Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ"

Transcript

1 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 42221, Λάρισα ΠΡΟΣ : Γραφείο Προμηθειών Π.Γ.Ν.Λ Πληροφορίες : Τσιμπόλης Ιωάννης, Ρεσούλ Τζοάν Τηλέφωνα: FAX: Περιοχή Μεζούρλο Τ.θ. 1425, τκ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Λ. ΣΧΕΤ.: Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Κατόπιν της Α153/ απόφασης του Διοικητή, σύμφωνα με την οποία οριστήκαμε μέλη της επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Λ. προχωρήσαμε στην σύνταξη των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α Το Νοσοκομείο μας δεν διαθέτει σύμβαση μέχρι σήμερα με ιδιωτική εταιρεία για την λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Προέκυψε όμως επιτακτική ανάγκη λόγω συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού και απαιτείται άμεσα σύναψη σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την λειτουργία και την συντήρηση των σύνθετων Η/Μ εγκαταστάσεων ή τμήματα αυτών, που υποστηρίζονται από το εκάστοτε εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει και καλύπτονται από τις σχετικές επαγγελματικές άδειες τόσο του τεχνικού προσωπικού. Επίσης ο ανάδοχος είναι συνυπεύθυνος με την Αναθέτουσα Αρχή έναντι των Διοικητικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί στις εγκαταστάσεις που συντηρεί σε συνεργασία πάντα με το μόνιμο προσωπικό 1

2 (συντηρητές τεχνικοί) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, δηλαδή έχει τις αντίστοιχες ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προέλθει από ασθενείς, επισκέπτες και εργαζόμενους του Γ.Ν.Λ., λόγω δυσλειτουργίας ή βλάβης των Η/Μ εγκαταστάσεων που συντηρεί. Το προσωπικό του αναδόχου θα λειτουργεί μαζί με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου ως ενιαίο σύνολο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο μπορεί να υποστηρίξει τη συντήρηση ορισμένων κύριων βασικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η συντήρησή τους ανατίθεται σε άλλο ανάδοχο με διαφορετική διαγωνιστική διαδικασία. Η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων αποτελεί αντικείμενο του αναδόχου. 2. Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση που θα λάβει από τον Προϊστάμενο των Η/Μ εγκαταστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων που αφορά η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. 3. Καθ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά την λειτουργία και την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων. Θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή οποιαδήποτε συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία απαιτούνται. Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά, στον Προϊστάμενο των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, ο οποίος με τη σειρά του θα την κοινοποιεί στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης, αναφορά με τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν. 4. Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων. 5. Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιεί εγγράφως στον Προϊστάμενο του Τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων τις προβλεπόμενες ποσότητες των απαιτούμενων αναλώσιμων και μη, υλικών συντήρησης που θα προμηθεύονται με μέριμνα και δαπάνη του Νοσοκομείου. 6. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 2

3 7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί προσωπικό που θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο «Προσωπικό αναδόχου») και να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία). 8. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ομοιόμορφης εμφάνισης με την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό». 9. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 10. Το προσωπικό (μόνιμοι και εφεδρικοί υπάλληλοι) με ευθύνη του αναδόχου θα εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 11. Με την υπογραφή της σύμβασης θα κοινοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή οι αριθμοί τηλεφώνου του υπεύθυνου και του εφεδρικού του, καθώς επίσης η Ταχυδρομική Διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax του αναδόχου ώστε να υλοποιείται η απαραίτητη συνεννόηση και αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση των κινητών τηλεφώνων του Υπεύθυνου Συντήρησης καθώς και του εφεδρικού του, είναι υποχρεωτική έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί τους, με σκοπό την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί. 12. Ο ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει αμέσως από το Νοσοκομείο κάθε μέλος του προσωπικού του που κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακατάλληλο και να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του με άτομο αντίστοιχων προσόντων. 13. Το προσωπικό του αναδόχου θα εκτελεί καθήκοντα όμοια με αυτά του μόνιμου προσωπικού του Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του. 14. Για το προσωπικό του αναδόχου θα τηρείται παρουσιολόγιο αντίστοιχο με αυτό του μόνιμου προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο θα ελέγχεται καθημερινά από τον Προϊστάμενο Η/Μ Εγκαταστάσεων και την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών. 15. Με την λήξη ή λύση της σύμβασης ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που τέθηκαν στην διάθεσή του κατά την διάρκεια της σύμβασης και όσα θα έχει συλλέξει συμπληρωματικά ο ίδιος, ενημερωμένα με όλες τις τροποποιήσεις που πραγματοποίησε σε αυτά. Επιπλέον θα πρέπει να παραδώσει όποιον εξοπλισμό του παραχωρήθηκε κατά την διάρκεια της 3

4 σύμβασης και ό,τι άλλο έχει έλθει σε γνώση αυτού (κωδικοί Η/Υ και συστημάτων ελέγχου των εγκαταστάσεων κ.λ.π.) με σκοπό την υλοποίηση του συμβατικού έργου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ O ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό δυο (2) ατόμων με τις εξής ειδικότητες: 1 Θερμαστή 1 Τεχνίτη Αερίων Το ανωτέρω προσωπικό θα εργάζεται σε μόνιμη βάση με κυλιόμενο ωράριο, (αργίες και όλες τις ημέρες του μήνα),στο Νοσοκομείο με καθεστώς πενθήμερης οκτάωρης εργασίας σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα του μόνιμου τεχνικού. Τα άτομα που θα απασχολεί πρέπει να διαθέτουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν με την κατάθεση στην Υπηρεσία (τόσο στη φάση κατάθεσης προσφορών όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης) επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. Θερμαστές(1 άτομα) Με πλήρες ωράριο, οι οποίοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ114 ΦΕΚ199/Α/ «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις». Τεχνίτη Αερίων (1 άτομο): Με πλήρες ωράριο, οι οποίοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ112 ΦΕΚ197/Α/ «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής Εγκαταστάσεων Μηχανημάτων Ιατρικών Αερίων, Κέντρα διανομής αερίων, Αυτόματο κέντρο Ο2 κ.λ.π.. 4

5 του Γ.Ν.Λ καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις». Οι αποτελούντες το ανωτέρω τεχνικό προσωπικό ζητείται να έχουν εμπειρία στην εργασία τους τουλάχιστον τρία (3) ετών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Την σχετική ισχύουσα Νομοθεσία. 2. Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, Τ.Ε.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας κ.λ.π. 3. Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνολογικά προηγμένων χωρών, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 4. Τις οδηγίες των κατασκευαστών για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των συσκευών. 5. Τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Οι συνεννοήσεις μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου θα γίνονται εγγράφως. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (υποστήριξη ανθρώπινης ζωής) και της ανάγκης για επείγουσα επέμβαση σε αυτές, σε περίπτωση δυσλειτουργίας τους οι ανωτέρω συνεννοήσεις μπορεί να γίνονται και προφορικά, με την υποχρέωση να καταχωρούνται αυθημερόν στο ημερολόγιο έργου από τον ανάδοχο. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος έχει την γνώμη ότι του ανατέθηκαν εργασίες από το Νοσοκομείο οι οποίες καθιστούν αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχουν ως συνέπεια την παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε οφείλει πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών να υποβάλλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση εγγράφως τις αντιρρήσεις του και να προβεί στην εκτέλεσή τους. ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5

6 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε εργατικό ατύχημα που τυχόν θα προκληθεί στο προσωπικό του ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (εφοδιασμός του προσωπικού του με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κ.λ.π.). Αρμόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι Τεχνικοί Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Η πιστοποίηση εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Η τριμελής επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή: Περικοπή επί του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος έως και 25% όπου διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης (προσδιορίζοντας το ακριβές ποσοστό της περικοπής). Περικοπή επί του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος από 25% έως και 50% όπου διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης (προσδιορίζοντας το ακριβές ποσοστό της περικοπής). Έκπτωση του αναδόχου όταν διαπιστωθεί σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος από τους δύο (2), δεν παρουσιάζεται στο Νοσοκομείο και δεν αναπληρώνεται από αναπληρωματικό, γεγονός που θα πιστοποιείται από την τήρηση του παρουσιολογίου, θα επισημαίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης στα πρακτικά της και θα αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες απουσίας του κάθε εργαζόμενου, ο υπολογισμός του οποίου θα υλοποιείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω απουσίες συνιστούν λόγο για επιπλέον περικοπή. 6

7 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σύνθεση του προσωπικού του αναδόχου ανάλογα με τις ανάγκες της, τόσο ως προς τις απασχολούμενες ειδικότητες όσο και ως προς τον αριθμό του προσωπικού. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού των εργαζομένων του αναδόχου θα γίνεται αυτόματα και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, έπειτα από σχετική εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, να απομακρύνει προσωπικό του αναδόχου εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει με προσωπικό αντίστοιχων προσόντων. Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,40 ΜΕ Φ.Π.Α. 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ/ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απαιτούνται δύο επισκέψεις τον χρόνο για την συντήρηση υποσταθμού /μετασχηματιστή όπως περιγράφεται παρακάτω από εξειδικευμένο συνεργείο που έχει αποδεδειγμένη άδεια για την συντήρηση των μηχανημάτων : 1. Θα πρέπει να γίνει συντήρηση των διακοπτών φτωχού ελαίου και να ελεγχθεί η σωστή λειτουργίας τους. 2. Να γίνει σχολαστικός καθαρισμός των μετασχηματιστών, των επιφανειών των μονωτήρων και του χώρου στον οποίο ευρίσκονται. 3. Να γίνει έλεγχος της εξωτερικής επιφάνειας των αγωγών. 4. Να αντικαταστούν όλα τα σιλικοειδή υγρασίας. 5. Να γίνει έλεγχος της ποιοτικής κατάστασης του ελαίου των μετασχηματιστών. 6. Έλεγχος της στάθμης ελαίου και σε περίπτωση χαμηλής στάθμης πλήρωση ως την απαραίτητη ποσότητα. 7. Μετά τον παραπάνω έλεγχο να παραδοθεί στην τεχνική υπηρεσία η αναλυτική έκθεση με τα χαρακτηριστικά του ελαίου από τον φορέα που έκανε τον έλεγχο. 8. Να ελεγχθεί ολόκληρο το σύστημα για τυχόν διαρροή του ελαίου. 9. Να γίνει σχολαστικός καθαρισμός του πίνακα διανομής χαμηλής τάσης. 10. Θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των κυκλωμάτων διανομής της χαμηλής τάσης και θα επιδιορθωθούν οι τυχόν βλάβες που θα εντοπιστούν κατά τον έλεγχο. 11. Θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης. 12. Θα γίνει έλεγχος και αντικατάσταση των χαλασμένων ασφαλειών των μονίμων πυκνωτών των μετασχηματιστών. 7

8 13. Θα ελεγχθούν οι μεταγωγικοί διακόπτες των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ( θα πραγματοποιεί σενάριο εικονικών διακοπών) και θα υλοποιεί αντικατάσταση τους σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας. 14. Θα γίνει έλεγχος της γείωσης και της αντικεραυνικής προστασίας του υποσταθμού. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά (και σε κάθε δελτίο εργασιών ή τιμολόγιο που θα εκδίδεται, αν υπογραφεί σύμβαση) θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί που συνοδεύουν την κατάσταση των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά να καταθέσει λεπτομερή έκθεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται παραπάνω ή άλλες εργασίες που αυτός θεωρεί αναγκαίες ή προβλέπονται από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης ή την τεχνική νομοθεσία και έχουν παραληφθεί στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού ο συντηρητής υποχρεούται διά των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υποσταθμού, με πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Εάν στην προηγούμενη περίπτωση απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τότε η δαπάνη μόνο των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα το Νοσοκομείο, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία) και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. Μετά το πέρα των εργασιών θα χορηγηθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. 8

9 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απαιτούνται δύο επισκέψεις τον χρόνο για την ετήσια συντήρηση των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 505/ KVA και περιλαμβάνονται : Α) ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Κυκλώματος πετρελαίου. 2. Κυκλώματος ψύξης. 3. Κυκλώματος λίπανσης. 4. Δοκιμή Συσσωρευτή. 5. Δοκιμή Η/Ζ. 6. Όλες οι υπόλοιπες δοκιμές-έλεγχοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 7. Έλεγχος ορθής κατάστασης ιμάντων. 8. Έλεγχος προθερμαντήρα. Β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1. Αλλαγή φίλτρων ελαίου 2. Αλλαγή φίλτρου αέρος 3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου 4. Αλλαγή ελαίου 5. Συμπλήρωση Παραφλού Μετά το πέρα των εργασιών θα χορηγηθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά (και σε κάθε δελτίο εργασιών ή τιμολόγιο που θα εκδίδεται, αν υπογραφεί σύμβαση) θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί που συνοδεύουν την κατάσταση των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά καταθέσει να λεπτομερή έκθεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται παραπάνω ή άλλες εργασίες που αυτός θεωρεί αναγκαίες ή προβλέπονται από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης ή την τεχνική νομοθεσία και έχουν παραληφθεί στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του Η/Ζ ο συντηρητής υποχρεούται διά των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Η/Ζ, με πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Εάν στην προηγούμενη περίπτωση απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τότε η 9

10 δαπάνη μόνο των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα το Νοσοκομείο, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνη Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία) και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ UPS ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απαιτούνται δύο επισκέψεις τον χρόνο για τον έλεγχο του συστήματος αδιάλειπτης παροχής UPS TESCOM KVA όπως περιγράφεται παρακάτω από εξειδικευμένο συνεργείο που έχει αποδεδειγμένη άδεια για την συντήρηση του μηχανήματος : Αναλυτικά, οι εργασίες που προβλέπονται για τον περιοδικό έλεγχο είναι: 1. Οπτικός έλεγχος όλων των τμημάτων του UPS δηλ. συστήματος ανορθωτή, μετατροπέα, συστοιχίας συσσωρευτών, πινάκων, ασφαλειών κλπ. ως εξής : Έλεγχος ανορθωτή (δηλαδή έλεγχος τάσης ανά στοιχείο), έλεγχος συσσωρευτών (κάθε συστοιχίας και δειγματοληπτική μέτρηση τάσης μεμονωμένων στοιχείων), έλεγχος μετατροπέα (δοκιμή με διακοπή στον ανορθωτή - εκφόρτιση μπαταριών), έλεγχος εξόδου 2. Καθαρισμός των εσωτερικών μερών του UPS δηλαδή των μπαρών, ηλεκτρονόμων, διακοπτών, καλωδίων, επαφών, ασφαλειών, συσσωρευτών, κλπ. 3. Συσφίξεις συνδέσεων καλωδίων. 4. Καταγραφή των ανωτέρω ελέγχων και δοκιμών σε δελτίο τεχνικής επίσκεψης. 5. Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές που προβλέπονται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά (και σε κάθε δελτίο εργασιών ή τιμολόγιο που θα εκδίδεται, αν υπογραφεί σύμβαση) θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί που συνοδεύουν την κατάσταση των μηχανημάτων. 10

11 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Ο ανάδοχος μπορεί να επιθεωρεί και να συντηρεί το UPS με περισσότερες από δύο επισκέψεις τον χρόνο σύμφωνα με την κρίση του και ανάλογα με την γενική κατάσταση του μηχανήματος και με τις διατάξεις των προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του. Θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά καταθέσει λεπτομερή έκθεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται παραπάνω ή άλλες εργασίες που αυτός θεωρεί αναγκαίες ή προβλέπονται από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης ή την τεχνική νομοθεσία και έχουν παραληφθεί στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του UPS ο συντηρητής υποχρεούται διά των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του UPS με πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Εάν στην προηγούμενη περίπτωση απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τότε η δαπάνη μόνο των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα το Νοσοκομείο, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνη Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία) και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ 4.000,00 ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού του κεντρικού λεβητοστασίου περιλαμβάνει τα εξής: 1.Συντήρηση καυστήρων ( RIELLO RLS 160 TEM 2, RIELLO RLS 190 TEM 1, RIELLO RLS 130 TEM 2, RIELLO GULLIVER BS&RS TEM 2) και μονάδων. 11

12 2.Συντήρηση λεβήτων ( SCOTCH 1400 No3-No2& SCOTCH No1) και δυο ατμογεννητριών (Octagon ). 3. Χημικός καθαρισμός των τριών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ( SCOTCH 1400 No3-No2& SCOTCH No1). 4.Έλεγχος και πιστοποίηση γραμμής φυσικού αερίου (Λεβητοστασίου, Διοικητηρίου, Φαρμακείου). 8. Έλεγχος και πιστοποίηση ατμογεννητριών σερμπατίνες ατμοδοχείων. Απαιτείται να γίνει συντήρηση και χημικός καθαρισμός ( δυο φορές ανά έτος) των επτά καυστήρων, τριών λεβήτων θέρμανσης και δυο ατμογεννητριών, και θα περιλαμβάνει: Καθαρισμός γλογοκεφαλης Έλεγχος απόστασης σπινθηριστών Έλεγχος ρύθμιση πιεστών Έλεγχος ιονιστή φλόγας Έλεγχος αναλογίας αεριού-αέρα καύσης Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης αερίου Ανίχνευση διαρροών του όλου δικτύου αερίου εντός λεβητοστασίου. Επιθεώρηση κεντ.αποφρακτικης βαλβίδα Έλεγχος πιέσεων εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης Έλεγχος κατάστασης ευκάμπτων συνδέσμων παροχής στους καυστήρες. Έλεγχος επιτηρητή φλόγας Καθαρισμός του συστήματος φλόγας Έλεγχος ποιότητας καύσης φύλλο ελέγχου Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας (ανιχνευτές, ηλεκτροβανες) Έλεγχος αυτομ. Βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης ρελιεφ Έλεγχος ρύθμιση γασ-τραιν Ρύθμιση των υδροστατών λειτουργίας των λεβήτων. Η συντήρηση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο και να δοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά (και σε κάθε δελτίο εργασιών ή τιμολόγιο που θα εκδίδεται, αν υπογραφεί σύμβαση) θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί που συνοδεύουν την κατάσταση των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας του κάθε μηχανήματος. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά καταθέσει λεπτομερή έκθεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται παραπάνω ή άλλες εργασίες που αυτός θεωρεί αναγκαίες ή προβλέπονται από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης ή την τεχνική νομοθεσία και έχουν παραληφθεί στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. Η σύμβαση συντήρησης δεν πρέπει να συνδέεται σε κανέναν τρόπο με την χρήση ή την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων. 12

13 Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία) και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (μονάδες 150) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η συντήρηση των κλιματιστικών περιλαμβάνει: Μηχανικός και χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Έλεγχος ανεμιστήρων, αμπερομέτρηση συμπιεστών. Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών και ρύθμιση. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και μονώσεων. Έλεγχος λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχετεύσεων. Έλεγχος πληρότητας FREON και έλεγχος πιέσεων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά (και σε κάθε δελτίο εργασιών ή τιμολόγιο που θα εκδίδεται, αν υπογραφεί σύμβαση) θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί που συνοδεύουν την κατάσταση των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. 13

14 Η σύμβαση συντήρησης δεν πρέπει να συνδέεται σε κανέναν τρόπο με την χρήση ή την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία) και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ BMS TOY ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.201,40 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα προτιμηθούν οι εταιρείες που κατέχουν πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας για τις εργασίες όπως επίσης θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. Η σύμβαση συντήρησης δεν πρέπει να συνδέεται σε κανέναν τρόπο με την χρήση ή την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Προληπτική συντήρηση-λειτουργία (3 επισκέψεις /έτος) Είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των Μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας. Η συντήρηση θα γίνεται παρουσία τεχνικού του αρμοδίου τμήματος του νοσοκομείου, θα συντάσσεται αναλυτικό δελτίο εργασιών και θα υπογράφεται από τον τεχνικό του ιδρύματος και της εταιρείας. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομενου μεταξύ του 14

15 νοσοκομείου και του αναδόχου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων. Πριν από κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη για συντήρηση, θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική υπηρεσία (τμήμα τεχνικό), τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την επίσκεψη. Στο τιμολόγιο που αφορά την συντήρηση, θα αναφέρεται αναλυτικά η περίοδος για την οποία εξεδόθη, ο αριθμός του δελτίου συντήρησης, ένα φωτοαντίγραφο του δελτίου και θα εκδίδεται αφού περάσει η περίοδος για την οποία αναφέρεται. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να ενταλματοποιηθει το τιμολόγιο - Για το σύστημα BMS κλιματισμού το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει: Έλεγχος καλής λειτουργίας: 1.Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 2.Σύνολο Ρυθμιστών της Andover Controls (σύνολο ΑΚΕ) 3.Αισθητήρια (θερμοκρασίας,υγρασίας,μεταδότες πίεσης,τάσης έντασης ροής κ.λ.π.) 4.Κινητήρες διαφραγμάτων. 5.Κινητήρες τριόδων βαλβίδων. 6.Σύνολο Ρυθμιστών της Andover Controls Ι xp ΧΧΧΧΧ 7.Κινητήρες διαφραγμάτων. 8.Κινητήρες τριόδων βαλβίδων. Προληπτική συντήρηση στον : 1.Έλεγχο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Έλεγχο του Master Controller 3. Έλεγχο των ρυθμιστών των ΑΚΕ 4. Έλεγχο των αισθητηρίων τριόδων βαλβίδων και κινητήρων διαφραγμάτων 5. Έλεγχο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του προγράμματος σε παραθυρική πλατφόρμα 6.Την αντικατάσταση των βλαμμένων ρυθμιστών ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά (και σε κάθε δελτίο εργασιών ή τιμολόγιο που θα εκδίδεται, αν υπογραφεί σύμβαση) θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί που συνοδεύουν την κατάσταση των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικού/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά καταθέσει λεπτομερή έκθεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται παραπάνω ή άλλες εργασίες που αυτός θεωρεί αναγκαίες ή προβλέπονται από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης ή την τεχνική νομοθεσία και έχουν παραληφθεί στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Η σύμβαση συντήρησης δεν πρέπει να συνδέεται σε κανέναν τρόπο με την χρήση ή την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων. 15

16 Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία) και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ TRANE RTAA300 (TEM 2) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης των δύο ψυκτικών συγκροτημάτων RTAA-300 που εξυπηρετούν τις ανάγκες κλιματισμού των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου, θα πρέπει να γίνουν άπαξ τα εξής: Εργασίες συντήρησης με καθαρισμό των στοιχείων των συμπυκνωτών. Σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές στο κιβώτιο εκκίνησης. Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχόν φθορές. Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας, πίεσης, θερμοκρασίας, απορροφητικής ισχύος. Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου. Ξεκίνημα, έλεγχος λειτουργίας. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν 4 έλεγχοι κατάστασης συμπιεστών (oil analysis, 2 ανά συμπιεστή ανά εξάμηνο) με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από το ψυκτικό κύκλωμα και αποστολή του δείγματος στα εργαστήρια TRANE Ευρώπης για περαιτέρω έλεγχο οξείδωσης, μετάλλων, υγρασίας. Σε περίπτωση βλάβης των ψυκτικών, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 8 ωρών από την ώρα που θα του αναφερθεί η βλάβη να προσέλθει για την επιδιόρθωσή της. Θα προτιμηθούν οι εταιρείες που κατέχουν πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας για τις εργασίες που θα αναλάβουν. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος θα παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία, μηνιαίο δελτίο εργασιών στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί για το κάθε συγκρότημα ξεχωριστά καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων σωστής λειτουργίας. Στο προαναφερθέν 16

17 δελτίο εργασιών, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στα προβλήματα που εμφανίστηκαν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν. 2. Τα άτομα που απασχολεί, πρέπει να διαθέτουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος. 3. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ αυτόν. 4. Ο ανάδοχος θα εφοδιάζει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της σύμβασης. 5. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, θα μπορεί να αποκρίνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 6. Να τηρεί την εργατική νομοθεσία. 7. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. 8. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 9. Οι περιελίξεις των κινητήρων καθώς και τα απαιτούμενα ψυκτικά υγρά και τα άλλα αναλώσιμα υλικά συντήρησης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά, σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των ψυκτικών συγκροτημάτων TRANE. 11. Τονίζεται επίσης ότι ο ανάδοχος θα τηρεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις του Γ.Ν.Λ. και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που συμβούν εξαιτίας της εκτέλεσης των εργασιών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικοί όροι Όλοι οι όροι και οι παράγραφοι της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου. 17

18 Θα προτιμηθούν οι εταιρείες που κατέχουν πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας για τις εργασίες που θα αναλάβουν. Επίσης θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικου/ων. Η σύμβαση συντήρησης δεν πρέπει να συνδέεται σε κανέναν τρόπο με την χρήση ή την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ειδικοί Όροι 1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο «Ορισμοί», όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του μήνα κατά την διάρκεια της σύμβασης. Ειδικότερα για τις κεντρικές εγκαταστάσεις στόχος και απαίτηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των παροχών, τοπικών στοιχείων κλιματισμού (F.C.U.), σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών μονάδων και δικτύου αυτών. 2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες καθώς και έναντι οποιαδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων από ασθενείς προσωπικό ή εργαζόμενους του νοσοκομείου. 3. Ο συντηρητής θα πρέπει να είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ή τεχνική εταιρεία που να απασχολεί τουλάχιστον ένα Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό. 4. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων που θα συντηρεί και των συνθηκών των εργασιών, πριν καταθέσει την οικονομική προσφορά. 5. Ο ανάδοχος θα παραδίδει εβδομαδιαία ή όποτε οριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν. 6. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 7. Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα και μη υλικά συντήρησης (λιπαντικά, χημικά, εξαρτήματα κλπ), θα προμηθεύονται με ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας τις προβλεπόμενος ποσότητες των ανωτέρω υλικών. 8. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένες χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 9. Να διαθέτει τα απαραίτητα άτομα τα οποία θα απασχολεί υποχρεωτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου. 10. Τα άτομα που απασχολεί, πρέπει να διαθέτουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος. 11. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ αυτόν. 18

19 12. ΟΗ Διοίκηση του Νοσοκομείου, θα μπορεί να απομακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 13. Να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία) 14. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. 15. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά, σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης -κλιματισμού. 17. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του Αναδόχου μαζί με το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου θα αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο για την συντήρηση και λειτουργία του «εξοπλισμού». Για κάθε ζήτημα συντονισμού προγραμμάτων, ιδιομορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω σύμπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαμβάνει η Διοίκηση του νοσοκομείου, με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου. 18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα απαντά όλο το 24ωρο. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ο συντηρητής υποχρεούται διά των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση (εντός δύο ωρών ), για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 19. Ο Ανάδοχος μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασιών, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του νοσοκομείου εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη απόφαση από την διοίκηση για αυτά. 20. Επιπρόσθετα για την πρόληψη της νόσου των Λεγεωνάριων να ακολουθείται η οδηγία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υποχρεούται ο ανάδοχος να ζητήσει από την Τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Λάρισας. Για τον ίδιο λόγο η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει, δύο φορές ανά έτος, ανάλυση του νερού των ψυκτικών εγκαταστάσεων που θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 21. Ο συντηρητής οφείλει να κάνει προτάσεις προς τη Διεύθυνση Τεχνικού για τη βέλτιστη διαχείριση του υπάρχοντος εξοπλισμού του νοσοκομείου, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επαναλειτουργία μονάδων που πιθανόν δε λειτουργούν. 22. Ο συντηρητής, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να συντάξει μία τουλάχιστον τεχνική έκθεση ενεργειών που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και να την καταθέσει στη Διεύθυνση Τεχνικού. Οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται τόσο στην ιδία εμπειρία του αναδόχου όσο και στην εμπειρία που απέκτησε από τη συντήρηση του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Α. Ορισμοί 19

20 Εξοπλισμός Με τον όρο «εξοπλισμός» εννοούνται: οι εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού (μηχανοστάσια, δίκτυα, εξαεριστήρες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, πύργοι ψύξης, chillers κλπ, εκτός των αερόψυκτων συγκροτημάτων της Trane), το δίκτυο κεντρικής θέρμανσηςψύξης, θερμαντικά σώματα, F.C.U. και τα τοπικά κλιματιστικά τύπου Split. Η παρούσα σύμβαση συντήρησης αναφέρεται στον «εξοπλισμό» που βρίσκεται σε όλο το κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου, εκτός του εξοπλισμού του λεβητοστασίου (καυστήρες, λέβητες, κεντρικές αντλίες). Προληπτική συντήρηση-λειτουργία Με τον όρο προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων εξοπλισμού, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο, οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση και λειτουργία αφορά την συνεχή παρακολούθηση του εξοπλισμού, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλυτέρων βλαβών. Όσο αφορά την έκταση της προληπτικής συντήρησης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Η συντήρηση θα γίνεται παρουσία τεχνικού του αρμοδίου τμήματος του νοσοκομείου, θα συντάσσεται αναλυτικό δελτίο εργασιών και θα υπογράφεται από τον τεχνικό του ιδρύματος, της εταιρείας και τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος που εξυπηρετεί ο εξοπλισμός. Πριν από κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη για συντήρηση, θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική υπηρεσία τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την επίσκεψη. Στο τιμολόγιο που αφορά την συντήρηση, θα αναφέρεται αναλυτικά η περίοδος για την οποία εξεδόθη, ο αριθμός του δελτίου συντήρησης, ένα φωτοαντίγραφο του δελτίου, σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να ενταλματοποιηθει το τιμολόγιο Επανορθωτική συντήρηση Με τον όρο επανορθωτική συντήρηση εννοείται οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του ανάδοχου για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ανάδοχο είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. Γενικά ο συνολικός χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες ετησίως. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το νοσοκομείο αναφορικά με τις βελτιώσεις η αναβαθμίσεις στα μηχανήματα που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος. Αναλώσιμα Θεωρούνται τα υλικά των μηχανημάτων - εξοπλισμού, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. 20

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα