inspired with passion Corporate Profile

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "inspired with passion Corporate Profile"

Transcript

1 inspired with passion Corporate Profile

2 Αυτό το Αλουμίνιο από τον Ιούλιο Βέρν... This Aluminium... by Jules Verne Αυτό το πολύτιμο μέταλλο έχει τη λευκότητα του ασημιού, την αφθαρσία του χρυσού, την ανθεκτικότητα του σιδήρου, την ευτηξία του χαλκού, την ελαφρότητα του γυαλιού. Επεξεργάζεται εύκολα, είναι ευρύτατα διαδεδομένο και αποτελεί τη βάση των περισσότερων πετρωμάτων, είναι τρεις φορές πιο ελαφρύ από το σίδηρο... Jules Verne, From Earth to the Moon This valuable metal possesses the whiteness of silver, the indestructibility of gold, the tenacity of iron, the fusibility of copper, the lightness of glass. It is easily wrought, is very widely distributed, forming the base of most of the rocks, is three times lighter than iron... Jules Verne, From Earth to the Moon Από το χθές... Οι αρχαίοι Ελληνες χρησιμοποιούσαν άλατα αλουμινίου ως στερεωτικό βαφής και ως αιμοστατικό για την επίδεση τραυμάτων O Άγγλος Humphry Davy προσδιόρισε την ύπαρξη της βάσης του μετάλλου alum την οποία ονόμασε alumium. H ονομασία aluminium επικράτησε αργότερα Ο Γερμανός Friendrich Wohler απομόνωσε το μέταλλο του αλουμινίου αναμειγνύοντας άνυδρο χλωρίδιο του αλουμινίου με κάλιο. Ο Pierre Berthier ανακάλυψε αλουμίνιο στο βωξίτη και κατάφερε με επιτυχία να το εξορύξει Ράβδοι Αλουμινίου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μαζί με τα κοσμήματα του γαλλικού βασιλικού οίκου στην Εκθεση Exposition Universelle! 1886 O αμερικανός Charles Ηall και ο Γάλλος Paul Heroult, ξεχωριστά, ανέπτυξαν την ηλεκτρολυτική μέθοδο παραγωγής αλουμινίου. Η μέθοδος αυτή ήταν οικονομικά συμφέρουσα και επικράτησε παγκοσμίως. Η μέθοδος μπήκε στην παραγωγική διαδικασία το H παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου ήταν τόνοι!!! (συνεχίζεται...) From the past Ancient Greeks used aluminium salts as dyeing mordants and as astringents for dressing wounds Humphry Davy identified the existence of the metal base of alum, which he at first termed alumium Friedrich Wohler isolated aluminium by mixing anhydrous aluminium chloride with potassium. Pierre Berthier discovered aluminium in bauxite ore and successfully extracted it Bars of aluminium were exhibited alongside with french crown jewels at the Exposition Universelle of 1855! 1886 Charles Martin Hall and Paul Heroult independently developed the Hall-Heroult electrolytic that made extracting aluminium from minerals cheaper and is now the principal method used worldwide. The process is used in the industry since The total world aluminium production was tons!!! (to be continued )

3 Μαργαρίτα Φελέκη Présidente & Directrice Générale Μargarita Feleki President & CEO Ολα ξεκίνησαν κάπως έτσι It all started like this Ξεκινήσαμε τη ΒΑΛΚΑΝ με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε μια εταιρεία με γερά θεμέλια, να εμπνέεται από υγιείς αρχές και αξίες, να τηρεί τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τις προκλήσεις του μέλλοντος. We founded BALKAN having the ambition to create a company with solid foundations, inspired by healthy beliefs and values. A company that keeps by the engagements that it undertakes, and faces with optimism the challenges of the future. Οδηγός μας παραμένουν οι ίδιες αρχές και αξίες που μας έφεραν εδώ: Πίστη σε ό,τι κάνουμε, ηθική, γνώση και σκληρή δουλειά. We still have as a guide the same principles and values that brought us up here: Faith in everything we do, morality, knowledge, and hard work. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες! We open new horizons! 03

4 Το όραμά μας Ο δρόμος δίχως τέλος είναι ο μόνος που αξίζει το ταξίδι Οur vision The road that never ends, is the one that worths the journey Για όλους εμάς, η BALKAN δεν είναι απλώς η εταιρεία στην οποία δουλεύουμε. Είναι αυτό που δημιουργήσαμε, επειδή το πιστέψαμε. Υπάρχουν πάντα νέες ιδέες να προωθήσουμε, νέες λύσεις να εφαρμόσουμε, νέοι στόχοι να πετύχουμε, νέες ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε, απεριόριστες αγορές να κατακτήσουμε, νέοι δρόμοι να ανοίξουμε... Οραματιζόμαστε: Mια εταιρεία σύγχρονη. Μια εταιρεία πρότυπο. Μια εταιρεία σημείο αναφοράς στη διεθνή αγορά. For all of us, BALKAN is not just the company we work for. It is what we created, because we believed in it. There are always new ideas to promote, new solutions to apply, new goals to achieve, new opportunities to exploit, unlimited markets to conquer, new ways to open up We envisage: A company modern. A company model. A company point of reference in the international market. 04

5 Η φιλοσοφία μας Το συμφέρον του πελάτη προηγείται Οur philosophy Customer s interest comes first Με βασικές αρχές τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το σεβασμό του ατόμου και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, χτίζουμε συνεργασίες που αντέχουν στο χρόνο. Η ΒΑΛΚΑΝ υλοποιεί και τολμά τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται άμεσα στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των συνεργατών της. Having as guiding principles, the relations of reciprocal confidence, the respect of the individual and the continuous improvement of quality, we build long lasting collaborations. BALKAN realizes and ventures its undertaking to meet immediately the current and future needs of its partners. 05

6 H εταιρεία μας Δυναμικη, ταχύτατα αναπτυσσόμενη Our company Dynamic, rapidly growing Σ ένα οικονομικά ευμετάβλητο περιβάλλον, η ΒΑΛΚΑΝ προσφέρει σταθερή συνεργασία, εγγύηση στη σχέση ποιότητας-τιμής, συνέπεια... In a varying economic environment, BALKAN offers stable partnership, bond in the relation between quality and price, consistency Θέτουμε νέα standards στην αγορά. Επενδύουμε στην επιτυχία των συνεργατών μας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις. We set new standards in the market We invest in our partners success We offer integrated solutions 1989 Το ξεκίνημα Δρχ. η πρώτη εξαγωγή μηχανημάτων το 1990 στη Βουλγαρία 12/12/1995 Η πρόσληψη του πρώτου εργαζόμενου στη Ρουμανία Κιλά αλουμινίου το πρώτο έργο στην Ουκρανία το Κατηγορίες πολυκαρμπονικών φύλων σε στόκ το Μέρες απαιτήθηκαν για την εγκατάσταση του λογισμικού mysap.com 104 Φορτηγά προφίλ PVC στη Ρουμανία το Τα πρώτα προφίλ Αλουμινίου BLK τον Δεκέμβριο του Χρόνια εμπειρίας στο αρχιτεκτονικό profile απέκτησε η BALKAN με την εξαγορά της BROKELMANΝ το Αγορά εργοστασίου διέλασης αλουμινίου στη Θήβα 15 Χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρική αγορά συνεχίζονται από τη BLK Βουλγαρίας The beginning Drach. the first exportation of machinery in 1990 in Bulgaria 12/12/1995 Date of employment of the first employee in Romania Kilos of aluminium the first project in Ukraine in Categories of polycarbonate sheets in stock in Days required for the installation of the software mysap.com 104 Truckloads of PVC profiles to Romania in The first BLK aluminium profiles presented in December Years of experience in architectural profiles attained BALKAN by buying out BROKELMANN in Acquisition of aluminium extrusion factory in Thiba 15 Years of presence in the Bulgarian market keep up by BLK Bulgaria.

7 Oι άνθρωποί μας Μαζί κάνουμε τη διαφορά! Our people Together we make the difference! Η ΒΑΛΚΑΝ επενδύει σταθερά σε νέους, ταλαντούχους και φιλόδοξους επιστήμονες και στελέχη. BALKAN invests continuously in young, talented, and ambitious scientists and executives. Προσφέρει ένα σταθερό και φιλικότατο εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, με πολιτική ανοιχτής επικοινωνίας, που διευκολύνει την εκπλήρωση των στόχων και των οραμάτων τους. Η επιτυχία των ανθρώπων μας είναι και δική μας επιτυχία και το μέλλον τους είναι και δικό μας μέλλον. Η δύναμη της ΒΑΛΚΑΝ είναι οι άνθρωποί της. It offers a stable, trusty, and friendly working environment, having open communication policy, which promotes the accomplishment of their goals and visions. The success of our people is our success, and their future is our future. BALKAN s force is its people. 07

8 H στρατηγική μας Ταχύτητα-Ευελιξία-Επικοινωνία Our strategy Speed-Flexibility-Communication Στη ΒΑΛΚΑΝ με αποτελεσματική δομή και οργάνωση, αξίες, ικανά και έμπειρα στελέχη, ολοκληρωμένες λύσεις και όραμα για το μέλλον, έχουμε υιοθετήσει σαφή αναπτυξιακή στρατηγική. Θέτουμε συγκεκριμένους στόχους και επιχειρηματικές επιδιώξεις και για την υλοποίησή τους ακολουθούμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης. In BALKAN, having effective structure and management, values, competent and experienced executives, integrated solutions and vision for the future, we have adopted a clear strategy of growth. We set specific goals and business objectives, and for their realization, we follow an effective management model. με συνεχή επένδυση στην ποιότητα, τις νέες τεχνολογίες και την εξυπηρέτηση των πελατών μας με την είσοδο σε νέες αγορές με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές με την επένδυση στις παραγωγικές μας μονάδες by investing continuously in quality, new technologies and our customers service by entering new markets with high future growth potential by investing in our production units Υλοποιούμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. We bring into effect our strategic planning for the following years. 08

9 Tο εργοστάσιό μας Our factory the extrusion force P= ka o ln(a o /A f ) * P= Δύναμη παραμόρφωσης, μονάδα μέτρησης: N k= Αντίσταση κράμματος αλουμινίου EN AW 6060 ή EN AW 6063 για συγκεκριμένη διάμετρο μπιγιέτας και ταχύτητας εμβόλου, μονάδα μέτρησης: N/mm 2 Ao= Επιφάνεια (εμβαδόν) της μπιγιέτας, μονάδα μέτρησης: mm 2 Af= Επιφάνεια του προφίλ, μονάδα μέτρησης: mm 2 Η παραγωγική μας μονάδα, Βιομηχανία Αλουμινίου, αυξάνει τις δυνατότητες, ενισχύει την ευελιξία, εξασφαλίζει τη λειτουργική αυτονομία και την απόλυτη ποιότητα των προϊόντων μας. P= Performation force, unit: N k= flow stress for material EN AW 6060 or EN AW 6063 for certain billet diameter and piston speed, unit: N/mm 2 Ao= billet area, unit: mm 2 Af= profile area, unit: mm 2 Our productive unit, Aluminum Industry, increases our capacities, bolsters up the flexibility, and ensures our functional autonomy and the perfect quality of our products. Οι συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, το υψηλό επίπεδο του προσωπικού πολλαπλασιάζουν τη δυναμικότητα του εργοστασίου και στηρίζουν τη δυναμική μας ανάπτυξη. The continuous investments in new mechanical equipment, the induction of new technologies and the high scientific level of our staff multiply the industry s capabilities and support our dynamic growth. 09

10 Συστήματα Αλουμινίου Νέας Γενιάς! Aluminium Systems New Generation! Ανοιγόμενα Συστήματα Classic Απλά και εύχρηστα. Οικονομική λύση. Ιδανική για βιτρίνες και χωρίσματα εσωτερικών χώρων μεσαίου μεγέθους. Regal 154 Με ξεχωριστό σχεδιασμό και διαχρονικό design μπορεί να αλλάξει την αισθητική του χώρου. Προσφέρει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών που καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές κατασκευές. Opening Systems Classic Simple and handy. Economical solution. Ideal for show windows and interior partitions of intermediate dimensions. Regal 154 Thanks to its special and diachronic design, it can renew the style of your place. It offers a great variety of applications that can easily satisfy the most demanding constructions. Συρόμενα Συστήματα Classic 330 Η λειτουργικότητα και η ευελιξία του συστήματος το καθιστούν αποτελεσματική λύση για συρόμενες κατασκευές μικρών και μεσαίων διαστάσεων. Sliding Systems Classic 330 The functionality and flexibility of the system make it an effective solution for sliding constructions of small and intermediate dimensions. 10 Regal 337 Ισχυρό και ανθεκτικό σύστημα με πρόσθετο Inox ή ανοδιωμένο οδηγό. Ιδανικό για βαριές κατασκευές και μεγάλα ανοίγματα. Εξασφαλίζει άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα. Regal 337 Strong and durable system with additional inox or anodized rail. Suitable for heavy constructions and large openings. It ensures comfort, security, and functionality.

11 Classic Θερμομονωτικό 254 Διαχρονικός σχεδιασμός. Aνταποκρίνεται στα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης. Τριθάλαμο θερμομονωτικό σύστημα με πολυαμίδιο 18mm και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Uf= 2.91W/m2K Regal Θερμομονωτικό 262 Ο χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Uf= 2.30W/m 2 K με πολυαμίδιο 26mm και ο διαχρονικός σχεδιασμός συντελούν σε ένα σύστημα που συνδυάζει τεχνολογία και άψογη εμφάνιση. Classic Θερμομονωτικό 445 Συρόμενο, θερμομονωτικό σύστημα με ίσια γραμμή σχεδιασμού, βάση των σύγχρονων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων, με ευκολία στην κατασκευή. Η δυνατότητα χρήσης ανασηκώμενου μηχανισμού το καθιστά ιδανικό για κατασκευές με υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης. Classic Θερμομονωτικό 437 Συρόμενο, θερμομονωτικό σύστημα με ίσια γραμμή σχεδιασμού. Eυκολία στην κατασκευή. Ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών κουφωμάτων. Classic thermo 254 Diachronic design. Suitable for modern architectural aesthetics. Three-chamber system with 18mm polyamide and heat transition coefficient of Uf= 2.91W/m2K Regal thermo 262 Highly thermally insulated system (Uf= 2.30W/m 2 K) with 26mm polyamid and diachronic design are uniform in terms of both technology and perfect appearence. Classic thermo 445 Sliding, thermo system with a straight line design, based on the modern architectural demands, is easy to fabricate. The choice provided to use a lift and slide mechanism make it an ideal solution for constructions that have high insulation demands. Classic thermo 437 Sliding, thermo system with a straight line design, is easy to fabricate. High thermal and sound insulation. 11

12 Γερμανικά Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών απαιτήσεων... German Aluminium Systems For special requirements... Σύστημα Υαλοπετάσματος W50 Standard και structural Curtain Wall System W50 Standard και structural Με το πλάτος των 50mm και το βάθος έως 230mm ανάλογα με τις στατικές απαιτήσεις το W50 αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε έργα ανά τον κόσμο. Επιπρόσθετα η συμβατότητα των συστημάτων Brokelmann προσφέρει τη μέγιστη δημιουργική ελευθερία. With 50mm of width and up to 230mm of depth, depending on the static requirements, W50 offers tried and tested solutions, which have proven themselves time and again in projects all over the world. In addition the compatibility across the Brokelmann systems provides the maximum creative freedom. Ανοιγόμενο Σύστημα TF45 Η ασφαλέστερη επιλογή για πόρτες Opening System TF45 The most reliable option for doors Κατασκευαστική δυνατότητα μονόφυλλων και δίφυλλων πορτών μεγάλων ανοιγμάτων. Εύκολη συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα Brokelmann. Suitable for large dimensioned single and double sash doors. Compatible with other Brokelmann systems. 12

13 Ανοιγόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα RGB Υψηλής αισθητικής Opening Thermal Insulated System RGB High aesthetics Το νέο Brokelmann RGB σύστημα παραθύρων αλουμινίου συνδυάζει υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, άριστη θεpμομόνωση, μικρό βασικό βάθος και κρυφό φύλλο. Προσφέρει στους αρχιτέκτονες μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία. Ανοιγόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα RG75 και RG60 Συστήματα υψηλής απόδοσης για πόρτες κα παράθυρα The new Brokelmann RGB aluminium window system combines architectural and design features with functional benefits. Excellent thermal insulation, minimal basic depths and hidden sash. Offers to architects and facade designers a comprehensive lever of design freedom. Opening Thermal Insulated Systems RG75 and RG60 High performance systems for doors and windows Μέγιστη δυνατή διαφάνεια και σχεδιαστική ελευθερία, σε συνεργασία με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (RG75: Uf=1,5 w/m 2 k και RG60: Uf=2,1 w/m 2 k). Τα συστήματα Brokelmann RG75 και RG60 δημιουργούν νέες αρχιτεκτονικές δυνατότητες. Highest possible transparency and design freedom combined with trendsetting thermal insulation (RG75: Uf=1,5 w/m 2 k and RG60: Uf=2,1 w/m 2 k). The Brokelmann RG75 and RG60 create new architectural possibilities. 13

14 Πολυκαρμπονικά Αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις Polycarbonates Reliable and transparent solutions Αρχιτεκτονικές εφαρμογές Κυψελωτά, συμπαγή, θερμο-ανακλαστικά, άθραυστα, αλεξίσφαιρα πολυκαρμπονικά φύλλα για αίθρια, θερμοκήπια, κάλυψη πισινών, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιγραφοποιία Τα πολυκαρμπονικά φύλλα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για εσωτερικές και εξωτερικές επιγραφές. Eξοικονόμηση ενέργειας Τα τοιχώματα της διατομής του πολυκαρμπονικού φύλλου, καθώς και η προσθήκη ειδικών σωματιδίων στην επιφάνεια ή στο σύνολο της μάζας του υλικού, το καθιστούν ένα αξιόπιστο μονωτικό υλικό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στους κλειστούς χώρους. Architectural applications Multiwall, solid, heat shield, break resistant, bulletproof polycarbonate sheets, ideal for atriums, greenhouses, swimming pools, industrial buildings, offices, athletic installations. Sign Applications Polycarbonate sheets are an excellent product for indoor and outdoor sign applications. Energy Conservation The walls of their cross-section and the addition of special particles in the surface, or in the entire mass of the material, make polycarbonate sheets a reliable insulating material, which contributes in the energy saving of interior spaces. 15

15 Composite Panels Σύνθετες λύσεις, αντοχή και ευελιξία! Composite solutions durability and flexibility! Tα Alucobest Composite Panels με εξωτερική βαφή PVDF σε ποικιλία χρωμάτων, είναι ιδανικά για κάλυψη προσόψεων κτιρίων υψηλής αισθητικής. Είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ευλύγιστο υλικο, αλλά παράλληλα σκληρό και ανθεκτικό. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων σε στοκ και συστήματα αλουμινίου τοποθέτησης. Πλεονεκτήματα: Τέλεια εφαρμογή Πολύ καλή λειτουργικότητα Υψηλή αντοχή Υψηλή θερμο-ηχομόνωση Αντίσταση στη φωτιά Ευκολία στην τοποθέτηση Alucobest Composite Panel, with exterior PVDF dye in a variety of colours, is ideal for covering facades of buildings with high aesthetics. It is exceptionally light and flexible, but also hard and durable. We have a big variety of colours in stock and aluminium systems for their installation. Advantages: Perfect application Fine functionality High durability High thermal and acoustic insulation Resistance to fire Ease of installation 16

16 17

17 μηχανήματα εργαλεία Αλουμινίου, PVC, Tζαμιού, Σιδήρου. Αξιοπιστία, εκπαίδευση και service. machines tools For aluminium, PVC, glass, iron. Reliability, training and service. Με την εμπειρία δύο δεκαετιών και πωλήσεις μηχανημάτων, η ΒΑΛΚΑΝ έχει την τεχνογνωσία, ποιότητα και συνέπεια για να προτείνει οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις. Το Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης με άμεση διάθεση ανταλλακτικών και συμβόλαια συντήρησης και εκπαίδευσης, παρέχει service υψηλών απαιτήσεων. After two decades of experience and having sold machines, BALKAN carries the know-how, the quality and the consistency to propose economical and reliable solutions. The department of technical support, with direct availability of spare parts and provision of contracts of maintenance and training, results service of high quality. Κέντρα κατεργασίας Πριόνια αλουμινίου-σιδήρου Παντογράφοι Ξελουριστήρια Γωνιάστρες Κουρμπαδόροι Machine centers Saw machines for aluminium-iron Copy Routers End milling machines Crimping machines Bending machines Καθαριστικά PVC Συγκολλητικά PVC Πάγκοι μονταρίσματος Cleaner machines for PVC Welding machines for PVC Hardware assembling centers Πλυντήρια τζαμιού Πάγκοι κοπής τζαμιού Κολλητικά τζαμιού Glass-washing machines Benches for glass cut Hot Melt machines Δράπανα - Κατσαβίδια Ηλεκτροκολλήσεις Βεντούζες, Πήχεις Κόφτες Τζαμιού Drills-Screwdrivers Welding machines Suction lifter, Straight edge Glass cutters 18

18 19

19 εξαρτήματα, προϊόντα αλουμινίου Κάνουν τη διαφορά! accessories, aluminium products Making the difference! Η ΒΑΛΚΑΝ, όντας για πολλά χρόνια, σημαντικός συνεργάτης των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής εξαρτημάτων και προϊόντων αλουμινίου και PVC της Παγκόσμιας αγοράς, έχει στη διάθεσή της λύσεις με τυποποιημένα, αλλά και εξειδικευμένα προϊόντα. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταγωνιστικές τιμές και εγγυημένη ποιότητα. Ανοιγοανακλινόμενοι μηχανισμοί Σπανιολέτες-Χειρολαβές Μεντεσέδες Κλειδαριές-Σύρτες Μηχανισμοί VW Αυτόματες πόρτες - Μπάρες πανικού Γωνίες σύνδεσης - Ράουλα Βουρτσάκια - Λάστιχα Βίδες-Βύσματα Σιλικόνες - Πολυουρεθάνες Πάνελ για πόρτες Σίτες Ρολλά αλουμινίου Μοτέρ για ρολλά Φύλλα αλουμινίου Κάγκελα αλουμινίου BALKAN, being for many years now an important partner of the biggest international production houses of accessories, and aluminium and PVC products, offers a great variety of solutions in standard and special products. It provides a great variety in competitive prices, at the best quality. Tilt-turners Cremons-Handles Hinges Locks-Latches VW mechanisms Automatic doors - Panic Bars Joint corners - Rollers Brushes - Gaskets Screws - Dubels Silicones - Polyurethanes Panels for doors Mosquito nets Aluminium shutters Motors for shutters Aluminium sheets Aluminium rails 20

20 21

21 Το δίκτυό μας m 2 στεγασμένοι χώροι εξυπηρέτησης πελατών Οur network m 2 of roofed areas for client services Δίνοντας πάντοτε έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η ΒΑΛΚΑΝ δημιούργησε το μοντέλο των δικών της υποκαταστημάτων. Τα υποκαταστήματα έχουν κάθετη δομή και διαθέτουν: τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, έκθεση, αποθήκη και τεχνική υποστήριξη. Focusing always on the provision of high quality services, BALKAN has created its own model of branches. The branch offices are vertically structured including: customer service department, show room, warehouse and technical support. Greece Romania Ukraine Bulgaria Dealers Athens Bucharest Kiev Sofia Romania Iraklio Alba Iulia Kharkov Galati Larissa Arad Odessa Pitesti Thessaloniki Bacau Satu Mare Sibiu Thiva Brasov Ploiesti Cluj-Napoca Factory Constanta Russia Thiva Craiova Armavir Iasi Timisoara Czech Republic Ostrava Belarus Minsk 22

22 Russia Federation Minsk Belarus Armavir Czech Rebublic Ostrava Kiev Ukraine Kharkov Satu Mare Iasi Cluj Napoca Arad Alba Iulia Sibiu Ploiesti Bacau Timisoara Brasov Pitesti Galati Bucharest Constanta Craiova Romania Odessa Bulgaria Sofia Thessaloniki Larissa Thiva Greece Athens Factory 23 Iraklio

23 24

24 25

25 inspired with passion

26 Σήμερα... Σήμερα το Αλουμίνιο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας... Από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μέχρι τα μέσα μεταφοράς. Aπό τη χρήση για τη θεραπεία των παρασίτων των ψαριών μέχρι την κατασκευή θυρών, παραθύρων, επιγραφών και καλωδίων. Από τις ηλεκτρικές γραμμές για τη διανομή ρεύματος, μέχρι τα ηλεκτρονικά και τα CD. Σκόνη αλουμινίου χρησιμοποιείται για βαφές και στην πυροτεχνουργία, αλλά και για τα στερεά καύσιμα των πυραύλων! Today Aluminium today is part of our everyday life From household aluminium foil,to transportation. From treatment against fish parasites to construction of windows, doors, siding and building wire. From electrical transmissions lines for power distribution to electronics and CDs. Powdered aluminium is used in paint, and in pyrotechnics such as solid rockets fuels. Ξέρατε ότι... Λέγεται ότι ο Nαπολέον ο Γ κρατούσε ένα σερβίτσιο από πιάτα αλουμινίου για τους πιο επίσημους καλεσμένους του, ενώ οι υπόλοιποι έτρωγαν σε πιάτα από ασήμι! Ότι το αλουμίνιο επελέγη σαν υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κορυφή του Washington Monument το Τότε μία ουγγιά (30 γραμμάρια) αλουμινίου κόστιζε όσο το μεροκάματο ενός εργάτη που δούλευε στο έργο! Το αλουμίνιο είχε την ίδια αξία με το ασήμι! Το Αγαλμα της Χριστιανικής Αγάπης (το οποίο συνήθως αναφέρεται ως Ερως) που βρίσκεται στο Piccadily Circus του Λονδίνου, ήταν το πρώτο άγαλμα που φτιάχτηκε από αλουμίνιο το 1893! Το Empire State Building της Νέας Υόρκης (443 μέτρα ύψος) ήταν ο πρώτος ουρανοξύστης που κτίστηκε από αλουμίνιο. Οι 85 από τους 102 ορόφους κτίστηκαν από αλουμίνιο μέσα σε 18 μήνες, από το 1930 μέχρι το Μαϊο του 1931! Το αλουμίνιο είναι το πλέον ευρύτατα χρησιμοποιούμενο μη-σιδηρούχο μέταλλο. Η παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου το 2005 έφτασε στους 31.9 εκατ, τόνους! Ξεπέρασε την παραγωγή οποιουδήποτε άλλου μετάλλου εκτός του σιδήρου. (837.5 εκατ. τόνοι). Οι 7 εκατ. τόνοι προήλθαν από ανακύκλωση. Did you know that... Napoleon III was said to have reserved a set of aluminium dinner plates for his most honored guests. The rest were eating on silver plates! Aluminium was selected as the material to be used for the apex of the Washington Monument in At that, a time when one ounce (30 grams) cost the daily wage of a worker on the project, aluminium had the same value as silver. The statue of the Angel of Christian Charity (commonly referred as Eros) in Piccadily Circus, London, was made in 1893 and is the first statues to be cast in aluminium. The Empire State Building in New York, 443 meters high, is the first skyscraper built with aluminium, 85 of its 102 floors were built with aluminium in 18 months, from 1930 until May 1931! Aluminium is the most widely used non-ferrous metal. Global production of aluminium in 2005 was 31.9 million tonnes. It exceeded that of any other metal except iron (837.5 million tonnes). 7 million tons come from recycling!

27 BALKAN NETWORK GREECE - BALKAN SA Head Office: Athens 11th km Nat.Road Athens-Lamia, Metamorphosi Tel.: , Fax: Iraklio: , Fax: Larissa: , Fax: Τhessaloniki: , Fax: Τhiva: Tel.: , Fax: Extrusion Industry 79th km Nat. Road Athens-Lamia, Ipato Thivon Tel.: , Fax: ROMANIA - BALKAN RO Head Office: Bucharest B-dul Iuliu Maniu 333, Sector 6 Tel.: , Fax: Alba Iulia: , Arad: , Bacau: Βrasov: , Cluj-Napoca: , Constanta: Craiova: , Iasi: , Τimisoara: DEALERS Galati: Alprovest, tel/fax: , Pitesti: Conarg, tel/fax: Satu Mare: Neptun, tel/fax: , Sibiu: Roa Design, tel/fax: Ploiesti: Rolir, tel/fax: UKRAINE - BALKAN UA Head Office: Kiev Moskovsky Av. 6 Tel./Fax: /7858 Κharkov: Odessa: , , BULGARIA - BLK BG Ηead Office: Sofia 8 Malashevska Str Tel.: /91, Fax: CZECH REPUBLIC ALUMONT BUILDING A.S. DEALER Hradni-Slazska 27/37, Ostrava Tel./Fax: RUSSIA MGM LTD DEALER Promzona 16 Str.-Armavir, Krasnodar Tel./Fax: BELARUS SOL-FARM DEALER Kalvariyskaya 60/2H, Minsk Tel./Fax:

FOR POLYCARBONATE SHEET S APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

FOR POLYCARBONATE SHEET S APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ FOR POLYCARBONATE SHEET S APPLICATIONS Material Υλικό Type Τύπος Color Χρώμα 1 Multiwall Normal Sheets Κυψελωτά Απλά 2 Multiwall Solar Control Sheets Κυψελωτά Θερμοανακλαστικά 3 Multiwall Athermic Sheets

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών Απαιτήσεων. γερμανικά συστήματα

Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών Απαιτήσεων. γερμανικά συστήματα Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών Απαιτήσεων γερμανικά συστήματα Σύστημα Υαλοπετάσματος W50 Αλουμίνιο + Γυαλί = Λειτουργικότητα + Αισθητική. Το φως, η διαφάνεια και η ανάκλαση αποτελούν σήμερα τα βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

γιατί Συστήματα BLK: Είναι καιρός να τα ανακαλύψετε! Αυτή είναι η δέσμευσή μας!

γιατί Συστήματα BLK: Είναι καιρός να τα ανακαλύψετε! Αυτή είναι η δέσμευσή μας! minimal design «ΤΕΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ» Antoine de Saint Exupery Λιτά - Καλαίσθητα - Μοντέρνα Αποτελεσματική Θερμομόνωση γιατί Λύσεις των

Διαβάστε περισσότερα

PROJECTS WWW.BALKAN.GR. ...Inspired with passion!

PROJECTS WWW.BALKAN.GR. ...Inspired with passion! PROJECTS WWW.BALKAN.GR BALKAN, one of the leading Companies in Construction Industry in S.Europe created an album of certain indicative projects for the celebration of 20 years of operation and successful

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr Τεχνικό Εγχειρίδιο Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου Inspired with passion! www.balkan.gr Περιεχόμενα 1.0 Κοπές προφίλ 2.1 Κατεργασίες απορροών κάσας-ταφ 2.2 Αριθμός απορροών 2.3 Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 1 3. 0 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

DOOR PANELS. catalogue

DOOR PANELS. catalogue DOOR PANELS catalogue 2011 Περιεχόµενα Index Προφίλ εταιρεία Company profile 2-3 Ευρετήριο σχεδίων 4-7 Design index P100 Series 8-27 Inox Series 28-51 E2000 Series 52-107 P6000 Series 108-125 AL590 126-127

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

AD020-006-93 AD020-003-93. aluminium panels παραδοσιακά - traditional AD020-002-01 AD020-001-01

AD020-006-93 AD020-003-93. aluminium panels παραδοσιακά - traditional AD020-002-01 AD020-001-01 aluminium panels παραδοσιακά - traditional 2 AD020-003-93 AD020-006-93 AD020-001-01 AD020-002-01 3 AD020-015-93 AD020-016-93 AD020-017-01 AD020-018-01 aluminium panels πρεσαριστά - pressed 4 AD018-019-01

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 2 0 1 4 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ποιοί είμαστε Η MegaPlast AL είναι μια εταιρία που ασχολείται με την εισαγωγή προφίλ και την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Συνεργαζεται με τον όμιλο Lenox

Διαβάστε περισσότερα

& LIGHTING FURNITURE

& LIGHTING FURNITURE LIGHTING & FURNITURE Εταιρικό προφίλ Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

HITO-TECHNIKI. Hito-Techniki is involved within various Supply & Development Programs in Greece and Balkan areas.

HITO-TECHNIKI. Hito-Techniki is involved within various Supply & Development Programs in Greece and Balkan areas. HITO-TECHNIKI Established for over 10 years, Hito-Techniki is a corporation of hard-working and committed individuals, always undertaking full responsibility to its clients and products. Hito-Techniki

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate.

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Innovative energy building solutions Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και ασχολείται Η αποκλειστικά µε την κατασκευή θωρακισµένης πόρτας ασφαλείας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000 m2. Εξοπλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελληνικό Προϊόν shelters for main entrance aluminium pergolas 2013 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ company s profile ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA H εταιρεία Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χωματουργικές Εργασίες Εργασίες Λατομείου

Χωματουργικές Εργασίες Εργασίες Λατομείου Χωματουργικές Εργασίες Εργασίες Λατομείου Stones and Excavation simply the best! Η εταιρία μας με έδρα την Συκή Μαγνησίας δραστηριοποιείται στο χώρο των πετρωμάτων και των χωματουργικών εργασιών πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών Door Catalogue Κατάλογος Πορτών 1 Index Περιεχόμενα Pg / Σελ. Company Εταιρεία 4 Automatic Αυτόματες 6 Bus - folding door G3 Αναδιπλούμενες 14 Semiautomatic Ημιαυτόματες 18 Decoration solutions Διακοσμητικές

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SR 700 ΡΟΛΑ ROLLING SHUTTERS SR 700 ALUMINIUM SYSTEMS. 2η Έκδοση / 2nd Edition

SR 700 ΡΟΛΑ ROLLING SHUTTERS SR 700 ALUMINIUM SYSTEMS. 2η Έκδοση / 2nd Edition SR 700 ΡΟΛΑ ROLLING SHUTTERS SR 700 2η Έκδοση / 2nd Edition ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Ρολά Rolling Shutters SR 700 INDEX SR 700 ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ 4-5 Προφίλ Εταιρείας / Company

Διαβάστε περισσότερα

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 2015 περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ, στην συνεχόμενη και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κάγκελα τύπου inox,

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

STEEL DOOR FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΘΥΡΩΝ

STEEL DOOR FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΘΥΡΩΝ STEEL DOOR FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΘΥΡΩΝ Εταιρικό προφιλ Η ΕΒΕΛ-Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί μία καινοτόμο εταιρεία στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών με πλούσιες εφαρμογές και λύσεις. Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

αξεσουάρ τζακιού fireplace accessories

αξεσουάρ τζακιού fireplace accessories 2013 αξεσουάρ τζακιού fireplace accessories 583 Η εταιρεία εξάγει συστηματικά σε περισσότερες από 20 χώρες έχοντας περίπου 2000 σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο. Χώρες όπως Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία,

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα