Dentist Education Institute

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dentist Education Institute www.dentistedu.com"

Transcript

1 Dentist Education Institute Δκπαιδεςηική Ημεπίδα Θεζζαλονίκη Σάββαηο Σύγσπονερ εθαπμογέρ ηηρ Μοπιακήρ Βιολογίαρ ζηην καθημεπινή κλινική οδονηιαηπική ππάξη ππορ όθελορ ηυν αζθενών ζαρ και ηος οδονηιαηπείος ζαρ Έμθαζη ζηην σειποςπγική ζηόμαηορ, Δμθςηεςμαηολογία, Πεπιοδονηολογία & Αιζθηηική πεπιζηομαηικήρ πεπιοσήρ Κλινική επίδειξη εθαπμογών Matrix CGF-CD34+ Πποζθέπεηε ζηοςρ αζθενείρ ζαρ, ζςνεσώρ καλύηεπερ θεπαπεςηικέρ λύζειρ από ηον ανηαγυνιζμό, ζε καλύηεπη ηιμή και ενεπγοποιήζηε ηοςρ να κάνοςν ηο Μάπκεηινγκ για ζαρ! Dr. Ιυάννηρ Π. Γευπγακόποςλορ

2 Αιζθηηική Πεπιζηομαηικήρ Πεπιοσήρ νέα δεδομένα ζηιρ παποσέρ ηος οδονηιαηπείος & κλινική επίδειξη ζε αζθενή Αςηόλογη Μεζοθεπαπεία, Filler, κλπ. Δνέζιμοι αςξηηικοί παπάγονηερ LPCGF (Liquid Phase Growth Factors) Δνέζιμοι αςξηηικοί παπάγονηερ LPCGF ζε ζςνδςαζμό με Υαλοςπονικό οξύ Μάζκερ αςηόλογων αςξηηικών παπαγόνηων Αηομικέρ, Ομογενοποιημένερ, Κπέμερ πποζώπος κάθε αζθενούρ θηιαγμένερ από ηοςρ αςηόλογοςρ αςξηηικούρ παπαγόνηερ & ηα βλαζηοκύηηαπα ηος. Dr. Κλεοπάηπα Νακοπούλος Κλινική Επίδειξη CGF, Matrix CGF-CD34+ CGF (Concentrated Growth Factors), Matrix CGF-CD34+, Βιολογική μεμβπάνη, Βιο-ενεπγή μεμβπάνη, Δνέζιμοι αςξηηικοί παπάγονηερ LPCGF, Βλαζηοκύηηαπα CD34+, μοζσεύμαηα & Αςηόλογη Ομογενοποίηζη ηοςρ, Μεμβπάνερ ηιηανίος & κολλαγόνος, Medifuge & Roundup, Αςηόλογη Μεζοθεπαπεία πεπιζηομαηικήρ πεπιοσήρ, κλπ. Dr. Ιυάννηρ Π. Γευπγακόποςλορ Παποςζίαζη Πποπηςσιακών & Μεηαπηςσιακών Ππογπαμμάηυν Οδονηιαηπικήρ DentistEdu Μποπείηε και ηώπα να γπάτεηε ηα παιδιά ζαρ ζηο α έηορ οδονηιαηπικήρ Μποπείηε να παπακολοςθήζεηε πιζηοποιημένα μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα Dr. Ιυάννηρ Π. Γευπγακόποςλορ Σςμμεηοσή: 50 εςπώ Πεπιοπιζμένερ θέζειρ, απαπαίηηηη η δήλυζη ζςμμεηοσήρ Έναπξη διαλέξευν: 09:30 Ώπα λήξηρ διαλέξευν: 17:30

3 Πεπιεσόμενο Ομιλιών: Μάρκετινγκ ςτο οδοντιατρείο ςασ, Ο δεκάλογοσ του οδοντιατρικοφ μάρκετινγκ, Σφγχρονεσ οδοντιατρικζσ κεραπείεσ με τθν ςυμβολι τθσ μοριακισ βιολογίασ, Κλινικζσ περιπτϊςεισ CGF, ςε όλο το φάςμα τθσ οδοντιατρικισ επιςτιμθσ, Αυξθτικοί Παράγοντεσ CGF & ενζςιμοι LPCGF, Διαφορζσ CGF, LPCGF, PRP, PRF, PPP, κλπ. Βλαςτοκφτταρα CD34+, Matrix CGF-CD34+ ςτθν κακθμερινι οδοντιατρικι πράξθ, Σιμερα: εμφυτεφματα εμβαπτιςμζνα ςε αυξθτικοφσ παράγοντεσ και ςε βλαςτοκφτταρα μεςεγχυματικισ προζλευςθσ - Αφριο: Θεραπείεσ με βιο-μθχανικι ανάπλαςθ δοντιϊν ςτθν επικυμθτι περιοχι, Υβριδικοφ τφπου εμφυτεφματα εμβαπτιςμζνα ςε περιοδοντικοφσ ιςτοφσ & Εμφφτευςθ Βιο-μθχανικϊν δοντιϊν & Βιο-μθχανικϊν οδοντικϊν ςπερμάτων. Ατραυματικι και τραυματικι Εμφυτευματολογία, Βιολογικι & Βιο-ενεργι μεμβράνθ, Μοςχεφματα & αυτόλογθ ομογενοποίθςθ τουσ, Σφγχρονεσ αναγεννθτικζσ τεχνικζσ με τθν χριςθ τθσ Μοριακισ Βιολογίασ, Μεμβράνεσ Τιτανίου & Κολλαγόνου, Βιολογικι κεραπεία περιοδοντίτιδασ, εμφυτευματίτιδασ & οςτεονζκρωςθσ, Συςτιματα Medifuge & Roundup(για λιψθ & διαχείριςθ Αυξ. Παραγ.& Βλαςτοκυττάρων) Μείωςθ - εξάλειψθ πόνου και μετεγχειρθτικϊν επιπλοκϊν με τθν χριςθ CGF, Ανυψϊςεισ ιγμορείου: Καινοτόμεσ τεχνικζσ για τον Γενικό Οδοντίατρο, Τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων ςτο ιγμόρειο με CGF & χωρίσ ανφψωςθ (No SFE), Τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων ςτο ιγμόρειο με τθν καινοτόμο IPG Technique, Βιολογικά abutment OT για όλα τα εμφυτευματικά ςυςτιματα, Seeger bridge για απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν & εξάλειψθ των αποτυχιϊν των επι-εμφυτευματικϊν προςκετικϊν εργαςιϊν, CGF και ακροριηεκτομζσ, CGF και implant-ectomy - Νζα δεδομζνα, Αιςκθτικζσ εφαρμογζσ των ςυμπυκνωμζνων αυξθτικϊν παραγόντων LPCGF ςτθν περιςτοματικι περιοχι, Αυτόλογθ μεςοκεραπεία περιςτοματικισ περιοχισ, κλπ. Μετεκπαιδευτικά Κλινικά Προγράμματα DentistEdu

4 Prof. Ioannis P. Georgakopoulos University of Modena & Reggio Emilia, Italy Ph.D School in Mechanical Engineering & Biomaterials Faculty of Engineering Enzo Ferrari Dental School University of Athens, Greece, DDS studies Medical School University of Patras, Rio, Greece, MD & Ph.D studies University of Michigan Ann Arbor USA, Certificate in Oral Biology Master certificate in Implantology Coisco Italy Advanced Diploma in Implantology, Edexcel UK. Temple University, Certificate in Implantology Curriculum Level II Tel Aviv University, Advanced Surgical Implant Procedures University of Vienna Dental School, Master degree in Laser applications, Diploma SOLA Laser Academy, Safety Laser Officer s Certificate Athens University of Economics & Business AUEB, (ASOEE). Executive MBA: Master Business Administration in Business Administration, Computer Science, Management Science and Technology. Visitor Professor University of Hong Kong Dental School Director of Oral Implantology Department, Lefkos Stavros, Athens-Greece Director Postgraduate Dental Education: University of Seattle in Athens-Greece Member of: Association for Dental Education in Europe - Dublin Dental School and Hospital, ITI International Team for Implantology, German Society of Oral Implantology, DGOI, ICOI International Congress of Oral Implantologist, Sola Laser Academy Επικοινυνία : Facebook: https://www.facebook.com/groups/ / Τηλ , , Η ημεπίδα θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην: Neodent S.A.10 ο σλμ Π.Ε.Ο. Θεζζαλονίκηρ Κιλκίρ, Θεζζαλονίκη Τηλ: /692

5 Χοπηγοί ππογπαμμάηυν DentistEdu

6 Dentist Education Institute Small learners groups Clinical Education in live dental clinic conditions Focus on each participant s individually High-tech technology, biotechnology & Innovations Walk with us in the highway of modern dental knowledge and give us the chance to prominence and improve your professional abilities and capabilities

7 Με ηην αγοπά ηος βιβλίος αξίαρ 50 εςπώ Γωπεάν εκπαίδεςζη αξίαρ 450 εςπώ

8 Texbook φγχρονεσ βιολογικζσ προςεγγίςεισ ςτθν Κλινικι Οδοντιατρικι & Εμφυτευματολογία Matrix CGF-CD34+ & IPG Technique Βοικθμα ςτισ ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ Μοριακισ Βιολογίασ ςε όλο το φάςμα τθσ κακθμερινισ οδοντιατρικισ πράξθσ προσ όφελοσ των αςκενϊν ςασ και του οδοντιατρείου ςασ ΠΡΟΦΟΡΑ μαηί με τθν αγορά του βιβλίου Δωρεάν κεωρθτικι και κλινικι εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ του Matrix CGF-CD34+ ςτθν οδοντιατρικι, αξίασ 450 ευρώ: βιολογικι & βιο-ενεργι μεμβράνθ, ενζςιμοι αυξθτικοί παράγοντεσ LPCGF & βλαςτοκφτταρα CD34+, ατραυματικι εμφυτευματολογία, μοςχεφματα & αυτόλογθ ομογενοποίθςθ τουσ, ςφγχρονεσ αναγεννθτικζσ τεχνικζσ, μεμβράνεσ τιτανίου & κολλαγόνου, βιολογικι κεραπεία περιοδοντίτιδασ & εμφυτευματίτιδασ, Medifuge & Roundup, μείωςθ πόνου και μετεγχειρθτικϊν επιπλοκϊν, τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων με τθν καινοτόμο IPG Technique, βιολογικά abutment για όλα τα επιεμφυτευματικά ςυςτιματα, Seeger bridge για απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν & εξάλειψθ των αποτυχιϊν των επιεμφυτευματικϊν προςκετικϊν εργαςιϊν, αιςκθτικζσ εφαρμογζσ ςυμπυκνωμζνων αυξθτικϊν παραγόντων CGF ςτθν περιςτοματικι περιοχι, αυτόλογθ μεςοκεραπεία περιςτοματικισ περιοχισ, κλπ. Αγοράςτε το βιβλίο από τισ ιατρικζσ εκδϊςεισ Μπονιςζλ και δθλϊςτε ςυμμετοχι ςτο Dentist Education Institute ςτζλνοντασ θ καλϊντασ το

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016 Dentist Education Institute www.dentistedu.com Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK 2015-2018 Advanced Diploma

Διαβάστε περισσότερα

Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική!

Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! Dentist Education Institute www.dentistedu.com Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! 3ετή Αγγλικά Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Master σε όλες τις εξειδικεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016 Dentist Education Institute www.dentistedu.com Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK 2015-2018 Advanced Diploma

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

DENTIST EDUCATION INSTITUTE. www.dentistedu.com

DENTIST EDUCATION INSTITUTE. www.dentistedu.com DENTIST EDUCATION INSTITUTE www.dentistedu.com Αναγνωρισμένα προγράμματα Κλινική εκπαίδευση Υψηλή τεχνολογία Καινοτομίες Matrix CGF CD34 IPG DentistEdu Technique Βλαστοκύτταρα CD34 Έρευνα Μάρκετινγκ Επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Σάββατο και Κυριακή 17-18 Μαΐου 2014 (θεωρητικο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, µε µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδηµίας Αισθητικής Οδοντιατρικής που συνδιοργανώνεται µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, στο

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Short-Term Advanced Education Courses. Διοργάνωση. in affiliation with

2013-2014 ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Short-Term Advanced Education Courses. Διοργάνωση. in affiliation with 2013-2014 Short-Term Advanced Education Courses ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοργάνωση in affiliation with Organising institutions New York University College of Dentistry Continuing Dental Education Programs 345 East

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣѲΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. 24-25 Απριλίου 2015 ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΙΣѲΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. 24-25 Απριλίου 2015 ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ο 24-25 Απριλίου 2015 Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ OMIΛΗΤΕΣ Dr. Wael Att, Germany Dr. Antonio Cerutti, Italy Dr. Camillo D' Arcangelo, Italy Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθεµατική Ηµερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός G.A.O.S.R. Spring Conference - Hotel Stratos Vassilikos

Πολυθεµατική Ηµερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός G.A.O.S.R. Spring Conference - Hotel Stratos Vassilikos What s new on dental photography, software for the orthodontic office, office management, preventive dental care for the orthodontic patient, soft tissue lasers, sterilization procedures, protective mouthguards

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Φουρµούζης. Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές Επιστηµονική Δραστηριότητα Δηµοσιεύµατα

Ιωάννης Ν. Φουρµούζης. Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές Επιστηµονική Δραστηριότητα Δηµοσιεύµατα Ιωάννης Ν. Φουρµούζης Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές Επιστηµονική Δραστηριότητα Δηµοσιεύµατα Αθήνα 2010 Περιεχόµενα Βιογραφικά στοιχεία 1. Προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

International Hellenic University

International Hellenic University International Hellenic University Prof. IoannisVlahavas Dean School of Science and Technology 1 International Hellenic University Public University established in Thessaloniki in 2005 (Law No. 3391 October

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

International Hellenic University. Academic Excellence Practical Relevance International Outlook

International Hellenic University. Academic Excellence Practical Relevance International Outlook Academic Excellence Practical Relevance International Outlook The (IHU) IHU is a Public University established in Thessaloniki in 2005. All programmes are exclusively taught in English. Threefold strategic

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισµός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισµός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Eκ μέρους της Εμβρυογένεσης, με χαρά σας προσκαλούμε στην Ημερίδα «Τρέχουσες εξελίξεις της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης και η θέση τους στην Υποβοηθούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 1

12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 1 12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 1 12selido_Final.qxd 7/4/2011 10:33 πμ Page 3 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, με ΟΛΕΣ τις ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4 th International

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ο στόχος µας. This is our goal. H φιλοσοφία µας. Our philosophy

Αυτός είναι ο στόχος µας. This is our goal. H φιλοσοφία µας. Our philosophy H φιλοσοφία µας Our philosophy Welcome to the clinic of Αesthetic Reconstructive Dentistry and Implantology, in Rhodes. Offering quality dental treatment protocols today, is a matter of combination between

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Andreas Charalambous

Andreas Charalambous Andreas Charalambous Address: Archaeological Research Unit, University of Cyprus, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Telephone number: 00357-22893560, Fax number: 00357-22895057 E-mail: anchar@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Dental 2012-13. Υπό την Αιγίδα:

Dental 2012-13. Υπό την Αιγίδα: Dental RoadShow 2012-13 Υπό την Αιγίδα: Dental 2012-13 Δράμα Θεσσαλονίκη Ιωάννινα Λάρισα Πάτρα Αθήνα Ηράκλειο Πίνακας Σεμιναρίων Dental RoadShow 2012-2013 ΠΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter)

Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter) Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter) Ιανουάριος Απρίλιος 2012 January April 2012 http://www.edrase.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ Σελ. 2 ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ Σελ. 5 CONTENTS PAST EVENTS Page 10 FUTURE EVENTS Page 13 EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA Professional Status: Professor of Economic Policy Area of Expertise: Economic Policy, Institutional Economics, Economic Governance, Macroeconomic Analysis Address: Department

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μεταπτυχιακός τίτλος: Μaster of Science (MSc) Πανεπιστήμιο: Lund University, Lund, Sweden

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μεταπτυχιακός τίτλος: Μaster of Science (MSc) Πανεπιστήμιο: Lund University, Lund, Sweden ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα /Τίτλος: Αναστασία Κωστάκη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διεύθυνση: Πατησίων 76, 10434, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 8203539, 6947187891 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE OF ANASTASIOS (TASSOS) LABROPOULOS (06/2014)

CURRICULUM VITAE OF ANASTASIOS (TASSOS) LABROPOULOS (06/2014) CURRICULUM VITAE OF ANASTASIOS (TASSOS) LABROPOULOS (06/2014) Dr. Rural & Surveyor Engineer Recognised European Valuer (REV) Laboratory Teaching Staff in School of Rural & Surveying Engineering, NTUA National

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Christos Πανεπιστήμιο / Kingston University London Επώνυμο Politis School of Computing & Information Systems, Faculty of Science, Engineering and Computing E mail C.Politis@kingston.ac.uk Βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα