ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Αύγουστος 2014

2 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Kατάσταση ταµιακών ροών Γενικές πληροφορίες Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Ενσώµατα πάγια Eπενδύσεις σε θυγατρικές Αποθέµατα Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Κεφάλαια άνεια Ενδεχόµενα Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου Κατά τοµέα πληροφόρηση Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου Σελίδα 2

3 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» 1. Βασίλειος Γ. Πολύχρονος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. ηµήτριος Γ. Πολύχρονος ιευθύνων Σύµβουλος 3. Αναστάσιος Πολύχρονος Αντιπρόεδρος υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας και ειδικώς για αυτό ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνουµε ότι: Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/ /06/2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του Ν. 3556/2007. Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Πεύκη Αττικής, 27 Αυγούστου 2014 Βασίλειος Πολύχρονος ηµήτριος Πολύχρονος Αναστάσιος Πολύχρονος Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Σελίδα 3

4 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και για αυτές σε ενοποιηµένη βάση του οµίλου για την περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014 (Συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/ και 7/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.) Η παρούσα εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» αφορά στην περίοδο 01/01/2014 έως 30/06/2014. Περιλαµβάνει συνοπτικά πλην όµως κατά τρόπο ουσιαστικό τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες που σύµφωνα µε το παραπάνω νοµοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητες προκειµένου να καθίσταται δυνατή για τους επενδυτές και κάθε ενδιαφερόµενο, µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση τους για τη δραστηριότητα και την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους Πιο συγκεκριµένα εµπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για: Α. Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Α Εξαµήνου του έτους Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων Την 28/05/2014 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στην έδρα της εταιρίας στον ήµο Πεύκης Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 40-44, ΤΚ η οποία µεταξύ άλλων ενέκρινε για λόγους λειτουργικότητας και προσαρµογής στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού : 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές ), 8 ( ικαιώµατα µετόχων), 9 ( ιοικητικό Συµβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου), 18 ( ιαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ), 19 ( Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση Κατάθεση µετοχών Αντιπροσώπευση), 21 (Πίνακας µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος ), 30 ( ικαιώµατα µειοψηφίας ), 35 (Εκκαθάριση). Β. Συνοπτική εξέλιξη δραστηριότητας και βασικών οικονοµικών δεικτών 1. Γενικές πληροφορίες. Ο όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση νηµάτων και υφασµάτων (δραστηριότητα της µητρικής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.), στην εκκόκκιση και πώληση βαµβακιού και υποπροϊόντων (δραστηριότητα της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.) και στην παραγωγή και Σελίδα 4

5 πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα (δραστηριότητα της θυγατρικής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.). 2. Οικονοµικά στοιχεία Από τα στοιχεία της εταιρικής και ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης και της κατάστασης εισοδηµάτων που αφορούν το Α εξάµηνο του 2014 και περιέχονται στην παρούσα οικονοµική έκθεση, προκύπτουν συνοπτικά οι παρακάτω διαπιστώσεις: α. Κύκλος εργασιών Η εταιρεία στο Α εξάµηνο του 2014 πραγµατοποίησε πωλήσεις από τη δραστηριότητά της στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας στο ποσό των 820,8 χιλ. έναντι 22,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Σε επίπεδο οµίλου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 57% στο Α εξάµηνο της χρήσης 2014 και ανήλθε στο ποσό των 1.526,1 χιλ. έναντι ποσού 972,3 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του έτους Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην επαναλειτουργία του κλωστηρίου. Η θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. επηρέασε αρνητικά τον κύκλο εργασιών του οµίλου κατά το ποσό των 291 χιλ. λόγω του πιστωτικού τιµολογίου που εκδόθηκε βάσει του νόµου 4254/2014 (ΦΕΚ Α85). β. Αποτελέσµατα προ φόρων Τα προ φόρων αποτελέσµατα της εταιρείας στο πρώτο εξάµηνο του 2014 συνέχισαν να είναι ζηµιογόνα και ανήλθαν στο ποσό των 475,2 χιλ. έναντι 423,3 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, προέρχονται δε σχεδόν αποκλειστικά, από τις αποσβέσεις που λογίστηκαν στην εκµετάλλευση ( 389 χιλ.) και στα λοιπά έξοδα που συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα επαναλειτουργίας της παραγωγής. Σε επίπεδο οµίλου οι προ φόρων ζηµιές στο Α εξάµηνο του έτους 2014 αυξήθηκαν και ανήλθαν στο ποσό 896,9 χιλ. έναντι 698,3 χιλ. που ήταν το αντίστοιχο εξάµηνο του έτους γ. Ενσώµατα Πάγια Η εταιρεία στο πρώτο εξάµηνο του 2014 και σε σχέση µε το λογιστικό υπόλοιπο των παγίων κατά την 31 εκεµβρίου 2013 πραγµατοποίησε επενδύσεις και προσθήκες πάγιου εξοπλισµού συνολικού ποσού 61,2 χιλ. Σε επίπεδο Οµίλου το ύψος των επενδύσεων είναι το ίδιο µε της µητρικής εταιρείας ήτοι 61,2 χιλ. δ. Τραπεζικός δανεισµός ιαθέσιµα Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισµό κατά την 30 Ιουνίου 2014 όπως και αντίστοιχα δεν είχε κατά την 30 Ιουνίου Τα ταµιακά διαθέσιµα περιορίστηκαν λόγω της αυξήσεως των αποθεµάτων και των πιστώσεων προς πελάτες και ανέρχονταν την 30η Ιουνίου 2014 στο ποσό των 153,2 χιλ. έναντι 2.090,8 χιλ. που ήταν την 31η εκεµβρίου Σε επίπεδο Οµίλου τα ταµειακά διαθέσιµα κατά την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονται στο ποσό των 260,6 χιλ. Η θυγατρική εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» για την κάλυψη εποχιακών αναγκών έχει συνάψει Σελίδα 5

6 δάνειο ύψους την 30 Ιουνίου ,1 χιλ. έναντι 2.666,5 χιλ. που ήταν την 31 η εκεµβρίου της χρήσης ε. Ίδια Κεφάλαια Η κεφαλαιακή συγκρότηση της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2014 παραµένει εξαιρετική αφού τα ίδια κεφάλαια ( 9.813,9 χιλ) καλύπτουν 12 φορές περίπου τις υποχρεώσεις της. Σε επίπεδο Οµίλου ο δείκτης κεφαλαιακής συγκρότησης είναι χαµηλότερος και τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2014 καλύπτουν 5 φορές περίπου τις υποχρεώσεις του Οµίλου. στ. Συνθήκες ρευστότητας Ικανοποιητικές παραµένουν οι συνθήκες ρευστότητας τόσο για την εταιρεία όσο και σε επίπεδο οµίλου κατά την 30 Ιουνίου Οι σχετικοί δείκτες διαµορφώνονται ως εξής : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/06/ /12/ /06/ /12/2013 Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) Άµεση Ρευστότητα (Ταµειακά και ισοδύναµα διαθέσιµα/βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 19,6 9,6 3,6 2,1 0,8 4,9 0,2 0,9 Σελίδα 6

7 Γ. Πιθανοί παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (α) Πιστωτικός κίνδυνος Οι συνολικές απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονται σε 3.305,7 χιλ. εκ των οποίων ποσό χιλ. ή ποσό 53% αφορά µακροπρόθεσµης µορφής απαιτήσεις της µητρικής από χορηγηθέν δάνειο στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό 1.545,7 χιλ. και αφορούν σε τρέχοντα υπόλοιπα νέων πελατών µε πίστωση 90 ηµερών. Τυχόν επισφάλειες καλύπτονται από τις σχετικές προβλέψεις που έχουν ήδη διενεργηθεί. Η θυγατρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε. πραγµατοποιεί πωλήσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων ή µε προκαταβολικές εξοφλήσεις ή έναντι ανέκκλητων πιστώσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων, οπότε και διατρέχει χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε τη µητρική εταιρεία. Στις περιπτώσεις που δίνεται πίστωση στον πελάτη, αυτή αφενός δεν ξεπερνά τις 30 ηµέρες κατά µέσο όρο και αφετέρου αφορά σε ποσά µικρά σχετικά µε τις συνολικές πωλήσεις και φυσικά δίνεται σε πελάτες όπου υπάρχει µακροχρόνια συνεργασία. (β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Οι συναλλαγές του Οµίλου γίνονται σε Ευρώ µε εξαίρεση τις πωλήσεις βάµβακος των ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε. που πραγµατοποιούνται σε δολάρια Η.Π.Α. Οι καταθέσεις σε δολάρια Η.Π.Α κατά την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονταν σε $2 χιλ. Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα δεν υφίστανται. εν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, αξιολογεί τους κινδύνους και λαµβάνει έγκαιρα µέτρα για την αποφυγή συναλλαγµατικών κινδύνων. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται δεδοµένου ότι ο Όµιλος διαθέτει επαρκή κεφάλαια κινήσεως τα οποία υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις του. Συγκεκριµένα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου στις 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονται σε 1.242,9 χιλ. και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τράπεζες της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε. ( 1.011,1 χιλ.). Τα δάνεια συνάπτονται κάθε χρόνο προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης των αγορών συσπόρου βάµβακος και εξοφλούνται σταδιακά, εντός έτους από τις πωλήσεις εκκοκκισµένου βαµβακιού. (δ) Κίνδυνος επιτοκίου Η επαρκής ρευστότητα του Οµίλου περιορίζει τις ανάγκες χρηµατοδότησης και όποτε απαιτηθεί δανεισµός για την κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας ο κίνδυνος του επιτοκίου είναι ελάχιστος διότι η εξόφληση των δανείων γίνεται σε διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Η διαφορά µεταξύ χρεωστικών και πιστωτικών τόκων στο Α εξάµηνο 2014 ανήλθε µόλις στο ποσό των 34,7 χιλ. Σελίδα 7

8 (ε) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου επενδύονται βραχυχρόνια, τα δε εκάστοτε επιτόκια εξασφαλίζουν την µέγιστη απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. (στ) Κίνδυνος αποθεµάτων Η µητρική εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους αποθεµάτων και έχει ελαχιστοποιήσει το σχετικό κίνδυνο επί των υφισταµένων αποθεµάτων τα οποία κατά την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονται σε 2.017,7 χιλ. τα οποία αφορούν κυρίως σε πρώτες ύλες βάµβακος που θα χρησιµοποιηθούν τους επόµενους µήνες. Για την πρόσθετη κάλυψη του κινδύνου υποτιµήσεως των αποθεµάτων λόγω της οικονοµικής κρίσης και της πτώσης των τιµών στην αγορά, η εταιρεία βάσει των τρεχουσών τιµών πωλήσεως στην αγορά, δε σχηµάτισε ειδικές προβλέψεις υποτιµήσεως αποθεµάτων στο Α εξάµηνο του 2014, καθ όσον οι σχετικές προβλέψεις στη χρήση 2013 ήταν 532,05 χιλ. ποσό που θεωρήθηκε επαρκές για την κάλυψη του σχετικού κινδύνου. Σε επίπεδο Οµίλου επίσης δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος αφού τα αποθέµατα κατά την 30 Ιουνίου 2014 έχουν περιορισθεί στο ποσό των 2.525,5 χιλ. δηλαδή ουσιαστικά αφορούν σε αυτά της µητρικής εταιρείας. ( ). Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Από τις εταιρείες του Οµίλου µόνο η µητρική εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα ήτοι: Στη Ναύπακτο (θέση Λυγιάς) ιδιόκτητα γήπεδα µ2 όπου έχουν κτισθεί σταδιακά ( ) τα βιοµηχανοστάσια που καλύπτουν επιφάνεια µ2 (2 κλωστήρια, 2 υφαντήρια, Αποθήκες Α υλών και ετοίµων προϊόντων). Στην Πεύκη Αττικής ιδιόκτητο αστικό γήπεδο επιφάνειας µ2 όπου υπάρχουν κτίρια (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος) τα οποία κτίστηκαν το 1989, έχουν επιφάνεια µ2 και χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. Στη θέση Γουριά Κάτω Γιόλακα του ήµου Οινιάδων στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας αγροτεµάχια συνολικής έκτασης ,86 µ2 (προήλθαν από την περιουσία της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. που απορροφήθηκε από τη µητρική εταιρεία) όπου υπάρχουν κτίσµατα συνολικής επιφάνειας ,65 µ2 (κύριοι και βοηθητικοί χώροι). Από το Σεπτέµβριο του έτους 2012 οι αποθηκευτικοί χώροι του εν λόγω εργοστασίου έχουν µισθωθεί. Η εταιρεία έχει εισπράξει έσοδα από ενοίκια ύψους 30,8 χιλ. για την περίοδο από 01/01 έως 30/06/2014. Σελίδα 8

9 . ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: Όµιλος Εταιρεία Απαιτήσεις από θυγατρικές Υποχρεώσεις προς θυγατρικές Απαιτήσεις από τη συνδεδεµένη Zenith Energy A.E Απαιτήσεις από τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Αγορές βάµβακος από θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε Αγορές βάµβακος από συνδεδεµένη ELCOTTON ΜΟΝ.ΕΠΕ Έσοδα ενοικίων από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε Έσοδα ενοικίων από συνδεδεµένη Zenith Energy A.E Έσοδα από τόκους από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε Αµοιβές ιευθυντικών Στελεχών Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους. εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. Σελίδα 9

10 Ζ. Εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του οµίλου κατά το δεύτερο εξάµηνο Όσον αφορά στην εταιρεία, η επαναλειτουργία του κλωστηρίου, κατά τη διάρκεια του Β εξαµήνου της τρέχουσας χρήσης αναµένεται να καλύψει µέρος των εξόδων διοικήσεως και ανάλογο µέρος των ζηµιών της χρήσεως. Όσον αφορά στον όµιλο, η δραστηριότητα των θυγατρικών αναµένεται να δώσει στο Β εξάµηνο κύκλο εργασιών: (α) από τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε. της τάξεως των 2,5 εκ. και (β) από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. κύκλο εργασιών της τάξης των 200 χιλ. Τα προ φόρων και αποσβέσεων αποτελέσµατα αναµένονται στη χρήση αυτή να σηµειώσουν βελτίωση και οι σχετικές ζηµίες να µην υπερβούν τις 150 χιλιάδες ευρώ. Κ. Πεύκη Αττικής, 27 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Πολύχρονος Βασίλειος Πολύχρονος ηµήτριος Λεβαντής ηµήτριος Α..Τ. Χ Α..Τ. ΑΚ Α..Τ. ΑΙ Σελίδα 10

11 3 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «.Λ.Π.» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνο µε το.λ.π. 34. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα 28 Αυγούστου 2014 ΕCOVIS HELLAS SA Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι Ο Ορκωτός Ελεγκτής Βρουστούρης Παναγιώτης Α.Μ 155 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 11

12 4 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Όµιλος Εταιρεία Σηµ Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Αναβαλλόµενος φόρος Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον/(ζηµίες) ( ) ( ) ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας (43.015) (14.766) 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχων φόρος εισοδήµατος Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Σελίδα 12

13 5 Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Όµιλος Εταιρεία Πωλήσεις Λοιπά έσοδα Αναλώσεις αποθεµάτων ( ) ( ) ( ) (34.431) Παροχές σε εργαζοµένους ( ) ( ) ( ) (74.965) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτέλεσµα (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (34.724) (14.059) Ζηµίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Καθαρή ζηµία περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα /(ζηµίες) ( ) ( ) ( ) ( ) Κατανέµονται σε: Μετόχους εταιρίας ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας (28.249) ( ) Σύνολο ( ) ( ) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (0,0703) (0,0521) Σελίδα 13

14 Όµιλος Εταιρεία Πωλήσεις Λοιπά έσοδα Αναλώσεις αποθεµάτων ( ) (26.079) ( ) (25.206) Παροχές σε εργαζοµένους ( ) ( ) ( ) (38.911) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα ( ) ( ) ( ) (88.319) Αποτέλεσµα (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (44.036) (35.906) Ζηµίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (12.627) Καθαρή ζηµία περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα /(ζηµίες) ( ) ( ) ( ) ( ) Κατανέµονται σε: Μετόχους εταιρίας ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας (75.808) (64.575) Σύνολο ( ) ( ) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (0,0375) (0,0277) Σελίδα 14

15 Όµιλος 6 Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Υπόλοιπο ( ) (32.548) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) ( ) Σύνολο Υπόλοιπο ( ) (14.766) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) (28.249) ( ) Υπόλοιπο ( ) (43.015) Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) ( ) Σύνολο Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Σελίδα 15

16 7 Kατάσταση ταµιακών ροών Όµιλος Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Πλέον/ Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων Αποσβέσεις άυλων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (71.000) (77.250) (71.000) (77.250) Αποµείωση απαιτήσεων Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (67.864) ( ) Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων ( ) Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων ( ) ( ) Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (34.964) (55.771) (2.245) (1.233) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (23.843) (17.225) (8.498) (16.789) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων (61.264) 0 (61.264) 0 Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (3.397) (723) (3.397) (723) Είσπραξη δανείου από θυγατρική Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών(/εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (64.421) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις / (πληρωµές) από εκδοθέντα δάνεια ( ) ( ) 0 0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) 0 0 Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) ( ) ( ) (79.109) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Σελίδα 16

17 8 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1989 από συγχώνευση αδελφών εταιρειών, δραστηριοποιείται στην παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων, στον εκκοκκισµό βαµβακιού και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Πεύκη Αττικής, Αγίου Γεωργίου και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι H εταιρεία είναι ανώνυµος, εισηγµένη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (κατηγορία µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης). Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 28η Αυγούστου Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 9.1 Λογιστικό πλαίσιο. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής εφαρµογής την Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως. Για την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της , µε τις οποίες και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση, δεδοµένου ότι οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές. Το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας και του οµίλου είναι το ευρώ. 9.2 Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες Πρότυπα και ιερµηνείες µε ισχύ στη χρήση 2014 Ετήσιες βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τον εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν είχαν επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. Τροποποίηση του ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για αποµειωµένα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν είχε επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. Τροποποίηση του ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία», αναφορικά µε την «Ανανέωση Παραγώγων και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν είχε επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. Σελίδα 17

18 «Τροποποίηση στο.λ.π. 32 Χρηµατοικονοµικά Στοιχεία - Παρουσίαση» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αναφέρεται στον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. εν είχε επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. «Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΛΠ 27)» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά εν έχει εφαρµογή στον όµιλο και στην εταιρεία. «ιερµηνεία 23 Φόροι», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό της πληρωµής φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισµό της υποχρέωσης για πληρωµή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωµής είναι βέβαια. εν είχε εφαρµογή στον όµιλο και στην εταιρεία. Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά την Ετήσιες βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τον εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή µετά την εν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. Τροποποίηση του ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραµµάτων καθορισµένων παροχών από εργαζοµένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται µε την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. Ολοκληρωµένο ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή µετά την εν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. «Τροποποιήσεις του ΛΠ 16 και ΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν αναµένεται να έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. «Τροποποίηση ΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις ικαιωµάτων σε Κοινές ραστηριότητες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωµα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΠΧΑ 3, να εφαρµόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. «ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί που Υπόκεινται σε Ρυθµιστικό Πλαίσιο» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που Σελίδα 18

19 δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης µε άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν µε το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ. εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. «ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ιερµηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήµατα. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. «Γεωργία: Πολυετή Φυτά Τροποποιήσεις στα ΛΠ 16 και 41», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. «Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις Τροποποίηση του ΛΠ 27», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Με βάση την τροποποίηση οι συµµετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή µπορούν να επιµετρώνται και µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το ΛΠ 28. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. Σελίδα 19

20 10 Ενσώµατα πάγια Όµιλος Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Κόστος Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές (46.955) 0 0 (46.955) Υπόλοιπο Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές Υπόλοιπο Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) (18.132) (26.952) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Αποµείωση αξίας χρήσεως Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (99.321) ( ) (9.629) (1.661) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Αποµείωση αξίας Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία Εταιρεία Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Κόστος Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές (46.955) 0 0 (46.955) Υπόλοιπο Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) (12.729) (25.627) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Αποµείωση αξίας χρήσεως Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (99.321) ( ) (6.928) (998) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία Σελίδα 20

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo - Nespresso ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Τρίτη ιαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσά

Διαβάστε περισσότερα