Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ."

Transcript

1 This document was reproduced from (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.43, 23/2/1961] Κείμενο Ενοποιημένου Νόμου Τροποποιητικοί νόμοι που έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο: Δεν έχουν ενσωματωθεί οποιοιδήποτε τροποποιητικοί νόμοι στο ενοποιημένο κείμενο Τροποποιητικοί νόμοι που δεν έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο: Δεν υπάρχουν τροποποιητικοί νόμοι που να μην έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (11/1961) Συνοπτικός τίτλος Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του /1961 Ερμηνεία Εν τω παρόντι νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου- αρμοδία αρχή της Δημοκρατίας σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον δημόσιον λειτουργόν δεόντως εξουσιοδοτημένον υπ αυτού Δημοκρατία σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου δίκαιον της ιθαγενείας σημαίνει τας εις την ιθαγένειαν της Δημοκρατίας αναφερομένας διατάξεις τας περιεχομένας εις το Παράρτημα Δ της περί Εγκαθιδρύσεως Συνθήκης και εις το άρθρον 198 του Συντάγματος της Δημοκρατίας Πρωτοκολλητής θα έχη την αυτήν έννοιαν ως εν τω περί Όρκων Νόμω

2 Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως σημαίνει την εις την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου αναφερομένην Συνθήκην την συνομολογηθείσαν μεταξύ της Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, και υπογραφείσαν εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, /1961 Αιτήσεις δι ιθαγένειαν 3.-(1) Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας- (α) δυνάμει των παραγράφων (1) και (2) του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως θα γίνεται επί του Τύπου 1 και Τύπου 2 αντιστοίχως, ως ούτοι εκτίθενται εν τω Πρώτω Πίνακι (β) δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 3 ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι. (2) Αίτησις υπάνδρου γυναικός εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας- (α) δυνάμει των παραγράφων (3), (4) και (5) του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 4, Τύπου 5 και Τύπου 6, αντιστοίχως, ως ούτοι εκτίθενται εν τω Πρώτω Πίνακι (β) δυνάμει των παραγράφων (1) και (2) του Άρθρου 6 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 7, και Τύπου 8, αντιστοίχως, ως ούτοι εκτίως ούτοι εκτίθενται εν τω Πρώτω Πίνακι (3)(α) Αίτησις εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας εις ανήλικον πρόσωπον μη συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, γίνεται επί του Τύπου 9 ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι. (β) Αίτησις εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας εις ανήλικον πρόσωπον γεννηθέν κατά το χρονικόν διάστημα των εξ αμέσως επομένων της 16ης Αυγούστου 1960, μηνών, δυνάμει της παραγράφου 6 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 10, ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι. (γ) Αίτησις εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας εις πρόσωπον ανήλικον γεννηθέν κατά το χρονικόν διάστημα των 12 αμέσως επομένων της 16ης Αυγούστου 1960, μηνών, δυνάμει της παραγράφου 10 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ εις την περί

3 Εγκαθιδρύσεως Συνθήκην, γίνεται επί του Τύπου 10, ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι. 11/1961 Στοιχεία υποστηρίζοντα την αίτησιν Εκάστη αίτησις θα υποστηρίζεται υπό τοιούτων περαιτέρω στοιχείων ως η αρμοδία αρχή της Δημοκρατίας ήθελε κρίνει ικανοποιητικά εν εκάστη περιπτώσει. 11/1961 Τύπος χρησιμοποιούμενος ελλείψει προκαθορισθέντος τύπου Δι οιανδήποτε αίτησιν ή δήλωσιν ή οιονδήποτε ζήτημα δυνάμει του δικαίου της ιθαγενείας δι ο ουδείς τύπος καθορίζεται υπό του παρόντος νόμου ή δι ο οι υπό του παρόντος νόμου καθοριζόμενοι τύποι είναι ακατάλληλοι, δύναται να χρησιμοποιήται τοιούτος έτερος τύπος ως η αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει κατάλληλον, ή οιοσδήποτε των υπό του παρόντος νόμου καθοριζομένων τύπων δύναται να προσαρμοσθή κατά τοιούτον τρόπον ως η αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει υπό τας περιστάσεις κατάλληλον. 11/1961 Πιστοποιητικόν Ιθαγενείας Το πιστοποιητικόν ιθαγενείας της Δημοκρατίας θα είναι επί του Τύπου 1 ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Πίνακι και θα υπογράφηται υπό της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας~ και το πρόσωπον δι ο το πιστοποιητικόν εκδίδεται ευθύς ως ήθελε δώσει τον εν τω Τύπω 2 ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Πίνακι, καθοριζόμενον όρκον, ή διαβεβαίωσιν θα είναι, από της ημέρας της εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου, πολίτης της Δημοκρατίας. 11/1961 Ορκοδοσία, κ.λ.π. Πας όρκος, αίτησις, δήλωσις, διαβεβαίωσις ή ένορκος δήλωσις δυνάμει του δικαίου περί ιθαγενείας ή του παρόντος νόμου δίδεται ή γίνεται, ή θα υπογράφεται ενώπιον, ενός εκ των κατωτέρω αναγραφομένων προσώπων:- (α) Εντός της Δημοκρατίας: Δικαστού οιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας~ ή Πρωτοκολλητού ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου ενώπιον του οποίου κατά τον εκάστοτε ισχύοντα νόμον νομίμως δίδονται όρκοι (β) Εκτός της Δημοκρατίας:

4 Οιασδήποτε προξενικής αρχής της Δημοκρατίας, ή οιουδήποτε προσώπου δεόντως εξουσιοδοτηθέντος υπό της Δημοκρατίας να ενεργή επί τούτω διά την Δημοκρατίαν~ ή εάν δεν υπάρχη τοιαύτη προξενική αρχή ή πρόσωπον, του εκάστοτε εξουσιοδοτημένου προσώπου να δέχηται όρκους δι οιονδήποτε δικαστικόν ή έτερον νομικόν σκοπόν υπό του νόμου του τόπου όπου ο ομνύων, αιτών, δηλών, διαβεβαιών, ή ενόρκως καταθέτων ευρίσκεται. 11/1961 Τέλη Διά τα εν τη πρώτη στήλη του Τρίτου Πίνακος καθοριζόμενα ζητήματα θα εισπράττονται τα εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος τούτου αναγραφόμενα τέλη. 11/1961 Παράπτωμα Οιονδήποτε πρόσωπον όπερ προς τον σκοπόν διενεργείας πράξεως ή παραλείψεως προς επίτευξιν παροχής ιθαγενείας της Δημοκρατίας προβαίνει εις οιανδήποτε δήλωσιν ήτις είναι εν γνώσει του ψευδής εις ουσιώδες αυτής μέρος ή συνεπεία βαρείας αμελείας προβαίνει εις οιανδήποτε δήλωσιν ήτις είναι ψευδής εις ουσιώδες τι μέρος, είναι ένοχον αδικήματος τιμωρούμενον διά φυλακίσεως διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους 3 μήνας ή διά προστίμου μη υπερβαίνοντος τας.150 ή δι αμφοτέρων των ποινών της φυλακίσεως και του προστίμου, και το εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριον δύναται να διατάξη την ακύρωσιν παντός πιστοποιητικού ληφθέντος διά ψευδών δηλώσεων ως ανωτέρω. 11/1961 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΥΠΟΣ Ι. Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961 Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της αφορώσης την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης.

5 Εγώ (το πλήρες όνομα του αιτούντος, το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον εν περιπτώσει υπάνδρου γυναικός) (Με κεφαλαία γράμματα) εκ (διεύθυνσις *αιτούντος/*αιτούσης) είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού/*ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν...την... Θρήσκευμα *αιτούντος/*αιτούσης... Παρούσα υπηκοότης *αιτούντος/*αιτούσης... Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)... γεννηθείς εν... την... υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε)... Είμαι *Άγαμος/*Έγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη. 6. Το πλήρες όνομα *της συζύγου/*του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου ή το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον της συζύγου)... και η διεύθυνση *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε)... και η υπηκοότης *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα *της συζύγου/*του συζύγου εάν ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του

6 θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε)... Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, ήμην πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και πρόσωπον όπερ- *(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, , *ή *(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή *(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν) αλλά δεν καθίσταμαι πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?. Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, είχα ως συνήθη διαμονήν... *(α) Γράψατε το όνομα της χώρας)... ήτις είναι χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη εν εδαφίω (ι) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?, *ή Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.? Ίνα καταστή τις πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος (Δ) πρέπει να είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών όστις την 16ην Αυγούστου 1960, επλήρου οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του Παραρτήματος Δ αναγραφομένων προϋποθέσεων (αίτινες είναι αι αυταί μετά των εν παραγράφω 7 του παρόντος τύπου, αναγραφομένων προϋποθέσεων) και όστις είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου καθ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα της αμέσως προηγουμένης της 16ης Αυγούστου, 1960, περιόδου των 5 ετών.

7 ? Αι ούτω καθορισθείσαι χώραι είναι: Το Ηνωμένον Βασίλειον, αι Αποικίαι, τα Προτεκτοράτα, αι Προστατευόμεναι Χώραι, τα υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου εδάφη, το έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας των Εθνών εχούσης διάφορον ιθαγένειαν από την του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ως και οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους. *(β) την Ελλάδα ή την Τουρκίαν, *ή *(γ) Γράψατε το όνομα της χώρας)... ήτις είναι χώρα ή έδαφος μη περιλαμβανομένη εις τας υπό των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένας χώρας ή εδάφη και κατέστην ή δυνατόν να καταστώ άπολις ως εκ του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως. (Εκθέσατε τους λόγους δι ους ο αιτών κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις)... (Γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ο αιτών διέμενε συνήθως, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Εγώ... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης. Εγένετο και υπεγράφη την..., ενώπιον μου... εν... (Υπογραφή) (Υπογραφή) Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον

8 ΤΥΠΟΣ 2. Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961 Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού διά την παροχήν της ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της αφορώσης την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης. Εγώ (το πλήρες όνομα του αιτούντος, το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον εν περιπτώσει υπάνδρου γυναικός)... (Με κεφαλαία γράμματα) εκ (διεύθυνσις *αιτούντος/*αιτούσης). είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού/*ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν... την... Θρήσκευμα *αιτούντος/*αιτούσης... Παρούσα υπηκοότης *αιτούντος/*αιτούσης... Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)... γεννηθείς εν... την... υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε)...

9 Είμαι *Άγαμος/*Έγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη. Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις. 6. Το πλήρες όνομα *της συζύγου/*του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου ή το πλήρες όνομα πλέον το οικογενειακόν τοιούτον της συζύγου... και η διεύθυνση *αυτού/*αυτής *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτού/*αυτής, εάν απέθανε) και η υπηκοότης *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα *της συζύγου/*του συζύγου εάν ζη, και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε) Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, δεν ήμην πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, αλλά πολίτης της (γράψατε την υπηκοότητα του αιτούντος αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) Είμαι πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής όπερ- *(α) την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου? *(β) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ προσώπου όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν). *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Εγώ,... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης. (Υπογραφή)...

10 Εγένετο και υπεγράφη την ενώπιον μου... εν... (Υπογραφή)... Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι. ΤΥΠΟΣ 3. Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961 Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16oν έτος της ηλικίας αυτού διά την παροχήν της ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος Δ της αφορώσης την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης. Εγώ (το πλήρες όνομα του αιτούντος, το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον εν περιπτώσει υπάνδρου γυναικός) (Με κεφαλαία γράμματα) εκ (διεύθυνσις *αιτούντος/*αιτούσης). είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού */ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος......

11 γεννηθέν εν...την Θρήσκευμα *αιτούντος/*αιτούσης... Παρούσα υπηκοότης... Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός)... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) γεννηθείς εν... την... υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκόοτητα του πατρός εάν ούτος ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)... Είμαι *Άγαμος/*Έγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη. 6. Το πλήρες όνομα *της συζύγου/*του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου ή το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον της συζύγου... και η διεύθυνση *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε)... και η υπηκοότης *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα *της συζύγου/*του συζύγου εάν ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε)... Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών έχων ως συνήθη διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ούτω διαμένατε)...(γράψατε

12 ημερομηνίας καθ ας διεμένατε εν τη Νήσω της Κύπρου κατά την περίοδον των 5 αμέσως προηγουμένων της 16ης Αυγούστου, 1960, ετών) από της... μέχρι της... και είμαι πρόσωπον... *(α) εις ο παρεσχέθη υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως (γράψατε τον αριθμόν και την ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου). Αριθμός... Ημερομηνία εκδόσεως... ούτινος το όνομα περιελήφθη εν πιστοποιητικό πολιτογραφήσεως παρασχεθέντι υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου (γράψατε τον αριθμόν και την ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου ως και το όνομα του προσώπου εις ο το πιστοποιητικόν παρεσχέθη). Αριθμός... Ημερομηνία εκδόσεως... παρεσχέθη εις... *ή (β) όπερ ενεγράφη υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου) ήτοι (εκθέσατε τον τρόπον εγγραφής ως και τον αριθμόν και ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού εγγραφής)... Αριθμός... Ημερομηνία... *ή (γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν) *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Εγώ...

13 επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης. (Υπογραφή)... Εγένετο και υπεγράφη την ενώπιον μου... εν... (Υπογραφή)... Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι. Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις. ΤΥΠΟΣ 4. Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961 Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό γυναικός συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου δικαιουμένου εις υποβολήν Αιτήσεως δι Ιθαγένειαν δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ και της οποίας ο γάμος υφίσταται εισέτι. Εγώ (το πλήρες όνομα, ως και το οικογενειακόν τοιούτον της αιτούσης) (Με κεφαλαία γράμματα)

14 εκ (διεύθυνσις αιτούσης) είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν... την... Θρήσκευμα αιτούσης... Παρούσα υπηκοότης αιτούσης. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) γεννηθείς εν...την υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε)... Ετέλεσα τον γάμον μου εν... την...μετά (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου)... εκ (γράψατε την διεύθυνσιν του συζύγου)

15 ... Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν... την... και η υπηκοότης αυτού είναι... Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου)... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)...γεννηθείς εν... την... Ο γάμος μου υφίσταται εισέτι. Ο σύζυγος μου δικαιούται όπως υποβάλη αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου *1/*2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως? και *υποβάλλει/*έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της εν λόγω αιτήσεως) *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Εγώ... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης. (Υπογραφή)... Εγένετο και υπεγράφη την ενώπιον μου... εν...

16 (Υπογραφή)... Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή ή έτερον πρόσωπον ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι. *Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.? Αι παραγράφοι 1 και 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως έχουν ως ακολούθως:- 1. Πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συμφωνίας, ήτο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και επλήρου οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων, δεν καθίσταται όμως, δυνάμει του αυτού Άρθρου?, πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου, θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου, εάν- (α) αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν οιανδήποτε των εν εδαφίω (ι)? της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων χωρών ή εδαφών? ή (β) αμέσως προ της ημερομηνίας ταύτης, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Ελλάδα ή Τουρκίαν? ή (γ) αμέσως προ της ημερομηνίας ταύτης είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν χώραν ή έδαφος μη αναφερομένην εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου, και ως εκ του παρόντος Παραρτήματος κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις. 2. Πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής όπερ δεν ήτο, αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, θα δικαιούται όπως τη υποβολή αιτήσεως προς την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου. Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής σημαίνει πρόσωπον όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου ή όπερ κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τοιούτου προσώπου.

17 ? Αι εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 αναφερόμεναι προϋποθέσεις είναι αι ακόλουθοι:-? Αι εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 αναφερόμεναι προϋποθέσεις είναι αι ακόλουθοι:- Το ενδιαφερόμενον πρόσωπον δέον να είναι πρόσωπον όπερ- (α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, ? ή (β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914? ή (γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων.? Αι ούτω καθορισθείσαι χώραι είναι: το Ηνωμένον Βασίλειον, Αποκίαι, Προτεκτοράτα, Προστατευόμεναι Χώραι, Εδάφη υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου, το έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας των Εθνών εχούσης διάφορον ιθαγένειαν από την του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους. ΤΥΠΟΣ 5. Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961 Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό υπάνδρου γυναικός, πολίτιδος του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου πληρούντος οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του Παραρτήματος Δ ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων και της οποίας ο γάμος ελύθη προϋποτιθεμένου ότι οι εν εδαφίοις (α), (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4, ειδικώς καθοριζόμενοι όροι πληρούνται. Εγώ (το πλήρες όνομα, ως και το οικογενειακόν τοιούτον, της αιτούσης)...

18 ... (Με κεφαλαία γράμματα) εκ (διεύθυνσις αιτούσης)... είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν εν... την Θρήσκευμα αιτούσης... Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός)... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)... Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις. Ετέλεσα τον γάμον μου εν... την... μετά του (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου) εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν του συζύγου εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε )... Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν... την... και η παρούσα υπηκοότης αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του συζύγου εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)...

19 Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου)... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) γεννηθείς εν... την... Ο γάμος μου ελύθη την (γράψατε την ημερομηνίαν καθ ην ελύθη ο γάμος) λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου... Ο σύζυγος μου *είναι/*ήτο πρόσωπον όπερ... *(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, , *ή *(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή *(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν) (Η παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή εάν ο γάμος ελύθη προ της 16ης Αυγούστου, 1960). Την 16ην Αυγούστου, 1960, ήμην πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν. *(α) (Γράψατε την χώραν)... ήτις ήτο χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη εν εδαφίω (γ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως,? *ή *(β) την *Ελλάδα ή *Τουρκίαν, *ή *(γ) (Γράψατε το όνομα της χώρας)... ήτις είναι χώρα μη αναφερομένη εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου, και κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις ως εκ του Παραρτήματος Δ (γράψατε τους λόγους δι ους η αιτούσα κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις)

20 ... (γράψατε την διεύθυνσιν εις ην η αιτούσα διέμενε συνήθως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) (Η παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή εάν ο γάμος ελύθη κατά ή μετά την 16ην Αυγούστου, 1960). Την 16ην Αυγούστου, 1960, ο σύζυγος μου ήτο πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν. (α) (Γράψατε το όνομα της χώρας)... ήτις είναι χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη εν εδαφίω (1) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?, ή *(β) την *Ελλάδα ή *Τουρκίαν, ή *(γ) (Γράψατε το όνομα της χώρας)... ήτις είναι χώρα ή έδαφος μη περιλαμβανομένη εις τας υπό του εδαφίου (α) και (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένας χώρας ή εδάφη, κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις ως εκ του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως. (γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ο σύζυγος της αιτούσης διέμενε συνήθως, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960)... *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου. Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.? Αι ούτω ειδικώς καθοριζόμεναι χώραι είναι: Το Ηνωμένον Βασίλειον, Αποικίαι, Προτεκτοράτα, Προστατευόμεναι Χώραι, τα υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου Εδάφη, ή το έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας Εθνών εχούσης διάφορον ιθαγένειαν από την του

21 Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου Εγώ... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης. (Υπογραφή)... Εγένετο και υπεγράφη την ενώπιον μου... εν... (Υπογραφή)... Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι. ΤΥΠΟΣ 6. Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961 Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 5 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό υπάνδρου γυναικός συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου Κυπριακής καταγωγής μη κεκτημένου την Ιθαγένειαν του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, και της οποίας ο γάμος ελύθη. Εγώ (το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον)... (Με κεφαλαία γράμματα)

22 εκ (διεύθυνσις αιτούσης)...είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν εν... την... Θρήσκευμα αιτούσης... Παρούσα υπηκοότης αιτούσης. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός)...εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)... γεννηθείς εν...την......υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)... Ετέλεσα τον γάμον μου εν... την... μετά του (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου)... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν του συζύγου, εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε)... Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν...την... και η υπηκοότης αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του συζύγου, εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)...

23 *Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις. Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου)... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) γεννηθείς εν... την... Ο γάμος μου ελύθη την (γράψατε την ημερομηνίαν καθ ην ελύθη ο γάμος)...λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου. 9. Ο σύζυγος μου *είναι/*ήτο πρόσωπον Κυπριακής, εν τω πνεύματι της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Δ της αφορώσης την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου, καταγωγής? καθότι *(α) την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου? *ή *(β) *κατάγεται/*κατήγετο εξ αρρενογονίας εκ προσώπου όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Εγώ... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την επίσημον ταύτην δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης. (Υπογραφή)... Εγένετο και υπεγράφη την ενώπιον μου... εν... (Υπογραφή)... Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή οιονδήποτε

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος εύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o ικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 111/85 Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a')

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a') ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1191 Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής: α) Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ) β) Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) γ) Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων ΝΟΜΟΣ 350/1976 Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων Άρθρο 1 1. Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί κρισίµου εθνικού θέµατος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γ.Ε. Αρ.45/80/Υ2/2, 88(Γ)/89/Υ156 10 Οκτωβρίου, 2008 Τομέας Ατομικών Δικαιωμάτων/Ελευθεριών Νομικής Υπηρεσίας (Διεθνής Πτυχή) ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Κο. Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός 1 2. Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις α) Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισιτήριους εξετάσεις των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα