ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕhΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕhΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕhΝ Παιρο Κορινθος ιι ' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΠΟΛ ΥΚΑΝΔΡΙΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Α.Μ. 201 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΕΤΣΕΣ, 2011 '11Vdl3U 13.ι Η}tΗΘΟ Ι VΒΙ8 1

2 Πρόλογος Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η εστίαση και ανάλυση των χαρακτηριστ ικών της μορφής του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα πως η μορφή αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην περ ιοχή της Πελοποννήσου. Για το σκοπό αυτό, στο πρώτο μέρος της παρούσης εργασίας αναλύονται οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, τα χαρακτηριστικά της κάθε μορφής καθώς και τα πλεονεκτήματα που εντοπίζονται και στο δεύτερο μέρος αναλύεται αντίστοιχα η επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα κα ι ως προς την εφαρ μογή των εναλλακτικών μορφών τουρ ισμού σε συνδυασ μό με την κατάσταση που εντοπ ίζεται στην Π ελοπόννη σο και ποιες ο ι κ ινή σε ις που θα μπορούσαν να επέλθουν εκ μέρους των αρμοδ ίων για περα ιτέρω αξ ιοποίηση. (ΛΟΥΣ Ι ΟΣ Π ΟΤΑΜΟΣ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝ Η ΣΣΟΣ) 2

3 Π ΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... σελ. 5 Ε ΙΣΑΓΩΓΉ σελ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Το Φαινόμενο του Τουρ ισμού- Ανάπτυξη Εναλλακτικού τουρ ισμού κα ι Πλεονεκτήματα που προσφέρει σελ. ι ο 1.1 Η Σύγχρονη Μορφή Του ρ ισμού... σελ. 1 Ο 1.2 Εννοιολογική Προσέγγ ιση του Τουρ ισμού... σελ Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα... σελ Τι ορίζεται ως Εναλλακτ ικός Τουρισμός... σελ Πλεονεκτήματα που Προσφέρε ι ο Εναλλακτ ικός Τουρισμός σελ ΚΕΦΆΛΑ ΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρ οϋποθέσεις Ανάπτυξης Εναλλακτικού τουρισμού και Πε ριοχές στην Πελοπόννησο που έχε ι Αναπτυχθεί ή Υπάρχουν Π ροοπτ ικές να Αναπτυχθεί..... σελ Π ροϋποθέσεις Ανάπτυξη ς Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα κα ι η Διαμόρφωση των Κυριότερων Μορφών του... σελ Ο ι Μορφές Τουρισμού που Τελ ικώς Υπάρχουν και Μπορούν να Αναπτυχθούν Περαιτέρω στη ν Ελλάδα σελ. 36 3

4 2.3 Ανάπτυξη Εναλλακτ ικών Μορφών Τουρισμού στην Πελοπόννησο... σελ Αναγκαιότητα Σχεδίου Μάρκετινγκ για τους τοπικούς φορείς Πελοποννήσου Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και τα Σχετικά Καταλύματα... σελ Στρατηγικές Φορέων και Καταλυμάτων Υπαίθρου με σκοπό την Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού στη Πελοπόννησο... σελ Φορείς Ανάπτυξης Μορφών Εναλλακτικού τουρισμού στη Πελοπόννησο, Καταλύματα Υπαίθρου και Μείγμα Μάρκετινγκ... σελ α) Να αναπτυχθούν Περαιτέρω στην Ελλάδα σελ. 56 Αποτελεσματική αναζήτηση φιλική προς τον χρήστη σε περίπτωση που το κατάλυ μα διαφημίζει τις υπηρεσίες του μέσω διαδικτύου Έμφαση σε έναν τομέα Διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης 2. 7 Εφαρμογή Μ είγματος Μάρκετινγκ για τα Καταλύματα Υπαίθρου που Σχετίζονται με τις Μορφές Εναλλακτικού τουρισμού στη Πελοπόννη σο... σελ Τα Οικονομικά Οφέλη που Προσφέρονται στην Πελοπόννησο από την Ανάπτυξη και Λειτουργία των Αγροτικών Οικισμών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού σελ. 62 4

5 3. ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑ ΤΑ... σελ. 64 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... σελ. 66 (ΑΡΧΑΙΑ ΕΠ Ι ΔΑΥΡΟΣ, ΕΠ ΙΔΑΥΡΟ Π ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 5

6 Π ΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην Πελοπόννησο. Με την ανάλυση των μορφών του τουρισμού και πιο αναλυτικά, των εναλλακτ ικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο συμπεραίνουμε ότι η Ελλάδα και συγκεκριμένα οι πιο ορεινές περιοχές της Ελλάδας αποτελούν πρότυπο εναλλακτικού τουρισμού, καθώς προσφέρουν στον επισκέπτη τουρίστα ελκυστ ικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αξ ίζε ι να αναφερθεί ότι η Ελλάδα προσελκύει ετησίως περισσότερο από 17 εκατο μμύρ ια επισκέπτες. Αναφέρεται παρακάτω π ιο συγκεκριμένα ότι και οι επτά νομοί της Πελοποννήσου διαθέτουν εναλλακτικό τουρισμό και συγκεκριμένα θρησκευτ ικό τουρισμό, αρχαιολογικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, αγροτουρισμό, εκπαιδευτικό τουρ ισμό, ιαματικό ή τουρισμό υγείας, ορειβατικό και περιπατητικό τουρ ισμό καθώς επίσης και ο ικοτουρ ισ μό. Προγραμματίζουν εκδηλώσε ις προβάλλοντας το τουριστ ικό προϊόν τους, η κάθε περιοχή ξεχωριστά, "εκμεταλλεύοντα ι" την ομορφιά, τα ιστορικά μνημεία, τους αρχα ιολογικούς χώρους, τα ή θη και έθιμά τους κάνοντας τον επισκέπτη να χαλαρώσει από την καθημερινότητά του και να απολαύσει τα τοπία και τις παροχές των ντόπιων ε θελοντών, κάτι το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να αναδείξει πρωτότυπες κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες. Γ ια να υπάρχει μεγάλη ζήτη ση ό μως στον εναλλακτ ικό τουρ ισμό θα πρέπει να τεθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, θα πρέπε ι να υπάρχει η σωστή ενημέρωση του κόσμου, να γίνεται σωστή διαφήμιση με το τουριστικό προϊόν που παρέχε ι ο κάθε τόπο ς, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέξει ανάλογα και με το ε ισόδημά του τον προορισμό που επιθυμεί και θεωρεί κατάλληλο. Δηλαδή, θα πρέπε ι να δραστηρ ιοποιούντα ι οι επ ιχειρη ματίες σωστά προσφέροντας τα αγαθά και τους πόρους στον τουρίστα-καταναλωτή με σκοπό την ικανοποίησή του, ανάλογα με τις ανάγκες του, καθώς τους δίνετα ι η δυνατότητα να προσελκύουν τουρίστες καθ ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με αποτέλεσμα να δημιουργε ίται μια σταθερή πηγή εσόδων και απασχόλησης. 6

7 Είνα ι θέμα μάρκετινγκ λοιπόν η "εκμετάλλευση " του φυσικού πλούτου και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν χάρη σ ' αυτόν, αφού χωρίς τη συνεργασία όλων των επιχειρηματ ιών τέτοιου είδους, δεν θα πετύχει κανένας την άφιξη του τουρίστα. Πρέπει με κοινή συνεργασία και συνεννόηση να προβάλλουν τις ομορφιές του κάθε τόπου προβάλλοντας ταυτόχρονα το τουριστικό προϊόν, έτσ ι ώστε ο καταναλωτής, ο οποίος ξέρει να κρίνει κα ι να αποφασίζει για τον κατάλληλο προορισμό, να μείνει ευχαριστημένος κάτι το οποίο αυξάνει τα έσοδα του προορισμού αυτού, άρα αυξάνεται ταυτόχρονα η επιθυμία για πραγματοποίηση εναλλακτικού τουρισμού και στο κοντινό μέλλον. (ΜΠΟΥΡΤΖ Ι, ΝΑ ΥΠΛ Ι Ο ) (ΠΑΛΑΜ ΙΔΙ, ΝΑ ΥΠΛΙΟ ) 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ο τουρισμός αποτελεί ένα κοινωνικό κα ι οικονομ ικό φαινόμενο που αναπτύχθηκε δυναμ ικά μετά το τέλος του Β ' Παγκοσμίου πολέ μου. Η διεθνής πρακτ ική απέδειξε ότι κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη η μεγέθυνση της οικονομίας μιας χώρας υποδοχ1)ς και φιλοξενίας τουρ ιστών. Τα κυριότερα ο ικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι η εισροή συναλλάγματος, η δημιουργία ε ισοδημάτων για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό που απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο, η δη μιουργία ευκαιρ ιών απασχόληση ς, η τόνωση της ο ικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρε ια και η δημιουργία εσόδων για το κράτος και την ' δ ' 1 τοπικη αυτο ιοικηση. Ο τουρ ισμός σαν ορ ισμός δεν μπορε ί να ορ ιστεί με ακρίβεια, καθώς εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Θα μπορούσε όμως σε γεν ικές γραμμές με τη σύγχρονη μορφή του να οριστε ί ως η πρόσκαιρη μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους σε έναν άλλον εκτός αυτού με αποκλειστ ικό σκοπό την ικανοποίηση των τουρ ιστικών αναγκών ή επιθυμιών τους, που όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυμ ίες ξεκούρασης και αναψυχής, καθώς κα ι η οργανω μένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων 2 Μια από τις πρώτες προσπάθειες που έγ ιναν γ ια να οριστεί ο τουρισμός, όσο το δυνατόν ακριβέστερα γίνεται, ήταν αυτή των καθηγητών Hunz i ke ι κα ι Κrapf του Πανεπιστημίου τη ς Βέρνης, που στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Επιστημονικών Εμπειρογνωμόνων Τουρισμού. Εκείνοι, είχαν υποστηρίξει την άποψη ότι ο τουρ ισμός έπρεπε να οριστεί ως το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδ ιού σε έναν προορ ισμό και τη διαμονή μη μόνιμων κατοίκων σε αυτόν, εφόσον δεν συνδέονται με κάποια κερδοσκοπική δραστηριότητα. 1 Βελισσαρίου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδών Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρι;σεων " (τόμο ς Δ '), Ελληνικό Ανοικτό Π ανεπ ιστήμιο, Πάτρα 2 Βαρβαρέσου, Στ., 2000, " Τουρισμός, έννοιες, μεγέθη, δομές", Εκδόσεις Σακουλά 8

9 Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η εννοιολογική σημασία του όρου τουρισμός άρχισε να αλλάζε ι καθό)ς μπόρεσαν να διακριθούν κάποια από τα κύρια ά,, 3 χαρακτηρ ιστικ του τουρισμου, οπως : : Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδ ικής μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε αυτούς τουλάχιστον επί ένα 24ωρο με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. : Ο ι δ ιάφορες μορφές τουρισμού περιέχουν απαραίτητα δυο βασικά στοιχεία κα ι συγκεκριμένα το ταξίδι στον τουριστικό προορ ισμό και τη διαμονή σε αυτόν. : Το ταξίδι και η δ ιαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας των ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για τουριστικούς λόγους. : Η μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς ε ίναι προσωρινού και βραχύχρονου χαρακτήρα, που σημαίνει ότ ι πρόθεσή τους είναι να επιστρέψουν στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους μέσα σε λίγες μέρες, εβδο μάδες ή μήνες. : Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς λόγους, δηλαδή για λόγους άλλους από κείνους της μόνιμης δ ιαμονής τους ή της επαγγελματικής απασχόλησής τους. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως κύριος σκοπός της συμμετοχής των ανθρώπων στο τουρισμό είναι η ξεκούραση, η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και η ξενοιασιά από τις σκοτούρες που δημιουργούν τα προβλήματα της ζωής. Υπάρχουν όμως τέσσερις διαφορετικές απόψεις του τουρισμού οι οποίες αποτελούν έναν άλλον ορισμό για τον τουρισμό. Δηλαδή, ο τουρισμός θα μπορούσε να ορ ιστεί σαν το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από την αμοιβαία επίδ ραση των τουρ ιστών, τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών προορισμών και διοικήσεων τουριστ ικών προορισμών στη διαδικασία προσέλκυσης, υποδοχής κα ι φιλοξενίας επισκεπτών, δηλαδή τουριστών και εκδρομέων 4 3 Βαρβαρέσου, Στ., 2000, " Τουρισμός, έ ννοιες, μεγέθη, δομέζ', Εκδόσεις Σακουλά 4 Βελισσαρίου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδό>ν Δ ιοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεω ν " (τόμος Δ'), Ελληνικό Ανο ικτό Π ανεπιστiηιιο, Πάτρα 9

10 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνές Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού 5 (ΔΣΠ) τα ταξίδια και ο τουρισμός είνα ι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο ξεπε ρνώντας την αυτοκινητοβιομηχανία, τη σιδηροβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και τον αγροτικό τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ο τουρισμός αναμένεται να αποτελέσει το 3.6% του παγκόσμιου συνολικού προϊόντος, το 8.3% της παγκόσμιας απασχόλησης, το 9,5% των παγκοσμίων επενδύσεων κα ι το 3,8% της παγκόσμιας απασχόλησης. Ειδικότερα γ ια την Ελλάδ α που αποτελεί κατεξοχήν τουριστική χώρα. 1. Κεφάλαιο Πρώτο: Το Φαινόμενο του Τουρισμού - Ανάπτυξη Εναλλακτικού Τουρισμού και Πλεονεκτήματα που Προσφέρ ε ι 1.1 Η Σύγχρονη Μορφή του Τουρισμού Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις, κυρίως οικονομικές. Κάθε χώρα η οποία αναπτύσσεται τουριστικά επενδύει ένα μεγάλο κεφάλαιο του ΑΕΠ της κάθε χρόνο στην προσπάθεια δημιουργίας και ανάπτυξης περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον 6. Η σύγχρονη μορφή του τουρισμού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κυρίως σαν μαζ ικού χαρακτήρα τουρισμός και αυτό είναι που τον κάνε ι να διαφέρει από τις παλαιότε ρες μορφές του. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού είχε η τεχνολογική εξέλ ιξη των μεταφορικών μέσων κα ι ότι έγιναν προσιτά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Έτσι πέρα από τα στοιχεία τη ς μαζικότητας και ομαδικότητας έρχεται να προστεθεί και το στοιχείο της υπερεθνικότητας, τα οποία είναι τα βασικά συστατικά του σύγχρονου τουρισμού. Όταν μεταπολεμικά οι χώρες άρχισαν να δ ιαπιστώνουν τις ευεργετικές επιδράσεις του τουρισμού στην ο ικονομία, άρχισαν να το αντιμετωπίζουν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Ξεκίνησαν έργα τουριστικής υποδομής, χρηματοδοτήθηκαν επιχειρήσεις και δόθη καν κίνητρα για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Σήμερα, s Wold Travel and Tourism Council 6 Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., 2008, Τόμος Γ', " Τουριστικ6ς Τομέας'', 'Εκδοση γ ια Ε.Α.Π. 10

11 τον τουρισμό τον χαρακτηρίζει η μαζικότητα. Οι χώρες λε ιτουργούν πλέον ανταγωνιστικά και στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της ο ικονομίας τους σε αυτόν. Δημιουργούνται νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι τιμές με ιώνονται και διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού αρχίζουν να εκδηλώνονται Εννο ιολογ ική Προσέγγ ιση του Τουρισμού Ο τουρισμός εμφανίζετα ι με διάφορες μορφές, γι ' αυτό και είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια. Κατά περιόδους, πολλοί που ασχολήθηκαν με το φαινόμενο του τουρισμού επιχείρησαν να αποδώσουν την πιο σωστή και ακριβ1ί έννοια του τουρισμού. Συγκεκριμένα ο Hunziker και ο Krapf όρισαν ως τουρισμό το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου και την διαμονή μη μόνιμων κατοίκων, εφόσον αυτά δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμον1ί και δεν συνδέονται με καμία κερδοσκοπική δραστηριότητα 8 Η Διεθνής Ακαδημία του Τουρισμού (ΑΙΤ - Monte Caι Ι ο) ορίζει ότι τουρισμός είνα ι το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτές. Αυτές υποκινούνται, σε διαφορετικό βαθμό και ένταση, από τον πόθο της απόδρασης, που ενυπάρχει στα άτομα. ΟΝ. Αιγινίτης αναφέρει ότι: τουρισμός καλείται η από χώρα σε χώρα ή από πόλη σε άλλη πόλη μετάβαση ατόμων ομαδικά ή μεμονωμένα για λόγους βραχείας ή μακράς, πάντως όχι μονίμου διαμον1ίς, για αναψυχ11, αποκλειόμενης της εργασίας που επιφέρει άμεσο όφελος, πλην εκείνης η οποία δύναται να έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την διαφήμιση της χώρας στην οποίαν κατευθύνεται ο επιχεφών μια τέτοια μετάβαση 9. Επίσης, ανατρέχοντας στην ερμηνεία που δίνει το λεξικό της δημοτικής των εκδόσεων Υδρόγειος, τουρισμός είναι η κίνηση ταξιδιωτών από τόπο σε τόπο γ ια αναψυχή, περιήγηση αξιοθέατων τόπων, μουσείων κτλ., η οργάνωση της προσέλκυσης περιηγητών και εκδρομέων σε έναν τόπο. 7 Βελισσαρίου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδών Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειριίσεων" (τόμος Δ'), Ελληνικό Ανοικτό Παν επιστί1μιο, Πάτρα 8 Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., 2008, Τόμος Γ ', "Τουριστικός Τομέας", 'Εκδοση για Ε.Α.Π. 9 Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., 2008, Τόμος Γ', "Τουριστικός Τομέας", 'Εκδοση για Ε.Α.Π. 11

12 Παρατηρώντας τις παραπάνω ερμηνε ίες βλέπουμε ότ ι η έννο ια του τουρισμού προσεγγίζεται από την άποψη του τουρίστα και των αναγκών του δίχως να συνυπολογίζεται και η τουριστική προσφορά. Πιο συγκεκριμένα, στην έννοια του τουρισμού θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το σκέλος του παραγωγ ικού μέρους, λαμβ άνοντας δηλαδή υπόψη τους προμηθευτές τουρ ιστικών προϊόντων, τα υλικά και άυλα προϊόντα και τις παραγωγικές μονάδες. Ο τουρ ισμός, λο ιπόν, με την σύγχρονη του μορφή μπορεί να ορ ιστεί, σαν η πρόσκαιρη μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο μόνιμη ς δ ιαμονιίς τους σε έναν άλλον με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών 11 επιθυμιών τους, που όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης και αναψυχής, κα ι η οργανωμένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα Αποτελεί γεγονός πως ο τουρισμός στην Ελλάδα χωρίζεται σε έξι βασικές κατηγορίες και οι οποίες είνα ι οι εξής 11 : : Μαζικός τουρισμός, δηλαδή η ομαδικότητα συμμετοχής των τουριστών στις διάφορες φάσεις τη ς τουριστικής δραστηριότητας.τη βάση ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού σήμερα αποτελεί το σύστημα GIT (group inclus iνe tours) που προσφ έρε ι αλληλεξαρτώμενες και ολοκληρωμένες υπηρεσ ίες, δηλαδή πακέτα που πε ριλαμβάνουν τον τόπο προορισμού, το μεταφορικό μέσο, το κατάλυμα και το τράνσφερ. : Ατομ ικός τουρισμός, είναι το αντίθετο από τον μαζικό τουρισμό. Περιλαμβάνει δηλαδή την ανεξάρτητη ατομική οργάνωση και εκτέλεση του ταξιδιού εκ μέρους των τουριστών. Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε το σύστημα ΙΙΤ (i ndi ν idual inclus i νe tours) που προσφέρει σε μεμονω μένα άτομα ι ο Βαρβαρέσου, Στ., 2000, "Τουρισμός, έννο ιες, μεγέθη, δομές", Εκδόσε ις Σακουλά 11 Βελισσαρiου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και ΕναJ.λακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδ<ί>ν Δ ιοίκηση Τουρ ισμού και Τουριστικών Επιχειριίσεων" (τόμος Δ'), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή μιο, Πάτρα 12

13 τουριστικά πακέτα τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν τον τουριστ ικό προορισμό, το μεταφορικό μέσο, το κατάλυμα, το πρόγευμα κα ι το τράνσφερ. : Εσωτερικός τουρισμός, ο οποίος πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό μιας χώρας μέσα στα φυσικά της όρια, δηλαδή μέσα στην επικράτειά της. : Εξωτερικός τουρισμός, ο οποίος πραγματοποιείται από άτομα τα οποία δ ιαμένουν μόνιμα σε μια χώρα κα ι την εγκαταλείπουν προσωρινά για να επισκεφτούν μια άλλη χώρα ή περισσότερες από μια χώρες για τουριστικούς λόγους, έτσ ι ώστε να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες τους. : Συνεχής τουρισμός, είναι δηλαδή ο τουρισμός ο οποίος διαρκεί όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται οι δραστηρ ιότητές του από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε όλες τις εποχές, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. : Εποχιακός τουρισμός. Χαρακτηριστική δ ιάκριση του εποχιακού τουρισμού είναι ότι δεν διαρκε ί όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι σε αντίθεση με τον συνεχή τουρισμό, οι δραστηριότητές του επηρεάζονται αποφασιστικά από τις κλιματολογικές συνθ11 κες που επικρατούν σε δ ιαφορετικές εποχές γι' αυτό και αναστέλλονται αυτές προσωρ ινά για ένα μικρό ή μεγάλο χρον ικό διάστημα κάθε έτος. Ο ι αντιπροσωπευτικότερες μορφές τουρισμού αυτής της κατηγορίας είναι ο γενικός τουρισμός κατά τη διάρκεια του καλοκαιρ ιού, ο τουρισμός παραχείμασης και ο τουρισμός χειμερινών σπορ. 13

14 1.4 Τι Ορ ίζετα ι ως Εναλλακτικός Τουρισμός Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μια ήπ ια μορφή β ιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολύ-δραστηριότητας στον αγροτικό και γενικά χώρο υπαίθρου. Ουσιαστικά αποτελεί την παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην ο ικονομική και την κοινωνική της υπαι 'θ ρου, με την ανα 'δ ε ι ξ η και στηρι ' ξ η 12 : αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών και γενικότερα ).- της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών ).- της τοπικής αγροτικής παραγωγής ).- της δημιουργίας και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων ).- του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής Από την άποψη αυτή, η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, ενδιαφέρει κυρίως φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και σε αγροτικές περιοχές όπως παραδοσιακά καταλύματα, παραδοσιακά εστιατόρ ια και καφενεία, παραγωγούς και εμπόρους τοπικών προϊόντων, επ ιχειρήσεις δραστηριοτήτων, μουσεία κάθε είδους, διάφορους συλλόγους όπως Πολιτιστικούς, Φυσιολατρικούς η Ορειβατικούς και Συνεταιρισμούς όπως Γυνα ικείους και Αγροτικούς, την Τοπική Αυτοδ ιοίκηση και τα σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Όμως ενδιαφέρει επίσης τον κάθε κάτοικο και επαγγελματία της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται μια Αγροτουριστική δραστηριότη τα μιας και η ανάπτυξη του τόπου του θα έχει άμεσα οφέλη κα ι στην προσωπική του πρόοδο και οικονομικ11 ανάπτυξη 13 Η άμεση αυτή αλληλεξάρτηση των επαγγελματ ιών μεταξύ τους καθώς και των τελευταίων με τον τουρ ίστα πηγάζει από το γεγονός ότι στον εναλλακτικό τουρισμό, ο τουρίστας ε ίνα ι επισκέπτης, φίλος, θαυμαστής του τόπου, είνα ι ένας «φιλοξενούμενος», ένας ταξιδιώτης που αναζητά τα μυστικά, την αυθεντικότητα και 12 Βαρβαρέσου, Στ., 2000, "Τουρισμό ς, έννο ιες, μεγέθη, δομές", Εκδόσε ις Σακουλά 13 Β ελισσαρ!ου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και Ενα.JJ.ακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδών Δ ιοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρt1σεων" (τόμος Δ'), Ελληνικό Ανοικτό Π ανεπιστήμ ιο, Π άτρα 14

15 την ομορφιά του τόπου, εστιάζοντας στην ήσυχη ζωή, τη φυσική κληρονομιά και όλα όσα μοναδικά και ξεχωριστά έχει να προσφέρει ο κάθε προορισμός 14 Ολόκληρη η φιλοσοφία του εναλλακτ ικού τουρισμού βασίζεται στη διαπροσωπική, ανθρώπινη, άμεση και φιλόξενη σχέση μεταξύ του κατοίκου της υπαίθρου και του επισκέπτη. Γ ια το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο επισκέπτης να έρθε ι σε επαφή με τη φύση, με την καλλιέργεια της γης, την περισυλλογή του καρπού, με τους ανθρώπους της περιοχής. Ο επ ισκέπτης μαθαίνε ι για παράδειγμα να φτιάχνει στον αργαλειό, να κεντάει, να παρατηρεί τα ζώα και τα πουλιά, να δοκιμάζει το κρασί και το τσίπουρο, να συμμετέχει στην παραγωγή τους, να καταλαβα ίνει τη σωστί1 ώρα του τρύγου, τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα του κρασιού της περιοχή ς μας, τη χρήση του κρόκου, τη διαφορά στις ποικιλίες του μελιού, τη διαδικασία και επιλογ1ί κατά την περισυλλογή των μανιταριών 11 των κάστανων. Ο εναλλακτικός τουρισμός πραγματοποιείται επίσης με σκοπό ο κάθε τουρίστας να γνωρίσει καλύτερα τον τόπο. Θα πρέπει λοιπόν να περιηγηθεί στα δασώδη μονοπάτια, τις γαλήνιες λίμνες ή τα ορμητικά ποτάμια και γεν ικότερα σε ότι ιδ ιαίτερο υπάρχει η δυνατότητα να συναντήσει κανείς στο φυσικό τοπίο του τουριστικού του προορισμού. Το φυσικό αυτό τοπίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με την δυνατότητα για αθλήματα περ ιπέτειας (extreme sports) καθώς και την ξενάγηση σε παλιές εκκλησιές και μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια και αρχα ιολογικά ευρήματα. Ιδιαίτερα ση μαντική έτσι ώστε να εγκλιματιστε ί πλήρως με την περιοχή και με τον καθημερινό τρόπο ζωής της ο τουρίστας είναι η συμμετοχή σε τοπικά πανηγύρια, γιορτές και έθιμα. Με λίγα λόγια ο τουρίστας γίνετα ι μέλος, έστω και προσωρινά, αυτού του τόπου που επ ισκέφθηκε και μέσω ουσιαστικά των διακοπών του και τις ψυχαγωγίας του, αποκτά γνώσεις για την περιοχή που επισκέφτηκε. Θα πρέπε ι να σημειωθεί επίση ς, πως ο εναλλακτικός τουρισμός εκτός από τη συμβολική έννοια που έχε ι αποκτήσει ως μορφή τουρισμού, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η 14 Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., 2008, Τόμος Γ', "Τουριστικ6ς Τομέας", Έκδοση γ1α Ε.Α. Π. 15

16 αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής με τη φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστ ικών πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών ή ο συνδυασμός των διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, αναφ έρεται σε κάθε ειδική μορφή τουρισμού, η οποία προσελκύει τουρίστες με ειδ ικά ενδιαφέροντα, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδε ιξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέλος προσφέ ρει λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής, 15 εποχικοτητας. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είνα ι πάρα πολλές σε αριθμό. Ωστόσο, ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις κυρίες μορφές εναλλακτικού τουρισμού ως εξής 6 : ).- Αγροτουρισμός ).. Συνεδρ ιακός τουρισμός ).. Ορε ιβατικός και ο περιπατητικός τουρ ισμός ).. Εκπαιδευτικός-πολιτιστικός τουρισμός ).- Τουρισμός υγείας ).- Αθλητικός τουρισμός ).. Χειμερινός τουρισμός ).. Παράκτιος, παραλίμνιος, παραποτάμιος, θαλάσσιος τουρισμός και ο τουρισμός των υγροβιότοπων ).- Θρησκευτικός τουρισμός ).. Οικοτουρισμός Είναι φανερό επίση ς ότι οι μορφές αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μαζικό τουρισμό, με την έννοια του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού. Ωστόσο δρουν συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας. Επιπρόσθετα, ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου στη ζήτηση και από την 15 Ζαχαράτος Γ., Τσάpτας Π., 2008, Τόμος Γ ', "Τουριστικός Τομέας",'Εκδοση για Ε.Α.Π. 16 Βελισσαρίου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδό>ν Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειριίσεων" (τόμος Δ'), Ελλην ικό Ανοικτό Πανεπιστί1μιο, Πάτρα 16

17 ανάπτυξη μιας αντίστο ιχης ειδικής υποδομής (προσφοράς). Με τον εναλλακτικό τουρισμό (alternatiνe tourism), ο ι άνθρωποι αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος συνδέεται με την προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και με την αποφυγή της χρήσης υπηρεσιών οργανωμένου μαζικού τουρ ισμού 1 7 Ως εκ τούτου και με βάση τα παραπάνω, ο εναλλακτ ικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει στους τουρίστες που θα τον επιλέξουν, κάποιες από τις ακόλουθες έ δ ' ξ' 18 συναρπαστικ ς ραστηριοτητες ως ε ης. ).> Κατάβαση ποταμού (Raflίng) : Πρόκειτα ι για μια δ ραστηρ ιότητα με ξεχωριστό ενδιαφέρον, χαρίζοντας πολλαπλές συγκ ινή σεις. Για παράδειγμα, η πρώτη κατάβαση στη χώρα μας έγινε στον ποταμό Αχελώο στα τέλη της δεκαετίας του Σήμερα σχεδόν όλα τα ποτάμια της Ελλάδας είνα ι ικανά γ ια αυτιί τη δραστηριότητα από της αρχές Νοεμβρίου έως τ ις αρχές Ιουνίου. Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος ροής του κάθε ποταμού ορίζεται και ο βαθμός δυσκολίας με κλίμακα από το 1 έως το 5. Ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν κάθε χρόνο στον εναλλακτ ικό τουρισμό και σε δραστηρ ιότητες Rafting, φτάνει τ ις καθώς αυτό το είδος εναλλακτικού τουρισμού κερδ ίζε ι συνεχώς έδαφος. Άλλωστε η οργάνωση γ ίνεται από εταιρείες και ο ι κανόνες ασφαλείας είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα αποφεύγοντας έτσι τα ατυχή ματα. 11 Βαρβαρέσου, Στ., 2000, " Τουρ1σμ6ς, t.ννο1ες, μεγt.θη, δομt.ς', Εκδόσεις Σακουλά 18 Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., 2008, Τόμος Γ Ί "Τουρ1στικ6ς Τομt.αςΊ Έκδοση για Ε.Α.Π. 17

18 )..> Canoe - Kayak (Κανό - Καγιάκ) : Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε λίμνες αλλά και σε ήσυχα περάσματα ποταμών και πάντα από εταιρείες που δραστηρ ιοποιούνται στο χώρο, προσφέροντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τους κανόνες ασφαλε ίας. Όλο τον χρόνο μπορε ί να ασχοληθεί κάποιος και να ζ11σει μοναδικές στιγ μές χαλάρωσης κοντά στην υπέροχη χλωρίδα που δ ιαθέτει η χώρα μας, μαζί με τα σπάνια είδη πουλιών κα ι υδρόβιων ζωντανών που προκαλούν ευχάριστες εκπλήξεις ).- Ορειβασία : Η ορε ιβασία αποτελεί την πλέον δύσκολη μορφή της πεζοπο ρίας και ουσιαστικά των δραστηρ ιοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού. Συνήθης στόχος της ορειβασίας είναι η κατάκτηση κάποιας κορυφής. Στην ορειβασία η απόσταση δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο. Πιο σημαντικό στοιχείο είνα ι ότι ανά ώρα καλύπτονται περίπου 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς που σημαίνε ι ότι για να ανέβει κανε ίς l 000 μέτρα απαιτούνται περίπου 4 ώρες μαζί με τις στάσεις. Μια συνήθης ορειβατική ανάβαση διαρκεί 7-1 Ο ώρες μαζί με την επιστροφή. )..> Πεζοπορία : Η πεζοπορία διακρίνεται σε απλή και ορεινή. Στην πρώτη κατηγορία, η ελάχιστη διανυόμενη απόσταση ε ίναι 5 χλμ. (περίπου μια-δύο ώ ρες) και πραγματοποιείται σε εδάφη με πολύ μικρή κλίση (χωρίς μεγάλη υψομετρικ11 διαφορά) κι ελαφρύ εξοπλισμό. Στη δεύτερη κατηγορία, η απόσταση των χλμ. και οι 5-8 ώρες πορείας αποτελούν τον κανόνα. Ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος κα ι ιδιαίτερα τη χειμερινή πε ρίοδο επιβάλλετα ι να είνα ι ο κατάλληλος. Η ορεινή πεζοπορία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βουνό. Τα βασικά χαρακτηρ ιστικά της είναι η υψομετρική 18

19 διαφορά της δ ιαδρομής, που μπορεί να φθάσει τα μ. και το γεγονός ότι η πορεία γίνετα ι συνήθως σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 500 μ. 1.5 Π λεονε κτήματα που Προσφέρ ει ο Εναλλακτικό ς Τουρισμός Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί ένα διαδεδομένο τρόπο ψυχαγωγίας τον οποίο δ ιαλέγουν οι περισσότερο ι άνθρωποι για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα τους. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό δεν έχουν καταφέρει μέχρι και τ ις μέρες μας να δώσουν ένα ακριβ11 κα ι πλ11 ρη ορισμό για το τι ακριβώς είναι ο συγκεκριμένος τουρισμός κα ι πως αυτός περ ιγράφεται. Παρ ' όλ' αυτά έχουν καταφέρε ι να τον διαχωρίσουν σε διάφορες κατηγορ ίες και εναλλακτικές μορφές. Μια από τις εναλλακτικές μορφές του εναλλακτικού τουρισμού αποτελεί ο τουρ ισμός στα καταλύματα υπα ίθρου. Απώτερος σκοπός του τουρισμού στα καταλύ ματα υπα ίθρου είνα ι να φέρει τον τουρίστα σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον της περ ιοχής και να τον εντάξει στον καθημερ ινό παραδοσιακό τρόπο ζωής τηςι 9. Για παράδε ιγμα, υπάρχουν ανά την Ελλάδα διάφορα αγροτουριστικά καταλύματα τα οποία πραγματικά αναδεικνύουν την εικόνα της περιοχής στην οποία βρίσκονται και χωρίς να παραμελούν την πολυτέλεια της σύγχρονης ζωής και τις ανέσεις των δ ιακοπώ ν. Τα καταλύματα υπαίθρου αναδε ικνύουν επίσης την λαογραφική και αρχιτε κτονική ζωή του τόπου που βρίσκονται κα ι ουσ ιαστικά πρόκειται για αναστηλωμένα κτίσματα του περασμένου αιώνα κα ι τα οποία δ ιατηρούνται σε άψογη κατάσταση στις μέρες μας. Στους χώρους των καταλυμάτων αυτών, κάποιος μπορε ί να βρει οινοπαντοπωλεία, μεζεδοπωλεία, μικρά καφέ, πολυχώρους τέχνης κα ι φυσ ικά βιοτεχν ίες παραδοσιακών προϊόντων. Ο κάθε τουρίστας έχε ι την ευκαιρία στα καταλύματα αυτά να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα και να εμπλακεί και ο ίδιος σε δραστηριότητες οι οπο ίες θα τον κάνουν να χαρεί το φυσικό περ ιβάλλον, την ιστορία 19 Βελισσαρίου Ε., 2002, "Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, από το πρόγραμμα σπουδών Δ ιοfκηση Τουρ ισμού και Τουριστικών Επιχειρι/σεων" (τόμος Δ'), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Π άτρα 19

20 του τόπου αuά και τον γενικότερο πολιτισμό του μέρους αυτού. Τα άτομα τα οποία δ ιαχειρίζονται τα καταλύματα αυτά, ξέρουν και προσφέρουν άψογη φιλοξενία στους τουρίστες και εκείνο ι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. (Χ ΙΟΝΟΔΡΟΜ ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΕΛΟΠ ΟΝΝΗΣΟΣ) Οι δραστηριότητες αuά και τα ενδιαφέροντα τα οποία αναφέρονται αλλά και χαρακτηρίζουν τη διαμονή των τουριστών στα συγκεκριμένα καταλύματα καθώς και τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται στον εναλλακτικό τουρισμό, εντοπίζονται ως ακολούθως: )..- Παρακολούθηση-συμμετοχή σε αγροτικές ασχολίες );> Μαθήματα κεραμικής ).> Μαθήματα Ελληνικών χορών >r Περιβαλλοντική εκπαίδευση 20

21 )..- Παρακολούθηση / συμμετοχή σε λαίκά πανηγύρια ).> Οικολογικές περιηγήσεις ).> Επισκέψε ις σε ιστορικά αξιοθέατα ).>. Μαθήματα ύφανσης ).> Μαθήματα Ελληνικής κουζίνας ).> Μαθήματα Ε}J.ηνικής μυθολογίας Για τους ανθρώπους του εναλλακτ ικού τουρισμού, το συγκεκριμένο είδος τουρισμού είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολύδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο της κάθε χώρας, η οποία έχε ι ως στόχους τα εξής: Να συμβάλει ώστε ο επισκi;πτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πόλης της χώρας. Να φέρεr τον επrσκέπτη σε επαφή με τη τοπική φύση καθώς καr με τrς δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχεr, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της δημιουργίας, της παραγωγής, της γνώσης και της ανακάλυψης. Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου της πόλης σε μια χώρα. Οι άνθρωποι ενός καταλύματος εναλλακτικού τουρισμού γνωρ ίζουν πως ο σωστός σχεδιασμένος και καλά οργανωμένος αγροτουρ ισμός έχει καταδειχθεί ότι αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της ταυτότητας του τόπου τους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σε αυτής της μορφής την τουριστική ανάπτυξη το ανταγων ιστ ικό πλεονέκτημα της περιοχής αποτελούν πλέον τα δ ιαφοροποιητικά χαρακτηριστικά που στηρίζονται στην διατήρηση και ανάδε ιξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε πόλης. Σε επ ιχειρηματικό επίπεδο, ο αγροτουρισμός και ο εναλλακτ ικός τουρισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του πρωτογενούς κα ι δευτερογενούς τομέα με τον τριτογενή. Δηλαδή, της παραγωγής γεωργικών και 21

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ:: 11.. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ 226611/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ»

Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Μ. 12312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέποντας: Διακομιχάλης Μιχάλης Πρέβεζα, 2009 Επιμέλεια: Ελ Χανούν Χριστίνα Πέρρου Γεωργία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη Θέμα πτυχιακής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Συνέπειες οικονοµικής κρίσης. Πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης φαινοµένου. Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ.

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Μ. ΔΤΕ/0031 «ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, (Α.Μ.814) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Φραγκιά Αγγελική Ιατρού Σοφία Εισηγητής: Φραγκούλης Αντώνης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση Τουρισμού και Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα