Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016"

Transcript

1 Dentist Education Institute Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK Εάν θζλεισ να αςχοληθείσ ςοβαρά με την εμφυτευματολογία, τισ αναγεννητικζσ τεχνικζσ, τισ βιολογικά κατευθυνόμενεσ θεραπείεσ, και να αποκτήςεισ πραγματική χειρουργική κλινική εμπειρία, ακολοφθηςε τον δρόμο που οδηγεί ςτο Dentist Education Institute

2 Σα μετεκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: ςειρά επιςτθμονικϊν ςεμιναρίων, Hand-on πρακτικισ εκπαίδευςθσ, & κακθμερινι ςυμμετοχι ςε κλινικά live χειρουργεία πολλϊν αλλά και διαφορετικϊν περιςτατικϊν. Προςοχι: τα περιςτατικά δεν επιλζγονται. Τποχρζωςθ φοιτθτϊν να παρουςιάςουν: αρκετζσ ατομικζσ θ ομαδικζσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, κακϊσ και να δθμοςιεφςουν μια τουλάχιςτον ερευνθτικι εργαςία. 10 τουλάχιςτον κλινικά περιςτατικά που ολοκλιρωςαν κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ ι ςτο ιατρείο τουσ step by step. Σα προγράμματα είναι ςτθν Αγγλικι και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Δυνατότθτα χορθγίασ για ςυμμετοχι ςε διεκνι ςυνζδρια. Για όςο το δυνατό καλφτερο αποτζλεςμα εκπαίδευςθσ ςτα προγράμματα ςυμπεριλαμβάνεται αυςτθρά μικρόσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν τα διδακτρα περιλαμβανονται: Απεριοριςτοσ αρικμόσ εμφυτευμάτων χειρουργείων και 30 εμφυτεφματα επιλογισ με χειρουργικι & προςκετικι καςετίνα. Προςοχι: Σο πρόγραμμα Clinical Master είναι ανεγνωριςμζνο και ιςότιμο προγράμματοσ μεταπτυχιακοφ πανεπιςτθμιακοφ τίτλου. Σο δε Advanced Diploma in Implantology είναι ανεγνωριςμζνο από τον κρατικό φορζα Edexcell-UK.

3 Γιατί να επιλζξω το υγκεκριμζνο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίασ του Dentist Education Institute; Πρϊτα απ όλα ρϊτθςε και μίλθςε με τουσ ζλλθνεσ αποφοίτουσ των προγραμμάτων του DEI για να αποκτιςεισ μια άμεςθ και αμερόλθπτθ πλθροφόρθςθ για το πϊσ το πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν επζδραςε ςτθν επαγγελματικι τουσ πορεία. Δεν υπάρχει άλλο ανάλογο πρόγραμμα με τόςο μεγάλθ πλθκϊρα διαφορετικϊν κλινικϊν περιςτατικϊν. Ζμπειροι κλινικοί πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, αλλά και διεκνϊσ ανεγνωριςμζνοι οδοντίατροι μεταδίδουν τισ γνϊςεισ τουσ. Δεν κρφβεται αλλά αντικζτωσ μεταδίδεται κάκε γνϊςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Περιλαμβάνεται θ κλαςικι εμφυτευματολογία αλλά διδάςκονται με ζμφαςθ όλοι οι ςφγχρονοι και καινοτόμοι τρόποι αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ των εμφυτευματολογικϊν περιςτατικϊν. ο κάκε εκπαιδευόμενοσ αντιμετωπίηεται ξεχωριςτά ςαν προςωπικότθτα, με προςοχι και με ζμφαςθ ςτισ δικζσ του ανάγκεσ εκμάκθςθσ Διδάςκονται τα μυςτικά του Οδοντιατρικό Μάρκετινγκ Πάνω από ϊρεσ κεωρθτικισ και κλινικισ εκπαίδευςθσ. Πρακτικι εξάςκθςθ με τοποκζτθςθ απεριόριςτου αρικμοφ εμφυτευμάτων ςε αςκενείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ υπό τθν επίβλεψθ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ του Ινςτιτοφτου. Εξετάςεισ και Αξιολογιςεισ κακθγθτϊν και φοιτθτϊν ςε διάφορα ςτάδια. Αποκτάσ ζναν πανεπιςτθμιακό ευρωπαϊκό τίτλο, άμεςα αναγνωρίςιμο ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ αλλά και διεκνϊσ.

4 In the clinical programs of the Institute are allowed to participate in, only graduate dentists. Due to the very small number of the permitted participants, applications must be submitted on time in the education committee of the Institute Supporting documents: 1. A certified copy of Dental graduation diploma 2. CV and photo 3. Application form The final selection of the dentists who are participating will be done from the Institute s education committee. Training in real clinical conditions Placement of implants on patients Laser & Microscope in Implantology Molecular Biology in Dentistry Growth Factors, CGF,LPCGF,PRP,PRF,CD34+ New Technology & Bio-Technology Innovations in Implantology & Implant Prosthetics Flap & Flapless Techniques IPG DET Legal information Marketing in Dentistry Seeger Techniques, OT Biological Abutments

5 To all participants: FREE 30 implants & Implant Kit (Surgical and Prosthetic). FREE Training in CGF-CD34+ Matrix & LPCGF, the simplest and most advanced system of collection and use of concentrated growth factors and stem cells in Dentistry, for every day dental practice. FREE Training in the innovative IPG DΕΣ Atraumatic implant placement with No SFE (Νο Sinus Floor Elevation) procedures & with intentional perforation of the Schneiderian s membrane. Use of the stem cells CD34+ Trainees ability to participate their own patients in the postgraduate program Communication: Facebook: https://www.facebook.com/groups/ / Tel , , καθημερινά 10:00 ζωσ 14:00 Ζναρξθ προγράμματοσ Α ομάδασ: 23 Μαΐου εμπορικζσ εταιρίεσ εμφυτευμάτων θα ςυμμετάςχουν ωσ χορηγοί ςτα μετεκπαιδευτικά προγράμματα τησ εμφυτευματολογιασ.

6 Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει κεωρθτικι και κλινικι εκπαίδευςθ Θεωρθτικό μζροσ Ιςτορικι αναδρομι εμφυτευμάτων Βιολογία Oςτεοενςωμάτωςθσ Θεωρία και πρακτικι εξάςκθςθ διαφόρων Επιεμφυτευματικϊν ςυςτθμάτων Διάφορα είδθ ςφνδεςθσ εμφυτεφματοσ-κολοβϊματοσ Επιφάνειεσ εμφυτευμάτων Λιψθ ιςτορικοφ, ςυγκατάκεςθ αςκενοφσ Νομικζσ πλθροφορίεσ ΕΟΚ Μάρκετινγκ ςτθν Οδοντιατρικι, Καινοτόμα προϊόντα ςτθν Οδοντιατρικι Μειονεκτιματα - Πλεονεκτιματα εμφυτευμάτων και τεχνικϊν Ακτινολογία: Πανοραμικι ακτινογραφία, Αξονικι τομογραφία, εξάςκθςθ & κατανόθςθ, Ακτινογραφικι ανάλυςθ και Διάγνωςθ Απλά και Πολφπλοκα ςχζδια κεραπείασ Προετοιμαςία Ιατρείου, Ιατρικοφ προςωπικοφ και αςκενϊν Τλικά και Εργαλεία Κρθμνοί και ςυρραφζσ, Είδθ Ραμμάτων Αναγεννθτικζσ τεχνικζσ και μοςχεφματα Χειρουργικζσ διαδικαςίεσ Άμεςθ Εμφφτευςθ, πότε και πωσ Είδθ Μεμβρανϊν εμπορίου Είδθ Αυτόλογων Βιολογικϊν Μεμβρανϊν Βιολογικά Abutment Βιοενεργι Μεμβράνθ Εμφυτευμάτων Βιουλικά ςτθν ςφγχρονθ οδοντιατρικι Καινοτομίεσ ςτθν ςφγχρονθ οδοντιατρικι Εμφυτεφματα με Γενικι Αναιςκθςία και Μζκθ Μεταβατικζσ Αποκαταςτάςεισ Επιεμφυτευματικι Προςκετικι: Κινθτι, Ακίνθτθ, Seeger Επιτυχία, Αποτυχία, Διατιρθςθ αποτελζςματοσ Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτα Εμφυτεφματα Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτθν Επιεμφυτευματικι Προςκετικι Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτθν Αιςκθτικι η ϊ ν θ υνεργαςία οδοντιάτρου, τεχνίτθ και εταιρίασ εμφυτευμάτων Επιλογι εμφυτεφματοσ

7 Σεχνικζσ αποτφπωςθσ φγκλιςθ & Νευροφυςιολογία Κοχλιοφμενεσ, υγκολοφμενεσ & Seeger Αποκαταςτάςεισ Σεχνικζσ Seeger, Seeger Bridge Seeger ΟΣ Equator, Βιολογικά ΟΣ Abutment Άμεςθ φόρτιςθ Εμφυτεφματα ςτο ιγμόρειο Σεχνικζσ Ανφψωςθσ Ιγμορείου, κλειςτι, ανοικτι & IPG DET Sinus Grafting Procedures. Flap & Flapless Techniques Μίνι εμφυτεφματα, είδθ και χρίςθ τουσ Νάρκθκεσ και Κατευκυνόμενθ Εμφυτευματολογία, (Guided Implantology) Διάγνωςθ & Πρόγνωςθ υςτιματα CAD-CAM Αυξθτικοί Παράγοντεσ και Βλαςτοκφτταρα ςτθν κακθμερινι Οδοντιατρικι πραξθ Β γενιάσ Αυξθτικοί Παράγοντεσ CGF-CD44+Matrix Βιομθχανικά Δόντια ωσ μελλοντικι Αναγεννθτικι Θεραπεία Τβριδικά Εμφυτεφματα Αντιμετϊπιςθ πόνου TMD Seeger Bridge Implant Rehabilitation in Patients with TMD (temporo-mandiboular disease) Κλινικό μζροσ Σοποκζτθςθ κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ 300 τουλάχιςτον εμφυτευμάτων ςε αςκενείσ (minimum number) τοποκζτθςθ 50 Μίνι Εμφυτευμάτων ςε αςκενείσ (minimum number) Αναγεννθτικζσ Σεχνικζσ με διάφορα είδθ μοςχευμάτων και τεχνικϊν Χρίςθ διαφόρων τφπων Μεμβρανϊν Σιτανίου και Κολλαγόνου Κατευκυνόμενθ Σοποκζτθςθ Εμφυτευμάτων, Χειρουργικοί Νάρκθκεσ Διαχείριςθ και χρίςθ όλων των τφπων των Αυξθτικϊν Παραγόντων Διαχείριςθ και χρίςθ Βλαςτοκυττάρων Μεςεγχυματικοφ τφπου για οςτικι ανάπλαςθ

8 GBR & GTR Χρίςθ Βιολογικϊν Μεμβρανϊν Χρίςθ Βιοενεργισ Μεμβράνθσ Εμφυτευμάτων Χρίςθ Ενζςιμων Αυξθτικϊν Παραγόντων Κλειςτι & Ανοικτι Ανφψωςθ Ιγμορείου & IPG DET Σοποκζτθςθ Εμφυτευμάτων με Γενικι Αναιςκθςία και Μζκθ Χειρουργικι Αποκάλυψθ Εμφυτευμάτων, Ατραυματικι Χειρουργικι & Flapless Technique Χρίςθ όλων των ειδϊν των Laserςτθν εμφυτευματολογία Χρίςθ Μικροςκοπίου ςτθν εμφυτευματολογία Βιολογικά κατευκυνόμενθ κεραπεία Περιοδοντίτιδασ Βιολογικι κεραπεία Εμφυτευματίτιδασ Βιολογικά κατευκυνόμενθ Θεραπεία Οςτεονζκρωςθσ Αποκατάςταςθ με Εμφυτεφματα & Ακίνθτθ Επιεμφυτευματικι Προςκετικι 20 περιπτϊςεισ (minimum number) νωδϊν γνάκων, Άμεςθ Φόρτιςθ Seeger Άμεςθ Αποκατάςταςθ 10 περιπτϊςεων (minimum number) νωδϊν κάτω γνάκων με εμφυτεφματα και Κινθτι Επιεμφυτευματικι Προςκετικι τφπου Seeger ΟΣ Equator, Βιολογικοφ τφπου, Bonogna Implant System Βιολογικά Abutment ΟΣ Επιεμφυτευματικεσ μόνιμεσ προςκετικζσ αποκαταςτάςεισ όλων των τφπων Σεχνικζσ Αποτφπωςθσ όλων των τφπων Μεταβατικζσ Αποκαταςτάςεισ διαφόρων τφπων, Κινθτι, Ακίνθτθ, Seeger Επιτυχία, Αποτυχία, Διατιρθςθ αποτελζςματοσ Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτα Εμφυτεφματα Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτθν Επιεμφυτευματικι Προςκετικι Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτθν Αιςκθτικι ηϊνθ Επιλογι εμφυτεφματοσ Σεχνικζσ αποτφπωςθσ Επιλογι κολοβϊματοσ Άμεςθ φόρτιςθ Εμφυτεφματα ςτο ιγμόρειο με IPG DET

9 Διδάςκουν: Κακθγθτζσ Ευρωπαϊκϊν Πανεπιςτθμίων και Καταξιωμζνοι Επιςτιμονεσ από Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα & USA Διευκυντισ Προγράμματοσ: Prof. Dr. Ioannis P. Georgakopoulos BPP University, School of Health, London - UK Επίκουροσ Κακθγθτισ- Faculty member University of Modena & Reggio Emilia, Italy Ph.D. School in Mechanical Engineering & Biomaterials Faculty of Engineering Enzo Ferrari Dentist Education Institute, Athens, Greece, Director Postgraduate Programs. University of Athens, Dental School, Athens, Greece. University of Patras, Medical School, Rio, Greece. University of Patras, Medical School, Rio, Greece, Doctor of Philosophy- Ph.D. University of Michigan Ann Arbor USA, Certificate in Oral Biology. Master certificate in Implantology, COISCO, Italy. Advanced Diploma in Implantology, Edexcel - UK. Temple University, Certificate in Implantology. University of Vienna Dental School, Master degree in Laser applications. University of Vienna Dental school, Diploma SOLA Laser Academy. University of Vienna Dental school, Safety Laser Officer s certificate. Athens University of Economics & Business, AUEB ΑΟΕ, Executive MBA. Master Business Administration in: Business Administration, Computer Science, Management Science and Technology. World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry, President European Academy of Oral Surgery and Implantology, member of the Board HESOLA Hellenic Society of Laser Applications, X Member of the Board Member of: Association for Dental Education in Europe - Dublin Dental School and Hospital, ITI International Team for Implantology, German Society of Oral Implantology, DGOI, ICOI International Congress of Oral Implantologist, Sola Laser Academy.

10

11 Dentist Education Institute After filling out the application send it to: Application Form Dentist Education Institute Year Salutation (Mr., Mrs.) Academic title First name Surname Date of birth (dd.mm.yyyy) Place of birth Country of residence Street / Number Postal zip code / City Phone Office Phone Home Phone Mobile Phone Fax Nationality Please Complete or mark where appropriate Dentist Oral Surgeon Maxillofacial Surgeon Other specialty Graduated from (Name of University) Academic Degree / Year Year Of License to practice Dentistry / Country Spoken Language Experience with Implantology Yes No Inserting implants since Previous dental Implantology courses/ Certificate and dates Number of Implants inserted I am familiar with the following implant systems Other / Further learning Your expectations Agreement (Signature)

12 Dentist Education Institute Small learners groups Education in Live Dental Clinical Conditions Focus on each participant s individually High-tech, biotechnology & Innovations Walk with us in the highway of modern dental knowledge and give us the chance to prominence and improve your professional abilities and capabilities

13

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016 Dentist Education Institute www.dentistedu.com Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK 2015-2018 Advanced Diploma

Διαβάστε περισσότερα

Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική!

Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! Dentist Education Institute www.dentistedu.com Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! 3ετή Αγγλικά Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Master σε όλες τις εξειδικεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Short-Term Advanced Education Courses. Διοργάνωση. in affiliation with

2013-2014 ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Short-Term Advanced Education Courses. Διοργάνωση. in affiliation with 2013-2014 Short-Term Advanced Education Courses ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοργάνωση in affiliation with Organising institutions New York University College of Dentistry Continuing Dental Education Programs 345 East

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθεµατική Ηµερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός G.A.O.S.R. Spring Conference - Hotel Stratos Vassilikos

Πολυθεµατική Ηµερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός G.A.O.S.R. Spring Conference - Hotel Stratos Vassilikos What s new on dental photography, software for the orthodontic office, office management, preventive dental care for the orthodontic patient, soft tissue lasers, sterilization procedures, protective mouthguards

Διαβάστε περισσότερα

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Σάββατο και Κυριακή 17-18 Μαΐου 2014 (θεωρητικο

Διαβάστε περισσότερα

DENTIST EDUCATION INSTITUTE. www.dentistedu.com

DENTIST EDUCATION INSTITUTE. www.dentistedu.com DENTIST EDUCATION INSTITUTE www.dentistedu.com Αναγνωρισμένα προγράμματα Κλινική εκπαίδευση Υψηλή τεχνολογία Καινοτομίες Matrix CGF CD34 IPG DentistEdu Technique Βλαστοκύτταρα CD34 Έρευνα Μάρκετινγκ Επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣѲΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. 24-25 Απριλίου 2015 ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΙΣѲΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. 24-25 Απριλίου 2015 ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ο 24-25 Απριλίου 2015 Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ OMIΛΗΤΕΣ Dr. Wael Att, Germany Dr. Antonio Cerutti, Italy Dr. Camillo D' Arcangelo, Italy Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, µε µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδηµίας Αισθητικής Οδοντιατρικής που συνδιοργανώνεται µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, στο

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

PANMESSΕNIAN FEDERATION OF USA AND CANADA GREEK SUMMER SCHOOL Sunday, July 12, to Saturday, August 8, 2015 Kalamata, Greece

PANMESSΕNIAN FEDERATION OF USA AND CANADA GREEK SUMMER SCHOOL Sunday, July 12, to Saturday, August 8, 2015 Kalamata, Greece PANMESSΕNIAN FEDERATION OF USA AND CANADA GREEK SUMMER SCHOOL Sunday, July 12, to Saturday, August 8, 2015 Kalamata, Greece 1 Applicants for the Summer School program in Kalamata are eligible for the program

Διαβάστε περισσότερα

12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 1

12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 1 12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 1 12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 3 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, με ΟΛΕΣ τις ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4 th International

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Φουρµούζης. Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές Επιστηµονική Δραστηριότητα Δηµοσιεύµατα

Ιωάννης Ν. Φουρµούζης. Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές Επιστηµονική Δραστηριότητα Δηµοσιεύµατα Ιωάννης Ν. Φουρµούζης Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές Επιστηµονική Δραστηριότητα Δηµοσιεύµατα Αθήνα 2010 Περιεχόµενα Βιογραφικά στοιχεία 1. Προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Θερινό Ελληνικό Σχολείο στην Καλαμάτα για Παιδιά Ομογενών και για Δασκάλους Ελληνικών (2012) Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά

Θερινό Ελληνικό Σχολείο στην Καλαμάτα για Παιδιά Ομογενών και για Δασκάλους Ελληνικών (2012) Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά Θερινό Ελληνικό Σχολείο στην Καλαμάτα για Παιδιά Ομογενών και για Δασκάλους Ελληνικών (2012) Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά Ανακοίνωση Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ. Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES. Accredited, Certified, Services

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ. Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES. Accredited, Certified, Services ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES Accredited, Certified, Services ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ARISTOTLE UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ο στόχος µας. This is our goal. H φιλοσοφία µας. Our philosophy

Αυτός είναι ο στόχος µας. This is our goal. H φιλοσοφία µας. Our philosophy H φιλοσοφία µας Our philosophy Welcome to the clinic of Αesthetic Reconstructive Dentistry and Implantology, in Rhodes. Offering quality dental treatment protocols today, is a matter of combination between

Διαβάστε περισσότερα