Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 23 Μαρτίου 2017 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2017/542 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων με την προσθήκη ενός παραρτήματος σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία ( 1 )... 1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/543 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων και των κατανομών τους ( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/544 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/545 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού αποδοχής για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την απόρριψη των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής και την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση (ΕΕ) 2017/546 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2017, για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/547 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2017, για την οργάνωση προσωρινού πειράματος βάσει της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά κονδύλους σποράς πατάτας που προέρχονται από βοτανικό πατατόσπορο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 1736] ( 1 ) ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος. Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

2

3 L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/542 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων με την προσθήκη ενός παραρτήματος σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 45 παράγραφος 4 και 53 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, οι οργανισμοί που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά και ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία και των φυσικών τους επιπτώσεων. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται στους φορείς που έχουν ορισθεί σε εθνικό επίπεδο από τους εισαγωγείς και τους μεταγενέστερους χρήστες και κατά κανόνα περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του προϊόντος, τον εντοπισμό των κινδύνων, πληροφορίες για τη σύνθεση και τοξικολογικά στοιχεία. Τα κέντρα δηλητηριάσεων βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τους εν λόγω οριζόμενους φορείς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνιστούν φορείς και τα ίδια τα κέντρα δηλητηριάσεων. (2) Η Επιτροπή διενήργησε την επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και τα αποτελέσματά της, τα οποία βασίστηκαν σε ενδελεχή διαβούλευση εμπειρογνωμόνων, δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του Η επανεξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική πολυμορφία στα σημερινά συστήματα κοινοποίησης, στους μορφότυπους δεδομένων και στις ειδικές απαιτήσεις ανά χώρα σχετικά με τις ζητούμενες πληροφορίες στα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν τα μείγματα στην αγορά σε διαφορετικά κράτη μέλη υπόκεινται σε πολλαπλές υποβολές στοιχείων και σε διάφορες μορφές όσον αφορά πληροφορίες που είναι συχνά παρόμοιες. Η επανεξέταση έδειξε επίσης ότι αυτή η πολυμορφία οδηγεί σε ανακολουθίες όσον αφορά τις πληροφορίες που διατίθενται στο ιατρικό προσωπικό και στο ευρύ κοινό σε περιπτώσεις περιστατικών δηλητηρίασης σε διαφορετικά κράτη μέλη. (3) Τα ευρήματα της επανεξέτασης υποστηρίχθηκαν από μια μελέτη κόστους οφέλους της Επιτροπής που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015 ( 2 ), η οποία επιβεβαιώνει ότι, πέραν της καλύτερης ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου κινδύνου για την υγεία, η εναρμόνιση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους οριζόμενους φορείς θα οδηγεί γενικά σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. (4) Ζητήθηκε η γνώμη ενδιαφερομένων φορέων, όπως του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κέντρων Δηλητηριάσεων και Κλινικής Τοξικολογίας (EAPCCT), ιδίως στο πλαίσιο της μελέτης κόστους οφέλους και μέσω ενός αριθμού εργαστηρίων. ( 1 ) ΕΕ L 353 της , σ. 1. ( 2 ) Μελέτη για την υποστήριξη της εναρμόνισης των πληροφοριών που θα πρέπει να υποβάλλονται στα κέντρα δηλητηριάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός CLP), της

4 L 78/ (5) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν οι πληροφορίες που θα λαμβάνουν οι οριζόμενοι φορείς από τους εισαγωγείς και τους μεταγενέστερους χρήστες, καθώς και να θεσπιστεί ένας μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών. (6) Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ποιες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται στον οριζόμενο φορέα. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του μείγματος και του υποβάλλοντος, τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας και τα συστατικά του μείγματος. Λόγω του γεγονότος ότι οι συνθέσεις των παρασκευασμάτων δύνανται να υπόκεινται σε συχνές ελαφρές τροποποιήσεις με ελάχιστη ή καμία επίπτωση στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σχετικά με την υγεία, η απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά του μείγματος σε ακριβή ποσοστά θα ήταν δυσανάλογη. Ως εκ τούτου, εναλλακτικά, μπορούν να υποβληθούν πληροφορίες ως προς το εύρος συγκέντρωσης των στοιχείων του μείγματος. Τα όρια του εν λόγω εύρους θα πρέπει να καθορίζονται βάσει των επιπτώσεων στην υγεία και των φυσικών επιπτώσεων των συστατικών του μείγματος και της καταλληλότητας των πληροφοριών για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία. (7) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα μείγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα μπορεί επίσης να περιέχουν μη ταξινομημένα συστατικά, τα οποία ενδέχεται εντούτοις να έχουν αρνητικές επιδράσεις μετά από μη προβλεπόμενη χρήση (π.χ. μετά από κατάποση), οι οριζόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τα εν λόγω συστατικά όταν θα χρειάζεται να αποφασίσουν τα σχετικά μέτρα πρόληψης ή θεραπείας. (8) Ο μορφότυπος για την υποβολή πληροφοριών θα πρέπει να εναρμονιστεί, προκειμένου να μπορούν οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την ίδια διατύπωση ή μορφότυπο στα διάφορα κράτη μέλη. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με εναρμονισμένο μορφότυπο XML που τηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και να διατίθενται δωρεάν. (9) Για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των πληροφοριών για την προβλεπόμενη χρήση ενός μείγματος και για να υποστηριχθεί η στατιστική ανάλυση των σχετικών περιπτώσεων δηλητηρίασης, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοροποίησης προϊόντων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και να χρησιμοποιείται για την υποβολή πληροφοριών. (10) Σύμφωνα με τη μελέτη κόστους οφέλους της Επιτροπής, τα κέντρα δηλητηριάσεων και άλλοι εξουσιοδοτημένοι φορείς ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την ορθή ταυτοποίηση του μείγματος έως και στο 40 % των κλήσεων που δέχονται. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε άσκοπη χορήγηση υπερβολικής θεραπευτικής αγωγής και νοσηλείας για προληπτικούς λόγους. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εναρμόνισης των πληροφοριών είναι αναγκαίο να απαιτείται η ταυτοποίηση κάθε μείγματος με έναν μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό (μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου), που θα πρέπει να τοποθετείται στην ετικέτα. (11) Οι περισσότερες κλήσεις προς τα κέντρα δηλητηριάσεων και άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς αφορούν τυχαία έκθεση σε επικίνδυνα μείγματα που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από επαγγελματίες. Μόνο ένας μικρός αριθμός κλήσεων αφορούν μείγματα για βιομηχανική χρήση, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνήθως υπάρχει πληρέστερη γνώση των μειγμάτων που χρησιμοποιούνται και είναι γενικά διαθέσιμη ιατρική φροντίδα. Ως εκ τούτου, σε εισαγωγείς και μεταγενέστερους χρήστες μειγμάτων για βιομηχανική χρήση θα πρέπει να επιτρέπεται να πληρούν περιορισμένες απαιτήσεις πληροφόρησης. (12) Προκειμένου να διαδοθούν οι αναγκαίες εργασίες για την προσαρμογή του μορφότυπου υποβολής δεδομένων και να δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες παροχής πληροφοριών όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο, κρίνεται εύλογο και αναλογικό να προβλεφθεί σταδιακή εφαρμογή των νέων απαιτήσεων πληροφόρησης που ορίζει ο παρών κανονισμός ανάλογα με τη χρήση του μείγματος. (13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και να αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στους οριζόμενους φορείς πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για ορισμένο διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Εάν ωστόσο επέλθουν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή στην τοξικολογία του μείγματος, θα απαιτηθεί η υποβολή στοιχείων επικαιροποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 25 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7: Άρθρο 1 «7. Όταν σύμφωνα με το παράρτημα VIII ο υποβάλλων δημιουργεί έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης τύπου, αυτός πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 5 του μέρους Α του εν λόγω παραρτήματος.». 2) Προστίθεται το παράρτημα VIII όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

5 L 78/3 Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

6 L 78/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα 1. Εφαρμογή ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1. Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά για χρήση από τους καταναλωτές, κατά την έννοια του μέρους Α τμήμα 2.4 του παρόντος παραρτήματος, πρέπει να συμμορφώνονται με το παρόν παράρτημα από την 1η Ιανουαρίου Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά για επαγγελματική χρήση, κατά την έννοια του μέρους Α τμήμα 2.4 του παρόντος παραρτήματος, πρέπει να συμμορφώνονται με το παρόν παράρτημα από την 1η Ιανουαρίου Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά για βιομηχανική χρήση, κατά την έννοια του μέρους Α τμήμα 2.4 του παρόντος παραρτήματος, πρέπει να συμμορφώνονται με το παρόν παράρτημα από την 1η Ιανουαρίου Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που έχουν υποβάλει πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα μείγματα σε φορέα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 πριν από τις ημερομηνίες εφαρμογής που αναφέρονται στα τμήματα 1.1, 1.2 και 1.3 οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το παρόν παράρτημα, δεν υποχρεούνται για τα εν λόγω μείγματα να συμμορφώνονται με το παρόν παράρτημα έως την 1η Ιανουαρίου Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 1.4, εάν μία από τις μεταβολές που περιγράφονται στο μέρος Β τμήμα 4.1 του παρόντος παραρτήματος έχει επέλθει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με το παρόν παράρτημα πριν από τη διάθεση του εν λόγω μείγματος, όπως τροποποιήθηκε, στην αγορά. 2. Σκοπός, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής 2.1. Το παρόν παράρτημα ορίζει τις απαιτήσεις που οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες οι οποίοι διαθέτουν μείγματα στην αγορά, αναφερόμενοι στο εξής ως υποβάλλοντες, πρέπει να πληρούν όσον αφορά την υποβολή πληροφοριών, ούτως ώστε οι οριζόμενοι φορείς να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία είναι αρμόδιοι βάσει του άρθρου Το παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζεται σε μείγματα που προορίζονται για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και σε μείγματα που προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Το παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζεται σε μείγματα που ταξινομούνται μόνο για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 1) αέρια υπό πίεση 2) εκρηκτικά (ασταθή εκρηκτικά και υποδιαιρέσεις 1.1 έως 1.6) Στην περίπτωση των μειγμάτων που διατίθενται στην αγορά αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση, οι υποβάλλοντες δύνανται να επιλέξουν περιορισμένη υποβολή ως εναλλακτική λύση στις γενικές απαιτήσεις υποβολής, σύμφωνα με το παρόν μέρος τμήμα 5.3 καθώς και το μέρος Β τμήμα 3.1.1, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμη η ταχεία πρόσβαση σε πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες, σύμφωνα με το μέρος Β τμήμα Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) Μείγμα για χρήση από τους καταναλωτές είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές. 2) Μείγμα για επαγγελματική χρήση είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες χρήστες αλλά όχι σε βιομηχανικούς χώρους. 3) Μείγμα για βιομηχανική χρήση είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βιομηχανικούς χώρους. Όταν τα μείγματα έχουν περισσότερες της μιας χρήσεις, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις για όλες τις σχετικές κατηγορίες χρήσης.

7 L 78/5 3. Απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων 3.1. Πριν από τη διάθεση μειγμάτων στην αγορά οι υποβάλλοντες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μείγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων, στους φορείς που ορίζονται βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 1 (στο εξής οριζόμενοι φορείς ), στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη όπου το μείγμα διατίθεται στην αγορά. Η υποβολή στοιχείων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Β. Υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, σε μορφότυπο XML που παρέχει ο Οργανισμός και διατίθεται ατελώς Όταν, μετά την παραλαβή των πληροφοριών που προβλέπονται στο τμήμα 3.1 ένας οριζόμενος φορέας υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στον υποβάλλοντα ζητώντας του συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για τον εν λόγω φορέα ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα για τα οποία είναι αρμόδιος βάσει του άρθρου 45, ο υποβάλλων παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που ζητούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση Οι πληροφορίες υποβάλλονται στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του (των) κράτους(-ών) μέλους(-ών) όπου το μείγμα διατίθεται στην αγορά, εκτός εάν το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) προβλέπει(-ουν) διαφορετικά Η προβλεπόμενη χρήση του μείγματος πρέπει να περιγράφεται σύμφωνα με ένα εναρμονισμένο σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων που διατίθεται από τον Οργανισμό Η επικαιροποίηση των υποβληθεισών πληροφοριών πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο μέρος Β τμήμα Ομαδική υποβολή 4.1. Η ενιαία υποβολή, στο εξής ομαδική υποβολή, μπορεί να παρέχεται για περισσότερα από ένα μείγματα όταν όλα τα μείγματα μιας ομάδας έχουν την ίδια ταξινόμηση για την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους και ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων που αναφέρονται στο τμήμα Ομαδική υποβολή επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες όλα τα μείγματα της ομάδας περιλαμβάνουν τα ίδια συστατικά (όπως ορίζονται στο μέρος Β τμήμα 3.2) και για καθένα από τα συστατικά το αναφερόμενο εύρος συγκέντρωσης είναι το ίδιο για όλα τα μείγματα (όπως προβλέπεται στο μέρος Β τμήμα 3.4) Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 4.2, η ομαδική υποβολή θα επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη σύσταση μεταξύ των διαφόρων μειγμάτων της ομάδας αφορά μόνο αρώματα ή αρωματικές ουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ολική συγκέντρωση των αρωμάτων και των αρωματικών ουσιών που περιέχονται σε κάθε μείγμα δεν υπερβαίνει το 5 % Στην περίπτωση ομαδικής υποβολής οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Β παρέχονται για καθένα από τα μείγματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα, ανάλογα με την περίπτωση. 5. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (Unique Formula Identifier UFI) 5.1. Ο υποβάλλων πρέπει να δημιουργήσει έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης τύπου, στο εξής UFI, με ηλεκτρονικά μέσα που διατίθενται από τον Οργανισμό. Ο UFI είναι ένας μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέει μονοσήμαντα τις υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση ενός μείγματος ή μιας ομάδας μειγμάτων με ένα συγκεκριμένο μείγμα ή ομάδα μειγμάτων. Η χορήγηση ενός UFI είναι δωρεάν. Νέος UFI δημιουργείται όταν μια αλλαγή στη σύνθεση του μείγματος ή της ομάδας μειγμάτων πληροί μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο μέρος Β τμήμα 4.1 τέταρτη περίπτωση στοιχεία α), β) και γ). Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, δεν απαιτείται νέος UFI για μείγματα ομαδικής υποβολής που περιέχουν αρώματα ή αρωματικές ουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της σύνθεσης αφορά μόνο τα εν λόγω αρώματα ή αρωματικές ουσίες ή την προσθήκη νέων αρωμάτων ή αρωματικών ουσιών Ο υποβάλλων εκτυπώνει ή επικολλά τον UFI στην ετικέτα του επικίνδυνου μείγματος. Του UFI προηγείται η αναγραφή του ακρωνυμίου UFI με κεφαλαία γράμματα, και πρέπει να είναι ευδιάκριτος, ευανάγνωστος και με ανεξίτηλη σήμανση.

8 L 78/ Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 5.2, ο UFI μπορεί στην περίπτωση επικίνδυνων μειγμάτων για βιομηχανική χρήση και για τα μείγματα που δεν είναι συσκευασμένα, εναλλακτικά, να αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 6. Μορφότυποι και τεχνική υποστήριξη για την υποβολή πληροφοριών 6.1. Ο Οργανισμός ορίζει, διατηρεί και επικαιροποιεί το πρόγραμμα δημιουργίας του UFI, τους μορφότυπους XML για την υποβολή στοιχείων και ένα εναρμονισμένο σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων, τα οποία διαθέτει δωρεάν μέσω του οικείου δικτυακού τόπου Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιστημονική καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη και τα εργαλεία που διευκολύνουν την υποβολή πληροφοριών. ΜΕΡΟΣ B ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ταυτοποίηση του μείγματος και του υποβάλλοντος 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος του μείγματος Ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο α). Παρέχεται η πλήρης εμπορική ονομασία (ή ονομασίες) του μείγματος, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, της εμπορικής ονομασίας, της ονομασίας του προϊόντος και εναλλακτικών ονομασιών όπως εμφανίζονται στην ετικέτα, χωρίς συντμήσεις και με τρόπο που καθιστά δυνατή την ακριβή ταυτοποίησή του. Επιπλέον, ο (οι) UFI πρέπει να περιλαμβάνεται(-ονται) στην υποβολή των στοιχείων Στοιχεία του υποβάλλοντος Παρέχονται ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποβάλλοντος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που παρέχονται στην ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ταχεία πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν Στην περίπτωση περιορισμένης υποβολής, όπως ορίζεται στο μέρος Α τμήμα 2.3, παρέχεται ένας αριθμός τηλεφώνου και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ταχεία πρόσβαση σε πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στη γλώσσα που προβλέπεται στο μέρος Α τμήμα 3.3 για τους οριζόμενους φορείς σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 2. Προσδιορισμός των κινδύνων και πρόσθετες πληροφορίες Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους του μείγματος και τις κατάλληλες πληροφορίες προειδοποίησης που σχετίζονται με τους κινδύνους αυτούς, καθώς και τις πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποβολή των στοιχείων Ταξινόμηση του μείγματος Η ταξινόμηση του μείγματος ως προς τους κινδύνους για την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους (είδος και κατηγορία κινδύνου) παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης του παραρτήματος I Στοιχεία επισήμανσης Παρέχονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17: κωδικοί των εικονογραμμάτων κινδύνου (παράρτημα V),

9 L 78/7 προειδοποιητική λέξη, κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας (παράρτημα III, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου), κωδικοί δηλώσεων προφύλαξης Τοξικολογικές πληροφορίες Στην υποβολή στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις του μείγματος ή των συστατικών του που απαιτούνται στο τμήμα 11 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας του μείγματος, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/ Πρόσθετες πληροφορίες Παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες: ο (οι) τύπος(-οι) και οι διαστάσεις της συσκευασίας που χρησιμοποιείται για τη διάθεση του μείγματος στην αγορά για χρήση από καταναλωτές ή επαγγελματική χρήση, το (τα) χρώμα(-τα) και η (οι) φυσική(-ές) κατάσταση(-εις) του μείγματος, όπως διατίθεται, το ph, κατά περίπτωση, η κατηγοριοποίηση του προϊόντος (βλέπε τμήμα 3.4 του μέρους Α), η χρήση (από καταναλωτές, επαγγελματική, βιομηχανική ή συνδυασμός οποιωνδήποτε από τις τρεις). 3. Πληροφορίες σχετικά με συστατικά του μείγματος 3.1. Γενικές απαιτήσεις Η χημική ταυτότητα και οι συγκεντρώσεις των συστατικών που περιέχονται στο μείγμα πρέπει να αναφέρονται στην υποβολή στοιχείων σύμφωνα με τα τμήματα 3.2, 3.3 και 3.4. Συστατικά που δεν είναι παρόντα σε ένα μείγμα δεν πρέπει να κοινοποιηθούν. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, σε μια ομαδική υποβολή συστατικά αρώματος ή αρωματικής ουσίας σε μείγματα θα πρέπει να είναι παρόντα σε τουλάχιστον ένα από τα μείγματα. Για την ομαδική υποβολή, όταν τα αρώματα ή οι αρωματικές ουσίες ποικίλλουν μεταξύ των μειγμάτων που περιλαμβάνονται στην ομάδα, πρέπει να παρέχεται κατάλογος των μειγμάτων και των αρωμάτων ή των αρωματικών ουσιών που περιέχουν, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησής τους Απαιτήσεις για μείγματα βιομηχανικής χρήσης Στην περίπτωση περιορισμένης υποβολής, όπως ορίζεται στο μέρος Α τμήμα 2.3, οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με τη σύνθεση του μείγματος για βιομηχανική χρήση δύνανται να περιορίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με την προϋπόθεση ότι επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το τμήμα Συστατικά μείγματος Ουσίες Ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος για τις ουσίες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3.3 πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2. Ωστόσο δύναται να χρησιμοποιείται η ονομασία INCI, μια ονομασία δείκτη χρώματος ή άλλη διεθνής χημική ονομασία, υπό την προϋπόθεση ότι η χημική ονομασία είναι γνωστή και ορίζει χωρίς αμφισβήτηση την ταυτότητα της ουσίας. Παρέχεται επίσης η χημική ονομασία των ουσιών για τις οποίες έχει επιτραπεί εναλλακτική χημική ονομασία, σύμφωνα με το άρθρο 24.

10 L 78/ Μείγμα εντός μείγματος Όταν ένα μείγμα χρησιμοποιείται στη σύνθεση ενός δεύτερου μείγματος που διατίθεται στην αγορά, το πρώτο μείγμα αναφέρεται ως μείγμα εντός μείγματος (στο εξής: MIM, mixture in mixture ). Πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που περιέχονται σε ένα ΜΙΜ παρέχονται σύμφωνα με τα κριτήρια του τμήματος 3.2.1, εκτός εάν ο υποβάλλων δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πλήρη σύνθεση του ΜΙΜ. Στην τελευταία περίπτωση παρέχονται πληροφορίες σύμφωνα με το τμήμα 3 σχετικά με τα γνωστά συστατικά μείγματος και το ΜΙΜ ταυτοποιείται με τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο α), μαζί με τη συγκέντρωσή του και τον UFI, εφόσον είναι διαθέσιμα. Ελλείψει UFI παρέχονται το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του ΜΙΜ, καθώς και το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου του προμηθευτή του ΜΙΜ Γενικοί αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος Κατά παρέκκλιση από τα τμήματα και 3.2.2, οι γενικοί αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος αρώματα, αρωματικές ουσίες ή χρωστικές ουσίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για συστατικά μειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσθήκη αρώματος, οσμής ή χρώματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: τα συστατικά του μείγματος δεν ταξινομούνται σε κανέναν κίνδυνο για την υγεία, η συγκέντρωση των συστατικών του μείγματος που προσδιορίζεται με ορισμένο γενικό αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος δεν υπερβαίνει συνολικά: α) το 5 % για το σύνολο των αρωμάτων και των αρωματικών ουσιών και β) το 25 % για το σύνολο των χρωστικών ουσιών Συστατικά μείγματος που υπόκεινται σε απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων Τα ακόλουθα συστατικά μείγματος (ουσίες και MIM) πρέπει να αναφέρονται: 1) συστατικά μείγματος που ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων τα οποία: περιέχονται σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1 %, αναγνωρίζονται ακόμη και σε συγκεντρώσεις μικρότερες του 0,1 %, εκτός εάν ο υποβάλλων μπορεί να αποδείξει ότι τα εν λόγω συστατικά δεν σχετίζονται με τους σκοπούς ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και σε προληπτικά μέτρα 2) συστατικά μείγματος που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων τα οποία προσδιορίζονται και περιέχονται σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 1 % Συγκέντρωση και εύρος συγκεντρώσεων συστατικών του μείγματος Οι υποβάλλοντες παρέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στα τμήματα και όσον αφορά τη συγκέντρωση των συστατικών (ουσιών και MIM) του μείγματος σύμφωνα με το τμήμα Επικίνδυνα συστατικά μείζονος ανησυχίας για καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα Όταν συστατικά μείγματος ταξινομούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες κινδύνου οι οποίες απαριθμούνται πιο κάτω, η συγκέντρωσή τους σε ένα μείγμα εκφράζεται ως ακριβή ποσοστά κατά φθίνουσα τάξη κατά βάρος ή όγκο: οξεία τοξικότητα, κατηγορία 1, 2 ή 3, ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 1 ή 2, ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 1 ή 2, διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 1, 1A, 1B ή 1Γ, σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία 1.

11 L 78/9 Ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί της παροχής συγκεντρώσεων σε ακριβή ποσοστά, μπορεί να υποβληθεί εύρος ποσοστών σύμφωνα με τον πίνακα 1. Πίνακας 1 Εύρος συγκεντρώσεων που εφαρμόζεται για τα επικίνδυνα συστατικά μείζονος ανησυχίας για καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (ουσίες ή MIM) Εύρος συγκέντρωσης του επικίνδυνου συστατικού που περιέχεται στο μείγμα (%) 25 - < < < 10 0,1 - < 1 Μέγιστη τιμή του εύρους συγκεντρώσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή 5 % μονάδες 3 % μονάδες 1 % μονάδες 0,3 % μονάδες > 0 - < 0,1 0,1 % μονάδες Άλλα επικίνδυνα συστατικά και συστατικά που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα Η συγκέντρωση επικίνδυνων συστατικών στο μείγμα τα οποία δεν ταξινομούνται σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες κινδύνου που αναφέρονται στο τμήμα και των προσδιορισθέντων συστατικών τα οποία δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα θα εκφράζονται, σύμφωνα με τον πίνακα 2, ως εύρος ποσοστών κατά φθίνουσα τάξη κατά βάρος ή όγκο. Εναλλακτικά, μπορούν να παρέχονται ακριβή ποσοστά. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τα συστατικά αρωμάτων ή αρωματικής ουσίας που δεν ταξινομούνται ή ταξινομούνται μόνο για ευαισθητοποίηση του δέρματος κατηγορίας 1, 1Α ή 1Β ή για τοξικότητα από αναρρόφηση, οι υποβάλλοντες δεν υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η ολική συγκέντρωση δεν υπερβαίνει το 5 %. Πίνακας 2 Εύρος συγκεντρώσεων που εφαρμόζεται για άλλα επικίνδυνα συστατικά και συστατικά που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα (ουσίες ή MIM) Εύρος συγκέντρωσης του συστατικού που περιέχεται στο μείγμα (%) 25 - < < < 10 Μέγιστη τιμή του εύρους συγκεντρώσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή 20 % μονάδες 10 % μονάδες 3 % μονάδες > 0 - < 1 1 % μονάδες 3.5. Ταξινόμηση συστατικών μείγματος (ουσίες και MIM) Παρέχεται η ταξινόμηση των συστατικών μείγματος ως προς τους κινδύνους για την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους (είδη κινδύνου, κατηγορίες κινδύνου και δηλώσεις επικινδυνότητας). Αυτό περιλαμβάνει την ταξινόμηση για όλες τουλάχιστον τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Εναλλακτικά, στην περίπτωση ΜΙΜ είναι δυνατόν να παρασχεθεί μόνον η ταξινόμηση ως προς τους κινδύνους για την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους.

12 L 78/ Υποβολή επικαιροποίησης 4.1. Όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες μεταβολές σε ένα μείγμα, σε ατομική ή ομαδική υποβολή, οι υποβάλλοντες παρέχουν επικαιροποίηση της υποβολής πριν από τη διάθεση στην αγορά του εν λόγω μείγματος, όπως τροποποιήθηκε: όταν έχει αλλάξει ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος του μείγματος (συμπεριλαμβανομένου του UFI), όταν η ταξινόμηση του μείγματος ως προς τους κινδύνους για την υγεία ή τους φυσικούς κινδύνους έχει αλλάξει, όταν σχετικές νέες τοξικολογικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τμήμα 11 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας καθίστανται διαθέσιμες ως προς τις επικίνδυνες ιδιότητες του μείγματος ή των συστατικών του, εάν μια αλλαγή στη σύνθεση του μείγματος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) προσθήκη, υποκατάσταση ή κατάργηση ενός ή περισσότερων συστατικών του μείγματος που δηλώνονται σύμφωνα με το τμήμα 3.3 β) μεταβολή στη συγκέντρωση ενός συστατικού του μείγματος που υπερβαίνει το εύρος συγκεντρώσεων που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της αρχικής υποβολής γ) η ακριβής συγκέντρωση ενός συστατικού είχε παρασχεθεί σύμφωνα με τα τμήματα ή , και επέρχεται αλλαγή της εν λόγω συγκέντρωσης πέρα από τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα 3. Πίνακας 3 Διακυμάνσεις της συγκέντρωσης των συστατικών που απαιτούν υποβολή επικαιροποίησης Ακριβής συγκέντρωση του συστατικού που περιέχεται στο μείγμα (%) Διακυμάνσεις (±) της αρχικής συγκέντρωσης συστατικού που απαιτούν υποβολή επικαιροποίησης > % > % > 2, % 2,5 30 % Όταν οι αρωματικές ουσίες ή τα αρώματα σε μια ομαδική υποβολή αλλάζουν, επικαιροποιείται ο κατάλογος των μειγμάτων και των αρωματικών ουσιών ή αρωμάτων που περιέχουν, όπως απαιτείται σύμφωνα με το τμήμα Περιεχόμενο της υποβολής επικαιροποίησης Η υποβολή επικαιροποίησης περιλαμβάνει αναθεωρημένη έκδοση της προηγούμενης υποβολής με τις νέες διαθέσιμες πληροφορίες, όπως περιγράφεται στο τμήμα 4.1. ΜΕΡΟΣ Γ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1.1. Μορφή υποβολής Η υποβολή πληροφοριών στους οριζόμενους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 45 γίνεται σε μορφότυπο που παρέχεται από τον Οργανισμό. Ο μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

13 L 78/ Ταυτοποίηση του μείγματος και του υποβάλλοντος Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλήρης εμπορική ονομασία του προϊόντος (σε περίπτωση ομαδικής υποβολής, αναφέρονται όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος) Άλλες ονομασίες, συνώνυμα. Μοναδικός(-οί) κωδικός(-οί) ταυτοποίησης τύπου (UFI) Άλλα αναγνωριστικά στοιχεία (αριθμός άδειας, εταιρικοί κωδικοί προϊόντος) Στοιχεία επικοινωνίας του υποβάλλοντος Όνομα Πλήρης διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Στοιχεία επικοινωνίας για την ταχεία πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν (όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα). Μόνο για περιορισμένη υποβολή Όνομα Αριθμός τηλεφώνου (όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1.3. Ταξινόμηση του μείγματος, στοιχεία επισήμανσης και τοξικολογία Ταξινόμηση του μείγματος και στοιχεία επισήμανσης Τάξη επικινδυνότητας και κατηγορία Κωδικοί των εικονογραμμάτων κινδύνου (παράρτημα V) Προειδοποιητική λέξη Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένων και των κωδικών των συμπληρωματικών πληροφοριών επικινδυνότητας (παράρτημα III) Κωδικοί δηλώσεων προφύλαξης (παράρτημα IV) Τοξικολογικές πληροφορίες Περιγραφή της τοξικότητας του μείγματος ή των συστατικών του [όπως απαιτείται στο τμήμα 11 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006] Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μείγμα Χρώμα ph (κατά περίπτωση) Φυσική κατάσταση Συσκευασία (τύπος και μέγεθος) Προβλεπόμενη χρήση (κωδικός κατηγοριοποίησης του προϊόντος) Χρήσεις (από καταναλωτές, επαγγελματική, βιομηχανική)

14 L 78/ Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος των συστατικών του μείγματος Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος των συστατικών του μείγματος (ουσίες και μείγματα εντός μειγμάτων, κατά περίπτωση) Χημική/εμπορική ονομασία των συστατικών Αριθμός CAS (κατά περίπτωση) Αριθμός ΕΚ (κατά περίπτωση) UFI (κατά περίπτωση) Συγκέντρωση και εύρος συγκεντρώσεων των συστατικών του μείγματος Ακριβής συγκέντρωση ή εύρος συγκεντρώσεων Ταξινόμηση συστατικών μείγματος (ουσιών και MIM) Ταξινόμηση επικινδυνότητας (κατά περίπτωση) Επιπλέον αναγνωριστικά στοιχεία (κατά περίπτωση και σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία) Κατάλογος σύμφωνα με το μέρος Β τμήμα 3.1 τέταρτο εδάφιο (κατά περίπτωση)».

15 L 78/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/543 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων και των κατανομών τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των στοιχείων από απογραφές σχετικά με τον πληθυσμό και τη στέγαση που διεξάγονται στα κράτη μέλη και να επιτρέπεται η πραγματοποίηση έγκυρων επισκοπήσεων σε ενωσιακό επίπεδο, τα θέματα απογραφής πρέπει να καθορίζονται και να κατανέμονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, πρέπει να υιοθετηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω θεμάτων, καθώς και των κατανομών τους. (2) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων απογραφής και των κατανομών τους, που εφαρμόζονται στα στοιχεία τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή για το έτος αναφοράς 2021, παρατίθενται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) ΕΕ L 218 της , σ. 14.

16 L 78/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων απογραφής και των κατανομών τους Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται ως εξής: Κάθε θέμα προσδιορίζεται από έναν τίτλο. Ο τίτλος του θέματος μπορεί να ακολουθείται από τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα γενικά. Ακολούθως, προσδιορίζεται (-ονται) η (οι) κατανομή (-μές) για το θέμα. Ορισμένα θέματα αποτελούν αντικείμενο περισσοτέρων της μιας κατανομών, από τις οποίες κάθε μία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό, το «H» προσδιορίζει τις κατανομές με το υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, το «M» προσδιορίζει τις κατανομές με μέσο επίπεδο λεπτομέρειας, το «L» προσδιορίζει τις κατανομές με το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας και το «N» προσδιορίζει την κατανομή που αναφέρεται στο εθνικό επίπεδο. Προσδιορίζονται τα σύνολα για τα οποία ισχύουν οι κατανομές. Κάθε κατανομή μπορεί να ακολουθείται από περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη κατανομή. Θέμα: Τόπος συνήθους διαμονής Κατά την εφαρμογή του ορισμού της «συνήθους διαμονής» που παρέχεται στο άρθρο 2 παράγραφος δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008, τα κράτη μέλη χειρίζονται τις ειδικές περιπτώσεις ως εξής: α) Εφόσον ένα άτομο διαμένει κατά διαστήματα σε περισσότερους του ενός τόπους στη διάρκεια του έτους, ο τόπος όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος του έτους πρέπει να λαμβάνεται ως τόπος συνήθους διαμονής του/της, ανεξάρτητα από το εάν ο τόπος αυτός βρίσκεται σε άλλο μέρος της χώρας ή στο εξωτερικό. Εντούτοις, όσον αφορά ένα άτομο το οποίο εργάζεται μακριά από την οικογενειακή εστία του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και επιστρέφει σ' αυτήν τα Σαββατοκύριακα, ο τόπος αυτής της οικογενειακής εστίας θεωρείται ως τόπος συνήθους διαμονής του/της, ανεξάρτητα από το εάν ο τόπος εργασίας του/της βρίσκεται σε άλλο μέρος της χώρας ή στο εξωτερικό. β) Για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται μακριά από την οικογενειακή εστία τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και ανεξάρτητα από το πόσο συχνά επιστρέφουν στην οικογενειακή εστία, ο τόπος αυτής της οικογενειακής εστίας θεωρείται ως τόπος συνήθους διαμονής τους (ανεξάρτητα από το εάν το σχολείο στο οποίο φοιτούν βρίσκεται σε άλλο μέρος της χώρας ή στο εξωτερικό). γ) Για τους σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε κολέγιο ή πανεπιστήμιο μακριά από την οικογενειακή εστία τους, ο τόπος διαμονής τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θεωρείται ως τόπος συνήθους διαμονής τους, ανεξάρτητα από το εάν στεγάζονται σε ίδρυμα (όπως οικοτροφείο) ή σε ιδιωτική κατοικία και ανεξάρτητα από το εάν σπουδάζουν σε άλλο μέρος της χώρας ή στο εξωτερικό. Κατ' εξαίρεση, εφόσον ο τόπος των σπουδών βρίσκεται στην ίδια χώρα με τον τόπο της οικογενειακής εστίας, ο τελευταίος μπορεί να θεωρηθεί ως τόπος συνήθους διαμονής. δ) Ένα ίδρυμα θεωρείται ως τόπος συνήθους διαμονής όλων των ενοίκων του οι οποίοι κατά τον χρόνο της απογραφής έχουν διαμείνει, ή είναι πιθανό να διαμείνουν, επί 12 μήνες τουλάχιστον. ε) Ο γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ο τόπος όπου ένα άτομο διάγει το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου καθημερινής ανάπαυσής του θεωρείται ως τόπος συνήθους διαμονής του ισχύει για τα άτομα που εκτελούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που διαμένουν σε στρατώνες ή στρατόπεδα. στ) Ο τόπος απογραφής θεωρείται ως τόπος συνήθους διαμονής των αστέγων, των νομάδων, των περιπλανωμένων και των ατόμων που δεν γνωρίζουν την έννοια της συνήθους διαμονής. ζ) Για ένα παιδί που μετακινείται κατ' εναλλαγή μεταξύ δύο τόπων διαμονής (για παράδειγμα, στην περίπτωση που οι γονείς του/της είναι διαζευγμένοι) ως τόπος συνήθους διαμονής θεωρείται αυτός στον οποίο το παιδί διάγει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του. Εφόσον το παιδί περνάει ίσο χρονικό διάστημα με τον καθένα από τους δύο γονείς του, λαμβάνεται υπόψη ως τόπος συνήθους διαμονής εκείνος στον οποίο το παιδί βρίσκεται κατά τη νύχτα της ημερομηνίας της απογραφής ή, εναλλακτικά, το νοικοκυριό που το παιδί έχει ως τόπο μόνιμης ή δηλωθείσας κατοικίας του ή της. η) Πρέπει να περιλαμβάνονται οι ναυτικοί του Εμπορικού Ναυτικού και οι αλιείς οι οποίοι διαμένουν συνήθως στη χώρα αλλά κατά τον χρόνο της απογραφής βρίσκονται στη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν άλλον τόπο διαμονής εκτός από τους χώρους τους επί του πλοίου). θ) Πρέπει να περιλαμβάνονται άτομα που μπορεί να διαμένουν παράτυπα ή που δεν διαθέτουν ταυτότητα, καθώς και άτομα που αναζητούν άσυλο ή έχουν υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε καθεστώς πρόσφυγα ή τους έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή παρόμοιο καθεστώς διεθνούς προστασίας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συνήθους κατοικίας στη χώρα. Πρόθεση είναι να μην γίνεται ειδική διάκριση για αυτά τα άτομα αλλά να διασφαλίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση. ι) Πρέπει να περιλαμβάνονται παιδιά τα οποία γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών πριν από τον χρόνο αναφοράς της απογραφής και οι οικογένειες των οποίων διαμένουν συνήθως στη χώρα κατά τον χρόνο αναφοράς της απογραφής.

17 L 78/15 ια) Πρέπει να περιλαμβάνονται άτομα των οποίων η παραμονή στη χώρα (πραγματική και/ή προβλεπόμενη) έχει διάρκεια ακριβώς ένα έτος. Στρατιωτικό, ναυτικό και διπλωματικό προσωπικό και οι οικογένειές τους ιβ) Το αλλοδαπό στρατιωτικό, ναυτικό και διπλωματικό προσωπικό και οι οικογένειές τους που βρίσκονται στη χώρα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής τους, θα αποκλειστούν από τον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό της χώρας. ιγ) Στις περιπτώσεις όπου μπορεί να καθοριστεί η διάρκεια διαμονής εκτός της χώρας του εθνικού στρατιωτικού, ναυτικού, διπλωματικού προσωπικού και των οικογενειών αυτών που διαμένουν εκτός της χώρας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: εάν διαμείνουν στο εξωτερικό για λιγότερο από 12 μήνες και σκοπεύουν να επιστρέψουν στον τόπο αναχώρησης, κατανέμονται εντός της χώρας σύμφωνα με τους κανόνες της συνήθους διαμονής. Συγκεκριμένα, μπορούν να κατανεμηθούν (με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας): i) στη διεύθυνση της οικογενειακής εστίας στη χώρα, εάν υπάρχει, ή ii) στον τόπο εργασίας στη χώρα από όπου είχαν αποσπαστεί πριν αποχωρήσουν. Εάν διαμείνουν στο εξωτερικό για τουλάχιστον 12 μήνες ή εάν δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στον τόπο αναχώρησης (παρόλο που επιστρέφουν στη χώρα εντός περιόδου 12 μηνών), κατανέμονται σε έναν «εικονικό τόπο» (ειδική περιοχή) της χώρας αναχώρησης. Βάσει του ορισμού του τόπου συνήθους διαμονής, τα άτομα που συνήθως διαμένουν στον τόπο της απογραφής αλλά απουσιάζουν, ή αναμένεται να απουσιάσουν, κατά τη διάρκεια της απογραφής για λιγότερο από ένα έτος θεωρούνται προσωρινώς απόντα και επομένως περιλαμβάνονται στον συνολικό πληθυσμό. Αντιθέτως, τα άτομα που διαμένουν ή αναμένεται να διαμείνουν εκτός του τόπου της απογραφής για ένα ή περισσότερα έτη δεν θεωρούνται προσωρινώς απόντα και επομένως θα αποκλειστούν από τον συνολικό πληθυσμό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια των επισκέψεων που μπορεί να κάνουν στις οικογένειές τους κατά διαστήματα. Τα άτομα που απογράφονται αλλά δεν ικανοποιούν τα κριτήρια της συνήθους διαμονής στον τόπο της απογραφής, δηλαδή δεν διαμένουν ή δεν αναμένεται να διαμείνουν στον τόπο της απογραφής για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, θεωρούνται προσωρινώς παρόντα και επομένως δεν υπολογίζονται στον συνολικό συνήθως διαμένοντα πληθυσμό. Γεωγραφική περιοχή ( 1 ) GEO.N. GEO.L. GEO.M. GEO.H. 0. Σύνολο (στο έδαφος του κράτους μέλους) x. Όλες οι περιφέρειες NUTS 1 στο κράτος μέλος x. x. x. x.x. Όλες οι περιφέρειες NUTS 2 στο κράτος μέλος x.x. x.x. x.x. x.x.x. Όλες οι περιφέρειες NUTS 3 στο κράτος μέλος x.x.x. x.x.x. x.x.x.x. Όλες οι περιφέρειες LAU 2 στο κράτος μέλος x.x.x.x. ( 1 ) Οι κωδικοί «x.», «x.x.» και «x.x.x.» εξαρτώνται από την ταξινόμηση NUTS, ο κωδικός «x.x.x.x.» από την ταξινόμηση LAU, που ισχύει για το κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου Η ένδειξη «Ν» προσδιορίζει την κατανομή που αναφέρεται στο εθνικό επίπεδο. Η κατανομή ανά «γεωγραφική περιοχή» αποβλέπει να κατανείμει κάθε σύνολο ή υποσύνολο στοιχείων που αναφέρεται σε άτομα (τόπος συνήθους διαμονής). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κατανείμει περιφερειακά κάθε σύνολο το οποίο δεν μπορεί να υπαχθεί ούτε στο θέμα «τόπος συνήθους διαμονής» ούτε στο θέμα «τόπος εργασίας». Για την κατανομή ανά «γεωγραφική περιοχή» θα χρησιμοποιηθούν οι εκδόσεις της ταξινόμησης των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS ( 1 )) και της ταξινόμησης των τοπικών διοικητικών μονάδων (LAU) που θα ισχύουν την 1η Ιανουαρίου Θέμα: Τόπος εργασίας Τόπος εργασίας είναι η γεωγραφική περιοχή στην οποία ένας εργαζόμενος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. ( 1 ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ονοματολογία NUTS. Συνεπώς, για την κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών στατιστικών, τα στοιχεία των εδαφικών μονάδων θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS. κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της , σ. 1.)

18 L 78/ Ο τόπος εργασίας εκείνων που συνήθως εργάζονται κατ' οίκον είναι ο ίδιος με τον τόπο της συνήθους διαμονής τους. Η διατύπωση «που εργάζεται/-ονται» αναφέρεται στην εργασία που παρέχει ένας «μισθωτός» σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στο θέμα «Καθεστώς τρέχουσας δραστηριότητας». Εργάζεται «συνήθως» κατ' οίκον σημαίνει ότι το άτομο διάγει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας του κατ' οίκον και λιγότερο ή καθόλου χρόνο εργασίας σε τόπο εργασίας άλλο εκτός από το σπίτι. Για την κατανομή ανά «τόπο εργασίας» θα χρησιμοποιηθούν οι εκδόσεις της ταξινόμησης των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) που θα ισχύουν την 1η Ιανουαρίου Πληροφορίες για άτομα που δεν έχουν μόνιμο τόπο εργασίας αλλά αναφέρονται σε μόνιμη διεύθυνση κατά την έναρξη της περιόδου εργασίας τους (για παράδειγμα οδηγοί λεωφορείων, πληρώματα αερομεταφορέων, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις πάγκων σε υπαίθριες αγορές που δεν μετακινούνται στο τέλος της εργάσιμης ημέρας), πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τη διεύθυνση. Η ομάδα αυτή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άτομα τα οποία ταξιδεύουν τακτικά εκτός συνόρων σε γειτονική χώρα για λόγους εργασίας. Η κατανομή «Χωρίς μόνιμο τόπο εργασίας (εντός ή εκτός του κράτους μέλους)» περιλαμβάνει όλα τα άτομα χωρίς μόνιμο τόπο εργασίας αλλά θα αφορά και άτομα, όπως ναυτικούς, αλιείς και εργαζόμενους ανοικτής θάλασσας για τους οποίους μπορεί να μην είναι δυνατό να καθοριστεί τόπος εργασίας. Τόπος εργασίας ( 1 ) LPW.N. LPW.L. 0. Σύνολο Στο έδαφος του κράτους μέλους x. Όλες οι περιφέρειες NUTS 1 στο κράτος μέλος 1.x. 1.x.x. Όλες οι περιφέρειες NUTS 2 στο κράτος μέλος 1.x.x. 1.y. Άγνωστος χώρος εργασίας στο κράτος μέλος 1.y. 2. Εκτός εδάφους του κράτους μέλους Χωρίς μόνιμο τόπο εργασίας (εντός ή εκτός του κράτους μέλους) Άγνωστος τόπος εργασίας (άγνωστο εάν βρίσκεται εντός ή εκτός του κράτους μέλους) Δεν έχει εφαρμογή (μη εργαζόμενο άτομο) ( 1 ) Οι κωδικοί «1.x.» και «1.x.x.» εξαρτώνται από την ταξινόμηση NUTS που θα ισχύει για το κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου Η ένδειξη «Ν» προσδιορίζει την κατανομή που αναφέρεται στο εθνικό επίπεδο. Η κατανομή ανά «τόπο εργασίας» αποβλέπει να κατανείμει κάθε σύνολο ή υποσύνολο που αναφέρεται σε άτομα. Θέμα: Οικιστική περιοχή Ως οικιστική περιοχή ορίζεται μια διακριτή συγκέντρωση πληθυσμού, δηλαδή μια περιοχή που καθορίζεται από άτομα που ζουν σε γειτονικά ή παρακείμενα κτίρια. Τέτοια κτίρια ενδέχεται: α) είτε να αποτελούν μια συνεχή δομημένη περιοχή με σαφώς αναγνωρίσιμη διάταξη των οδών ή β) παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν τμήμα μιας παρόμοιας δομημένης περιοχής, σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα στο οποίο αποδίδεται κατ' αποκλειστικότητα ένα τοπικά αναγνωρίσιμο τοπωνύμιο ή γ) παρότι δεν πληρούν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, σχηματίζουν ένα συγκρότημα κτιρίων, εκ των οποίων κανένα δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από το εγγύτερο γειτονικό κτίριο. Κατά την εφαρμογή αυτού του ορισμού, ορισμένες κατηγορίες χρήσης του εδάφους δεν θεωρούνται ότι διασπούν τη συνοχή μιας δομημένης περιοχής. Σ' αυτές τις κατηγορίες υπάγονται: βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια και εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα, παιδικές χαρές και κήποι, γήπεδα ποδοσφαίρου και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, γεφυρωμένοι ποταμοί, γραμμές σιδηροδρόμων, κανάλια, χώροι στάθμευσης οχημάτων και άλλες υποδομές μεταφορών, εκκλησίες και νεκροταφεία. Οι τοπικές διοικητικές μονάδες LAU 2 με συνολικό πληθυσμό κάτω των κατοίκων μπορούν να θεωρηθούν ως μία οικιστική περιοχή. Ως πληθυσμός μιας οικιστικής περιοχής ορίζονται τα άτομα που έχουν τη συνήθη στέγη τους στη συγκεκριμένη οικιστική περιοχή.

19 L 78/17 Ένα απομονωμένο κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη στέγη τους στο κτίριο. Μέγεθος οικιστικής περιοχής LOC. 0. Σύνολο άτομα και άνω άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα άτομα κάτω από 200 άτομα 13. Η κατανομή ανά «Μέγεθος οικιστικής περιοχής» αποβλέπει να κατανείμει κάθε σύνολο ή υποσύνολο των μονάδων που μπορεί να ευρίσκονται στις «οικιστικές περιοχές», συμπεριλαμβανομένου κάθε συνόλου ή υποσυνόλου που αναφέρεται σε άτομα. Θέμα: Φύλο Φύλο SEX. 0. Σύνολο Άρρενες Θήλεις 2. Η κατανομή ανά «Φύλο» αποβλέπει να κατανείμει σε κατηγορίες κάθε σύνολο ή υποσύνολο που αναφέρεται σε άτομα. Θέμα: Ηλικία Πρέπει να αναφέρεται η ηλικία σε πλήρη έτη που συμπληρώνεται κατά την ημερομηνία αναφοράς. Ηλικία AGE.L. AGE.M. AGE.H. 0. Σύνολο κάτω των 15 ετών κάτω των 5 ετών κάτω του 1 έτους έτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Εφαρμογή 1.1. Οι εισαγωγείς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13738/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D046374/04 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D046374/04 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13738/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις Χημικής Νομοθεσίας. EU POISON CENTRES BPR Microplastics BREXIT 13 η ATP CLP Wizard

Εξελίξεις Χημικής Νομοθεσίας. EU POISON CENTRES BPR Microplastics BREXIT 13 η ATP CLP Wizard Εξελίξεις Χημικής Νομοθεσίας EU POISON CENTRES BPR Microplastics BREXIT 13 η ATP CLP Wizard 2 3 Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 Άρθρο 45, Παράγραφος 4 4 Annex VIII Μείγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2019 C(2019) 2962 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.4.2019 για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου για τις ποσοστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15350/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.11.2017 C(2017) 7845 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.11.2017 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες κοινοποίησης των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 289/18 5.11.2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1984 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των περιστάσεων, των μορφοτύπων και των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2019 C(2019) 3580 final ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.5.2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.1.2017 L 1/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιανουαρίου 2017 για τις διαδικασίες αναγνώρισης σκαφών βάσει της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.10.2018 L 256/103 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1523 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Οκτωβρίου 2018 για τον καθορισμό υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.8.2018 L 202/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2433 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τον καθορισμό του έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2018 C(2018) 3120 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.5.2018 περί καθορισμού κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/22 18.11.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2066 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2018 C(2018) 6521 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.10.2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 109. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 26 Απριλίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 109. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 26 Απριλίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 26 Απριλίου 2017 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/716 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2017 C(2017) 3519 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.6.2017 για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.2.2016 L 30/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/145 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την έγκριση της μορφής του εγγράφου που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2017 C(2017) 5635 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.8.2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά τη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/12 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1253 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 92/2010, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2010 για τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 48/6 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/290 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για τον καθορισμό του μορφότυπου καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων των παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2019 C(2019) 1882 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.3.2019 σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ώστε να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2018 C(2018) 7597 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.11.2018 για την ανάληψη προσωρινής άμεσης στατιστικής δράσης σχετικά με τη διάδοση επιλεγμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2017 C(2017) 3397 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.5.2017 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 C(2017) 5518 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.8.2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6701/15 MI 124 ENT 33 CONSOM 41 SAN 56 ECO 26 ENV 140 CHIMIE 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/479 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11888/14 ENV 672 ENT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Ιουλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.6.2015 L 144/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/884 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2015 για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες Υλοποίηση του Κανονισμού CLP στην ΕΕ Ο κανονισμός CLP της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (Classification, Labeling and Packaging) χημικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2017 L 145/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αναστολή της άδειας για την ουσία ethoxyquin (αιθοξυκίνη) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 C(2016) 3821 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2018 C(2018) 6929 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.10.2018 σχετικά με τον καθορισμό προδιαγραφών για τα μητρώα οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2019 C(2019) 111 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10930/18 DENLEG 62 AGRI 352 SAN 222 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Ιουλίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2015 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6972/17 DENLEG 13 AGRI 118 SAN 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 C(2018) 2980 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22.5.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2018 C(2018) 915 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.2.2018 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2017 L 153/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.4.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 125/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D008166/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D008166/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2010 (25.02) (OR. en) 6821/10 STATIS 9 SOC 155 REGIO 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα