ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35/2012 «Ανάληψη Πιστώσεων ΠΟΕ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 290/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 414/26152/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αναλαμβάνει (εγκρίνει και ψηφίζει) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 τις παρακάτω πιστώσεις ΠΟΕ του Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 Α Μαρ Προμήθεια προγράμματος μηχανοργάνωσης ύδρευσης (σύνδεση με BARCODE, METROLOGIC) 9.594,00 WEB-ONLINE- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε

3 2 Α Μαρ Α Μαρ ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,00 Λοιπές παροχές σε είδος, προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 8.363,72 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 4 Α Μαρ Λογ/σμος 2ος - Ανασύνταξη της αριθμ. 4/89 πράξης αναλογισμού Παραποτάμιας οδού από οδό Δημοκρίτου-Γέφυρα Καστέλλας 3.221,39 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. 5 Α Μαρ Ταχυδρομικά τέλη (αλληλογραφία Δήμου) 767,55 ΕΛΤΑ - ΔΕΚΟ 6 Α Μαρ Υπηρεσίες ταχυδρομείου (τεμ χ 0,1340) 2.108,54 ΕΛΤΑ - ΔΕΚΟ 7 Α Μαρ Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 1.169,89 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 Α Μαρ Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 1.169,72 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 9 Α Μαρ Προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 642,99 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10 Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια διάκοσμου υλικού (λαμπάκια, φωτοσωλήνες, γιρλάντες, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου 7.999,69 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. Εξόφληση 6ου λογ/σμου του έργου <Αποπεράτωση αθλητικού Ξενώνα Δήμου Διρφύων> ,67 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 12 Α Μαρ Λογ/σμος 7ος για το έργο - Αποπεράτωση Αθλητικού Ξενώνα ,75 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 13 Α Μαρ Φύλαξη κτιρίου Ταμιακής Υπηρεσίας 221,40 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 Α Μαρ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες διάφορες) για τις ανάγκες του Δήμου 1.040,35 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΗΜΑΙΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 15 Α Μαρ Λογ/σμος 1ος του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ,00 ΚΟΥΣΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ 16 Α Μαρ Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με χρήση εκσκαφέα για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στο Δήμο 1.722,00 ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ 17 Α Μαρ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και υγειινής ,57 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

4 18 Α Μαρ Προμήθεια επίπλων για το ιατρείο στην Τ.Κ. Τριάδας 2.140,20 ΜΕΤΑΞΑΣ Δ.-ΣΕΓΚΟΣ Α.--ΕΠΙΠΛΑ 19 Α Μαρ Λογαριασμός 2ος του έργου - Οδοποιϊα Στροπώνων (Συνεχιζ) ,34 ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 20 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,76 Αντικατάσταση πίνακα & καλωδίων αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΕΡΙΑ ΤΚ Καθενών 6.500,00 Αντικατάσταση καλωδίων κλπ. Υλικών για την επισκευή υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΡΑΣΑΣ ΤΚ ΚΑΘΕΝΩΝ 1.894,20 ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. 23 Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια αντλίας συντριβανιού για τις ανάγκες του Δήμου 473,55 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,92 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 25 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ- 19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 111,68 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 26 Α Μαρ Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασία για την συντήρηση & επισκευή του μηχανογραφικού κέντρου 204,80 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 27 Α Μαρ Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασία για την συντήρηση & επισκευή του μηχανογραφικού κέντρου 2.030,73 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 28 Α Μαρ Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,06 Προμήθεια & επισκευή ελαστικών των αυτ/των & μηχανημάτων του Δήμου - έτους ,17 ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 30 Α Μαρ Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαχνών 510,00 ΣΑΛΕΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Ο. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 31 Α Μαρ Απολύμανση (απεντόμωση, μυοκτονία & παγίδες περιστεριών) στους χώρους της Βιβλιοθήκης στα Ψαχνά 929,01 ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Ι.ΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ ΟΕ

5 32 Α Μαρ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες) για τις ανάγκες του Δήμου 492,00 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Π. - ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 33 Α Μαρ ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,24 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Χ. ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 34 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Ηχητική κάλυψη της Μουσικής βραδιάς με παραδοσιακούς χορούς & παραδοσιακή μουσική την 30/7/2011, -Γιορτή Μελιού, στην Τ.Κ. Στενής του Δήμου Διρφύων 4.271,40 Εκτέλεση εργασίας με κρουστικό μηχ/μα για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στο Δήμο 344,40 Προμήθεια χρωμάτων για διαγράμμιση, βαψίματα,κλπ για τις ανάγκες του Δήμου 51,28 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ- ΣΤΟΥΜΠΟΣ Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Κ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ& ΠΑΡ.ΣΥΖ.Κ.ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΕ 37 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛ/ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,04 5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛ/ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,40 Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 1.214,81 Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες του Δήμου 926,57 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ.- ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΦΟΥΤΟΥΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. Α.Ε. (ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.) 41 Α Μαρ Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση των κλιματιστικών στα Κοινοτικά Καταστήματα Μίστρου, Πούρνου, Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Αγ.Αθανασίου, Πάλιουρα & Πολιτικών του Δήμου 1.125,00 Χ. ΤΣΑΚΑΛΟΣ - Ε. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΟΕ 42 Α Μαρ Α Μαρ Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής -σύμβαση τεχνικής υποστηριξης, για Δ Τρίμηνο ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου 98,40 3DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔ. ΠΛΗΡΟΦ. 3DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔ. ΠΛΗΡΟΦ. 44 Α Μαρ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 785,40 ALFA SYSTEMS Α.Ε. - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

6 45 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΧΓΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 349,32 ALFA SYSTEMS Α.Ε. - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 46 Α Μαρ Προμηθεια χημικών καιμικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 75,65 Α.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΕ 47 Α Μαρ Προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 146,90 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΤΡΙΣΤΕΛΛΑ- 48 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΗΟ ,77 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. Α.Ε.Ε. 49 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,58 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. Α.Ε.Ε. 50 Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 165,80 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.343,29 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 52 Α Μαρ Προμήθεια υλικού, φωτοτυπικού, μηχανογραφικού, εκτυπωτών, Η/Υ κλπ 9.015,24 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 53 Α Μαρ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων και εντύπων και εκτυπώσεων ,06 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 54 Α Μαρ Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Τ.Ε.Δ.Κ Ν. Εύβοιας & Δήμων Ληλαντίων- Μεσσαπίων -Διρφύων, για το έργο - Αγορά κτιρίου για χρήση γραφείων ΤΕΔΚ Ν. Εύβοιας ,50 Τ.Ε.Δ.Κ Ν. Εύβοιας 55 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Εργασίες για την επισκευή του ΚΗΟ απορριμματοφόρου του Δήμου 369,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΟ απορριμματοφόρου του Δήμου 707,25 Προμήθεια υλικών για την επισκευή & συντήρηση του γηπέδου στο Τ.Κ. Στενής 2.161,74 Προμήθεια καμινάδας για την συντήρηση λεβητοστασίου Κλειστού Γυμναστηρίου Καθενών 615,00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

7 59 Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια ηλεκτρολ. υλικού για την επισκευή & συντήρηση των ηλεκτρολ. εγκαταστ. των γηπέδων στα Τ.Κ Στενής, Μακρυκάπας, Τριάδας, Πολιτικών 1.938,48 Προμήθεια υλικών για την επισκευή & συντήρηση του γηπέδου στο Τ.Δ. Ψαχνών 537,14 ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 61 Α Μαρ Προμήθεια υλικών για την επισκευή & συντήρηση του γηπέδου στο Τ.Κ. Μακρυκάπας 1.499,48 ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 62 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 84,75 Προμήθεια υλικών (σωλήνες) για την Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Στροπώνων 830,86 Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασία για την συντήρηση & επισκευή των Η/Υ & εκτυπωτών του Δήμου 948,99 Συντήρηση και επισκευή (καθαρισμός) εκτυπωτών & ΦΑΞ του Δήμου 86,10 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του Δήμου 240,00 Προμήθεια α) (1) οθόνης Η/Υ -19, β) (1) πληκτρολόγιο & γ) (1) mouse, για τις ανάγκες του Δήμου 163,59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 28,29 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ 69 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια ηλεκτρονικού καταμετρητή & ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων για της ανάγκες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου 338,25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 73,01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 70,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ 1.154,34 ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε (ATHLETICO Α.Ε.Β.Ε.)

8 73 Α Μαρ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (φυτοφάρμακα) για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 287,95 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 74 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ 2010 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΛ. 50,00 Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις υδάτων 1.906,50 Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό οδών 991,57 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΜ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ Προμήθεια καρτών για λογισμικό 77 Α Μαρ υδρομετρητών 1.107,00 ΕΥΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΔΧ ΡΟΥΜΠΗΣ Κ - 78 Α Μαρ Mεταφορά αλατιού 492,00 ΡΟΥΜΠΗΣ Ε 79 Α Μαρ Συνδρομή περιοδικού <<Πόλη και Πολιτική>> για το έτος ,00 Ν.ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ 80 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΔ 857,29 81 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Δ. 20,00 82 Α Μαρ Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμο, κλπ)για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 270,60 83 Α Μαρ Προμήθεια υδρασβέστων 1.494,45 84 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση-επισκευή, οδών,τεχνικών έργων ,48 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΔ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3.239,21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.909,32 87 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 124,72 88 Α Μαρ Προμηθεια σιδηρουλικού & λοιπών υλικών για την προστασία οδών στην Τοπ.Κ. Καμπίων &Καστέλλας 1.488,30

9 89 Α Μαρ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 1.841,13 90 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2.408,11 91 Α Μαρ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 310,76 92 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΔ ΠΑΓΩΝΤΑ, ΝΕΟΥ ΠΑΓΩΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΤΩΝ 1.282,84 93 Α Μαρ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 29,82 94 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ ΤΔ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 598,99 95 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΣ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 216,34 96 Α Μαρ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 807,39 97 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 189,21 98 Α Μαρ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 83,07 ΝΤΟΒΡΟΥ ΕΥΑΓ. ΑΝΝΑ 99 Α Μαρ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΓΓΠ/ΠΕΠ ,33 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 100 Α Μαρ Δαπάνες καθαρισμού & σιδερώματος για τις κουρτίνες & τα τραπεζομάντηλα του Δήμου 36,90 ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡ.

10 101 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 655,24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 1.173,62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 184,04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 4.854,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔ ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ 277,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠ 427,50 ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 107 Α Μαρ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,50 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΑΧΝΩΝ 108 Α Μαρ Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 23,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 68,43 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 110 Α Μαρ Προμήθεια χρωμάτων για διαγράμμιση, βαψίματα, κλπ για τις ανάγκες του Δήμου 238,62 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 111 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΒΑΨΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 487,08 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 112 Α Μαρ Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1.492,67 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΗΠΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 152,92 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ

11 114 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ) 154,70 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 115 Α Μαρ Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κήπων-πρασίνου 3.901, Α Μαρ Προμήθεια Τρακτέρ-Χορτοκοπτικά 16,24 Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 117 Α Μαρ Προμήθεια εργαλείων α) (1)φυσητήρας & β) (1)φυσητήραςαποροφητήρας για τις ανάγκες των εργατοτεχιτών του Δήμου 574,41 Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 118 Α Μαρ Προμήθεια υλικών (πλακάκια) για την συντήρηση δημοτικών καταστημάτων 982,77 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 119 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 226,32 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 120 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 1.583,36 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 121 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΟ απορριμματοφόρου του Δήμου 147,60 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΟ απορριμματοφόρου του Δήμου 196,80 Προμήθεια υλικών (εκτοξευτήρες & ηλεκτροβάνα) για την επισκευή & συντήρηση του γηπέδου στον Πάλιουρα 1.724,99 ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 124 Α Μαρ Προμήθεια μπεκ για τη συντήρηση γηπέδου Δ.Κ Ψαχνών 400,00 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 125 Α Μαρ Προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 1.406,85 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 126 Α Μαρ Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση των κλιματιστικών στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαχνών του Δήμου 184,50 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 127 Α Μαρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,30 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ

12 128 Α Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΗΙ ,45 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 129 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,96 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 130 Α Μαρ Απαλλοτριώση ακινήτων που βρίσκονται στην παραποτάμια οδό ΔΚ Ψαχνών ,24 α) ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ, β) ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ & γ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓ. & ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ(συζ.Σωτηρίου) 131 Α Μαρ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΪΝΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 800,00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ.- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 132 Α Μαρ Εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -(από Ιανουαρ ως & Ιανουαρ. 2010) πρώην Δήμου Διρφύων ,66 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 133 Α Μαρ Εναπόθεση απορριμμάτων Δήμου Διρφύων, στο ΧΥΤΑ -Δεκέμβριος ,17 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 134 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Εναπόθεση απορριμμάτων Δήμου Μεσσαπίων, στο ΧΥΤΑ -Δεκέμβριος ,17 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ ,25 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΜΑΪΟΥ ,46 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΙΟΥΝΙΟΥ ,64 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΙΟΥΛΙΟΥ ,79 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,16 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 140 Α Μαρ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,15 Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

13 141 Α Μαρ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,24 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 142 Α Μαρ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,38 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 143 Α Μαρ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,86 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 144 Α Μαρ Α Μαρ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,09 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,95 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 146 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,81 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,48 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων - (Οκτωβρ-Νοεμβρ. 2010) 4.050,79 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,88 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 150 Α Μαρ Προμήθεια ανταλλακτικών για τη επισκευή & συντήρηση των αυτ/των του Δήμου (ΚΗΟ 7271, ΚΗΙ 8825, ΚΗΟ 7257, ΚΗΙ 3740) 953,25 ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 151 Α Μαρ Προμήθεια ανταλλακτικών για τη επισκευή & συντήρηση των αυτ/των του Δήμου (ΚΗΟ 7275, ΚΗΟ 7273, ΧΑΗ 4683) & του ΜΕ ,00 ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 152 Α Μαρ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ ,47 ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 153 Α Μαρ Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασία για την επισκευή & συντήρηση αυτ/των & μηχ/των του Δήμου 9.127,83 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 154 Α Μαρ Έξοδα για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω ενιαίας αρχής πληρωμών -Δεκέμβριος ,08 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

14 155 Α Μαρ Εργασία με μηχανήματα για συντήρηση αγροτικών δρόμων 4.797,00 ΙΜΕ " Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" - ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 156 Α Μαρ Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου 1.635,90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ 157 Α Μαρ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων - Κατσίκα Ανθούλα (Ιανουαρ. ως Μάιο 368,39 Χ 5 = 1841,95, Ιουν. 377,09, Ιούλ.& Αύγουστ. 2 Χ 375,29 = 750,58 & Σεπτ. 376,47) 3.346,09 ΚΑΤΣΙΚΑ - ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 158 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας για αγωγή του ΟΤΕ κατά 1) Κυριάκου Στούμπου & 2) Δήμου Μεσσαπίων 280,44 Αμοιβή δικηγόρου για παρασταση στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας για την αγωγή του ΟΤΕ ΑΕ κατά του τέως Δήμου Μεσσαπίων 157,44 Προμήθεια υλικών φαρμακείου για το Βοήθεια στο σπίτι 497,67 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161 Α Μαρ Αμοιβή για τρεις κοινοποιήσεις αίτησης κατά των Βασιλικής Κακαβά, Ιωάννη Τζιφή, Αθανασίας Κακαβά κατοίκων Πάλιουρα 201,72 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙ 162 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1.487,88 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 163 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 999,37 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ 164 Α Μαρ Προμήθεια χρωμάτων για διαγράμμιση, βαψίματα,κλπ, για τις ανάγκες του Δήμου 288,18 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ 165 Α Μαρ Προμήθεια χρωμάτων για διαγράμμιση, βαψίματα,κλπ για τις ανάγκες του Δήμου 546,24 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ 166 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΒΑΨΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 336,28 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

15 167 Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ,ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΛΠ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 416,23 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ 168 Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ Α Μαρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 524,59 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΙ απορριμματοφόρου του Δήμου 984,00 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του λέβητα στο Κοινοτικό Κατάστημα Στενής του Δήμου 147,60 Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου 319,80 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΛΑΛΑΚΟΣ - Ε. ΚΥΡΙΛΟΣ ΟΕ ΡΙΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 172 Α Μαρ Α Μαρ Συντήρηση και επισκευή του ΦΑΞ (γραφείο προγραμματισμού) του Δήμου 55,35 Συντήρηση και επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου στο Τ.Κ Στενής & του FAX στο ΚΕΠ Ψαχνών 218,94 Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημεριδα Ευβοική Εβδομάδα, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίων- στο Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων 36, Α Μαρ Τα μέλη της Επιτροπής κκ Χασάνδρας Νικόλαος και Μυλωνάς Ελευθέριος, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης αναφέροντας ότι οι οφειλές έργων πρέπει να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο αφενός για να ξεκαθαρίσει η χρηματοδότησή τους και αφετέρου για να επισημανθούν οι κακοτεχνίες έργων και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες ιδιαίτερα σε έργα του τέως Δήμου Μεσσαπίων. Η παρούσα απόφαση πήρε αυξ. Αριθμό 35 / 2012 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά, 21 / 3 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω αναγραφής λάθους ποσού στο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εισηγητικό µέρος και στην δαπάνη αρ.4 από 375.550,63 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ σε 375.484,21 που είναι το ορθό Αριθ. Απόφ. 12/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα