(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/C 198/01) 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ Πρόθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι να αποτελέσει το παρόν σχέδιο δράσης το πλαίσιο αναφοράς των εργασιών τους για την επόμενη πενταετία, ενώ εξυπακούεται ότι: θα συμπληρωθεί από το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο/το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς έγκριση (8652/1/05 REV 1 + COR 1), από το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Ιουνίου (10586/04) και από τη στρατηγική για τις εξωτερικές πτυχές του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2005, πρέπει να διατηρήσει κάποιο βαθμό ευελιξίας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, θα αναπροσαρμοσθεί κατά τα τέλη του 2006, προκειμένου να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει τις νομοθετικές και επιχειρησιακές του προτεραιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, θα συμπεριλάβει τον κατάλογο των νομοθετικών (με πλάγια στοιχεία) και μη νομοθετικών μέτρων τα οποία το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο πρόγραμμα της Χάγης. Η έγκριση του καταλόγου δεν θίγει το πεδίο ή το περιεχόμενο των προτάσεων μέτρων για τις οποίες θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών. Πλην αντίθετης ρύθμισης, το σχέδιο προσδιορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία αναμένεται η ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής ή κράτους μέλους, θα εφαρμοσθεί με πλήρη συμμόρφωση προς τις νομικές βάσεις που ορίζονται στις συνθήκες και τις αρχές της αλληλεγγύης, επικουρικότητας και αναλογικότητας, θα επιδιωχθεί με αυτό μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των νομικών μέσων, δεν παρεμβαίνει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής στα θέματα που διέπονται από τον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ ή με τα δικαιώματα πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή των κρατών μελών στα θέματα που διέπονται από τον τίτλο VI της συνθήκης ΕΚ, λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν και μετά από την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής (8922/05) και δεν θίγει τις θεσμικές προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2 C 198/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δημιουργία συστήματος για την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης Ανακοίνωση και πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο III-260 της συνταγματικής συνθήκης (2006) 1.2. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) α) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος όσον αφορά την ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2005) β) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας (Daphne) και την πρόληψη και ενημέρωση όσον αφορά τα ναρκωτικά (2005) Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (έναρξη ανεπίσημων συζητήσεων το 2005) γ) Πρόταση διεύρυνσης της αποστολής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας και δημιουργίας ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (πρόταση το 2005) Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού δ) Πρόγραμμα Daphne II: πρόγραμμα εργασίας 2006 (2005) ε) Μελέτη σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2006) Ανακοίνωση για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2005) Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ζ) Ανακοίνωση για τα μέτρα με τα οποία θα δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα εργασίας για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων (2005) η) Ανακοίνωση για τις τεχνολογίες που ευνοούν την προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα (PETS) (2005) θ) Πρόταση νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [βλέπε σημείο 3.1 στοιχείο γ)].

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ α) Πρόταση για τα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να χειρίζεται αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2006) 1.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2005) και (2009) α) Συνεχής αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (ετήσια) β) Πράσινη Βίβλος για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα ναρκωτικών (2006) γ) Έκθεση για την εφαρμογή και λειτουργία της απόφασης-πλαισίου για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών (2007) δ) Έκθεση προόδου και αξιολόγηση επιπτώσεων του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2008) ε) Ανακοίνωση για ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2009) 1.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στρατηγική για όλες τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, με βάση τα μέτρα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος της Χάγης (2005) Ανακοίνωση για όλες τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (μέσα 2005 συνεισφορά στη στρατηγική). 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2.1. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εκθέσεις για την εφαρμογή των οδηγιών 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των συνταξιούχων, των σπουδαστών και των προσώπων που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και της β) Οδηγία 93/109/EΚ για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στα νέα κράτη μέλη, και ενδεχομένως υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας αυτής (2005/2006) γ) Πρόταση για τη διευκόλυνση της διπλωματικής και προξενικής προστασίας (2006) δ) Πρόταση για τις διατάξεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών (2007)

4 C 198/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Μελέτη ενδεχόμενων μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των συνθηκών περί ιθαγένειας (άρθρο 22 της συνθήκης ΕΚ) (2008) Παροχή στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη των οικογενειών τους της δυνατότητας να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους όπως οι υπήκοοι κράτους μέλους που μετακινούνται ή αλλάζουν τόπο διαμονής στη χώρα τους Έλεγχος της ενσωμάτωσης, της ορθής εφαρμογής και της συμμόρφωσης με την οδηγία 2004/38/EΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή (2006) ζ) Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών 90/364/EΟΚ, 90/365/EΟΚ και 93/96/ EΟΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή και την κατάσταση των υπηκόων των νέων κρατών μελών (2006) η) Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή και ενδεχομένως υποβολή προτάσεων τροποποίησής της (2008) 2.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Πρόγραμμα-πλαίσιο «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) Κοινή ανάλυση των μεταναστευτικών φαινομένων σε όλες τις πτυχές τους (βελτίωση της συγκέντρωσης, παροχής, ανταλλαγής και αποτελεσματικής χρήσης ενημερωμένων πληροφοριών και στοιχείων) α) Ετήσιες εκθέσεις για τις στατιστικές σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου (σε εξέλιξη) β) Έκδοση ενός ευρωπαϊκού κανονισμού-πλαισίου σχετικά με τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη μετανάστευση και το άσυλο (2005) γ) Πράσινη Βίβλος για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (2005), και εν συνεχεία ενδεχομένως πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της μετανάστευσης (2006) δ) Πρόταση συστήματος κοινής ενημέρωσης για μεταναστευτικά θέματα (2005) 2.3. ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ α) Έκδοση της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου (2005) β) Σύναψη των λεγόμενων «παράλληλων συμφωνιών» με τη Δανία στο πλαίσιο των πράξεων «Δουβλίνο ΙΙ» και «Eurodac» (2005) Αξιολόγηση των νομοθετικών πράξεων της πρώτης φάσης γ) Παρακολούθηση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων της πρώτης φάσης (2005 εν εξελίξει)

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/5 Δεύτερη φάση ανάπτυξης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθιέρωση κοινής διαδικασίας ασύλου και ενιαίου καθεστώτος για τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται άσυλο ή επικουρική προστασία δ) Πρόταση για την παροχή καθεστώτος «επί μακρόν διαμένοντος» στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (2005) ε) Πράξεις και μέτρα που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη φάση (έγκριση πριν από το τέλος του 2010) Μελέτες για τις επιπτώσεις, την καταλληλότητα και το εφικτό της από κοινού διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου Μελέτη για την από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006) ζ) Μελέτη, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), για την από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006) Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μετά την καθιέρωση κοινής διαδικασίας ασύλου η) Δημιουργία υποδομών στις οποίες θα συμμετέχουν οι εθνικές υπηρεσίες ασύλου των κρατών μελών για την προώθηση της συνεργασίας (ανακοίνωση ) θ) Ίδρυση Ευρωπαϊκού γραφείου υποστήριξης υπεύθυνου για κάθε μορφή συνεργασίας όσον αφορά κοινό σύστημα ασύλου βάσει αξιολόγησης Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (EΤΠ) για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και την υποδοχή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών ι) Τελική έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (2005) κ) Πρόταση τροποποίησης της απόφασης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την υποδοχή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών (2005) λ) Έγκριση των εθνικών πολυετών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (2005, 2008 και 2011) 2.4. ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Χάραξη πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση α) Αξιολόγηση και παρακολούθηση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των οδηγιών της πρώτης φάσης για τη νόμιμη μετανάστευση (από το 2005 και μετά) β) Συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικονομική μετανάστευση (2005) γ) Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικονομική μετανάστευση, υποβολή σχεδίου πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, που περιλαμβάνει και τις διαδικασίες εισδοχής (2005)

6 C 198/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Καθιέρωση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου ενσωμάτωσης α) Ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ενσωμάτωσης (2005) Προώθηση της διαρθρωτικής ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών για την ενσωμάτωση ( 1 ) β) Διαχείριση των προπαρασκευαστικών ενεργειών INTI ( ) γ) Ετήσιες εκθέσεις για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση (2005 εν εξελίξει) δ) Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση (δεύτερη έκδοση για το 2006, εν εξελίξει) ε) Δημιουργία δικτυακού τόπου στο Διαδίκτυο (2006) 2.6. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ α) Συμβολή στη διαχείριση των δικτύων συνδέσμων για θέματα μετανάστευσης στις σχετικές τρίτες χώρες (2005 εν εξελίξει) β) Ετήσια έκθεση για την κοινή πολιτική σχετικά με την παράνομη μετανάστευση (2005 εν εξελίξει) γ) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης για τις υπηρεσίες μετανάστευσης των κρατών μελών (ICONET) (2005) δ) Πρόταση για τη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (CAHTEH) (2005) ε) Επίτευξη, υπό των κρατών μελών, των στόχων μείωσης της παραοικονομίας όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης Υποβολή έκθεσης της Επιτροπής η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας. Χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής για την απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό βάσει κοινών κανόνων, στενότερης συνεργασίας και αμοιβαίας τεχνικής συνδρομής ζ) Πρόταση για τις διαδικασίες επιστροφής (2005) η) Έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη χρηματοδοτική στήριξη όσον αφορά τη διαχείριση της επιστροφής (2005) ( 1 ) Επιπλέον, διεξάγονται συμπληρωματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης.

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/7 θ) Διορισμός ειδικού αντιπροσώπου της Επιτροπής για μια κοινή πολιτική επανεισδοχής (2005) ι) Σύναψη κοινοτικών συμφωνιών επανεισδοχής και διαχείρισης των υπαρχουσών συμφωνιών (σε εύθετο χρόνο) 2.7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Συνεργασία με τρίτες χώρες στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου α) Ανακοίνωση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη (2005) β) Αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου αναφοράς του προγράμματος AENEAS για το 2006, (2005) ( 1 ) γ) Πλήρης ένταξη του θέματος της μετανάστευσης στα έγγραφα στρατηγικής, ανά χώρα και περιφέρεια, για όλες τις σχετικές τρίτες χώρες (2005) δ) Συμπεράσματα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών για να αποτραπούν νέες περιπτώσεις θανάτων στο πλαίσιο απόπειρας παράνομης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Μεσόγειο (2005) Εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Σχέδιο δράσης για ένα περιφερειακό πρόγραμμα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση (2005) Έναρξη εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων προστασίας (2005) Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη μετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία στους πρόσφυγες ζ) Έκθεση προόδου και αποτελεσμάτων σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (2005) 2.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Κατάργηση των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα α) Πρόταση για νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο του SIS II (2005) β) Έναρξη αξιολόγησης της εφαρμογής του κεκτημένου που δεν σχετίζεται με το SIS II στα νέα κράτη μέλη (2006) γ) Αξιολόγηση του κεκτημένου σχετικά με το SIS II στα νέα κράτη μέλη (μετά την έναρξη λειτουργίας του SIS II ) ( 1 ) Θα εξετασθεί στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών.

8 C 198/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για τη κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τα νέα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών όταν θα έχουν πληρωθεί όλες οι απαιτήσεις εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών του Σένγκεν (SIS ΙΙ) (2007) ε) Πρόταση για τη συμπλήρωση του υπάρχοντος μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν με ένα μηχανισμό επιτήρησης (2007) Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων Πρόταση για τη δημιουργία, τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα παρέχουν τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα κράτη μέλη κατά τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο του Οργανισμού Διαχείρισης Συνόρων (2007) ζ) «Εγχειρίδιο για τους φύλακες συνόρων» (μετά την έγκριση του κοινοτικού κώδικα για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα) η) Έκθεση αξιολόγησης για τον Οργανισμό Εξωτερικών Συνόρων, που περιλαμβάνει επανεξέταση της αποστολής του οργανισμού και αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενασχόλησής του με άλλες πτυχές της διαχείρισης των συνόρων (όπως αξιολόγηση της λειτουργίας των ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων και της δυνατότητας δημιουργίας ενός συστήματος ευρωπαίων φυλάκων συνόρων) (2007) Μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν θ) Έκδοση απόφασης τους Συμβουλίου για τη μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν από την Ιρλανδία (2006) ι) Έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν (SIS) από το Ηνωμένο Βασίλειο (2005) Συνεκτική προσέγγιση και εναρμονισμένες λύσεις όσον αφορά τη χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ) Πρόταση για τροποποίηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης βιομετρικών στοιχείων, ιδίως την υποχρέωση παροχής των εν λόγω δεδομένων και για τη θέσπιση εξαιρέσεων από την υποχρέωση αυτή (2005) λ) Εκπόνηση ελάχιστων προτύπων προδιαγραφών τα εθνικά δελτία ταυτότητας (από το 2005) μ) Εκπόνηση ελάχιστων προτύπων προδιαγραφών για τα ειδικά δελτία ταυτότητας, κατά περίπτωση (από το 2005) ν) Ευρεία χρήση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα, τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής, τα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ και τα συστήματα πληροφόρησης (από το 2006) ( 1 ) ( 1 ) Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά τη βεβαίωση της γνησιότητας, την πιστοποίηση, τις ψηφιακές υπογραφές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/9 ξ) Ανακοίνωση για την αναβάθμιση των συνεργιών μεταξύ των συστημάτων SIS II, VIS και Eurodac (2006) 2.9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (VIS) α) Συσκέψεις με τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα των κατοίκων των κρατών μελών να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού αμοιβαιότητας ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί σύντομα (σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του καταλόγου των θεωρήσεων) β) Προτάσεις σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις για περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής θεωρήσεων και δημιουργία κοινών κέντρων αίτησης θεωρήσεων (2005) γ) Τακτική αναθεώρηση του καταλόγου θεωρήσεων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001] (σε τακτικά διαστήματα) δ) Πρόταση σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας Τορίνο 2006 (2005) ε) Έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 «Διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας Αθήνα 2004» (2005) Πρόταση για την τροποποίηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά τα τέλη θεώρησης (2005) ζ) Προτάσεις σχετικά με τη διέλευση (2005) η) Σύσταση σχετικά με διαπραγματευτικές οδηγίες για συμφωνίες κατάργησης των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΚ και των τρίτων χωρών όσον αφορά τις προϋποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρονικό διάστημα από τρεις έως έξι μήνες (2005 εν εξελίξει) θ) Έγκριση πρότασης για την καθιέρωση καθεστώτος σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (2005) ι) Έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος διέλευσης του Καλίνινγκραντ (2005) κ) Διευκόλυνση Καλίνινγκραντ ( 1 ) λ) Διευκόλυνση Σένγκεν για επτά κράτη μέλη μ) Ειδικές συστάσεις για διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης κατά περίπτωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής επανεισδοχής, όπου είναι δυνατόν και σε βάση αμοιβαιότητας, ενόψει της ανάπτυξης μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης για θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης ( ) ( 1 ) Η διευκόλυνση Καλίνινγκραντ θα αντικατασταθεί από ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο , ως μέρος του προγράμματος πλαισίου «αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

10 C 198/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν) Πρόταση για την αναθεώρηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά ιδίως την επιτόπια προξενική συνεργασία (2006) ξ) Τεχνική εφαρμογή του VIS, αρχίζοντας από τις λειτουργίες για την επεξεργασία αλφαριθμητικών δεδομένων και φωτογραφιών (2006) και προσθέτοντας εν συνεχεία τις λειτουργίες για τα βιομετρικά στοιχεία (2006) ο) Πρόταση για τη δημιουργία κοινών προξενικών υπηρεσιών (2007) 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρόγραμμα-πλαίσιο «Ασφάλεια και προάσπιση των ελευθεριών» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) α) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την «πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος» (2005) β) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την «πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των επιπτώσεων της τρομοκρατίας» (2005) 3.1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ α) Θέσπιση νομοθετικής πράξης σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων των οποίων έγινε επεξεργασία σε σχέση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διαπίστωση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων (2005) Αρχή της διαθεσιμότητας και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) Πρόταση για την καθιέρωση αρχής της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε θέματα καταστολής (2005) γ) Πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κατάλληλων εγγυήσεων και αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (2005) δ) Έγκριση πρότασης απόφασης πλαισίου για την απλουστευμένη ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) ε) Πρόταση για την πρόσβαση των αρχών καταστολής στο VIS (2006) ζ) Ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ του SIS II και του συστήματος πληροφοριών Ευρωπόλ (2007) Ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Ευρωπόλ (2006)

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/11 η) Εφαρμογή της αρχής της διαθεσιμότητας, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς: DNA (2005) δακτυλικά αποτυπώματα (2006) βαλλιστικά δεδομένα (2006) αριθμούς τηλεφώνου (2006) άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (2006) ληξιαρχικά δεδομένα (2006) θ) Ανακοίνωση για την ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ του SIS II, του VIS και του Eurodac (2006) ι) Πρόταση για μια γενική κοινοτική αρχιτεκτονική συστημάτων για τις βάσεις δεδομένων των εγκληματολογικών/αστυνομικών υπηρεσιών (2008) κ) Χάραξη πολιτικής για μία συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας των πληροφοριών η οποία θα ευνοεί τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών (2005) Ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) λ) Πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των επιβατών για λόγους ασφάλειας των συνόρων και των πτήσεων και για άλλους λόγους επιβολής του νόμου (2005) μ) Από κοινού επανεξέταση της συμφωνίας για τα δεδομένα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών (PNR κατάσταση ονομάτων επιβατών) με τις ΗΠΑ (2005) ν) Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες PNR με τον Καναδά και την Αυστραλία (2005), και με άλλες χώρες, εφόσον υπάρξει ανάγκη ξ) Θέσπιση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα PNR στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) 3.2. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαιτέρω ανάπτυξη της συνολικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας α) Περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας β) Συνέχεια που θα δοθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα για τα θύματα της τρομοκρατίας (2006)

12 C 198/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την πρόβλεψη ειδικών σημείων επαφής στα κράτη μέλη, που θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, εμπιστευτικές και μη, σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα, ομάδες ή φορείς (2005) δ) Εξέταση της ανάγκης και της δυνατότητας δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αρχών καταστολής (LEN) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2005) και υποβολή σχετικής πρότασης, εφόσον απαιτείται ε) Ανακοίνωση για την αύξηση της ασφάλειας των εκρηκτικών και του υλικού για την κατασκευή βομβών (2005) Ανακοίνωση της Επιτροπής για την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση (2005) και στρατηγική του Συμβουλίου για τη ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση (2005) ζ) Πρόταση για την αποφυγή της παράνομης χρησιμοποίησης φιλανθρωπικών οργανώσεων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2006) η) Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης της τρομοκρατίας από ομόλογους αρμόδιους των εθνικών υπηρεσιών στα 25 κράτη μέλη (2006/2007) θ) Καθορισμός της αναγκαιότητας και του περιεχομένου νομοθετικών πράξεων για την παροχή της δυνατότητας σε όλα τα κράτη μέλη να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία ορισμένων προσώπων σε προληπτική βάση σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (2007) ι) Συμβολή στις διεξαγόμενες εργασίες για την παρεμπόδιση της παραγωγής και διάδοσης χημικών, πυρηνικών και βιολογικών όπλων (2007) κ) Ανάπτυξη της συνεργασίας ATLAS και του νομικού της πλαισίου (2006) λ) Ανάπτυξη των δυνατοτήτων τρίτων χωρών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και κατάλληλες ρήτρες σχετικά με την αντιτρομοκρατική δράση στις συμφωνίες που πρόκειται να συναφθούν από την ΕΕ/ΕΚ με τρίτες χώρες μ) Ανάπτυξη δημοσίων/ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων γα τη βελτίωση της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας Αναθεώρηση και προσαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ν) Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 11 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2005) και αξιολόγηση (2006)

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ α) Ανακοίνωση σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (2005) Καλύτερη κατανόηση του οργανωμένου και του σοβαρού εγκλήματος και ενίσχυση της συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών β) Ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης στατιστικές για την εγκληματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005) γ) Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την καταστολή που βασίζεται στη συγκέντρωση πληροφοριών για την εγκληματικότητα (2005) δ) Συστάσεις σχετικά με κοινή μέθοδο ανάλυσης των αδυναμιών όσον αφορά τη θωράκιση έναντι του εγκλήματος (2007) ε) Υποβολή έκθεσης για την εγκληματικότητα στην Ευρώπη (2007) Ανάλυση της Ευρωπόλ όσον αφορά τους κινδύνους από το οργανωμένο έγκλημα (από το 2006) Ενίσχυση της πρόληψης του οργανωμένου εγκλήματος ζ) «Στεγανότητα» της νομοθεσίας έναντι της διείσδυσης του εγκλήματος και σχεδιασμός μέτρων για την πρόληψη του εγκλήματος στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (2005) η) Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα μελέτης σε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2001 για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών κατά την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανιστεί ή αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης (2005) θ) Σχέδιο δράσης σχετικά με τη σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα για την προστασία δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων από το οργανωμένο έγκλημα (2006) ι) Βελτίωση του ευρωπαϊκού συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία στα κράτη μέλη, και με τον ιδιωτικό τομέα (δίκτυο πληροφοριών ηλεκτρονικού εγκλήματος) περιλαμβανομένης της εκπόνησης ενός εγχειριδίου για το ηλεκτρονικό έγκλημα στην Ευρώπη (2006) κ) Ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την πολιτική ασφάλειας του κυβερνοχώρου (2006) Μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς: λ) Εξέταση της ανάγκης εκπόνησης κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα των δημοσίων υπαλλήλων (2007) μ) Πρόταση για την καθιέρωση ορισμένων υποχρεώσεων των δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά την καταγγελία πράξεων δωροδοκίας, καθώς και τη γνωστοποίηση περιουσιακών και απορρήτων στοιχείων επιχειρήσεων (2009)

14 C 198/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενίσχυση των μέσων για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών πτυχών του οργανωμένου εγκλήματος ν) Πρωτοβουλίες για την προώθηση της διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος ως τεχνικής καταστολής και για την καθιέρωση στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης ( ) ξ) Κοινό σύνολο προτύπων κατάρτισης για την απόκτηση των προσόντων όσον αφορά τη διερεύνηση του οικονομικού εγκλήματος (2005) ο) Σύσταση για τη σύναψη μνημονίου συμφωνίας σχετικά με την παροχή στοιχείων από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τους φορείς κοινοποίησης σχετικά με τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (2006) π) Σύσταση ή/και πρόταση για την αύξηση της διαφάνειας των νομικών προσώπων ώστε να καταστούν λιγότερο ευάλωτα στη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος (2006) ρ) Προώθηση της δημιουργίας μονάδων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεχής) σ) Εξέταση των κανόνων σχετικά με την απόδοση των δημευόμενων ή κατασχόμενων περιουσιακών στοιχείων, ως αποζημίωση ή αποκατάσταση, σε αναγνωρισμένα θύματα εγκληματικών πράξεων ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς (2008) Βελτίωση της νομοθεσίας και εν ανάγκη αναθεώρηση των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων α) Έκδοση απόφασης πλαισίου για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (2006) β) Δέσμη νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραποίησης και απομίμησης (2005) γ) Ανακοίνωση για την εμπορία ανθρώπων (2005) δ) Αναθεώρηση και κατά περίπτωση βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εμπορία ανθρώπων, για παράδειγμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή της Ευρωπόλ (2006) ε) Αναθεώρηση και, εφόσον απαιτείται, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων (2006) Αναθεώρηση και, εφόσον απαιτείται, ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος (2008) ζ) Συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας θέσπισης πράξεων για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με φορολογικές απάτες στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υπό προσχώρηση και υποψήφιες χώρες (2005) η) Με βάση την μελέτη, πρόταση για τη θέσπιση νομοθεσίας επί ποινικών θεμάτων, στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά φορολογική απάτη ή για τους κανόνες και τις ορθές πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας των υπηρεσιών καταστολής (2007) θ) Πρόταση για την υποκλοπή ταυτότητας και για μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της ταυτότητας (2007)

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/15 ι) Εξέταση της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της απάτης στις δημόσιες προσφορές (2006) κ) Μελέτη και έρευνα για την ανάγκη περαιτέρω προσέγγισης των νομοθεσιών, π.χ. στους τομείς του λαθρεμπορίου όπλων, της παροχής «προστασίας» έναντι χρημάτων και της εκβίασης (2008) Βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης λ) Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2001 για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (2005) μ) Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 14 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 28 Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (2005) ν) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά με την «καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα» (2005) ξ) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της 27 Ιανουαρίου 2003 για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (2005) ο) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (2007) π) Αξιολόγηση της εφαρμογής της τελωνειακής συνεργασίας από τα κράτη μέλη (σύμβαση «Νάπολη II»), συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των επικυρώσεων (2007) ρ) Αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2009) σ) Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος (2010) 3.4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας για την τελωνειακή συνεργασία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις σε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη στρατηγική για την τελωνειακή συνεργασία ( ) β) Ανακοίνωση για την καταπολέμηση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις (2007) γ) Πρόταση σχετικά με την ανάπτυξη της Ευρωπόλ, όσον αφορά ιδίως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ (έναρξη ισχύος το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008) Βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα καταστολής και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου δ) Συνέχεια στην ανακοίνωση και πρόταση για τη βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα καταστολής, ιδίως στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών (2005)

16 C 198/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Ανακοίνωση και πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και την αύξηση της ασφάλειας με τη δημιουργία ενός χώρου αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (2005) Ενημέρωση του εγχειριδίου Sirene (2005) ζ) Συνέχιση των εργασιών όσον αφορά προδιαγραφές για την αστυνομία (αστυνομική δεοντολογία, προγράμματα επιτήρησης) (2008) η) Ορισμός κανόνων ποιότητας για τα εγκληματολογικά εργαστήρια (2008) Συστηματικά προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ υπηρεσιών καταστολής ι) Έγκριση πρότασης για την τροποποίηση της απόφασης περί δημιουργίας της CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) ως οργάνου της Ένωσης (2005) κ) Αξιολόγηση της CEPOL (2006) και αναλόγως, περαιτέρω ανάπτυξη (2006) Βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας λ) Ανάπτυξη κοινής μεθόδου και οργάνωση κοινών αστυνομικών και τελωνειακών επιχειρήσεων μικρής διάρκειας ή/και κοινών ομάδων όπου συμμετέχουν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (συνεχής) μ) Εκπόνηση στοιχειωδών κανόνων για τη διασυνοριακή χρήση τεχνικών έρευνας (2006) ν) Οδηγός ορθών πρακτικών για την προώθηση και επέκταση της χρήσης ειδικών μορφών συνεργασίας από τις τελωνειακές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στη σύμβαση «Νάπολη II» (2008) ξ) Βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου μεταξύ των αρχών αυτών (ιδίως των αστυνομικών, δικαστικών, εισαγγελικών και τελωνειακών αρχών (2007) ο) Ορισμός πολιτικής για τη σχέση μεταξύ Ευρωπόλ και Eurojust (το αργότερο το 2008) π) Ορισμός του ρόλου της επιτροπής ασφάλειας (COSI) (το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2006) ρ) Επανεξέταση και, κατά περίπτωση, περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών στον τελωνειακό τομέα (συνεχής) σ) Εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 19 Νοεμβρίου 2004 όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιουλίου 2006) β) Απόφαση της Επιτροπής για τη δημιουργία ασφαλούς γενικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ARGUS) και κέντρου διαχείρισης κρίσεων της Επιτροπής που θα συντονίζει τα υπάρχοντα συστήματα προειδοποίησης (2005) γ) Πρόταση για τη δημιουργία δικτύου προειδοποίησης για τις υποδομές ζωτικής σημασίας (CIWIN) (2005) δ) Σχέδιο για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (2005) 3.6. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ α) Ενίσχυση και επαγγελματική αντιμετώπιση της πρόληψης του εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος (2005) β) Δημιουργία ευρωπαϊκών μέσων για τη συλλογή, ανάλυση και αντιπαραβολή πληροφοριών για την εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση και τις αντίστοιχες τάσεις στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας εθνικές στατιστικές και άλλες πηγές πληροφοριών ως συμφωνημένους δείκτες. 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Βλέπε επίσης πρόγραμμα-πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005) α) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2005) β) Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (2007) 4.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ α) Συστηματική, αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παράλληλα πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου (Ανακοίνωση ) β) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δικαστική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005), περαιτέρω ανάπτυξη βάσει του πιλοτικού προγράμματος ανταλλαγής δικαστών (2005) και προπαρασκευαστικών ενεργειών (2006) γ) Δημιουργία, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές, ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου για την κατάρτιση των δικαστικών αρχών σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου (2007) δ) Σεμινάρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα ενόψει της καθιέρωσης ορθών πρακτικών (2006)

18 C 198/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συνέχιση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης: α) Ανακοίνωση για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών (2005) β) Λευκή Βίβλος σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών για τις καταδίκες και τις συνέπειες των καταδικών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005) γ) Πρόταση για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) δ) Πρόταση για τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τις ποινικές καταδίκες στο κράτος μέλος της ιθαγένειας και την τήρησή τους από το τελευταίο (2005) ε) Ανακοίνωση για τη δημιουργία μητρώου των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) και νομοθετική πρόταση (2006) Πρωτοβουλία σχετικά με τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και τη μεταφορά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπων που έχουν καταδικαστεί (2005) ζ) Πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση μη περιοριστικών της ελευθερίας προδικαστικών μέτρων ελέγχου (2005) η) Ανακοίνωση σχετικά με τη στέρηση δικαιωμάτων (2005) θ) Εκθέσεις για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (2005 και 2006) ι) Πρωτοβουλία για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορευτικών μέτρων που προκύπτουν από καταδίκες για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών (2005) κ) Πρόταση για τη στέρηση του δικαιώματος οδήγησης (2006) λ) Έκθεση για την εφαρμογή της πρότασης-πλαισίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση στην ΕΕ αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων (2006) μ) Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις ποινές σε χρήμα (2007) ν) Πρόταση για την αναγνώριση και εκτέλεση εναλλακτικών ποινών και για τις ποινές με αναστολή (2007) ξ) Πρόταση για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων (2007) Προσέγγιση α) Πράσινη Βίβλος για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την εφαρμογή της αρχής (ne bis in idem) (2005)

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/19 β) Πράσινη Βίβλος για το τεκμήριο αθωότητας (2005) γ) Δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές δίκες (2005) δ) Τρίτη έκθεση για την απόφαση-πλαίσιο της 15 Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές δίκες (2006) ε) Πρόταση για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem (2006) Πράσινη Βίβλος για την αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων (2006) ζ) Πράσινη Βίβλος για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (2006) η) Πρόταση για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων εν όψει της καθιέρωσης του αμοιβαία παραδεκτού (2007) θ) Πρόταση για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (2007) ι) Συνέχεια που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο για την προσέγγιση των ποινικών κυρώσεων και, αναλόγως, νομοθετική πρόταση(2008) κ) Ανάλυση των στοιχειωδών κανόνων για τις διαδικασίες κράτησης προσώπων πριν από τη διεξαγωγή της δίκης και διαδικασίες τακτικής επανεξέτασης των λόγων κράτησης (2007) Άλλες πράξεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις: α) Σύσταση για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για τη συγκέντρωση και ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (2006) β) Πρόταση για την εκούσια καταστροφή έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων (2007) γ) Πρόταση για την προστασία των μαρτύρων και των συνεργαζομένων με τη δικαιοσύνη (2007) δ) Πρωτοβουλία για την ευκολότερη δίωξη των τροχαίων αδικημάτων (2005) ε) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ειδικών δικαστικών οργάνων για τη διερεύνηση υποθέσεων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα (2009) Περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις (συνεχής) Eurojust ζ) Δεύτερη έκθεση για την ενσωμάτωση της απόφασης του Συμβουλίου της 28 Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust (2005) η) Πρόταση για την Eurojust σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ -273(έναρξη ισχύος το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008)

20 C 198/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνής έννομη τάξη θ) Ενεργός συμμετοχή των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών και φόρουμ [G8, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ευρωστάτ, Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)] σε ποινικά θέματα ( ) ι) Εξέταση των επιχειρημάτων υπέρ της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για θέματα έκδοσης ( ) κ) Εξέταση των επιχειρημάτων υπέρ της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για θέματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ( ) λ) Πρόταση για σύναψη και υπογραφή από την ΕΚ, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ( ) μ) Ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με τη βοήθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατά την προσεχή αναθεώρηση των ισχυουσών πράξεων για την εξωτερική βοήθεια (2006) ν) Πρόταση για τη σύναψη εκ μέρους της ΕΚ της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2006) ξ) Πρόταση για προσχώρηση, εκ μέρους της ΕΚ, στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών (2007) 4.3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων και άρση των εμποδίων στην κανονική λειτουργία των διαδικασιών α) Πράσινη Βίβλος για τα κληρονομικά δικαιώματα (2005) β) Πράσινη Βίβλος για τη σύγκρουση νομοθεσιών και δικαιοδοσίας σε υποθέσεις διαζυγίου (Ρώμη III) (2005) γ) Πρόταση για τις συγκρούσεις νομοθεσιών σχετικά με τις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I) (2005) δ) Πρόταση για τις μικροδιαφορές (2005) ε) Πρόταση για τις υποχρεώσεις διατροφής (2005) Έγκριση της πρότασης «Ρώμη II» για τις συγκρούσεις νομοθεσιών σχετικά με τις εξωσυμβατικές ενοχές (2006) ζ) Έκδοση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (2006) η) Έκδοση οδηγίας για ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2006)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 603/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Ιουνίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 603/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Ιουνίου 2013. 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 603/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 294/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/48/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) PUBLIC 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συµβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 13189/08 ΑSIM

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ P/Europol/el 1 P/Europol/el

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2013-2014 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Μαρτίου 2014 Μέρος I P7_TA-PROV(2014)03-13 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 531.358 EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2012 COM(2012) 286 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE(2014)1203_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, από 9.00 έως 12.30 και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (21.9.2011) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2004 COM(2004) 709 τελικό. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ- ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ- ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ C 321 E/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ- ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ C 321 E/2 EL 29.12.2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... 21 Βασικά Στοιχεία της Δεοντολογίας... 21 1. Η έννοια και ο ρόλος της Δεοντολογίας... 21 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα