1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης"

Transcript

1

2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης α. Οι σπουδαστές ενημερώνονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο. β. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση δήλωσης τοποθέτησής τους σε έως και τρία (3) νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου και αναφέρουν εάν χρωστούν κάποιο μάθημα και δηλώνουν υπεύθυνα εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ. γ. Ακολουθεί έλεγχος από τη Γραμματεία και συντάσσεται κατάλογος με τα ονόματα των σπουδαστών που είναι σε θέση να κάνουν πρακτική άσκηση που παραδίδεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. δ. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης επικοινωνεί με τα νοσηλευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις των σπουδαστών και περιμένει απάντησή τους. Εφόσον περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ή η απάντηση είναι αρνητική, επικοινωνεί με το νοσηλευτικό ίδρυμα της δεύτερης προτίμησης των σπουδαστών κ.ο.κ. Κατόπιν, συντάσσει κατάλογο με τα ονόματα των σπουδαστών και τα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα, ο οποίος αναρτάται έξω από τη Γραμματεία και στους πίνακες Ανακοινώσεων του Τμήματος. ε. Οι σπουδαστές οφείλουν να παραλάβουν από τη Γραμματεία: i) βεβαίωση όπου αναγράφεται ότι μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση, ii) το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση και iii) την Ειδική Σύμβαση Εργασίας. Η Σύμβαση, με ευθύνη του σπουδαστή, υπογράφεται από τον ίδιο σε τρία (3) αντίτυπα και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κατόπιν, ο σπουδαστής παραδίδει τις τρεις συμβάσεις και υπογράφει και ο Προϊστάμενος του Τμήματος. Η μία σύμβαση παραμένει στο Τμήμα, η δεύτερη ανήκει στο σπουδαστή και η τρίτη παραδίδεται από το σπουδαστή στο νοσηλευτικό ίδρυμα. στ. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και το Γραφείο Προσωπικού του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος για να ενημερωθούν σχετικά με το ακριβές πλάνο τοποθέτησής τους, το ωράριό τους και τα απαραίτητα έντυπα ή δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. ζ. Για οποιοδήποτε ζήτημα ή απορία που τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με το μέλος Ε.Π. που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την επίβλεψή τους. 2

3 η. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές πρέπει να παραδώσουν στη Γραμματεία το συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής, αποφεύγοντας μουτζούρες ή χρήση διορθωτικών υγρών/ταινιών, μαζί με μία βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από το νοσηλευτικό ίδρυμα και τυχόν δικαιολογητικά απουσιών. Πρέπει να είναι συμπληρωμένες όλες οι προβλεπόμενες ημέρες καθώς και οι απαραίτητες εκθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί η περαιτέρω αναπλήρωση/συμπλήρωση ημερών στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Σημείωση: για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πλάνο τοποθέτησης στις κλινικές ή αναγκαστική διακοπή άσκησης για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μη θεωρηθεί παράτυπη η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. 2. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (τα κάτωθι αντιγράφονται στην αντίστοιχη σελίδα του Βιβλίου Πρακτικής) 1. Να βοηθήσει το σπουδαστή να συνειδητοποιήσει τις ιδιαιτερότητες των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα. 2. Να δώσει ευκαιρίες στο σπουδαστή: α. να εμπεδώσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά την βασική του εκπαίδευση και να τις εφαρμόσει κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αρρώστους με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα και σε αρρώστους που βρίσκονται στις ΜΕΘ (Γενική και Καρδιολογική). β. να προσφέρει ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον άρρωστο με χειρουργικά και παθολογικά προβλήματα και σε αρρώστους που βρίσκονται στις ΜΕΘ (Γενική και Καρδιολογική). 3. Να αποκτήσει ο σπουδαστής σχετική ετοιμότητα και δεξιότητες στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. 4. Να βοηθήσει το σπουδαστή να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για να λειτουργήσει ως βασικό μέλος της νοσηλευτικής ομάδας του χειρουργείου. 5. Να δώσει στο σπουδαστή την ευκαιρία να δει τις αρχές διοίκησης που εφαρμόζονται σε νοσηλευτικές μονάδες ενός γενικού νοσοκομείου και τη διοικητική σχέση της Νοσηλευτικής Μονάδας με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, τις άλλες Διευθύνσεις του ιδρύματος και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3. Αποζημίωση Σύμφωνα με την Ε5/1797 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης πρακτικά ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ» (ΦΕΚ 183 τ.β/1986) η ημερήσια αποζημίωση των πρακτικά ασκουμένων σπουδαστών σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και σήμερα προκύπτει ως ακολούθως κατά περίπτωση: Α) άνω των 25 ετών: 26,18x25ημ/μήνα=654,50 /μήναx0,80=523,60 /μήνα Β) κάτω των 25 ετών: 22,83x25ημ/μήνα=570,75 /μήναx0,80=456,60 /μήνα Οι πρακτικά ασκούμενοι σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Νομαρχίες, ΝΠΔΔ, TEI κλπ) αποζημιώνονται με το ποσό των 176,08 /μήνα απόφαση /2917/0022, ΦΕΚ307 τ.β/1993) (για το ΕΣΠΑ, το ποσό συμμετοχής του ΤΕΙ ανέρχεται στα 280 /μήνα, μόνο για ιδιωτικούς φορείς). Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. 4. Υποχρεώσεις ασκούμενου σπουδαστή Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Οι επαναλαμβανόμενες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης. Σπουδαστής ο οποίος τοποθετείται από το Τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημοσίου Τομέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την έναρξη του προγράμματος της πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών. Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει, στο δημόσιο τομέα, με την έναρξη της επόμενης περιόδου {Ε5/3196/ }. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. 4

5 Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος το βιβλίο πρακτικής άσκησης (κατάλληλα συμπληρωμένο, και σφραγισμένο από την επιχείρηση, με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και τυχόν δικαιολογητικά για τις απουσίες και την επίδοσή του) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο (π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κλπ.) που τυχόν ζητηθεί από το Τμήμα. 5. Άδειες Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Οι υποχρεωτικές αργίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τον Ν.1157/81, άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ Α, 126) ως ακολούθως: η 28 η Οκτωβρίου, η 1 η του έτους, Τα Θεοφάνεια, Η Καθαρά Δευτέρα, Η Μεγάλη Παρασκευή, Η Δευτέρα του Πάσχα, η 1 η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17 η Νοεμβρίου, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. 6. Γενικό Πλάνο Τοποθέτησης σε Κλινικές Το ωράριο των σπουδαστών ακολουθεί εκείνο των εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος όπου εργάζονται και πραγματοποιείται μόνο κατά την πρωινή βάρδια εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων. Για την τοποθέτηση των σπουδαστών σε κλινικές κατά την πρακτική τους άσκηση, ακολουθείται το παρακάτω γενικό πλάνο: Κλινική Εργάσιμες ημέρες* Α) Παθολογική 25 Β) Χειρουργική 25 Γ) Καρδιολογική (και ΜΕΘ Καρδιολογική) 20 Δ) Χειρουργείο 20 5

6 ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε) Επείγοντα 10 ΣΤ) Γενική ΜΕΘ 20 Ζ) Διοίκηση Χειρουργικού Τομέα 5 Η) Διοίκηση Παθολογικού Τομέα 5 Σύνολο 130 ημέρες *Είναι εφικτές τυχόν μικρές χρονικές παρεκκλίσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. 7. Σχετικά με την επιδοτούμενη άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Κάθε ασκούμενος σπουδαστής υποχρεούται να συμπληρώνει ειδικό έντυπο-ημερολόγιο, το Βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο καταγράφει την καθημερινή απασχόλησή του και περιγράφει συνοπτικά τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας στις οποίες συμμετείχε. Το Βιβλίο πρακτικής άσκησης ελέγχεται και υπογράφεται σε εβδομαδιαία βάση από τον επόπτη Φορέα. Επιπλέον, ο σπουδαστής συντάσσει την μηνιαία και τελική έκθεση πεπραγμένων την οποία και υπογράφει ο Επόπτης Φορέα. Η έκθεση πεπραγμένων περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες που εκτέλεσε ο ασκούμενος και αποστέλλεται κάθε μήνα (1 ο δεκαήμερο και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης) στο ΓΠΑ ως παραδοτέο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής οφείλει να συντάξει και παραδώσει την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΓΠΑ, στην οποία παρουσιάζει εκτενώς τον απολογισμό της πρακτικής άσκησης με ανάλυση των εμπειριών, περιγραφή του προγράμματος και των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχε, παρατηρήσεις και προτάσεις για την πρακτική άσκηση. Επίσης, συμπληρώνει και παραδίδει το εμπιστευτικό Ειδικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του προγράμματος από τον σπουδαστή στο οποίο αξιολογεί το αντικείμενο απασχόλησης, την καταλληλότητα του Φορέα, τον υπεύθυνο επόπτη Φορέα, τον υπεύθυνο επόπτη εκπαιδευτικό, τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος κ.λπ. Το ειδικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από τον σπουδαστή είναι εμπιστευτικό και παραδίδεται χωρίς να κοινοποιείται στον ακαδημαϊκό επόπτη ή στον φορέα. Η προσκόμιση των παραπάνω εντύπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής του τελευταίου μήνα. Τέλος, ο σπουδαστής υποχρεούται να συμμετέχει στις εκδηλώσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εξάσκησης και των εμπειριών που απεκόμισε από τη διαδικασία όποτε του ζητηθεί. 6

7 Ενδεικτικός Κατάλογος Νοσοκομείων για Πρακτική Άσκηση Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γ.Ν.Α. Γεννηματάς Π.Γ.Ν. Αττικόν Γ.Ν. Σισμανόγλειο Αθηνών Γ. Ν. Α. Ευαγγελισμός Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα Ν. Ερρίκος Ντυνάν ΝΙΜΙΤΣ Γ.Ν.Π. Τζάνειο Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο Ν.Γ.Ν. Πατησίων Α.Ο.Ν.Α. Αγιος Σάββας 7ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Θεραπευτήριο Υγεία Γ.Ν.Δ.Α. Αγία Βαρβάρα (Λοιμωδών) Θεραπευτήριο Υγεία Κλινική Ιασώ General Κλινική Αθήναιον Metropolitan Mediterraneo Hospital Γ.Ν. Νικαίας Άγ. Παντελεήμων Γ.Ν. Λαμίας Γ. Ν. Τρικάλων Ν.Γ.Ν. Άμφισσας Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Κλινική Αγ.Λουκάς Θεσσαλονίκης Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας Γ.Ν. Κορίνθου Γ.Ν.Ν.Α. Ελπίς Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα Π.Γ.Ν. Λάρισας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Γ.Ν. Λάρισας Κουτλιμπάνειο Γ.Ν. Σερρών Γ.Ν. Έδεσσας Γ.Ν. Ρόδου Γ.Ν. Κέρκυρας Γ.Ν. Χίου Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Ν.Γ.Ν. Ξάνθης Ν.Γ.Ν. Καβάλας Γενική Κλινική Αγρινίου Γ.Ν. Ηρακλείου Γ.Ν. Πύργου Α. Παπανδρέου Ιπποκράτειο Βενιζέλειο Γ. Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Άργους Γ.Ν. Βόλου Π.Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν. Πατρών Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία Π.Γ.Α.Π. Μεταξά Ν.Γ.Ν. ΕΕΣ Κοργιαλένειο/Μπενάκειο Γ.Ν. Καρδίτσας Γ.Ν. Καρπενησίου Γ.Ν.Π. Άγιος Ανδρέας Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ρεθύμνου Κλινική Υγείας Μέλαθρον Αθηνών* Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Γ.Ν. Κατερίνης Κλινική Άγ. Νικόλαος Πειραιά* Γ.Ν. Βέροιας Γ.Ν. Ζακύνθου *Μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 7

8 Σύνταξη - Επιμέλεια έκδοσης Παύλος Σαράφης, Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης, Καθηγητής Εφαρμογών Άννα Δελτσίδου, Eπίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Για αναλυτικότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις; και

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 25 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:34143/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Η συµπληρωµατικότητα εθνικών πολιτικών µε τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα