Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες 8 6 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 8 7 Ενσώµατα πάγια 9 8 Συµµετοχές σε θυγατρικές 10 9 Αποθέµατα Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους άνεια Ενδεχόµενα Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 δηµοσιευµένα στον τύπο 13 2

3 1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµ Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια (7) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (8) Επενδύσεις σε θυγατρικές (8) Αναβαλλόµενος φόρος Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (10) Σύνολο Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα (19) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (10) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (11) Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον/(ζηµίες) ( ) ( ) ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια (13) Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχων φόρος εισοδήµατος Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4 2. Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Σηµ Πωλήσεις Λοιπά έσοδα Αναλώσεις αποθεµάτων (9) ( ) ( ) ( ) ( ) Παροχές σε εργαζοµένους (12) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (7) ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτέλεσµα (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά ( ) (10.166) Ζηµίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (5.213) Καθαρή ζηµία περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα /(ζηµίες) ( ) ( ) ( ) ( ) Κατανέµονται σε: Μετόχους εταιρίας ( ) ( ) ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας ( ) ( ) ( ) Σύνολο ( ) ( ) ( ) ( ) Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (0.1887) (0.1285) (0.0321) (0.0240) 4

5 2. Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Σηµ Πωλήσεις Λοιπά έσοδα Αναλώσεις αποθεµάτων (9) ( ) ( ) (7.674) ( ) Παροχές σε εργαζοµένους (12) ( ) ( ) (51.391) ( ) Αποσβέσεις (7) ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα ( ) ( ) (73.381) ( ) Αποτέλεσµα (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά Ζηµίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Καθαρή ζηµία περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα /(ζηµίες) ( ) ( ) ( ) ( ) 5

6 3. Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα Αναλογία µειοψηφίας στα αποθεµατικά της θυγατρικής ΕΚΚ/ΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε. Μερίσµατα µειοψηφίας χρήσεως 2010 ( ) ( ) ( ) (54.363) 0 ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) ( ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα ( ) ( ) Υπόλοιπο ( )

7 4. Kατάσταση ταµιακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Πλέον/ Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (95.505) 0 (95.505) 0 ιαγραφή/πωλήσεις ενσωµάτων παγίων (76.432) 0 (76.432) 0 Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ( ) ( ) Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων ( ) ( ) Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) (67.106) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ( ) (61.413) ( ) (61.413) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα ( ) (82.638) (1.633) (471) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (61.946) (59.872) (26.911) (41.786) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) (481) (58.434) (481) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων παγίων στοιχείων Χορήγηση δανείου σε θυγατρική 0 0 ( ) 0 Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών(/εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) ( ) ( ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

8 5. Γενικές πληροφορίες Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1989 από συγχώνευση αδελφών εταιρειών, δραστηριοποιείται στην παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων, στον εκκοκκισµό βαµβακιού και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα. Η δραστηριότητα της κλωστοϋφαντουργίας έχει ανασταλεί προσωρινά στα πλαίσια της οικονοµικής συγκυρίας και της κρίσης που πλήττει την χώρα αλλά και τον κλάδο διεθνώς. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιµη να προβεί στις κατάλληλες κινήσεις, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η εποχιακή δραστηριότητα της εκκόκκισης συνεχίζεται κανονικά. Εντός της χρήσεως 2011 ο όµιλος άρχισε να δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήµατα που άρχισαν να λειτουργούν εντός του δευτέρου εξαµήνου της χρήσεως Η έδρα της εταιρείας είναι στη Λυγιά Ναυπάκτου στη Ναύπακτο και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι H εταιρεία είναι ανώνυµος, εισηγµένη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (κατηγορία µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης). Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 19η Νοεµβρίου Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 6.1 Λογιστικό πλαίσιο. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής εφαρµογής την Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως. Για την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της , µε τις οποίες και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση, δεδοµένου ότι οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές. Το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας και του οµίλου είναι το ευρώ. 6.2 Εφαρµογή νέων προτύπων Στην τρέχουσα περίοδο δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής νέων Προτύπων, ιερµηνειών, ή τροποποιήσεων αυτών. Από το IASB και την ΙFRIC έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και ιερµηνείες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά την , τα οποία δεν αναµένεται αν έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. 8

9 7. Ενσώµατα πάγια Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Λοιπός εξοπλισµός Κατασκευαστικό στάδιο Σύνολο Κόστος Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές ( ) ( ) Υπόλοιπο Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές ( ) ( ) Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Αποσβέσεις 2011 ( ) ( ) (25.019) (5.685) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Αποσβέσεις (98.107) ( ) (18.119) (7.430) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Κόστος Προσθήκες Πωλήσεις- ιαγραφές ( ) ( ) Υπόλοιπο Προσθήκες Πωλήσεις - ιαγραφές ( ) ( ) Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις 2011 ( ) ( ) (22.139) (2.680) ( ) Πωλήσεις - ιαγραφές Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (98.107) ( ) (16.679) (6.111) ( ) Πωλήσεις- ιαγραφές Υπόλοιπο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία

10 8. Eπενδύσεις σε θυγατρικές ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ ΑΕ (Συµµετοχή 51%) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ (Συµµετοχή 100%) Σύνολο Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ εξαγοράσθηκε στο τελευταίο τρίµηνο της χρήσεως 2011, έχει ως αντικείµενο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ηλιακή ενέργεια, είναι ισχύος 1,3 MW και έχει συνάψει εικοσαετή σύµβαση µε τον ΕΣΜΗΕ για την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µε τιµή 0,392 ευρώ ανά kwh. Τα δεδοµένα της εξαγοράς είχαν ως εξής: ιάφορα περιουσιακά στοιχεία (εύλογη αξία) Άδεια λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου (εύλογη αξία) Σύνολο Τίµηµα µετρητοίς Υπεραξία 0 Στη χρήση 2011 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά µε µετρητά και έτσι το σύνολο της αξίας της συµµετοχής ανήλθε σε ευρώ. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση και λειτουργία του πάρκου, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στο τέλος του εξαµήνου της χρήσεως, έφθασαν τα ευρώ, ανερχοµένης έτσι της επένδυσης στο συνολικό ποσό των ευρώ Η άδεια λειτουργίας αξίας ευρώ εµφανίζεται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Tα έσοδα που λογίσθηκαν στην περίοδο από την λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου ( ) ανέρχονται σε ευρώ Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προϊόντα Υλικά Σύνολο Στην τρέχουσα περίοδο έγινε υποτίµηση της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους ποσού ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία. Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν, ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία. Τα εν λόγω ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι «Αναλώσεις αποθεµάτων». 10

11 10. Απαιτήσεις Πελάτες Προκαταβολές άνεια σε θυγατρική (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) Λοιπές απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Σύνολο Στην τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκαν προβλέψεις επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ για τον όµιλο και ευρώ για την εταιρεία, οι οποίες περιλαµβάνονται στο κονδύλι των αποτελεσµάτων «Λοιπά έξοδα». Την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις. 11. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµείο Καταθέσεις σε τράπεζες Σύνολο Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Υπόλοιπο έναρξης Κόστος τρέχουσας απασχόλησης περιόδου Χρηµατοοικονοµικό κόστος Καταβληθείσες παροχές ( ) ( ) Σύνολο Τα ποσά που βάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου για παροχές αποχώρησης προσωπικού (ποσά που καταβλήθηκαν πέραν αυτών που περιλαµβάνονταν στον λογαριασµό της πρόβλεψης), ανήλθαν σε ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία. 11

12 13. άνεια Στην τρέχουσα περίοδο η θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ ΑΕ. έλαβε βραχυπρόθεσµο δάνειο ποσού ευρώ µε επιτόκιο 6,65% και εξόφλησε δανεισµό αξίας ευρώ. 14. Ενδεχόµενα (α) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του οµίλου έχουν ως εξής; ΜΗΤΡΙΚΗ 2010 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ Υπερδωδεκάµηνη χρήση µε λήξη την 31/12/2012 Η µητρική εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά (περαίωση) για τις χρήσεις 2008 και 2009 και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν και την επιβάρυναν ανέρχονται στο ποσό των ευρώ ,92. Η χρήση 2011 για όλες τις εταιρείες του οµίλου ελέγχθηκε από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Οµοίως θα ελεγχθεί και η χρήση Οι προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων κατά την ανέρχονται σε ευρώ για τον όµιλο και σε ευρώ για την εταιρεία. (β) Ο όµιλος έχει συνάψει σύµβαση ενεχυρίασης κατάθεσης µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού ευρώ για την εξασφάλιση σύµβασης πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασµού. 15. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: Απαιτήσεις από τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Απαιτήσεις από θυγατρικές Πωλήσεις βαµβακόσπορου σε συνδεδεµένη επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Έσοδα από θυγατρικές Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθυντικών Στελεχών Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τους τρίτους. εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 12

13 16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Με το Νόµο 4093/ επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιµήµατος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από έως και και αφορά τους λειτουργούντες σταθµούς, καθώς και όσους σταθµούς τεθούν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. Η κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων της περιόδου έχει επιβαρυνθεί µε έκτακτη εισφορά ,66. εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων που να τις επηρεάζουν ουσιωδώς. Ναύπακτος, 19 Νοεµβρίου 2012 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Πολύχρονος Βασίλειος Πολύχρονος ηµήτριος Λεβαντής ηµήτριος Α..Τ. Χ Α..Τ. ΑΚ Α..Τ. ΑΙ

14 17. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2012 δηµοσιευµένα στον τύπο 14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα