ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. Ἄρβων Ἄρβανον ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. Ἄρβων Ἄρβανον ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ἄρβων Ἄρβανον Ὁ ὅρος Ἄρβων εἶναι ἑλληνική, ἀρχαιότατη τοπωνυμία καί ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Πολύβιο ( π.χ.) γιά ὁρισμένη περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τῆς Ἀλβανίας: «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν Ἄρβωνα σκεδασθέντες». 4 Ὁ ἴδιος χῶρος ἀναφέρεται ἀπό τόν Στέφανο τόν Βυζάντιο (τέλη 5 ου α μισό 6 ου αἰώνα μ. Χ.) στά «Ἐθνικά»: «Ἀρβών, πόλις Ἰλλυρίας, τό ἐθνικόν Ἀρβώνιος καί Ἀρβωνίτης». Ὁ Διόδωρος (80-20 π.χ.), ἀναφερόμενος στήν πολιορκία τῆς Φάρου ἀπό τούς Ἰλλυριούς ( Ἀλβανούς), γράφει ὅτι ὁ διορισμένος ἀπό τόν Διονύσιο τῶν Συρακουσῶν ἔπαρχος τῆς Λισοῦ, ἔχοντας περισσότερες τριήρεις, ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῶν μικρῶν πλοίων τῶν Ἰλλυριῶν καί, ἀφοῦ ἄλλα ἀπό αὐτά καταβύθισε καί

2 22 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ ἄλλα αἰχμαλώτισε, ἐξόντωσε ἀπό τούς βαρβάρους περισσότερους τῶν πέντε χιλιάδων καί αἰχμαλώτισε περί τούς δύο χιλιάδες.* *«Ὁ δ ἐν τῇ Λισῷ καθιστάμενος ἔπαρχος ὑπό Διονυσίου τριήρεις πλείους ἔχων ἐπέπλευσε τοῖς τῶν Ἰλλυρίων πλοιαρίοις, καί τά μέν βυθίσας, τά δέ χειρωσάμενος, ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων πλείους τῶν πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε δέ περί δισχιλίους». 5 Καί ὁ Στράβων συμπληρώνει ὅτι οἱ Ρωμαῖοι τούς ἀπώθησαν στά ἄγονα ὀρεινά, ν ἀσχοληθοῦν μέ τή γεωργία, μέ συνέπεια νά φθαροῦν σέ τόσο μεγάλο βαθμό, πού τό ἔθνος τους κινδύνεψε νά ἐξαφανισθεῖ («...ἀπέωσαν αὐτούς εἰς τήν μεσόγαιαν ἀπό τῆς θαλάττης Ρωμαῖοι, λυμαινομένους αὐτήν διά τῶν ληστηρίων, καί ἠνάγκασαν γεωργεῖν. Τραχεῖα δέ χώρα καί λυπρά καί οὐ γεωργῶν ἀνθρώπων, ὥστ ἐξέφθαρται (ἐν. τό ἔθνος), μικροῦ δέ καί ἐκλέλοιπε»). 6 Ἡ καταστροφή τῶν Ἰλλυριῶν ( Ἀλβανῶν) ἦταν τόσο μεγάλη καί ἡ πείνα ὁμοίως μέσα στά ἄγονα βουνά, ὥστε τό ἔθνος αὐτό πράγματι κινδύνεψε νά ἐκλείψει γιά πάντα. Ὁ Πολύβιος ( π.χ.), ὅπως προαναφέρθηκε, ἀφηγούμενος τήν νικηφόρα ἐπέμβαση τῶν ρωμαϊκῶν στρατευμάτων ἐναντίον τῶν Ἰλλυρικῶν πού πολιορκοῦσαν τήν πόλη Ἴσσα, τήν ὁποία ὑπερασπιζόταν ὁ Δημήτριος ὁ Φάριος, ἀναφέρει ὅτι οἱ ἠττημένοι Ἰλλυριοί σκορπισμένοι ἔφυγαν στόν Ἄρβωνα.* * «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν Ἄ ρ β ω ν α σκεδασθέντες». 7

3 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 23 Οἱ Ἰλλυριοί καθώς, λοιπόν, ἀποσύρθηκαν ψηλότερα στά βουνά τους, ἐκεῖ, μέ τήν ἀπόλυτη ἀπομόνωσή τους, διαφύλαξαν καί τήν ἐθνότητά τους. Ξέχασαν τόν ὑπόλοιπο κόσμο, πού κι αὐτός τούς λησμόνησε. Ζοῦσαν ὥς τότε στ ἀπόσκια τῆς Ἱστορίας, στήν ἀφάνεια καί τή μοναξιά καί εἶχαν ὡς κύρια ἀσχολία τους τήν καλλιέργεια τῆς ἄγονης γῆς τους καί τήν κτηνοτροφία. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου οἱ Ἀλβανοί ἐξαφανίστηκαν ἀπό τήν Ἱστορία πολλούς αἰῶνες! Ἐπανακτώντας τίς δυνάμεις τους μέ τόν καιρό, ἐπανεμφα νίζονται στή γειτονική τους Ἤπειρο καί στήν Ἱστορία κατά τό 1079 μ.χ., συμμετέχοντας σέ ἄτυχο στασιαστικό πραξικόπημα τοῦ Δούκα τοῦ Δυρραχίου καί Πρωτοπροέδρου Νικηφόρου Βασιλάκιου μαζί μέ Ρωμιούς, ἀλλά καί Φράγκους, Βαράγγους καί Βουλγάρους ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαήλ Ζ 8. Γιά τό πραξικόπημα ὁ ἀναγνώστης θά διαβάσει περισσότερα στό Ἐπίμετρο. Ὁ Μιχαήλ Ἀτταλειάτης τούς ἀναφέρει στά 1079 μ.χ. ὡς Ἀρβανίτες, μέ τό παλαιό δηλαδή ὄνομα τῶν πρώτων Ἑλλήνων οἰκιστῶν τοῦ Ἀρβάνου. Ἡ ἐπανεμφάνισή τους αὐτή στή βόρεια ὄχθη τοῦ Γενούσου πού κατοικοῦσαν Ἠπειρῶτες, συνοδεύτηκε μέ κάθε λογῆς ὀχλήσεις ἐναντίον τους: ἁρπαγές, κλοπές, λεηλασίες κ.ἄ. Ἡ Ἄννα Κομνηνή ( ), ἡ κόρη τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλέξιου Α τοῦ Κομνηνοῦ, στό βιβλίο της μέ τόν τίτλο «Ἀλεξιάς», ὅπου ἱστορεῖ τά κατορθώματα τοῦ πατέρα της, κάνει λόγο περί «τῶν καλουμένων Ἀ ρ β α ν ι τ ῶ ν». 9

4 24 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ Ἀναφέρει ἐπίσης τίς περί τό Ἄρβ ανον κλεισοῦρες, τίς μικρές πόλεις στά σύνορα τοῦ Ἀρβάνου καί τίς ἀτραπούς τοῦ Ἀρβάνου. 10 Καί ἀκόμη ἡ ἴδια συγγραφέας δίνει μιά φορά τήν ὀνομασία στόν πληθυντικό «τῷ ἐξ Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ».* *«Καί ὡς ἐνόν τούς κατ αὐτήν ἠσφαλίσατο καί τήν τῆς ἀκροπόλεως φρουράν τοῖς ἐκκρίτοις Βενετίκοις τῶν ἐκεῖσε ἀποίκων ἀνέθετο, τήν δέ γε ἐπίλοιπον πᾶσαν πόλιν τῷ ἐξ Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ τά συνοίσοντα, διά γραμμάτων ὑποθέμενος». 11 Ἔκτοτε ἔχουμε μιά δύσκολη, ἀλλά πάντως ἀπόλεμη συμπόρευση τῶν δύο λαῶν μέ ποικίλες ἀλληλεπιδράσεις, γλωσσικές ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἀλβανῶν, πολιτισμικές ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων. Στό Ἄρβανο καί σ ἄλλες περιοχές τῆς Ἰλλυρίας ( Ἀλβανίας) μέ δυναμικό ἑλληνικό στοιχεῖο, ἀλλά καί νοτιότερα τῆς Ἠπείρου (Σούλι κ.ἄ.), οἱ εἰσβολεῖς Ἀλβανοί, ἀνήμποροι νά ἐκμάθουν τή δύσκολη ἑλληνική γλώσσα, ἐπέβαλαν πιεστικά σ ἐκείνους τήν ἁπλή καί εὔκολη πρωτόγονη γλώσσα τους, τά Ἀρβανίτικα, πού οἱ πρόγονοι τῶν δύο λαῶν εἶχαν συνδιαμορφώσει κατά τούς παλαιότατους, προχριστιανικούς χρόνους καί τότε πρός ἐξυπηρέτηση τῶν Ἀλβανῶν. Παρ ὅλες ὅμως τίς πιέσεις αὐτές, παρέμεινε, ὡστόσο, ἀτόφιος ὁ ἀ ρχα ῖο ς ἑ λ ληνικό ς π υρήνα ς, γιά τόν ὁποῖο ὁ καθηγητής Δ. Εὐαγγελίδης γράφει πώς: «Οὐδέποτε καταστράφηκε στήν Ἤπειρο ἀλλ αὐτός ἐνισχυμένος κατά τή βυζαντινή ἐποχή κατόρθωσε ἀργότερα νά συγκρατηθεῖ καί ν ἀντιδράσει κατά τῶν ἐπιδρομέων καί ἐπέτυχε, ἐκτός ἀπό τήν ἐθνική συνείδηση,

5 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 25 νά διατηρήσει καί τήν ἑλληνική γλώσσα του, ἡ ὁποία ἐδῶ ἐξελίχτηκε κατά θαυμάσιο τρόπο, ἀφοῦ ἐξέφρασε τόσο καλλιτεχνικά τούς πόθους καί τά παθήματα τοῦ ἠπειρωτικοῦ λαοῦ στά δημοτικά τραγούδια». 12 Ὁ ἑλληνικός πυρήνας τοῦ Ἀρβάνου ἔμενε ἀμετάβλητος μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων. Τρανή ἀπόδειξη οἱ Χιμαριῶτες, οἱ Σουλιῶτες καί οἱ Σπαθιῶτες, ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες. Ὁ ἑλληνισμός τῆς Ἠπείρου ἐνισχύθηκε μετά τήν ἐποχή τοῦ χαλκοῦ μέ τόν ἐρχομό ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν Ἀπουλία τῆς Κάτω Ἰταλίας, γιά τό ὁποῖο γίνεται ἐκτενέστερος λόγος παρακάτω. Ἡ ἀνεπαρκής γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, κατά τήν Ἔρα Βρανούση, ἔχει ὁδηγήσει κατά καιρούς ξένους, διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες καί εἰδικούς ἀλβανολόγους σέ παρανοήσεις καί αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες, πού ἐπαναλαμβάνονται ἀβασάνιστα καί ἐξακολουθοῦν νά περιπλέκουν τά σχετικά θέματα. Π.χ. ὁ Ἀλβανός ἐπιστήμων Koço Bozhori δέ δέχεται ὅτι τό «ἐξ Ἀρβάνων», πού γράφει ἡ Ἄννα Κομνηνή, σημαίνει «ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν Ἀρβάνων», ἀλλά θεωρεῖ σωστό τόν τύπο «Ἀρβανῶν» ὡς γενική πληθυντικοῦ τῶν (ἀνύπαρκτων!) τύπων Ἄρβανοι ἤ Ἀρβάνοι. 13 Ὁ Ducellier θεωρεῖ τόν ὅρο «Κομισκόρτης» ὡς κύριο ὄνομα ἡ Ἔρα Βρανούση ὅμως ἐπιμένει δικαιολογημένα ὅτι δέν εἶναι ὄνομα, ἀλλ ἡ γνωστή ὀνομασία «κόμις τῆς κούρτης», ἀξίωμα ἐκείνου πού ἀσκοῦσε τή διοίκηση τοῦ Δυρραχίου. 14 Κατά τόν 20 ο αἰώνα οἱ ἐθνικιστικές προπαγάνδες, πού συσκοτίζουν βάναυσα τά ἱστορικά θέματα, προσπαθοῦν ἀκόμη καί τόν

6 26 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ ἑλληνικότατο ὅρο Ἄρβανον, τόν προερχόμενο ἀπό τόν ἀρχαιότερο ὅρο Ἄρβων, νά τόν ἐξαλβανίσουν σέ arvant. Ὁρισμένοι ἱστορικοί μελετητές γράφουν ἐπίσης ὅτι ὁ ἑλληνικός ἀρχαῖος ὅρος Ἄρβανον προέρχεται ἀπό τόν ὅρο «Ἄ λ β α- νον» λόγῳ ρωτακισμοῦ τοῦ λ (ὅπως ἡ λέξη ἦρθε πού προέρχεται ἀπό τή λέξη ἦλθε, κόρφος ἀπό τή λέξη κόλπος, ἀδερφός ἀπό τή λέξη ἀδελφός κ.ο.κ.). Ἀλλά, ἡλίου φαεινότερον, ὁ ὅρος Ἄρβανον προέρχεται ἀπό τήν ὀνομασία Ἄρβων, πού ἀναφέρει ὁ Πολύβιος καί ἐπαναλαμβάνει ὁ Στέφανος ὁ Βυζάντιος ὡς «Ἀρβών», καθώς καί τά παράγωγα «Ἀρβώνιος» καί «Ἀρβωνίτης». Οἱ λέξεις Ἀλβανός, Ἀλβανία, Ἄλβανον, ὡς ἀναφερόμενες στόν συγκεκριμένο λαό καί τόπο, εἶναι κατά πολύ μεταγενέστερες τῶν προηγουμένων, ἀφοῦ ὡς συγκεκριμένες τοπωνυμίες ἀναφέρονται γιά πρώτη φορά περί τά μέσα τοῦ 14 ου αἰώνα. Ἐνδιαφέρον τώρα προβάλλει τό ἐρώτημα, σέ ποιό σημεῖο τῆς Ἠπείρου ἤ τῆς Ἀλβανίας βρισκόταν ἡ τοποθεσία Ἄρβων ἤ Ἄρβανον. Σέ μιά ἐποχή, πού καί οἱ ἐπιστῆμες ἔχουν τεθεῖ στή διάθεση τῆς πολιτικῆς, οἱ ἀπόψεις τῶν ἐρευνητῶν ὡς πρός τή θέση τοῦ ἱστορικοῦ ἐκείνου χώρου δύσκολα ταυτίζονται. Διάφοροι ἐθνολόγοι «τοποθετοῦν» τό Ἄρβανο σέ διάφορα σημεῖα τῆς Ἀλβανίας. Ὁρισμένοι ἐρευνητές ὀνομάζουν Ἄρβανα τήν ὀροσειρά πού δίπλα της κυλάει ὁ ποταμός Μάτ. Ὡστόσο μέ βάση τό γεγονός ὅτι ἡ Ἄννα Κομνηνή ἀναφέρει τέσσερεις φορές Ἄρβανον καί μία φορά Ἄρβανα, δύσκολα μπορεῖ νἀ γίνει δεκτός ὁ πληθυντικός τοῦ ὀνόματος.

7 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 27 Ὁ John Wilkes, ἀμφισβητώντας τήν ταύτιση τοῦ Ἀρβάνου μέ τήν Ἀλβανόπολη γράφει: «Δέν εἶναι βέβαιο ὅτι τό Ἄρβανον τῆς Ἄννας Κομνηνῆς εἶναι τό ἴδιο μέ τήν Ἀλβανόπολιν τῶν Ἀλβανῶν, μιά τοποθεσία πού σημειώνεται στό χάρτη τοῦ Πτολεμαίου 15 καί ἀναφέρεται ἐπίσης σέ μιά ἀρχαία οἰκογενειακή ἐπιτύμβια πλάκα ἀπό τούς Σκούπους (Σκόπια), ἡ ὁποία ἔχει ταυτισθεῖ μέ τό ὀρεινό ὀχυρό Ζγκερντές κοντά στήν Κρούγια τῆς Βόρειας Ἀλβανίας. Ἐξάλλου ἔχει προταθεῖ ἡ ταύτιση τοῦ Ἀρβάνου μέ τήν πεδιάδα τοῦ ποταμοῦ Μάτ καί ὄχι μέ κάποια συγκεκριμένη πόλη». 16 Οἱ γηγενεῖς ὅμως Ἠπειρῶτες ἀπό τήν παράδοση γνωρίζουν ὅτι Ἄρβ ανον (ἤ κατά πᾶσαν πιθανότητα τμῆμα τοῦ ἀρχικοῦ Ἀρβάνου) εἶναι ἡ περιοχή στήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἀώου μέχρι τόν αἰγιαλό τοῦ Αὐλώνα, ἡ ὁποία διαχωρίζεται ἀπό τόν Κελυδνό ποταμό σέ ἀνατολικό καί δυτικό Ἄρβανο. Τό ἀνατολικό ἀρχίζει ἀπό τά χωριά Κούτζη καί Ζουλιάτες καί ἀνεβαίνει μέχρι τήν περιοχή τῶν χωριῶν, πού βρίσκονται στά δυτικά τοῦ Δελβίνου. Τό δυτικό ἀρχίζει ἀπό τούς Ζουλιάτες καί φτάνει μέχρι τόν Αὐλώνα. 17 Αὐτό εἶναι τό Ἄρβανο τῶν τελευταίων αἰώνων, ἡ λεγόμενη Λιαπουριά, ὡς κατοικούμενη ἀπό τούς Λιάπηδες, ἀλλά ὥς ποῦ ἔφθανε κατά τό βορρά καί νότο κατά τούς ἀρχαίους χρόνους εἶναι ἄγνωστο. Τό Ἄρβανο κατά τήν ἀρχαιότητα ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερη χώρα, πού δέν περιλαμβανόταν στήν Ἰλλυρία. 18 Ἀπό τήν ἑλληνική λέξη Ἄρβανον παρήχθησαν καί δύο ἀλβανικές τοπωνυμίες: Ἀρμπερία ἀποκαλοῦν οἱ Τόσκηδες τό Ἄρβανον καί Ἀρμπενία οἱ Γκέκηδες. 19

8 28 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ Τήν ἴδια ἴδια περιοχή ὁ Ἀραβαντινός ἀναφέρει ὡς Ἄρβανον καί Ἄρμπρι 20, ὁ Ψαλίδας ὀνομάζει Ἄρβανον, Ἄρμπηρ(ι) 21 καί ὁ Κουτσονίκας Ἄρβανον. Ἀλλά καί ὁ μουσουλμάνος Ἀλβανός Χατζή Σεχρέτης στήν «Ἀληπασιάδα» του, 22 τόν ὕμνο του δηλαδή πρός τόν Ἀλή πασά γραμμένον στήν ἑλληνική γλώσσα, ἀποκαλεῖ τόν ἴδιο χῶρο Ἄρβ ανο, Ἀρβανιά καί Ἀλβανιά (τό τελευταῖο θεωρεῖται κατασκεύασμα δικό του).* * Οἱ Τσάμηδες καί τ Ἄρβανο κι ὅλο τό βιλαέτι γυρεύουν νά γυρίσουνε καί τόν Μαχμούτ Σιαμέτη (...) Καί στέλλ ὁ Μουσταφάμπεης στή μεριά στήν ἄλλη νά κατεβοῦνε στ Ἄρβανο ὅλοι μικροί μεγάλοι (...) Κατέβη ὅλο τ Ἄρβανο, Γαρδίκι καί Ζουλιάταις (...) Τό παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἀληπασιάδα ἀναφέρεται στήν πανωλεθρία τῆς Παληαυλῆς ἀπό τό στρατό τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, στόν ἀγώνα του νά ὑποτάξει τό Ἄρβανο: Σηκώθηκε τ ἀσκέρι του καί πλειό καιρό δέ χάνει καί βγῆκε ἀπ τὀ Δέλβινο σά σύγνεφο καί πάνει καί πλάκωσε στήν Παληαυλή καί ρίχνει ἕνα χαλάζι πού σιάστηκ ὅλο τ Ἄ ρ β α ν ο καί ποῦ ναι δέ σκαπάζει. Μόνο ὁ Μουσταφά πασιάς πιάστηκε ἀπό ντουφέκι καί βάσταξε τόν πόλεμο ταχμίν ἕνα τσερέκι

9 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 κι οἱ ἄλλοι οἱ ἀποδέλοιποι ἐγύρισαν τίς πλάτες ξυπόλυτοι, ξεσκούφωτοι καί μπῆκαν στούς Ζουλιάτες. Τή σκοτεινή τήν Παληαυλή τήν ἐκαμάνε γιάμα πού δέν τό θάρρευσαν ποτέ νά ἰδοῦνε τέτοιο πράμα. Τό βιό τό Δελβινιώτικο πού χαν κουβαλισμένο τό αἷμα τῆς φτωχολογιᾶς αὐτοί τό χουν παρμένο. Τό μαυρισμένο τ Ἄ ρ β α ν ο βγαίνει καί δέν τηράει κι αὐτό τό μαῦρο σύννεφο ἀπό κοντά τούς πάει. (...) Ἀμάν, τοῦ λέει τ Ἄρβανο, τηρᾶς νά μας χαλάσης Δεφτέρι καί λογαριασμό, βεζύρη, νά μή πιάσης. 23 Ὁ ἱστορικός Ἀχιλλέας Λαζάρου θεωρεῖ ὡς κοιτίδα τῶν Ἀρβανιτῶν τή Β όρειο Ἤπ ε ι ρ ο, καθώς καί τίς βορειότερες, ἀδριατικές περιοχές, στίς ὁποῖες ὑπῆρχαν ἀκμάζουσες ἑλληνικές πόλεις καί διάσπαρτοι ἐμπορικοί σταθμοί, κέντρα οἰκονομικά καί ἐκπολιτιστικά, καί ἀναφέρει ὅτι περί τῆς μακραίωνης αὐτῆς παρουσίας τῶν Ἑλλήνων ἱστοροῦν πολλοί ξένοι ἐπιστήμονες, κυρίως Ἰταλοί, ὅπως ὁ Braccesi, ὁ Gitti κ.ἄ. 24 Σ αὐτή λοιπόν τήν ὀρεινή περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου μεταξύ Χιμάρας, Αὐλώνας, Τεπελενίου, Ἀργυροκάστρου καί Δελβίνου ὑπό τά πανάρχαια αὐτά τοπωνύμια Ἄρβων ἤ Ἄρβανον καί τό πανάρχαιο πατριδωνυμικό Ἀρβανίτες διαιωνίζουν οἱ Ἕλληνες τήν παρουσία τους ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Αὐτοί ἦσαν οἱ πρῶτοι, οἱ πραγματικοί Ἀρβανίτες καί ἡ γλώσσα τους ἦταν ἑλληνική διάλεκτος. Καθώς ὅμως κάποια ἐποχή πλαισιώθηκαν ἀπό τά ἀλβανικά φύλα (Γκέκηδες καί Τόσκηδες), ἀναγκάστηκαν νά συμβιώσουν μαζί τους

10 30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ συνδιαμορφώνοντας κοινό γλωσσικό ὄργανο, πού ἔλαβε τό ὄνομα Ἀρβανίτικα, δίχως ἡ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων νά παύσει ποτέ νά ὁμιλεῖ τήν ἑλληνική τους γλώσσα μέχρι σήμερα, οὔτε νά ξεχάσει τήν καταγωγή τους, οὔτε ν ἀφομοιωθεῖ ἀπό τούς Σκιπετάρους. Εἶχαν τήν ἱκανότητα καί μέ τό ἀρβανίτικο αὐτό γλωσσικό ἰδίωμα πολλά νά μεταδίδουν στούς γείτονές τους, κυρίως στούς Τόσκηδες, καί πολλές ν ἀσκοῦν εὐεργετικές ἐπιδράσεις σ αὐτούς, δίχως νά χάσουν τήν ἑλληνικότητά τους. 2. Ὁ ὅρος «Ἀρβανίτες» Ὁ ὅρος Ἀρβανίτες, προφανῶς παράγωγο τοῦ ὅρου Ἄρβανον, ἀναφέρθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Μιχαήλ Ἀτταλειάτη κατά τό 1081 στά ἀναγραφόμενά του περί τοῦ κινήματος τοῦ Βασιλάκιου: «...εἶχε γάρ καί Ῥωμαίων πολλῶν στρατιωτικῶν, Βουλγάρων τε καί Ἀρβανιτῶν». 25 Κατά τόν 12 ο αἰώνα μ. Χ. ἡ Ἄννα Κομνηνή, ὅπως προαναφέρθηκε, κάνει ἐπίσης λόγο περί «τῶν καλουμένων Ἀρβανιτῶν». Καθώς τά παράγωγα Ἀρβωνίτης καί Ἀρβανίτης φανερώνουν τόπο καταγωγῆς (πρβλ. Λειβαδίτης, Ἀραχωβίτης, Σαλωνίτης κ. ἄ.), σέ καμιά περίπτωση οἱ ὅροι αὐτοί δέν προσδιορίζουν ἐθνολογική ταυτότητα ἤ ἐθνική ἰδιαιτερότητα. Ὁ ὅρος Ἀρβωνίτης, πρωτοεμφανιζόμενος στήν Ἱστορία τόν 6 ο μ.χ. αἰώνα ἀπό τόν Στέφανο Βυζάντιο καί ἐξελιγμένος σέ Ἀρβανίτης κατά τόν 11 ο αἰώνα μ. Χ., δέν εἶναι πάντως νεoελληνικός, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Βούλγαρος καθηγητής Rusi Stoikov 26, ἀλλά τῶν μέσων χρόνων, ἐνῶ παράγωγα λέξεων μέ κατάληξη ίτης ἔχουμε ἀπό τούς

11 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 31 ἀρχαίους χρόνους (Στάγειρα - Σταγειρίτης, Ἄβδηρα - Ἀβδηρίτης κ.λπ.). Ἡ Ἔρα Βρανούση ἔχει δίκαιο νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ὅρου Ἀλβανοί πρός δήλωση τῶν ὁμώνυμων πληθυσμῶν τῆς Βαλκανικῆς ὀφείλεται σέ ἀρχαιομαθεῖς καί ἀρχαΐζοντες λογίους, καθώς ὁ ὅρος ἐμφανίζεται κατά τόν 14 ο αἰώνα, δηλαδή τρεῖς α ἰ ῶ νε ς περίπου ἀφότου ὁ Ἀτταλειάτης μνημόνευσε γιά πρώτη φορά τους πληθυσμούς τούτους μέ τό ὄνομα Ἀρβανίτες. 27 Καί ὑπογραμμίζει μέ σημασία ὅτι ὁ Μιχαήλ Ἀτταλειάτης, ὁ Σκυλίτζης - Κεδρηνός καί ἡ Ἄννα Κομνηνή μόνο τόν τύπον Ἀρβανίτες γνωρίζουν καί χρησιμοποιοῦν. 28 «Κατασκευάσματα λογίων» εἶναι ἐπίσης καί οἱ ὅροι «Ἄλβανον» καί «Ἀλβανίτες». Ὑποθέτουμε μάλιστα ὅτι ὁ χρονικογράφος Γεώργιος Ἀκροπολίτης (13 ος αἰ.) εἶναι μεταξύ τῶν πρώτων, πού χρησιμοποιεῖ αὐτούς τούς ὅρους. Ἀλλά δύσκολα μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό ὅτι ἀπό τόν ὅρο Ἀλβανία μπορεῖ νά παραχθεῖ λέξη Ἀλβανίτης. Θά μποροῦσε κανείς νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁ ὅρος Ἀλβανίτης εἶναι παράγωγο τῆς λέξεως Ἀλβανόν (ὄρος τῆς Ρώμης), ἀλλά τότε ἡ λέξη Ἀλβανίτης θά εἶχε ἄλλη ἔννοια, τελείως διαφορετική ἀπό τή σημερινή. Ὁ πανάρχαιος ἑλληνικός ὅρος Ἄρβανον μέ καμιά ταχυδακτυλουργία δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει Ἄλβανον, οὔτε ὁ Ἀρβανίτης νά γίνει Ἀλβανίτης. Ἀλλά οἱ δύο αὐτοί ἀρχαιότατοι ὅροι ἀνῆκαν στούς Ἕλληνες, πού κατοικοῦσαν τό Ἄρβανον πολλούς αἰῶνες πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τῶν Ἀλβανῶν καί ὄχι στούς Ἀλβανούς, ὅπως προτείνουν ἄλλοι. Κατά τήν ἄποψη τοῦ Ρουμάνου καθηγητῆ Petar Skok, καθώς εἰσέδυσαν στήν περιοχή οἱ λεγόμε-

12 32 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ νοι Σκιπιτάροι (Γκέκηδες καί Τόσκηδες), ὀνομάσ τ ηκαν καί αὐτοί Ἀρβ ανίτε ς, ὅπως καί οἱ ντόπιοι. 29 Οἱ Ἀλβανοί λοιπόν βγῆκαν στό προσκήνιο τῆς Ἱστορίας κατά τόν 11 ο αίώνα μ. Χ. μέ δανεικό τό ἑλληνικό ὄνομα Ἀρβανίτες, τό ὁποῖο ἄλλωστε ποτέ δέν υἱοθέτησαν. Ἀλλά, πλήν τοῦ Ἀκροπολίτη, καί ὁ Παχυμέρης καί ὁ Γ. Φραντζής καί ἄλλοι νεότεροι κάνουν ἐπίσης λόγο γιά Ἀλβανίτας. Ὁ ὅρος Ἀλβανοί ὡς προσδιοριστικός τοῦ φερώνυμου βαλκανικοῦ λαοῦ ἐμφανίζεται στήν Ἱστορία κατά τόν 14 ο αἰώνα μ. Χ. ἀπό τόν Ἰωάννη Καντακουζηνό στό ἔργο του «Ἱστορίαι». 30 Ὁ ὅρος Ἀρβανίτες στήν ἱστορική πορεία του προσέλαβε πολλές, διαφορετικές, ἐνίοτε καί ἀντιφατικές ἔννοιες. Δέν ὑπάρχει ἄλλος ὅρος στήν Ἱστορία, πού νά ἔχει ὑποστεῖ τόσες ἐννοιολογικές μεταλλάξεις: Στήν ἀρχή φανέρωνε τήν καταγωγή τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τοῦ Ἀρβάνου στή συνέχεια καί τήν καταγωγή τῶν Ἀλβανῶν ὕστερα μόνο τήν καταγωγή τῶν Ἀλβανῶν μετά τούς ἐποίκους τῆς Ἑλλάδας ἀπό Ἤπειρο καί Ἀλβανία μετά ἀποκλειστικά τούς Ἕλληνες, πού γνώριζαν τήν ἀρβανίτικη γλώσσα κατόπιν τούς κατοίκους τῆς Ἀλβανίας κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας μετά τίς ὀρδές ἐξισλαμισμένων Ἀλβανῶν, πού προξενοῦσαν λεηλασίες καί διαρπαγές στή σκλαβωμένη Ἑλλάδα... Συνεχίζοντας τόν ἐννοιολογικό κατάλογο τοῦ ὅρου Ἀρβανίτες, σημειώνουμε ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης ἀποκαλοῦσε Ἀρβανίτες μονάχα τούς ἐξομῶτες Ἀλβανούς. Πολλές φορές καί ἱστορικοί μέ τόν ὅρο Ἀλβανοί ἐννοοῦν τούς Ἀρβανίτες, καί τό ἀντίστροφο.

13 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 33 Στήν Ἤπειρο, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἠπειρώτης συγγραφέας Σπ. Στούπης, ὑπό τόν ὅρο Ἀρβανίτες ἐννοοῦσαν, κατά κανόνα, τούς Τουρκαλβανούς.* * Ὁ ὅρος «Τουρκαλβανός» σήμαινε τόν ἐξισλαμισμένο Ἀλβανό καί ὄχι ὁποιαδήποτε ἀνάμιξη Τούρκων καί Ἀλβανῶν. Ἄλλωστε οἱ Τοῦρκοι, ἀρκούμενοι στό ἐξισλαμισμό τῶν Ἀλβανῶν, ἐπέτρεψαν σ αὐτούς τήν αὐτοδιοίκηση. Ὁ Κ. Ἄμαντος γράφει ὅτι Ἀρβανίτες ἀποκαλοῦσαν στήν Κωνσταντινούπολη τούς Ἠπειρῶτες ἔτσι ἀποκαλοῦσαν καί οἱ Κερκυραῖοι τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς Ἠπείρου, σέ ἀντιδιαστολή πρός τούς μουσουλμάνους κατοίκους, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦσαν Τούρκους. 31 Ὁ Βακαλόπουλος προσθέτει ὅτι «...οἱ Ἠπειρῶται ἐλέγοντο ἄλλοτε ἐν Τουρκίᾳ καί Ἀρβανῖται ὡς γνῶσται τῆς ἀλβανικῆς γλώσσης». 32 Ὁ Ψαλίδας χρησιμοποίησε καί γιά τήν Ἤπειρο τή λέξη Ἀλβανία, «λογίαν μορφήν τοῦ παλαιότερον ὑπό τῶν ἄλλων Ἑλλήνων διά τήν Ἤπειρον χρησιμοποιουμένου ὅρου Ἀρβανιτιά». Παρά τοῦτο ὅμως στό πρῶτο πρός τόν Καποδίστριαν ὑπόμνημά του ἀπό τήν Κέρκυρα (15/27 Αὐγ. 1828) γράφει: «...ἡ Ἤπειρος κακά λέγεται Ἀρβανιτιά, ἐνῶ κανείς ἀρβανίτικα δέν ἠξεύρει». 33 Ἀπό τόν 15 ο μέχρι καί τόν 19 ο αἰώνα, ὅπως θά ἐξηγήσουμε παρακάτω, τιμητικοί ἀπέβησαν στή μεσαιωνική Εὐρώπη οἱ ὅροι Ἀρβανίτες, Ἕλληνες, Ἀλβανοί καί Graeci Stradioti, καί προσδιόριζαν γενναίους ἀνθρώπους τοῦ πολέμου. Ἕλληνες καί Ἀλβανοί, μέ ὁποιοδήποτε ἀπό τά παραπάνω ὀνόματα

14 34 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ ὑπηρετοῦσαν μέ ἀγαστή σύμπνοια ξένα στρατεύματα, εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν Εὐρώπη καί εἶχαν γίνει θρυλικοί γιά τή γενναιότητα καί τίς νίκες τους μετά τόν 15 ο αἰώνα. Ἐπίσης οἱ λέξεις Ἕλληνες, Ἀλβανοί καί Ἀρβανίτες εἶχαν καταστεῖ συνώνυμες τῶν μισθοφόρων στρατιωτῶν. Κατά τούς ἐπαναστατικούς χρόνους ἡ πολλαπλή αὐτή χρήση τοῦ ὅρου Ἀρβανίτες δημιούργησε τήν ἀνάγκη διευκρινίσεων. Πράγματι σ ἐπιστολή τῶν Χιμαριωτῶν διαβάζουμε: «...οἱ ἐ δ ι- κοί μας Ἀρβ ανίτε ς, οἱ λεγόμενοι Ζουλιάτες, μέ τρεῖς φλαμπουριαραίους (σ.σ. σημαιοφόρους), καί ἐγίνη αἷμα μεγάλον εἰς τούς Τούρκους. Καί σέ μᾶς τούς χριστιανούς καί μέ τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ περισσότεροι Τοῦρκοι ἐσκοτώθησαν παρά χριστιανοί. Οἱ ἐξ Ἠπειρίας Ἀλβανίται(...) Ἐκ Χιμάρας, ἤτοι Ἠπειρίας τῶν Ἀλβανιτῶν(...)». 34 Οἱ γειτονικοί λαοί ὀνόμαζαν τή χώρα τῶν Ἀλβανῶν Ἀρβανιτία μέχρι τά μέσα περίπου τοῦ 14 ου αἰώνα καί κατόπιν Ἀλβανία μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20 οῦ αἰώνα, πού ἀπόκτησαν κράτος. Οἱ Ἀλβανοί ἀπέρριψαν καί τίς δύο προηγούμενες ὀνομασίες, αὐτοαποκλήθηκαν Σκιπετάρ, ἐνῶ τή χώρα τους ὀνόμασαν Shqiperia (Σκιπέρια). Διαφορετικές ἐξηγήσεις δίνονται στήν ὀνομασία αὐτή ἀπό τούς διαφόρους ἐρευνητές: Shqiperia σημαίνει χώρα τῶν ἀετῶν (shqip = ἀετός), κατ ἄλλους σημαίνει τόπος βραχώδης, κατ ἄλλους ἡ λέξη παράγεται ἀπό τή δαρδανική πόλη Σκοῦποι (Σκόπια), κατ ἄλλους σημαίνει ὁπλοφόροι (shqipetο =ὅπλο).

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό κράτος (1800) με συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρβανίτες. Ἀλβανοί οἱ Πελασγοί ἐξωμότες

Ἀρβανίτες. Ἀλβανοί οἱ Πελασγοί ἐξωμότες Ἀρβανίτες οἱ προμαχοῦντες τοῦ ἑλληνισμοῦ «Ἀρβανίτες καί Ἕλληνες εἶναι ο ἴδιος λαός πού μισεῖ κάθε ξένο» 1479μ. Χ Μάρκος Βαρβαρίγος Πρακτικόν Γερουσίας Βενετῶν Ἀλβανοί οἱ Πελασγοί ἐξωμότες «γένος δ τό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. 1 / 15 2 / 15 ονομάζουμε την περιοχή ανατολικά του Υμηττού. Το κέντρο των Μεσογείων αποτελούν 4 χωριά που είναι κτισμένα σε ημικύκλιο στις Β. Α. και Ν. Δ. λοφώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Tοπογραφικά Σύμβολα. Περιγραφή Χάρτη. Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Tοπογραφικά Σύμβολα. Περιγραφή Χάρτη. Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: Tοπογραφικά Σύμβολα Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: Κεντρική Αρτηρία Ρέμα Δευτερεύουσα Αρτηρία Πηγάδι Χωματόδρομος Πηγή Μονοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ος 9 ος αι Οικονομική κατάσταση στο Βυζάντιο από το β μισό του 6 ου αι. αρχές 9 ου αι. το κίνημα του Θωμά του Σλάβου 6 ος 8 ος αι. Προβλήματα δημογραφικά Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 1 Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ Η Θράκη, η οποία στις 10 Αυγούστου 1920 ενσωματώθηκε επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ο μύθος του κρυφού σχολειού

ο μύθος του κρυφού σχολειού ο μύθος του κρυφού σχολειού Ακόμα και στις μέρες μας είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι κατά τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας υπήρξε το «κρυφό σχολειό». Οι παράγοντες που ευνοούν την αναπαραγωγή αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Σπυρομήλιου *

Αρχείο Σπυρομήλιου * Αρχείο Σπυρομήλιου * Η Συλλογή περιλαμβάνει κυρίως χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα αντίγραφα ή σημειώσεις από έγγραφα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και από άλλα πρωτότυπα έγγραφα ή ιστορικά κείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Β. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Β. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.06.2014 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15π.μ.- 12:15μ.μ.) Βαθμός :...

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα Κεφ. 3. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204) Υποκεφάλαιο 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) Φύλλο εργασίας 1. Από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610 641) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610 641) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610 641) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ εσωτερική αναδιοργάνωση θέματα δημιουργία θεμάτων: αρχικά στρατιωτικές μονάδες μετακινούμενες ανά την επικράτεια οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. α) Πότε εµφανίστηκαν τα αλβανικά φύλα στη Βόρεια Ήπειρο, σε ποιες οµάδες διακρίνονται και ποια τα χαρακτηριστικά τους; β) Πώς θα χαρακτηρίζατε, κάτω απ αυτές τις συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας

Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας Σήμερα, 28 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με απόφασή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ενότητα: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ενότητα: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ενότητα: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Δημήτριος Ν. Μόσχος Τμήμα Θεολογίας Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που ονομάζεται ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Yποσαχάρια Ελλάδα. Αλήθεια, τι σόι άνθρωποι; Τι σόι λαός; Αυθαίρετη και βάναυση η γενίκευση, θα μου πείτε. Οφείλω, λοιπόν, να την εξηγήσω.

Yποσαχάρια Ελλάδα. Αλήθεια, τι σόι άνθρωποι; Τι σόι λαός; Αυθαίρετη και βάναυση η γενίκευση, θα μου πείτε. Οφείλω, λοιπόν, να την εξηγήσω. Yποσαχάρια Ελλάδα O περιπτεράς μου, ένας εξηντάρης λαϊκός τύπος, κουνούσε το κεφάλι του με αγανάκτηση. «Τι σόι άνθρωποι είναι αυτοί», ξέσπασε, «που δεν ανοίγουν εφημερίδα ούτε όταν την έχουν αγοράσει;»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

*ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ*

*ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ* *ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ* *ΧΟΡΟΣ* Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.είναι ένας τρόπος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Β ΤΑΞΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:... ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Τάξη : Β Γυμνασίου Ημερ.: 12/06/2012 Ονοματεπώνυμο μαθητή /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης, το συνολικό της μήκος φθάνει τα 190 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

koinvnia ΟΡΑΜΑ ΟΡΑΜΑ Ο ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ www.koinwnia.com ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστ&ν τοt ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

koinvnia ΟΡΑΜΑ ΟΡΑΜΑ Ο ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ www.koinwnia.com ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστ&ν τοt ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ koinvnia ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστ&ν τοt ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΡΑΜΑ ΟΡΑΜΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΟΡΑΜΑ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ www.koinwnia.com ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ Δ ΣΑΞΗ ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ήταν πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνης με καταγωγή από

Διαβάστε περισσότερα