Η κρίση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και τα μέτρα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών. Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κρίση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και τα μέτρα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών. Αθήνα, 31 Μαΐου 2013"

Transcript

1 AEDBF Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier European Association for Banking & Financial Law Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου Η κρίση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και τα μέτρα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών Αθήνα, 31 Μαΐου

2 AEDBF Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου Συστηματική συνοχή του κυπριακού νόμου περί εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με την Πρόταση Οδηγίας της ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος AEDBF 2

3 Η προβληματική των συστημικών τραπεζών («too big to fail», «too interconnected to fail») Μεταδοτικότητα της μη συντεταγμένης πτώχευσης μιας τράπεζας σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό τομέα μιας χώρας, ενδεχομένως και πέραν των συνόρων της Domino effect Συνέπειες στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ρευστοποίηση ασφαλειών (ELA / Emergency Liquidity Assistance) Έλλειψη ενιαίου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου προς αντιμετώπιση της παθολογίας και για τη διαχείριση κρίσεων / αφερεγγυότητας πιστωτικών ιδρυμάτων Παρά την προχωρημένη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου, εθνοκεντρική η προσέγγιση των συστημάτων αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων Πενία ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Έλλειψη κοινών κανόνων για τις ενέργειες των εποπτικών αρχών των κρατών μελών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τραπεζική κρίση Regulatory arbirtrage Η συστημική διάσταση του θέματος 3

4 Στόχοι Ending Too Big to Fail Δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για συντεταγμένη πτώχευση τραπεζών: Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση / ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ Προετοιμασία και πρόληψη: Αποτροπή της άτακτης [μη συντεταγμένης] αφερεγγυότητας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη χρηματοπιστωτική κρίση Ειδική εκκαθάριση Αναδιοργάνωση Εξυγίανση [Resolution] Ελάφρυνση από τις υποχρεώσεις Περικοπή βαρών Χρηματοδότηση Από ποιόν; χρονική υστέρηση της εμφάνισης και βίωσης των αποτελεσμάτων σε περίπτωση επιβάρυνσης του δημοσίου κορβανά η πολιτική διάσταση του προβλήματος επιμερισμός των βαρών Η ειδική διάσταση της θεματικής στα υπερχρεωμένα κράτη 4

5 Η αφερεγγυότητα συστημικής τράπεζας σε κράτος της Ευρωζώνης με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα Πτώχευση της τράπεζας κατά τους κανόνες του κοινού πτωχευτικού δικαίου; Ανάγκη χρηματοδότησης προς ανακεφαλαιοποίηση: η προβληματική της κρατικής ανακεφαλαιοποίησης Δυνατότητες ανεύρεσης των αναγκαίων πόρων / χρηματικών μέσων και ύψος αυτών Ανάγκη άμεσης ανεύρεσης κεφαλαίων Ανεύρεση κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές: από υφιστάμενο κεφάλαιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (από την εποχή των παχέων αγελάδων) ή από το δημόσιο κορβανά, π.χ. με την επιβολή φορολογίας και δημοσιονομικών βαρών (bail-out) Bail-in: Διάσωση με ίδια μέσα (χωρίς εξωτερική παρέμβαση), στο επίπεδο της τράπεζας, με την αποκατάσταση επαρκών ιδίων κεφαλαίων μέσω μονομερούς διαγραφής χρεών Προστασία δημοσίων πόρων με την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη Συνδυασμός των δύο μεθόδων: Η χρυσή τομή 5

6 Μέθοδοι/εργαλεία αναδιοργάνωσης / ειδικής εκκαθάρισης της Πρότασης Οδηγίας 1 ο Μέσο: Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας ή επιχείρησης 2ο Μέσο: Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα (bridge bank) 3ο Μέσο: Διαχωρισμός - απόσχιση περιουσιακών στοιχείων και εισφορά τους σε δημόσιο φορέα διαχείρισης 4ο Μέσο: Διάσωση χωρίς εξωτερική παρέμβαση / με ίδια μέσα (bail-in): Αποκατάσταση επαρκών ιδίων κεφαλαίων μέσω διαγραφής χρεών και μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο Απομείωση απαιτήσεων δανειστών / υποχρεώσεων της τράπεζας Μετατροπή του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο και ανακεφαλαιοποίηση 6

7 Στόχοι των μέτρων αναδιοργάνωσης / ειδικής εκκαθάρισης Επιλογή εργαλείου / μέσου Διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων λειτουργιών [και των σημαντικών / συστημικών stakeholders των τραπεζών!] Προστασία καταθετών - Προστασία κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων πελατών [η συστημική διάσταση του προβλήματος] Αποφυγή σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική ευστάθεια [π.χ. Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων] Ο κίνδυνος Bank Run Προστασία δημοσίων πόρων με την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη [η προβληματική της κρατικής ανακεφαλαιοποίησης] Διασφάλιση / περιορισμός της μείωσης της αξίας των «εκποιούμενων» περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος Ελαχιστοποίηση του κόστους της αναδιοργάνωσης [Όλα στο σφυρί, σε τιμή ευκαιρίας! Αλλά και: κόστος διατήρησης περιουσιακών στοιχείων] 7

8 Ιεράρχηση των περικοπτομένων απαιτήσεων Ιεράρχηση των πιστωτών ανά κατηγορίες κατά την ανάληψη των ζημιών Ίση μεταχείριση των πιστωτών της ιδίας τάξεως τήρηση βασικών κανόνων διαδικασιών συλλογικής αφερεγγυότητος Μετοχές: Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν πρώτοι τις ζημίες Εξομοιούμενα με μετοχές ίδια κεφάλαια Μείωση χρεών μειωμένης εξασφάλισης Μείωση των υπολοίπων «επιλέξιμων υποχρεώσεων» / χρεωστικών τίτλων υψηλής εξασφάλισης Το μεγάλο ζήτημα: Οι καταθέτες! 8

9 Εξαίρεση περικοπών απαιτήσεων κατά του πιστωτικού ιδρύματος (ΠΙ) και εξουσίας των αρχών να τις μετατρέψουν σε κεφάλαιο ως προς: α) Εγγυημένες καταθέσεις βάσει Οδηγίας 94/19/ΕΚ β) εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του ΠΙ (μέχρι του ύψους της κάλυψης) γ) υποχρεώσεις που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που το ΠΙ κατέχει σε εξατομικευμένη βάση για λογαριασμό πελατών ή ως εμπιστευματοδόχος δ) υποχρεώσεις αρχικής διάρκειας μικρότερης του ενός μηνός ε) υποχρεώσεις έναντι: i) εργαζομένων για δεδουλευμένους μισθούς, συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή άλλες σταθερές αποδοχές ii) εμπορικών συναλλασσομένων ή προμηθευτών ως προς την παροχή στο ΠΙ αγαθών και υπηρεσιών απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του (τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ενοικίαση, συντήρηση και φροντίδα των χώρων) iii) φορολογικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης (εφόσον παρέχεται προνόμιο κατά το πτωχευτικό δίκαιο). 9

10 Επιλογή απαιτήσεων προς περικοπή, προσδιορισμός του ύψους και δοσολογία Επιμερισμός των ζημιών μεταξύ των υποχρεώσεων ιδίας τάξεως, κατ αναλογία προς την αξία τους Εφαρμογή αρχών συμψηφισμού (νομίμου και συμβατικού) Συντελεστής μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο, αναλόγως της κατηγορίας των υποχρεώσεων Αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα: Όσων περισσότερων δανειστών διασφαλίζονται οι απαιτήσεις, τόσο αυξάνει η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης και τίθεται το θέμα της ανεύρεσης κεφαλαίων Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τόσο δυσχερέστερη η διάσωση τραπεζών και stakeholders, λόγω αυξανομένου συστημικού κινδύνου και δυσχέρειας ανεύρεσης κεφαλαίων 10

11 Ευρείες εξουσίες αρχών αναδιοργάνωσης (άρθρο 56 Πρότασης Οδηγίας) α) Πρόσβαση σε πληροφορίες β) Έλεγχος του πιστωτικού ιδρύματος και άσκηση όλων των δικαιωμάτων που παρέχονται στους μετόχους γ) Άσκηση διαχειριστικών πράξεων - μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δ) Μεταβίβαση μετοχών και χρεογράφων που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα ε) Απομείωση χρέους / υποχρεώσεων και μετατροπή χρεογράφων και υποχρεώσεων σε μετοχές στ) Ακύρωση αξιογράφων που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα ζ) Επιβολή υποχρέωσης έκδοσης νέων μετοχών η) Άσκηση ρητρών μετατροπής χρεογράφων θ) Τροποποίηση όρων χρεογράφων ι) Απομάκρυνση και αντικατάσταση ανώτερων διοικητικών στελεχών πιστωτικού ιδρύματος 11

12 Η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου στην Κύπρο προς αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων και οι συνέπειες της έλλειψης αυτής Ο νόμος του ισχυρού ενόψει της ανάγκης άμεσης χρηματοδότησης Μηδενική ανοχή Επιβολή προαποφασισμένων λύσεων («Vorverständnis» στην επίλυση του προβλήματος): Αποκλιμάκωση του κινδύνου μέσω μειώσεως του μεγέθους του τραπεζικού τομέα της Κύπρου Έγκλημα και τιμωρία: Η λογική της γενικής και ειδικής πρόληψης Διακηρυγμένα και ανομολόγητα κίνητρα Συνέπειες τυχόν αποδοχής του πρώτου σχεδίου [16.3.]: Απόλυτη ασυμβατότητα με το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο Πλήγμα στη θεσμική αξιοπιστία της ΕΕ Κίνδυνος εκροής κεφαλαίων από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου Δημιουργία μη μετρήσιμου συστημικού κινδύνου (για το παρόν και το μέλλον) 12

13 «Το μη χείρον βέλτιστον»: Οι διατάξεις του περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων νόμου του 2013 (φύλλο Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας) Λύση στην κατεύθυνση της Πρότασης Οδηγίας (σε αντίθεση με την πρώτη προταθείσα) De facto αποτέλεσμα: περικοπές καταθέσεων άνω των Ευρώ ελλείψει δυνατότητας ανακεφαλαιοποίησης / χρηματοδότησης προς αποκατάσταση της επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των δύο συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων Το άγχος του νομοθέτη Το άγχος του επόπτη Η διαφάνεια στη διαδικασία μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων Διλήμματα και διακύβευμα 13

14 Η προβληματική του υπερτέρας τυπικής ισχύος δικαίου Εταιρικές οδηγίες της ΕΕ Άρθρο 1 παρ. 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλου ΕΣΔΑ (αθέμιτη προσβολή περιουσίας;) Συνταγματικές αρχές : Παραβίαση αρχής ισότητας; Παραβίαση αρχής αναλογικότητας; Ποιος «πληρώνει» τα μέτρα εξυγίανσης; - Ποιος αναλαμβάνει το κόστος των παρεμβατικών μέτρων; Δει δε χρημάτων! Ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πέραν της κρατικής ενίσχυσης; Οι διαστάσεις του Moral hazard Οι καταθέτες ως επενδυτές; Ευθύνη των καταθετών για την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος; Επιβάρυνση των φορολογουμένων; 14

15 Κίνδυνος συστημικών συνεπειών και παράπλευρων απωλειών για την κυπριακή οικονομία από το καίριο πλήγμα στον ίσως πιο ζωτικό τομέα της Κίνδυνος ύφεσης; Δυνατότητα ανάκαμψης; Η αξιοπιστία του θεσμικού πλαισίου (predictability / legal certainty) Η κατάρρευση ενός μύθου και πολυετών επίπονων προσπαθειών Ποιος έφταιξε; 15

16 Ο ρόλος των εποπτικών αρχών / αρχών εξυγίανσης στην αντιμετώπιση της κρίσης Για τη χάραξη των μέτρων εξυγίανσης και Την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων Ευρύτατη διακριτική ευχέρεια Υποχρέωση λογοδοσίας δικαστικός έλεγχος Επιτροπολογία της Πρότασης Οδηγίας Οι εποπτικές αρχές επιχειρηματίες; Εκπλήρωση των σκοπών του νόμου κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης / αναδιοργάνωσης Διασφάλιση της ομαλής άσκησης των βασικών τραπεζικών εργασιών του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος, Μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων Προστασία των συμφερόντων των πιστωτών, καταθετών και επενδυτών; 16

17 Νομολογία του ΔΕΚ Καταδίκη Ελλάδος: Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Μαρτίου Παναγής Παφίτης και λοιποί κατά Τράπεζας Kεντρικής Ελλάδος A.E. και λοιπών. Μεταβολή του κεφαλαίου ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας - Άμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 25, παράγραφος 1, και του άρθρου 29, παράγραφος 3, της Οδηγίας Υπόθεση C-441/93. Αντιβαίνει προς το άρθρο 25 της οδηγίας * κατά το οποίο κάθε αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση * εθνική νομοθεσία προβλέπουσα ότι το κεφάλαιο μιας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που, λόγω υπερχρεώσεως, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μπορεί να αυξηθεί διά της διοικητικής οδού και χωρίς απόφαση της γενικής συνελεύσεως. Και ναι μεν η οδηγία δεν απαγορεύει τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως σκοπούντων στην εξαφάνιση της εταιρίας, και ιδίως την εφαρμογή διαδικασιών εκκαθαρίσεως, στο πλαίσιο των οποίων η εταιρία τίθεται υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχειρίσεως προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των δανειστών, δεν παύει όμως να έχει εφαρμογή στην περίπτωση ενός απλού καθεστώτος εξυγιάνσεως σκοπούντος στη διασφάλιση της επιβιώσεως της εταιρίας, έστω και αν το καθεστώς αυτό συνεπάγεται προσωρινή αφαίρεση της εξουσίας από τους μετόχους και τα κανονικά όργανα της εταιρίας. 17

18 Επί της ενστάσεως περί καταχρηστικότητος: Δεδομένου ότι η εφαρμογή κανόνος του εθνικού δικαίου απαγορεύοντος την κατάχρηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται να θίγει την πλήρη αποτελεσματικότητα και την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων εντός των κρατών μελών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας μέτοχος καταχρηστικώς επικαλείται το ως άνω άρθρο 25 για τον μόνο λόγο ότι ανήκει στη μειοψηφία των μετόχων μιας εταιρίας που υπήχθη σε καθεστώς εξυγιάνσεως ή ότι και ο ίδιος ωφελήθηκε από την εξυγίανση της εταιρίας. Κάτι τέτοιο θα αλλοίωνε τη λειτουργία της εν λόγω διατάξεως. 18

19 1 η ενότητα Η θεώρηση του επόπτη: Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Νομική θεώρηση από την πλευρά του κυπρίου νομικού: Νομικές πτυχές της κυπριακής τραπεζικής κρίσης Η οικονομική / χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος: Η κρίση στη Κύπρο: Αλληλεπίδραση του κράτους, των νοικοκυριών και του τραπεζικού τομέα Μέτρηση των επιτυχιών και αποτυχιών των Υπευθύνων Λήψεως Αποφάσεων 19

20 2 η Ενότητα: Νομικά ζητήματα Η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και το άρθρο 1 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Συγκριτική θεώρηση: Τα δικαιώματα των μετόχων και πιστωτών τραπεζών σε περίπτωση επιβολής μέτρων εξυγίανσης κατά το κυπριακό και ελληνικό δίκαιο Η οπτική γωνία της ΕΚΤ: Διδάγματα από την κυπριακή εμπειρία για το χειρισμό χρηματοπιστωτικών κρίσεων Ειδικά νομικά θέματα Το κούρεμα των καταθέσεων ως μέτρο εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ευρωπαϊκές Εξελίξεις Τα μέτρα εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από πλευράς διεθνών συμβάσεων αμοιβαίας προώθησης και προστασίας επενδύσεων 20

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Amicus Curiae Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 4 ο Τεύχος Οκτώβριος 2013 Μήνυμα του Διευθυντή της Μονάδας Νομικής Κλινικής Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ. για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ. για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Νομικές πτυχές κυπριακής τραπεζικής κρίσης. Στις 15/3/2013 και μετά την πρώτη απόφαση του Eurogroup οι κυπριακές

Νομικές πτυχές κυπριακής τραπεζικής κρίσης. Στις 15/3/2013 και μετά την πρώτη απόφαση του Eurogroup οι κυπριακές Νομικές πτυχές κυπριακής τραπεζικής κρίσης Γεωργίου Κολοκασίδη Δικηγόρου (BSc (Econ) MA (Oxon) LL.M (Lon)) Στις 15/3/2013 και μετά την πρώτη απόφαση του Eurogroup οι κυπριακές τράπεζες έκλεισαν για περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA Tου Δρα Δημήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» Απρίλιος 2007 1 Κεφάλαιο 1: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα: Ιστορική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις 1.

Διαβάστε περισσότερα