ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/XII/2006 E (2006) 6364 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/ΧΙΙ/2006 Καταλόγος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, ο οποίος αντικαθιστά όλες τις προητούµενες εκδόσεις (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/ΧΙΙ/2006 Καταλόγος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, ο οποίος αντικαθιστά όλες τις προητούµενες εκδόσεις (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (1) έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) 1 και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1, (2) έπειτα από διαβούλευση µε την επιτροπή επικοινωνιών, Εκτιµώντας τα εξής : (1) Στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δηµοσιευτεί προσωρινός «Κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών για την ενθάρρυνση εναρµονισµένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών ευκολιών και» 2 (2) O προσωρινός κατάλογος προτύπων που αφορούσε το πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων της οδηγίας 90/387/EΟΚ 3 καθώς και το ισχύον πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων σύµφωνα µε την οδηγία 2002/21/EΚ Το Μάρτιο του 2006 επήλθαν προσθήκες και τροποποιήσεις στον εν λόγω κατάλογο 4 (3) Είναι εποµένως απαραίτητο να εγκαταλειφθεί προσωρινός κατάλογος να καταρτιστεί και δηµοσιευτεί κατάλογος προτύπων που θα αντικαταστήσει τις παραπάνω αναφερόµενες δηµοσιεύσεις (4) Ο αναθεωρηµένος κατάλογος προτύπων καταρτίστηκε σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες από κράτη µέλη και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), 1 ΕΕ L 108, της , σ33 2 ΕΕ C 331, της , σ32 3 Οδηγία που καταργήθηκε από την οδηγία 2002/21/ΕΚ 4 ΕΕ αριθ C 71, , σ 9 EL 2 EL

4 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Κατάλογος προτύπων 1 Καθιερώνεται κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες Ο κατάλογος αντικαθιστά τις προηγούµενες εκδόσεις του καταλόγου προτύπων που δηµοσιεύτηκαν στις και στις Η παρούσα δηµοσίευση προστίθεται στον κατάλογο προτύπων για την ελάχιστη δέσµη µισθωµένων γραµµών που δηµοσιεύτηκε στη Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ο κατάλογος προτύπων, όπως παρουσιάζεται στο παράρτηµα, δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 2 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη Βρυξέλλες, 11/ΧΙΙ/2006 Για την Επιτροπή Viviane REDING Μέλος της Επιτροπής EL 3 EL

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛOΓΟΣ ΠΡΟΤYΠΩΝ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ IΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο (2002/21/EΚ) η Επιτροπή καταρτίζει και δηµοσιεύει, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών που χρησιµεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρµονισµένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και, για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής των χρηστών Το παρόν δηµοσίευµα αντικαθιστά τον προηγούµενο προσωρινό κατάλογο προτύπων (2002/C 331/04) που αφορούσε τόσον το παλαιό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων (δηλαδή το άρθρο 5 της οδηγίας 90/387/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/51/EΚ) όσον και το τρέχον πλαίσιο (δηλαδή το άρθρο 17 της οδηγίας πλαίσιο 2002/21/EΚ) Αντικαθιστά επίσης την τροποποίηση για την «διαλογική ψηφιακή τηλεόραση» στον κατάλογο προτύπων (2006/C 71/04) της 23ης Mαρτίου Η ελάχιστη δέσµη µισθωµένων γραµµών µε εναρµονισµένα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πρότυπα που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2002/22/EΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), που δηµοσιεύεται στην απόφαση (2003/548/EΚ) της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου δεν επηρεάζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος καταλόγου προτύπων Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας πλαίσιο, ελλείψει προτύπων ή/και προδιαγραφών στον εν λόγω κατάλογο, τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προτύπων ή/και προδιαγραφών που θεσπίζονται από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και, ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών, και ενθαρρύνουν την εφαρµογή διεθνών προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνονται από τη ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) ή τη ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) Το παρόν δηµοσίευµα αποτελεί επιλεκτικό κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών στα σχετικά πεδία Σε σύγκριση προς τον προσωρινό κατάλογο προτύπων (2002/C 331/04), έχουν περιληφθεί λιγότερα πρότυπα ή/και προδιαγραφές, δεδοµένου ότι, µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας πλαίσιο, απαιτείται ήδη από τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση προτύπων ή προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης εκτός αυτών που δηµοσιεύονται στον κατάλογο προτύπων 5 6 ΕΕ C 71 της, , σ 9 ΕΕ L186 της , σ 43 EL 4 EL

6 Ο παρών κατάλογος προτύπων εκπονήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια Τα κριτήρια αυτά καταρτίστηκαν σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη στην επιτροπή επικοινωνιών και ακολούθως επικυρώθηκαν µέσω δηµόσιας διαβούλευσης Στον αναθεωρηµένο κατάλογο περιλαµβάνονται πρότυπα ή/και προδιαγραφές: (α) (β) για διασύνδεση ή πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο βαθµό που είναι απολύτως απαραίτητες για την εξασφάλιση διατερµατικής διαλειτουργικότητας και ελευθερίας επιλογής και τους χρήστες η υλοποίηση των οποίων δεν συνιστά περιττή δαπάνη συγκρινόµενη µε τα αναµενόµενα οφέλη (δηλ αναλογικότητα) και τα οποία πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: (γ) (δ) πρότυπα ή/και προδιαγραφές για καίριες διεπαφές που αντιπροσωπεύουν τα όρια µεταξύ συστηµάτων ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης διαφόρων µερών, συµπεριλαµβανοµένων διασυνοριακών πτυχών, ιδίως πρότυπα ή/και προδιαγραφές για την επίλυση σοβαρών και πιθανών περιπτώσεων µη διαλειτουργικότητας ή έλλειψης ελευθερίας επιλογής πρότυπα ή/και προδιαγραφές που είναι σχετικά µε τη σηµερινή αγορά, συνεχίζουν να εξελίσσονται και διαθέτουν ακόµα περιθώριο ζωής Στον αναθεωρηµένο κατάλογο δεν περιλαµβάνονται: (α) (β) (γ) πρότυπα ή/και προδιαγραφές για καλά παγιωµένα δίκτυα και υπηρεσίες που δεν εξελίσσονται πλέον πρότυπα ή/και προδιαγραφές για δίκτυα και υπηρεσίες που βρίσκονται επί του παρόντος σε αρχική φάση ανάπτυξης κατ' επέκταση της παραγράφου 1 στοιχείο (γ) πρότυπα ή/και προδιαγραφές όπου η επίτευξη διαλειτουργικότητας και ελευθερίας επιλογής µπορεί να αφεθεί στην αγορά επειδή θα εξασφαλιστεί λόγω της ζήτησης από τους καταναλωτές ή ενδιαφέροντος από τον κλάδο Με την επιφύλαξη των κριτηρίων στα σηµεία (1) και (2) παραπάνω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε: (α) (β) πρότυπα ή/και προδιαγραφές που ισχύουν επί του παρόντος για κανονιστική ρύθµιση σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου πρέπει καταρχάς να πραγµατοποιείται εκτίµηση του αντίκτυπου που θα είχε η κατάργησή τους πρότυπα ή/και προδιαγραφές για την παροχή ειδικών υποχρεώσεων δηµοσίου συµφέροντος σύµφωνα µε εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία, για τις οποίες οι φορείς εκµετάλλευσης δεν έχουν εµπορικό κίνητρο EL 5 EL

7 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα παρακάτω απαριθµούµενα πρότυπα ή/και προδιαγραφές συνιστούν τον Κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών που αναφέρεται στο άρθρο 1 της απόφασης C(2006)6364 της Επιτροπής της 11/XII/2006 Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 1, της οδηγίας-πλαίσιο (2002/21/EΚ) καταρτίζει και δηµοσιεύει, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών που χρησιµεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρµονισµένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και Εάν η εφαρµογή των πρότυπων ή/και προδιαγραφών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, δεν είναι ορθή και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, η εφαρµογή των προτύπων ή/και προδιαγραφών αυτών µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17 της οδηγίας πλαίσιο Ο κατάλογος προτύπων θα αναθεωρείται τακτικά προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις συνεπεία νέων τεχνολογιών και εξελίξεων στην αγορά Καλούνται τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν σχόλια σχετικά µε το ζήτηµα αυτό Πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε την επιτροπή επικοινωνιών 7 στο βαθµό που ο κατάλογος σχετικά µε το άρθρο 17 της οδηγίας πλαίσιο 7 Που ιδρύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 της οδηγίας-πλαίσιο Πρότυπα που έχουν εγκριθεί βάσει της οδηγίας Ρ&TTE (1999/5/EΚ) και έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος εγγράφου ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Κεφάλαιο Ι Υποχρεωτικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές Κεφάλαιο II: ιαφανής χωρητικότητα µετάδοσης Κεφάλαιο III: ηµόσια παρεχόµενες διεπαφές χρηστών Κεφάλαιο IV: ιασύνδεση και πρόσβαση Κεφάλαιο V: Υπηρεσίες και χαρακτηριστικά Κεφάλαιο VI: Αριθµοδότηση και διευθυνσιοδοσία Κεφάλαιο VII: Ποιότητα παρεχόµενων Κεφάλαιο VIII: Υπηρεσίες ρ/τ εκποµπών ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Το καθεστώς των προτύπων ή/και προδιαγραφών του κεφαλαίου Ι διαφέρει από το καθεστώς των προτύπων ή/και προδιαγραφών των άλλων κεφαλαίων του εγγράφου Τα πρότυπα ή/και οι προδιαγραφές που απαριθµούνται στο κεφάλαιο 1 είναι υποχρεωτικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές είναι δυνατόν να καταστούν υποχρεωτικά βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο EL 6 EL

8 άρθρο 17 παράγραφος 4 της οδηγίας πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 4 της οδηγίας πλαίσιο «εάν η Επιτροπή προτίθεται να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρµογή ορισµένων προτύπων ή/και προδιαγραφών, δηµοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους» Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 3, καθιστά υποχρεωτική την εφαρµογή των σχετικών προτύπων, αναφέροντάς τα ως υποχρεωτικά πρότυπα στον κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ενθαρρύνεται η χρήση προτύπων ή/και προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια II έως VIII, αλλά δεν υπάρχει νοµική υποχρέωση για την εφαρµογή τους Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας πλαίσιο, «Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των προτύπων ή/και προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για την παροχή, τεχνικών διεπαφών ή/και λειτουργιών δικτύων, στο βαθµό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη» Στο πλαίσιο αυτό, τα πρότυπα ή/και προδιαγραφές που αναφέρονται στον κατάλογο θεωρούνται ως υποψήφια για να καταστούν υποχρεωτικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές µόλις οι αρχές εντοπίσουν αποτελέσµατα στρέβλωσης της αγοράς, που σχετίζονται µε ανεπαρκή τήρηση συνιστώµενων προτύπων ή/και προδιαγραφών Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας πλαίσιο, σκοπός του εν λόγω καταλόγου είναι να χρησιµεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρµονισµένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και» (πρώτη παράγραφος), «για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη» (δεύτερη παράγραφος) Τούτο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή προτύπων ή/και προδιαγραφών που περιέχουν εναλλακτικές ή προαιρετικές ρήτρες Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφοι 5 και 6 της οδηγίας πλαίσιο, «εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρότυπα ή/και οι προδιαγραφές ( ) δεν συµβάλλουν πλέον στην παροχή εναρµονισµένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ότι δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των καταναλωτών ή ότι παρεµποδίζουν την τεχνολογική εξέλιξη, τα αποσύρει από τον κατάλογο των προτύπων ή/και των προδιαγραφών ( )» Εκτός από τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος καταλόγου, άλλα νοµοθετικά µέτρα στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα να καταστεί υποχρεωτική η χρήση ορισµένων προτύπων ή/και προδιαγραφών για ορισµένες επιχειρήσεις ΕΚ ΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ Όταν δεν αναφέρεται αριθµός έκδοσης του προτύπου ή/και προδιαγραφής, η αναφερόµενη στον παρόντα κατάλογο έκδοση είναι η τελευταία ισχύουσα κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του καταλόγου Εκτός εάν άλλως ορίζεται, όταν γίνεται αναφορά σε πρότυπο ή/και προδιαγραφή αποτελούµενα από περισσότερα µέρη, νοείται ως αναφορά σε όλα τα µέρη και τα επιµέρους τµήµατα του προτύπου ή/και της προδιαγραφής Σε ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον προσδιορίζεται σαφώς, στον κατάλογο περιλαµβάνονται ορισµένα µόνο µέρη του προτύπου ή/και της προδιαγραφής EL 7 EL

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα περισσότερα από τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο είναι παραδοτέα του ETSI βάσει της προηγούµενης και της τρέχουσας ονοµατολογίας του ETSI Ορισµοί για τους διάφορους τύπους παραδοτέων του ETSI περιλαµβάνονται υπό τον τίτλο "ETSI Directives" στην ηλεδιεύθυνση: Τα σηµαντικότερα από τα παραδοτέα αυτά είναι τα ακόλουθα: Παραδοτέα βάση της τρέχουσας ονοµατολογίας ETSI: Τεχνική προδιαγραφή (Technical Specification), TS, περιλαµβάνει κυρίως κανονιστικές διατάξεις, εγκρίνεται από τεχνικό φορέα Τεχνική έκθεση (Technical Report), TR, περιλαµβάνει κυρίως πληροφοριακά στοιχεία, εγκρίνεται από τεχνικό φορέα Πρότυπο (Standard), ES, περιλαµβάνει κυρίως κανονιστικές διατάξεις, εγκρίνεται από τα µέλη του ETSI Οδηγός (Guide), EG, περιλαµβάνει κυρίως πληροφοριακά στοιχεία, εγκρίνεται από τα µέλη του ETSI Ειδική έκθεση (Special Report), SR, περιλαµβάνει πληροφορίες που δηµοσιεύονται για σκοπούς αναφοράς Ευρωπαϊκό πρότυπο (European Standard, σειρά τηλεπικοινιών), EN, περιλαµβάνει κανονιστικές διατάξεις, εγκρίνεται από εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης ή/και εθνικές αντιπροσωπείες µε αντίκτυπο όσον αφορά µη εφαρµογή και µεταφορά στο εθνικό δίκαιο Εναρµονισµένο πρότυπο (Harmonized Standard), είναι ευρωπαϊκό πρότυπο EN (σειρά τηλεπικοινωνιών), η κατάρτιση του οποίου έχει ανατεθεί στο ETSI µε εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών 98/34/EΚ και 98/48/EΚ, και το οποίο καταρτίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις της οδηγίας «νέας προσέγγισης», και στη συνέχεια ανακοινώνεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παραδοτέα βάσει της προηγούµενης ονοµατολογίας του ETSI, στα οποία γίνεται αναφορά στον κατάλογο: Ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό πρότυπο (European Telecommunication Standard), ETS, περιλαµβάνει κανονιστικές διατάξεις που έχουν εγκριθεί από εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης ή/και εθνικές αντιπροσωπείες µε αντίκτυπο όσον αφορά µη εφαρµογή και µεταφορά στο εθνικό δίκαιο Τεχνική έκθεση ETSI (ETSI Technical Report), ETR, περιλαµβάνει πληροφοριακά στοιχεία, εγκρίνεται από τεχνική επιτροπή ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Γραφείο δηµοσιεύσεων του ETSI ταχυδροµική διεύθυνση : ETSI 650 Route des Lucioles F Sophia Antipolis Cedex France αριθ τηλεφ αριθ τηλεοµ ηλ-ταχυδρ: δικτυακός τόπος : Απευθείας τηλεφόρτωση παραδοτέων του ETSI είναι δυνατή από την ηλε-διεύθυνση : EL 8 EL

10 Υπηρεσία πωλήσεων και µάρκετινγκ της ITU ( ΕΤ, για έγγραφα ITU-T) ταχυδροµική διεύθυνση : ITU Place des Nations CH-1211 Geneva 20 Switzerland αριθ τηλεφ: (English) (French) (Spanish) αριθ τηλεοµ: ηλ-ταχυδρ: δικτυακός τόπος: ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ Ο κατάλογος αναφέρεται στα ακόλουθα έγγραφα νοµοθετικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην ηλε-διεύθυνση ics/telecoms/regulatory/index_enhtm Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της , σ 33) Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (ΕΕ L 108 της , σ 7) Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), (ΕΕ L 108 της , σ 51) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), (ΕΕ L 201 της , σ 27) Οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), (ΕΕ L 108 της , σ 21) Σύσταση 2000/417/EΚ της Επιτροπής σχετικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (ΕΕ L 156 της , σ 44) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (ΕΕ L 336 της , σ 4) Σύσταση 2005/57/EΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά µε την παροχή µισθωµένων γραµµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέρος 1 Κύριοι όροι εφοδιασµού για µισθωµένες γραµµές χονδρικής) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2005) 103], (ΕΕ L 24 της , σ39) Σύσταση 2005/268/EΚ της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2005, για την παροχή µισθωµένων γραµµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μέρος 2 Τιµολογιακές πτυχές τµηµάτων κυκλωµάτων µισθωµένων γραµµών χονδρικής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2005) 951], (ΕΕ L 083 της σ52) Σύσταση 2003/558/EΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2003, για την επεξεργασία πληροφοριών εντοπισµού θέσης καλούντος σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε σκοπό τον ακριβέστερο εντοπισµό της προέλευσης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, (ΕΕ L 189 της , σ49) EL 9 EL

11 Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών (οδηγία Ρ&TTE), (ΕΕ L 91 της , σ10) Απόφαση 2001/792/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού µηχανισµού για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας στις επεµβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (ΕΕ L 297 της , σ7) Απόφαση αριθ 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσµατος), (ΕΕ L 108 της , σ1) Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ 37) COM(2004)541 «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης», της 30 ης Ιουλίου 2004 COM(2006)37 «Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2006 προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την επανεξέταση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης σύµφωνα µε την ανακοίνωση COM(2004) 541 της 30ής Ιουλίου 2004» ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Ορισµοί Η ισχύουν οι ορισµοί στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία, που απαριθµούνται στο κεφάλαιο 7 Συντµήσεις Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι ακόλουθες συντµήσεις: 3GPP Εταιρικό έργο τρίτης γενιάς API ιεπαφή προγράµµατος εφαρµογής (Application Program Interface) DAB Ψηφιακή ακουστική εκποµπή (Digital Audio Broadcasting) DVB Ψηφιακή βιντεοεκποµπή (Digital Video Broadcasting) ETSI Ευρωπαϊκό ινστιτούτο τηλεπικοινωνιακών προτύπων (European Telecommunication Standards Institute) GSM Παγκόσµιο σύστηµα κινητών επικοινωνιών (Global System for Mobile communications) ISDN Ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων (Integrated Service Digital Network) IP Πρωτόκολλο του Ίντερνετ (Internet Protocol) IPAT Τερµατικό πρόσβασης στο ΙΡ (Internet Protocol Access Terminal) ITU ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union) MHEG Οµάδα εµπειρογνωµόνων πολυµέσων και υπερµέσων (Multimedia and Hypermedia Experts Group) MHP Πολυµεσική οικιακή πλατφόρµα (Multimedia Home Platform) NGN ίκτυα επόµενης γενιάς (Next Generation Networks) NTP Σηµείο απόληξης δικτύου (Network Termination Point) EL 10 EL

12 OSA Πρόσβαση σε ανοιχτές υπηρεσίες (Open Service Access) PoI Σηµείο διασύνδεσης (Point of Interconnection) PSTN ηµόσιο µεταγόµενο τηλεφωνικό δίκτυο (Public Switched Telephone Network) QoS Ποιότητα παρεχόµενων ULL Αδεσµοποίητος τοπικός βρόχος (Unbundled Local Loop) UMTS Παγκόσµιο σύστηµα κινητών τηλεπικοινωνιών (Universal Mobile Telecommunications System) WML Γλώσσα ασύρµατης σήµανσης (Wireless Mark-up Language) WTVML Γλώσσα ασύρµατης σήµανσης για την τηλεόραση (Wireless TeleVision Mark-up Language, γνωστή και ως WTML) EL 11 EL

13 ΚΑΤΑΛOΓΟΣ ΠΡΟΤYΠΩΝ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ IΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η δηµοσίευση προτύπων ή/και προδιαγραφών στον κατάλογο αποβλέπει στο να ενθαρρύνει την παροχή εναρµονισµένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την Κοινότητα, να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και να υποστηρίξει την εφαρµογή του πλαισίου των κανονιστικών ρυθµίσεων Η κύρια κατευθυντήρια αρχή για την συµπερίληψη προτύπων ή/και προδιαγραφών είναι η εστίαση σε πρότυπα ή/και προδιαγραφές που σχετίζονται µε τις διατάξεις στις οδηγίες Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την συµπερίληψη προτύπων ή/και προδιαγραφών στον παρόντα κατάλογο έχουν εκτεθεί στο επεξηγηµατικό σηµείωµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Στο παρόν έγγραφο δεν περιλαµβάνονται υποχρεωτικά πρότυπα Τα πρότυπα είναι δυνατόν να καταστούν υποχρεωτικά ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 4 της οδηγίας πλαίσιο Εφόσον η Επιτροπή επιδιώκει να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρµογή ορισµένων προτύπων ή/και προδιαγραφών, δηµοσιεύει αγγελία στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε δηµόσιο σχολιασµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 2 ΙΑΦΑΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ 21 Πρόσβαση τρίτων στον τοπικό βρόχο Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά η ιαχείριση φάσµατος σε δίκτυα πρόσβασης µεταλλικού τύπου µέρος 1: ορισµοί και βιβλιοθήκη σηµάτων ETSI TR (V111) ΚΕΦΑΛΑΙΟ III EL 12 EL

14 3 ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (NTP) Υπό ορισµένες συνθήκες της αγοράς 8 εθνική ρυθµιστική αρχή δύνατεαι να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς εκµετάλλευσης για την κάλυψη εύλογων αιτηµάτων πρόσβασης και χρήσης σε ειδικά στοιχεία του δικτύου και σε σχετικές ευκολίες Στον παρόντα κατάλογο προτύπων δεν περιλαµβάνεται κανένα πρότυπο ή/και προδιαγραφή, καθώς επί του παρόντος κανένα δεν κρίθηκε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια στο επεξηγηµατικό σηµείωµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 4 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Βάσει των διατάξεων της οδηγίας για την πρόσβαση, οι πάροχοι δικτύων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενδέχεται να υπέχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις διασύνδεσης ή/και πρόσβασης Πρότυπα ή/και προδιαγραφές ULL και δυφιορεύµατος περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο II 41 ιεπαφές προγραµµάτων εφαρµογής Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Open Service Access (OSA) Application Programming Interface (API/ Parlay 3) Open Service Access (OSA) Application Programming Interface (API/ Parlay 4) Open Service Access (OSA) Application Programming Interface (API/ Parlay 5) Προσαρµοσµένες σε UMTS εφαρµογές προηγµένης λογικής για κινητά δίκτυα (CAMEL) 3 η φάση προδιαγραφή τµήµατος εφαρµογής CAMEL (CAP) Πρόσβαση σε ανοιχτές υπηρεσίες (OSA) διεπαφή προγράµµατος εφαρµογής (API) UMTS µέρος 1: Επισκόπηση ιεπαφή προγράµµατος εφαρµογής αρχιτεκτονικής ανοιχτών UMTS - µέρος 2 Σειρά ETSI ES Σειρά ETSI ES Σειρά ETSI ES ETSI TS ETSI TS ETSI TR Βλέπε άρθρο 82 της οδηγίας για την πρόσβαση EL 13 EL

15 42 Πρόσβαση σε ευκολίες και υπηρεσίες δικτύου Στον παρόντα κατάλογο προτύπων δεν περιλαµβάνεται κανένα πρότυπο ή/και προδιαγραφή, καθώς επί του παρόντος κανένα δεν κρίθηκε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια στο επεξηγηµατικό σηµείωµα 43 ιασύνδεση Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά IPCablecom µέρος 12: Πρωτόκολλο µεταφοράς σηµατοδοσίας Ίντερνετ (ISTP) IPCablecom µέρος 23: Τερµατικό πρόσβασης στο πρωτόκολλο του Ίντερνετ Σηµατοδοσία ελέγχου γραµµής (IPAT - LCS) ETSI TS ETSI TS ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Ορίζει τη διεπαφή SS7 για την πύλη σηµατοδοσίας ενός δικτύου IPCablecom Ταυτοποιεί τη διεπαφή σηµατοδοσίας V52 για το IPAT ενός δικτύου IPCablecom 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 51 Εντοπισµός θέσης καλούντος Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Πρωτόκολλα εντοπισµού θέσης έκτακτης ανάγκης Υπηρεσίες εντοπισµού θέσης (LCS); Λειτουργική περιγραφή 2ο στάδιο (UMTS) ETSI TS ETSI TS Πτυχές ρ/τ εκποµπών Πρότυπα ή/και προδιαγραφές ρ/τ εκποµπών που κρίνονται συναφή περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο VIII 53 Πληροφορίες χρέωσης (AOC) Στον παρόντα κατάλογο προτύπων δεν περιλαµβάνεται κανένα πρότυπο ή/και προδιαγραφή, καθώς επί του παρόντος κανένα δεν κρίθηκε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια στο επεξηγηµατικό σηµείωµα EL 14 EL

16 54 Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου δηµοφιλής Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου ιεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών δηµόσιου καταλόγου Προδιαγραφή ενοποιηµένου καταλόγου επί ITU-T, Σύσταση F510 ITU-T Recommendation F515 Επί του παρόντος χρησιµοποιείται για διεθνείς υπηρεσίες δηµόσιου καταλόγου Επίσης κατάλληλη για τη διασύνδεση εθνικών βάσεων δεδοµένων καταλόγου 55 Απόρριψη ανώνυµων κλήσεων (ACR) Μολονότι η ACR τυποποιήθηκε για δίκτυα PSTN/ISDN, µόνο ένα τµήµα από τις τρέχουσες εφαρµογές συµµορφώνεται εν µέρει µε τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές, ενώ η ACR δεν τυποποιήθηκε για δίκτυα GSM Στον παρόντα κατάλογο προτύπων δεν περιλαµβάνεται κανένα πρότυπο ή/και προδιαγραφή, καθώς επί του παρόντος κανένα δεν κρίθηκε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια στο επεξηγηµατικό σηµείωµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 61 Επιλογή και προεπιλογή φορέα 6 ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΣΙΑ Στον παρόντα κατάλογο προτύπων δεν περιλαµβάνεται κανένα πρότυπο ή/και προδιαγραφή, καθώς επί του παρόντος κανένα δεν κρίθεκε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια στο επεξηγηµατικό σηµείωµα 62 Φορητότητα αριθµού Στον παρόντα κατάλογο προτύπων δεν περιλαµβάνεται κανένα πρότυπο ή/και προδιαγραφή, καθώς επί του παρόντος κανένα δεν κρίθηκε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια στο επεξηγηµατικό σηµείωµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII EL 15 EL

17 7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (QOS) Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Ορισµοί παραµέτρων QoS και µετρήσεις για χρήστες Σειρά ETSI EG (µέρη 1 έως 4) Ποιότητα τηλεπικοινωνιακών Σειρά ETSI EG (µέρη 1 έως 3) Ορισµοί παραµέτρων επιδόσεων για ποιότητα ITU-T, Σύσταση φωνής και άλλες εφαρµογές φωνητικής ζώνης G1020 (συµπεριλ που χρησιµοποιούν δίκτυα IP παράρτηµα A) Σχετικές µε τους χρήστες παράµετροι Παρατήρηση: Βάσει των άρθρων 11 και 22 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές δύνανται, σε καθορισµένες περιστάσεις, να απαιτούν τη χρήση ορισµένων προτύπων ή/και προδιαγραφών για παραµέτρους, ορισµούς και µεθόδους µετρήσεων χρόνου παροχής και ποιότητας Τα εν λόγω πρότυπα ή/και οι προδιαγραφές περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 71 Τύπος υπηρεσίας Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Κατηγορίες QoS πολυµέσων για τελικό χρήστη ITU-T, Σύσταση G1010 (11/01) 72 Στόχοι επιδόσεων δικτύου Στον παρόντα κατάλογο προτύπων περιλαµβάνονται µόνο πρότυπα ή/και προδιαγραφές που είναι συναφή µε υπηρεσίες που βασίζονται στο IP Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Στόχοι επιδόσεων δικτύου για υπηρεσίες που βασίζονται στο IP Έννοια και αρχιτεκτονική της ποιότητας παρεχοµένων (QoS) ITU-T, Σύσταση Y1541 (συµπεριλ προσάρτηµα X και τροποποιήσεις 1 και 2) ETSI TS (3GPP TS 23107) Για ορισµένες τεχνολογίες ενδέχεται να απαιτηθεί ειδική µεταχείριση όσον αφορά ανοχές Αντιστοιχία µεταξύ της σύστασης Y1541 της ITU-T και των κλάδων QoS TS ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII EL 16 EL

18 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ρ/Τ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 81 ιεπαφές προγραµµάτων εφαρµογής Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Ψηφιακές βιντεοεκποµπές (DVB) πολυµεσική οικιακή πλατφόρµα (MHP), προδιαγραφή 111 ETSI TS έκδοση 121 Ψηφιακές βιντεοεκποµπές (DVB) πολυµεσική οικιακή πλατφόρµα (MHP), προδιαγραφή 103 ETSI ES Χαρακτηριστικά εκποµπής MHEG-5 ETSI ES έκδοση 111 προηγουµένως TS v 131 έκδοση Πρότυπα ή/και προδιαγραφές για την παραγωγή διαλογικού τηλεοπτικού περιεχοµένου Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά WTVML, προδιαγραφή για ελαφρό µικροδιαφυλλιστή για διαλογικές τηλεοπτικές εφαρµογές, που βασίζεται και είναι συµβατός µε την WML ETSI TS έκδοση Ψηφιακές ρ/τ εκποµπές Τεχνικές διεπαφές ή/και χαρακτηριστικά Ψηφιακή ακουστική εκποµπή (DAB) Εικονική µηχανή: προδιαγραφή DAB Java ETSI TS EL 17 EL

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.5.2003 L 114/45 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR Απαίτηση ιεπαφής Ραδιοεξοπλισµού 4091V 1.0 αυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 MHz και 243 MHz µόνο για σκοπούς προσέγγισης (homing) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ 32002L0019 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) www.elot.gr, είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΕ ΣΤΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ: JEVAKAIO 13 ΤΟΜΟΣ : 19 σ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΕ ΣΤΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ: JEVAKAIO 13 ΤΟΜΟΣ : 19 σ. 212

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΕ ΣΤΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ: JEVAKAIO 13 ΤΟΜΟΣ : 19 σ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΕ ΣΤΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ: JEVAKAIO 13 ΤΟΜΟΣ : 19 σ. 212 Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Networt Provision

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επεξεργασία: Ξένια Πασσά,Μίνα Ζούλοβιτς ικονοµικά θέµατα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

C 331/32 Επίσηµη Εφηµερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

C 331/32 Επίσηµη Εφηµερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 331/32 Επίσηµη Εφηµερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.12.2002 Κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2002/21/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Μαρτίου 2002

Ο ΗΓΙΑ 2002/21/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Μαρτίου 2002 Ο ΗΓΙΑ 2002/21/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

32002L0022. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ

32002L0022. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ 32002L0022 Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 409 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 112(I)/2004 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Νόµος 112(I)/2004 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Νόµος 112(I)/2004 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Παύση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου. Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου του Επιτρόπου. Ίδρυση και ανεξαρτησία του Γραφείου του Επιτρόπου.

Παύση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου. Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου του Επιτρόπου. Ίδρυση και ανεξαρτησία του Γραφείου του Επιτρόπου. Ν. 112(Ι)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3850 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CIRCUIT EMULATION / ATM (Εξοµοίωση Κυκλωµάτων /ΑΤΜ) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream Έκδοση: 12.12.2011 ιεπαφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 15 Θέµατα Mobile TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 128(Ι)/2014 128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Θεµατικές Ενότητες Αρµοδιότητες & Εθνικές/ ιεθνείς Σχέσεις Έργο περιόδου 2002-2005

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα