ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε."

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σελ. 2 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Σελ. 3 Διαδικασία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης Σελ. 3-4 Φορείς για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης Σελ. 4-6 Επιλογή Φορέα Πρακτικής Άσκησης Σελ. 6 Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Σελ. 7 Υποχρεώσεις του Φοιτητή στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Σελ. 7-8 Πρακτικής Άσκησης Υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης Σελ. 8 Πρακτική Άσκηση παράλληλα με τη στρατιωτική θητεία Σελ. 8-9 Διακοπή Πρακτικής Άσκησης - Αλλαγή φορέα κατά τη διάρκεια της Σελ. 9 Πρακτικής Άσκησης Νομοθεσία - Εγκύκλιοι-Διοικητικά Έγγραφα Σελ Ειδική σύμβαση εργασίας για την πρακτική άσκηση φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Δημόσιο Τομέα Ειδική σύμβαση εργασίας για την πρακτική άσκηση φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στον Ιδιωτικό Τομέα Σελ Σελ

2 Εισαγωγή Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ν. 3027/02 ), και τον ιδρυτικό νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους, χαρακτηρίζοντας έτσι τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός. Για πρώτη φορά με τον νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) πραγματοποιείται πρακτική άσκηση σε θεσμοθετημένες θέσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό προγραμματισμό-σχεδιασμό. Στην Πρακτική Άσκηση αποδίδονται αυτοτελείς διδακτικές μονάδες, και η εκπόνησή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Αλλά και ως θεσμός έχει μεγάλη σημασία, διότι συνδέει άμεσα τη γνώση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με την εμπειρία των επαγγελματικών πεδίων εφαρμογής της. εντάσσεται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων, έχει εξάμηνη διάρκεια (24 εβδομάδες πενθήμερης απασχόλησης) δεν βαθμολογείται αλλά αντιστοιχεί σε (6) πιστωτικές μονάδες, οι οποίες δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα του ασκούμενου φοιτητή και έχει σκοπό να του δώσει τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων που έχει λάβει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, διευρύνει τις γνώσεις του και αποκτά εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους. Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και επαγγελματικού χώρου. Μια τέτοια γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον αποκτάται με την απασχόληση του φοιτητή σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. 2

3 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Οι υπηρεσίες εποπτείας και υποστήριξης της πρακτικής άσκησης είναι: 1. Η Τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος. 2. Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος ορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή Π.Α.. 3. Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος ορίζεται από τη Διοίκηση της Σχολής, όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μέσω ΕΣΠΑ. 4. Γραμματεία του Τμήματος. 5. Το Συνήγορο του φοιτητή (Θεσμός που θα ενεργοποιηθεί με την οριστική έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος). Ο επόπτης του ασκουμένου στο φορέα απασχόλησης πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού/τεχνολογικού) της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον ασκούμενο. Διαδικασία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται οι εξής ενέργειες: Ο φοιτητής υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός του για πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. Επικοινωνεί με πιθανό φορέα απασχόλησης και του χορηγείται βεβαίωση του φορέα ότι επιθυμεί να απασχολήσει τον πρακτικά ασκούμενο, προσδιορίζοντας το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και τον υπεύθυνο επίβλεψης του πρακτικά ασκούμενου Συμπλήρωση, υποβολή και κατάθεση στη Γραμματεία του ειδικού εντύπου που επιγράφεται Δήλωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης το οποίο προωθείται προς έγκριση στην αρμόδια επιτροπή ή τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης, του φορέα στην Επιτροπή πρακτικής άσκησης για έγκριση. Μεταξύ Τμήματος, φορέα απασχόλησης και φοιτητή υπογράφεται ειδική σύμβαση σε τρία αντίγραφα (στην οποία υπογράφει με την ακόλουθη σειρά ο φορέας, ο φοιτητής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος) και ακολουθεί η παραλαβή του βιβλίου πρακτικής άσκησης από τη γραμματεία του Τμήματος ή ηλεκτρονική αποστολή αυτού. Για τα Εργαστήρια υπάρχει ειδικός τύπος σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του ασκουμένου, του Προέδρου του Τμήματος και του Προέδρου της Δ.Ε Για την λήξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 3

4 Κατάθεση στη Γραμματεία του ειδικού εντύπου-υπηρεσιακού σημειώματος που υπογράφεται και συμπληρώνεται από τον επόπτη καθηγητή της πρακτικής άσκησης του φοιτητή που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, συνοδευόμενο από το σχετικό έντυπο αίτησης κατάθεσης της πρακτικής άσκησης. Το εν λόγω υπηρεσιακό σημείωμα του επόπτη καθηγητή επιβεβαιώνει την ορθή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης του ασκουμένου φοιτητή. Ειδικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υπευθύνου Καθηγητή, αρμοδίου συνολικά για την Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος συνολικά με το οποίο πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης. Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του βιβλίου πρακτικής άσκησης, το οποίο είναι συμπληρωμένο από τον φοιτητή, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα απασχόλησης Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωσης από τον φορέα απασχόλησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης (ημερομηνία έναρξης/ ημερομηνία λήξης), το αντικείμενο απασχόλησης και πιστοποιείται η επιτυχής περάτωση της πρακτικής άσκησης. Φορείς για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης Η εξάμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους φοιτητές: Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, Α. Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ, σε επιχειρήσεις και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως επαναπροσδιορίστηκαν με τον Ν.1892/90. Α1. Στα Εργαστήρια της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, όπου προβλέπονται 10 θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών της με την εξής κατανομή: 4 θέσεις για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (2 ανά κατεύθυνση) και από 3 για τα υπόλοιπα με δυνατότητα εσωτερικής ανακατανομής αναλόγως της ζήτησης. Β. Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα Β1. Μέσω ΟΑΕΔ Για την πρακτική άσκηση του φοιτητή ο εργοδότης επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των αποδοχών. content&view=article&id=759:aa&catid=20&itemid=132&lang=el 4

5 Β2. Μέσω ΕΣΠΑ Η πρακτική άσκηση η οποία πραγματοποιείται μέσω ΕΣΠΑ δε διαφοροποιείται ως προς το επιλέξιμο εξάμηνο, χρονική περίοδο έναρξης και ημερολογιακή διάρκεια, σε σχέση με την Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ. Η αποζημίωση που λαμβάνει ο ασκούμενος φοιτητής κατά την εξάμηνη πρακτική άσκηση, εν μέρει καλύπτεται από τους πόρους του προγράμματος και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και εν μέρει από τον φορέα απασχόλησης. Για την περίπτωση ατυχήματος η ασφαλιστική κάλυψη είναι ίδια (1%) και καλύπτεται από τον ΕΛΚΕ. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται δήλωση από τον Φορέα της απασχόλησης του ασκούμενου στο ΙΚΑ αφού η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι υπεύθυνη για τη δήλωση στο ΙΚΑ της ΠΑ και την κάλυψη μέσω του Προγράμματος ΠΑ- της ασφάλισης του ασκούμενου στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Εφόσον ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ο φορέας στον οποίο απευθύνεται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» ( Ο φοιτητής προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ πρέπει να έχει Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης ΙΚΑ, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Λογαριασμό Τραπέζης στον οποίο να είναι πρώτο όνομα ή συνδικαιούχος. Σχετικά με πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ και την αποζημίωση αυτής, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στους υπεύθυνους πρακτικής άσκησης του Τμήματός τους και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Σε χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα, Α. Γενικές προϋποθέσεις Ο φοιτητής μπορεί να εκπονήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση σε χώρες του εξωτερικού σε φορέα που έχει συνάφεια με την ειδικότητά του και η οποία επιβεβαιώνεται από την αλληλογραφία μεταξύ του φορέα απασχόλησης και της Επιτροπής πρακτικής άσκησης. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί, πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα σχετική βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής για τον χρόνο, το αντικείμενο απασχόλησης, την επίδοση του φοιτητή καθώς και την επιτυχή υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ο φορέας υποδοχής πρέπει να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σχετική βεβαίωση η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα, για τον χρόνο, το αντικείμενο απασχόλησης, την επίδοση του φοιτητή καθώς και την επιτυχή υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί. 5

6 Ο φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση σε χώρες του εξωτερικού δε δικαιούται την αντίστοιχη αποζημίωση που λαμβάνει ο ασκούμενος φοιτητής στην Ελλάδα. Οι όροι εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης καθορίζονται μετά από συμφωνία του φοιτητή με το φορέα υποδοχής. Β. Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω Erasmus+/ΚΑ1 Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+/KA1 μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε σε επιλέξιμο Οργανισμό/Επιχείρηση που ενεργοποιείται στην αγορά εργασίας ή στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας σε επιλέξιμη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών του Τμήματός του. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης καθορίζεται ανάλογα με το κόστος διαβίωσης της χώρας υποδοχής. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε 2 δόσεις (το 80% του συνόλου της επιχορήγησης στην αρχή της περιόδου κινητικότητας και το 20% μετά την ολοκλήρωση αυτής). Περισσότερες πληροφορίες: Επιλογή Φορέα Πρακτικής Άσκησης Ο φοιτητής προκειμένου να αναζητήσει και να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση μπορεί να απευθυνθεί, - Στο Τμήμα του στην Επιτροπή πρακτικής άσκησης. - Στο Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης & Σταδιοδρομίας που τηρούνται βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων και οργανισμών (Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών: Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών: ή στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων όπου θα αναρτώνται ανακοινώσεις οργανισμών που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση μέχρι τη λειτουργία του ανωτέρω Τμήματος ) - Μπορεί ο ίδιος να επιλέξει κάποιον άλλο φορέα με τον οποίον έχει έλθει σε επαφή και ο οποίος δέχεται να απασχολήσει ασκούμενους της ειδικότητάς του. 6

7 Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση σε φορείς απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε φορείς απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα ορίζεται στο 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Σε φορείς απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών ορίζεται στο 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί της μηνιαίας αποζημίωσης στον πρακτικά ασκούμενο σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη Πρακτική Άσκηση σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου, ΟΤΑ, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, η μικτή μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 186,19 (συμπεριλαμβάνεται το 1% του ΙΚΑ, δηλ. 10,11 ) και καταβάλλεται από τον φορέα απασχόλησης. Στα Εργαστήρια ισχύουν οι ανωτέρω αμοιβές. Οι φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση δε δικαιούνται δώρα και επίδομα κανονικής άδειας. Παρατήρηση: Υπογραμμίζεται ότι εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, οι φοιτητές δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Υποχρεώσεις του Φοιτητή στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης Ο φοιτητής στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού, τους 7

8 κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ειδική ρύθμιση που ισχύει για τους εργαζόμενους στον φορέα απασχόλησης. Δεν επιτρέπονται αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου διότι μπορεί να οδηγήσουν τον Φορέα Απασχόλησης στην μονομερή καταγγελία της σύμβασης και τη διακοπή της απασχόλησής του. Ειδικότερα, φοιτητής που τοποθετείται από το Τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημόσιου Τομέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την προγραμματισμένη έναρξη της πρακτικής άσκησης αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών. Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε εργάσιμες (5) ημέρες συνολικά κατά το εξάμηνο διάστημα της πρακτικής άσκησης για σοβαρούς λόγους. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και το οποίο υπογράφεται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης Ο Φορέας απασχόλησης (ιδιωτικός ή δημόσιος) στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής υποχρεούται να συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούμενου και ειδικότερα να τον απασχολεί σε εργασιακούς χώρους ή σε εργασιακά αντικείμενα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του που θα του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση, εφόσον υφίσταται τέτοιο τμήμα ή θέση. Σε περιπτώσεις που οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν παράλληλα και την ιδιότητα του έμμισθου υπαλλήλου του Δημοσίου προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης υπό τις εξής προϋποθέσεις: Το αντικείμενο της έμμισθης δημόσιας υπηρεσίας που υπηρετούν να είναι διαφορετικό από αυτό της πρακτικής άσκησης & Η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας Σε περίπτωση που στην υπηρεσία του εργαζόμενου φοιτητή δεν υφίσταται τμήμα ή θέση συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της πρακτικής του άσκησης, δύναται ο φοιτητής να αποσπαστεί μόνο για το χρονικό διάστημα της πρακτικής του άσκησης σε άλλη υπηρεσία ανάλογη με το αντικείμενο των σπουδών του. Πρακτική Άσκηση παράλληλα με τη στρατιωτική θητεία Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας δύνανται σύμφωνα με 8

9 γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Παιδείας να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση, εφόσον είναι τοποθετημένοι σε γραφεία ή υπηρεσίες συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία που θα βεβαιώνουν την εποπτευόμενη, συνεχή και πλήρη πρακτική του άσκηση στη στρατιωτική υπηρεσία που υπηρετεί. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για την πρακτική άσκηση. Διακοπή Πρακτικής Άσκησης - Αλλαγή φορέα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί το πρόγραμμα απασχόλησης ή ετεροαπασχολεί τους ασκούμενους, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με απόφασή της, μπορεί να διακόψει την άσκηση στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Σε περίπτωση που ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι απασχολείται σε θέματα εκτός της ειδικότητάς του, υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης και στον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό επόπτη του Τμήματός του. Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας και σε καταφατική περίπτωση ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της πρακτικής άσκησης και συνεργάζεται με την Επιτροπή πρακτικής άσκησης και τον Επόπτη ώστε να βρεθεί νέος φορέας εργασίας για την απασχόληση του ασκούμενου το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Για τους μήνες που απασχολήθηκε ο φοιτητής συμπληρώνει το βιβλίο πρακτικής και παίρνει τη σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, ενώ στη νέα θέση πραγματοποιεί πρακτική άσκηση μόνο για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρονικού ορίου των έξι (6) μηνών. 9

10 Νομοθεσία-Εγκύκλιοι-Διοικητικά Έγγραφα αριθ. 24 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ), «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /6-9-11), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Π.Δ.. 483/1984 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ), «Διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων σπουδαστών των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)». Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α / ), Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Υ.Α. Ε5/1258/ (ΦΕΚ 133/τ.Β / ), Ορισμός αποζημίωσης ασκούμενων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υ.Α. Ε5/1303/ (ΦΕΚ 168/τ.Β / ), Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Υ.Α. Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/τ.Β / ), Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Υ.Α. Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.Β / ), Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Υ.Α /2971/0022/ (ΦΕΚ 307/τ.Β / ), Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258//86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/332/ , Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας E5/3196/ , Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/2875/ , Διευκρινίσεις σε θέματα Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 10

11 Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/1387/ , Διευκρινήσεις για Δημόσιο Τομέα. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας (Γραφείο Νομικού Συμβούλου) 3689/ Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/1672/ , Διευκρινήσεις σχετικά με διευκολύνσεις σε εργαζόμενους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/68307/ , Καταβολή αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σε εργαζόμενους σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/158994/ , Αναγνώριση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/173833/ , Πρακτική Άσκηση στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Ενημερωτικό σημείωμα Υπουργείου Παιδείας.Υ./ , Αναγνώριση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 11

12 EIΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Μεταξύ της Υπηρεσίας... και του Προέδρου του Τμήματος... της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με τη κοινή απόφασηε5/1797/ (Φ.Ε.Κ.183/τ.Β / όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.β/ ) απόφαση των ιδίων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση τ... φοιτητ με τους παρακάτω όρους: 1. Ο/Η ασκούμεν... στο χώρο της εργασίας τ..., υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της υπηρεσίας. 2. Για τη συμμόρφωση τ... ασκούμεν... με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 εδαφ.α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 3. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση είναι διάρκειας έξι (6) μηνών. Αρχίζει την. και λήγει την.. αυτοδικαίως μετά το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση τ... φοιτητ Το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση, /2917/0022/ (ΦΕΚ 307/τ.Β / ) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ,, επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα)». 12

13 Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο φοιτητή από τον εργοδότη (Ε5/1303/ (ΦΕΚ 168/τ.Β / ) «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»). 5. Η υπηρεσία στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση τ ασκούμεν και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδάφ.γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 6. Η υπηρεσία οφείλει να απασχολεί τ.. ασκούμεν. στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματός τ... και σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος προέλευσης τ ασκούμεν.. 7. Ο ασκούμεν.. δικαιούται στη διάρκεια της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης πέντε (5) ημέρες άδεια. 8. Ο/Η ασκούμεν... δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 9. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχτηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την υπηρεσία, ένα για το Τμήμα προέλευσης τ... ασκούμεν...και ένα για τ... ασκούμεν... φοιτητ... ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ Για την Υπηρεσία Για το Τμήμα Ο/Η Ασκούμεν... φοιτητ... 13

14 EIΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Μεταξύ της επιχείρησης... που εκπροσωπείται από τον/την κ.... και του Προέδρου του Τμήματος... Της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με τη κοινή απόφαση Ε5/1797/ (Φ.Ε.Κ.183/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.β/ ) απόφαση των ιδίων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση τ.. φοιτητ με τους παρακάτω όρους: 1. Ο/Η ασκούμεν... στο χώρο της εργασίας τ..., υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. 2. Για τη συμμόρφωση τ... ασκούμεν... με τα παραπάνω ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 εδαφ.α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 3. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση είναι διάρκειας έξι (6) μηνών. Αρχίζει την. και λήγει την.. αυτοδικαίως μετά το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση τ... φοιτητ Το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθορίζεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις, Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/τ.Β / ) «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» & Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.Β / ) «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκού-μενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.». Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε 14

15 φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο φοιτητή από τον εργοδότη (Ε5/1303/ (ΦΕΚ 168/τ.Β / ) «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»). 5. Η επιχείρηση στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση τ... ασκούμεν... και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδάφ.γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 6. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τ... ασκούμεν... στα πλαίσια του προ γράμματος σπουδών του Τμήματός τ... και σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος προέλευσης τ... ασκούμεν Ο/Η ασκούμεν... δικαιούται στη διάρκεια της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης πέντε (5) ημέρες άδεια. 8. Ο/Η ασκούμεν... δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 9. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την επιχείρη ση, ένα για το Τμήμα προέλευσης τ... ασκούμεν... και ένα για τ... ασκούμεν. φοιτητ....../.../ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ Για την επιχείρηση Για το Τμήμα Ο/Η Ασκούμεν...φοιτητ... 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 141 21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΉΝΑΣ HELLENIC REPUBLIC ATHENS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2 Επιτροπή Οδικού Χάρτη Πρακτικής Άσκησης Πρόεδρος: Παγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς θεσμούς των Α.Τ.Ε.Ι. Αποτελεί τμήμα των σπουδών, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Oι τελειόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γενικές Ρυθμίσεις: Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. {Π.Δ.174/85,

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Λαμία 2017 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κανονισμός Λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ HELELNIC REBUBLIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WESTERN GREECE ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2018

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/ριών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Άρθρο 1: Γενικές Αρχές... 2 Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις... 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.. 3 2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια Τ.Κ.15784, Αθήνα τηλ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια Τ.Κ.15784, Αθήνα τηλ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια Τ.Κ.15784, Αθήνα τηλ.7277910 Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές

Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης;... 3 3. Ευθύνες Επόπτης Καθηγητή... 3 4. Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Ενηµέρωση Φοιτητών Η Εξαµήνου Σπουδών. Τ"ή"α Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθηνών

Πρακτική Άσκηση. Ενηµέρωση Φοιτητών Η Εξαµήνου Σπουδών. Τήα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθηνών Τ"ή"α Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθηνών Πρακτική Άσκηση Ενηµέρωση Φοιτητών Η Εξαµήνου Σπουδών ρ. Κ.Ν. Βουδούρης, Καθηγητής, Ακαδη4αϊκά Υ8εύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης v.01 Αθήνα, 2014 Τι ΔΕΝ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ 1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο πραγματοποιείται ως εξής για τους μαθητευόμενους των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΜΜΕ)

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΜΜΕ) Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι Δρ Ιωάννης Βασιλάκογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ΛΑΡΙΣΑ 2016 0 Πρόλογος 1 ης έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 1. Πρακτική Άσκηση του Τμήματος ΠΕΔΔ Κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές του Tμήματος ΠΕΔΔ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απευθύνεται σε : Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Έτος - Τάξη Υλοποίηση και Εφαρμογή Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Πράξη: «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 1. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» Οι εργοδότες που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα θεσμοθετήθηκε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φορολογική Λογιστική Ε

Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φορολογική Λογιστική Ε Πρακτική Άσκηση μπορούν να κάνουν φοιτητές που διανύουν το 8 ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και χρωστούν μέχρι 1 μάθημα ειδικότητας Μαθήματα ιδικότητας ξάμηνο ισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση πιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Μαρούσι, Νοέμβριος 2017 1η έκδοση Εισαγωγή Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται στο εξής ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος η έκδοση

Μαρούσι, Σεπτέμβριος η έκδοση ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ./ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Ι.Ε.Κ.) Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2017 2η έκδοση Εισαγωγή Το Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Α. Δημακοπούλου, τηλ. 210-7723030 ((aldim@central.ntua.gr), Σπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Γαβριηλίδου Έφη Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 153 Τηλ.: Fax: Μail:

2 Ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 153 Τηλ.: Fax: Μail: 2 Ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 153 Τηλ.: 2321039906 Fax: 2321039907 Μail: mail@2epal-serron.ser.sch.gr Μεταλυκειακό έτος Τάξη μαθητείας Ενημερωτικό Σημείωμα για Επιχειρήσεις Το Μεταλυκειακό έτος τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο θεσμός της εξάμηνης πρακτικής άσκησης καθιερώθηκε από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. και αποτελεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» Φεβρουάριος 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 Άρθρο 1. Πρακτική Άσκηση α) Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών/ών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κανονισμός Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω EΣΠΑ 1. Στόχοι πρακτικής άσκησης Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα