ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. Ἄρβων Ἄρβανον ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. Ἄρβων Ἄρβανον ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ἄρβων Ἄρβανον Ὁ ὅρος Ἄρβων εἶναι ἑλληνική, ἀρχαιότατη τοπωνυμία καί ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Πολύβιο ( π.χ.) γιά ὁρισμένη περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τῆς Ἀλβανίας: «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν Ἄρβωνα σκεδασθέντες». 4 Ὁ ἴδιος χῶρος ἀναφέρεται ἀπό τόν Στέφανο τόν Βυζάντιο (τέλη 5 ου α μισό 6 ου αἰώνα μ. Χ.) στά «Ἐθνικά»: «Ἀρβών, πόλις Ἰλλυρίας, τό ἐθνικόν Ἀρβώνιος καί Ἀρβωνίτης». Ὁ Διόδωρος (80-20 π.χ.), ἀναφερόμενος στήν πολιορκία τῆς Φάρου ἀπό τούς Ἰλλυριούς ( Ἀλβανούς), γράφει ὅτι ὁ διορισμένος ἀπό τόν Διονύσιο τῶν Συρακουσῶν ἔπαρχος τῆς Λισοῦ, ἔχοντας περισσότερες τριήρεις, ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῶν μικρῶν πλοίων τῶν Ἰλλυριῶν καί, ἀφοῦ ἄλλα ἀπό αὐτά καταβύθισε καί

2 22 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ ἄλλα αἰχμαλώτισε, ἐξόντωσε ἀπό τούς βαρβάρους περισσότερους τῶν πέντε χιλιάδων καί αἰχμαλώτισε περί τούς δύο χιλιάδες.* *«Ὁ δ ἐν τῇ Λισῷ καθιστάμενος ἔπαρχος ὑπό Διονυσίου τριήρεις πλείους ἔχων ἐπέπλευσε τοῖς τῶν Ἰλλυρίων πλοιαρίοις, καί τά μέν βυθίσας, τά δέ χειρωσάμενος, ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων πλείους τῶν πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε δέ περί δισχιλίους». 5 Καί ὁ Στράβων συμπληρώνει ὅτι οἱ Ρωμαῖοι τούς ἀπώθησαν στά ἄγονα ὀρεινά, ν ἀσχοληθοῦν μέ τή γεωργία, μέ συνέπεια νά φθαροῦν σέ τόσο μεγάλο βαθμό, πού τό ἔθνος τους κινδύνεψε νά ἐξαφανισθεῖ («...ἀπέωσαν αὐτούς εἰς τήν μεσόγαιαν ἀπό τῆς θαλάττης Ρωμαῖοι, λυμαινομένους αὐτήν διά τῶν ληστηρίων, καί ἠνάγκασαν γεωργεῖν. Τραχεῖα δέ χώρα καί λυπρά καί οὐ γεωργῶν ἀνθρώπων, ὥστ ἐξέφθαρται (ἐν. τό ἔθνος), μικροῦ δέ καί ἐκλέλοιπε»). 6 Ἡ καταστροφή τῶν Ἰλλυριῶν ( Ἀλβανῶν) ἦταν τόσο μεγάλη καί ἡ πείνα ὁμοίως μέσα στά ἄγονα βουνά, ὥστε τό ἔθνος αὐτό πράγματι κινδύνεψε νά ἐκλείψει γιά πάντα. Ὁ Πολύβιος ( π.χ.), ὅπως προαναφέρθηκε, ἀφηγούμενος τήν νικηφόρα ἐπέμβαση τῶν ρωμαϊκῶν στρατευμάτων ἐναντίον τῶν Ἰλλυρικῶν πού πολιορκοῦσαν τήν πόλη Ἴσσα, τήν ὁποία ὑπερασπιζόταν ὁ Δημήτριος ὁ Φάριος, ἀναφέρει ὅτι οἱ ἠττημένοι Ἰλλυριοί σκορπισμένοι ἔφυγαν στόν Ἄρβωνα.* * «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν Ἄ ρ β ω ν α σκεδασθέντες». 7

3 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 23 Οἱ Ἰλλυριοί καθώς, λοιπόν, ἀποσύρθηκαν ψηλότερα στά βουνά τους, ἐκεῖ, μέ τήν ἀπόλυτη ἀπομόνωσή τους, διαφύλαξαν καί τήν ἐθνότητά τους. Ξέχασαν τόν ὑπόλοιπο κόσμο, πού κι αὐτός τούς λησμόνησε. Ζοῦσαν ὥς τότε στ ἀπόσκια τῆς Ἱστορίας, στήν ἀφάνεια καί τή μοναξιά καί εἶχαν ὡς κύρια ἀσχολία τους τήν καλλιέργεια τῆς ἄγονης γῆς τους καί τήν κτηνοτροφία. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου οἱ Ἀλβανοί ἐξαφανίστηκαν ἀπό τήν Ἱστορία πολλούς αἰῶνες! Ἐπανακτώντας τίς δυνάμεις τους μέ τόν καιρό, ἐπανεμφα νίζονται στή γειτονική τους Ἤπειρο καί στήν Ἱστορία κατά τό 1079 μ.χ., συμμετέχοντας σέ ἄτυχο στασιαστικό πραξικόπημα τοῦ Δούκα τοῦ Δυρραχίου καί Πρωτοπροέδρου Νικηφόρου Βασιλάκιου μαζί μέ Ρωμιούς, ἀλλά καί Φράγκους, Βαράγγους καί Βουλγάρους ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαήλ Ζ 8. Γιά τό πραξικόπημα ὁ ἀναγνώστης θά διαβάσει περισσότερα στό Ἐπίμετρο. Ὁ Μιχαήλ Ἀτταλειάτης τούς ἀναφέρει στά 1079 μ.χ. ὡς Ἀρβανίτες, μέ τό παλαιό δηλαδή ὄνομα τῶν πρώτων Ἑλλήνων οἰκιστῶν τοῦ Ἀρβάνου. Ἡ ἐπανεμφάνισή τους αὐτή στή βόρεια ὄχθη τοῦ Γενούσου πού κατοικοῦσαν Ἠπειρῶτες, συνοδεύτηκε μέ κάθε λογῆς ὀχλήσεις ἐναντίον τους: ἁρπαγές, κλοπές, λεηλασίες κ.ἄ. Ἡ Ἄννα Κομνηνή ( ), ἡ κόρη τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλέξιου Α τοῦ Κομνηνοῦ, στό βιβλίο της μέ τόν τίτλο «Ἀλεξιάς», ὅπου ἱστορεῖ τά κατορθώματα τοῦ πατέρα της, κάνει λόγο περί «τῶν καλουμένων Ἀ ρ β α ν ι τ ῶ ν». 9

4 24 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ Ἀναφέρει ἐπίσης τίς περί τό Ἄρβ ανον κλεισοῦρες, τίς μικρές πόλεις στά σύνορα τοῦ Ἀρβάνου καί τίς ἀτραπούς τοῦ Ἀρβάνου. 10 Καί ἀκόμη ἡ ἴδια συγγραφέας δίνει μιά φορά τήν ὀνομασία στόν πληθυντικό «τῷ ἐξ Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ».* *«Καί ὡς ἐνόν τούς κατ αὐτήν ἠσφαλίσατο καί τήν τῆς ἀκροπόλεως φρουράν τοῖς ἐκκρίτοις Βενετίκοις τῶν ἐκεῖσε ἀποίκων ἀνέθετο, τήν δέ γε ἐπίλοιπον πᾶσαν πόλιν τῷ ἐξ Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ τά συνοίσοντα, διά γραμμάτων ὑποθέμενος». 11 Ἔκτοτε ἔχουμε μιά δύσκολη, ἀλλά πάντως ἀπόλεμη συμπόρευση τῶν δύο λαῶν μέ ποικίλες ἀλληλεπιδράσεις, γλωσσικές ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἀλβανῶν, πολιτισμικές ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων. Στό Ἄρβανο καί σ ἄλλες περιοχές τῆς Ἰλλυρίας ( Ἀλβανίας) μέ δυναμικό ἑλληνικό στοιχεῖο, ἀλλά καί νοτιότερα τῆς Ἠπείρου (Σούλι κ.ἄ.), οἱ εἰσβολεῖς Ἀλβανοί, ἀνήμποροι νά ἐκμάθουν τή δύσκολη ἑλληνική γλώσσα, ἐπέβαλαν πιεστικά σ ἐκείνους τήν ἁπλή καί εὔκολη πρωτόγονη γλώσσα τους, τά Ἀρβανίτικα, πού οἱ πρόγονοι τῶν δύο λαῶν εἶχαν συνδιαμορφώσει κατά τούς παλαιότατους, προχριστιανικούς χρόνους καί τότε πρός ἐξυπηρέτηση τῶν Ἀλβανῶν. Παρ ὅλες ὅμως τίς πιέσεις αὐτές, παρέμεινε, ὡστόσο, ἀτόφιος ὁ ἀ ρχα ῖο ς ἑ λ ληνικό ς π υρήνα ς, γιά τόν ὁποῖο ὁ καθηγητής Δ. Εὐαγγελίδης γράφει πώς: «Οὐδέποτε καταστράφηκε στήν Ἤπειρο ἀλλ αὐτός ἐνισχυμένος κατά τή βυζαντινή ἐποχή κατόρθωσε ἀργότερα νά συγκρατηθεῖ καί ν ἀντιδράσει κατά τῶν ἐπιδρομέων καί ἐπέτυχε, ἐκτός ἀπό τήν ἐθνική συνείδηση,

5 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 25 νά διατηρήσει καί τήν ἑλληνική γλώσσα του, ἡ ὁποία ἐδῶ ἐξελίχτηκε κατά θαυμάσιο τρόπο, ἀφοῦ ἐξέφρασε τόσο καλλιτεχνικά τούς πόθους καί τά παθήματα τοῦ ἠπειρωτικοῦ λαοῦ στά δημοτικά τραγούδια». 12 Ὁ ἑλληνικός πυρήνας τοῦ Ἀρβάνου ἔμενε ἀμετάβλητος μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων. Τρανή ἀπόδειξη οἱ Χιμαριῶτες, οἱ Σουλιῶτες καί οἱ Σπαθιῶτες, ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες. Ὁ ἑλληνισμός τῆς Ἠπείρου ἐνισχύθηκε μετά τήν ἐποχή τοῦ χαλκοῦ μέ τόν ἐρχομό ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν Ἀπουλία τῆς Κάτω Ἰταλίας, γιά τό ὁποῖο γίνεται ἐκτενέστερος λόγος παρακάτω. Ἡ ἀνεπαρκής γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, κατά τήν Ἔρα Βρανούση, ἔχει ὁδηγήσει κατά καιρούς ξένους, διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες καί εἰδικούς ἀλβανολόγους σέ παρανοήσεις καί αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες, πού ἐπαναλαμβάνονται ἀβασάνιστα καί ἐξακολουθοῦν νά περιπλέκουν τά σχετικά θέματα. Π.χ. ὁ Ἀλβανός ἐπιστήμων Koço Bozhori δέ δέχεται ὅτι τό «ἐξ Ἀρβάνων», πού γράφει ἡ Ἄννα Κομνηνή, σημαίνει «ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν Ἀρβάνων», ἀλλά θεωρεῖ σωστό τόν τύπο «Ἀρβανῶν» ὡς γενική πληθυντικοῦ τῶν (ἀνύπαρκτων!) τύπων Ἄρβανοι ἤ Ἀρβάνοι. 13 Ὁ Ducellier θεωρεῖ τόν ὅρο «Κομισκόρτης» ὡς κύριο ὄνομα ἡ Ἔρα Βρανούση ὅμως ἐπιμένει δικαιολογημένα ὅτι δέν εἶναι ὄνομα, ἀλλ ἡ γνωστή ὀνομασία «κόμις τῆς κούρτης», ἀξίωμα ἐκείνου πού ἀσκοῦσε τή διοίκηση τοῦ Δυρραχίου. 14 Κατά τόν 20 ο αἰώνα οἱ ἐθνικιστικές προπαγάνδες, πού συσκοτίζουν βάναυσα τά ἱστορικά θέματα, προσπαθοῦν ἀκόμη καί τόν

6 26 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ ἑλληνικότατο ὅρο Ἄρβανον, τόν προερχόμενο ἀπό τόν ἀρχαιότερο ὅρο Ἄρβων, νά τόν ἐξαλβανίσουν σέ arvant. Ὁρισμένοι ἱστορικοί μελετητές γράφουν ἐπίσης ὅτι ὁ ἑλληνικός ἀρχαῖος ὅρος Ἄρβανον προέρχεται ἀπό τόν ὅρο «Ἄ λ β α- νον» λόγῳ ρωτακισμοῦ τοῦ λ (ὅπως ἡ λέξη ἦρθε πού προέρχεται ἀπό τή λέξη ἦλθε, κόρφος ἀπό τή λέξη κόλπος, ἀδερφός ἀπό τή λέξη ἀδελφός κ.ο.κ.). Ἀλλά, ἡλίου φαεινότερον, ὁ ὅρος Ἄρβανον προέρχεται ἀπό τήν ὀνομασία Ἄρβων, πού ἀναφέρει ὁ Πολύβιος καί ἐπαναλαμβάνει ὁ Στέφανος ὁ Βυζάντιος ὡς «Ἀρβών», καθώς καί τά παράγωγα «Ἀρβώνιος» καί «Ἀρβωνίτης». Οἱ λέξεις Ἀλβανός, Ἀλβανία, Ἄλβανον, ὡς ἀναφερόμενες στόν συγκεκριμένο λαό καί τόπο, εἶναι κατά πολύ μεταγενέστερες τῶν προηγουμένων, ἀφοῦ ὡς συγκεκριμένες τοπωνυμίες ἀναφέρονται γιά πρώτη φορά περί τά μέσα τοῦ 14 ου αἰώνα. Ἐνδιαφέρον τώρα προβάλλει τό ἐρώτημα, σέ ποιό σημεῖο τῆς Ἠπείρου ἤ τῆς Ἀλβανίας βρισκόταν ἡ τοποθεσία Ἄρβων ἤ Ἄρβανον. Σέ μιά ἐποχή, πού καί οἱ ἐπιστῆμες ἔχουν τεθεῖ στή διάθεση τῆς πολιτικῆς, οἱ ἀπόψεις τῶν ἐρευνητῶν ὡς πρός τή θέση τοῦ ἱστορικοῦ ἐκείνου χώρου δύσκολα ταυτίζονται. Διάφοροι ἐθνολόγοι «τοποθετοῦν» τό Ἄρβανο σέ διάφορα σημεῖα τῆς Ἀλβανίας. Ὁρισμένοι ἐρευνητές ὀνομάζουν Ἄρβανα τήν ὀροσειρά πού δίπλα της κυλάει ὁ ποταμός Μάτ. Ὡστόσο μέ βάση τό γεγονός ὅτι ἡ Ἄννα Κομνηνή ἀναφέρει τέσσερεις φορές Ἄρβανον καί μία φορά Ἄρβανα, δύσκολα μπορεῖ νἀ γίνει δεκτός ὁ πληθυντικός τοῦ ὀνόματος.

7 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 27 Ὁ John Wilkes, ἀμφισβητώντας τήν ταύτιση τοῦ Ἀρβάνου μέ τήν Ἀλβανόπολη γράφει: «Δέν εἶναι βέβαιο ὅτι τό Ἄρβανον τῆς Ἄννας Κομνηνῆς εἶναι τό ἴδιο μέ τήν Ἀλβανόπολιν τῶν Ἀλβανῶν, μιά τοποθεσία πού σημειώνεται στό χάρτη τοῦ Πτολεμαίου 15 καί ἀναφέρεται ἐπίσης σέ μιά ἀρχαία οἰκογενειακή ἐπιτύμβια πλάκα ἀπό τούς Σκούπους (Σκόπια), ἡ ὁποία ἔχει ταυτισθεῖ μέ τό ὀρεινό ὀχυρό Ζγκερντές κοντά στήν Κρούγια τῆς Βόρειας Ἀλβανίας. Ἐξάλλου ἔχει προταθεῖ ἡ ταύτιση τοῦ Ἀρβάνου μέ τήν πεδιάδα τοῦ ποταμοῦ Μάτ καί ὄχι μέ κάποια συγκεκριμένη πόλη». 16 Οἱ γηγενεῖς ὅμως Ἠπειρῶτες ἀπό τήν παράδοση γνωρίζουν ὅτι Ἄρβ ανον (ἤ κατά πᾶσαν πιθανότητα τμῆμα τοῦ ἀρχικοῦ Ἀρβάνου) εἶναι ἡ περιοχή στήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἀώου μέχρι τόν αἰγιαλό τοῦ Αὐλώνα, ἡ ὁποία διαχωρίζεται ἀπό τόν Κελυδνό ποταμό σέ ἀνατολικό καί δυτικό Ἄρβανο. Τό ἀνατολικό ἀρχίζει ἀπό τά χωριά Κούτζη καί Ζουλιάτες καί ἀνεβαίνει μέχρι τήν περιοχή τῶν χωριῶν, πού βρίσκονται στά δυτικά τοῦ Δελβίνου. Τό δυτικό ἀρχίζει ἀπό τούς Ζουλιάτες καί φτάνει μέχρι τόν Αὐλώνα. 17 Αὐτό εἶναι τό Ἄρβανο τῶν τελευταίων αἰώνων, ἡ λεγόμενη Λιαπουριά, ὡς κατοικούμενη ἀπό τούς Λιάπηδες, ἀλλά ὥς ποῦ ἔφθανε κατά τό βορρά καί νότο κατά τούς ἀρχαίους χρόνους εἶναι ἄγνωστο. Τό Ἄρβανο κατά τήν ἀρχαιότητα ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερη χώρα, πού δέν περιλαμβανόταν στήν Ἰλλυρία. 18 Ἀπό τήν ἑλληνική λέξη Ἄρβανον παρήχθησαν καί δύο ἀλβανικές τοπωνυμίες: Ἀρμπερία ἀποκαλοῦν οἱ Τόσκηδες τό Ἄρβανον καί Ἀρμπενία οἱ Γκέκηδες. 19

8 28 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ Τήν ἴδια ἴδια περιοχή ὁ Ἀραβαντινός ἀναφέρει ὡς Ἄρβανον καί Ἄρμπρι 20, ὁ Ψαλίδας ὀνομάζει Ἄρβανον, Ἄρμπηρ(ι) 21 καί ὁ Κουτσονίκας Ἄρβανον. Ἀλλά καί ὁ μουσουλμάνος Ἀλβανός Χατζή Σεχρέτης στήν «Ἀληπασιάδα» του, 22 τόν ὕμνο του δηλαδή πρός τόν Ἀλή πασά γραμμένον στήν ἑλληνική γλώσσα, ἀποκαλεῖ τόν ἴδιο χῶρο Ἄρβ ανο, Ἀρβανιά καί Ἀλβανιά (τό τελευταῖο θεωρεῖται κατασκεύασμα δικό του).* * Οἱ Τσάμηδες καί τ Ἄρβανο κι ὅλο τό βιλαέτι γυρεύουν νά γυρίσουνε καί τόν Μαχμούτ Σιαμέτη (...) Καί στέλλ ὁ Μουσταφάμπεης στή μεριά στήν ἄλλη νά κατεβοῦνε στ Ἄρβανο ὅλοι μικροί μεγάλοι (...) Κατέβη ὅλο τ Ἄρβανο, Γαρδίκι καί Ζουλιάταις (...) Τό παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἀληπασιάδα ἀναφέρεται στήν πανωλεθρία τῆς Παληαυλῆς ἀπό τό στρατό τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, στόν ἀγώνα του νά ὑποτάξει τό Ἄρβανο: Σηκώθηκε τ ἀσκέρι του καί πλειό καιρό δέ χάνει καί βγῆκε ἀπ τὀ Δέλβινο σά σύγνεφο καί πάνει καί πλάκωσε στήν Παληαυλή καί ρίχνει ἕνα χαλάζι πού σιάστηκ ὅλο τ Ἄ ρ β α ν ο καί ποῦ ναι δέ σκαπάζει. Μόνο ὁ Μουσταφά πασιάς πιάστηκε ἀπό ντουφέκι καί βάσταξε τόν πόλεμο ταχμίν ἕνα τσερέκι

9 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 κι οἱ ἄλλοι οἱ ἀποδέλοιποι ἐγύρισαν τίς πλάτες ξυπόλυτοι, ξεσκούφωτοι καί μπῆκαν στούς Ζουλιάτες. Τή σκοτεινή τήν Παληαυλή τήν ἐκαμάνε γιάμα πού δέν τό θάρρευσαν ποτέ νά ἰδοῦνε τέτοιο πράμα. Τό βιό τό Δελβινιώτικο πού χαν κουβαλισμένο τό αἷμα τῆς φτωχολογιᾶς αὐτοί τό χουν παρμένο. Τό μαυρισμένο τ Ἄ ρ β α ν ο βγαίνει καί δέν τηράει κι αὐτό τό μαῦρο σύννεφο ἀπό κοντά τούς πάει. (...) Ἀμάν, τοῦ λέει τ Ἄρβανο, τηρᾶς νά μας χαλάσης Δεφτέρι καί λογαριασμό, βεζύρη, νά μή πιάσης. 23 Ὁ ἱστορικός Ἀχιλλέας Λαζάρου θεωρεῖ ὡς κοιτίδα τῶν Ἀρβανιτῶν τή Β όρειο Ἤπ ε ι ρ ο, καθώς καί τίς βορειότερες, ἀδριατικές περιοχές, στίς ὁποῖες ὑπῆρχαν ἀκμάζουσες ἑλληνικές πόλεις καί διάσπαρτοι ἐμπορικοί σταθμοί, κέντρα οἰκονομικά καί ἐκπολιτιστικά, καί ἀναφέρει ὅτι περί τῆς μακραίωνης αὐτῆς παρουσίας τῶν Ἑλλήνων ἱστοροῦν πολλοί ξένοι ἐπιστήμονες, κυρίως Ἰταλοί, ὅπως ὁ Braccesi, ὁ Gitti κ.ἄ. 24 Σ αὐτή λοιπόν τήν ὀρεινή περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου μεταξύ Χιμάρας, Αὐλώνας, Τεπελενίου, Ἀργυροκάστρου καί Δελβίνου ὑπό τά πανάρχαια αὐτά τοπωνύμια Ἄρβων ἤ Ἄρβανον καί τό πανάρχαιο πατριδωνυμικό Ἀρβανίτες διαιωνίζουν οἱ Ἕλληνες τήν παρουσία τους ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Αὐτοί ἦσαν οἱ πρῶτοι, οἱ πραγματικοί Ἀρβανίτες καί ἡ γλώσσα τους ἦταν ἑλληνική διάλεκτος. Καθώς ὅμως κάποια ἐποχή πλαισιώθηκαν ἀπό τά ἀλβανικά φύλα (Γκέκηδες καί Τόσκηδες), ἀναγκάστηκαν νά συμβιώσουν μαζί τους

10 30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ συνδιαμορφώνοντας κοινό γλωσσικό ὄργανο, πού ἔλαβε τό ὄνομα Ἀρβανίτικα, δίχως ἡ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων νά παύσει ποτέ νά ὁμιλεῖ τήν ἑλληνική τους γλώσσα μέχρι σήμερα, οὔτε νά ξεχάσει τήν καταγωγή τους, οὔτε ν ἀφομοιωθεῖ ἀπό τούς Σκιπετάρους. Εἶχαν τήν ἱκανότητα καί μέ τό ἀρβανίτικο αὐτό γλωσσικό ἰδίωμα πολλά νά μεταδίδουν στούς γείτονές τους, κυρίως στούς Τόσκηδες, καί πολλές ν ἀσκοῦν εὐεργετικές ἐπιδράσεις σ αὐτούς, δίχως νά χάσουν τήν ἑλληνικότητά τους. 2. Ὁ ὅρος «Ἀρβανίτες» Ὁ ὅρος Ἀρβανίτες, προφανῶς παράγωγο τοῦ ὅρου Ἄρβανον, ἀναφέρθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Μιχαήλ Ἀτταλειάτη κατά τό 1081 στά ἀναγραφόμενά του περί τοῦ κινήματος τοῦ Βασιλάκιου: «...εἶχε γάρ καί Ῥωμαίων πολλῶν στρατιωτικῶν, Βουλγάρων τε καί Ἀρβανιτῶν». 25 Κατά τόν 12 ο αἰώνα μ. Χ. ἡ Ἄννα Κομνηνή, ὅπως προαναφέρθηκε, κάνει ἐπίσης λόγο περί «τῶν καλουμένων Ἀρβανιτῶν». Καθώς τά παράγωγα Ἀρβωνίτης καί Ἀρβανίτης φανερώνουν τόπο καταγωγῆς (πρβλ. Λειβαδίτης, Ἀραχωβίτης, Σαλωνίτης κ. ἄ.), σέ καμιά περίπτωση οἱ ὅροι αὐτοί δέν προσδιορίζουν ἐθνολογική ταυτότητα ἤ ἐθνική ἰδιαιτερότητα. Ὁ ὅρος Ἀρβωνίτης, πρωτοεμφανιζόμενος στήν Ἱστορία τόν 6 ο μ.χ. αἰώνα ἀπό τόν Στέφανο Βυζάντιο καί ἐξελιγμένος σέ Ἀρβανίτης κατά τόν 11 ο αἰώνα μ. Χ., δέν εἶναι πάντως νεoελληνικός, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Βούλγαρος καθηγητής Rusi Stoikov 26, ἀλλά τῶν μέσων χρόνων, ἐνῶ παράγωγα λέξεων μέ κατάληξη ίτης ἔχουμε ἀπό τούς

11 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 31 ἀρχαίους χρόνους (Στάγειρα - Σταγειρίτης, Ἄβδηρα - Ἀβδηρίτης κ.λπ.). Ἡ Ἔρα Βρανούση ἔχει δίκαιο νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ὅρου Ἀλβανοί πρός δήλωση τῶν ὁμώνυμων πληθυσμῶν τῆς Βαλκανικῆς ὀφείλεται σέ ἀρχαιομαθεῖς καί ἀρχαΐζοντες λογίους, καθώς ὁ ὅρος ἐμφανίζεται κατά τόν 14 ο αἰώνα, δηλαδή τρεῖς α ἰ ῶ νε ς περίπου ἀφότου ὁ Ἀτταλειάτης μνημόνευσε γιά πρώτη φορά τους πληθυσμούς τούτους μέ τό ὄνομα Ἀρβανίτες. 27 Καί ὑπογραμμίζει μέ σημασία ὅτι ὁ Μιχαήλ Ἀτταλειάτης, ὁ Σκυλίτζης - Κεδρηνός καί ἡ Ἄννα Κομνηνή μόνο τόν τύπον Ἀρβανίτες γνωρίζουν καί χρησιμοποιοῦν. 28 «Κατασκευάσματα λογίων» εἶναι ἐπίσης καί οἱ ὅροι «Ἄλβανον» καί «Ἀλβανίτες». Ὑποθέτουμε μάλιστα ὅτι ὁ χρονικογράφος Γεώργιος Ἀκροπολίτης (13 ος αἰ.) εἶναι μεταξύ τῶν πρώτων, πού χρησιμοποιεῖ αὐτούς τούς ὅρους. Ἀλλά δύσκολα μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό ὅτι ἀπό τόν ὅρο Ἀλβανία μπορεῖ νά παραχθεῖ λέξη Ἀλβανίτης. Θά μποροῦσε κανείς νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁ ὅρος Ἀλβανίτης εἶναι παράγωγο τῆς λέξεως Ἀλβανόν (ὄρος τῆς Ρώμης), ἀλλά τότε ἡ λέξη Ἀλβανίτης θά εἶχε ἄλλη ἔννοια, τελείως διαφορετική ἀπό τή σημερινή. Ὁ πανάρχαιος ἑλληνικός ὅρος Ἄρβανον μέ καμιά ταχυδακτυλουργία δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει Ἄλβανον, οὔτε ὁ Ἀρβανίτης νά γίνει Ἀλβανίτης. Ἀλλά οἱ δύο αὐτοί ἀρχαιότατοι ὅροι ἀνῆκαν στούς Ἕλληνες, πού κατοικοῦσαν τό Ἄρβανον πολλούς αἰῶνες πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τῶν Ἀλβανῶν καί ὄχι στούς Ἀλβανούς, ὅπως προτείνουν ἄλλοι. Κατά τήν ἄποψη τοῦ Ρουμάνου καθηγητῆ Petar Skok, καθώς εἰσέδυσαν στήν περιοχή οἱ λεγόμε-

12 32 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ νοι Σκιπιτάροι (Γκέκηδες καί Τόσκηδες), ὀνομάσ τ ηκαν καί αὐτοί Ἀρβ ανίτε ς, ὅπως καί οἱ ντόπιοι. 29 Οἱ Ἀλβανοί λοιπόν βγῆκαν στό προσκήνιο τῆς Ἱστορίας κατά τόν 11 ο αίώνα μ. Χ. μέ δανεικό τό ἑλληνικό ὄνομα Ἀρβανίτες, τό ὁποῖο ἄλλωστε ποτέ δέν υἱοθέτησαν. Ἀλλά, πλήν τοῦ Ἀκροπολίτη, καί ὁ Παχυμέρης καί ὁ Γ. Φραντζής καί ἄλλοι νεότεροι κάνουν ἐπίσης λόγο γιά Ἀλβανίτας. Ὁ ὅρος Ἀλβανοί ὡς προσδιοριστικός τοῦ φερώνυμου βαλκανικοῦ λαοῦ ἐμφανίζεται στήν Ἱστορία κατά τόν 14 ο αἰώνα μ. Χ. ἀπό τόν Ἰωάννη Καντακουζηνό στό ἔργο του «Ἱστορίαι». 30 Ὁ ὅρος Ἀρβανίτες στήν ἱστορική πορεία του προσέλαβε πολλές, διαφορετικές, ἐνίοτε καί ἀντιφατικές ἔννοιες. Δέν ὑπάρχει ἄλλος ὅρος στήν Ἱστορία, πού νά ἔχει ὑποστεῖ τόσες ἐννοιολογικές μεταλλάξεις: Στήν ἀρχή φανέρωνε τήν καταγωγή τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τοῦ Ἀρβάνου στή συνέχεια καί τήν καταγωγή τῶν Ἀλβανῶν ὕστερα μόνο τήν καταγωγή τῶν Ἀλβανῶν μετά τούς ἐποίκους τῆς Ἑλλάδας ἀπό Ἤπειρο καί Ἀλβανία μετά ἀποκλειστικά τούς Ἕλληνες, πού γνώριζαν τήν ἀρβανίτικη γλώσσα κατόπιν τούς κατοίκους τῆς Ἀλβανίας κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας μετά τίς ὀρδές ἐξισλαμισμένων Ἀλβανῶν, πού προξενοῦσαν λεηλασίες καί διαρπαγές στή σκλαβωμένη Ἑλλάδα... Συνεχίζοντας τόν ἐννοιολογικό κατάλογο τοῦ ὅρου Ἀρβανίτες, σημειώνουμε ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης ἀποκαλοῦσε Ἀρβανίτες μονάχα τούς ἐξομῶτες Ἀλβανούς. Πολλές φορές καί ἱστορικοί μέ τόν ὅρο Ἀλβανοί ἐννοοῦν τούς Ἀρβανίτες, καί τό ἀντίστροφο.

13 ΑΡΒΩΝ ΑΡΒΑΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 33 Στήν Ἤπειρο, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἠπειρώτης συγγραφέας Σπ. Στούπης, ὑπό τόν ὅρο Ἀρβανίτες ἐννοοῦσαν, κατά κανόνα, τούς Τουρκαλβανούς.* * Ὁ ὅρος «Τουρκαλβανός» σήμαινε τόν ἐξισλαμισμένο Ἀλβανό καί ὄχι ὁποιαδήποτε ἀνάμιξη Τούρκων καί Ἀλβανῶν. Ἄλλωστε οἱ Τοῦρκοι, ἀρκούμενοι στό ἐξισλαμισμό τῶν Ἀλβανῶν, ἐπέτρεψαν σ αὐτούς τήν αὐτοδιοίκηση. Ὁ Κ. Ἄμαντος γράφει ὅτι Ἀρβανίτες ἀποκαλοῦσαν στήν Κωνσταντινούπολη τούς Ἠπειρῶτες ἔτσι ἀποκαλοῦσαν καί οἱ Κερκυραῖοι τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς Ἠπείρου, σέ ἀντιδιαστολή πρός τούς μουσουλμάνους κατοίκους, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦσαν Τούρκους. 31 Ὁ Βακαλόπουλος προσθέτει ὅτι «...οἱ Ἠπειρῶται ἐλέγοντο ἄλλοτε ἐν Τουρκίᾳ καί Ἀρβανῖται ὡς γνῶσται τῆς ἀλβανικῆς γλώσσης». 32 Ὁ Ψαλίδας χρησιμοποίησε καί γιά τήν Ἤπειρο τή λέξη Ἀλβανία, «λογίαν μορφήν τοῦ παλαιότερον ὑπό τῶν ἄλλων Ἑλλήνων διά τήν Ἤπειρον χρησιμοποιουμένου ὅρου Ἀρβανιτιά». Παρά τοῦτο ὅμως στό πρῶτο πρός τόν Καποδίστριαν ὑπόμνημά του ἀπό τήν Κέρκυρα (15/27 Αὐγ. 1828) γράφει: «...ἡ Ἤπειρος κακά λέγεται Ἀρβανιτιά, ἐνῶ κανείς ἀρβανίτικα δέν ἠξεύρει». 33 Ἀπό τόν 15 ο μέχρι καί τόν 19 ο αἰώνα, ὅπως θά ἐξηγήσουμε παρακάτω, τιμητικοί ἀπέβησαν στή μεσαιωνική Εὐρώπη οἱ ὅροι Ἀρβανίτες, Ἕλληνες, Ἀλβανοί καί Graeci Stradioti, καί προσδιόριζαν γενναίους ἀνθρώπους τοῦ πολέμου. Ἕλληνες καί Ἀλβανοί, μέ ὁποιοδήποτε ἀπό τά παραπάνω ὀνόματα

14 34 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ ὑπηρετοῦσαν μέ ἀγαστή σύμπνοια ξένα στρατεύματα, εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν Εὐρώπη καί εἶχαν γίνει θρυλικοί γιά τή γενναιότητα καί τίς νίκες τους μετά τόν 15 ο αἰώνα. Ἐπίσης οἱ λέξεις Ἕλληνες, Ἀλβανοί καί Ἀρβανίτες εἶχαν καταστεῖ συνώνυμες τῶν μισθοφόρων στρατιωτῶν. Κατά τούς ἐπαναστατικούς χρόνους ἡ πολλαπλή αὐτή χρήση τοῦ ὅρου Ἀρβανίτες δημιούργησε τήν ἀνάγκη διευκρινίσεων. Πράγματι σ ἐπιστολή τῶν Χιμαριωτῶν διαβάζουμε: «...οἱ ἐ δ ι- κοί μας Ἀρβ ανίτε ς, οἱ λεγόμενοι Ζουλιάτες, μέ τρεῖς φλαμπουριαραίους (σ.σ. σημαιοφόρους), καί ἐγίνη αἷμα μεγάλον εἰς τούς Τούρκους. Καί σέ μᾶς τούς χριστιανούς καί μέ τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ περισσότεροι Τοῦρκοι ἐσκοτώθησαν παρά χριστιανοί. Οἱ ἐξ Ἠπειρίας Ἀλβανίται(...) Ἐκ Χιμάρας, ἤτοι Ἠπειρίας τῶν Ἀλβανιτῶν(...)». 34 Οἱ γειτονικοί λαοί ὀνόμαζαν τή χώρα τῶν Ἀλβανῶν Ἀρβανιτία μέχρι τά μέσα περίπου τοῦ 14 ου αἰώνα καί κατόπιν Ἀλβανία μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20 οῦ αἰώνα, πού ἀπόκτησαν κράτος. Οἱ Ἀλβανοί ἀπέρριψαν καί τίς δύο προηγούμενες ὀνομασίες, αὐτοαποκλήθηκαν Σκιπετάρ, ἐνῶ τή χώρα τους ὀνόμασαν Shqiperia (Σκιπέρια). Διαφορετικές ἐξηγήσεις δίνονται στήν ὀνομασία αὐτή ἀπό τούς διαφόρους ἐρευνητές: Shqiperia σημαίνει χώρα τῶν ἀετῶν (shqip = ἀετός), κατ ἄλλους σημαίνει τόπος βραχώδης, κατ ἄλλους ἡ λέξη παράγεται ἀπό τή δαρδανική πόλη Σκοῦποι (Σκόπια), κατ ἄλλους σημαίνει ὁπλοφόροι (shqipetο =ὅπλο).

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Ιωάννης Δ. Χατσέρας ( Έργο ζωγράφου Αντωνίου Φωτίου). Δημήτριος Ι. Χατσέρας ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Η ιστορία του γιατρού Ιωάννου Δ. Χατσέρα ( 1944) και της οικογενείας του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΝ. ΠΟΤΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο ΠΑΝ. ΠΟΤΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΑΝ. ΠΟΤΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ι. Ο μεγάλος Αρκάς Παναγιώτης Ποταγός, ιατροφιλόσοφος και πρωτοπόρος περιηγητής του 19 ου αιώνα, αποτελεί μιαν εξέχουσα φυσιογνωμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 BRUNO HELLY H ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΎΡΤΩΝΗΣ - ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Μετάφραση από τα γαλλικά GINO POLESE [Η μελέτη που ακολουθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την αφηγηματική τεχνική της εστίασης στο πεζογράφημα του Ιωάννου. Μονάδες 20

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την αφηγηματική τεχνική της εστίασης στο πεζογράφημα του Ιωάννου. Μονάδες 20 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία

Η Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία 1 Βασίλης Δημητριάδης Συνταξιούχος Kαθηγητής Τουρκολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Η Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία Εισαγωγικά Πολλοί είναι αυτοί που έχουν γράψει για την ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 δλ αύτά τα δικαιολογεί καί ή ξεχωριστή άγάπη του συγγραφέα για τό θέμα καί χωρίς άλλο δίχως τήν αγάπη αύτή, δέ θά είχαμε ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό 1. Εισαγωγή Λεωνίδας Ν. Λυμπέρης Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στα χρόνια του Βυζαντίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Μαΐου 2014 Αριθ. Φύλλου 2431 Αρχ. Σπυρίδωνος 2 482.00

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ημερολόγιο2015 Αναδρομή στο απώτερο παρελθόν Όπως συνήθως συμβαίνει με πολλούς σημαντικούς ναούς του Πηλίου, που έχουν τις ιστορικές τους ρίζες σε προγενέστερες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΓΙΑΤΣΗΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α 1. Εισαγωγή Το θέμα της σφαγής χιλιάδων κατοίκων στον ιππόδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Ασκληπιάδα Κυριάκου Αντί προλόγου Ανάπλι. Η πόλη η µαγευτική που σαγηνεύει και ταξιδεύει τον καθένα µέσα στο χρόνο. Το πεφταστέρι φωτεινό, ξαγρυπνά πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Στεργίου Αφροδίτη. Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς Σπυρίδων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Στεργίου Αφροδίτη. Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς Σπυρίδων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δημογραφικό πρόβλημα των περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα του Νομού Ιωαννίνων με την Αλβανία από το 1980 και μετά. Οικονομικές επιπτώσεις από την ερήμωση των περιοχών αυτών Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα