Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34"

Transcript

1 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

2 Περιεχόµενα Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Σελίδα Κατάσταση Αποτελεσµάτων 2 Ισολογισµός 3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 5 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 6-10 [1]

3 (I) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ Κύκλος εργασιών Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Παροχές σε εργαζοµένους ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτέλεσµα από πώληση θυγατρικής επιχείρησης Ζηµίες από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 (39.053) 0 0 Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (9) ( ) (13.545) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου Κατανεµόµενα σε : Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας ( ) Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες), ανά µετοχή, µετά από φόρους (10) 0,0165 0,0141 0,0221 0,0025 Σηµ Κύκλος εργασιών Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Παροχές σε εργαζοµένους ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτέλεσµα από πώληση θυγατρικής Αποτέλεσµα από επένδυση σε συγγενείς 0 (39.053) 0 (39.053) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) (65.573) Φόρος εισοδήµατος (9) ( ) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου (10.617) (54.622) Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες), ανά µετοχή, µετά από φόρους (10) (0,0005) 0,1927 0,0058 (0,0032) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6-11 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Οικονοµικών Καταστάσεων. [2]

4 (ΙΙ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπεραξία επιχείρησης (5) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία (7) Συµµετοχές σε θυγατρικές ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά αποθεµατικά (10) Υπόλοιπο Κερδών εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια (8) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές εργαζοµένων µετά την έξοδο από την υπηρεσία Μακροπρόθεσµες προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (8) Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια (8) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (8) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση (8) Τρέχων φόρος εισοδήµατος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6-11 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Οικονοµικών Καταστάσεων. [3]

5 (ΙΙΙ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σηµ. Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Λοιπά αποθεµατικά Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου ( ) Κινήσεις καθαρής θέσης (3.583) (22.677) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεµβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου ( ) Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (10) ( ) 0 0 Εσωτερικές µεταφορές (10) ( ) 0 0 Ίδιες µετοχές (51.673) (51.673) (51.673) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεµβρίου ( ) Σηµ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Λοιπά αποθεµατικά Υπόλοιπο κερδών εις νέο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου Κινήσεις καθαρής θέσης (63.976) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεµβρίου Σύνολο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου ( ) Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου (10.617) (10.617) Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (10) ( ) 0 Εσωτερικές µεταφορές (10) ( ) 0 Ίδιες µετοχές (51.673) (51.673) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεµβρίου ( ) [4]

6 (ΙV) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων ( ) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες από πώληση παγίων (10.390) (10.000) - Αποτέλεσµα επενδυτικής δραστηριότητας - ( ) - ( ) Έξοδα τόκων Συναλλαγµατικές διαφορές - (19.701) - (19.701) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων (30.256) ( ) - - Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Λοιπά περιουσιακά στοιχεία καταχωρηµένα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσεως ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβληµένοι φόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβληθέντες τόκοι ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων ( ) ( ) ( ) ( ) Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (60.917) - (60.917) - Αγορές θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Ζηµίες από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές - - ( ) - Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα - (559) - (559) Πληρωµές δανείων - ( ) - ( ) Αγορά ιδίων µετοχών (51.673) - (51.673) - Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων ( ) (35.239) (81.400) (9.791) Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) ( ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 11 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Οικονοµικών Καταστάσεων [5]

7 Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες H ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ A.Μ.E. είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου ΙΜΠΕΡΙΟ. Η διεύθυνση του οµίλου ΙΜΠΕΡΙΟ, η οποία είναι και η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται στον Πειραιά στην οδό Μαυροκορδάτου και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τόµεα των µεταφορών εµπορευµάτων δια όλων των µέσων µεταφοράς, της πρακτόρευσης τέτοιων µεταφορών και παροχής παντός είδους υπηρεσιών Logistics (αποθήκευση εµπορευµάτων, διακίνηση, συσκευασίες). Το αντικείµενο της θυγατρικής της εταιρείας ΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε. είναι η µεταφορά δοµικών υλικών, ενώ η θυγατρική Θ. ΠΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΠΕ Venus International Forwarding δραστηριοποιείται στη µεταφορά οικοσκευών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, και την παροχή παντός είδους υπηρεσιών µεταφοράς αντικειµένων και υπηρεσιών Logistics. οµή του Οµίλου Εταιρεία Έδρα ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. (Μητρική) Ελλάδα Αξία κτήσης/ ποσοστό συµµετοχής Αξία κτήσης/ ποσοστό συµµετοχής Αξία κτήσης/ ποσοστό συµµετοχής ΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε. (Θυγατρική) Ελλάδα Ποσοστό συµµετοχής 51,00% 51,00% 51,00% Θ. ΠΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΠΕ Ελλάδα Venus International Forwarding Ποσοστό συµµετοχής 0,00% 0,00% 70,00% Σύνολο αξίας κτήσης Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφεξής οι "Οικονοµικές καταστάσεις") αφορούν την περίοδο έως και έχουν συντ9χθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδοµένο ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές (έχουν συνταχθεί βάσει του ΛΠ 34) πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Βασικές λογιστικές πολιτικές 3α. Γενικά Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων εφαρµόστηκαν οι ίδιες λογιστικές πολιτικές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν για την χρήση Ανάλυση αυτών παρέχεται στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007, που έχουν αναρτηθεί στο διαδiκτυο στην ως άνω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. 3β. Νέα Λογιστικά Πρότυπα και ιερµηνείες Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και η Επιτροπή ιερµηνειών έχουν εκδώσει νέα Πρότυπα και ιερµηνείες και έχουν τροποποιήσει υπάρχοντα Πρότυπα και ιερµηνείες, τα οποία έχουν υποχρεωτική ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά την Τα σηµαντικότερα εξ αυτών είναι: i. Η αντικατάσταση του ΠΧΠ 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις» µε ισχύ για επιχειρηµατικές συνενώσεις µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 01/07/2009. Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας καθώς και στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο όµιλος δεν προτίθεται να προβεί σε νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί πριν την ηµεροµηνία υποχρεωτικής ισχύος του. ii. Η τροποποίηση του ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009, που αναφέρεται σε θέµατα συναλλαγών µε την µειοψηφία και απώλειας ελέγχου επί θυγατρικών. Το πρότυπο αυτό θα έχει επίπτωση σε τέτοιου είδους συναλλαγές που ενδεχοµένως λάβουν χώρα µετά την ηµεροµηνία υποχρεωτικής ισχύος του. Οι λοιπές εκδόσεις και τροποποιήσεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας. [6]

8 Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων οι σηµαντικές παραδοχές και εκτιµήσεις που έχουν υιοθετηθεί από την ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών είναι οι ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δηµοσιευµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Λοιπές πληροφορίες Την η εταιρεία απέκτησε το 70% της εταιρείας Θ. ΠΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΠΕ (VENUS INTERNATIONAL FORWARDING) µε αντικείµενο τις διεθνείς µεταφορές έναντι του ποσού των µε πίστωση, το οποίο θα καταβληθεί µετρητοίς εντός της χρήσης Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας στα οποία και δόθηκαν προσωρινές αξίες κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης έχουν ως εξής: Ενσώµατα πάγια Απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ( ) Αναβαλλόµενος φόρος (12.207) άνεια ( ) Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) Φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων * 70% ( ) Πλέον: αναλογία µειοψηφίας που δεν αναγνωρίζεται (91.902) ( ) Τίµηµα εξαγοράς ( ) Προσωρινή υπεραξία (θετική) ( ) Ως προσωρινές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αναγνωρίσθηκαν οι κατά τα.π.χ.π. αξίες της εν λόγω θυγατρικής κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η προσωρινή υπεραξία θα οριστικοποιηθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που λήγει την , µε την οριστικοποίηση των εύλογων αξιών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. ιαφορές αναµένεται να υπάρξουν κυρίως από τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω θυγατρικής, τα οποία απαιτούν ειδικές και χρονοβόρες εκτιµήσεις. Το καθαρό αποτέλεσµα και ο κύκλος εργασιών της αποκτηθείσας θυγατρικής για την περίοδο ( ) που περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ανήλθαν σε και αντίστοιχα. Αν η εν λόγω θυγατρική είχε περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την αρχή της περιόδου , ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών θα ήταν αυξηµένος κατά και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά Πληροφόρηση κατά τοµέα / εποχικότητα Ο όµιλος δεν παρουσιάζει πληροφόρηση κατά τοµέα διότι η δραστηριότητα του εστιάζεται κυρίως σε έναν µόνο τοµέα, αυτόν των µεταφορών και επί του παρόντος δεν υπάρχουν εσωτερικές διοικητικές αναφορές για την παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής σε επί µέρους τοµείς. Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την εποχικότητα. 7. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Στην περίοδο ο όµιλος και η εταιρεία απέκτησαν ενσώµατα πάγια αξίας κτήσης και αντίστοιχα, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την περίοδο ήταν και [7]

9 8. άνεια / χρηµατοδοτικές µισθώσεις Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων άνεια Υπόλοιπο έναρξης Αναληφθέντα δάνεια αποκτηθέντων/ απορροφώµενων εταιρειών Ληφθέντα δάνεια Υπόλοιπο / Στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίσθηκαν από την εταιρεία υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων ποσού που αφορούν κυρίως, το νέο κέντρο LOGISTICS στον ήµο Αυλώνος. Οι νέες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις για τον όµιλο ανήλθαν στην περίοδο σε Φόρος εισοδήµατος (έξοδο) Τρέχων φόρος εισοδήµατος (83.245) ( ) - ( ) Αναβαλλόµενος φόρος ιαφορές φορολογικού ελέγχου ΟΜΥΛΙΚΟ ( ) Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις (20.000) (40.000) - (40.000) ( ) ( ) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου και µε βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 και 2007, ενώ η θυγατρική της εταιρεία ΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στην τρέχουσα χρήση περατώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας ΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε. για τις χρήσεις Από τον παραπάνω έλεγχο καταλογίσθηκαν διαφορές φόρου και προσαυξήσεις συνολικού ποσού οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου και η Εταιρεία σχηµατίζουν σε κάθε περίοδο προβλέψεις για επιβαρύνσεις φόρου εισοδήµατος και προσαυξήσεων που θα προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Οι συνολικές προβλέψεις για αυτό το λόγο κατά την ανέρχονται για τον Όµιλο σε και για την εταιρεία σε Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3697 που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. την , ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος των Ανωνύµων Εταιρειών διαµορφώνεται ως εξής: Χρήση 2008:25%, Χρήση 2009:25%, Χρήση 2010:24%, Χρήση 2011:23%, Χρήση 2012:22%, Χρήση 2013:21%, Χρήση 2014:20% και για την Χρήση 2015 και τις µεταγενέστερες 20%. Στα πλαίσια της εν λόγω διάταξης έγινε επανυπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου µε βάση τους συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων και διακανονισµού των υποχρεώσεων, από τον οποίο και προέκυψε κατά την , µείωση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης (κέρδος), ποσού για την εταιρεία και για τον όµιλο. Το κέρδος αυτό, αναγνωρίσθηκε ως έσοδο αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων. [8]

10 10. Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή - βασικά Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Τα µετά από φόρους κέρδη, ανά µετοχή, υπολογίζονται µε διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας κέρδους/ζηµίας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά από φόρους Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας ( ) Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 0,0165 0,0141 0,0221 0, Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά από φόρους (10.617) (54.622) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (10.617) (54.622) Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (0,0005) 0,1927 0,0058 (0,0032) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό µε έκδοση ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ανά µετοχή, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Για σκοπούς προσδιορισµού των κερδών κατά µετοχή ο αριθµός των µετοχών της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσεως προσαρµόσθηκε ώστε τα κέρδη/ζηµίες κατά µετοχή να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας περιόδου. Οι εσωτερικές τακτοποιήσεις εντός της καθαρής θέσης ( για την εταιρεία και για τον όµιλο) αφορούν µεταφορές από τα κέρδη εις νέο στα αποθεµατικά, ώστε στο κονδύλι των αποθεµατικών να περιλαµβάνονται τα κονδύλια εκείνα που δεν είναι ελεύθερα προς διανοµή στους µετόχους (κυρίως αφορολόγητα αποθεµατικά). 11. εσµεύσεις - Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και η Εταιρεία αναλαµβάνουν διάφορες δεσµεύσεις στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, από τις οποίες δεν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις. 12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Στις 20/10/2008 κατά τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας ΟΜΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µε την καταβολή µετρητών κατά πέντε εκατοµµύρια εξήντα µία χιλιάδες ευρώ ( ), µε την έκδοση εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων ( ) µετοχών, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ η κάθε µία. Η IMPERIO ARGO GROUP AME δεν συµµετείχε στην ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου το ποσοστό συµµετοχής της ανέρχεται πλέον σε 24,42% από 51%. Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, η εταιρεία ΟΜΥΛΙΚΟ θα περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου µετά την µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. [9]

11 13. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: α) Θυγατρικές εταιρείες i) ΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε. Υπόλοιπο δανείων (Απαιτήσεις) ,92 Έσοδα από ενοίκια 4.351,20 Τόκοι δανείων (Έσοδα) ,15 Εγγυήσεις της µητρικής εταιρείας υπέρ της θυγατρικής ΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε., προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εξασφάλιση δανείων ,15 ii) Θ. ΠΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΠΕ Venus International Forwarding Πωλήσεις υπηρεσιών ,82 Αγορές υπηρεσιών ,00 Ενοίκιο (έσοδο) ,00 Απαιτήσεις ,61 β)συγγενείς εταιρείες (HELLAS MOVERS A.E.) Απαιτήσεις , ,99 γ) Εταιρείες βασικών µετόχων/µελών ιοικητικού Συµβουλίου i) Αρβανίτης Ιωάννης (ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε.) Πωλήσεις υπηρεσιών , ,97 Αγορές , ,42 Υποχρεώσεις 2.406, ,85 ii) Σαµψωνάκης Σταύρος (ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.) Αγορές υπηρεσιών , ,00 Απαιτήσεις , ,24 Ενοίκια (έσοδα) 1.864, ,80 iii) Παπαρούνης Σπυρίδων (ΑΓ.Ε.ΤΕ.Κ. ΑΕ) Ενοίκια (Έξοδα) , ,00 Αγορές , ,28 Απαιτήσεις , ,87 Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, γίνονται µε τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τα µη συνδεµένα µέρη. εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη κατά την Τα ενοίκια προς την ΑΓ.Ε.ΤΕ.Κ. αφορούν ενοίκια των εγκαταστάσεων του υποκαταστήµατος της εταιρείας στην εθνική οδό Αθηνών Λαµίας 29 ο χιλιόµετρο. δ) Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθυντικών Στελεχών Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές , ,35* , ,35* [10]

12 * Στην τρέχουσα περίοδο έγινε επανακαθορισµός των προσώπων που εντάσσονται στα ιευθυντικά Στελέχη της εταιρείας και του οµίλου, προκειµένου στα πρόσωπα αυτά να περιλαµβάνονται µόνον τα πρόσωπα που προβλέπονται από το ΛΠ 24. Συνέπεια του επανακαθορισµού αυτού είναι, οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών για την περίοδο να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ ,74 για τον όµιλο και ,58 για την εταιρεία, σε σχέση µε τα ποσά που είχαν δηµοσιευθεί για την εν λόγω περίοδο. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 10 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Νοεµβρίου 2008, και υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους: Πειραιάς, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Ο ιευθυντής Λογιστηρίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΨΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΙΓΚΑΣ [11]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και ατοµική βάση 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα