ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ Θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1-31/3/2010». αριθμός απόφασης (90)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-5-2010. Θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1-31/3/2010». αριθμός απόφασης (90)"

Transcript

1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ Θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1-31/3/2010». αριθμός απόφασης (90) Εγκρίθηκαν: Α. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του 1 ου τριμήνου 2010 της 11 ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. (περίοδος 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δηλαδή : 1. Ο Ισολογισμός της 31 ης Μαρτίου Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για την περίοδο από έως Η Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο από έως Η Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου από έως Η Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου μέχρι Η Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Τα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από έως Οι σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). σύμφωνα με την 18264/ πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικού, οι οποίες έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σημ Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,66 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,70 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,90 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,95 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,21 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , , , , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,46 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο 11 Αποθεματικά 12 Αποτελέσματα εις νέον , , , , , ,39

2 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,45 Προβλέψεις και Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις παγίων , ,95 Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους , ,00 Λοιπές Προβλέψεις , ,12 Μακρ/σμες υποχρεώσεις από χρημ/κές μισθώσεις , ,00 Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών , ,00 Έσοδα επόμενων χρήσεων , ,47 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,54 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές , ,09 Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών , ,93 Βραχ/σμες υποχρεώσεις από χρημ/κές μισθώσεις , ,06 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα , ,39 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (Ποσά σε Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 20 Κόστος πωλήσεων 21 Σημ. 01/01-31/3/ /01-31/3/ , , , ,44 Μικτά Αποτελέσματα , ,63 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,44 Λοιπά λειτουργικά έσοδα , ,44 Λοιπά λειτουργικά έξοδα , ,33 Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως , ,30 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , ,37 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων , ,93 Φόρος εισοδήματος 6 ( ,57) ,94 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως ,01 Βασικά(κέρδη/ζημίες) ανά μετοχή 26 0,0690-0,0306 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία μετόχων) Σημ Κύκλος εργασιών , ,07 Κόστος πωλήσεων 21 ( ,13) ( ,44) Μικτό κέρδος / (ζημία) , ,63 Έξοδα διοίκησης 21 ( ,68) ( ,44) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 22 ( ,45) ( ,33) Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης , ,44 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,33 Χρηματοοικονομικά έξοδα 23 ( ,67) ( ,70)

3 Κέρδη προ φόρων , ,93 Φόρος εισοδήματος 6 ( ,57) ( ,94) Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) ,05 ( ,01) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β) ,05 ( ,01) Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) 26 0,0690 (0,0306) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,93 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,00 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ( ,70) - Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα ( ,84) ,99 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ,00 - Λοιπές προβλέψεις ,35 ( ,00) Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,92 (Αύξηση)/Μείωση: Αποθέματα ,60 (40.379,67) Απαιτήσεις από πελάτες ( ,74) ( ,23) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ( ,62) ( ,74) Αύξηση/(Μείωση): Προμηθευτές ( ,48) ,56 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ,07) ( ,75) Έσοδα επομένων χρήσεων ( ,76) - Τόκοι πληρωθέντες ( ,67) ( ,70) Φόροι πληρωθέντες ( ,66) - Ταμειακές εισροές / (εκροές) από / για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ( ,52) ,39 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων ( ,70) ( ,23) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα ,51 - Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ,19) ( ,23) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού ,00 - Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης ( ,96) ( ,14) Μερίσματα πληρωθέντα ( ,00) - Ταμειακές εισροές / (εκροές) από / για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ,04 ( ,14)

4 Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων ,33 ( ,98) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους , ,37 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους , ,39 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2009 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Μαρτίου 2009 Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις νέο Σύνολο , , , , , ( ) ( ) , , , , ,71 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2010 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Μαρτίου , , , , , , , , , , , ,50 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5 Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , , , , , , , ,21 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , ,31 Απαιτήσεις από πελάτες , ,50 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις , ,48 Χρηματικά διαθέσιμα , ,96 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,46 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 11 Λοιπά αποθεματικά , ,00

5 , ,06 Κέρδη εις νέον , ,39 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια 17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης , , , ,00 Επιχορηγήσεις 13 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 15 Προβλέψεις 14 Έσοδα επομένων χρήσεων , , , , , , , ,47 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,54 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , , , ,39 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,46

6

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφ εξής ΟΛΠ, ή η Εταιρεία ) ιδρύθηκε το 1930 ως Ν.Π.Δ.Δ. δυνάμει του Ν.4748/1930, ο οποίος αναμορφώθηκε με τον Α.Ν. 1559/1950 που κυρώθηκε με τον Ν.1630/1951 και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον Ν.2688/1999. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων, ο χειρισμός των φορτίων και οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης καθώς και η αποθήκευση αγαθών και η διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Λιμένος Πειραιώς, για την παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης κτλ), για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και διέπεται από τις αρχές του Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 2688/1999, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 2881/2001. Η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι εκατό (100) έτη, από την έναρξη ισχύος του Ν. 2688/1999. Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2010 ανέρχεται στα άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν άτομα. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: (α) Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την τρίμηνη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Μαρτίου 2010 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση». Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου H σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Δεν έχει γίνει μεταβολή των εκτιμήσεων σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης/περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου. Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010.

8 Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της τυχόν επίδρασης τους στις οικονομικές της καταστάσεις. Διερμηνεία 19 Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας υποχρέωση μεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται μετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειμένου για τον μερικό ή ολικό διακανονισμό της υποχρέωσης. Με την διερμηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίμημα που πληρώνεται βάσει του ΔΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιμετωπίζονται ως το τίμημα που πληρώθηκε προκειμένου για την εξάλειψη της υποχρέωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την διερμηνεία αυτή. Τροποποίηση στη Διερμηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισμένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Φάση 1, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόμηση και επιμέτρηση, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα, τα οποία δικαιώματα αντιμετωπίζονταν από το υφιστάμενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους μετόχους μιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισμένο ποσό σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ. Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το δημόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο μπορούν να θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Προκειμένου γι αυτόν τον προσδιορισμό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθμό στον οποίο υπάρχει οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Περιορισμένη εξαίρεση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων όπως απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την

9 Στις εκδόθηκε νέα τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 με βάση την οποία οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ εξαιρούνται από την εφαρμογή των επιπρόσθετων γνωστοποιήσεων που επέβαλε η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 η οποία εκδόθηκε την (β)έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31 η Μαρτίου 2010, στις 25 Μαΐου ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2010: Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε μετόχους Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση - στοιχεία προς αντιστάθμιση Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ Τον Απρίλιο του 2009 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε μια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις βελτιώσεις. Η εφαρμογή των παραπάνω νέων και τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών δεν είχε καμία επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή την απόδοση της Εταιρείας. 4. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ: Κατά την περίοδο έως οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια της Εταιρείας ανήλθαν σε ,82. και αφορούν κυρίως την κατασκευή του προβλήτα Ι (31η Μαρτίου ,23). Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων. Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων κατά την 31η Μαρτίου 2010 και 31η Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε ,82 και ,54 αντίστοιχα και αφορά οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ), λιμενικό αυτοκινούμενο γερανό, τέσσερα ανυψωτικά μηχανήματα τύπου DCE90-45E7 και δέκα ελκυστήρες τύπου PT122L HD. 5.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: Εγγυήσεις σε τρίτους , ,00 Εγγυήσεις μίσθωσης αυτοκινήτων , ,90

10 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ): Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος, που απεικονίζεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 31/3/ /3/2009 Τρέχων Φόρος Εισοδήματος , ,88 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , ,74 Προβλέψεις διαφορών φορολ.ελέγχου περιόδου , ,00 Καταλογισμένες διαφ. φορολ. ελέγχου χρήσεων ,32 ΣΥΝΟΛΟ , ,94 Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης , ,78 Ποσό στα αποτελέσματα χρήσης ( ,11) ,17 Υπόλοιπο λήξης , ,95 7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Αναλώσιμα υλικά , ,46 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ,31 Το συνολικό κόστος αναλώσεων της περιόδου 1/1-31/3/2010 ανήλθε σε ,75 ενώ της αντίστοιχης περιόδου 1/1-31/3/2009 ανήλθε σε ,06. Δεν υπήρξε υποτίμηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ: Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Πελάτες , ,34 Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( ,70) ( ,84) , ,50 Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα αυτά των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναμία είσπραξης τους. Ως μέτρο αδυναμίας είσπραξης τους χρησιμοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, την πτώχευση του οφειλέτη και την αντικειμενική δυσκολία του. Επίσης ως επισφάλειες θεωρείται το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που διεκδικούνται δια της Νομικής οδού ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξης μέρους του ποσού. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές εξασφαλίσεις συμπίπτει με την λογιστική αξία των απαιτήσεων.

11 Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική λαμβάνει προκαταβολές (παρακαταθήκες) εργασιών, οι οποίες εκκαθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Ο λογαριασμός του κάθε πελάτη χρεοπιστώνεται με την είσπραξη των προκαταβολών και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων εργασιών στις οποίες αντιστοιχεί τυχόν ανοιχτό υπόλοιπο των προκαταβολών αυτών κατά την 31 η Μαρτίου Οι προκαταβολές πελατών ύψους ,65 εμφανίζονται στο κονδύλι «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 31/3/ /3/2009 Υπόλοιπο Ενάρξεως , ,71 Πρόβλεψη περιόδου (Σημ. 21) , ,00 Διαγραφή Επισφαλών πελατών ( ,49) ( ,79) Υπόλοιπο Λήξεως , ,92 9. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Δάνεια Προσωπικού , ,63 Τρέχων Φ.Π.Α , ,59 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,48 Δάνεια προσωπικού: Η εταιρεία χορηγεί άτοκα δάνεια προς το προσωπικό της. Το ποσό του δανείου ανά υπάλληλο δεν ξεπερνά τα Ευρώ 3 χιλ. περίπου και η αποπληρωμή τους γίνεται με παρακράτηση μηναίων δόσεων από τους μισθούς των υπαλλήλων. Φ.Π.Α.: Το ποσό αποτελεί απαίτηση που προέκυψε λόγω των επενδύσεων για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του προβλήτα Ι. Για το ποσό αυτό θα υποβληθεί αίτηση επιστροφής. Λοιπές Απαιτήσεις: Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαίτηση επιχορήγησης από ΟΣΕ ποσού ,00, απαίτηση από εκκαθάριση φόρου χρήσης 2008 ποσού ,66, η οποία -ύστερα από τον διενεργηθέντα σχετικό φορολογικό έλεγχο- θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου, και διάφορες απαιτήσεις από τρίτους , ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Ταμείο , ,98 Λογαριασμοί προθ/κών καταθέσεων και όψεως , , , ,96 Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν για την Εταιρεία κατά την 31η Μαρτίου 2010 σε ,93 (31η Μαρτίου ,58) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες ενδιάμεσες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος. 11.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

12 Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ ανέρχεται σε Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,00 εκάστη. Στο Μετοχικό κεφάλαιο δεν υπάρχουν μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια της Εταιρείας ούτε δικαιώματα προς κτήση ομολογιών. 12.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό , ,95 Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2881/ , ,52 Αποθεματικό από Αφορολόγητα Έσοδα , ,23 Αποθεματικό από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο , , , ,06 Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με τον Ελληνικό εμπορικό νόμο, οι εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν κατ ελάχιστο 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου αυτό το αποθεματικό να ισούται με το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της εταιρείας. Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2881/2001: Αφορά αποθεματικό που σχηματίστηκε κατά την μετατροπή της ΟΛΠ σε ανώνυμη εταιρεία. Η συνολική καθαρή θέση της εταιρείας αποτιμήθηκε, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε Ευρώ ,52 εκ των οποίων αποφασίστηκε, με το Ν. 2881/2001, τα Ευρώ να αποτελέσουν Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και τα υπόλοιπα Ευρώ ,52 να παρουσιαστούν στο ειδικό αυτό αποθεματικό. Αποθεματικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα: Αφορούν έσοδα από τόκους οι οποίοι είτε δε φορολογήθηκαν είτε έχει γίνει παρακράτηση φόρου 15% στην πηγή. Στην περίπτωση που διανεμηθούν υπόκεινται σε φορολόγηση με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. 13.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Η κίνηση του λογαριασμού στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Αρχική Αξία , ,00 Επιχορήγηση παγίων περιόδου ,00 Συσσωρευμένες αποσβέσεις ( ,75) ( ,05) Αναπόσβεστη Αξία , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις τρίτων , ,00 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου , ,00 Πρόβλεψη για εθελούσια έξοδο , ,12 Πρόβλεψη για κίνητρα αποχώρησης , ,00 Πρόβλεψη για εκβάθυνση λιμένος , ,00 Σύνολο , ,12

13 Η Εταιρεία έχει σχηματίσει, κατά την 31/03/2010, προβλέψεις για διάφορες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ύψους ,00, για αγωγές από προσωπικό και λοιπούς τρίτους. Για τον σχηματισμό της πρόβλεψης αυτής εκτιμήθηκε από τη Διοίκηση, καθώς και το γραφείο νομικών υποθέσεων η πιθανότητα αρνητικής έκβασης, καθώς και τα ποσά πιθανής καταβολής για τη διευθέτησή τους. Πέραν αυτών, η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία μέχρι την 31/12/2008 είχε σχηματίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις ύψους ,27. Μετά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους ,00, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο είχε σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους ,68. Η διαφορά των ,73 επιβάρυνε τα αποτελέσματα της αναφερομένης περιόδου. Για την ανέλεγκτη χρήση 2009 η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ,00 και επιπλέον για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2010 το ποσό των ,00. H κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 31/03/ /12/2009 Υπόλοιπο Έναρξης , ,27 Πρόβλεψη περιόδου , ,00 Χρησιμοποιημένες Προβλέψεις - ( ,27) Υπόλοιπο Λήξεως , ,00 Με βάση τους Ν.3654/2008, 3755/2009 και 3816/2010 εφαρμόστηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία. Ο αριθμός των υπαλλήλων που έκανε χρήση ανήλθε σε 107 άτομα. Το ποσό της πρόβλεψης υπολογίστηκε σε ,12. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 διενεργήθηκε πρόβλεψη ύψους ,00 που αφορά υποχρέωση από τη σύμβαση παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ για την εκβάθυνση του λιμένος Σ.ΕΜΠΟ και επιπλέον για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2010 το ποσό των ,00. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 διενεργήθηκε πρόβλεψη ύψους ,00 για κίνητρα αποχώρησης από την υπηρεσία με βάση την 245/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε 66 άτομα. Έως την 31η Μαρτίου 2010 αποχώρησαν από την υπηρεσία εργαζόμενοι για τους οποίους είχε διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού ,50. H κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 31/03/ /12/2009 Υπόλοιπο Έναρξης ,00 - Πρόβλεψη περιόδου ,00 Χρησιμοποιημένες Προβλέψεις ( ,50) - Υπόλοιπο Λήξεως , ,00 15.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα περιόδων: 31/3/ /3/2009 Τρέχον κόστος υπηρεσίας και χρηματοοικονομικό κόστος ,00 ( ,00) Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης της περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 και της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009: Υπόλοιπο έναρξης , ,00 Πρόβλεψη περιόδου (Σημ.25) , ,00 Υπόλοιπο λήξεως , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:

14 Το έτος 2005, ο ΟΛΠ απέκτησε με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1) Δεκαοκτώ (18) καινούργια οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ) αξίας Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης είναι πενταετής και έληξε εντός της τρέχουσας περιόδου. Η Εταιρεία έκανε χρήση του δικαιώματος αγοράς των παγίων στην αξία των 11,93. 2) Ένα καινούργιο λιμενικό αυτοκινούμενο γερανό τύπου ΗΜΚ 300Κ 100Τ αξίας Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης είναι δεκαετής και κατά τη λήξη ο ΟΛΠ έχει το δικαίωμα αγοράς του παγίου στην αξία των 100. Τον Ιούλιο του 2007 ο ΟΛΠ ΑΕ ενεργοποίησε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (πώληση και επαναγορά παγίων στοιχείων) συνολικής αξίας ,08, ήτοι : Τεσσάρων (4) ανυψωτικών μηχανημάτων τύπου DCE90-45E7 αναπόσβεστης αξίας ,08. Δέκα (10) ελκυστήρων τύπου PT122L HD αξίας ,00. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης είναι πενταετής και κατά τη λήξη ο ΟΛΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα αγοράς των παγίων στην αξία του 1,00. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις , ,06 Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος ( ,99) ( ,06) Μακρoπρόθεσμο μέρος , ,00 17.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: Το υπόλοιπο του λογαριασμού Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών αφορά τα εξής δάνεια που έχει συνάψει η εταιρεία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: 1. Δάνειο ύψους για την κατασκευή του Δυτικού μέρους του Προβλήτα ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο που συνάφθηκε το Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε δέκα (10) ετήσιες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από τη 15η Σεπτεμβρίου 2001 έως και την 15η Σεπτεμβρίου Μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί εννέα δόσεις ενώ η δέκατη έχει μεταφερθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο είναι σήμερα ,93, το οποίο εμφανίζεται στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων». Το δάνειο αυτό φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο και οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο 2. Δάνειο ύψους για την κατασκευή του Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο που εκταμιεύθηκε την 30/7/2008. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε τριάντα (30) εξαμηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από τη 15η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 15η Ιουνίου Το δάνειο αυτό φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο. 3. Δάνειο ύψους για την κατασκευή του Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο που εκταμιεύθηκε την 10/2/2010. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε τριάντα (30) εξαμηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από τη 15η Ιουνίου 2015 έως και την 15η Δεκεμβρίου Το δάνειο αυτό φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο. Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 31η Μαρτίου 2010 και 2009 ανήλθαν για την Εταιρεία σε ,53 και ,83 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα

15 χρηματοοικονομικά έξοδα, στις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 18. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο (Κ.Ν. 2190/20), οι εταιρείες, απαιτείται να διαθέτουν κάθε χρόνο μερίσματα που υπολογίζονται κατ ελάχιστο στο 35% των καθαρών ετήσιων κερδών μετά από φόρους,. Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται αν αποφασισθεί από την γενική συνέλευση με ποσοστό 70% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, δεν μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, εφόσον τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που απεικονίζονται στις οικονομικές της καταστάσεις, είναι, ή θα είναι μετά από την διανομή, μικρότερα από το καταβεβλημένο κεφάλαιο πλέον τα μη διανεμόμενα αποθεματικά. Πρόταση διανομής της χρήσεως 2009: Για τη χρήση 2009 η Εταιρεία εμφάνιζε ζημίες και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προτείνει μέρισμα προς διανομή. 19.ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Φόροι πληρωτέοι , ,02 Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές , ,38 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,20 Προκαταβολές πελατών , ,41 Δεδουλευμένα έξοδα , , , ,39 Φόροι πληρωτέοι: Το ποσό στην τρέχουσα περίοδο αφορά: α) Διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων ,12 β) Φόρο μισθωτών υπηρεσιών Ευρώ ,25 και γ) Λοιποί φόροι τρίτων Ευρώ ,23. Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές: Το ποσό αποτελείται κυρίως από εργοδοτικές εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και αναλύεται ως εξής: ΙΚΑ , ,21 Εισφορές σε επικουρικά ταμεία , ,21 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές , , , ,38 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Τα παρακάτω ποσά αναλύονται ως εξής: Μισθοί πληρωτέοι , ,71 Αντάλλαγμα παραχώρησης σύμβασης , ,47 Λοιπές υποχρεώσεις σε ταμεία (ΤΑΠΙΤ, ΝΑΤ κ.λ.π.) , ,76 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους , ,26 Δεσμευμένα μερίσματα Ελληνικού Δημοσίου , , , , ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: Έσοδα από: Φορτοεκφορτώσεις , ,92 Αποθήκευση , ,77 Διάφορες υπηρεσίες λιμενικών εξυπηρετήσεων , ,38 Έσοδα από Σύμβαση Παραχώρησης προβλητών ΙΙ+ΙΙΙ , , ,07

16 21.ΕΞΟΔΑ: Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στην λειτουργία διοίκησης στις συνημμένες ενδιάμεσες καταστάσεις αποτελεσμάτων ως εξής: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ. 25) , ,96 Παροχές τρίτων , ,05 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,36 Αποσβέσεις (Σημ. 24) , ,00 Φόροι - τέλη , ,81 Διάφορα έξοδα , ,64 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , ,00 Αναλώσεις υλικών , , , ,88 Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: Κόστος πωληθέντων , ,44 Έξοδα διοίκησης , , , ,88 22.ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ: ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Τα ποσά αναλύονται ως εξής: Έσοδα από μισθώματα , ,95 Λοιπά διάφορα έσοδα , , , ,44 Τα έσοδα από μισθώματα αφορούν ενοίκια από μίσθωση γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ : Αποζημιώσεις Τρίτων 2.728, ,56 Έξοδα μελετών και έρευνας ,00 Αποδοχές προηγουμένων χρήσεων (τρίμηνες κ.λ.π) ,40 - Πρόστιμα τελωνείων ,80 - Ζημιές από εκποίηση παγίων ,29 Λοιπά έξοδα 3.588, ,48 ΣΥΝΟΛΟ , , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ: Tα ποσά αναλύονται ως εξής: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα , ,33 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ( ,67) ( ,70) ΣΥΝΟΛΟ ,84 (83.184,37) 24. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Τα ποσά αναλύονται ως εξής: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων , ,26 Αποσβέσεις Λογισμικού , ,44

17 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων ( ,70) ( ,70) , , ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Τα ποσά αναλύονται ως εξής: Μισθοί και ημερομίσθια , ,08 Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία , ,27 Παρεπόμενες Παροχές , ,01 Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία , , , , ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: Κέρδη /(Ζημία) περιόδου ,05 ( ,01) Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη/ (ζημία) ανά μετοχή 0,0690 (0,0306) 27. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: (α)ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: H χρήση 2009 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Σε ενδεχόμενο μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να απορρίψουν ορισμένα έξοδα, αυξάνοντας έτσι το φορολογητέο εισόδημα της Εταιρείας, και επιβάλλοντας επιπλέον φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το ύψος της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικών ελέγχων κατά την 31 η Μαρτίου 2010 ανέρχεται στο ποσό των ,00. β) Υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές ύψους ,78 (31 η Δεκεμβρίου 2009: ,78) εκ των οποίων ,78 (31 η Δεκεμβρίου 2009: ,78) υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων (Ε και ΣΤ Τελωνείο) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την λειτουργία του συνόλου των προσωρινών αποθηκών εναπόθεσης εμπορευμάτων του ΟΛΠ Α.Ε. 28.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Αμοιβές μελών Διοίκησης και Διευθυντικών στελεχών: Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 καταβλήθηκαν αμοιβές και έξοδα παραστάσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους ,76 την (31/3/2009: ,04). Επίσης κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 κατεβλήθησαν αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών σε Διευθυντικά στελέχη συνολικού ύψους ,73 (31/3/2009: ,40). 29. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν υπάρχει ουσιώδης εποχικότητα στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πειραιάς, 25 Μαΐου 2010 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΑΡΔΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Σηµ. 01/01-31/3/2008 01/01-31/3/2007 Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες 20 19.001.336,82 35.675.789,87 Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 (ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 (ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 28 Νοεµβρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πειραιάς 28 Νοεµβρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ. 01/01-30/9/2007 01/01-30/9/2006 01/07-30/9/2007 01/07-30/9/2006 Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 27 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πειραιάς 27 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ. 01/01-30/9/2006 01/01-30/9/2005 01/07-30/9/2006 01/07-30/9/2005 Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 35837/06/Β/96/15 Σοφοκλέους 5, ΑΘΗΝΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης... 4 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος... 5 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 6 Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΡ.Γ.E.MH. 44561407000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός απόφασης: 220

αριθμός απόφασης: 220 ΘΕΜΑ: Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού της 24-03-2015, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΩΛΟ ΚΡΑΚΑΡΗ» προϋπολογισμού μελέτης 718.320,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

"AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ "AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, 152 35 Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 128003401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα