Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική!"

Transcript

1 Dentist Education Institute Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! 3ετή Αγγλικά Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Master σε όλες τις εξειδικεύσεις της οδοντιατρικής 6 Masters in Clinical Dentistry in: Implantology Restorative & Cosmetic Dentistry Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics Endodontology Oral Surgery Periodontology Πληροφορίες: ,

2 Σπούδασε Οδοντιατρική στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στην Ισπανία 5 ατές πρόγραμμα σπουδών Universidad Europeo de Madrid Laureate International Universities Σε ένα φιλικότατο περιβάλλον για τον φοιτητή και με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες στην διάθεση του Πληροφορίες: Dentist Education Institute τηλ ,

3 University of Modena & Reggio Emilia University of Ferrara, Italy Edexcel U.K. Combined Clinical Postgraduate Program in Advanced Implantology, Full or Part Time, Starts 17 October 2014

4 Clinical Master Certificate in Implantology, DEI Advanced Diploma in Implantology, Edexcel, UK Postgraduate University Certificates, UNIMORE & UNIFE Παρόμοιο πρόγραμμα αφορά και τθν κλινικι εκπαίδευςθ όςων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςυμμετάςχουν ςτα Clinical Master of BPP University. Η Κλινική εξάςκηςη ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ αποτελεί το 70% του ςυνολικοφ χρόνου μετεκπαίδευςθσ Σο Part-Time πρόγραμμα αποτελείται από 8 ενότθτεσ, 2 θ 3 θμερϊν, μερικζσ εκ των οποίων μπορεί να παρακολουκιςει ο ενδιαφερόμενοσ οδοντίατροσ και μεμονωμζνα λαμβάνοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. υνολικι διάρκεια 18 μινεσ. Μεμονωμζνα δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςτο κλινικό πρόγραμμα. Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του Full-Time προγράμματοσ απαιτεί ςυνεχι κλινικι πρακτικι και μια επιςτθμονικι δθμοςίευςθ. υνολικι διάρκεια μινεσ. Χορηγίεσ, Δωρεάν Αεροπορικά Ειςιτήρια & Διαμονή, υπάρχει δυνατότθτα να δοκοφν ςε όςουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ δθμοςιεφςουν και παρουςιάςουν ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε διεκνι ςυνζδρια ςτο εξωτερικό και ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά. Οι νζοι Οδοντίατροι ολοκλθρϊνοντασ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κα ζχουν ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία και εργαςία ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Γλώςςα προγραμμάτων: Αγγλικι, Ιταλικι και Ελλθνικι. Κόςτοσ Προγραμμάτων: Εξαρτάται από το πρόγραμμα. Τοποθεςία: Ακινα, Μπολόνια & Φεράρα Ιταλίασ. Το ολοκληρωμζνο Κλινικό & Θεωρητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

5 Θεωρητικό: Ιςτορικι αναδρομι εμφυτευμάτων Βιολογία Oςτεοενςωμάτωςθσ Θεωρία και πρακτικι εξάςκθςθ διαφόρων Επιεμφυτευματικϊν ςυςτθμάτων Διάφορα είδθ ςφνδεςθσ εμφυτεφματοσ κολοβϊματοσ Επιφάνειεσ εμφυτευμάτων Λιψθ ιςτορικοφ, υγκατάκεςθ αςκενοφσ Νομικζσ πλθροφορίεσ, βάςθ ΕΟΚ Μάρκετινγκ ςτθν Οδοντιατρικι, Καινοτόμα προϊόντα ςτθν Οδοντιατρικι Μειονεκτιματα - Πλεονεκτιματα εμφυτευματικϊν τεχνικϊν Ακτινολογία: Πανοραμικζσ ακτινογραφίεσ, Αξονικζσ Σομογραφίεσ, εξάςκθςθ & κατανόθςθ, Ακτινογραφικι ανάλυςθ, Διάγνωςθ Απλά και Πολφπλοκα ςχζδια κεραπείασ Προετοιμαςία Ιατρείου, Ιατρικοφ προςωπικοφ και Αςκενϊν Τλικά και Εργαλεία Κρθμνοί και υρραφζσ, Είδθ Ραμμάτων Αναγεννθτικζσ τεχνικζσ, Τλικά Οςτικά μοςχεφματα όλων των κατθγοριϊν GBR, GTR, Οςτικι και Ιςτικι Αναγζννθςθ Χριςθ Laser ςτθν Οδοντιατρικι και ςτθν ΕμφυτεματολογΚα Βιοδιζγερςθ, Χειρουργικό Laser Θεραπεία Περιοδοντίτιδασ, Επιεμφυτευματίτιδασ & Οςτεονζκρωςθσ Διφωςφονικά, Ειδικζσ κατθγορίεσ αςκενϊν και αντιμετϊπιςθ τουσ Ψυχολογία αςκενοφσ και χειριςμόσ του από τον οδοντίατρο Χειρουργικοί νάρκθκεσ Χειρουργικζσ διαδικαςίεσ Άμεςθ Εμφφτευςθ, πότε και πωσ Είδθ Μεμβρανϊν εμπορίου Είδθ Αυτόλογων Βιολογικϊν Μεμβρανϊν Βιολογικά Abutment Βιοενεργι Μεμβράνθ Εμφυτευμάτων Βιουλικά ςτθν ςφγχρονθ οδοντιατρικι Καινοτομίεσ ςτθν ςφγχρονθ οδοντιατρικι Εμφυτεφματα με Γενικι αναιςκθςία και Μζκθ Μεταβατικζσ Αποκαταςτάςεισ Επιεμφυτευματικι Προςκετικι: Κινθτι, Ακίνθτθ, Seeger

6 Επιτυχία, Αποτυχία, Διατιρθςθ αποτελζςματοσ Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτα Εμφυτεφματα Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτθν Επιεμφυτευματικι Προςκετικι Αντιμετϊπιςθ αποτυχιϊν ςτθν Αιςκθτικι ηϊνθ υνεργαςία οδοντιάτρου, τεχνίτθ, εταιρίασ εμφυτευμάτων Επιλογι εμφυτεφματοσ Σεχνικζσ αποτφπωςθσ φγκλιςθ & Νευροφυςιολογία Επιλογι κολοβϊματοσ Κοχλιοφμενεσ, υγκολοφμενεσ & Seeger Αποκαταςτάςεισ Σεχνικζσ Seeger, Seeger Bridge Seeger ΟΣ Equator, Βιολογικά ΟΣ Abutment Άμεςθ φόρτιςθ Εμφυτεφματα ςτο ιγμόρειο Σεχνικζσ Ανφψωςθσ Ιγμορείου, κλειςτι, ανοικτι, IPG IPG DentistEdu Technique Sinus Grafting Procedures Flap & Flapless Techniques Μίνι εμφυτεφματα, είδθ και χριςθ τουσ Νάρκθκεσ και Κατευκυνόμενθ Εμφυτευματολογία, Guided Implantology Διάγνωςθ & Πρόγνωςθ υςτιματα CAD-CAM Αυξθτικοί Παράγοντεσ και Βλαςτοκφτταρα ςτθν Οδοντιατρικι Β γενιάσ Αυξθτικοί Παράγοντεσ & Βλαςτοκφτταρα CD34+ Βιομθχανικά Δόντια ωσ μελλοντικι Αναγεννθτικι Θεραπεία Τβριδικά Εμφυτεφματα Equator Seeger Αντιμετϊπιςθ πόνου TMD Seeger Bridge Implant Rehabilitation in Patients with TMD (temporo-mandiboular disease) Αιςκθτικι Περιςτοματικισ Περιοχισ Εξετάςεισ Εκπαιδευομζνων και Αξιολογιςεισ Κακθγθτϊν ςε διάφορα ςτάδια Κλινικό: Σοποκζτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ 300 εμφυτευμάτων ςε αςκενείσ (minimum number) Σοποκζτθςθ 50 Μίνι Εμφυτευμάτων (minimum number)

7 Αναγεννθτικζσ Σεχνικζσ με διάφορα είδθ μοςχευμάτων και τεχνικϊν Χριςθ διαφόρων τφπων Μεμβρανϊν Σιτανίου και Κολλαγόνου Κατευκυνόμενθ Σοποκζτθςθ Εμφυτευμάτων, Χειρουργικοί Νάρκθκεσ Διαχείριςθ και χριςθ όλων των τφπων των Αυξθτικϊν Παραγόντων Διαχείριςθ και χριςθ Βλαςτοκυττάρων Μεςεγχυματικοφ τφπου για Οςτικι Αναγζννθςθ GBR & GTR Χριςθ Βιολογικϊν Μεμβρανϊν Χριςθ Βιοενεργισ Μεμβράνθσ Εμφυτευμάτων Χριςθ Ενζςιμων Αυξθτικϊν Παραγόντων Κλειςτι και Ανοικτι Ανφψωςθ Ιγμορείου IPG DentistEdu Technique Σοποκζτθςθ Εμφυτευμάτων με Γενικι Αναιςκθςία και Μζκθ Χειρουργικι τόματοσ : Εξαγωγι Εγκλείςτων Δοντιϊν, Ακρορριηεκτομζσ, Αφαίρεςθ Κφςτεων, Χειρουργικι Αποκάλυψθ Εμφυτευμάτων, Ατραυματικι Χειρουργικι Flapless Technique Χριςθ όλων των ειδϊν των Laser Βιολογικά κατευκυνόμενθ κεραπεία Περιοδοντίτιδασ Βιολογικά κατευκυνόμενθ κεραπεία Εμφυτευματίτιδασ Βιολογικά κατευκυνόμενθ Θεραπεία Οςτεονζκρωςθσ Αποκατάςταςθ με Εμφυτεφματα & Ακίνθτθ Επιεμφυτευματικι Προςκετικι 20 περιπτϊςεων (minimum number) νωδϊν γνάκων, Άμεςθ Φόρτιςθ Seeger Άμεςθ Αποκατάςταςθ 10 περιπτϊςεων (minimum number) νωδϊν κάτω γνάκων με εμφυτεφματα και Κινθτι Επιεμφυτευματικι Προςκετικι τφπου Seeger ΟΣ Equator, Βιολογικοφ Σφπου, Bonogna Implant System Βιολογικά Abutment ΟΣ Σοποκζτθςθ Εμφυτευμάτων με 3 τουλάχιςτον Επιεμφυτευματικά ςυςτιματα διαφορετικισ ςφνδεςθσ εμφυτεφματοσ κολοβϊματοσ Κωνικι φνδεςθ τεχνολογίασ Ferrari Επιεμφυτευματικι Προςκετικι όλων των τφπων Σεχνικζσ Αποτφπωςθσ όλων των τφπων Διδάςκουν: Κακθγθτζσ Ευρωπαϊκϊν Πανεπιςτθμίων και Καταξιωμζνοι Επιςτιμονεσ από Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα & USA.

8 Dentist Education Institute Small learners groups Education in Live Dental Clinical Conditions Focus on each participant s individually High-tech, biotechnology & Innovations Walk with us in the highway of modern dental knowledge and give us the chance to prominence and improve your professional abilities and capabilities Πληροφορίεσ: Σθλ ,

9 Sponsors DentistEdu

10 Graduate & Postgraduates Programs in Dentistry In collaboration with:

11 Diploma in Dentistry 5 years program in English, Madrid, Spain Direct recognition in Common Market Admission examination & interview Cost: euro / year New starts 23 of September. 3 Years full or part time Clinical Master in Dentistry in: Implantology Restorative & Cosmetic Dentistry Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics Endodontology Oral Surgery Periodontology Cost: euro / year Postgraduate Program in Implantology, Biomaterials & Implant-Prosthetics Full time combine program, 18 months, & Italy Clinical Μaster Certificate in Implantology, DEI Advanced Diploma in Implantology, EDEXCEL U.K. Implantology, Biomaterials & Oral Function, UNIMORE Admission examination & interview Cost: euro

12 Postgraduate Program in Implant-Prosthetics & Biomaterials Part-time program, 6 months, & Modena - Italy Implantology, Biomaterials & Oral Function - UNIMORE Admission examination & interview Cost: to be determined Master Certificate in Oral Laser Applications Microdentistry & Laser 1 year Part-time clinical program. Athens-Greece & Italy Admission examination & interview Cost: euro Master Certificate in Endodontics Microdentistry, Laser & Endo 1 year Part-time program Athens-Greece & Italy Admission examination & interview Cost: euro

13 Molecular Diagnosis of Periodontitis Test DNA Biological Periodontitis Treatment Biological Peri-implantitis Treatment Biological Osteonecrosis Treatment 2 or 3 days program & Italy Cost: euro Implants Placement on Patients 2 or 3 days clinical program Waiting list 4 to 6 months Cost: euro Laser Treatments on Patients 2 days clinical program Cost: euro Practical Application of Human Anatomy applied to Oral Surgery Techniques on Cadaver Heads 1 or 2 days practical program

14 Waiting list 4 to 6 months Cost: euro / per day GBR, GTR & Graft Bone Materials 2 days clinical program on patients Cost: euro Implant Soft Tissue Grafting 2 days clinical program on patients Cost: euro Advanced Bone Grafting 2 days clinical program on patients Cost: euro Complex Bone Grafting 2 days clinical program on patients

15 Cost: euro Extraction Site Management 2 days clinical program on patients Cost: euro Growth Factors in Dentistry 2 days clinical program on patients LPCGF, LPGF, PRP, PPP, PRF, CGF, BMP, etc. Cost: euro Full Arch Surgery & Immediate Teeth 2 or 3 days clinical program on patients Cost: euro 3D Diagnosis & Treatment Planning

16 2 or 3 days clinical program on patients Cost: Implant-Prosthetics & OT Biological Abutments Immediate Loading 2 or 3 days clinical program on patients Cost: euro IPG DentistEdu Technique 2 days clinical program on patients Waiting list 6 to 8 months Cost: euro Aesthetic Applications of Peri-Oral Area on Patients 1 or 2 days clinical program on patients LPCGF, Soft & Deep Mesotherapy, Hyaluronic Acid, etc. Cost: euro / day Advanced Dental Marketing 1 day program Cost: euro

17

18 In the clinical programs of the Institute are allowed to participate only graduate dentists. Due to the very small number of the permitted participants, applications must be submitted on time at the education committee of the Institute. Supporting documents: 1. A certified copy of Dental graduation diploma 2. CV and photo 3. Application form 4. References Communication: & Facebook: https://www.facebook.com/groups/ / Tel , , Fax Bank account details throw:

19 Faculty Committee: Tutors: University professors from Greece, Europe & USA as well as recognized clinical dentists from Greece, UK, Italy & Spain Prof. Dr. Ioannis P. Georgakopoulos Dental Materials & Dental Prosthetic technologies University of Modena & Reggio Emilia, Italy Ph.D School in Mechanical Engineering & Biomaterials Faculty of Engineering Enzo Ferrari BPP University, School of Health, Oxford UK, Faculty member Dental School University of Athens, Greece Medical School University of Patras, Rio, Greece MD & Ph.D studies University of Michigan Ann Arbor USA, Certificate in Oral Biology Master certificate in Implantology Coisco Italy Advanced Diploma in Implantology, Edexcel-UK. Temple University, Certificate in Implantology Curriculum Level II Tel Aviv University, Advanced Surgical Implant Procedures University of Vienna Dental School, Master degree in Laser applications Diploma SOLA Laser Academy, Safety Laser Officer s Certificate Athens University of Economics & Business AUEB. Executive MBA Master Business Administration in Business Administration, Computer Science, Management Science and Technology. Visitor Professor, University of Seattle in Athens-Greece Director of Oral Implantology Department, Lefkos Stavros, White Cross Hospital Athens-Greece Director Postgraduate Dental Education: City Unity College, Athens-Greece Author of IPG DentistEdu Technique E-books Member of: Association for Dental Education in Europe - Dublin Dental School and Hospital, ITI International Team for Implantology, German Society of Oral Implantology, DGOI, ICOI International Congress of Oral Implantologist, Sola Laser. Author of Concentrated Growth Factors & IPG DentistEdu Technique e-books.

20 Prof. Dr. Sergio Bortolini Dental Materials & Dental Prosthetic technologies University of Modena & Reggio Emilia, Italy Ph.D School in Mechanical Engineering & Biomaterials Faculty of Engineering Enzo Ferrari Prof. Sergio Bortolini became Associate Professor at the University of Modena and Reggio-Emilia where he won the Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche (MED28) Competition in He has been teacher of Prosthodontics from 2001 to 2011 and of Gnathology and treatment of the cranio-cervical-mandibular disorders from 2006 to He is currently lecturer in Dental Materials and Technology both at the Dental School and at the PhD course "Enzo Ferrari" in Industrial and Environmental Engineering at the University of Modena and Reggio Emilia. From 2004 he is lecturer of Removable Partial Prosthesis at the II level Master in Oral Rehabilitation at the Dental School Alma Mater Studiorum University of Bologna. Dr. Sergio Bortolini received his Odontology Technician diploma in 1987 and in 1992 graduated with honors with a degree in Odontology and Dental Prosthesis (DDS) from the University of Verona. Dr. Bortolini was Instructor of Dental Prostheses in addition to leading research groups at the University of Ferrara from 1993 to 1997 and at the University of Bologna from 1998 to 2001, researched in the rehabilitation of partial and total edentulism and applications of titanium in oral surgery and restorative dentistry. In 1995, at the University of Zurich took courses in "Diagnosis and Treatment of the stomatognathic system, headed by prof. S.Palla. From 1998 to 2001, at the Department of Prosthodontics at the Dental Clinic of the University of Bologna, directed by prof. Roberto Scotti, continued clinical and educational activities in the field of oral rehabilitation, diagnosis and treatment

21 of the gnathological disorders, the research is targeted towards the polymeric materials, the use of surgical impression materials and biocompatible prosthetic dental materials. Since 2001 he began his career at the University of Modena and Reggio Emilia, where he teaches at the Dental Clinic ofthe Policlinico of Modena, headed by Prof. Ugo Consolo, with particular reference to complications of edentulism, the atrophy of the jaw and gnathological therapies and conventional and implant prosthesis. During these years continues the research activities in the field of biocompatibility of dental materials, develops some original research projects on materials with high technological content for metallic and ceramic framework, and designing innovative components for implant prosthetics. From 2012 onwards focuses on international research projects related to biomaterials, dental technologies and physiology of the human masticatory system. Author of 270 publications in national and international journals and textbooks: IL TITANIO IN PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE Masson 2000, PROTESI COMBINATA AD ANCORAGGIO FRESATO INDIVIDUALE Piccin 2004, L IMPRONTA IMPLANTOPROTESICA Team Work Media 2005 SBIANCAMENTO PROFESSIONALE DEI DENTI VITALI Team Work Media 2010 Dr. Bortolini specializes in prosthetic and functional rehabilitation of complex patient cases. His clinic, the S. Maria Maddalena Dental Clinic is located in Occhiobello (RO), Italy.

22 Dentist Education Institute After filling out the application send it to: Application Form Dentist Education Institute Year Salutation (Mr., Mrs.) Academic title First name Surname Date of birth (dd.mm.yyyy) Place of birth Country of residence Street / Number Postal zip code / City Phone Office Phone Home Phone Mobile Phone Fax Nationality Please Complete or mark where appropriate Dentist Oral Surgeon Maxillofacial Surgeon Other specialty Graduated from (Name of University) Academic Degree / Year Year Of License to practice Dentistry / Country Spoken Language Experience with Implantology Yes No Inserting implants since Previous dental Implantology courses/ Certificate and dates Number of Implants inserted I am familiar with the following implant systems Other / Further learning Your expectations Agreement (Signature)

23 Dentist Education Institute Small learners groups Education in Live Dental Clinical Conditions Focus on each participant s individually High-tech, biotechnology & Innovations Walk with us in the highway of modern dental knowledge and give us the chance to prominence and improve your professional abilities and capabilities

24 Sponsors 2014

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικής Επιστήμης

Νοσηλευτικής Επιστήμης Ε λ λ η ν ι κ ό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης Τόμος 4, Τεύχος 4, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 [Προοπτικές αναβάθμισης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης] [Peer learning in

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ 2014 www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ - CONCERTS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ - CONCERTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ - CONCERTS ΗΜΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2011 Πρόγραµµα Συναυλιών Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου Συναυλία Πρώτη Έναρξη 18:00 Aki Pasoulas, Seawater 1:00 Dimitris Bakas, Contra 5:30 Dimitris

Διαβάστε περισσότερα