(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/C 198/01) 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ Πρόθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι να αποτελέσει το παρόν σχέδιο δράσης το πλαίσιο αναφοράς των εργασιών τους για την επόμενη πενταετία, ενώ εξυπακούεται ότι: θα συμπληρωθεί από το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο/το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς έγκριση (8652/1/05 REV 1 + COR 1), από το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Ιουνίου (10586/04) και από τη στρατηγική για τις εξωτερικές πτυχές του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2005, πρέπει να διατηρήσει κάποιο βαθμό ευελιξίας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, θα αναπροσαρμοσθεί κατά τα τέλη του 2006, προκειμένου να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει τις νομοθετικές και επιχειρησιακές του προτεραιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, θα συμπεριλάβει τον κατάλογο των νομοθετικών (με πλάγια στοιχεία) και μη νομοθετικών μέτρων τα οποία το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο πρόγραμμα της Χάγης. Η έγκριση του καταλόγου δεν θίγει το πεδίο ή το περιεχόμενο των προτάσεων μέτρων για τις οποίες θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών. Πλην αντίθετης ρύθμισης, το σχέδιο προσδιορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία αναμένεται η ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής ή κράτους μέλους, θα εφαρμοσθεί με πλήρη συμμόρφωση προς τις νομικές βάσεις που ορίζονται στις συνθήκες και τις αρχές της αλληλεγγύης, επικουρικότητας και αναλογικότητας, θα επιδιωχθεί με αυτό μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των νομικών μέσων, δεν παρεμβαίνει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής στα θέματα που διέπονται από τον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ ή με τα δικαιώματα πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή των κρατών μελών στα θέματα που διέπονται από τον τίτλο VI της συνθήκης ΕΚ, λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν και μετά από την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής (8922/05) και δεν θίγει τις θεσμικές προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2 C 198/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δημιουργία συστήματος για την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης Ανακοίνωση και πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο III-260 της συνταγματικής συνθήκης (2006) 1.2. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) α) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος όσον αφορά την ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2005) β) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας (Daphne) και την πρόληψη και ενημέρωση όσον αφορά τα ναρκωτικά (2005) Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (έναρξη ανεπίσημων συζητήσεων το 2005) γ) Πρόταση διεύρυνσης της αποστολής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας και δημιουργίας ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (πρόταση το 2005) Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού δ) Πρόγραμμα Daphne II: πρόγραμμα εργασίας 2006 (2005) ε) Μελέτη σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2006) Ανακοίνωση για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2005) Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ζ) Ανακοίνωση για τα μέτρα με τα οποία θα δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα εργασίας για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων (2005) η) Ανακοίνωση για τις τεχνολογίες που ευνοούν την προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα (PETS) (2005) θ) Πρόταση νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [βλέπε σημείο 3.1 στοιχείο γ)].

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ α) Πρόταση για τα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να χειρίζεται αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2006) 1.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2005) και (2009) α) Συνεχής αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (ετήσια) β) Πράσινη Βίβλος για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα ναρκωτικών (2006) γ) Έκθεση για την εφαρμογή και λειτουργία της απόφασης-πλαισίου για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών (2007) δ) Έκθεση προόδου και αξιολόγηση επιπτώσεων του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2008) ε) Ανακοίνωση για ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2009) 1.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στρατηγική για όλες τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, με βάση τα μέτρα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος της Χάγης (2005) Ανακοίνωση για όλες τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (μέσα 2005 συνεισφορά στη στρατηγική). 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2.1. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εκθέσεις για την εφαρμογή των οδηγιών 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των συνταξιούχων, των σπουδαστών και των προσώπων που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και της β) Οδηγία 93/109/EΚ για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στα νέα κράτη μέλη, και ενδεχομένως υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας αυτής (2005/2006) γ) Πρόταση για τη διευκόλυνση της διπλωματικής και προξενικής προστασίας (2006) δ) Πρόταση για τις διατάξεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών (2007)

4 C 198/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Μελέτη ενδεχόμενων μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των συνθηκών περί ιθαγένειας (άρθρο 22 της συνθήκης ΕΚ) (2008) Παροχή στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη των οικογενειών τους της δυνατότητας να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους όπως οι υπήκοοι κράτους μέλους που μετακινούνται ή αλλάζουν τόπο διαμονής στη χώρα τους Έλεγχος της ενσωμάτωσης, της ορθής εφαρμογής και της συμμόρφωσης με την οδηγία 2004/38/EΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή (2006) ζ) Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών 90/364/EΟΚ, 90/365/EΟΚ και 93/96/ EΟΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή και την κατάσταση των υπηκόων των νέων κρατών μελών (2006) η) Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή και ενδεχομένως υποβολή προτάσεων τροποποίησής της (2008) 2.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Πρόγραμμα-πλαίσιο «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) Κοινή ανάλυση των μεταναστευτικών φαινομένων σε όλες τις πτυχές τους (βελτίωση της συγκέντρωσης, παροχής, ανταλλαγής και αποτελεσματικής χρήσης ενημερωμένων πληροφοριών και στοιχείων) α) Ετήσιες εκθέσεις για τις στατιστικές σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου (σε εξέλιξη) β) Έκδοση ενός ευρωπαϊκού κανονισμού-πλαισίου σχετικά με τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη μετανάστευση και το άσυλο (2005) γ) Πράσινη Βίβλος για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (2005), και εν συνεχεία ενδεχομένως πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της μετανάστευσης (2006) δ) Πρόταση συστήματος κοινής ενημέρωσης για μεταναστευτικά θέματα (2005) 2.3. ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ α) Έκδοση της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου (2005) β) Σύναψη των λεγόμενων «παράλληλων συμφωνιών» με τη Δανία στο πλαίσιο των πράξεων «Δουβλίνο ΙΙ» και «Eurodac» (2005) Αξιολόγηση των νομοθετικών πράξεων της πρώτης φάσης γ) Παρακολούθηση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων της πρώτης φάσης (2005 εν εξελίξει)

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/5 Δεύτερη φάση ανάπτυξης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθιέρωση κοινής διαδικασίας ασύλου και ενιαίου καθεστώτος για τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται άσυλο ή επικουρική προστασία δ) Πρόταση για την παροχή καθεστώτος «επί μακρόν διαμένοντος» στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (2005) ε) Πράξεις και μέτρα που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη φάση (έγκριση πριν από το τέλος του 2010) Μελέτες για τις επιπτώσεις, την καταλληλότητα και το εφικτό της από κοινού διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου Μελέτη για την από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006) ζ) Μελέτη, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), για την από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006) Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μετά την καθιέρωση κοινής διαδικασίας ασύλου η) Δημιουργία υποδομών στις οποίες θα συμμετέχουν οι εθνικές υπηρεσίες ασύλου των κρατών μελών για την προώθηση της συνεργασίας (ανακοίνωση ) θ) Ίδρυση Ευρωπαϊκού γραφείου υποστήριξης υπεύθυνου για κάθε μορφή συνεργασίας όσον αφορά κοινό σύστημα ασύλου βάσει αξιολόγησης Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (EΤΠ) για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και την υποδοχή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών ι) Τελική έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (2005) κ) Πρόταση τροποποίησης της απόφασης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την υποδοχή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών (2005) λ) Έγκριση των εθνικών πολυετών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (2005, 2008 και 2011) 2.4. ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Χάραξη πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση α) Αξιολόγηση και παρακολούθηση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των οδηγιών της πρώτης φάσης για τη νόμιμη μετανάστευση (από το 2005 και μετά) β) Συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικονομική μετανάστευση (2005) γ) Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικονομική μετανάστευση, υποβολή σχεδίου πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, που περιλαμβάνει και τις διαδικασίες εισδοχής (2005)

6 C 198/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Καθιέρωση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου ενσωμάτωσης α) Ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ενσωμάτωσης (2005) Προώθηση της διαρθρωτικής ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών για την ενσωμάτωση ( 1 ) β) Διαχείριση των προπαρασκευαστικών ενεργειών INTI ( ) γ) Ετήσιες εκθέσεις για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση (2005 εν εξελίξει) δ) Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση (δεύτερη έκδοση για το 2006, εν εξελίξει) ε) Δημιουργία δικτυακού τόπου στο Διαδίκτυο (2006) 2.6. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ α) Συμβολή στη διαχείριση των δικτύων συνδέσμων για θέματα μετανάστευσης στις σχετικές τρίτες χώρες (2005 εν εξελίξει) β) Ετήσια έκθεση για την κοινή πολιτική σχετικά με την παράνομη μετανάστευση (2005 εν εξελίξει) γ) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης για τις υπηρεσίες μετανάστευσης των κρατών μελών (ICONET) (2005) δ) Πρόταση για τη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (CAHTEH) (2005) ε) Επίτευξη, υπό των κρατών μελών, των στόχων μείωσης της παραοικονομίας όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης Υποβολή έκθεσης της Επιτροπής η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας. Χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής για την απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό βάσει κοινών κανόνων, στενότερης συνεργασίας και αμοιβαίας τεχνικής συνδρομής ζ) Πρόταση για τις διαδικασίες επιστροφής (2005) η) Έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη χρηματοδοτική στήριξη όσον αφορά τη διαχείριση της επιστροφής (2005) ( 1 ) Επιπλέον, διεξάγονται συμπληρωματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης.

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/7 θ) Διορισμός ειδικού αντιπροσώπου της Επιτροπής για μια κοινή πολιτική επανεισδοχής (2005) ι) Σύναψη κοινοτικών συμφωνιών επανεισδοχής και διαχείρισης των υπαρχουσών συμφωνιών (σε εύθετο χρόνο) 2.7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Συνεργασία με τρίτες χώρες στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου α) Ανακοίνωση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη (2005) β) Αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου αναφοράς του προγράμματος AENEAS για το 2006, (2005) ( 1 ) γ) Πλήρης ένταξη του θέματος της μετανάστευσης στα έγγραφα στρατηγικής, ανά χώρα και περιφέρεια, για όλες τις σχετικές τρίτες χώρες (2005) δ) Συμπεράσματα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών για να αποτραπούν νέες περιπτώσεις θανάτων στο πλαίσιο απόπειρας παράνομης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Μεσόγειο (2005) Εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Σχέδιο δράσης για ένα περιφερειακό πρόγραμμα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση (2005) Έναρξη εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων προστασίας (2005) Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη μετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία στους πρόσφυγες ζ) Έκθεση προόδου και αποτελεσμάτων σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (2005) 2.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Κατάργηση των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα α) Πρόταση για νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο του SIS II (2005) β) Έναρξη αξιολόγησης της εφαρμογής του κεκτημένου που δεν σχετίζεται με το SIS II στα νέα κράτη μέλη (2006) γ) Αξιολόγηση του κεκτημένου σχετικά με το SIS II στα νέα κράτη μέλη (μετά την έναρξη λειτουργίας του SIS II ) ( 1 ) Θα εξετασθεί στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών.

8 C 198/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για τη κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τα νέα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών όταν θα έχουν πληρωθεί όλες οι απαιτήσεις εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών του Σένγκεν (SIS ΙΙ) (2007) ε) Πρόταση για τη συμπλήρωση του υπάρχοντος μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν με ένα μηχανισμό επιτήρησης (2007) Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων Πρόταση για τη δημιουργία, τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα παρέχουν τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα κράτη μέλη κατά τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο του Οργανισμού Διαχείρισης Συνόρων (2007) ζ) «Εγχειρίδιο για τους φύλακες συνόρων» (μετά την έγκριση του κοινοτικού κώδικα για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα) η) Έκθεση αξιολόγησης για τον Οργανισμό Εξωτερικών Συνόρων, που περιλαμβάνει επανεξέταση της αποστολής του οργανισμού και αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενασχόλησής του με άλλες πτυχές της διαχείρισης των συνόρων (όπως αξιολόγηση της λειτουργίας των ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων και της δυνατότητας δημιουργίας ενός συστήματος ευρωπαίων φυλάκων συνόρων) (2007) Μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν θ) Έκδοση απόφασης τους Συμβουλίου για τη μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν από την Ιρλανδία (2006) ι) Έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν (SIS) από το Ηνωμένο Βασίλειο (2005) Συνεκτική προσέγγιση και εναρμονισμένες λύσεις όσον αφορά τη χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ) Πρόταση για τροποποίηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης βιομετρικών στοιχείων, ιδίως την υποχρέωση παροχής των εν λόγω δεδομένων και για τη θέσπιση εξαιρέσεων από την υποχρέωση αυτή (2005) λ) Εκπόνηση ελάχιστων προτύπων προδιαγραφών τα εθνικά δελτία ταυτότητας (από το 2005) μ) Εκπόνηση ελάχιστων προτύπων προδιαγραφών για τα ειδικά δελτία ταυτότητας, κατά περίπτωση (από το 2005) ν) Ευρεία χρήση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα, τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής, τα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ και τα συστήματα πληροφόρησης (από το 2006) ( 1 ) ( 1 ) Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά τη βεβαίωση της γνησιότητας, την πιστοποίηση, τις ψηφιακές υπογραφές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/9 ξ) Ανακοίνωση για την αναβάθμιση των συνεργιών μεταξύ των συστημάτων SIS II, VIS και Eurodac (2006) 2.9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (VIS) α) Συσκέψεις με τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα των κατοίκων των κρατών μελών να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού αμοιβαιότητας ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί σύντομα (σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του καταλόγου των θεωρήσεων) β) Προτάσεις σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις για περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής θεωρήσεων και δημιουργία κοινών κέντρων αίτησης θεωρήσεων (2005) γ) Τακτική αναθεώρηση του καταλόγου θεωρήσεων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001] (σε τακτικά διαστήματα) δ) Πρόταση σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας Τορίνο 2006 (2005) ε) Έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 «Διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας Αθήνα 2004» (2005) Πρόταση για την τροποποίηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά τα τέλη θεώρησης (2005) ζ) Προτάσεις σχετικά με τη διέλευση (2005) η) Σύσταση σχετικά με διαπραγματευτικές οδηγίες για συμφωνίες κατάργησης των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΚ και των τρίτων χωρών όσον αφορά τις προϋποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρονικό διάστημα από τρεις έως έξι μήνες (2005 εν εξελίξει) θ) Έγκριση πρότασης για την καθιέρωση καθεστώτος σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (2005) ι) Έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος διέλευσης του Καλίνινγκραντ (2005) κ) Διευκόλυνση Καλίνινγκραντ ( 1 ) λ) Διευκόλυνση Σένγκεν για επτά κράτη μέλη μ) Ειδικές συστάσεις για διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης κατά περίπτωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής επανεισδοχής, όπου είναι δυνατόν και σε βάση αμοιβαιότητας, ενόψει της ανάπτυξης μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης για θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης ( ) ( 1 ) Η διευκόλυνση Καλίνινγκραντ θα αντικατασταθεί από ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο , ως μέρος του προγράμματος πλαισίου «αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

10 C 198/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν) Πρόταση για την αναθεώρηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά ιδίως την επιτόπια προξενική συνεργασία (2006) ξ) Τεχνική εφαρμογή του VIS, αρχίζοντας από τις λειτουργίες για την επεξεργασία αλφαριθμητικών δεδομένων και φωτογραφιών (2006) και προσθέτοντας εν συνεχεία τις λειτουργίες για τα βιομετρικά στοιχεία (2006) ο) Πρόταση για τη δημιουργία κοινών προξενικών υπηρεσιών (2007) 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρόγραμμα-πλαίσιο «Ασφάλεια και προάσπιση των ελευθεριών» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) α) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την «πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος» (2005) β) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την «πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των επιπτώσεων της τρομοκρατίας» (2005) 3.1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ α) Θέσπιση νομοθετικής πράξης σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων των οποίων έγινε επεξεργασία σε σχέση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διαπίστωση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων (2005) Αρχή της διαθεσιμότητας και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) Πρόταση για την καθιέρωση αρχής της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε θέματα καταστολής (2005) γ) Πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κατάλληλων εγγυήσεων και αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (2005) δ) Έγκριση πρότασης απόφασης πλαισίου για την απλουστευμένη ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) ε) Πρόταση για την πρόσβαση των αρχών καταστολής στο VIS (2006) ζ) Ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ του SIS II και του συστήματος πληροφοριών Ευρωπόλ (2007) Ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Ευρωπόλ (2006)

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/11 η) Εφαρμογή της αρχής της διαθεσιμότητας, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς: DNA (2005) δακτυλικά αποτυπώματα (2006) βαλλιστικά δεδομένα (2006) αριθμούς τηλεφώνου (2006) άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (2006) ληξιαρχικά δεδομένα (2006) θ) Ανακοίνωση για την ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ του SIS II, του VIS και του Eurodac (2006) ι) Πρόταση για μια γενική κοινοτική αρχιτεκτονική συστημάτων για τις βάσεις δεδομένων των εγκληματολογικών/αστυνομικών υπηρεσιών (2008) κ) Χάραξη πολιτικής για μία συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας των πληροφοριών η οποία θα ευνοεί τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών (2005) Ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) λ) Πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των επιβατών για λόγους ασφάλειας των συνόρων και των πτήσεων και για άλλους λόγους επιβολής του νόμου (2005) μ) Από κοινού επανεξέταση της συμφωνίας για τα δεδομένα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών (PNR κατάσταση ονομάτων επιβατών) με τις ΗΠΑ (2005) ν) Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες PNR με τον Καναδά και την Αυστραλία (2005), και με άλλες χώρες, εφόσον υπάρξει ανάγκη ξ) Θέσπιση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα PNR στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) 3.2. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαιτέρω ανάπτυξη της συνολικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας α) Περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας β) Συνέχεια που θα δοθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα για τα θύματα της τρομοκρατίας (2006)

12 C 198/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την πρόβλεψη ειδικών σημείων επαφής στα κράτη μέλη, που θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, εμπιστευτικές και μη, σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα, ομάδες ή φορείς (2005) δ) Εξέταση της ανάγκης και της δυνατότητας δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αρχών καταστολής (LEN) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2005) και υποβολή σχετικής πρότασης, εφόσον απαιτείται ε) Ανακοίνωση για την αύξηση της ασφάλειας των εκρηκτικών και του υλικού για την κατασκευή βομβών (2005) Ανακοίνωση της Επιτροπής για την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση (2005) και στρατηγική του Συμβουλίου για τη ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση (2005) ζ) Πρόταση για την αποφυγή της παράνομης χρησιμοποίησης φιλανθρωπικών οργανώσεων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2006) η) Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης της τρομοκρατίας από ομόλογους αρμόδιους των εθνικών υπηρεσιών στα 25 κράτη μέλη (2006/2007) θ) Καθορισμός της αναγκαιότητας και του περιεχομένου νομοθετικών πράξεων για την παροχή της δυνατότητας σε όλα τα κράτη μέλη να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία ορισμένων προσώπων σε προληπτική βάση σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (2007) ι) Συμβολή στις διεξαγόμενες εργασίες για την παρεμπόδιση της παραγωγής και διάδοσης χημικών, πυρηνικών και βιολογικών όπλων (2007) κ) Ανάπτυξη της συνεργασίας ATLAS και του νομικού της πλαισίου (2006) λ) Ανάπτυξη των δυνατοτήτων τρίτων χωρών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και κατάλληλες ρήτρες σχετικά με την αντιτρομοκρατική δράση στις συμφωνίες που πρόκειται να συναφθούν από την ΕΕ/ΕΚ με τρίτες χώρες μ) Ανάπτυξη δημοσίων/ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων γα τη βελτίωση της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας Αναθεώρηση και προσαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ν) Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 11 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2005) και αξιολόγηση (2006)

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ α) Ανακοίνωση σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (2005) Καλύτερη κατανόηση του οργανωμένου και του σοβαρού εγκλήματος και ενίσχυση της συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών β) Ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης στατιστικές για την εγκληματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005) γ) Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την καταστολή που βασίζεται στη συγκέντρωση πληροφοριών για την εγκληματικότητα (2005) δ) Συστάσεις σχετικά με κοινή μέθοδο ανάλυσης των αδυναμιών όσον αφορά τη θωράκιση έναντι του εγκλήματος (2007) ε) Υποβολή έκθεσης για την εγκληματικότητα στην Ευρώπη (2007) Ανάλυση της Ευρωπόλ όσον αφορά τους κινδύνους από το οργανωμένο έγκλημα (από το 2006) Ενίσχυση της πρόληψης του οργανωμένου εγκλήματος ζ) «Στεγανότητα» της νομοθεσίας έναντι της διείσδυσης του εγκλήματος και σχεδιασμός μέτρων για την πρόληψη του εγκλήματος στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (2005) η) Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα μελέτης σε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2001 για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών κατά την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανιστεί ή αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης (2005) θ) Σχέδιο δράσης σχετικά με τη σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα για την προστασία δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων από το οργανωμένο έγκλημα (2006) ι) Βελτίωση του ευρωπαϊκού συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία στα κράτη μέλη, και με τον ιδιωτικό τομέα (δίκτυο πληροφοριών ηλεκτρονικού εγκλήματος) περιλαμβανομένης της εκπόνησης ενός εγχειριδίου για το ηλεκτρονικό έγκλημα στην Ευρώπη (2006) κ) Ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την πολιτική ασφάλειας του κυβερνοχώρου (2006) Μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς: λ) Εξέταση της ανάγκης εκπόνησης κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα των δημοσίων υπαλλήλων (2007) μ) Πρόταση για την καθιέρωση ορισμένων υποχρεώσεων των δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά την καταγγελία πράξεων δωροδοκίας, καθώς και τη γνωστοποίηση περιουσιακών και απορρήτων στοιχείων επιχειρήσεων (2009)

14 C 198/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενίσχυση των μέσων για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών πτυχών του οργανωμένου εγκλήματος ν) Πρωτοβουλίες για την προώθηση της διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος ως τεχνικής καταστολής και για την καθιέρωση στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης ( ) ξ) Κοινό σύνολο προτύπων κατάρτισης για την απόκτηση των προσόντων όσον αφορά τη διερεύνηση του οικονομικού εγκλήματος (2005) ο) Σύσταση για τη σύναψη μνημονίου συμφωνίας σχετικά με την παροχή στοιχείων από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τους φορείς κοινοποίησης σχετικά με τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (2006) π) Σύσταση ή/και πρόταση για την αύξηση της διαφάνειας των νομικών προσώπων ώστε να καταστούν λιγότερο ευάλωτα στη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος (2006) ρ) Προώθηση της δημιουργίας μονάδων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεχής) σ) Εξέταση των κανόνων σχετικά με την απόδοση των δημευόμενων ή κατασχόμενων περιουσιακών στοιχείων, ως αποζημίωση ή αποκατάσταση, σε αναγνωρισμένα θύματα εγκληματικών πράξεων ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς (2008) Βελτίωση της νομοθεσίας και εν ανάγκη αναθεώρηση των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων α) Έκδοση απόφασης πλαισίου για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (2006) β) Δέσμη νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραποίησης και απομίμησης (2005) γ) Ανακοίνωση για την εμπορία ανθρώπων (2005) δ) Αναθεώρηση και κατά περίπτωση βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εμπορία ανθρώπων, για παράδειγμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή της Ευρωπόλ (2006) ε) Αναθεώρηση και, εφόσον απαιτείται, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων (2006) Αναθεώρηση και, εφόσον απαιτείται, ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος (2008) ζ) Συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας θέσπισης πράξεων για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με φορολογικές απάτες στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υπό προσχώρηση και υποψήφιες χώρες (2005) η) Με βάση την μελέτη, πρόταση για τη θέσπιση νομοθεσίας επί ποινικών θεμάτων, στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά φορολογική απάτη ή για τους κανόνες και τις ορθές πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας των υπηρεσιών καταστολής (2007) θ) Πρόταση για την υποκλοπή ταυτότητας και για μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της ταυτότητας (2007)

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/15 ι) Εξέταση της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της απάτης στις δημόσιες προσφορές (2006) κ) Μελέτη και έρευνα για την ανάγκη περαιτέρω προσέγγισης των νομοθεσιών, π.χ. στους τομείς του λαθρεμπορίου όπλων, της παροχής «προστασίας» έναντι χρημάτων και της εκβίασης (2008) Βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης λ) Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2001 για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (2005) μ) Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 14 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 28 Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (2005) ν) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά με την «καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα» (2005) ξ) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της 27 Ιανουαρίου 2003 για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (2005) ο) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (2007) π) Αξιολόγηση της εφαρμογής της τελωνειακής συνεργασίας από τα κράτη μέλη (σύμβαση «Νάπολη II»), συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των επικυρώσεων (2007) ρ) Αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2009) σ) Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος (2010) 3.4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας για την τελωνειακή συνεργασία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις σε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη στρατηγική για την τελωνειακή συνεργασία ( ) β) Ανακοίνωση για την καταπολέμηση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις (2007) γ) Πρόταση σχετικά με την ανάπτυξη της Ευρωπόλ, όσον αφορά ιδίως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ (έναρξη ισχύος το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008) Βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα καταστολής και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου δ) Συνέχεια στην ανακοίνωση και πρόταση για τη βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα καταστολής, ιδίως στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών (2005)

16 C 198/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Ανακοίνωση και πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και την αύξηση της ασφάλειας με τη δημιουργία ενός χώρου αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (2005) Ενημέρωση του εγχειριδίου Sirene (2005) ζ) Συνέχιση των εργασιών όσον αφορά προδιαγραφές για την αστυνομία (αστυνομική δεοντολογία, προγράμματα επιτήρησης) (2008) η) Ορισμός κανόνων ποιότητας για τα εγκληματολογικά εργαστήρια (2008) Συστηματικά προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ υπηρεσιών καταστολής ι) Έγκριση πρότασης για την τροποποίηση της απόφασης περί δημιουργίας της CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) ως οργάνου της Ένωσης (2005) κ) Αξιολόγηση της CEPOL (2006) και αναλόγως, περαιτέρω ανάπτυξη (2006) Βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας λ) Ανάπτυξη κοινής μεθόδου και οργάνωση κοινών αστυνομικών και τελωνειακών επιχειρήσεων μικρής διάρκειας ή/και κοινών ομάδων όπου συμμετέχουν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (συνεχής) μ) Εκπόνηση στοιχειωδών κανόνων για τη διασυνοριακή χρήση τεχνικών έρευνας (2006) ν) Οδηγός ορθών πρακτικών για την προώθηση και επέκταση της χρήσης ειδικών μορφών συνεργασίας από τις τελωνειακές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στη σύμβαση «Νάπολη II» (2008) ξ) Βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου μεταξύ των αρχών αυτών (ιδίως των αστυνομικών, δικαστικών, εισαγγελικών και τελωνειακών αρχών (2007) ο) Ορισμός πολιτικής για τη σχέση μεταξύ Ευρωπόλ και Eurojust (το αργότερο το 2008) π) Ορισμός του ρόλου της επιτροπής ασφάλειας (COSI) (το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2006) ρ) Επανεξέταση και, κατά περίπτωση, περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών στον τελωνειακό τομέα (συνεχής) σ) Εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 19 Νοεμβρίου 2004 όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιουλίου 2006) β) Απόφαση της Επιτροπής για τη δημιουργία ασφαλούς γενικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ARGUS) και κέντρου διαχείρισης κρίσεων της Επιτροπής που θα συντονίζει τα υπάρχοντα συστήματα προειδοποίησης (2005) γ) Πρόταση για τη δημιουργία δικτύου προειδοποίησης για τις υποδομές ζωτικής σημασίας (CIWIN) (2005) δ) Σχέδιο για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (2005) 3.6. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ α) Ενίσχυση και επαγγελματική αντιμετώπιση της πρόληψης του εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος (2005) β) Δημιουργία ευρωπαϊκών μέσων για τη συλλογή, ανάλυση και αντιπαραβολή πληροφοριών για την εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση και τις αντίστοιχες τάσεις στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας εθνικές στατιστικές και άλλες πηγές πληροφοριών ως συμφωνημένους δείκτες. 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Βλέπε επίσης πρόγραμμα-πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) α) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2005) β) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (2007) 4.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ α) Συστηματική, αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παράλληλα πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου (Ανακοίνωση ) β) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δικαστική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005), περαιτέρω ανάπτυξη βάσει του πιλοτικού προγράμματος ανταλλαγής δικαστών (2005) και προπαρασκευαστικών ενεργειών (2006) γ) Δημιουργία, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές, ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου για την κατάρτιση των δικαστικών αρχών σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου (2007) δ) Σεμινάρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα ενόψει της καθιέρωσης ορθών πρακτικών (2006)

18 C 198/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συνέχιση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης: α) Ανακοίνωση για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών (2005) β) Λευκή Βίβλος σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών για τις καταδίκες και τις συνέπειες των καταδικών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005) γ) Πρόταση για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) δ) Πρόταση για τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τις ποινικές καταδίκες στο κράτος μέλος της ιθαγένειας και την τήρησή τους από το τελευταίο (2005) ε) Ανακοίνωση για τη δημιουργία μητρώου των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) και νομοθετική πρόταση (2006) Πρωτοβουλία σχετικά με τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και τη μεταφορά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπων που έχουν καταδικαστεί (2005) ζ) Πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση μη περιοριστικών της ελευθερίας προδικαστικών μέτρων ελέγχου (2005) η) Ανακοίνωση σχετικά με τη στέρηση δικαιωμάτων (2005) θ) Εκθέσεις για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (2005 και 2006) ι) Πρωτοβουλία για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορευτικών μέτρων που προκύπτουν από καταδίκες για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών (2005) κ) Πρόταση για τη στέρηση του δικαιώματος οδήγησης (2006) λ) Έκθεση για την εφαρμογή της πρότασης-πλαισίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση στην ΕΕ αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων (2006) μ) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις ποινές σε χρήμα (2007) ν) Πρόταση για την αναγνώριση και εκτέλεση εναλλακτικών ποινών και για τις ποινές με αναστολή (2007) ξ) Πρόταση για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων (2007) Προσέγγιση α) Πράσινη Βίβλος για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την εφαρμογή της αρχής (ne bis in idem) (2005)

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/19 β) Πράσινη Βίβλος για το τεκμήριο αθωότητας (2005) γ) Δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές δίκες (2005) δ) Τρίτη έκθεση για την απόφαση-πλαίσιο της 15 Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές δίκες (2006) ε) Πρόταση για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem (2006) Πράσινη Βίβλος για την αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων (2006) ζ) Πράσινη Βίβλος για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (2006) η) Πρόταση για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων εν όψει της καθιέρωσης του αμοιβαία παραδεκτού (2007) θ) Πρόταση για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (2007) ι) Συνέχεια που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο για την προσέγγιση των ποινικών κυρώσεων και, αναλόγως, νομοθετική πρόταση(2008) κ) Ανάλυση των στοιχειωδών κανόνων για τις διαδικασίες κράτησης προσώπων πριν από τη διεξαγωγή της δίκης και διαδικασίες τακτικής επανεξέτασης των λόγων κράτησης (2007) Άλλες πράξεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις: α) Σύσταση για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για τη συγκέντρωση και ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (2006) β) Πρόταση για την εκούσια καταστροφή έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων (2007) γ) Πρόταση για την προστασία των μαρτύρων και των συνεργαζομένων με τη δικαιοσύνη (2007) δ) Πρωτοβουλία για την ευκολότερη δίωξη των τροχαίων αδικημάτων (2005) ε) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ειδικών δικαστικών οργάνων για τη διερεύνηση υποθέσεων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα (2009) Περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις (συνεχής) Eurojust ζ) Δεύτερη έκθεση για την ενσωμάτωση της απόφασης του Συμβουλίου της 28 Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust (2005) η) Πρόταση για την Eurojust σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ -273(έναρξη ισχύος το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008)

20 C 198/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνής έννομη τάξη θ) Ενεργός συμμετοχή των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών και φόρουμ [G8, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ευρωστάτ, Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)] σε ποινικά θέματα ( ) ι) Εξέταση των επιχειρημάτων υπέρ της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για θέματα έκδοσης ( ) κ) Εξέταση των επιχειρημάτων υπέρ της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για θέματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ( ) λ) Πρόταση για σύναψη και υπογραφή από την ΕΚ, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ( ) μ) Ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με τη βοήθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατά την προσεχή αναθεώρηση των ισχυουσών πράξεων για την εξωτερική βοήθεια (2006) ν) Πρόταση για τη σύναψη εκ μέρους της ΕΚ της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2006) ξ) Πρόταση για προσχώρηση, εκ μέρους της ΕΚ, στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών (2007) 4.3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων και άρση των εμποδίων στην κανονική λειτουργία των διαδικασιών α) Πράσινη Βίβλος για τα κληρονομικά δικαιώματα (2005) β) Πράσινη Βίβλος για τη σύγκρουση νομοθεσιών και δικαιοδοσίας σε υποθέσεις διαζυγίου (Ρώμη III) (2005) γ) Πρόταση για τις συγκρούσεις νομοθεσιών σχετικά με τις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I) (2005) δ) Πρόταση για τις μικροδιαφορές (2005) ε) Πρόταση για τις υποχρεώσεις διατροφής (2005) Έγκριση της πρότασης «Ρώμη II» για τις συγκρούσεις νομοθεσιών σχετικά με τις εξωσυμβατικές ενοχές (2006) ζ) Έκδοση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (2006) η) Έκδοση οδηγίας για ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2006)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2016 COM(2016) 236 final 2016/0125 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.5.2012 2012/2016(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31 Salvatore Iacolino (PE487.917v01-00) σχετικά με την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 277 final 2016/0139 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος Ι. Εισαγωγή

Kατάλογος Ι. Εισαγωγή Kατάλογος 2009 Ι. Εισαγωγή Ο παρών είναι ο τρίτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα. Δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2008 στον ιστότοπο www.edps.europa.eu.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) P7_TA(2012)0208 Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4., COM() 171 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 16371/1/13 REV1

PUBLIC 16371/1/13 REV1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,2Δεκεμβρίου2013 (OR.fr) PUBLIC 16371/1/13 REV1 LIMITE ASIM98 TU10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 10 η : Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 53/01)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 53/01) 3.3.2005 C 53/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟ- ΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (2005/C 53/01) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική συνεργασία

Αστυνομική συνεργασία Αστυνομική συνεργασία Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και την κατάργηση της «δομής των πυλώνων», η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον περισσότερα μέσα για την προαγωγή της αστυνομικής συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.11.2007 COM(2007) 650 τελικό 2007/0236 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA F RONTEX

LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA F RONTEX ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (FRONTEX) LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA F RONTEX Βαρσοβία, 10 Οκτωβρίου 2005

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγρ. 5620/11 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της , σ. 1.

Έγγρ. 5620/11 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της , σ. 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 20 (08.06) (OR. en) 075/ JAI 364 COSI 42 COPS 233 CIVCOM 269 PESC 675 RELEX 567 JAIEX 50 ENFOPOL 73 COTER 5 PROCIV 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών

προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών C 35/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2012 Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, η οποία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση προόδου για το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.11.2016 2016/0106(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2010 COM(2010) 171 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 205 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα