Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής /Π..Ε 04/ ,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 Επέκταση δικτύων οµβρίων ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-1 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-2 : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-3 : Ε ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-4 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-5 : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-6 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-7 : ΣΙ ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-8 : ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-9 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-10 : ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-11 : ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-12 : ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-13 : ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ upvc... 47

3 Επέκταση δικτύων οµβρίων ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-1 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1. Αντικείµενο Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στις κάθε είδους εκσκαφές που απαιτούνται για την κατασκευή των υπόψη έργων. Γενικά για τους χωµατισµούς ισχύει η ΠΤΠ Χ Αναγνώριση, επισήµανση εµποδίων, επί τόπου χάραξη έργων, κ.λπ. 2.1 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους, όπου προβλέπεται να γίνει η κατασκευή των έργων. Εκτός από τα εµπόδια, που είναι εµφανή επί του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει ν' αναζητήσει, µε συγκέντρωση πληροφοριών και διαγραµµάτων και ερευνητικές τοµές, και τα αφανή εµπόδια και κυρίως τα υπόσκαφα και τους αγωγούς κοινής ωφελείας ( ΕΗ, ΟΤΕ, υδρεύσεως κ.λπ.). Όλα τα στοιχεία των εµποδίων που θα επισηµανθούν πρέπει ν' απεικονισθούν σε σχέδια καταλλήλων κλιµάκων. 2.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην επί τόπου χάραξη των έργων. Κατά τη σύνταξη των τελικών σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η κατά µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, οι υψοµετρικές δεσµεύσεις της χάραξης του αγωγού. ιευκρινίζεται ότι οι µηκοτοµές θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:1000 για τα µήκη και 1:100 για τα ύψη. Εφόσον προκύψουν διαφορές µεταξύ των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους (υψόµετρα, αποστάσεις, κ.λπ.) και των αντιστοίχων στοιχείων της µελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανασυντάξει την µελέτη σύµφωνα µε όσα επί µέρους στοιχεία του άρθρου 217 του Π.. 696/1974 απαιτούνται, λαµβάνοντας υπόψη και όλες τις παραδοχές της µελέτης. Για τις τυχόν, γενικότερα, τροποποιήσεις της µελέτης εφ' όσον απαιτείται πρέπει να ζητείται η γνώµη του µελετητή. Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των έργων µπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των έργων σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα έχει καθορισθεί. 2.3 Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες κ.λπ.), πρέπει να διατηρηθούν µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. 2.4 Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και διαβήµατα, ώστε οι αρµόδιοι οργανισµοί κοινής ωφελείας να

4 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 2 µετακινήσουν τυχόν στύλους, καλώδια, σωλήνες κ.λπ εφόσον η µετακίνηση αυτή είναι, µετά σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, απολύτως αναγκαία για την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε προσθέτου αποζηµιώσεως ή παρατάσεων προθεσµίας εάν οι οργανισµοί κοινής ωφελείας καθυστερήσουν να προβούν στις µετακινήσεις αυτές. 2.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 3. Προκαταρκτικές εργασίες 3.1 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών θα εκτελεσθούν οι εξής προκαταρκτικές εργασίες σε όλη την περιοχή της κατάληψης των έργων. Αφαίρεση επιφανειακού στρώµατος φυτικής γης Κοπή και εκρίζωση πάσης φύσεως θάµνων και δένδρων Κατεδάφιση κάθε είδους κτισµάτων, µαντρότοιχων, περιφράξεων κ.λπ. Καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωµάτων 3.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα του να ζητήσει άδειες (κατεδάφισης, κοπής δένδρων, τοµής οδοστρωµάτων κ.λπ.) από τις κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές. Οι δαπάνες έκδοσης των αδειών αυτών βαρύνουν τον Εργολάβο. Ουδεµίας αποζηµιώσεως ή/και παράτασης προθεσµίας δικαιούται ο Ανάδοχος για τυχόν καθυστέρηση εκδόσεως των ανωτέρω αδειών. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις ισχύουσες σχετικές αστυνοµικές και άλλες διατάξεις. 3.3 Η µεταφορά σ' οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη της επιφανειακής φυτικής γης (όπου απαιτείται) και των προϊόντων κατεδαφίσεων, εκθαµνώσεων, εκριζώσεων, αποσυνθέσεως οδοστρωµάτων κ.λπ., θα γίνει µε ευθύνη του Εργολάβου σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές. 3.4 Επισηµαίνεται ότι η κοπή του ασφαλτοτάπητα πρέπει να γίνει µε ειδικά µηχανήµατα έτσι ώστε να προκύπτουν ευθύγραµµες παρειές και οµαλές επιφάνειες. 4. Εκσκαφές 4.1 Χαρακτηρισµός και κατάταξη εκσκαφών Οι εκσκαφές χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο της ΠΤΠ Χ-1, σε εκσκαφές είτε σε εδάφη γαιώδη και ηµιβραχώδη, είτε σε εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη. ιευκρινίζεται ότι στην κατηγορία του βράχου υπάγονται και τα εντός του εδάφους τυχόν υπάρχοντα σκυροδέµατα (οπλισµένα ή άοπλα) και λιθοδοµές εφ' όσον σε ξεχωριστό κοµµάτι έχουν όγκο µεγαλύτερο από 0,20 µ 3.

5 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 3 Για τη διαδικασία χαρακτηρισµού των εκσκαφών ισχύει η παράγραφος της ΠΤΠ Χ Οι εκσκαφές εκτελούνται σε διαµορφωµένους δρόµους οποιασδήποτε µορφής (ασφαλτοστρωµένους, από σκυρόδεµα, χωµατόδροµους, µε ή χωρίς κρασπεδόρειθρο). 4.2 Εκτέλεση των εκσκαφών Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν µε βάση γενικά τους κανόνες ασφαλείας µε αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εκσκαφές σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση Χρήση εκρηκτικών υλών δεν επιτρέπεται. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει κάθε απαιτούµενο µέτρο για την ασφάλεια του εργαζοµένου προσωπικού και κάθε τρίτου, όπως επίσης και για την ασφάλεια κτισµάτων κ.λπ. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα ή ζηµιά που τυχόν συµβεί. Καµία αποζηµίωση ή αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο Ανάδοχος σε περίπτωση άρνησης των Αστυνοµικών Αρχών να χορηγήσουν άδεια χρησιµοποίησης εκρηκτικών Εάν κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εµπόδια από σκυροδέµατα (άοπλα ή οπλισµένα) λιθοδοµές, πλινθοδοµές κ.λπ. αυτά καθαιρούνται και τα προϊόντα της καθαίρεσης αποµακρύνονται, µεταφερόµενα σ' οποιαδήποτε απόσταση και απορριπτόµενα σε θέσεις που επιτρέπεται από τις Αστυνοµικές Αρχές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προστατεύει µε δαπάνες του τα σκάµµατα από επιφανειακά νερά µε την κατασκευή µικρών προχείρων αναχωµάτων κατά µήκος του σκάµµατος ή να αποµακρύνει τα κάθε είδους νερά από τα σκάµµατα µε αντλήσεις. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση για αυξηµένες δαπάνες εκσκαφών, λόγω συναντήσεων υπόγειων ή επιφανειακών στάσιµων, ή ρεόντων νερών, ανεξάρτητα του αν θα απαιτηθούν αντλήσεις ή όχι Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια. Οι διαστάσεις των τυπικών διατοµών ισχύουν ανεξάρτητα βάθους και φύσεως εδάφους και η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει βάσει αυτών τόσο για τις εκσκαφές όσο και για τα υλικά πλήρωσης Ακόµα σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµία αποζηµίωση,

6 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 4 να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα, είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. Το υλικό της επανεπίχωσης θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15εκ πριν από τη συµπύκνωση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή πέρα από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 4.3 Σκάµµατα αγωγών Τα σκάµµατα εγκατάστασης αγωγών θα έχουν κατ' ελάχιστον το καθοριζόµενο στην µελέτη πλάτος που ορίζεται σαν "συµβατικό πλάτος σκάµµατος αγωγών". Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών των σκαµµάτων, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση του εδάφους ή τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χάραξης (σε δρόµο µε πυκνή κυκλοφορία, φορτία οχηµάτων σε µικρή απόσταση από το σκάµµα κ.λπ.). Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει κατά την κρίση της την εφαρµογή αντιστηρίξεων και σε τµήµατα που ο Ανάδοχος δεν εφαρµόζει αντιστηρίξεις ή/και την ενίσχυση των εφαρµοζοµένων από τον Ανάδοχο αντιστηρίξεων. Πάντως η µη χρήση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του δικαιώµατος αυτού δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη. Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε το µέσο αντιστήριξης (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή µε τα τοιχώµατα της εκσκαφής. Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης. Εφόσον απαιτηθεί διεύρυνση του πλάτους του σκάµµατος προκειµένου να τοποθετηθεί αντιστήριξη των παρειών οποιουδήποτε τύπου χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στενότητας χώρου στην κατασκευή της σωλήνωσης, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει την απαιτούµενη διεύρυνση, χωρίς όµως να επιµετράται ο πρόσθετος αυτός όγκος εκσκαφών (και επιχώσεων), αφού σε κάθε περίπτωση τα

7 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 5 σκάµµατα θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται µε βάση τις συµβατικές διατοµές σκαµµάτων αγωγών που περιλαµβάνονται στη µελέτη του έργου, στις δε τιµές µονάδας των επί µέρους εργασιών έχουν συνεκτιµηθεί και οι παραπάνω παράµετροι Κάθε κατάπτωση παρειάς ή πρανούς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίπτωση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε παρειές ή πρανή που είτε είχαν, είτε δεν είχαν αντιστηριχθεί και οι οποιεσδήποτε συνέπειες από τέτοια κατάπτωση, όπως εργατικά ατυχήµατα ή ατυχήµατα σε τρίτους ή ζηµιές σε οποιεσδήποτε κατασκευές ή το κατασκευαζόµενο έργο, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται, σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση βλαβέντων έργων, αναλαµβάνοντας κάθε γενικά αστική και ποινική ευθύνη. Πάντως, ανεξάρτητα µε ποια µορφή εκσκαφθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω τα σκάµµατα, η επιµέτρηση των εκσκαφών και πληρωµή και αποζηµίωση του Ανάδοχου, θα γίνει µε βάση τις "συµβατικές διατοµές σκαµµάτων αγωγών" στις οποίες προβλέπονται κατακόρυφα πρανή Για την πρόληψη ατυχηµάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων και σκαµµάτων κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για τη νύχτα Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα, να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγµατα για την πρόληψη ατυχηµάτων από πτώση εργατών, ή διαβατών, ή τροχοφόρων στο όρυγµα. Η µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στήριξης, πρέπει να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επίσης, κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει µικρού ύψους ξύλινα φράγµατα ικανά να συγκρατήσουν πέτρες, σκύρα ή χώµατα που παρασύρονται προς το σκάµµα έτσι ώστε να µην παρουσιάζεται κίνδυνος ατυχηµάτων, για το προσωπικό που βρίσκεται στο εσωτερικό του ορύγµατος ή σκάµµατος Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα. Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότητα. 5. Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 5.2 Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 5.3 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. Γενικά θα πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο απόλυτα ελεγχόµενο, έτσι ώστε να µην κινδυνεύσουν οι παρακείµενες κατασκευές από

8 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 6 καθιζήσεις. Σε περίπτωση που από τις ενέργειες του Αναδόχου προκύψει βλάβη ή κίνδυνος βλάβης παρακείµενης κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άµεση αποκατάσταση του προβλήµατος µε δικές του δαπάνες. 5.4 Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. Η απ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 5.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη. 5.6 Τονίζεται ότι όλα τα προστατευτικά µέτρα αποστράγγισης των σκαµµάτων θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, πριν ν αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο, το οποίο προστατεύουν. 6. Αποκοµιδή προϊόντων εκσκαφών 6.1 Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιάµεσων ξύλινων δαπέδων (παταριών), είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 µ από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλειά τους. 6.2 Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλη θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες αρχές, µετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 6.3 Οι αναπετάσεις καθώς και οι φορτοεκφορτώσεις µεταφορές προϊόντων εκσκαφών που προορίζονται για επανεπίχωση δεν επιµετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαίτερα. Η δαπάνη για τις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνεται στην δαπάνη εκσκαφής. Οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές για απόρριψη επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, ανεξάρτητα της απόστασης µεταφοράς 7. Αποθέσεις 7.1 Πριν από την έναρξη απόθεσης περισσευµάτων ορυγµάτων από µια συγκεκριµένη θέση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητάει έγγραφη έγκριση από την Υπηρεσία Επίβλεψης, έχοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία θα δεχθεί να αποτεθούν µόνον

9 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 7 τα χειρότερης ποιότητας προϊόντα ορυγµάτων, ενώ τα καλύτερης ποιότητας θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων (π.χ. απαγορεύεται η απόθεση προς απόρριψη κοκκωδών υλικών όταν από το ισοζύγιο χωµατισµών θα προέκυπτε η άποψη χρησιµοποίησής τους). Με την παραπάνω θεώρηση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το παραπάνω επίταγµα. Στην περίπτωση κατά την οποία το τυχόν πρόγραµµα της προσφοράς του διαγωνιζόµενου δεν εξασφαλίζει αυτήν τη δυνατότητα, αυτό δεν νοµιµοποιεί το πρόγραµµα της προσφοράς γιατί σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προσαρµόσει το πρόγραµµά του σύµφωνα µε τα παραπάνω. 7.2 Σε κάθε περίπτωση οπουδήποτε γίνεται απόθεση περισσευµάτων ορυγµάτων αυτή θα γίνεται κατά επιµεληµένο τρόπο µε διαδοχικές διαµορφώσεις σε στρώσεις. εν θα επιτραπούν αδιαµόρφωτες αποθέσεις (ή/και ασυµπύκνωτες αν απαιτείται και συµπύκνωση σε µέσο ύψος αποθέσεων µεγαλύτερο του 1,00 µ). 8. Περιλαµβανόµενες δαπάνες Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τις εκσκαφές περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη σύµφωνα µε τα παραπάνω και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά όλες οι δαπάνες για: τις τοπογραφικές εργασίες και την επί τόπου χάραξη των έργων όπως προβλέπεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, την ανηγµένη δαπάνη των οποιωνδήποτε προσπελάσεων και διαµόρφωση λωρίδων εργασίας που θα απαιτηθούν, την αναγνώριση, επισήµανση εµποδίων, εκτέλεση ερευνητικών τοµών, κ.λπ. σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της παρούσας, την κοπή µε ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση και άρση του υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος, την αφαίρεση στρώµατος επιφανειακής γης, εκθάµνωση, εκρίζωση δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, την λήψη ειδικών µέτρων για την αντιµετώπιση των δυσχερειών που θα προκύψουν από την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, αλλά και την καθαίρεση κατασκευών και µεταφορά σ' οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη των προϊόντων αυτών, την εκτέλεση των κυρίως εκσκαφών, σ' οποιοδήποτε βάθος πραγµατοποιηθούν από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, την διαλογή κατά την κρίση του Αναδόχου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα και ακατάλληλα, σύµφωνα µε τα τεύχη της ηµοπράτησης και την ΠΤΠ Χ1,

10 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 8 την προστασία των σκαµµάτων και ορυγµάτων από τα επιφανειακά νερά και τη λήψη των απαιτούµενων αποστραγγιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 5, τις κάθε είδους αντλήσεις που θα απαιτηθούν σε οποιοδήποτε πλάτος και στάθµη, και την λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 5 του παρόντος, την µόρφωση και την γενική εξοµάλυνση του πυθµένα και, αν είναι αναγκαία, και των παρειών του σκάµµατος και τη συµπύκνωση του πυθµένα, τις περιφράξεις, διαβάσεις και µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας, την άρση οποιωνδήποτε καταπτώσεων, την στοιχειώδη µόρφωση των επιφανειών του ορύγµατος, τις κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις - µεταφορές - αποθέσεις - αναπετάσεις µέχρι τις θέσεις προσωρινής εναπόθεσης και διαλογής. την ανηγµένη δαπάνη των πρόσθετων εκσκαφών πέρα από την "συµβατική διατοµή" και την ανηγµένη δαπάνη της συµπλήρωσης του τυχόν επιπλέον όγκου µε κατάλληλο υλικό, την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ) τη δαπάνη των προσωρινών γεφυρώσεων, µε λαµαρίνες ή άλλα κατάλληλα δοµικά στοιχεία, σκαµµάτων πλάτους µικρότερου των 3,00 µ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών και οχηµάτων, εφόσον για τα τελευταία δεν είναι δυνατόν κατά τις Αρµόδιες Αρχές να γίνει εκτροπή τους σε άλλες διαδροµές για παράκαµψη των σκαµµάτων, τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις, όπως ορίζεται στο Τιµολόγιο. 9. Επιµέτρηση και πληρωµή Η επιµέτρηση των εκσκαφών ορυγµάτων θα γίνει ανά κατηγορία εδάφους, σε κυβικά µέτρα όγκου σκαµµάτων που θα προκύπτουν από τα πραγµατικά µήκη και βάθη σκαµµάτων και τα "συµβατικά πλάτη σκαµµάτων αγωγών". Τα µήκη των σκαµµάτων µετρώνται κατά τµήµατα από άξονα σε άξονα φρεατίου. Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τα κυβικά µέτρα που θα προκύψουν από την επιµέτρηση επί την αντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Π. ΠΜ-1 Συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις συνθήκες της περιοχής στην οποία αυτό κατασκευάζεται, σε σχέση µε τα περιλαµβανόµενα στα νέα εγκεκριµένα Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ Ε, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, επισηµαίνονται τα εξής :

11 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 9 Τα άρθρα περί «εκσκαφών ορυγµάτων», εφαρµόζονται σε όλες τις εκσκαφές του έργου ανεξαρτήτως θέσης στην οποία γίνονται (εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής). Η αποζηµίωση των εκσκαφών ορυγµάτων γίνεται µε τρόπο ενιαίο ανεξαρτήτως του πλάτους και του βάθους του σκάµµατος. Η δαπάνη για τη λήψη µέτρων ασφαλείας και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδος των εκσκαφών και δεν αµοίβεται ιδιαίτερα. Με την έννοια «πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής» νοείται η απόθεσή τους σε οποιαδήποτε θέση του έργου προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν για επενεπίχωση σκαµµάτων.

12 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-2 : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 1. Αντικείµενο Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις εργασίες που αφορούν την επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή µε θραυστό υλικό λατοµείου των οποιασδήποτε µορφής ορυγµάτων κατασκευής των έργων του δικτύου. 2. Γενικά Η επίχωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους µέχρι 25 εκ. οι οποίες θα διαβρέχονται κατάλληλα, προκειµένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει µετά την εργασία συµπύκνωσης την απαιτούµενη πυκνότητα. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή µετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να παίρνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. Ειδική φροντίδα θα πρέπει να ληφθεί κατά την συµπύκνωση του βαθύτερου τµήµατος του ορύγµατος κοντά στον αγωγό, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε µετακίνηση ή ζηµιά του αγωγού. Για τούτο και η συµπύκνωση των κάθε είδους υλικών επίχωσης (άµµος ή κατάλληλο υλικό εκσκαφής) µέχρι ύψους 70 εκ. υπεράνω της άνω γενέτειρας του αγωγού, θα γίνεται µε την βοήθεια χειροκόπανου. Η συµπύκνωση της επίχωσης πάνω από το ύψος αυτό θα γίνεται µε κατάλληλα µηχανικά µέσα (π.χ. δονητική πλάκα). Η επίτευξη της απαιτούµενης πυκνότητας της επίχωσης θα ελέγχεται µε εργαστηριακές δοκιµασίες σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην οδοποιία. Θα εκτελείται ένας τουλάχιστον έλεγχος συµπύκνωσης ανά µ 3 συµπυκνωµένης στρώσης. Η Υπηρεσία πάντως διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την εκτέλεση περισσότερων ελέγχων εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση ορυγµάτων στα οποία υπάρχουν κατά µήκος αγωγοί άλλων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ειδικότερα των τµηµάτων της επίχωσης που βρίσκονται κάτω από τους αγωγούς αυτούς ώστε να αποκλεισθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους στο µέλλον µε συνέπεια την παραµόρφωση ή και θραύση των αγωγών αυτών. Κάθε τέτοια βλάβη βαρύνει τον Ανάδοχο, η δε επισκευή που απαιτείται θα γίνεται από τον Οργανισµό στον οποίο ανήκει ο αγωγός, σε βάρος βεβαίως του Αναδόχου στον οποίο θα καταλογίζονται και οι τυχόν προς τρίτους αποζηµιώσεις λόγω βλαβών που υπέστησαν αυτοί από την παραπάνω ζηµιά. Επίσης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση για τις πάσης φύσεως δυσχέρειες που προκαλούν οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. κατά τις εργασίες επίχωσης.

13 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 11 Γενικά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των ελέγχων που προδιαγράφηκαν πιο πάνω, ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν καθιζήσεις µετά την ολοκλήρωση της επίχωσης καθώς και για κάθε ζηµιά στους αγωγούς που οφείλεται στην συµπύκνωση της επίχωσης, είναι δε υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τη ζηµιά χωρίς αποζηµίωση. Ειδικές φορτίσεις κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως θα γίνεται, ανάλογα µε το είδος της αντιστηρίξεως που χρησιµοποιείται κάθε φορά, ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πληρώσεως και των παρειών της τάφρου. 3. Επιχώσεις ορυγµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής 3.1 Εργασίες που θα εκτελεσθούν - Υλικά Το µέρος του σκάµµατος που θα επιχωθεί µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής δίνεται στα σχέδια της µελέτης (τυπικές διατοµές αγωγών). Τα υλικά επίχωσης θα είναι απαλλαγµένα από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, χλόη, ρίζες κ.λπ. Για το χαρακτηρισµό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη των Αµερικανικών Προδιαγραφών του AASHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIAL MANUAL) σε συνδυασµό µε τα εξής: Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατοµική γη της οµάδας Α-5 του AASHO θεωρούνται ακατάλληλα για επιχώσεις. Για επιχώσεις θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, µε ή χωρίς συνδετική ύλη, κατατασσόµενα κατά AASHO στις οµάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 και συµπυκνούµενα τουλάχιστον εις το 95% της µέγιστης πυκνότητας, της λαµβανόµενης κατά την µέθοδο AASHO T-180-D. Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επίχωση εφ' όσον δοθεί ειδική προσοχή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα µεγαλύτερη του 95% της µέγιστης τέτοιας λαµβανόµενης όπως παραπάνω, µε υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. Στην επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά τους επί τόπου, οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση των δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµών για την εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης.

14 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα Επιµέτρηση και πληρωµή Η επιµέτρηση του πραγµατικού όγκου της επίχωσης θα γίνεται µε βάση το συµβατικό πλάτος του ορύγµατος όπως αυτό καθορίζεται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και του πραγµατοποιούµενου µετά την συµπύκνωση πάχους της επίχωσης, το οποίο προκύπτει από την ορθή εφαρµογή της µελέτης. Επιπλέον όγκοι επίχωσης, που οφείλονται σε µεγαλύτερο πλάτος εκσκαφής του ορύγµατος δεν επιµετρούνται. Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τους επιµετρηθέντες όγκους επίχωσης µε την αντίστοιχη συµβατική τιµή για «επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης». Η τιµή και πληρωµή αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 4. Επιχώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 4.1 Εργασίες που θα εκτελεσθούν - Υλικά Η επανεπίχωση των ορυγµάτων στις περιπτώσεις που προβλέπεται στη µελέτη θα γίνει µε θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο150 (παλαιό 3Α διαβαθµίσεων και Ε) σύµφωνα µε τα σχέδια της τεχνικής µελέτης ή/και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η επίχωση θα εκτελεσθεί κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,25 µ µε σύγχρονη διαβροχή και συµπύκνωση µε την χρήση κατάλληλων µέσων (µηχανικών δονητών) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της PROCTOR MODIFIED χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο εγκατεστηµένος και εγκιβωτισµένος αγωγός ή το παρακείµενο τεχνικό έργο. Στην τιµή του Τιµολογίου για «επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150» περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση της σχετικής εργασίας. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: την προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση του θραυστού υλικού και του νερού, την διάστρωση και συµπύκνωσή του, τη χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού, τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπυκνώσεως, την υπερεπίχωση µέχρι την άνω επιφάνεια του καθαιρεθέντος οδοστρώµατος (η οποία δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως διότι το επιπλέον υλικό και εργασία έχει συµπεριληφθεί στην τιµή µονάδος) ώστε το υλικό να συµπυκνωθεί από την κυκλοφορία και η αποµάκρυνση του πλεονάζοντος υλικού της υπερεπίχωσης ώστε να δηµιουργηθεί σκάφη για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος.

15 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 13 ιευκρινίζεται ότι οι επιπλέον των συµβατικών διατοµών εκσκαφές των σκαµµάτων που θα πληρωθούν µε θραυστό δεν θα αµοιφθούν ιδιαιτέρως. 4.2 Επιµέτρηση και πληρωµή Η επιµέτρηση της επίχωσης µε θραυστό υλικό (αµµοχάλικο), θα γίνεται σε κυβικά µέτρα συµπυκνωµένου όγκου αµµοχάλικου, που τοποθετήθηκε έντεχνα και ικανοποιητικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων της µελέτης. Οι διαστάσεις για τον υπολογισµό του όγκου θα λαµβάνονται όπως στην παράγραφο 3.2 του παρόντος. Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τον κατά τα ανωτέρω επιµετρούµενο αριθµό κυβικών µέτρων αµµοχάλικου επί την τιµή µονάδας «επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150» του Τιµολογίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Π. ΠΜ-2 Συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις συνθήκες της περιοχής στην οποία αυτό κατασκευάζεται, σε σχέση µε τα περιλαµβανόµενα στα νέα εγκεκριµένα Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ Ε, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, επισηµαίνονται τα εξής : Οι επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης επιµετρώνται και αµοίβονται µε το σχετικό κονδύλιο του Τιµολογίου κατά τρόπο ενιαίο, ανεξάρτητα της θέσης του έργου (εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής, εντός ή εκτός ζώνης διέλευσης οδικών αξόνων). Οι επιχώσεις κάθε είδους ορυγµάτων µε θραυστό υλικό λατοµείου επιµετρώνται και αµοίβονται µε το σχετικό κονδύλιο του Τιµολογίου κατά τρόπο ενιαίο, ανεξάρτητα της θέσης του έργου (εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής, εντός ή εκτός ζώνης διέλευσης οδικών αξόνων).

16 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-3 : Ε ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟ 1. Αντικείµενο Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην έδραση και εγκιβωτισµό σωλήνων σε λεπτόκοκκο υλικό (άµµο). 2. Υλικό Η άµµος θα προέρχεται από λατοµείο της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Θ' αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγµένη από βώλους αργίλου και οργανικών ουσιών. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε : το 100% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο των 3/8" (άνοιγµα βροχίδας 9,52 χλστ) τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 (άνοιγµα βροχίδος 4,76 χλστ), και το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 (άνοιγµα βροχίδος 0,074 χλστ). 3. Τρόπος κατασκευής Η άµµος θα διαστρωθεί σ' όλο το πλάτος του πυθµένα του σκάµµατος και στις θέσεις των φωλιών των συνδέσεων έτσι ώστε να καλύπτεται οµοιόµορφα όλο το πλάτος του σκάµµατος. Το ελάχιστο πάχος της άµµου που θα διαστρωθεί σ' οποιαδήποτε θέση του πυθµένα του σκάµµατος θα είναι 0,15 µ. Οι ανοχές στην ανώτερη επιφάνεια της διαστρωµένης άµµου δεν πρέπει να ξεπερνούν τα ± 10 χλστ. Ο σωλήνας θα εγκιβωτισθεί σύµφωνα µε τα σχέδια σε ύψος 25 εκ πάνω από τον σωλήνα. Η όλη εργασία της διάστρωσης της άµµου µε λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να γίνει υπό συνθήκες απουσίας υπόγειου ή επιφανειακού νερού. 4. Περιλαµβανόµενες δαπάνες Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την έδραση και εγκιβωτισµό σωλήνων σε άµµο περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών έδρασης των σωλήνων σε άµµο. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση της άµµου µε οποιοδήποτε µέσον,

17 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα ΠΜ 3-15 τις οποιεσδήποτε και οσεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και ενδιάµεσες αποθέσεις, τη προσέγγιση, έκκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους ορύγµατα, τη συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως, την επιπλέον ποσότητα της άµµου που ενδεχοµένως θα διαστρωθεί ώστε να έχει παντού κατ' ελάχιστο το πάχος που προβλέπεται στη µελέτη. 5. Επιµέτρηση και πληρωµή Η επιµέτρηση της άµµου που χρησιµοποιήθηκε για έδραση και εγκιβωτισµό σωλήνων, θα γίνει σε κυβικά µέτρα όγκου άµµου που τοποθετήθηκε ικανοποιητικά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, και τα σχέδια της µελέτης που θα υπολογίζεται µε βάση τα καθοριζόµενα "συµβατικά πλάτη σκαµµάτων" (ανά διάµετρο αγωγού), συµβατικό πάχος άµµου 15 εκ κάτω από τον σωλήνα και 25 εκ. από πάνω και τα πραγµατικά µήκη διάστρωσης Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τον κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενα κυβικά µέτρα άµµου που θα προκύψουν από την επιµέτρηση επί την αντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου.

18 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-4 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1. Αντικείµενο Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την αποκατάσταση οδοστρωµάτων οδών, στις οποίες εκτελείται εκσκαφή σκαµµάτων για την εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων (φρεατίων κ.λπ.). Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα καλύψει υποχρεωτικά όλη την επιφάνεια των οδών που θα έχει καθαιρεθεί. 2. Περιλαµβανόµενες εργασίες 2.1 Μετά την τοποθέτηση του αγωγού µέσα στην τάφρο και ύστερα από την εκτέλεση των δοκιµασιών που προβλέπονται πρέπει αυτή να επαναπληρωθεί αµέσως και να συµπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, να είναι δε οµαλή και συνεκτική. 2.2 Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή, και αν είναι δυνατόν µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεσθεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 2.3 Όσον αφορά την κοπή, καθαίρεση και άρση του υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τεχνική Προδιαγραφή ΠΜ Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωµάτων περιλαµβάνει την κατασκευή : Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α Η επαναφορά των δρόµων µε επιφάνεια από σκυρόδεµα περιλαµβάνει την κατασκευή:

19 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα ΠΜ Υπόβασης συνολικού τελικού πάχους 20 εκ. που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150, µε θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προέλευσης χειµάρρου Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, τελικού πάχους 15 εκ. 3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 3.1 Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές στο χώρο του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλ' όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για την εκτέλεση των περιλαµβανοµένων στην παραπάνω παράγραφο 2 σχετικών εργασιών. 3.2 Οι εργασίες και τα υλικά αποκατάστασης δρόµων από σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα ανά είδος εργασίας (σκυρόδεµα, θραυστό υλικό υπόβασης). 4. Επιµέτρηση και πληρωµή Η επιµέτρηση της αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα αποκατεστηµένων ασφαλτικών οδοστρωµάτων που θα υπολογίζονται από το µήκος της αποκατάστασης επί το "συµβατικό πλάτος του σκάµµατος". Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τον κατά τα ανωτέρω επιµετρούµενο αριθµό τετραγωνικών µέτρων επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος του Τιµολογίου. Η επιµέτρηση και πληρωµή αποκατάστασης επιφανειών από σκυρόδεµα γίνεται αναλυτικά για κάθε µονάδα εργασίας (σκυρόδεµα, θραυστό υλικό), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα οικεία άρθρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Π. ΠΜ-4 Συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις συνθήκες της περιοχής στην οποία αυτό κατασκευάζεται, σε σχέση µε τα περιλαµβανόµενα στα νέα εγκεκριµένα Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ Ε, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων» αποζηµιώνεται κάθε σχετική εργασία ακόµα και αν εφαρµοσθούν, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, διαφορετικές στρώσεις υλικών (διαφορετικό πάχος στρώσης, διαφορετική κατηγορία υλικού κλπ.), εφόσον το συνολικό πάχος αποκατάστασης είναι 30 έως 40 εκ.

20 Επέκταση δικτύων οµβρίων ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Σελίδα 18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-5 : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 1. Αντικείµενο Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην εκτέλεση των κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα και στους ξυλότυπους που απαιτούνται. 2. Ισχύοντες κανονισµοί Για το άοπλο και το οπλισµένο σκυρόδεµα ισχύει ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ (Φ.Ε.Κ. 315Β / και προσαρµογή του στο ΕΝ197-1/ΦΕΚ 537Β/ ). Για το οπλισµένο σκυρόδεµα ισχύει ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000 ( 17α/116/4/ΦΝ 429, ΦΕΚ 1329Β/ ). Συµπληρωµατικώς ισχύουν και οι Γερµανικοί Κανονισµοί DIN 1045, και DIN Για το τσιµέντο ισχύει το Π 244/1980 "Περί κανονισµού Τσιµέντων για Έργα από Σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 69Α/ ). Ως προς τα ικριώµατα ισχύει το Π 447/1975 "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίες ασχολουµένων µισθωτών", το Π.. 778/1980 "Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών" (ΦΕΚ 193Α/1980), καθώς και όσα µεταγενέστερα σχετικά Π.. έχουν εκδοθεί, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 του Κ.Τ.Σ που ισχύει και για τους ξυλότυπους. 3. Γενικά Οι αρµοί διακοπής εργασίας θα προτείνονται πριν από την σκυροδέτηση από τον Ανάδοχο µε σχέδια που θα συντάσσονται απ' αυτόν και θα υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Χρησιµοποίηση κατακόρυφων παρειών σκάµµατος ως ξυλοτύπων για την κατασκευή φρεατίων ή άλλων τεχνικών έργων, δεν επιτρέπεται παρά µόνον κατόπιν αδείας για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει (µε ιδιαίτερη πληρωµή) τη χρησιµοποίηση στεγανωτικού µάζας ή άλλου προσµίκτου σκυροδέµατος. εν επιτρέπεται η σκυροδέτηση σε περιόδους παγετού. Απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δηµιουργούν ιόντα χλωρίου. Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει την Υπηρεσία µε πιστοποιητικά ελέγχου, οδηγίες χρήσης, δοσολογίες, χηµική σύνθεση, παρενέργειες, οδηγίες αποθήκευσης, διάρκεια ζωής, δήλωση συµβατότητας µεταξύ των χρησιµοποιούµενων προσθέτων και µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος.

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.05.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 10 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 24. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3818 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 46/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ --------- Ταχ. /νση: Ζαγορά, Μαγνησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ. Tηλ. 24263-50105 FAX 24260-23128

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Μοναστηρίου 326 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ Δ.Κ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 1Χ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 250.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο: 22.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Θήρα, 09/03/2016 Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 Αρ. Μελέτης : 30/2016 E-Mail :vgprapas@gmail.com Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική :2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική :2012Γ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Τμ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ Ν. ΚΤΗΡΙΩΝ,ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : "Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών ΔΕ Ερέτριας" Αρ. Μελέτης: 18/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : Σελίδα 1 από 11 Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α... 3 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 32.258,06 ΦΠΑ : 7.741,94

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Θέση: Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο: Θέση: Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Έργο: Θέση: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής»

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής» ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Νο1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Ν ο 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 400.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες επιχώσεις 01 Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων ή υπολείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΠΑΚΑ -ΚΟΡΝΟΥ - ΓΑΛΗΣ ΕΩΣ ΕΕΛ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΟ: Επέκταση υφιστάμενης Τέντας Υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας Προβλήτας V ΘΕΣΗ : Λιμένας Ηρακλείου, Προβλήτα V ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ : Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΕΣΚ ΑΡ.ΜΕΛETHΣ 13/ 2016 ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ'' Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 12/2011 ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο εργασιών. Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στη ΔΚ Χορτιάτη» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα