηκώνκαιημεταβολήμε τον χρόνο στηδιπλήμικτήανάλυση ANOVA είναι : Παράγονταςστάσεων Τρόποςεφαρμογής του προγράμματοςκαιτου Ε.Υ. Γνώσεις Αποτελεσματικότητα προσωπικής πράξης Αειφορικός προσανατολισμός Ενδεχόμενη συμπεριφορά Περιγραφόμενη συμπεριφορά Τμήματα Α Λυκείου Σ.Σ. Σ.Σ. Σ.Σ. Σ.Σ. Σ.Σ. Π.Ο. Γυμνασίου Σ.Σ. Σ.Α Σ.Α Σ.Α. Σ.Σ. Τμήματα Β Γυμνασίου Σ.Σ. Σ.Σ. Σ.Α. Σ.Α. Σ.Σ.

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥ Ε.Υ ΗεφαρμογήτουΠ.Π.Ε. καιηυποστήριξήτουαπό το Ε.Υ. βελτίωσετιςγνώσεις και τροποποίησε τις στάσειςτωνμαθητώνσε θέματαπου αφορούνστο περιβάλλονκαι σχετίζονταιμετην ενέργεια Μεγαλύτερηαποτελεσματικότηταέχουμεστο Λύκειο απόότιστο Γυμνάσιο. Η αειφορία τόσοωςέννοια, όσοκαι οαξιακός προσανατολισμός της θετικής στάσης γιατο περιβάλλον στοπλαίσιο αυτής, προϋποθέτουνυψηλότερο γνωστικό επίπεδο, δεδομένουτουεύρους των εννοιών πουεντάσσονται σεαυτή, αλλάκαι της πολυπλοκότητας της διασύνδεσής τους. Γιατηναποδοτικότερηεφαρμογήτου Π.Π.Ε. στηνβαθμίδατου Γυμνασίουείναισκόπιμο α) ναμειωθείοόγκος των πληροφοριών, β) νααπομακρυνθούνοιδραστηριότητες εκείνεςοιοποίες απαιτούν υψηλότερο επίπεδο γνώσεωνστο πεδίο τωνφυσικών επιστημών, γ) ναεμπλουτιστείμε περισσότερεςδραστηριότητες, εκτόςτηςσχολικής τάξης

31 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥΓΙΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΤΗΝΑΕΙΦΟΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕ ΘΕΜΑΤΑΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος ΔημήτριοςΔικαιάκοςκαι ΜιχαήλΣκούλλος

32 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΟΜΑΔΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΟΧΙΕΠΙΔΕΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Δασκαλοκεντρική. Μετωπική / ο εκπαιδευτικός κυρίαρχοςτης τάξης. Συμμετοχή πολλών μαθητών και μαθητριών. Παραδοσιακήδιαχείριση τηςτάξης. Ειδικοί γνωστικοί στόχοι. Νοητικές δεξιότητες. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαθητοκεντρική. Οεκπαιδευτικόςδιευκολυντήςτων δραστηριοτήτων τηςτάξης. Συμμετοχήόλουτου μαθητικού πληθυσμού. Τάξη σεομάδες : ενεργητική μάθησημε χειρισμόοργάνων και φύλλα εργασίας. Γνωστικοί, ψυχοκινητικοίκαι συναισθηματικοίστόχοι.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική (και κατ επέκταση σε όλο το φάσμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κεφάλαιο 2.1. Παραδείγματα θεμάτων ενταγμένων στον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» Σχόλιο: Οι τίτλοι που ακολουθούν είτε υλοποιήθηκαν από σχολεία της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού

Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού Έκτορος Ελένη Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Χρίστου Ευθυμία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.2Α Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Βασίλειου Τσατήρη, Προέδρου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Ημερίδα «Το μέλλον των Γεωπονικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο-οι επαγγελματικές προοπτικές»

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα