ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15"

Transcript

1 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ

3 2 Εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία φιλοτεχνήθηκε στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους καί φυλάσσεται στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

4 Ὁ Πνεύματι Ἁγίῳ συνημμένος, ἄναρχε Λόγε καὶ Υἱέ, ὁ πάντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων συμπαντουργὸς καὶ συνδημιουργός, τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ εὐλόγησον, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τῶν Ὀρθοδόξων τὰ πλήθη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων σου. Ἰδιόμελον εἰς τό Καί νῦν τῶν ἑσπερίων στιχηρῶν τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου 3

5 4 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κατά τήν 2αν Σεπτεμβρίου 2012.

6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΕΠΙ Τῌ ΜΝΗΜῌ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΝ. K αυχᾶται ἡ καθ ἡμᾶς Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διότι ἐργαστήριον οὖσα ἁγιότητος, πλουτεῖ πλῆθος πολύ διακονησάντων αὐτῇ Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐγγεγραμμένων ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τιμωμένων ἀνά τούς αἰῶνας ὑπό τῶν πιστῶν, ἐπικαλουμένων 5

7 τήν πρός τόν δοξάσαντα αὐτούς Κύριον μεσιτείαν καί πρεσβείαν, ὥστε νά γίγνηνται αὐτοῖς καί ἡμῖν βοηθός, ἐφ ὅσον βεβαίως μένομεν διηνεκῶς εἰς Αὐτόν ἐλπίζοντες. Ἐξέχουσαν θέσιν μεταξύ τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως κατέχει καί ὁ ἐν Ἀξῷ Μυλοποτάμου τῆς ὑμετέρας Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀδελφέ Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κύριε Εὐγένιε, γεννηθείς Ἀθανάσιος ὁ Γ ( ), κατά κόσμον Ἀλέξιος Πατελάρος, ὁ ἀπό Θεσσαλονίκης προκάτοχος τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. Ἀνήρ καί χαρακτήρ πολυδιάστατος, διακριθείς διά τάς σπουδάς αὐτοῦ εἰς τήν ἀρχαίαν ἑλληνικήν φιλολογίαν, φιλοσοφίαν καί θεολογίαν, διηκόνησεν εἰς πλείστας ὅσας θέσεις καί χώρους ὑπό τόν οὐρανόν, ἀπό τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέχρι τῆς Μολδαβίας καί τῆς Ρωσσίας, μεθ ἱεραποστολικοῦ ζήλου διακριθείς διά τήν ἀντιαιρετικήν δραστηριότητα κατά τῶν 6

8 ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εὑρισκομένων, ἰδίᾳ ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ρωσσίας, μετά την ἔκπτωσιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, τῷ ὁποίῳ διηκόνησε πιστῶς κατά μικρά χρονικά διαστήματα κατά τά ἔτη 1634 καί Ἔχοντες ὑπ ὄψει τόν ἔνθεον βίον καί τήν θαυμαστήν προσφοράν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατριάρχου ἡμῶν τούτου, «τοῦ ἡδέος, εὐθέος καί χρηστοῦ, ἐπιεικοῦς, εὐπροσίτου, προσηνοῦς, ἐλεήμονος, συμπαθοῦς καί εὐσπλάγχνου, ἱλαροῦ τοῖς τρόποις καί χριστομιμήτου τοῖς ἤθεσιν», ἐκφράζομεν τήν συγκίνησιν καί τήν χαράν ἡμῶν καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, ὁ καταστάς διά τοῦ τέκνου αὐτοῦ τούτου εὐρέως καί δή καί παγκοσμίως γνωστός Ἀξός τοῦ Μυλοποτάμου, θέλει τιμήσει καί ἐφέτος τήν μνήμην αὐτοῦ, ὡς ἐγνωρίσθη ἡμῖν διά τοῦ ἀπό τῆς κα Ἰουνίου ἐ.ἔ. γράμματος τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος...» 7

9 8 Ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

10 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Mοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Ἀγαπητά καί φιλάγια μέλη τῆς Ἐκκλησίας, χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ηκαί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ἄς εἶναι μαζί μας καί αὐτό τό νέο ἔτος, τό 2015, στό ὁποῖο ἀξιωθήκαμε νά εἰσέλθομε. Ὅπως πράττομε τά τελευταῖα ἔτη, ἔτσι καί ἐφέτος, ἀφιερώνομε τό Ἡμερολόγιό μας «9

11 σέ ἕναν Ἅγιο πού χάρισε στόν οὐρανό ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία. Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Γ, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόν Πατελάρο, «γέννημα θεῖον τῆς Ἀξοῦ» τῆς Ἐπαρχίας Μυλοποτάμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ξεκίνησε ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα τῆς Κρήτης καί ἀναδείχθηκε Πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας, Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Πατριάρχης τοῦ Γένους, σέ δύσκολους καιρούς. Ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας μας στό σεπτό πρόσωπό του ἐκφράστηκε στό παρελθόν πολυειδῶς καί πολυτρόπως καί ἡ γενέτειρά του Ἀξός ἀνήγειρε περικαλλέστατο Ναό του, ὁ ὁποῖος ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Μακ. Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο, κατά τήν περίοδο τῆς ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου κυροῦ Ἀνθίμου. Καί συνεχίζει νά ἐκφράζεται κάθε χρόνο στήν μνήμη του μέ τή συμμετοχή τῶν συγχωριανῶν του καί ὅλων τῶν πιστῶν μας, ἰδιαίτερα μάλιστα μέ τήν τιμητική παρουσία Ἐκπροσώπου τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 10

12 ὁ ὁποῖος μεταφέρει πάντοτε βαρυσήμαντο μήνυμα τοῦ διαδόχου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου γιά τόν ἐν Ἁγίοις προκάτοχό του. Ὅλα αὐτά μᾶς χαροποιοῦν πνευματικά καί μᾶς δίδουν δύναμη νά συνεχίζομε τήν πορεία μας ἐντός τοῦ Ἁγίου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔχει ἀποκλειστική ἀποστολή νά πολιτογραφεῖ πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ καί νά μᾶς ἁγιάζει, ὅπως ἔγινε καί στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἐκεῖνος μυστικά συνέλαβε μέσα στόν καρδιακό του χῶρο τό Θεῖο μήνυμα «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» καί ἔκαμε δυνατότητες τίς πολλές δυσκολίες πού συνάντησε στήν διακονία του, πού τοῦ χάρισαν τό φωτοστέφανο τῆς ἁγιότητας. Καί ἡ ζωή του καί τά ὑπέρ Χριστοῦ μαρτύριά του καί ἡ ἀφθαρσία τοῦ Ἁγίου Σκηνώματός του ἀποτελοῦν ἄριστους δικούς μας παιδαγωγούς στήν ἁγιότητα. Αὐτό θέλομε νά εἶναι τό δικό του ἐλπιδοφόρο καί χαροποιό μήνυμα στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτό τό νέο ἔτος. Ὅλοι μποροῦμε νά γίνομε ἅγιοι, ἀρκεῖ νά τό θελήσομε καί νά ἐργασθοῦμε γι αὐτό. 11

13 Ἄς ἔχομε τίς πρεσβεῖες καί τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συνοδοιπόρους καί ἀρωγούς στόν πνευματικό μας ἀγώνα. Καλή δύναμη καί καλή συνέχεια σέ ὅ,τι ἀγαθό καί κατά τό Θεῖο Θέλημα ὁραματιζόμαστε καί πράττομε ὅλοι πού συναποτελοῦμε τήν οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πολλή πατρική ἀγάπη Ὁ Ἐπίσκοπός σας Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος 12

14 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελάρος ὁ ἐξ Ἀξοῦ. «Δέησις οἰκ. ἱερέως Δαυΐδ Μιγαδάκη, 2011». Ἔργο τοῦ ἱερέως Νικολάου Ρουσσάκη. Φορητή εἰκόνα πού βρίσκεται στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 13

15 14 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ θαυματουργός ὁ ἐξ Ἀξοῦ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. «Δέησις Ἀνθίμου Συριανοῦ ἀζύγου θύτου. Διά χειρός Ἐμμανουήλ Κιαγιαδάκη, 1995». Φορητή εἰκόνα στό προσκυνητάρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου στήν Ἀξό Μυλοποτάμου.

16 Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου Ἦχος πλ. δ. Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ. Γέννημα θεῖον τῆς Ἀξοῦ, Κρητῶν ἁπάντων σέμνωμα εὐκλεώτατον Βασιλευούσης ὁ ποιμήν, καὶ τοῦ Χαρκόβου πολύτιμον θυσαύρισμα Ἀθανάσιε σοφέ, χάριν πλουσίαν ἄνωθεν ἔλαβες ἀθανατίζουσαν. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ποίημα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου. 15

17 16 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελάρος, σέ ἔκδοση τοῦ Οὐκρανικοῦ Κέντρου Γενεαλογιῶν τοῦ ἔτους 1913.

18 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ( 1654) Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης. Σ έ μιά ἐποχή, ὅπως αὐτή πού διανύουμε, κατά τήν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ κρίση καί ἡ διάσπαση σέ πολλά ἐπίπεδα καί ὁ ἄνθρωπος διέπεται ἀπό μία κοσμικοκεντρικότητα καί ἀντιπαλότητα, οἱ Ἅγιοι ἔρχονται νά μᾶς ὑπενθυμίσουν τόν ὑπερκοσμικό (Φιλιππ. 3, 20) χαρακτήρα τῆς ἐν Χριστῷ πορείας καί τό μεταμορφωτικό, ἁγιαστικό ἔργο τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἔρχονται νά ἑνώσουν τούς ἀνθρώπους καί τούς λα- 17

19 18 ούς μέ τή μνήμη τους, ἐφόσον ἡ τιμή πού τούς ἀποδίδεται, ὑπερβαίνει, πολλές φορές, τά γεωγραφικά διαμερίσματα ἑνός κράτους. Κάτω ἀπό τό πλαίσιο αὐτό καλούμαστε νά προσεγγίσουμε τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πατελ(λ)ἄρο ἤ Πα(ν)τελλάριο, τοῦ ὁποίου τό ἄφθορο σκήνωμα βρίσκεται στό Χάρκοβο τῆς Οὐκρανίας καί ἐμπνευσμένα-ἐπίκαιρα ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος μερίμνησε προκειμένου νά ἀφιερωθεῖ στόν Ἅγιο τό Ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεως, κατά τό ἔτος Διευκρινιστικά σημειώνουμε ὅτι μπορεῖ ἡ ἀκαδημαϊκή κοινότητα νά στέκεται ἐπι-κριτικά σέ ἐπιμέρους πτυχές τοῦ βίου τοῦ ἱεροῦ προσώπου πού σκιαγραφοῦμε, ὅμως τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας διέκρινε τά σημεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ σέ αὐτόν καί διακήρυξε τήν ἁγιότητά του. Ὁ Ἀλέξιος Πατελάρος, ὁ μετέπειτα ἅγιος Ἀθανάσιος, γεννήθηκε στήν Ἀξό

20 Μυλοποτάμου περί τό 1595 (;) καί ἦταν μέλος ἐπιφανοῦς οἰκογενείας. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος μέ εὐρεία μόρφωση, γνώστης τῆς θύραθεν καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας, γλωσσομαθής, κ.ἄ., χωρίς ὡστόσο νά μποροῦμε νά μιλήσουμε μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά τίς σχολές ὅπου μαθήτευσε. Τό Ἅγιον Ὅρος, ἡ Χίος, ἡ Πάτμος, ἡ Κέρκυρα, ἡ Ζάκυνθος, ἡ Ἀγκώνα, ἡ Βενετία, τό Ἰάσιο, ἡ Μόσχα, κ.ἄ., λειτούργησαν σύμφωνα μέ τίς ἑλληνικές καί τίς βενετικές πηγές ὡς ὁρατά καταφύγια τοῦ ἀνήσυχου καί ἀδούλωτου πνεύματός του, ὡς ἑστίες τῆς πολύπλευρης δράσης του, σέ περιόδους πού ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα δέν ἦταν εὐνοϊκή πρός τό πρόσωπο καί τίς ἐπιδιώξεις του. Ὁ Ἀθανάσιος Πατελάρος διετέλεσε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μεταξύ των ἐτῶν 1631 καί 1634, 1637 καί 1638, καθώς καί «Πρόεδρος-Προστάτης» αὐτῆς μεταξύ 1639 καί 1641/3 (;). Διε- 19

21 Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἡ ὁποία προσφέρθηκε στόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ΘΕΟΔΩΡΟ κατά τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Φέρει τήν ἐπιγραφή: «Τῷ Μακαριωτάτῳ Πάπᾳ καί Πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρῳ ἡ γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀξός εὐγνωμονοῦσα Αὐγούστου 21. Χείρ Νικοδήμης μοναχῆς. Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης». 20

22 τέλεσε ἐπίσης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γνωστός ὡς Ἀθανάσιος Γ(;), ἀπό τίς 6 Μαρτίου (;) ἕως τίς ἀρχές Ἀπριλίου 1634 (Α πατριαρχία, περίπου σαράντα ἡμέρες), καθώς ἐπίσης καί τόν Ἰούνιο τοῦ 1652 (Β πατριαρχία, γιά δεκαπέντε ἡμέρες). Ἡ κοίμηση τοῦ ἱεράρχου Ἀθανασίου τοποθετεῖται στή Μονή τῆς Μεταμορφώσεως τῆς Mgara, κοντά στήν πόλη Λούμπνη (Lubny), στό Χάρκοβο τῆς Οὐκρανίας, τήν 5η Ἀπριλίου τοῦ Στήν αὐτή Μονή ἐνταφιάστηκε καθιστός ἐπί θρόνου, κατά τό ἔθος τῆς ἐποχῆς, ἀπό ὅπου καί ἔλαβε τό προσωνύμιο «καθιστός». Τό 1662, ὀκτώ χρόνια μετά τήν εἰρηνική τελείωσή του, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου του, κατόπιν ὁράματος πού εἶδε ὁ Μητροπολίτης Γάζης Παΐσιος Λιγαρίδης. Τό ἱερό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου βρέθηκε ἄφθορο καί εὐωδιάζον. Τά γε- 21

23 22 γονότα πού ἔλαβαν χώρα στήν Οὐκρανία λόγῳ τῶν ἔκρυθμων πολιτικῶν καταστάσεων, στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα δέν στάθηκαν ἱκανά νά καταστρέψουν τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου. Ἔτσι, σήμερα σώζεται ἄφθορο, ἐντός γυάλινης θήκης, στόν ἱερό ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Χάρκοβο τῆς Οὐκρανίας καί ἀποτελεῖ ἱερό προσκύνημα γιά τούς πιστούς. Ἡ χειρόγραφη παράδοση, ἀλλά καί οἱ ἐν γένει πηγές μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ὁ Ἀξικός ἱεράρχης διακρίθηκε ὡς συγγραφέας καί ποιητής, ὡς ὑμνογράφος καί μελοποιός. Ἱκανό μέρος τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου ἔχει ἐκδοθεῖ καί μεταφραστεῖ σέ εὐρωπαϊκές γλῶσσες. Ἐνδεικτικά σημειώνουμε ὅτι, ἐκτός ἀπό τήν πλούσια ἐπιστολογραφία του, σώζονται: α. ὁμιλία στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, β. ἀπόδοση τοῦ Ψαλτηρίου στήν κοινή γλώσσα, γ. Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουρ-

24 Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Χαρακιανῆς Μυλοποτάμου. «Δέησις ἱερέως Χαραλάμπους Κουτάντου». Ἔργο τοῦ ἁγιογράφου Ἐμμανουήλ Κιαγιαδάκη. 23

25 24 γίας, δ. 306 ἡρωελεγειακοί στίχοι πού ἐξυμνοῦν τόν εὐεργέτη του, πρίγκιπα τῆς Μολδαβίας Vasile Lupu, κ.ἄ. Στό ὑμνογραφικό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου περιλαμβάνονται δύο Ἀσματικοί Κανόνες πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου (ὑπέρ τῆς πατρότητας τῶν ὁποίων συνηγοροῦν ἐξωτερικοί καί ἐσωτερικοί λόγοι) καθώς ἐπίσης καί ὑμνογραφικά πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Πληροφορούμαστε, τέλος, ὅτι συνέθεσε τό μέλος σέ καλοφωνικούς εἱρμούς, σέ χερουβικά καί κοινωνικά, τά χειρόγραφα τῶν ὁποίων βρίσκονται σέ διάφορες Μονές τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διακήρυξε τήν ἁγιότητα τοῦ Ἀθανασίου Πατελάρου στίς 1/2/1662, μέ ἐπίσημη ἐκκλησιαστική Πράξη, καί ὅρισε ὡς ἡμέρα μνήμης του τήν 2α Μαΐου. Ἡ πεποίθηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἁγιότητα τοῦ ἱεροῦ Πατρός στηρίζεται στά ἀκόλουθα σημεῖα:

26 1. Στό ἄφθορο καί εὐωδιάζον σκήνωμα τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ βασικό κριτήριο Ἁγιότητας γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. 2. Στήν τέλεση θαυμάτων μέ τήν ἐπίκληση τῶν πρεσβειῶν καί τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου. 3. Στή διαπίστωση προορατικοῦ χαρίσματος σέ αὐτόν καί πρόρρησης τοῦ θανάτου του. 4. Στίς θαυμαστές ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου σέ ἐκκλησιαστικά καί μή πρόσωπα, ὅπως π.χ. στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἰωάσαφ, ἐπισκόπου Μπιέλγκοροντ ( 1754), κ.ἄ. Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου ἔχει τοπικό χαρακτήρα στόν Ἑλλαδικό χῶρο μέ σημαντικότερες περιοχές ἐκδήλωσης τῆς τιμῆς του στήν Κρήτη (γενικότερα), στήν Ἀξό Μυλοποτάμου-Ρέθυμνο (εἰδικότερα). Τιμᾶται ἐπίσης καί στό Ἅγιον Ὅρος. Ὡς ἡμέρα μνήμης του ὁρίστηκε ἡ 21η Αὐγούστου, σέ 25

27 26 ἀνάμνηση τῆς ὑποδοχῆς ἀποτμήματος ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου στή γενέτειρά του, τήν Ἀξό. Ἀνάλογη χειρονομία ὑποδοχῆς ἀποτμήματος, καθώς καί ἱερῶν ἀμφίων ἀπό τό σκήνωμά του, πραγματοποιήθηκε στόν αὐτό τόπο, τό Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πατελάρου, Πατριάρχου Κων/πόλεως, ξεκίνησε τό 2003 ἡ ἀνέγερση περικαλλοῦς ναοῦ στήν Ἀξό Μυλοποτάμου. Στίς 21 Αὐγούστου τοῦ 2008 πραγματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ, ἀπό τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρο, μέ τίς ἐνέργειες τοῦ ὁποίου ὡς Ἐπισκόπου, τότε, Κυρήνης καί Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στήν Ὀδησσό ἦρθε στήν Ἀξό τό πρῶτο ἀποτμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου τό Ὑμνογραφικά πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου σώζονται στή Ρωσική καί τήν Ἑλληνική γλώσσα. Στούς Ἕλληνες ὑμνογράφους

28 του συγκαταλέγονται, μεταξύ τῶν ἄλλων, οἱ: μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυρός Ἄνθιμος Συριανός, ὁ Ἱερομόναχος νῦν Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος Κογεράκης, ὁ Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, ἐνῶ στούς μελουργούς του σημειώνεται ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης. Στήν Εἰκονογραφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Πατελάρος ἱστορεῖται συνήθως μετωπικός, σέ προτομή, πολιός στήν ἡλικία, μακρυγένης (ὀξυγένης ἤ στρογυλλογένης). Τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τοῦ ἱεράρχη (ἀμυγδαλωτοί ὀφθαλμοί, σπαθωτά φρύδια, κ.ἄ.) προσδίδουν αὐστηρότητα καί ἱεροπρέπεια στή μορφή. Ἡ περιβολή του εἶναι ἀνάλογη τῆς ἰδιότητάς του, δηλαδή φέρει τά ἄμφια καί τά διακριτικά του ἀρχιερατικοῦ βαθμοῦ (μίτρα, ἐγκόλπιο, ὠμοφόριο, κ.ἄ.). Στό 27

29 ἀριστερό χέρι κρατεῖ τή ράβδο, ἐνῶ μέ τό δεξί σύμφωνα μέ τήν ἐπικρατοῦσα παράδοση εὐλογεῖ, ἑνώνοντας τόν ἀντίχειρα μέ τόν παράμεσο. Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου στήν Ἀξό Μυλοποτάμου. 28

30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἀναστασίου Ἰ., «Βιβλιογραφία τῶν Ἐπισκοπικῶν Καταλόγων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ΕΕΘΣΑΠΘ 22, Παράρτημα 25 (1979), σελ Γλαβίνας Ἀ., «Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κατά τόν ΙΖ αἰώνα», ΕΕΘΣΑΠΘ 22 (1977), σελ Γλαβίνας Ἀ., «Ἀθανάσιος Πατελάρος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης...», Χριστιανική Θεσσαλονίκη Δουνδουλάκης Ἐμμ., «Μελωδοί, ὑμνογράφοι καί μελοποιοί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας...», Ἐνοριακή Παρουσία, τεῦχ. 61 ( ), σελ Καραθανάσης Ἀ., «Ἀθανάσιος ὁ Γ, Πατελάρος», ΜΟΧΕ 1 (2010), σελ Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Ἀθῆναι Μάρκου Ἀ., Τό Ρώσικο Ἁγιολόγιο, Ἀττική Μιγαδάκης Δ. (Πρωτ.), Γιά μιά γνωριμία μέ τόν Ἅγιό μας Ἀθανάσιο Γ Πατελάρο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόν θαυματουργό, Ἀνώγεια Μωυσῆς Ἁγιορείτης (μον.), Βατοπαιδινό Συναξάρι, Ἀθήνα

31 30 Μωυσῆς Ἁγιορείτης (μον.), Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Καλοχώριον Οὐσπένσκυ N., Ἡ ἀντίθεση τῶν δύο θεολογικῶν τάσεων κατά τήν ἀναθεώρηση τῶν Ρωσικῶν Λειτουργικῶν βιβλίων τό δέκατο ἕβδομο αἰώνα, μετ. Βακάρος Δ. (Μ. Πρωτ.), Θεσσαλονίκη Παπαδάκης Χ. (Ἀρχιμ.), Μελετήματα Ἁγιολογικά-Ἱστορικά, Ἀθήνα Παπαδόπουλος Γ., Συμβολαί εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς παρ ἡμῖν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι Petit L. (Mons.), Les évêques de Thessalonique, ἐν EO 4 (1901), σελ. 155, 156, 246. Papoulidis C., K. Massimo il Greco e Atanasio Patellaros. Due greci formatisi in Italia e venerati come Santi in Russia, Chiesa Greca in Italia 2 (1972), σελ Σακελλαρίδης Π. (Πρεσβ.), Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Πτυχιακή Ἐργασία, Ρέθυμνο Σταυρουλάκης Ἐ. (Πρωτ.), Συναξάριον πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων, Ἡράκλειο Στογιόγλου Γ., Ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχική Μονή τῶν Βλατάδων, Θεσσαλονίκη Συγγραφεῖς, Κρητικόν Πανάγιον, τ. Γ, Ἡράκλειον 2001.

32 Συριανός Ἄνθιμος (Μητρ.), «Ἅγιος Ἀθανάσιος Πατελάρος ( ). Ἕνας Ρεθύμνιος Πατριάρχης», ἐν Μητροπολίτης Εἰρηναῖος (Γαλανάκης). Ὁραματισμοί-Ἀγῶνες-Καρποί, Κίσσαμος Τζουμέρκας Π., «Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθανάσιος Πατελάρος ( 1654) καί ἡ Ρωμαιοκαθολική προπαγάνδα στούς Ἁγίους Τόπους», ΕΦ 78 (2007), σελ Τυλληρίδης Μ. (Μητρ.), «Ἀνέκδοτος Ἀκάθιστος Ὕμνος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πατελάρου», ΕΚΕΕ 12 (1983), σελ Τρούλης Μ., Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου..., Ρέθυμνο Τωμαδάκης Ν., «Ἐκκλησιαστικά, Προσωπογραφικά καί Φιλολογικά. Ἀθανάσιος Πατελάρος Κρής...», ΕΕΒΣ 46 ( ), σελ , κ.ἄ. 31

33 32 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Γ ὁ Πατελάρος. Τοιχογραφία στήν Ἱερά Κοινοβιακή Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Ἅγιο Ὄρος.

34 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Γ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Λεπτομέρεια ἀπό πίνακα πού βρίσκεται στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Ἔργο τῆς ἁγιογράφου Χριστίνας Βακάκη-Μυλωνάκη τοῦ ἔτους

35 34 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Πατελάρος, ὁ ἐξ Ἀξοῦ. Χείρ Ἀλεξάνδρας Κάουκι. Ρέθυμνον 2011.

36 Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου Ἦχος α. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ὑπελθών τοῦ Κυρίου, τόν ζυγόν ἐκ νεότητος, τήν τοῦ Παρακλήτου ἐδέξω, Ἀθανάσιε ἔλαμψιν, καί ὤφθης χριστομίμητος ποιμήν, τοῦ γένους ἐν ἡμέραις πονηραῖς, ἀφειδήσας πειρασμῶν τε καί διωγμῶν διό σοι ἀναβοῶμεν δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖν, προστάτην ἀκοίμητον. Ποίημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου. 35

37 Τό ἱερό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ «Καθήμενου» στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Χάρκοβο τῆς Οὐκρανίας. 36

38 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Πατελάρος. Ρωσική εἰκόνα τοῦ 17ου αἰώνα. 37

39 38 ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ 4/1 Νικηφόρος ὁ Λεπρός ὅσιος (1964). 5/1 Γρηγόριος ὁ ἐν Ἀκρίτᾳ ὅσιος (820). 11/1 Νικηφόρος ὁ ἐκ Κριτσᾶς Μεραμβέλλου νεομάρτυς (1832). 22/1 Ἰωσήφ Σαμᾶκος ὁ Ἡγιασμένος, ὁ ἐξ Ἀζωκεράμου Σητείας ὅσιος (1511). 29/1 Ἰγνάτιος ὁ Σιναΐτης, ὁ Πνευματικός, ὁ ἐκ Ρεθύμνης ὅσιος (17ος αἰ). 4/2 Νικόλαος ὁ Στουδίτης, ὁ ἐκ Κυδωνίας ὁμολογητής (868). 7/2 Γεώργιος Διβόλης, ὁ ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας νεομάρτυς (1866). 15/3 Μανουήλ ὁ ἐκ Σφακίων νεομάρτυς (1792). 17/3 Παῦλος ὁσιομάρτυς (8ος αἰ). 20/3 Μύρων ὁ ἐξ Ἡρακλείου νεομάρτυς (1793). 31/3 Θεόφιλος μάρτυς καί οἱ σύν αὐτῷ (4ος αἰ.). 3/4 Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος ὅσιος (833). 7/4 Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος ὅσιος (1770). 1/5 Μαρία Μεθυμοπούλα ἡ ἐκ Φουρνῆς Μεραμβέλλου νεομάρτυς (1826). 14/5 Λεόντιος Ἱεροσολύμων (11ος αἰ.).

40 14/5 Μᾶρκος ὁ ἐν Σμύρνῃ νεομάρτυς (1643). 15/5 Ἀνάμνησις τῆς ἐκ Βενετίας εἰς Ἡράκλειον ἐπανακομιδῆς τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Τίτου (1966). 9/6 Πέντε Κανονικαί Παρθένοι Μαρία, Μαριάμνη, Μάρθα, Θέκλα καί Ἐνναθᾶ. 14/6 Κύριλλος Γορτύνης ἱερομάρτυς (3ος αἰ.). 23/6 Γεράσιμος Κρήτης, Νεόφυτος Κνωσοῦ, Ἰωακείμ Χερρονήσου, Γεράσιμος Ρεθύμνης, Καλλίνικος Κυδωνίας, Ἱερόθεος Λάμπης, Ζαχαρίας Σητείας, Ἰωακείμ Πέτρας, Μελχισεδέκ Κισάμου, Καλλίνικος Διοπόλεως καί οἱ σύν αὐτοῖς νεομάρτυρες ( ). 25/6 Μεθόδιος ὁ ἐν Νιβρύτῳ ὅσιος, ὁ ἐκ Ρεθύμνης (16ος αἰ.). 28/6 Σέργιος Νικητιάτης μάγιστρος (9ος αἰ.). 4/7 Ἀνδρέας Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης (712). 5/7 Ἀθανάσιος ὁ ἐν τῷ Ἄθῳ ὅσιος (10ος αἰ.). 9/7 Μεθόδιος Λάμπης ἱερομάρτυς (1793). 10/7 Παρθένιος καί Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ ὅσιοι (1905 καί 1920). 12/7 Γεράσιμος Βυζάντιος καί Ἀκάκιος οἱ ἐν Μονῇ Τζαγκαρόλων Χανίων ὅσιοι (17ος αἰ.). 14/7 Πέτρος Κρήτης ὁ νέος ἱερομάρτυς (4ος αἰ.;). 14/7 Ἐμμανουήλ, Ἀνεζίνα, Γεώργιος καί Μαρία οἱ ἐκ Μελισσουργείου Κισάμου νεομάρτυρες (1681). 7/8 Ἰωσήφ Γεροντογιάννης ὁ ἐν Καψᾷ Σητείας ὅσιος (1874). 39

41 8/8 Μύρων Κρήτης ὁ θαυματουργός. 12/8 Δώδεκα Στρατιῶται ἐν Κρήτῃ μάρτυρες (4ος αἰ.;). 17/8 Εὐτύχιος Γορτύνης, Εὐτυχιανός καί Κασσιανή αὐτάδελφοι ὅσιοι (4ος αἰ.). 18/8 Ματθαῖος ὁ ἐκ Γερακαρίου Ἀμαρίου νεομάρτυς (1697). 21/8 Ἀθανάσιος Πατελάρος, ὁ ἐκ τῆς Ἀξοῦ Μυλοποτάμου Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ θαυματουργός (1654). 23/8 Χαραλάμπης ὁ ἐν Καλυβιανῇ Μεσαρᾶς Ἡρακλείου ὅσιος (1788). 25/8 Τίτος ἀπόστολος, πρῶτος Ἐπίσκοπος Κρήτης (1ος αἰ.). 1/9 Νικόλαος Κουρταλιώτης ὅσιος (17ος αἰ.). 2/9 Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης ὅσιος (658). 4/9 Ἄνθιμος ἐκ Κεφαλληνίας νέος ἀσκητής (1781). 8/9 Ἑορτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυριοκεφάλων. 12/9 Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἀντιφωνητρίας ἐν τῇ ὑπό τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου ἱδρυθείσῃ Ἱερᾷ Μονῇ Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης. 15/9 Ἰωάννης ὁ ἐκ Σφακίων νεομάρτυς (1811). 18/9 Εὐμένιος Γορτύνης ὁ θαυματουργός (7ος αἰ.). 20/9 Ἰωάννης ὁ Ξένος ὅσιος (1027). 20/9 Ἱλαρίων ὁ ἐξ Ἡρακλείου νέος ὁσιομάρτυς (1804). 40

42 7/10 Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης καί οἱ σύν αὐτῷ ἐν Κυδωνίᾳ 98 ὅσιοι (1632). 8/10 Φίλιππος Γορτύνης (2ος αἰ.). 10/10 Πινυτός Κνωσοῦ (2ος αἰ.). 13/10 Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί ἐπιτηρητής τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1601). 17/10 Ἀνδρέας ὁσιομάρτυς ὁ ἐν Κρίσει (8ος αἰ.). 20/10 Ἀνδρόνικος ὁσιομάρτυς (8ος αἰ.). 20/10 Γεράσιμος ἐν Κεφαλληνίᾳ ὅσιος (1579). 28/10 Γεώργιος, Ἀγγελῆς, Μανουήλ καί Νικόλαος οἱ ἐν Ρεθύμνῃ νεομάρτυρες (1824). 22/11 Ἄνθιμος Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος Κρήτης ὁμολογητής (15ος αἰ.). 26/11 Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε», ὁ ἐν Σπάρτῃ ὅσιος (10ος αἰ.). 27/11 Γρηγόριος Κλαζομένιος καί Γεράσιμος Εὐβοεύς οἱ Σιναΐται ὅσιοι (μετά τόν 10ον αἰ.). 27/11 Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης ὅσιος (μετά τόν 10ον αἰ.). 11/12 Νικηφόρος Φωκᾶς βασιλεύς (966). 23/12 Γελάσιος, Εὐνικιανός, Εὔπορος, Θεόδουλος καί Σατορνῖνος ἐκ Γορτύνης, Ζωτικός ἐκ Κνωσοῦ, Πόμπιος ἐκ Λεβῆνος, Ἀγαθόπους ἐκ Πανόρμου, Εὐάρεστος ἐξ Ἡρακλείου καί Βασιλείδης ἐκ Κυδωνίας δέκα μάρτυρες (250). 30/12 Γεδεών Καρακαλληνός ὁ ἐν Τυρνάβῳ ὁσιομάρτυς καί ἐν Ρεθύμνῃ ἀσκήσας (1818). 41

43 42 Φορητή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ἱερά Κοινοβιακή Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Ἅγιο Ὄρος. Φέρει τήν ἐπιγραφή: «Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Γ ὁ Πατελάρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί α κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης».

44 Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου Χαίροις ὁ τῆς Κρήτης θεῖος βλαστός, καί τῆς Κωνσταντίνου, Ἱεράρχης θεοειδής χαίροις ὁ θαυμάτων, ἐνέργειαν πλουτήσας, ὡς τοῦ Θεοῦ Θεράπων, ὦ Ἀθανάσιε. Ποίημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου. 43

45 Ἐπάνω: τό Οἰκόσημο τοῦ Πατελάρου. Κάτω: Συστατική ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου

46 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελάρος, ὁ «Καθήμενος». Ρωσική εἰκόνα. 45

47 46 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελάρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τοιχογραφία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας Μελιδονίου. Ἔργο τοῦ ἁγιογράφου Ἐμμανουήλ Κιαγιαδάκη.

48 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως ὁ Πατελάρος. Τοιχογραφία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Γαράζου. Ἔργο τοῦ ἱερέως ἁγιογράφου Νικολάου Ρουσσάκη. 47

49 48 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ θαυματουργός, ὁ ἐξ Ἀξοῦ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ψηφιδωτό στή δυτική ὄψη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ἀξό Μυλοποτάμου.

50 ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ἰνδικτιῶνος Η - Ἡλίου κύκλοι 19 Σελήνης κύκλοι 18 - Σελήνης θεμέλιον 21. Κρεωφαγίας ἡμέραι: 53. *** Τό Τριώδιον ἄρχεται 1 Φεβρουαρίου (Ἦχος α. Ἑωθινόν Α ). Ἡ Ἀπόκρεως: 15 Φεβρουαρίου. Ὁ Εὐαγγελισμός: Τετάρτη Ε Νηστειῶν. Νομικόν Φάσκα: 7 Ἀπριλίου. Λατίνων Πάσχα: 5 Ἀπριλίου. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ: 12 Ἀπριλίου. Ἡ Ἀνάληψις: 21 Μαΐου. Ἡ Πεντηκοστή: 31 Μαΐου. Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων: 7 Ἰουνίου. Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων: ἡμέραι

51 50 Ἡ Θεία Λειτουργία στίς Ἐνορίες τῆς Πόλεως Ρεθύμνης Καθ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους, μέ ἐξαίρεση τίς περιόδους τῶν νηστειῶν (Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί Δεκαπενταυγούστου), καθημερινά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως Ρεθύμνης σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα: ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( μ.μ.) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

52 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΣΙΡΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕ- ΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΟΥ Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἀρχίζει στίς 7:00 π.μ. καί ἡ Θεία Λειτουργία τελειώνει στίς 9:00 π.μ. Στόν Ἱερό προσκυνηματικό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τελεῖται κάθε δεύτερη Κυριακή ἡ Θεία Λειτουργία καί κάθε Τετάρτη στίς 4:30 μ.μ. ἡ ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Νοσοκομείου, ἐκτός ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου, κάθε Τρίτη στίς 5:00 μ.μ. ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἐπίσης, τήν πρώτη Πέμπτη κάθε μηνός στίς 5:00 μ.μ. τελεῖται τό μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 51

53 1 Π Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 2 Π Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Μάρκου τοῦ Κωφοῦ 3 Σ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐκ Λέσβου 4 Κ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύν. τῶν 70 Ἀποστ., Νικηφόρου Λεπροῦ ὁσ. 5 Δ Παραμονή Φώτων (νηστεία), Συγκλητικῆς ὁσ., Γρηγ. ὁσ. ἐν Ἀκρίτᾳ 6 Τ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μέγας Ἁγιασμός) 7 Τ Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 8 Π Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσ., Ἀττικοῦ καί Κύρου ΚΠόλεως 9 Π Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας 10 Σ Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς 11 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Θεοδοσ. ὁσ. Κοινοβ., Νικηφ. νεομ. τοῦ ἐκ Κριτσᾶς 12 Δ Μερτίου, Πέτρου καί ἑτέρων 8 μαρτ., Τατιανῆς διακονίσσης μάρτ. 13 Τ Ἑρμύλου καί Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου 14 Τ Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἰσαποστ. 15 Π Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων 16 Π Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ. νεομ. 17 Σ Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος ἐν Ἰωαννίνοις 18 Κ ΙΒ ΛΟΥΚΑ, Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 19 Δ Μακαρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Μάρκου Ἐφέσου Εὐγενικοῦ 20 Τ Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ., Πέτρου τοῦ Τελώνου 21 Τ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Ἁγνῆς μ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ 22 Π Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσ. Ἡγιασμ. τοῦ Κρητός 23 Π Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ 24 Σ Ξένης ὁσίας, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα ἱερομάρτυρος 25 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ, Γρηγ. τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ., Πουπλίου μ. 26 Δ Ξενοφῶντος καί Μαρίας ὁσίων καί τῆς συνοδίας αὐτῶν 27 Τ Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 28 Τ Ἐφραίμ ὁσ. τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτ. 29 Π Ἰγνατίου ὁσίου Σιναΐτου τοῦ ἐκ Ρεθύμνης, Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου 30 Π Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνάμν. εὑρέσ. εἰκ. Εὐαγγελιστρίας Τήνου 31 Σ Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ 52 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

54 IANOYAPIOΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 4 Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 πλ. α Η 11 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. δ πλ. β Θ 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Λουκ. ιζ βαρύς Ι 25 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Λουκ. ιθ 1-10 πλ. δ ΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΕΣ ΙEΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 1. Μεγάλου Βασιλείου: Ἀΐμονα, Ἀξοῦ, Κρασούνα, Ὄρους, Πλευριανῶν. 2. Μάρκου Κωφοῦ: Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρσανίου. 7. Συνάξεως Τιμίου Προδρόμου: Γαράζου, Κυριάννας, Μύλων, Περιβολίων. 17. Μεγάλου Ἀντωνίου: Ἀγγελιανῶν, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Ἄδελε, Ἀμπελακίου, Ἀλφᾶς, Ἄνω Καλλιθέας, Γερανίου, Καστέλλου, Ἀτσιποπούλου, Βλυχάδας, Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου πόλεως Ρεθύμνης, Κεραμωτῶν, Κούμων, Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ρεθύμνης, Ὄρους, Πρασσῶν, Πρινέ, Σισῶν, Φωτεινοῦ, Χαρκίων. 18. Ἀθανασίου καί Κυρίλλου: Πασσαλιτῶν, Ρουστίκων. 30. Τριῶν Ἱεραρχῶν: Ἀγγελιανῶν, Μαργαριτῶν, Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ρεθύμνης. 53

55 1 Κ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ καί ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ), Τρύφωνος μ. 2 Δ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 Τ Συμεών Θεοδόχου καί Ἄννης προφήτιδος 4 Τ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου, Νικολάου Στουδίτου ὁμολογητοῦ 5 Π Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 6 Π Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως τοῦ Μεγάλου 7 Σ Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Διβόλη 8 Κ ΙΖ ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Θεοδώρου Στρατηλ., Ζαχαρίου προφ. 9 Δ Νικηφόρου μάρτυρος, Παγκρατίου Ταυρομενίου 10 Τ Χαραλάμπους ἱερομ., Ἀναστασίου ΚΠόλεως, Ζήνωνος Ταχυδρ. 11 Τ Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου νεομ. 12 Π Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου ΚΠόλεως, Χρήστου νεομ. κηπουροῦ 13 Π Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας 14 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Αὐξεντίου, Μάρωνος, Ἀβραάμ ὁσίων 15 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ὀνησίμου ἀποστόλου, Ἀνθίμου ἐν Χίῳ 16 Δ Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ Κωνσταντινουπόλεως 17 Τ Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας, Θεοδώρου Βυζ. 18 Τ Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σιναίου, Παρηγορίου μάρτυρος 19 Π Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου 20 Π Λέοντος ἐπ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Βησσαρίωνος ὁσ. 21 Σ Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων 22 Κ ΤΥΡΙΝΗΣ, Εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων 23 Δ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Πολυκάρπου Σμύρνης ἱερομ., Πολυχρον. ὁσ. 24 Τ Ἡ Α καί Β εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 25 Τ Ταρασίου Κων/πόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομάρτυρος 26 Π Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης, Φωτεινῆς μάρτ. καί ἰσαπ. τῆς Σαμαρείτιδος 27 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου 28 Σ Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων, Βασιλ. ὁμ., Κυράν.νεομ. 54 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

56 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Ρωμ. η Λουκ. ιη α Α 8 Α Κορ. στ Λουκ. ιε β Β 15 Α Κορ. η 8-θ 2 Ματθ. κε γ Γ 22 Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Ματθ. στ δ Δ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΕΣ ΙEΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 2. Ὑπαπαντῆς: Ἀβδελᾶ, Κάτω Μαλακίου, Κούμων, Λαγκᾶς, Μισιρίων. 10. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος: Ἀλφᾶς, Ἀργυρουπόλεως, Γάλλου, Γαράζου, Γωνιᾶς, Δοξαροῦ, Ἐλευθέρνης, Ζωνιανῶν, Καλύβου, Λιβαδίων, Μαργαριτῶν, Περιβολίων, Πηγῆς, Ρουμελῆ, Ρουστίκων, Χαμαλευρίου. 11. Βλασίου ἱερομάρτυρος: Ἔρφων. 17. Θεοδώρου Τήρωνος: Περιβολίων, Πετρέ, Σελλίου. 19. Φιλοθέης Ἀθηναίας: Ἀργυρουπόλεως, προσκυνήματος Μεταμορφώσεως Ρουστίκων. 28. Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων: Ἄδελε. 55

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, ἐκλ. Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Σέ τρεῖς, κυρίως, κατηγορίες διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο14

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο14 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο14 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ Δ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Λόγε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(απογραφή, 2011)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(απογραφή, 2011) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Έδρα: Ρέθυμνον,το) 85.609 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Έδρα: Σπήλιον,το) 7.427 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 4.161 Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 632 Αγία Γαλήνη,η 604 Ξηρόκαμπος,ο 28

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ιανουαριοσ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγ. Βασιλείου Προεόρτια θεοφανείων Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ. Σύναξις τω ν 70 Ἀποστόλων Νηστεία ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ Θεοπέμπτου μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ζαμπελίου

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα