aluset sliding system for doors and windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "aluset sliding system for doors and windows"

Transcript

1 aluset sliding system for doors and windows

2

3 ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset

4 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5

5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Ç óåéñü aluset S 350 åßíáé Ýíá ðëþñåò óõñüìåíï óýóôçìá áëïõìéíßïõ, êáôüëëçëï ãéá ôçí êáôáóêåõþ åðüëëçëùí êáé ùíåõôþí êïõöùìüôùí. ÄéáèÝôåé 3 ìåãýèç öýëëùí êáé 14 ôýðïõò ïäçãþí ïé ïðïßïé ñçóéìïðïéïýí ôéò íýåò êëåéäáñéýò (ÇñáêëÞò, ôëáò), ìïíïý Þ ôñéðëïý êëåéäþìáôïò êáé üëåò ôéò Üëëåò. Äßíåé ôçí äõíáôüôçôá óôïí êáôáóêåõáóôþ íá ñçóéìïðïéåß ôïí ßäéï áìçëü ïäçãü ðåñéìåôñéêü, êüâïíôüò ôïí 45ï, Þ äýï äéáöïñåôéêïýò ïäçãïýò ñçóéìïðïéþíôáò ôïí áìçëü óôï åðüíù êáé êüôù ìýñïò êáé äéáöïñåôéêü ðëåõñéêü, êüâïíôüò ôïí 90ï. ñçóéìïðïéåß ñüïõëá ìïíü äéðëü Þ êáé ôåôñáðëü. ÐáñÝ åé ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò õáëïðéíüêùí ðü ïõò 22 mm. H êáôåñãáóßá ôùí ðñïößë ãßíåôáé óôï åéäéêü ó åäéáóìýíï ðñåóüêé ôçò PIEJA. Åðßóçò õðüñ åé ðëþñçò ãêüìá åîáñôçìüôùí ôá ïðïßá äéáôßèåíôáé áðü ôçí alusetaccessories óå åìðüñïõò. ÐÑÏÓÏ Ç! 1. ÊáôÜ ôçí êáôåñãáóßá ôùí ðñïößë óôá óçìåßá ôïìþò, ãéá íá áðïöå èåß ìåëëïíôéêü ðñüâëçìá äéüâñùóçò, ðñýðåé íá ãßíåôáé åðéêüëõøç ìå êüëëá (áñìüêïëëá). 2. Ãéá ôç óùóôþ ëåéôïõñãßá ôùí êïõöùìüôùí, íá ñçóéìïðïéïýíôáé åîáñôþìáôá ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöýò ôçò aluset. TECHNICAL DESCRIPTION aluset S 350 series is a complete aluminium sliding system which can be used for constructing sliding doors and windows. The system disposes 3 slide leaves and 14 types of rails which use the new locks one or three locking positions. The constructor can use the same sash frame, cutting it 45, or two different sash frames using the same upper-down and a different one on the vertical sides, by cutting it 90. It uses single, double or even fourfold rollers. It gives the possibility of using glasses up to 20mm thickness. The process of the profiles is made with the PIEJA punching machine. Furthermore, the aluset- ACCESSORIES has in stock a full range of accessories to trades. ATTENTION! 1. A covering of glue for joints or silicone (siliconisation of the mitre cut) must be apllied during the processing of the profiles at the cut off points, in order to avoid future corrosion problems. 2. For the proper functioning of the frames, accessories that fulfil the standards of aluset must be used. 6 aluset

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ÐÉÍÁÊÁÓ ÊÏÐÙÍ ÐÅÑÓÉÄÙÍ - CUTTING SLATS TABLE aluset 29

25 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ RUNNING SLIDE SASH WITH WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 32mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 32mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 30 aluset

26 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 31

27 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2 32 aluset

28 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 33

29 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ RUNNING SLIDE SASH WITH WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 45mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 45mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 34 aluset

30 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 35

31 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ 85mm DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL 85mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 42,5mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 42,5mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 36 aluset

32 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 37

33 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ 85mm DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL ΑΝD LATERAL FRAME 85mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 55,5mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 55,5mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 38 aluset

34 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 39

35 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MΕ ΦΥΛΛΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH WINGS (FLAT CUTTING WING - FRAME) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 20mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 20mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 40 aluset

36 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 41

37 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 42 aluset

38 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 43

39 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔΙΦΥΛΛH ΕΠΑΛΛΗΛH ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH LATTERAL FRAME AND WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 61mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 61mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 44 aluset

40 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 45

41 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔΙΦΥΛΛH ΕΠΑΛΛΗΛH ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH LATTERAL FRAME AND WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 48mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 48mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 46 aluset

42 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 47

43 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS 48 aluset

44 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 49

45 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS 50 aluset

46 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 51

47 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 52 aluset

48 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 53

49 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS 54 aluset

50 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 55

51 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS 56 aluset

52 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 57

53 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 36,5mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 36,5mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 58 aluset

54 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 59

55 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ME ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 60 aluset

56 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 61

57 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS 62 aluset

58 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 63

59 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 84mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 84mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 64 aluset

60 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 65

61 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 140mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 140mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 66 aluset

62 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 67

63 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ME ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 36,5mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 36,5mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 68 aluset

64 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 69

65 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 70 aluset

66 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 71

67 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 84mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 84mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 72 aluset

68 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 73

69 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 90mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 90mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 74 aluset

70 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 75

71 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS 76 aluset

72 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 77

73 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔIΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 43mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 43mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 78 aluset

74 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 79

75 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS ΔIΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 3mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 3mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 80 aluset

76 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" aluset 81

77 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS 82 aluset

78 ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS aluset 83

79 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ ÃÉÁ 3ÖÕËËÁ/4ÖÕËËÁ - CUTTING DIMENSIONS FOR TRIPLE FOUR FOLD FL ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ & ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ TRIPLE RUNNING SLIDE SASH FH ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING WL=(FL+107)/3 21,5 WL=(FL+107)/ WL=(FL+107)/3 21,5 FL WL=(FL+128)/3 21,5 WL=(FL+128)/3 85,5 85,5 85,5 WL=(FL+128)/4 21,5 FL WL=(FL+139)/3 21,5 WL=(FL+139)/ WL=(FL+139)/3 21,5 FL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 107mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 128mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 139mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm FL ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH FH ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ,5 WL=(FL+105)/ WL=(FL+127)/4 85,5 85,5 85,5 21,5 WL=(FL+127)/4 WL=(FL+127)/4 21,5 FL 1,3 WL=(FL+138)/4 WL=(FL+138)/ ,5 WL=(FL+138)/4 WL=(FL+105)/ ,3 FL 1,3 FL WL=(FL+105)/4 75 WL=(FL+127)/4 WL=(FL+105)/4 91 WL=(FL+138)/4 21,5 21,5 ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 105mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 127mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 138mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm 84 aluset

80 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ ÃÉÁ 3ÖÕËËÁ/4ÖÕËËÁ - CUTTING DIMENSIONS FOR TRIPLE FOUR FOLD ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FL ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FH ΟΔΗΓΟΣ / ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ FRAME / LATTERAL FRAME WING / WING WITH HOOK / MULLION FL 38,8 ML2=(FL+142.5/3 38, ,3 1,3 1, ,5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 15mm)/3 ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 2 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 142,5mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm 15 ML1=(FL-15)/3 ML1=(FL-15)/3 = = = 15 FL ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FH ΟΔΗΓΟΣ / ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ FRAME / LATTERAL FRAME WING / WING WITH HOOK / MULLION FL 38,8 ML2=(FL+193)/3 38, ,3 1,3 1, ,3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 10mm)/3 ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 2 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 193mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm 15 ML1=(FL+10)/3 ML1=(FL+10)/3 = = = 15 aluset 85

81 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ 45 ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH OPPOSED WINDOW WITH 45 CUTTED SASHES Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΟΧ INOX PROFILE ΓΩΝΙΑ E 3509 CORNER E 3509 Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME aluset

82 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ RUNNING SASH FRAME FOR DOUBLE SASH WINDOW ASSEMBLY DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME aluset 87

83 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH FRAME FOR GLASS - SCREEN - SHUTTER ASSEMBLY DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ INOX INOX PROFILE Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME aluset

84 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΗΓΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH FRAME WITH ADDITIONAL SASH FRAME FOR GLASS - SCREEN SHUTTER ASSEMBLY DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ADDITIONAL SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ INOX ΙΝΟΧ PROFILE ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Ο ΗΓΟΣ HORIZONTAL SASH FRAME aluset 89

85 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΙΤΑ RUNNING SASH FRAME WITH SCREEN DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ADDITIONAL SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΟΧ INOX PROFILE Ο ΗΓΟΣ SASH FRANE aluset

86 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ E 3556 SASH STOPPER E 3556 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ E 0485 CORNER JOINT E 0485 ΡΑΟΥΛΟ E 3541 ROLLER E 3541 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E 4201 ALIGNMENT CORNER E 4201 aluset 91

87 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ E 3550 SASH STOPPER E 3550 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ E 0485 CORNER JOINT E 0485 ΡΑΟΥΛΟ E 3536 ROLLER E 3536 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E 4201 ALIGNMENT CORNER E aluset

88 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ Ε 3505 SCREEN STOPPER Ε 3505 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Ε 0404 CORNER JOINT E 0404 ΡΑΟΥΛΟ Ε 3530 ROLLER E 3530 aluset 93

89 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΣΙΤΑΣ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH SCREEN ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ Ε 2805 SCREEN STOPPER E 2805 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Ε 0460 CORNER JOINT E 0460 ΡΑΟΥΛΟ Ε 2830 ROLLER E aluset

90 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ SASH FOR LOCK ASSEMBLY DETAIL ΦΥΛΛΟ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ Ή SASH FOR LOCK OR ΤΡΑΒΕΡΣΑ Ή TRANSOM OR aluset 95

91 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ SASH WITH HOOK ASSEMBLY DETAIL ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή SASH WITH HOOK OR E 3562 ΤΡΑΒΕΡΣΑ Ή TRANSOM OR aluset

92 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ LOCK PLACEMENT DETAIL IN WING ΦΥΛΛΟ SASH ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ LOCK PLACEMENT DETAIL IN WING ΦΥΛΛΟ SASH aluset 97

93 TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε 3504 ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ COVER CLIP E 3504 FOR PROFILE ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm RABBET CUTTING HEIGHT = SASH HEIGHT - 76 mm ΦΥΛΛΟ SASH ΜΠΙΝΙ RABBET Ο ΗΓΟΣ FRAME ΤΑΠΑ Ε 3504 COVER CLIP E 3504 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε 3553 ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ COVER CLIP E 3553 FOR PROFILE ΤΑΠΑ Ε 3553 COVER CLIP E 3553 ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm RABBET CUTTING HEIGHT = SASH HEIGHT - 76 mm ΦΥΛΛΟ SASH ΜΠΙΝΙ RABBET Ο ΗΓΟΣ FRAME ΤΑΠΑ Ε 3553 COVER CLIP E aluset

94 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES E 0485 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ SCREWING CORNER JOINT E 0404 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ SCREWING CORNER JOINT E 0460 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ SCREEN CORNER JOINT E 3501 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ STOPPER E 3502 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ STOPPER aluset 99

95 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES E 3503 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ COVER CLIP FOR HOOK E 3504 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ COVER CLIP FOR ADAPTOR E 3505 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ ABSORBER FOR SCREEN WING E 2805 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ ABSORBER FOR SCREEN WING E 3550 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ & ABSORBER FOR WING & aluset

96 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES E 3510 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ΙΦΥΛΛΩΝ DOUBLE WING STOPPER E 3511 ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ΙΦΥΛΛΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΙΤΑΣ STOPPER FOR SMALL DOUBLE SCREEN WING E 4201 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (5,5x1,5) ALIGNMENT CORNER (5,5x1,5) E 3509 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ALIGNMENT CORNER FOR SASH FRAME E 3553 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ COVER CLIP FOR ADDAPTOR aluset 101

97 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES E 3515 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ LOCK FOR SLIDING SASH E 3516 ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ HANDLE FOR SLIDING SASH E 3517 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ LOCK FOR SLIDING SASH E 3519 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΟΥΤΟΝ LOCKING HANDLE 102 aluset

98 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3512 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ WEATHER STRIP E 3562 ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ FLAT CUTTING COVER CLIP FOR WING E 3556 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ABSORBER FOR WING E 3535 ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ 22 ΓΙΑ 35210, SINGLE ROLLER 22 FOR 35210, E 3540 ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ 25 ΓΙΑ 35215, 35230, SINGLE ROLLER 25 FOR 35215, 35230, aluset 103

99 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3536 ΡΑΟΥΛΟ ΙΠΛΟ 22 ΓΙΑ 35210, SINGLE ROLLER 22 FOR 32510, E 3541 ΡΑΟΥΛΟ ΙΠΛΟ 25 ΓΙΑ 35215, 35330, DOUBLE ROLLER 25 FOR 35215, 35330, E 3542 ΡΑΟΥΛΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ 25 ΓΙΑ 35215, 35330, QUADRUPLE ROLLER 25 FOR 35215, 35330, E 3530 ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΤΑΣ ROLLER FOR PROFILE E 2830 ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΤΑΣ ROLLER FOR PROFILE aluset

100 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES E 3575 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35210) JIG FOR LOCKS (WING 35210) E 3585 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35215) JIG FOR LOCKS (WING 35215) E 3591 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35218) JIG FOR LOCKS (WING 35218) E 2014 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ (ΦΟΥΣΚΑΚΙ) SEALING GASKET E 3514 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ SCREEN MESH HOLDER aluset 105

101 ÐÑÅÓÓÁÊÉ - PERFORATOR ΠΡΕΣΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ S ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ PERFORATOR FOR SLIDING SYSTEM S PERFORATION PHASES FOR PROFILES B. ΙΑΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Ο ΗΓΩΝ S 350 & S 280 WATER DRAINAGE FRAME PERFORATION C. ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΘ. Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ PERFORATION FOR VERTICAL FRAMES FOR ASSEMBLING WITH HORIZONTAL Α. ΙΑΤΡΗΣΗ Ο ΗΓΩΝ 45 ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΑ Ε 3509 PERFORATION FOR CORNER E 3509 D. ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SCREEN K. ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΩΝ KΑΘΕΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ RIB PUNCHING FOR VERTICAL SASH FRAMES A B C D E F G H I J K aluset E 3528 F. ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΙΦΥΛΛΗΣ ΣΙΤΑΣ SCREEN RABBET PUNCHING E. ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SASHES G. ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΠΗΣ 90 ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣ PUNCHING FOR 90 SASHES FOR CONNECTION WITH TRANSOM I. ΚΟΠΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 45 HOOK COVER PERFORATION FOR 45 SASHES H. ΙΑΤΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ 90 ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ 90 PERFORATION 90 SASHES FOR TRANSOM CONNECTION & HOOK COVER J. ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SCREEN aluset

102 aluset 107 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

103 108 aluset ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

104 aluset 109 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

105 110 aluset ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

106 aluset 111 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

107 112 aluset ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

108 aluset 113 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

109 114 aluset ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system.

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόµενα κουφώµατα όλων των τύπων. Οι καµπύλες γραµµές του

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C420 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 420 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a. I n l I n l T h e r m o b r a k e O p e n i n g S y s t e m ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C520 SYSTEM CAMERA EUROPEA Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 520

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors C0 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα για Θαλάμους Ελεγχόμενης Πρόσβασης C 0 Coplanar είναι σχεδιασμένο για εισόδους υψηλής ασφάλειας με χαμηλή κίνηση. Με λίγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα. ευελιξία και οικονοµία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική,

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα. ευελιξία και οικονοµία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, Η σειρά EUROPA 100 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα ευελιξία και οικονοµία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε την απόλυτη λειτουργικότητα και το άψογο φινίρισµα. EUROPA 100 series is an

Διαβάστε περισσότερα

The EUROPA 2000 series is

The EUROPA 2000 series is Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις προσφέροντας στιβαρότητα, απόλυτη λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα το πλεονέκτηµα της απόλυτης ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο φινίρισµα.

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 2 0 1 4 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές SEPTEMBER/ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2007 PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 1 3. 0 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Συρόμενα Sliding AL 210 INDEX AL 210 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστηµα ιδανικό για ανοιγόµενα κουφώµατα, το οποίο σχεδιάστηκε µε σκοπό να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις µηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

The EUROPA 2000 series is

The EUROPA 2000 series is Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί συρόµενα κουφώµατα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις προσφέροντας στιβαρότητα, απόλυτη λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 10000. είναι ένα νέο συρόµενο. θερµοµονωτικό σύστηµα, µε απλές ίσιες γραµµές. σχεδίασης και µε ιδιαίτερο. γνώρισµα, την ανύψωση

Η σειρά EUROPA 10000. είναι ένα νέο συρόµενο. θερµοµονωτικό σύστηµα, µε απλές ίσιες γραµµές. σχεδίασης και µε ιδιαίτερο. γνώρισµα, την ανύψωση Η σειρά EUROPA 10000 είναι ένα νέο συρόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα, µε απλές ίσιες γραµµές σχεδίασης και µε ιδιαίτερο γνώρισµα, την ανύψωση πρώτα του φύλλου και µετά την ολίσθησή του, επάνω στο ανοξείδωτο

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Α. Από 1/1/2008 (Αύξηση 3,5%) ΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 5% 5% 10% 5% 10% 10% 20% ΕΠΙΔΟΜΑ 5% ΠΡΟΫΠΗ- ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ AΓAΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ 10ΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors Πόρτες εξωτερικής χρήσης / Exterior doors ΘΟΡΥΒΟΣ / NOISE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΤΕMP ΔΙΑΡΗΞΗ/ BURGLARY ΑΝΕΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ / WIND 34 (-1; -2)dB 1,7 W/(m2.K) RC2 KLASSE 2 BRUNA

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING HYBRID SYSTEM Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα Υβριδικό συρόμενο σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ

ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα. ευελιξία και οικονοµία, συνδυάζει την υψηλή αισθητική,

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα. ευελιξία και οικονοµία, συνδυάζει την υψηλή αισθητική, Η σειρά EUROPA 100 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα ευελιξία και οικονοµία, συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε την απόλυτη λειτουργικότητα και το άψογο φινίρισµα. EUROPA 100 series is designed

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes.

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes. Η σειρά EUROPA 998 Hybrid σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα Υβριδικά συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της περσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING HYBRID SYSTEMS Το πιστοποιημένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα EUROPA 5500 S.I. αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 100 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόμενα κουφώματα ευελιξία και οικονομία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, με την απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόμενα κουφώματα. ευελιξία και οικονομία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική,

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόμενα κουφώματα. ευελιξία και οικονομία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, Η σειρά EUROPA 100 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόμενα κουφώματα ευελιξία και οικονομία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, με την απόλυτη λειτουργικότητα και το άψογο φινίρισμα. EUROPA 100 series is an

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS AL 220 ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS Πιστοποιητικά - Certificates IRAS & SPIROU MILIOU GR 124 62 CHAIDARI GREECE Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 Fax : ++30 (210) 55.82.323 E-mail : ekanal@ekanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ 412 14 05 2013 Ìå ôç ìíçìïíéáêþ ðñáêôéêþ ôá ìýôñá äåí Ý ïõí ôýëïò. ¼ðïéïò ðßóôåõå ôï áíôßèåôï, áñêåß íá äéáâüóåé ôá óõìðåñüóìáôá ôçò 11óÝëéäçò Ýêèåóçò ôçò Êïìéóéüí ðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προτεινόμενος 2015. Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προτεινόμενος 2015. Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε A. ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 670.280,55

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1573 Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System 2 Περιεχόμενα Index Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 7 Τομές Sections 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

Να δηµοσιοποιήσουν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Να δηµοσιοποιήσουν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1584 ευτέρα 2 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στις κάλπες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 230 AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 230 AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS Πιστοποιητικά - Certificates IRAS & SPIROU MILIOU GR 124 62 CHAIDARI GREECE Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 Fax : ++30 (210) 55.82.323 E-mail : ekanal@ekanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 2500 είναι ένα. νέο συρόμενο σύστημα υψηλών. προδιαγραφών με εξωτερικό design. ίδιο με τη σειρά EUROPA 5000.

Η σειρά EUROPA 2500 είναι ένα. νέο συρόμενο σύστημα υψηλών. προδιαγραφών με εξωτερικό design. ίδιο με τη σειρά EUROPA 5000. Η σειρά EUROPA 2500 είναι ένα νέο συρόμενο σύστημα υψηλών προδιαγραφών με εξωτερικό design ίδιο με τη σειρά EUROPA 5000. Ο μοντέρνος αλλά και με διαχρονικό χαρακτήρα σχεδιασμός, οι μεγάλες κατασκευές με

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 2500 είναι ένα. νέο συρόµενο σύστηµα υψηλών. προδιαγραφών µε εξωτερικό design. ίδιο µε τη σειρά EUROPA 5000.

Η σειρά EUROPA 2500 είναι ένα. νέο συρόµενο σύστηµα υψηλών. προδιαγραφών µε εξωτερικό design. ίδιο µε τη σειρά EUROPA 5000. Η σειρά EUROPA 2500 είναι ένα νέο συρόµενο σύστηµα υψηλών προδιαγραφών µε εξωτερικό design ίδιο µε τη σειρά EUROPA 5000. Ο µοντέρνος αλλά και µε διαχρονικό χαρακτήρα σχεδιασµός, οι µεγάλες κατασκευές µε

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-52 MULTI LOCKING CODE : AA052-016 Corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης 41/15 για 52-319 CODE : AA052-006 Gasket EPDM Λάστιχο κάσας-φύλλου CODE : AA052-070 Press corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΤΕΙΧΟΣ γύρω από το ΧΥΤΑ Φυλής Σχεδιάζει ο Ε ΣΝΑ για τον περιορισµό του

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενο Σύστημα Αλουμινίου Sliding System

Συρόμενο Σύστημα Αλουμινίου Sliding System Συρόμενο Σύστημα Αλουμινίου Sliding System www.profil.gr ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLIDING SYSTEM Η σειρά EUROPA 2000 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει στα. συρόμενα κουφώματα το. πλεονέκτημα της απόλυτης. θερμο-ηχομόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει στα. συρόμενα κουφώματα το. πλεονέκτημα της απόλυτης. θερμο-ηχομόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόμενα κουφώματα το πλεονέκτημα της απόλυτης θερμο-ηχομόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, με τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1547 Tρίτη 8 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Στον αέρα»

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. στις 200 διαθεσιµότητες στην Χαλυβουργική

ÈÑÉÁÓÉÏ. στις 200 διαθεσιµότητες στην Χαλυβουργική ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2422 ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ωρεά ασθενοφόρου στο Θριάσιο Νοσοκοµείο από τον ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ήλθεν

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει στα. συρόμενα κουφώματα το. πλεονέκτημα της απόλυτης. θερμο-ηχομόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει στα. συρόμενα κουφώματα το. πλεονέκτημα της απόλυτης. θερμο-ηχομόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόμενα κουφώματα το πλεονέκτημα της απόλυτης θερμο-ηχομόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, με τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα