Επίσημη Εφημερίδα C 68. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. 63o έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Μαρτίου 2020.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα C 68. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. 63o έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Μαρτίου 2020."

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα C 68 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 63o έτος 2 Μαρτίου 2020 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020/C 68/01 Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 1 Γενικό Δικαστήριο 2020/C 68/02 Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Δικαστήριο 2020/C 68/03 Υπόθεση C-236/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] GRDF SA κατά Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l énergie, Procureur général près la cour d appel de Paris (Προδικαστική παραπομπή Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου Οδηγία 2009/73/ΕΚ Άρθρο 41, παράγραφος 11 Επίλυση διαφορών που αφορούν υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον διαχειριστή του δικτύου Διαχρονικά αποτελέσματα των αποφάσεων της αρχής επίλυσης διαφορών Ασφάλεια δικαίου Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη) EL

2 2020/C 68/04 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-355/18 έως C-357/18 και C-479/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις των Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18) κατά Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet και KL κατά UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK κατά DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ κατά Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI κατά Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Προδικαστική παραπομπή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ασφάλιση ζωής Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ Δικαίωμα υπαναχωρήσεως Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως Προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο της δηλώσεως υπαναχωρήσεως Συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχειρήσεως Προθεσμία Απόσβεση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως Δυνατότητα υπαναχωρήσεως μετά την καταγγελία της συμβάσεως Καταβολή της αξίας εξαγοράς της συμβάσεως Επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν Δικαίωμα σε τόκους Παραγραφή) /C 68/05 Υπόθεση C-385/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) κατά Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Προδικαστική παραπομπή Κρατικές ενισχύσεις Έννοια Προβληματική δημόσια σιδηροδρομική επιχείρηση Μέτρα ενίσχυσης Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Σκοπός Συνέχιση των δραστηριοτήτων της δημόσιας σιδηροδρομικής επιχείρησης Χορήγηση χρηματικού ποσού και συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτής της δημόσιας επιχείρησης Μεταβίβαση στο κεφάλαιο άλλης δημόσιας επιχείρησης Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή Υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης των νέων ενισχύσεων) /C 68/06 Υπόθεση C-418/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Patrick Grégor Puppinck κ.λπ. κατά European Citizens Initiative One of Us, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημοκρατίας της Πολωνίας, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Αίτηση αναιρέσεως Θεσμικό δίκαιο Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Ένας από μας» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία περιέχει τα συμπεράσματά της και τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να προβεί στις ενέργειες που ζητεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία) /C 68/07 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-453/18 και C-494/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις των Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Bondora AS κατά Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18) (Προδικαστική παραπομπή Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 Προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων προς τεκμηρίωση της αξιώσεως Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές Οδηγία 93/13/ΕΟΚ Έλεγχος από το επιληφθέν στο πλαίσιο αιτήσεως για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δικαστήριο) /C 68/08 Υπόθεση C-460/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 HK κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως Υπαλληλική υπόθεση Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 1δ Άρθρο 17, πρώτο εδάφιο, του παραρτήματος VIII Σύνταξη επιζώντος Προϋποθέσεις χορηγήσεως Έννοια του «επιζώντος συζύγου» υπαλλήλου της Ένωσης Γάμος και μη έγγαμη σχέση συμβίωσης Ελεύθερη συμβίωση Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων Συγκρίσιμη κατάσταση Δεν υφίσταται Προϋπόθεση περί διάρκειας του γάμου Καταπολέμηση της απάτης Δικαιολόγηση) /C 68/09 Υπόθεση C-465/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] AV, BU κατά Comune di Bernareggio (Προδικαστική παραπομπή Ελευθερία εγκατάστασης Μεταβίβαση φαρμακείου στο πλαίσιο διαγωνισμού Εθνική νομοθεσία Δικαίωμα προαίρεσης υπέρ των εργαζομένων του μεταβιβαζομένου φαρμακείου) /C 68/10 Υπόθεση C-592/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Darie BV κατά Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Προδικαστική παραπομπή Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία α' και γ' Έννοια του βιοκτόνου Έννοια της δραστικής ουσίας Βακτηριακό προϊόν το οποίο περιέχει το είδος Bacillus ferment Τρόπος δράσης ο οποίος δεν είναι μόνο φυσικός ή μηχανικός Έμμεση δράση Χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δρα το προϊόν)

3 2020/C 68/11 Υπόθεση C-677/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Amoena Ltd κατά Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (Προδικαστική παραπομπή Κοινό δασμολόγιο Δασμολογική κατάταξη Συνδυασμένη Ονοματολογία Κλάσεις 6212 και 9021 Στηθόδεσμοι μαστεκτομής Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1167 Κύρος Έννοια του όρου «εξαρτήματα» Καλόπιστη συνεργασία) /C 68/12 Υπόθεση C-707/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Tribunalul Timiș (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Amărăști Land Investment SRL κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Προδικαστική παραπομπή Φορολογία Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας Οδηγία 2006/112/ΕΚ Φορολογητέες πράξεις Έκπτωση του καταβληθέντος φόρου εισροών Απόκτηση ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο ακινήτων Έξοδα για την πρώτη εγγραφή στο εν λόγω μητρώο τα οποία ανέλαβε ο αποκτών Χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων τρίτων εταιριών Μεσολάβηση σε παροχή υπηρεσιών ή επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες μιας επιχείρησης) /C 68/13 Υπόθεση C-290/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Krajský súd v Trnave (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] RN κατά Home Credit Slovakia a.s. (Προδικαστική παραπομπή Προστασία των καταναλωτών Οδηγία 2008/48/ΕΚ Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Άρθρο 10, παράγραφος 2 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο Μη αναφορά συγκεκριμένου ποσοστού του επιτοκίου αυτού Επιτόκιο το οποίο εκφράζεται με εύρος συντελεστή από 21,5 % έως 22,4 %) /C 68/14 Υπόθεση C-502/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Ποινική διαδικασία κατά του Oriol Junqueras Vies (Προδικαστική παραπομπή Ταχεία διαδικασία Θεσμικό δίκαιο Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ τελεί υπό προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας Άρθρο 14 ΣΕΕ Έννοια του «μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» Άρθρο 343 ΣΛΕΕ Ασυλίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της Ένωσης Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 9 Ασυλίες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ασυλία για τη μετάβαση Ασυλίες κατά τη διάρκεια των συνόδων Προσωπικό, χρονικό και υλικό πεδίο εφαρμογής των διαφόρων αυτών ασυλιών Άρση ασυλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αίτηση άρσης ασυλίας εκ μέρους εθνικού δικαστηρίου Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία Άρθρο 5 Θητεία Άρθρο 8 Εκλογική διαδικασία Άρθρο 12 Έλεγχος της εντολής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 39, παράγραφος 2 Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία Δικαίωμα του εκλέγεσθαι) /C 68/15 Υπόθεση C-181/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2019 Δημοκρατία της Πολωνίας κατά PGNiG Supply & Trading GmbH, Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Προσφυγή ακυρώσεως Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ Παραδεκτό Απόφαση που δεν αφορά την αναιρεσείουσα άμεσα και ατομικά Κανονιστική πράξη Δεν υφίσταται Άρθρο 130 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου Εκτίμηση των λόγων επί της ουσίας Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και για δίκαιη δίκη Αρχή της κατ αντιμωλία συζητήσεως Αίτηση αναιρέσεως προδήλως απαράδεκτη) /C 68/16 Υπόθεση C-362/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Székesfehérvári Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Hochtief AG κατά Fővárosi Törvényszék (Προδικαστική παραπομπή Δημόσιες συμβάσεις Διαδικασίες προσφυγής Οδηγία 89/665/ΕΟΚ Οδηγία 92/13/ΕΟΚ Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας Αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας Αίτηση αναθεωρήσεως των δικαστικών αποφάσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης Ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης από τα εθνικά δικαστήρια Εκτίμηση της προς αποκατάσταση ζημίας) 18

4 2020/C 68/17 Υπόθεση C-431/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España κατά Irene Conte Sánchez (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων Οδηγία 2009/103/ΕΚ Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο Έννοια της «κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων» Διαρροή λιπαντικών και άλλων υγρών από μηχανοκίνητο όχημα) /C 68/18 Υπόθεση C-568/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbh κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση Εξαιρέσεις από το δικαίωμα προσβάσεως Προστασία των εμπορικών συμφερόντων ενός συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 Άρθρο 6, παράγραφος 1 Εφαρμογή των εξαιρέσεων όσον αφορά τις αιτήσεις πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες Έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου Μη παροχή προσβάσεως Μεταγενέστερη διαβίβαση των ζητηθέντων εγγράφων Άρθρο 149 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Απώλεια του εννόμου συμφέροντος Κατάργηση της δίκης) /C 68/19 Υπόθεση C-618/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Giudice di pace di L Aquila (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Gabriele Di Girolamo κατά Ministero della Giustizia (Προδικαστική παραπομπή Κοινωνική πολιτική Εργασία ορισμένου χρόνου Συμφωνία-πλαίσιο CES, UNICE και CEEP Έννοια του «εργαζομένου ορισμένου χρόνου» Ειρηνοδίκες Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Προδήλως απαράδεκτο) /C 68/20 Υπόθεση C-645/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] NE κατά Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Απόσπαση εργαζομένων Άρθρο 56 ΣΛΕΕ Οδηγία 2014/67/ΕΕ Άρθρα 9 και 20 Δήλωση των εργαζομένων Διατήρηση των μισθολογικών καταστάσεων Κυρώσεις Αναλογικότητα Εκ των προτέρων καθορισμένο ελάχιστο ποσό προστίμων Σώρευση Απουσία ανωτάτου ορίου Δικαστικά έξοδα) /C 68/21 Υπόθεση C-741/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Προθεσμία άσκησης προσφυγής Αφετηρία προθεσμίας Γνώση της ύπαρξης προσβαλλόμενης πράξης Αίτημα μετάφρασης της προσβαλλόμενης πράξης Εύλογη προθεσμία Εκπρόθεσμη άσκηση Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη) /C 68/22 Υπόθεση C-747/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Πρόσωπο το οποίο δεν αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη Προσφυγή η οποία δεν ασκήθηκε για την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Αναίρεση προδήλως αβάσιμη) /C 68/23 Υπόθεση C-748/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Πρόσωπο το οποίο δεν αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη Προσφυγή η οποία δεν ασκήθηκε για την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Αναίρεση προδήλως αβάσιμη)

5 2020/C 68/24 Υπόθεση C-757/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Πρόσωπο το οποίο δεν αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη Προσφυγή η οποία δεν ασκήθηκε για την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Αναίρεση προδήλως αβάσιμη) /C 68/25 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-123/19 P και C-125/19 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2019 Vans, Inc. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Deichmann SE (Αίτηση αναιρέσεως Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ανακοπής Ανάκληση της ανακοπής Αιτήσεις αναιρέσεως που κατέστησαν άνευ αντικειμένου Κατάργηση της δίκης Δικαστικά έξοδα) /C 68/26 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-140/19, C-141/19 και C-492/19 έως C-494/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις του Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] EX EX (C-140/19 και C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19) κατά Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 53, παράγραφος 2, και άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Απόσπαση εργαζομένων Άρθρο 56 ΣΛΕΕ Οδηγία 2014/67/ΕΕ Άρθρα 9 και 20 Γνωστοποίηση της απασχόλησης των εργαζομένων Διατήρηση των εγγράφων μισθοδοσίας Κυρώσεις Αναλογικότητα Εκ των προτέρων καθορισμένο ελάχιστο ποσό προστίμων Σώρευση Απουσία ανώτατου ορίου Δικαστικά έξοδα Προδήλως απαράδεκτο) /C 68/27 Υπόθεση C-200/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Νοεμβρίου 2019 [αίτηση του Trgovački sud u Zagrebu (Κροατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. κ.λπ. κατά LJUBLJANSKA BANKA d.d. (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Άρθρο 7, σημείο 1, στοιχείο α' Ειδική διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές εκ συμβάσεως Έννοια του όρου «διαφορές εκ συμβάσεως» Οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο στους συνιδιοκτήτες ακινήτου Ένδικο βοήθημα με το οποίο επιδιώκεται η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων) /C 68/28 Υπόθεση C-465/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Straubing (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] B & L Elektrogeräte GmbH κατά GC (Προδικαστική παραπομπή Προστασία των καταναλωτών Οδηγία 2011/83/ΕΕ Άρθρο 2, σημείο 8, στοιχείο γ', και σημείο 9 Σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος Έννοια του «εμπορικού καταστήματος» Σύμβαση συναφθείσα στο περίπτερο εμπορικής εκθέσεως αμέσως μετά την εκ μέρους του εμπόρου προσέγγιση του καταναλωτή ο οποίος βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο της εκθέσεως) /C 68/29 Υπόθεση C-483/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Cour du travail de Liège (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Ville de Verviers κατά J (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κοινωνική πολιτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP Ρήτρα 2 Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου Δυνατότητα των κρατών μελών να εξαιρούν τις σχέσεις βασικής επαγγελματικής καταρτίσεως και τα συστήματα μαθητείας καθώς και τις συμβάσεις εργασίας ή τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται στο πλαίσιο ειδικού δημόσιου ή επιδοτούμενου από δημόσιες αρχές προγράμματος επαγγελματικής καταρτίσεως, εντάξεως ή επιμορφώσεως Συνέπειες) /C 68/30 Υπόθεση C-845/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Apelativen sad Varna (Βουλγαρία) στις 19 Νοεμβρίου 2019 Ποινική διαδικασία κατά DR /C 68/31 Υπόθεση C-850/19 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 21 Νοεμβρίου 2019 οι FVE Holýšov I s. r. o. κ.λπ. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. κ.λπ. κατά Επιτροπής /C 68/32 Υπόθεση C-851/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 19 Νοεμβρίου 2019 ο DK κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-217/18, DK κατά ΕΥΕΔ

6 2020/C 68/33 Υπόθεση C-852/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Spetsializiran nakazatelen sad (Βουλγαρία) στις 21 Νοεμβρίου 2019 Ποινική διαδικασία κατά Ivan Gavanozov /C 68/34 Υπόθεση C-863/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Apelativen sad Varna (Βουλγαρία) στις 26 Νοεμβρίου 2019 Ποινική διαδικασία κατά TS /C 68/35 Υπόθεση C-864/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 26 Νοεμβρίου 2019 NH κατά Deutsche Lufthansa AG /C 68/36 Υπόθεση C-881/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Brně (Τσεχική Δημοκρατία) στις 4 Δεκεμβρίου 2019 Tesco Stores ČR a.s. κατά Ministerstvo zemědělství /C 68/37 Υπόθεση C-928/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 η European Federation of Public Service Unions (EPSU) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 24 Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση T-310/18, EPSU και Goudriaan κατά Επιτροπής /C 68/38 Υπόθεση C-941/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Ostravě (Τσεχική Δημοκρατία) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 Samohýl group a.s. κατά Generální ředitelství cel /C 68/39 Υπόθεση C-946/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 MG κατά HH /C 68/40 Υπόθεση C-2/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court of Justice (Queen s Bench Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 6 Ιανουαρίου 2020 Daimler AG κατά Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA /C 68/41 Υπόθεση C-11/20: Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2020 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας /C 68/42 Υπόθεση C-369/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Giovanni Martina κατά Ryanair DAC, πρώην Ryanair Ltd /C 68/43 Υπόθεση C-495/18: Διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Δικαστηρίου της 1ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Najvyšší súd Slovenskej republiky (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Ποινική διαδικασία κατά YX /C 68/44 Υπόθεση C-517/18: Διάταξη του προέδρου του ενάτου τμήματος του Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Conseil d État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Fédération des fabricants de cigares κατά Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé /C 68/45 Υπόθεση C-738/18 P: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 Duferco Long Products SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής /C 68/46 Υπόθεση C-60/19 P: Διάταξη του προέδρου του ενάτου τμήματος του Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου /C 68/47 Υπόθεση C-240/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Juzgado Contencioso-Administrativo no2 de Ourense (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] FA κατά Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

7 2020/C 68/48 Υπόθεση C-277/19: Διάταξη του προέδρου του έκτου τμήματος του Δικαστηρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Općinski sud u Zadru (Κροατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] R. D., A. D. κατά Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg egen /C 68/49 Υπόθεση C-414/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Erding (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] E. M., M. S. κατά Eurowings GmbH Γενικό Δικαστήριο 2020/C 68/50 Υπόθεση T-257/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 Iberpotash κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις Εξορυκτικός κλάδος Μέτρο με το οποίο, αφενός, μειώνονται οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης και, αφετέρου, πραγματοποιείται δημόσια επένδυση για την αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης προς διασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος Απόφαση που κηρύσσει την ενίσχυση εν μέρει ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και διατάσσει την ανάκτησή της Έννοια της ενίσχυσης Πλεονέκτημα Μεταφορά κρατικών πόρων Επιλεκτικός χαρακτήρας Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη Ασφάλεια δικαίου Υπολογισμός του ύψους της ενίσχυσης) /C 68/51 Υπόθεση T-753/19: Προσφυγή-αγωγή της 7ης Νοεμβρίου 2019 Ungureanu κατά Επιτροπής /C 68/52 Υπόθεση T-850/19: Προσφυγή της 13ης Δεεμβρίου 2019 Ελλάδα κατά Επιτροπής /C 68/53 Υπόθεση T-852/19: Προσφυγή της 16ης Δεκεμβρίου 2019 Albéa Services κατά EUIPO dm-drogerie markt (ALBÉA) /C 68/54 Υπόθεση T-866/19: Προσφυγή της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Ryanair και Laudamotion κατά Επιτροπής /C 68/55 Υπόθεση T-867/19: Προσφυγή-αγωγή της 20ής Δεκεμβρίου 2019 RA κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου /C 68/56 Υπόθεση T-868/19: Προσφυγή της 20ής Δεκεμβρίου 2019 Nouryon Industrial Chemicals κ.λπ. κατά Επιτροπής /C 68/57 Υπόθεση T-872/19: Προσφυγή-αγωγή της 22ας Δεκεμβρίου 2019 IM κατά ΕΤΕπ /C 68/58 Υπόθεση T-880/19: Προσφυγή της 31ης Δεκεμβρίου 2019 UW κατά Επιτροπής /C 68/59 Υπόθεση T-882/19: Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2019 Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!) /C 68/60 Υπόθεση T-883/19: Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2019 Gustopharma Consumer Health κατά EUIPO Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR) /C 68/61 Υπόθεση T-885/19: Προσφυγή της 25ης Δεκεμβρίου 2019 Aquind κ.λπ. κατά Επιτροπής /C 68/62 Υπόθεση T-1/20: Προσφυγή της 2ας Ιανουαρίου 2020 M. I. Industries κατά EUIPO Natural Instinct (INSTINCT) /C 68/63 Υπόθεση T-2/20: Προσφυγή της 3ης Ιανουαρίου 2020 Laboratorios Ern κατά EUIPO Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE)

8 2020/C 68/64 Υπόθεση T-5/20: Προσφυγή της 6ης Ιανουαρίου 2020 CP κατά Κοινοβουλίου /C 68/65 Υπόθεση T-6/20: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2020 Dr. Spiller κατά EUIPO Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) /C 68/66 Υπόθεση T-10/20: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2020 Ιταλία κατά Επιτροπής /C 68/67 Υπόθεση T-11/20: Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2020 Paravan κατά EUIPO paragon (Paragon) /C 68/68 Υπόθεση T-12/20: Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2020 Schneider κατά EUIPO Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria.) /C 68/69 Υπόθεση T-17/20: Προσφυγή της 11ης Ιανουαρίου 2020 adp Gauselmann κατά EUIPO Gameloft (GAMELAND) /C 68/70 Υπόθεση T-19/20: Προσφυγή της 13ης Ιανουαρίου 2020 sprd.net κατά EUIPO Shirtlabor (I love) /C 68/71 Υπόθεση T-21/20: Προσφυγή της 14ης Ιανουαρίου 2020 LG Electronics κατά EUIPO Staszewski (K7) /C 68/72 Υπόθεση T-22/20: Προσφυγή της 13ης Ιανουαρίου 2020 IB κατά EUIPO /C 68/73 Υπόθεση T-23/20: Προσφυγή της 15ης Ιανουαρίου 2020 FF IP κατά EUIPO Seven (the DoubleF) /C 68/74 Υπόθεση T-24/20: Προσφυγή της 17ης Ιανουαρίου 2020 Junqueras i Vies κατά Κοινοβουλίου /C 68/75 Υπόθεση T-25/20: Προσφυγή της 17ης Ιανουαρίου 2020 Deutsche Post κατά EUIPO Pošta Slovenije (Απεικόνιση κόρνου) /C 68/76 Υπόθεση T-26/20: Προσφυγή της 16ης Ιανουαρίου 2020 Forex Bank κατά EUIPO Coino UK (FOREX) /C 68/77 Υπόθεση T-30/20: Προσφυγή της 20ής Ιανουαρίου 2020 Promed κατά EUIPO Centrumelektroniki (Promed) /C 68/78 Υπόθεση T-35/20: Προσφυγή της 20ής Ιανουαρίου 2020 Monster Energy κατά EUIPO Nanjing aisiyou Clothing (Απεικόνιση σημαδιού από νύχια ζώου) /C 68/79 Υπόθεση T-734/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 Sumitomo Chemical και Tenka Best κατά Επιτροπής /C 68/80 Υπόθεση T-163/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Δεκεμβρίου 2019 Μερσίνης κατά ESMA

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τελευταίες Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020/C 68/01) Τελευταία δημοσίευση ΕΕ C 61 της Ιστορικό των προηγούμενων δημοσιεύσεων ΕΕ C 54 της ΕΕ C 45 της ΕΕ C 36 της ΕΕ C 27 της ΕΕ C 19 της ΕΕ C 10 της Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο EUR-Lex:

10 C 68/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Συγκρότηση των Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα (2020/C 68/02) Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 το Γενικό Δικαστήριο, συγκείμενο από 51 δικαστές, αποφάσισε, λόγω της λήξεως των καθηκόντων του I. S. Forrester ως δικαστή και κατόπιν προτάσεως του Προέδρου υποβληθείσας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, να τροποποιήσει την απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 περί συγκροτήσεως των τμημάτων ( 1 ) και την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2019 περί τοποθετήσεως των δικαστών στα τμήματα ( 2 ), για την περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2022, και να τοποθετήσει τους δικαστές στα τμήματα ως ακολούθως: Πρώτο πενταμελές τμήμα: H. Kanninen, πρόεδρος τμήματος, M. Jaeger, N. Półtorak, O. Porchia και M. Stancu, δικαστές. Πρώτο τριμελές τμήμα: H. Kanninen, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: M. Jaeger και N. Półtorak, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: M. Jaeger και O. Porchia, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: M. Jaeger και M. Stancu, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: N. Półtorak και O. Porchia, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: N. Półtorak και M. Stancu, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: O. Porchia και M. Stancu, δικαστές. Δεύτερο πενταμελές τμήμα: V. Tomljenović, πρόεδρος τμήματος, I. Labucka, F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl και I. Nõmm, δικαστές. Δεύτερο τριμελές τμήμα: V. Tomljenović, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: I. Labucka και F. Schalin, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: I. Labucka και P. Škvařilová-Pelzl, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: I. Labucka και I. Nõmm, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: F. Schalin και P. Škvařilová-Pelzl, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: F. Schalin και I. Nõmm, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: P. Škvařilová-Pelzl και I. Nõmm, δικαστές. ( 1 ) ΕΕ C 372 της , σ. 3. ( 2 ) ΕΕ C 372 της , σ. 3.

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/3 Τρίτο πενταμελές τμήμα: A. M. Collins, πρόεδρος τμήματος, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere και G. Steinfatt, δικαστές. Τρίτο τριμελές τμήμα: A. M. Collins, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: V. Kreuschitz και Z. Csehi, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: V. Kreuschitz και G. De Baere, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: V. Kreuschitz και G. Steinfatt, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: Z. Csehi και G. De Baere, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: Z. Csehi και G. Steinfatt, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: G. De Baere και G. Steinfatt, δικαστές. Τέταρτο πενταμελές τμήμα: S. Gervasoni, πρόεδρος τμήματος, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές. Τέταρτο τριμελές τμήμα: S. Gervasoni, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: L. Madise και P. Nihoul, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: L. Madise και R. Frendo, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: L. Madise και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: P. Nihoul και R. Frendo, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: P. Nihoul και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: R. Frendo και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές. Πέμπτο πενταμελές τμήμα: D. Spielmann, πρόεδρος τμήματος, U. Öberg, O. Spineanu-Matei, R. Mastroianni και R. Norkus, δικαστές. Πέμπτο τριμελές τμήμα: D. Spielmann, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: U. Öberg και O. Spineanu-Matei, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: Öberg και R. Mastroianni, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: O. Spineanu-Matei και R. Mastroianni, δικαστές.

12 C 68/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκτο πενταμελές τμήμα: Α. Μαρκουλλή, πρόεδρος τμήματος, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, Κ. Ηλιόπουλος και R. Norkus, δικαστές. Έκτο τριμελές τμήμα: Α. Μαρκουλλή, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: S. Frimodt Nielsen και J. Schwarcz, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: S. Frimodt Nielsen και Κ. Ηλιόπουλος, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: S. Frimodt Nielsen και R. Norkus, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: J. Schwarcz και Κ. Ηλιόπουλος, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: J. Schwarcz και R. Norkus, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: Κ. Ηλιόπουλος και R. Norkus, δικαστές. Έβδομο πενταμελές τμήμα: R. da Silva Passos, πρόεδρος τμήματος, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot και M. Sampol Pucurull, δικαστές. Έβδομο τριμελές τμήμα: R. da Silva Passos, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: V. Valančius και I. Reine, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: V. Valančius και L. Truchot, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: V. Valančius και M. Sampol Pucurull, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: I. Reine και L. Truchot, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: I. Reine και M. Sampol Pucurull, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: L. Truchot και M. Sampol Pucurull, δικαστές. Όγδοο πενταμελές τμήμα: J. Svenningsen, πρόεδρος τμήματος, R. Barents, C. Mac Eochaidh, T. R. Pynnä και J. Laitenberger, δικαστές. Όγδοο τριμελές τμήμα: J. Svenningsen, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: R. Barents και C. Mac Eochaidh, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: R. Barents και T. R. Pynnä, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: R. Barents και J. Laitenberger, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: C. Mac Eochaidh και T. R. Pynnä, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: C. Mac Eochaidh και J. Laitenberger, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: T. R. Pynnä και J. Laitenberger, δικαστές.

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/5 Ένατο πενταμελές τμήμα: M. J. Costeira, πρόεδρος τμήματος, Δ. Γρατσίας, M. Kancheva, B. Berke και T. Perišin, δικαστές. Ένατο τριμελές τμήμα: M. J. Costeira, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: Δ. Γρατσίας και M. Kancheva, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: Δ. Γρατσίας και B. Berke, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: Δ. Γρατσίας και T. Perišin, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: M. Kancheva και B. Berke, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: M. Kancheva και T. Perišin, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: B. Berke και T. Perišin, δικαστές. Δέκατο πενταμελές τμήμα: A. Kornezov, πρόεδρος τμήματος, E. Buttigieg, J. M. Passer, K. Kowalik-Bańczyk και G. Hesse, δικαστές. Δέκατο τριμελές τμήμα: A. Kornezov, πρόεδρος τμήματος Δικαστικός σχηματισμός Α: E. Buttigieg και J. M. Passer, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Β: E. Buttigieg και K. Kowalik-Bańczyk, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Γ: E. Buttigieg και G. Hesse, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Δ: J. M. Passer και K. Kowalik-Bańczyk, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός Ε: J. M. Passer και G. Hesse, δικαστές Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: K. Kowalik-Bańczyk και G. Hesse, δικαστές. Στο πέμπτο τμήμα, συγκροτούμενο από τέσσερις δικαστές, προστίθεται ένας πέμπτος δικαστής από το έκτο τμήμα. Ο πέμπτος δικαστής ορίζεται με βάση την αντίστροφη σειρά από αυτήν που προβλέπει το άρθρο 8 του Κανονισμού Διαδικασίας για την περίοδο μέχρι τις 31 Αυγούστου Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφασή του της 4ης Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία στο πρώτο, στο τέταρτο, στο έβδομο και στο όγδοο τμήμα ανατίθενται οι υποθέσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ και, κατά περίπτωση, του άρθρου 50α του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο, στο έκτο, στο ένατο και στο δέκατο τμήμα ανατίθενται οι υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τις οποίες αφορά ο τέταρτος τίτλος του Κανονισμού Διαδικασίας. Επιβεβαιώνει επίσης ότι: ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος δεν τοποθετούνται μονίμως σε κανένα τμήμα

14 C 68/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δικαστικό έτος, ο αντιπρόεδρος μετέχει σε καθένα από τα δέκα πενταμελή τμήματα, σε μία υπόθεση ανά τμήμα με την ακόλουθη σειρά: στην πρώτη υπόθεση που παραπέμπεται, με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, σε πενταμελή δικαστικό σχηματισμό του πρώτου τμήματος, του δευτέρου τμήματος, του τρίτου τμήματος, του τετάρτου τμήματος και του πέμπτου τμήματος στην τρίτη υπόθεση που παραπέμπεται, με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, σε πενταμελή σχηματισμό του έκτου τμήματος, του εβδόμου τμήματος, του ογδόου τμήματος, του ενάτου τμήματος και του δεκάτου τμήματος. Όταν ο αντιπρόεδρος μετέχει, κατά τα ανωτέρω, σε πενταμελή σχηματισμό, ο σχηματισμός αυτός απαρτίζεται από τον αντιπρόεδρο, τους δικαστές του αρχικώς επιληφθέντος τριμελούς τμήματος, καθώς και από έναν από τους λοιπούς δικαστές του σχετικού τμήματος, ο οποίος ορίζεται με βάση την αντίστροφη σειρά από αυτήν που προβλέπει το άρθρο 8 του Κανονισμού Διαδικασίας.

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/7 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] GRDF SA κατά Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l énergie, Procureur général près la cour d appel de Paris (Υπόθεση C-236/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου Οδηγία 2009/73/ΕΚ Άρθρο 41, παράγραφος 11 Επίλυση διαφορών που αφορούν υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον διαχειριστή του δικτύου Διαχρονικά αποτελέσματα των αποφάσεων της αρχής επίλυσης διαφορών Ασφάλεια δικαίου Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη) (2020/C 68/03) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Αιτούν δικαστήριο Cour de cassation Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης GRDF SA κατά Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l énergie, Procureur général près la cour d appel de Paris Διατακτικό Η οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση που Αρχή επίλυσης διαφορών κατά την έννοια του άρθρου 41, παράγραφος 11, της ως άνω οδηγίας επιληφθεί διαφοράς σχετικής, μεταξύ άλλων, με σύμβαση μεταφοράς φυσικού αερίου και υποχρεώσει ένα εκ των εμπλεκομένων στη διαφορά μερών να τροποποιήσει την εν λόγω σύμβαση ώστε να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης για όλη τη συμβατική περίοδο, τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής επιτρέπεται να εκτείνονται και στην κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί μεταξύ των μερών της διαφοράς πριν από τη γέννησή της. ( 1 ) ΕΕ C 190 της

16 C 68/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεκδικασθείσε Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις των Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18) κατά Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet και KL κατά UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK κατά DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ κατά Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI κατά Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-355/18 έως C-357/18 και C-479/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ασφάλιση ζωής Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ Δικαίωμα υπαναχωρήσεως Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως Προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο της δηλώσεως υπαναχωρήσεως Συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχειρήσεως Προθεσμία Απόσβεση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως Δυνατότητα υπαναχωρήσεως μετά την καταγγελία της συμβάσεως Καταβολή της αξίας εξαγοράς της συμβάσεως Επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν Δικαίωμα σε τόκους Παραγραφή) (2020/C 68/04) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανικήl allemand Αιτούντα δικαστήρια Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien Διάδικοι στις υποθέσεις των κύριων δικών Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18), KL, LK, MJ, NI (C-479/18) κατά Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich C-355/18 έως C-357/18, UNIQA Österreich Versicherungen AG, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) Διατακτικό 1) Το άρθρο 15, παράγραφος 1, της δεύτερης οδηγίας 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 1992, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 1992, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής), το άρθρο 35, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής, σε συνδυασμό με το άρθρο 36, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, καθώς και το άρθρο 185, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), σε συνδυασμό με το άρθρο 186, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, έχουν την έννοια ότι η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχωρήσεως από σύμβαση ασφαλίσεως ζωής εκκινεί από τη στιγμή που ο αντισυμβαλλόμενος πληροφορείται τη σύναψη της συμβάσεως, καίτοι η ενημέρωση που παρέσχε η ασφαλιστική επιχείρηση στον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο είτε δεν διευκρινίζει ότι το εφαρμοστέο στη σύμβαση εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει καμία προϋπόθεση όσον αφορά τον τύπο για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος υπαναχωρήσεως είτε αναφέρει προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο οι οποίες, στην πραγματικότητα, δεν απαιτούνται από το εφαρμοστέο στην εν λόγω σύμβαση εθνικό δίκαιο ή από τις συμβατικές ρήτρες της εν λόγω συμβάσεως, εφόσον μια τέτοια αναφορά δεν στερεί τους αντισυμβαλλομένους από τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμά τους υπαναχωρήσεως υπό τους ίδιους όρους με εκείνους οι οποίοι θα ίσχυαν αν η ενημέρωση ήταν ακριβής. Στα αιτούντα δικαστήρια απόκειται να εξακριβώσουν, βάσει σφαιρικής εκτιμήσεως λαμβάνουσας ιδίως υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και τα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης, αν το σφάλμα που περιλαμβάνεται στην παρασχεθείσα προς τον αντισυμβαλλόμενο ενημέρωση του στερεί τη δυνατότητα αυτή.

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/9 2) Το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 90/619, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/96, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 της οδηγίας 92/96, έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση παραλείψει να ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο σχετικά με το δικαίωμά του υπαναχωρήσεως ή σε περίπτωση που η εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχειρήσεως ενημέρωση είναι εσφαλμένη σε βαθμό τέτοιο ώστε να στερεί από τον αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχωρήσεως υπό τους ίδιους, κατ ουσίαν, όρους με εκείνους οι οποίοι θα ίσχυαν αν η ενημέρωση ήταν ακριβής, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως δεν εκκινεί, ακόμη και αν ο αντισυμβαλλόμενος έλαβε γνώση της υπάρξεως του δικαιώματος υπαναχωρήσεως με άλλον τρόπο. 3) Το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 90/619, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/96, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 της οδηγίας 92/96, και το άρθρο 35, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/83, σε συνδυασμό με το άρθρο 36, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, έχουν την έννοια ότι, μετά την καταγγελία της συμβάσεως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η καταβολή, εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, της αξίας εξαγοράς, ο αντισυμβαλλόμενος εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχωρήσεως, υπό τον όρον ότι το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο δεν ρυθμίζει τις έννομες συνέπειες της παραλειφθείσης ή εσφαλμένης ενημερώσεως ως προς το δικαίωμα υπαναχωρήσεως. 4) Το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 90/619, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/96, το άρθρο 35, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/83 και το άρθρο 185, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/138 έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας, σε περίπτωση ασκήσεως από τον αντισυμβαλλόμενο του δικαιώματός του υπαναχωρήσεως, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν μόνον την αξία εξαγοράς. 5) Το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 90/619, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/96, το άρθρο 35, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/83 και το άρθρο 186, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/138 έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει τριετή προθεσμία παραγραφής για την άσκηση του δικαιώματος εισπράξεως τόκων επί των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών των οποίων την επιστροφή ζητεί ο αντισυμβαλλόμενος που άσκησε το δικαίωμά του υπαναχωρήσεως, υπό τον όρον ότι ο καθορισμός της προθεσμίας αυτής δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την πρακτική αποτελεσματικότητα του δικαιώματος υπαναχωρήσεως του αντισυμβαλλομένου, πράγμα το οποίο στο αιτούν δικαστήριο στην υπόθεση C-479/18 απόκειται να εξακριβώσει. ( 1 ) ΕΕ C 294 της ΕΕ C 427 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) κατά Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Υπόθεση C-385/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Κρατικές ενισχύσεις Έννοια Προβληματική δημόσια σιδηροδρομική επιχείρηση Μέτρα ενίσχυσης Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Σκοπός Συνέχιση των δραστηριοτήτων της δημόσιας σιδηροδρομικής επιχείρησης Χορήγηση χρηματικού ποσού και συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτής της δημόσιας επιχείρησης Μεταβίβαση στο κεφάλαιο άλλης δημόσιας επιχείρησης Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή Υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης των νέων ενισχύσεων) (2020/C 68/05) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική Αιτούν δικαστήριο Consiglio di Stato Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) κατά Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

18 C 68/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρισταμένων των: Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Gestione Commissariale per Le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl a socio unico, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Διατακτικό 1) Το άρθρο 107 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι, υπό την επιφύλαξη των εξακριβώσεων στις οποίες απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προβεί, τόσο η χορήγηση χρηματικού ποσού σε δημόσια επιχείρηση που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες όσο και η μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής που κατέχει ένα κράτος μέλος στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής προς άλλη δημόσια επιχείρηση, χωρίς αντιπαροχή, αλλά υπό τον όρο να αναλάβει η τελευταία την υποχρέωση να θεραπεύσει την ελλειμματική κατάσταση της πρώτης επιχείρησης, μπορούν να χαρακτηριστούν ως «κρατικές ενισχύσεις», κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. 2) Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι, εφόσον χαρακτηριστούν ως «κρατικές ενισχύσεις», κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, μέτρα όπως η χορήγηση χρηματικού ποσού σε δημόσια επιχείρηση που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες ή η μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής που κατέχει ένα κράτος μέλος στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής προς άλλη δημόσια επιχείρηση, χωρίς αντιπαροχή, αλλά υπό τον όρο να αναλάβει η τελευταία την υποχρέωση να θεραπεύσει την ελλειμματική κατάσταση της πρώτης, απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να διασφαλίσει την επέλευση όλων των έννομων συνεπειών που απορρέουν από το γεγονός ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, και πρέπει, επομένως, να θεωρηθούν παράνομες. ( 1 ) ΕΕ C 294 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Patrick Grégor Puppinck κ.λπ. κατά European Citizens Initiative One of Us, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημοκρατίας της Πολωνίας, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Υπόθεση C-418/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Θεσμικό δίκαιο Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Ένας από μας» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία περιέχει τα συμπεράσματά της και τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να προβεί στις ενέργειες που ζητεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία) (2020/C 68/06) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Αναιρεσείοντες: Patrick Grégor Puppinck, Filippo Vari, Josephine Quintavalle, Edith Frivaldszky, Jakub Baltroszewicz, Alicia Latorre Canizares, Manfred Liebner (εκπρόσωποι: R. Kiska, Solicitor, P. Diamond, Barrister) Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: European Citizens Initiative One of Us, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: H. Krämer), Δημοκρατία της Πολωνίας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διατακτικό Το Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. 2) Οι Patrick Grégor Puppinck, Filippo Vari, Jakub Baltroszewicz και Manfred Liebner καθώς και οι Josephine Quintavalle, Edith Frivaldszky και Alicia Latorre Canizares φέρουν, πέραν των δικαστικών εξόδων τους, τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ C 341 της

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/11 Συνεκδικασθείσε Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις των Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Bondora AS κατά Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18) (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-453/18 και C-494/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 Προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων προς τεκμηρίωση της αξιώσεως Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές Οδηγία 93/13/ΕΟΚ Έλεγχος από το επιληφθέν στο πλαίσιο αιτήσεως για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δικαστήριο) (2020/C 68/07) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική Αιτούν δικαστήριο Juzgado de Primera Instancia n o 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia n o 20 de Barcelona Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Bondora AS κατά Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18) Διατακτικό Το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχεία δ' και ε', του κανονισμού (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 1, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο και υπό το πρίσμα του άρθρου 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την έννοια ότι επιτρέπουν σε επιληφθέν στο πλαίσιο διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής «δικαστήριο», κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού, να ζητήσει από τον δανειστή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις ρήτρες της συμβάσεως τις οποίες επικαλείται προς θεμελίωση της οικείας αξιώσεως, προκειμένου να προβεί αυτεπαγγέλτως σε έλεγχο του ενδεχομένως καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών αυτών και, κατά συνέπεια, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία που κηρύσσει απαράδεκτα τα προσκομιζόμενα προς τον σκοπό αυτό συμπληρωματικά έγγραφα. ( 1 ) ΕΕ C 381 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 HK κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-460/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Υπαλληλική υπόθεση Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 1δ Άρθρο 17, πρώτο εδάφιο, του παραρτήματος VIII Σύνταξη επιζώντος Προϋποθέσεις χορηγήσεως Έννοια του «επιζώντος συζύγου» υπαλλήλου της Ένωσης Γάμος και μη έγγαμη σχέση συμβίωσης Ελεύθερη συμβίωση Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων Συγκρίσιμη κατάσταση Δεν υφίσταται Προϋπόθεση περί διάρκειας του γάμου Καταπολέμηση της απάτης Δικαιολόγηση) (2020/C 68/08) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Αναιρεσείων: HK (εκπρόσωποι: A. Champetier και S. Rodrigues, δικηγόροι)

20 C 68/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Gattinara και B. Mongin), Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer και R. Meyer) Διατακτικό Το Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Μαΐου 2018, HK κατά Επιτροπής (T-574/16, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2018:252). 2) Απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε ο HK με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία δεν του χορηγήθηκε σύνταξη επιζώντος, καθώς και την αποκατάσταση της υλικής ζημίας και της ηθικής βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη. 3) Ο HK, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους, τόσο της πρωτόδικης όσο και της αναιρετικής διαδικασίας. ( 1 ) ΕΕ C 381 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] AV, BU κατά Comune di Bernareggio (Υπόθεση C-465/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Ελευθερία εγκατάστασης Μεταβίβαση φαρμακείου στο πλαίσιο διαγωνισμού Εθνική νομοθεσία Δικαίωμα προαίρεσης υπέρ των εργαζομένων του μεταβιβαζομένου φαρμακείου) (2020/C 68/09) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική Αιτούν δικαστήριο Consiglio di Stato Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης AV, BU κατά Comune di Bernareggio παρισταμένου του: CT Διατακτικό Το άρθρο 49 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνικό μέτρο το οποίο παρέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα προαίρεσης υπέρ των φαρμακοποιών που εργάζονται σε δημοτικό φαρμακείο σε περίπτωση μεταβίβασης του φαρμακείου αυτού μέσω διαγωνισμού. ( 1 ) ΕΕ C 399 της

21 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/13 Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Darie BV κατά Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Υπόθεση C-592/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία α' και γ' Έννοια του βιοκτόνου Έννοια της δραστικής ουσίας Βακτηριακό προϊόν το οποίο περιέχει το είδος Bacillus ferment Τρόπος δράσης ο οποίος δεν είναι μόνο φυσικός ή μηχανικός Έμμεση δράση Χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δρα το προϊόν) (2020/C 68/10) Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική Αιτούν δικαστήριο College van Beroep voor het bedrijfsleven Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Darie BV κατά Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Διατακτικό 1) Η έννοια του «βιοκτόνου» κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, πρέπει να ερμηνευθεί ως καταλαμβάνουσα προϊόντα που περιέχουν ένα ή περισσότερα είδη βακτηρίων, ένζυμα ή άλλα συστατικά στοιχεία τα οποία, λόγω της ειδικής τους δράσης, κατ αρχήν δεν επιδρούν άμεσα στους επιβλαβείς οργανισμούς-στόχους αλλά στη δημιουργία ή στη διατήρηση ζωτικού περιβάλλοντος κατάλληλου για τους οργανισμούς αυτούς, στο μέτρο που τα προϊόντα αυτά συνεπάγονται δράση πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αιτιώδους αλληλουχίας που έχει ως σκοπό να προκαλέσει ανασταλτικό αποτέλεσμα επί των εν λόγω οργανισμών. 2) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 528/2012 έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι ένα προϊόν πρέπει να έρθει σε επαφή με τη σχετική επιφάνεια μόνον αφού προηγουμένως εξαλειφθούν οι επιβλαβείς οργανισμοί-στόχοι που βρίσκονται στην επιφάνεια αυτή δεν ασκεί επιρροή επί του χαρακτηρισμού του επίμαχου προϊόντος ως «βιοκτόνου» κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. 3) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 528/2012 έχει την έννοια ότι το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δρα το προϊόν δεν ασκεί επιρροή επί του χαρακτηρισμού του προϊόντος αυτού ως «βιοκτόνου» κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. ( 1 ) ΕΕ C 436 της

22 C 68/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Amoena Ltd κατά Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (Υπόθεση C-677/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Κοινό δασμολόγιο Δασμολογική κατάταξη Συνδυασμένη Ονοματολογία Κλάσεις 6212 και 9021 Στηθόδεσμοι μαστεκτομής Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1167 Κύρος Έννοια του όρου «εξαρτήματα» Καλόπιστη συνεργασία) (2020/C 68/11) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Αιτούν δικαστήριο First-tier Tribunal (Tax Chamber) Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Amoena Ltd κατά Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs Διατακτικό Η εξέταση των προδικαστικών ερωτημάτων δεν κατέδειξε κανένα στοιχείο δυνάμενο να θίξει το κύρος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1167 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία. ( 1 ) ΕΕ C 25 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Tribunalul Timiș (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Amărăști Land Investment SRL κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Υπόθεση C-707/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Φορολογία Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας Οδηγία 2006/112/ΕΚ Φορολογητέες πράξεις Έκπτωση του καταβληθέντος φόρου εισροών Απόκτηση ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο ακινήτων Έξοδα για την πρώτη εγγραφή στο εν λόγω μητρώο τα οποία ανέλαβε ο αποκτών Χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων τρίτων εταιριών Μεσολάβηση σε παροχή υπηρεσιών ή επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες μιας επιχείρησης) (2020/C 68/12) Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική Αιτούν δικαστήριο Tribunalul Timiș Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Amărăști Land Investment SRL κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

23 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/15 Διατακτικό 1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη συνομολόγηση, μεταξύ των μερών που μετέχουν σε πράξη με σκοπό τη μεταβίβαση της κυριότητας επί ακινήτων, ρήτρας σύμφωνα με την οποία ο αποκτών αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των σχετικών με τις διοικητικές διατυπώσεις δαπανών που αφορούν την εν λόγω πράξη, ιδίως δε των δαπανών για την πρώτη εγγραφή των εν λόγω ακινήτων στο μητρώο ακινήτων. Πάντως, η ύπαρξη και μόνον τέτοιας ρήτρας σε προσύμφωνο πώλησης ακινήτου δεν είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο αποκτών έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στα έξοδα για την πρώτη εγγραφή των οικείων ακινήτων στο μητρώο ακινήτων. 2) Η οδηγία 2006/112, ιδίως δε το άρθρο της 28, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στο πλαίσιο προσυμφώνου πώλησης ακινήτων τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο ακινήτων, ο υποκείμενος στον φόρο αποκτών ο οποίος, σύμφωνα με συμβατική δέσμευση που ανέλαβε έναντι του πωλητή, πραγματοποιεί τα αναγκαία διαβήματα για την πρώτη εγγραφή των οικείων ακινήτων στο εν λόγω μητρώο κάνοντας χρήση υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τρίτους υποκειμένους στον φόρο θεωρείται ότι παρείχε αυτοπροσώπως στον πωλητή τις υπηρεσίες αυτές, κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου 28, μολονότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι το τίμημα της πώλησης των εν λόγω ακινήτων δεν περιλαμβάνει την αντιπαροχή για τις πράξεις κτηματογράφησης. ( 1 ) ΕΕ C 54 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Krajský súd v Trnave (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] RN κατά Home Credit Slovakia a.s. (Υπόθεση C-290/19) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Προστασία των καταναλωτών Οδηγία 2008/48/ΕΚ Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Άρθρο 10, παράγραφος 2 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο Μη αναφορά συγκεκριμένου ποσοστού του επιτοκίου αυτού Επιτόκιο το οποίο εκφράζεται με εύρος συντελεστή από 21,5 % έως 22,4 %) (2020/C 68/13) Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβακική Αιτούν δικαστήριο Krajský súd v Trnave Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης RN κατά Home Credit Slovakia a.s.

24 C 68/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διατακτικό Το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται στο να εκφράζεται, σε σύμβαση καταναλωτικής πίστεως, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο όχι με έναν συγκεκριμένο συντελεστή, αλλά με εύρος συντελεστή το οποίο παραπέμπει σε κατώτατο και ανώτατο επιτόκιο. ( 1 ) ΕΕ C 213 της Υπόθεση C- Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Ποινική διαδικασία κατά του Oriol Junqueras Vies (Υπόθεση C-502/19) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Ταχεία διαδικασία Θεσμικό δίκαιο Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ τελεί υπό προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας Άρθρο 14 ΣΕΕ Έννοια του «μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» Άρθρο 343 ΣΛΕΕ Ασυλίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της Ένωσης Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 9 Ασυλίες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ασυλία για τη μετάβαση Ασυλίες κατά τη διάρκεια των συνόδων Προσωπικό, χρονικό και υλικό πεδίο εφαρμογής των διαφόρων αυτών ασυλιών Άρση ασυλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αίτηση άρσης ασυλίας εκ μέρους εθνικού δικαστηρίου Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία Άρθρο 5 Θητεία Άρθρο 8 Εκλογική διαδικασία Άρθρο 12 Έλεγχος της εντολής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 39, παράγραφος 2 Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία Δικαίωμα του εκλέγεσθαι) (2020/C 68/14) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική Αιτούν δικαστήριο Tribunal Supremo Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά Oriol Junqueras Vies παρισταμένων των: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX Διατακτικό Το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι: πρόσωπο του οποίου η εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακηρύχθηκε επισήμως ενώ το πρόσωπο αυτό υπέκειτο σε μέτρο προσωρινής κράτησης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για σοβαρά ποινικά αδικήματα, αλλά στο οποίο δεν επιτράπηκε να εκπληρώσει ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται από το εσωτερικό δίκαιο κατόπιν της ως άνω ανακηρύξεως καθώς και να μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχει στην πρώτη σύνοδό του, πρέπει να θεωρηθεί ότι απολαύει ασυλίας δυνάμει του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού

25 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/17 η ασυλία αυτή συνεπάγεται την άρση του μέτρου προσωρινής κράτησης που έχει επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκπληρώσει εκεί τις απαιτούμενες διατυπώσεις. Πάντως, εάν το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο εκτιμά ότι το μέτρο αυτό πρέπει να διατηρηθεί μετά την απόκτηση από το εν λόγω πρόσωπο της ιδιότητας του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οφείλει να ζητήσει το συντομότερο δυνατό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της εν λόγω ασυλίας επί τη βάσει του άρθρου 9, τρίτο εδάφιο, του πρωτοκόλλου αυτού. ( 1 ) ΕΕ C 328 της Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2019 Δημοκρατία της Πολωνίας κατά PGNiG Supply & Trading GmbH, Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-181/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Προσφυγή ακυρώσεως Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ Παραδεκτό Απόφαση που δεν αφορά την αναιρεσείουσα άμεσα και ατομικά Κανονιστική πράξη Δεν υφίσταται Άρθρο 130 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου Εκτίμηση των λόγων επί της ουσίας Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και για δίκαιη δίκη Αρχή της κατ αντιμωλία συζητήσεως Αίτηση αναιρέσεως προδήλως απαράδεκτη) (2020/C 68/15) Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna) Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: PGNiG Supply & Trading GmbH (εκπρόσωπος: M. Jeżewski, adwokat), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: O. Beynet και K. Herrmann) Παρεμβαίνουσα: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς T. Henze και R. Kanitz, στη συνέχεια R. Kanitz) Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως προδήλως απαράδεκτη. 2) Η Δημοκρατία της Πολωνίας φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ( 1 ) EE C 152 της

26 C 68/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Székesfehérvári Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Hochtief AG κατά Fővárosi Törvényszék (Υπόθεση C-362/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Δημόσιες συμβάσεις Διαδικασίες προσφυγής Οδηγία 89/665/ΕΟΚ Οδηγία 92/13/ΕΟΚ Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας Αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας Αίτηση αναθεωρήσεως των δικαστικών αποφάσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης Ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης από τα εθνικά δικαστήρια Εκτίμηση της προς αποκατάσταση ζημίας) (2020/C 68/16) Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική Αιτούν δικαστήριο Székesfehérvári Törvényszék Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Hochtief AG κατά Fővárosi Törvényszék Διατακτικό 1) Η ευθύνη κράτους μέλους για τις ζημίες που προκάλεσε η απόφαση εθνικού δικαστηρίου που αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό η οποία παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ένωσης διέπεται από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων στη σκέψη 51 της αποφάσεως της 30ής Σεπτεμβρίου 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα θεμελιώσεως της ευθύνης του κράτους αυτού υπό λιγότερο περιοριστικές προϋποθέσεις βάσει του εθνικού δικαίου. Η ευθύνη αυτή δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση απέκτησε ισχύ δεδικασμένου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ευθύνης αυτής, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί της αγωγής αποζημιώσεως να εκτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επίμαχη κατάσταση, αν το εθνικό δικαστήριο που αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό, παραβαίνοντας προδήλως το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου, παραβίασε κατάφωρα το δίκαιο της Ένωσης. Αντιθέτως, αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης κανόνας του εθνικού δικαίου ο οποίος, σε μια τέτοια περίπτωση, εξαιρεί εν γένει από τις ζημίες που μπορούν να αποκατασταθούν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε διάδικος λόγω της επιζήμιας αποφάσεως του εθνικού δικαστηρίου. 2) Το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων η οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, και η οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66, καθώς και οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, έχει την έννοια ότι δεν αποκλείει ρύθμιση κράτους μέλους η οποία δεν επιτρέπει την αναθεώρηση έχουσας ισχύ δεδικασμένου αποφάσεως δικαστηρίου του εν λόγω κράτους μέλους το οποίο αποφάνθηκε επί προσφυγής ακυρώσεως κατά πράξεως αναθέτουσας αρχής χωρίς να ασχοληθεί με ζήτημα το οποίο προβλεπόταν να εξετασθεί με προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε προς απάντηση σε αίτηση προδικαστικής αποφάσεως υποβληθείσα στο πλαίσιο άλλης υποθέσεως. Ωστόσο, εάν οι εφαρμοστέοι εσωτερικοί δικονομικοί κανόνες προβλέπουν τη δυνατότητα του εθνικού δικαστή να αναθεωρήσει δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, προκειμένου η κατάσταση που προκύπτει από την απόφαση αυτή να καταστεί συμβατή με προηγούμενη εθνική δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, της οποίας είχαν ήδη γνώση το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση της οποίας ζητείται η αναθεώρηση και οι διάδικοι της υποθέσεως επί της οποίας αυτή εκδόθηκε, πρέπει να γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, σύμφωνα με τις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστεί η κατάσταση συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης, όπως ερμηνεύθηκε με προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου. ( 1 ) ΕΕ C 311 της

27 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/19 Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España κατά Irene Conte Sánchez (Υπόθεση C-431/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων Οδηγία 2009/103/ΕΚ Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο Έννοια της «κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων» Διαρροή λιπαντικών και άλλων υγρών από μηχανοκίνητο όχημα) (2020/C 68/17) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική Αιτούν δικαστήριο Audiencia Provincial Sección n o 4 de Zaragoza Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España κατά Irene Conte Sánchez Διατακτικό Το άρθρο 3, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, έχει την έννοια ότι δεν εμπίπτει στην κατά τη διάταξη αυτή έννοια της «κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων» περίπτωση κατά την οποία ένα όχημα, αφού επιχείρησε ελιγμούς και/ή στάθμευσε εντός ιδιωτικού χώρου σταθμεύσεως, σύμφωνα με τη λειτουργία του ως μέσου μεταφοράς, ενεπλάκη σε ατύχημα που συνέβη εντός του εν λόγω χώρου σταθμεύσεως. ( 1 ) EE C 373 της Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbh κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-568/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση Εξαιρέσεις από το δικαίωμα προσβάσεως Προστασία των εμπορικών συμφερόντων ενός συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 Άρθρο 6, παράγραφος 1 Εφαρμογή των εξαιρέσεων όσον αφορά τις αιτήσεις πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες Έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου Μη παροχή προσβάσεως Μεταγενέστερη διαβίβαση των ζητηθέντων εγγράφων Άρθρο 149 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Απώλεια του εννόμου συμφέροντος Κατάργηση της δίκης) (2020/C 68/18) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbh (εκπρόσωποι: S. Altenschmidt και D. Jacob, Rechtsanwälte) Αντίδικος κατ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: H. Krämer και F. Clotuche-Duvieusart)

28 C 68/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως. 2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδα της παρούσας αναιρετικής διαδικασίας. ( 1 ) EE C 16 της Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Giudice di pace di L Aquila (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Gabriele Di Girolamo κατά Ministero della Giustizia (Υπόθεση C-618/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Κοινωνική πολιτική Εργασία ορισμένου χρόνου Συμφωνία-πλαίσιο CES, UNICE και CEEP Έννοια του «εργαζομένου ορισμένου χρόνου» Ειρηνοδίκες Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Προδήλως απαράδεκτο) (2020/C 68/19) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική Αιτούν δικαστήριο Giudice di pace di L Aquila Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Gabriele Di Girolamo κατά Ministero della Giustizia παρισταμένης της: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa) Διατακτικό Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε ο Giudice di pace di L Aquila (ειρηνοδίκης της L Aquila, Ιταλία), με απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, είναι προδήλως απαράδεκτη. ( 1 ) EE C 25 της

29 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/21 Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] NE κατά Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Υπόθεση C-645/18) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Απόσπαση εργαζομένων Άρθρο 56 ΣΛΕΕ Οδηγία 2014/67/ΕΕ Άρθρα 9 και 20 Δήλωση των εργαζομένων Διατήρηση των μισθολογικών καταστάσεων Κυρώσεις Αναλογικότητα Εκ των προτέρων καθορισμένο ελάχιστο ποσό προστίμων Σώρευση Απουσία ανωτάτου ορίου Δικαστικά έξοδα) (2020/C 68/20) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Αιτούν δικαστήριο Landesverwaltungsgericht Steiermark Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης NE κατά Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld παρισταμένης της: Finanzpolizei Διατακτικό Το άρθρο 20 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»), έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο σχετικά με τη δήλωση εργαζομένων και τη διατήρηση των μισθολογικών καταστάσεων, προβλέπει την επιβολή προστίμων ελάχιστου ποσού: τα οποία δεν μπορούν να είναι χαμηλότερα ενός ποσού εκ των προτέρων καθορισμένου τα οποία επιβάλλονται σωρευτικά ανά εργαζόμενο και χωρίς ανώτατο όριο, και στα οποία προστίθεται συμμετοχή στα δικαστικά έξοδα που αντιστοιχεί στο 20 % του ποσού των προστίμων σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής που ασκείται κατά της απόφασης περί επιβολής τους. ( 1 ) ΕΕ C 122 της

30 C 68/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-741/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Προθεσμία άσκησης προσφυγής Αφετηρία προθεσμίας Γνώση της ύπαρξης προσβαλλόμενης πράξης Αίτημα μετάφρασης της προσβαλλόμενης πράξης Εύλογη προθεσμία Εκπρόθεσμη άσκηση Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη) (2020/C 68/21) Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (εκπρόσωπος: L. Szabó, ügyvéd) Αντίδικος κατ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: V. Bottka και C. Georgieva-Kecsmar) Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη. 2) Η OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ C 112 της Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-747/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Πρόσωπο το οποίο δεν αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη Προσφυγή η οποία δεν ασκήθηκε για την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Αναίρεση προδήλως αβάσιμη) (2020/C 68/22) Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (εκπρόσωπος: L. Szabó, ügyvéd) Αντίδικος κατ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: V. Bottka και C. Georgieva-Kecsmar)

31 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/23 Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως προδήλως αβάσιμη. 2) Η Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( 1 ) EE C 112 της Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-748/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Πρόσωπο το οποίο δεν αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη Προσφυγή η οποία δεν ασκήθηκε για την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Αναίρεση προδήλως αβάσιμη) (2020/C 68/23) Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (εκπρόσωπος: L. Szabó, ügyvéd) Αντίδικος κατ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: V. Bottka και C. Georgieva-Kecsmar) Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως προδήλως αβάσιμη. 2) Η Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ C 112 της

32 C 68/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-757/18 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία υπέρ επιχειρήσεων που απασχολούσαν εργαζομένους με αναπηρία Προσφυγή ακυρώσεως Φερόμενες αποφάσεις για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Πρόσωπο το οποίο δεν αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη Προσφυγή η οποία δεν ασκήθηκε για την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων Απαράδεκτο της προσφυγής πρωτοδίκως Αναίρεση προδήλως αβάσιμη) (2020/C 68/24) Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (εκπρόσωπος: L. Ravasz, ügyvéd) Αντίδικος κατ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: V. Bottka και C. Georgieva-Kecsmar) Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως προδήλως αβάσιμη. 2) Η M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M Sansz Kft.) φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ C 148 της Συνεκδικασθείσε Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2019 Vans, Inc. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Deichmann SE (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-123/19 P και C-125/19 P) ( 1 ) (Αίτηση αναιρέσεως Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ανακοπής Ανάκληση της ανακοπής Αιτήσεις αναιρέσεως που κατέστησαν άνευ αντικειμένου Κατάργηση της δίκης Δικαστικά έξοδα) (2020/C 68/25) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: Vans, Inc. (εκπρόσωποι: M. Hirsch και M. Metzner, Rechtsanwälte) Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: A. Söder), Deichmann SE (εκπρόσωπος: C. Onken, Rechtsanwältin) Διατακτικό Το Δικαστήριο διατάσσει: 1) Καταργεί τη δίκη επί των αιτήσεων αναιρέσεως.

33 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/25 2) Η Vans Inc., η Deichmann SE και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) φέρουν έκαστος τα δικαστικά έξοδά τους. ( 1 ) EE C 220 της Συνεκδικασθείσε Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις του Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] EX EX (C-140/19 και C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19) κατά Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-140/19, C-141/19 και C-492/19 έως C-494/19) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 53, παράγραφος 2, και άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Απόσπαση εργαζομένων Άρθρο 56 ΣΛΕΕ Οδηγία 2014/67/ΕΕ Άρθρα 9 και 20 Γνωστοποίηση της απασχόλησης των εργαζομένων Διατήρηση των εγγράφων μισθοδοσίας Κυρώσεις Αναλογικότητα Εκ των προτέρων καθορισμένο ελάχιστο ποσό προστίμων Σώρευση Απουσία ανώτατου ορίου Δικαστικά έξοδα Προδήλως απαράδεκτο) (2020/C 68/26) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Αιτούν δικαστήριο Landesverwaltungsgericht Steiermark Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης EX EX (C-140/19 και C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19) κατά Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld παρισταμένης της: Finanzpolizei Διατακτικό Το άρθρο 20 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»), έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει, σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο σχετικά με τη γνωστοποίηση της απασχόλησης εργαζομένων και τη διατήρηση εγγράφων μισθοδοσίας, την επιβολή υψηλών προστίμων: τα οποία δεν μπορούν να είναι χαμηλότερα από ένα εκ των προτέρων καθορισμένο ποσό τα οποία επιβάλλονται σωρευτικά για κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο και χωρίς ανώτατο όριο, και στα οποία προστίθεται συμμετοχή στα δικαστικά έξοδα ανερχόμενη στο 20 % του ποσού των προστίμων αυτών, σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της απόφασης επιβολής των εν λόγω προστίμων. ( 1 ) EE C 187 της EE C 328 της

34 C 68/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Νοεμβρίου 2019 [αίτηση του Trgovački sud u Zagrebu (Κροατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. κ.λπ. κατά LJUBLJANSKA BANKA d.d. (Υπόθεση C-200/19) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Άρθρο 7, σημείο 1, στοιχείο α' Ειδική διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές εκ συμβάσεως Έννοια του όρου «διαφορές εκ συμβάσεως» Οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο στους συνιδιοκτήτες ακινήτου Ένδικο βοήθημα με το οποίο επιδιώκεται η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων) (2020/C 68/27) Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική Αιτούν δικαστήριο Trgovački sud u Zagrebu Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, en faillite, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T. κατά LJUBLJANSKA BANKA d.d. Διατακτικό 1) Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει την έννοια ότι διαφορά με αντικείμενο τη μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο στους συνιδιοκτήτες ακινήτου πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια των «διαφορών εκ συμβάσεως» κατά το άρθρο 7, σημείο 1, στοιχείο α', του κανονισμού αυτού. 2) Το άρθρο 7, σημείο 5, του κανονισμού 1215/2012 έχει την έννοια ότι διαφορά, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία αφορά υποχρέωση απορρέουσα από το γεγονός ότι μια εταιρία έχει στην κατοχή της επαγγελματικούς χώρους στους οποίους έχει την έδρα της και ασκεί δραστηριότητα δεν συνιστά «διαφορά σχετική με την εκμετάλλευση υποκαταστήματος, πρακτορείου ή κάθε άλλης εγκατάστασης», κατά την έννοια αυτής της διατάξεως. ( 1 ) EE C 164 της

35 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/27 Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Straubing (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] B & L Elektrogeräte GmbH κατά GC (Υπόθεση C-465/19) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Προστασία των καταναλωτών Οδηγία 2011/83/ΕΕ Άρθρο 2, σημείο 8, στοιχείο γ', και σημείο 9 Σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος Έννοια του «εμπορικού καταστήματος» Σύμβαση συναφθείσα στο περίπτερο εμπορικής εκθέσεως αμέσως μετά την εκ μέρους του εμπόρου προσέγγιση του καταναλωτή ο οποίος βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο της εκθέσεως) (2020/C 68/28) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Αιτούν δικαστήριο Amtsgericht Straubing Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης B & L Elektrogeräte GmbH κατά GC Διατακτικό Το άρθρο 2, σημείο 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, σημείο 9, της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή σε εκθεσιακό περίπτερο το οποίο διατηρεί ο έμπορος σε εμπορική έκθεση, αμέσως μετά την εκ μέρους του εμπόρου προσέγγιση του καταναλωτή ο οποίος στεκόταν στον διάδρομο που ήταν κοινός στα διάφορα εκθεσιακά περίπτερα που βρίσκονταν εντός ενός από τους χώρους της εκθέσεως, αποτελεί «σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής. ( 1 ) ΕΕ C 348 της Υπόθεση C- Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Cour du travail de Liège (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Ville de Verviers κατά J (Υπόθεση C-483/19) ( 1 ) (Προδικαστική παραπομπή Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Κοινωνική πολιτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP Ρήτρα 2 Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου Δυνατότητα των κρατών μελών να εξαιρούν τις σχέσεις βασικής επαγγελματικής καταρτίσεως και τα συστήματα μαθητείας καθώς και τις συμβάσεις εργασίας ή τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται στο πλαίσιο ειδικού δημόσιου ή επιδοτούμενου από δημόσιες αρχές προγράμματος επαγγελματικής καταρτίσεως, εντάξεως ή επιμορφώσεως Συνέπειες) (2020/C 68/29) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Αιτούν δικαστήριο Cour du travail de Liège

36 C 68/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Ville de Verviers κατά J Διατακτικό Η ρήτρα 2, σημείο 2, στοιχείο β', της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και προσαρτάται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει να απαλλάσσεται ο εθνικός νομοθέτης, ο οποίος, βάσει της ευχέρειας που του αναγνωρίζει η διάταξη αυτή, εξαίρεσε μια ορισμένη κατηγορία συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας περί μεταφοράς της οδηγίας 1999/70 και της συμφωνίας-πλαισίου, από τη λήψη εθνικών μέτρων δυνάμενων να διασφαλίσουν στους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία συμβάσεων την τήρηση των σκοπών της συμφωνίας-πλαισίου. ( 1 ) EE C 288 της Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Apelativen sad Varna (Βουλγαρία) στις 19 Νοεμβρίου 2019 Ποινική διαδικασία κατά DR (Υπόθεση C-845/19) (2020/C 68/30) Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική Αιτούν δικαστήριο Apelativen sad Varna Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά DR Προδικαστικά ερωτήματα 1) Τυγχάνουν η οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ 2014, L 127, σ. 39, και διορθωτικό ΕΕ 2014, L 138, σ. 114), και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμογής επί ποινικού αδικήματος που συνίσταται σε κατοχή ναρκωτικών με σκοπό τη διάθεσή τους και το οποίο έχει διαπραχθεί από Βούλγαρο υπήκοο εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το δε τυχόν οικονομικό όφελος έχει επίσης πραγματοποιηθεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και βρίσκεται εκεί; 2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Ποια είναι η έννοια της φράσεως «οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα [...] έμμεσα από ποινικά αδικήματα» κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας; Επιπλέον, δύναται να αποτελεί τέτοιου είδους προϊόν εγκλήματος χρηματικό ποσό που δεσμεύτηκε και δημεύτηκε σε οικία όπου κατοικεί το πρόσωπο που καταδικάσθηκε και η οικογένειά του καθώς και σε όχημα που οδηγεί ο καταδικασθείς; 3) Έχει το άρθρο 2 της οδηγίας την έννοια ότι αποκλείει ρύθμιση, όπως εκείνη του άρθρου 53, παράγραφος 2, του ποινικού κώδικα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία δεν προβλέπει τη δήμευση «οικονομικ[ών] πλεονεκτημ[άτων] προερχόμεν[ων] [...] έμμεσα από ποινικά αδικήματα»;

37 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/29 4) Έχει το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό σε εθνική ρύθμιση όπως εκείνη του άρθρου 306, παράγραφος 1, σημείο 1, του κώδικα ποινικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία προβλέπει δυνατότητα δημεύσεως χρηματικού ποσού το οποίο υποστηρίζεται ότι ανήκει σε άλλο πρόσωπο πλην του δράστη, χωρίς να παρέχεται στο εν λόγω τρίτο πρόσωπο η δυνατότητα να μετέχει στη δίκη ως διάδικος και να έχει άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη; Υπόθεση C- Αναίρεση που άσκησαν στις 21 Νοεμβρίου 2019 οι FVE Holýšov I s. r. o. κ.λπ. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπόθεση C-850/19 P) (2020/C 68/31) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Αναιρεσείουσες: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Kněžmost s. r. o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (εκπρόσωποι: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte) Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τσεχική Δημοκρατία, Βασίλειο της Ισπανίας, Κυπριακή Δημοκρατία, Σλοβακική Δημοκρατία Αιτήματα Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο: να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση να κάνει δεκτή την προσφυγή την οποία είχαν ασκήσει κατά της αποφάσεως C(2016) 7827 τελικό της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2016, για την κρατική ενίσχυση SA (2015/NN), σχετικά με την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1 ), ή επικουρικώς να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου να καταδικάσει την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα. Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα Η αίτηση αναιρέσεως αφορά (i) τον χαρακτηρισμό των προγραμμάτων ενισχύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους ως «κρατικών ενισχύσεων», (ii) το ζήτημα εάν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να θεωρήσουν το περιεχόμενο των αποφάσεων της αναιρεσίβλητης αξιόπιστο, (iii) την προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις παλινδρομήσεις της αναιρεσίβλητης (iv) το ζήτημα εάν η αναιρεσίβλητη ενήργησε καθ υπέρβαση και κατά κατάχρηση εξουσίας. Οι αναιρεσείουσες προβάλλουν οκτώ λόγους αναιρέσεως. Πρώτος λόγος αναιρέσεως: Η διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου ότι το έγγραφο το οποίο απηύθυνε η αναιρεσίβλητη στις ενώσεις επιχειρήσεων των ενδιαφερόμενων κλάδων τον Ιούλιο του 2004 δεν αποτελούσε δεσμευτική απόφαση (α) δεν λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την έννοια της αποφάσεως και αντιβαίνει σε αυτή, και (β) συνήχθη στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία εμφιλοχώρησαν διαδικαστικές πλημμέλειες που έθιγαν τα συμφέροντα των αναιρεσειουσών.

38 C 68/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεύτερος λόγος αναιρέσεως: Οι αναιρεσείουσες είχαν προβάλει ως λόγο ακυρώσεως ότι η αναιρεσίβλητη δεσμευόταν από την απόφαση που εξέδωσε το 2006, με την οποία είχε κρίνει ότι το επίμαχο πρόγραμμα δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση (η «απόφαση του 2006»). Η διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου ότι αυτός ο λόγος ακυρώσεως ήταν απαράδεκτος, διότι οι αναιρεσείουσες (i) «δεν προσδιόρισαν επακριβώς την απόφαση» και (ii) τον προέβαλαν για πρώτη φορά με το υπόμνημα απαντήσεως, δεν είναι σύμφωνη (α) προς τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το πότε ένα έγγραφο αποτελεί απόφαση και (β) προς τους διαδικαστικούς κανόνες. Τρίτος λόγος αναιρέσεως: Είναι εσφαλμένη η διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου ότι ουδέποτε είχε δημιουργηθεί στις αναιρεσείουσες δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι η αναιρεσίβλητη θα παρέμενε πιστή στις αποφάσεις που εξέδωσε το 2004 και το 2006 και στη στάση την οποία επιδείκνυε από το 2004 έως την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως το Πρώτον, η εν λόγω διαπίστωση δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, παρόλο που δεν αμφισβητούνται, και αντιβαίνει στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τις προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Δεύτερον, η ανωτέρω διαπίστωση στηρίζεται σε διαδικαστικές πλημμέλειες. Τέταρτος λόγος αναιρέσεως: Η διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου (στις σκέψεις ) ότι το αρχικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνιστούσε κρατική ενίσχυση στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία της έννοιας «κρατική ενίσχυση». Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το αρχικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν περιλάμβανε κρατικούς πόρους, όπερ ισχύει ανεξαρτήτως της κρίσεως επί του ζητήματος εάν η αύξηση των τιμών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούσε ή όχι «τέλος». Επιπλέον, ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι η κρίση επί της υπάρξεως ή μη «τέλους» είναι αποφασιστικής σημασίας (όπερ δεν ισχύει), η διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου περί της υπάρξεως «τέλους» αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνήχθη στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία εμφιλοχώρησαν διαδικαστικές πλημμέλειες. Πέμπτος λόγος αναιρέσεως: Στο πλαίσιο του τέταρτου λόγου ακυρώσεως, οι νυν αναιρεσείουσες είχαν υποστηρίζει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ότι η νυν αναιρεσίβλητη είχε επιβάλει υπέρμετρες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εκτιμήσεως της συμβατότητας του επίμαχου μέτρου με την εσωτερική αγορά. Το Γενικό Δικαστήριο (στις σκέψεις ) απέρριψε αυτόν τον λόγο ακυρώσεως, διότι έκρινε ότι η σχετική απαίτηση για «μηχανισμό αξιολογήσης» δεν είχε «επιβληθεί» από την αναιρεσίβλητη και ήταν σύμφωνη προς τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές του 2008 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ( 2 ). Η κρίση αυτή του Γενικού Δικαστηρίου αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτος λόγος αναιρέσεως: Με το πρώτο σκέλος του πέμπτου λόγου ακυρώσεως, οι νυν αναιρεσείουσες είχαν υποστηρίξει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στηριζόταν σε πραγματικά σφάλματα. Με τον έβδομο λόγο ακυρώσεως οι νυν αναιρεσείουσες είχαν υποστηρίξει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση βασίζεται σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως. Το Γενικό Δικαστήριο (στις σκέψεις 139 και 166) απέρριψε αμφότερους τους λόγους ακυρώσεως τους οποίους είχαν προβάλει οι αναιρεσείουσες. Η απόρριψη αυτή οφειλόταν σε διαδικαστικές πλημμέλειες οι οποίες έθιγαν τα συμφέροντα των αναιρεσειουσών. Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε το πρώτο σκέλος του πέμπτου λόγου ακυρώσεως τον οποίο είχαν προβάλει οι αναιρεσείουσες χωρίς να εξετάσει την ουσία του, διότι ερμήνευσε εσφαλμένα το περιεχόμενό του. Το Γενικό Δικαστήριο δεν απέδωσε, επίσης, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου λόγου ακυρώσεως σύμφωνα με τον τρόπο που αυτός είχε διατυπωθεί στο υπόμνημα απαντήσεως. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τον έβδομο λόγο ακυρώσεως που είχαν προβάλει οι αναιρεσείουσες χωρίς να αποδώσει το περιεχόμενό του σύμφωνα με τον τρόπο που αυτός είχε διατυπωθεί στο υπόμνημα απαντήσεως. Έβδομος λόγος αναιρέσεως: Οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι η απόρριψη από το Γενικό Δικαστήριο του δεύτερου σκέλους του πέμπτου ισχυρισμού τους σχετικά με παραβάσεις των διαδικαστικών κανόνων εκ μέρους της αναιρεσίβλητης αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όγδοος λόγος αναιρέσεως: Οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι η εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου απόρριψη του έκτου λόγου ακυρώσεως που είχαν προβάλει σχετικά με εσφαλμένη κρίση της αναιρεσίβλητης επί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και παράβαση του άρθρου 5, παράγραφος 1, ΣΕΕ, αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ( 1 ) ΕΕ 2017, C 69, σ. 2. ( 2 ) ΕΕ 2008, C 82, σ. 1. Υπόθεση C- Αναίρεση που άσκησε στις 19 Νοεμβρίου 2019 ο DK κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-217/18, DK κατά ΕΥΕΔ (Υπόθεση C-851/19 P) (2020/C 68/32) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Αναιρεσείων: DK (εκπρόσωποι: S. Orlandi, T. Martin, avocats) Αντίδικος κατ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

39 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/31 Αιτήματα Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο: να αναιρέσει την απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση DK κατά ΕΥΕΔ (T-217/18) να ακυρώσει την απόφαση της 23ης Μαΐου 2017 με την οποία επιβλήθηκε πειθαρχική κύρωση στον αναιρεσείοντα να καταδικάσει την ΕΥΕΔ στα δικαστικά έξοδα της παρούσας και της πρωτοβάθμιας διαδικασίας. Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα Ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της αποφάσεως της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 (υπόθεση T-217/18) με την οποία το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως την οποία είχε ασκήσει και τον καταδίκασε στα δικαστικά έξοδα. Ο αναιρεσείων προβάλλει, συναφώς, έναν μοναδικό λόγο αναιρέσεως ο οποίος στηρίζεται σε πλάνη περί το δίκαιο (σκέψεις 28 έως 53 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως), καθόσον το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε το άρθρο 10, στοιχείο β', του παραρτήματος IX του ΚΥΚ υπό την έννοια ότι μπορεί, βάσει του άρθρου αυτού, να συνεκτιμήσει την ήδη αποκατασταθείσα ζημία για να μπορέσει να δικαιολογήσει την επιβολή στον αναιρεσείοντα κύρωσης αυστηρότερης από αυτήν η οποία είχε προταθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο. Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Spetsializiran nakazatelen sad (Βουλγαρία) στις 21 Νοεμβρίου 2019 Ποινική διαδικασία κατά Ivan Gavanozov (Υπόθεση C-852/19) (2020/C 68/33) Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική Αιτούν δικαστήριο Spetsializiran nakazatelen sad Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά Ivan Gavanozov Προδικαστικό ερώτημα Είναι συμβατή με το άρθρο 14, παράγραφοι 1 έως 4, το άρθρο 1, παράγραφος 4, και τις αιτιολογικές σκέψεις 18 και 22 της οδηγίας 2014/41 ( 1 ), καθώς και με το άρθρο 47 και το άρθρο 7 του Χάρτη, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει ένδικο μέσο που να καθιστά δυνατή την προσβολή ευρωπαϊκής εντολής έρευνας με αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευνας, την κατάσχεση αντικειμένων και την εξέταση μάρτυρα; Είναι, υπό αυτές τις περιστάσεις, δυνατή η έκδοση ευρωπαϊκής εντολής έρευνας; ( 1 ) Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ 2014, L 130, σ. 1).

40 C 68/32 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Apelativen sad Varna (Βουλγαρία) στις 26 Νοεμβρίου 2019 Ποινική διαδικασία κατά TS (Υπόθεση C-863/19) (2020/C 68/34) Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική Αιτούν δικαστήριο Apelativen sad Varna Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά TS Προδικαστικά ερωτήματα 1) Τυγχάνουν η οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ 2014, L 127, σ. 39, και διορθωτικό ΕΕ 2014, L 138, σ. 114), και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμογής επί ποινικού αδικήματος που συνίσταται σε κατοχή ναρκωτικών με σκοπό τη διάθεσή τους και το οποίο έχει διαπραχθεί από Βούλγαρο υπήκοο εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το δε τυχόν οικονομικό όφελος έχει επίσης πραγματοποιηθεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και βρίσκεται εκεί; 2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Ποια είναι η έννοια της φράσεως «οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα [...] έμμεσα από ποινικά αδικήματα» κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας; Επιπλέον, δύναται να αποτελεί τέτοιου είδους προϊόν εγκλήματος χρηματικό ποσό που δεσμεύτηκε και δημεύτηκε σε οικία όπου κατοικεί το πρόσωπο που καταδικάσθηκε και η οικογένειά του καθώς και σε όχημα που οδηγεί ο καταδικασθείς; 3) Έχει το άρθρο 2 της οδηγίας την έννοια ότι αποκλείει ρύθμιση, όπως εκείνη του άρθρου 53, παράγραφος 2, του ποινικού κώδικα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία δεν προβλέπει τη δήμευση «οικονομικ[ών] πλεονεκτημ[άτων] προερχόμεν[ων] [...] έμμεσα από ποινικά αδικήματα»; 4) Έχει το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό σε εθνική ρύθμιση όπως εκείνη του άρθρου 306, παράγραφος 1, σημείο 1, του κώδικα ποινικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία προβλέπει δυνατότητα δημεύσεως χρηματικού ποσού το οποίο υποστηρίζεται ότι ανήκει σε άλλο πρόσωπο πλην του δράστη, χωρίς να παρέχεται στο εν λόγω τρίτο πρόσωπο η δυνατότητα να μετέχει στη δίκη ως διάδικος και να έχει άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη; Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 26 Νοεμβρίου 2019 NH κατά Deutsche Lufthansa AG (Υπόθεση C-864/19) (2020/C 68/35) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Αιτούν δικαστήριο Landgericht Köln

41 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/33 Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Εκκαλών: NH Εφεσίβλητη: Deutsche Lufthansa AG Με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 9ης Ιανουαρίου 2020 η υπόθεση διαγράφηκε από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου. Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Brně (Τσεχική Δημοκρατία) στις 4 Δεκεμβρίου 2019 Tesco Stores ČR a.s. κατά Ministerstvo zemědělství (Υπόθεση C-881/19) (2020/C 68/36) Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική Αιτούν δικαστήριο Krajský soud v Brně Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Προσφεύγουσα: Tesco Stores ČR a.s. Καθού: Ministerstvo zemědělství Προδικαστικό ερώτημα Έχουν οι κανόνες που προκύπτουν από το παράτημα VII, μέρος Ε, σημείο 2, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 ( 1 ), την έννοια ότι, στην περίπτωση τροφίμου προοριζόμενου για τον τελικό καταναλωτή στη Δημοκρατία της Τσεχίας, μπορεί ένα σύνθετο συστατικό μνημονευόμενο στο παράρτημα Ι, μέρος Α, σημείο 2, στοιχείο γ', της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ( 2 ), να αναφέρεται στη σύνθεση του προϊόντος χωρίς περιγραφή της σύνθεσής του αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ονομασία του εν λόγω σύνθετου συστατικού αντιστοιχεί επακριβώς στην τσεχική απόδοση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2000/36/ΕΚ; ( 1 ) ΕΕ 2011, L 304, σ. 18. ( 2 ) ΕΕ 2000, L 197, σ. 19.

42 C 68/34 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Αναίρεση που άσκησε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 η European Federation of Public Service Unions (EPSU) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 24 Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση T-310/18, EPSU και Goudriaan κατά Επιτροπής (Υπόθεση C-928/19 P) (2020/C 68/37) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Αναιρεσείουσα: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (εκπρόσωποι: R. Arthur, Solicitor, K. Apps, Barrister) Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Jan Willem Goudriaan Αιτήματα Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο: να κάνει δεκτή την αίτηση αναιρέσεως να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2018 να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η αναιρεσείουσα στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας και της ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου διαδικασίας. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι η παρούσα αίτηση αναιρέσεως πρέπει να γίνει δεκτή, διότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο. Πρώτος λόγος αναιρέσεως: Οι οδηγίες οι οποίες υιοθετούνται μέσω αποφάσεως του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 155, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ έχουν νομοθετικό χαρακτήρα Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη, καθόσον έκρινε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 154 και 155 ΣΛΕΕ δεν μπορούν να θεσπιστούν νομοθετικές πράξεις. α. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 154, παράγραφοι 2 έως 4, και 155 ΣΛΕΕ αναπτύσσουν τα ίδια αποτελέσματα με εκείνα των λοιπών οδηγιών. β. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν περιόρισε τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων ούτε μετέβαλε τη φύση των μέτρων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 154 και 155 ΣΛΕΕ. γ. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται με οδηγία μέσω αποφάσεως του Συμβουλίου εξακολουθούν να έχουν νομοθετικό χαρακτήρα. δ. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται με οδηγία μέσω αποφάσεως του Συμβουλίου συνιστούν νομοθετικές πράξεις. ε. Επικουρικώς, αν (όπερ δεν ισχύει) οι οδηγίες που υιοθετούνται μέσω αποφάσεως του Συμβουλίου δεν συνιστούν νομοθετικές πράξεις: i. Αποτελούν ένα είδος lex specialis με, κατ ουσίαν, νομοθετικό και όχι εκτελεστικό χαρακτήρα. ii. Μπορούν να αναπτύσσουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με εκείνα τα οποία ανέπτυσσαν πριν το Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε, επομένως, σε πλάνη, καθόσον απέρριψε τον πρώτο λόγο ακυρώσεως της αναιρεσείουσας.

43 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/35 Δεύτερος λόγος αναιρέσεως: ερμηνεία των άρθρων ΣΛΕΕ Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη κατά τη γραμματική, συστηματική και τελολογική ερμηνεία των άρθρων 154 και 155, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ. α. Η ερμηνεία του άρθρου 155, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ στην οποία προέβη το Γενικό Δικαστήριο δεν είναι σύμφωνη με τη ρητή διατύπωση του άρθρου αυτού. β. Το Γενικό Δικαστήριο θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει ότι, στις περιπτώσεις που οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων συνάπτουν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων η οποία δεν είναι παράνομη, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προτείνει την εν λόγω συμφωνία στο Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 155, παράγραφος 2, εδάφιο β', ΣΛΕΕ. γ. Το Γενικό Δικαστήριο θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει ότι η επιλογή της μεθόδου εφαρμογής των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων γίνεται από τους κοινωνικούς εταίρους και όχι από την Επιτροπή. δ. Το Γενικό Δικαστήριο θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει ότι, ενώ το Συμβούλιο έχει, βάσει του άρθρου 155, παράγραφος 2, εδάφιο β', ΣΛΕΕ το δικαίωμα να αποφασίσει να μην εκδώσει απόφαση, η Επιτροπή δεν έχει αντίστοιχη εξουσία. ε. Το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένως τη θεσμική ισορροπία των άρθρων 154 και 155 ΣΛΕΕ, καθόσον επέκτεινε τις εξουσίες της Επιτροπής πέραν αυτών που αναφέρονται ρητώς στα εν λόγω άρθρα και ερμήνευσε εσφαλμένως τις συνέπειες των άρθρων 13 και 17 ΣΕΕ. στ. Η ερμηνεία του Γενικού Δικαστηρίου αντιβαίνει στο όλο πλαίσιο του Τίτλου Χ της ΣΛΕΕ σχετικά με την κοινωνική πολιτική και στο άρθρο 28 του ΧΘΔ της ΕΕ. ζ. Το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένως την απόφασή του στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παραχωρώντας στην Επιτροπή ευρύτερη εξουσία πολιτικής εκτιμήσεως από αυτή της οποίας πράγματι απολαύει, βάσει ορθής ερμηνείας της αποφάσεως εκείνης. η. Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη σχετικά με την εκτίμηση του ρόλου του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 154 και 155 ΣΛΕΕ. Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε, επομένως, σε πλάνη, καθόσον απέρριψε τον πρώτο λόγο ακυρώσεως της αναιρεσείουσας. Τρίτος λόγος αναιρέσεως: Ακροθιγής έλεγχος της αποφάσεως της Επιτροπής Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλμα, καθόσον έκρινε ότι η Επιτροπή διέθετε ευρεία εξουσία πολιτικής εκτιμήσεως κατά τη λήψη της αποφάσεώς της. Με τον τρόπο αυτό, το Γενικό Δικαστήριο: α. ερμήνευσε εσφαλμένως τα άρθρα 154 και 155 ΣΛΕΕ και τη φύση της διαδικασίας των κοινωνικών εταίρων, και β. υπέπεσε σε σφάλμα, καθόσον επιχείρησε παραλληλισμούς με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε, επομένως, σε πλάνη καθόσον απέρριψε τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως της αναιρεσείουσας. Τέταρτος λόγος αναιρέσεως: κρίση επί της αιτιολογίας που περιέχεται στην απόφαση της Επιτροπής Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη, καθόσον έκρινε ότι η συνοπτική αιτιολογία η οποία περιέχεται στην απόφαση της Επιτροπής είναι νόμιμη. α. Η αιτιολογία η οποία εκτέθηκε από την Επιτροπή στο έγγραφό της πάσχει νομικά και ουσιαστικά σφάλματα. β. Η Επιτροπή δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απέκλινε από τις διαβεβαιώσεις που είχε παράσχει σε προγενέστερη αλληλογραφία και στις δημοσιευθείσες ανακοινώσεις της. γ. Η αιτιολογία η οποία εκτίθεται στο έγγραφο της Επιτροπής δεν είναι η ίδια με εκείνη την οποία διατύπωσε στο υπόμνημα αντικρούσεως και στην επ ακροατηρίου συζήτηση. Η αιτιολογία εκείνη ενείχε επίσης νομικά και ουσιαστικά σφάλματα. Η Επιτροπή δεν ενήργησε σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΧΘΔ της ΕΕ.

44 C 68/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Ostravě (Τσεχική Δημοκρατία) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 Samohýl group a.s. κατά Generální ředitelství cel (Υπόθεση C-941/19) (2020/C 68/38) Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική Αιτούν δικαστήριο Krajský soud v Ostravě Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Προσφεύγουσα: Samohýl group a.s. Καθής: Generální ředitelství cel Προδικαστικό ερώτημα Πρέπει το προϊόν με την ονομασία «Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži spot-on pro kočky» (Bob Martin Clear 50 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για γάτες), διατιθέμενο σε δοσομετρικά φιαλίδια (0,5 ml), το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία φιπρονίλη (50 mg ανά φιαλίδιο) και τα έκδοχα βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη E 320, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο E 321, βενζυλική αλκοόλη και μονοαιθυλαιθέρα της διαιθυλενογλυκόλης, να καταταγεί στην κλάση 3004 ή στην κλάση 3808 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας του Δασμολογίου; Υπόθεση C- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 MG κατά HH (Υπόθεση C-946/19) (2020/C 68/39) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Αιτούν δικαστήριο Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Εκκαλούσα: MG Εφεσίβλητος: HH Προδικαστικά ερωτήματα 1) Παρέχεται, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 ( 1 ) [«κανονισμός Βρυξέλλες Ι (αναδιατύπωση)»], απευθείας σε πρόσωπο που έχει την κατοικία του σε κράτος μέλος δικαίωμα δυνάμενο να προβληθεί ενώπιον δικαστηρίου;

45 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/37 2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως: α) Υφίσταται, σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος αυτού λόγω της εις βάρος του ως άνω προσώπου ασκήσεως αγωγής σε τρίτο κράτος, υποχρέωση του κράτους μέλους να παράσχει ένδικο βοήθημα, περιλαμβανομένης της εκδόσεως anti-suit injunction [διατάξεως απαγορεύουσας την άσκηση αγωγής ή τη συνέχιση της εκδικάσεώς της]; β) Περιλαμβάνει η υποχρέωση αυτή την περίπτωση κατά την οποία η βάση της αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων του τρίτου κράτους δεν μπορεί να προβληθεί βάσει του εφαρμοστέου δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους; ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1). Υπόθεση C-2/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court of Justice (Queen s Bench Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 6 Ιανουαρίου 2020 Daimler AG κατά Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA (Υπόθεση C-2/20) (2020/C 68/40) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Αιτούν δικαστήριο High Court of Justice (Queen s Bench Division) Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης Ενάγουσα: Daimler AG Εναγόμενες: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA Προδικαστικά ερωτήματα 1) Είναι τα εθνικά δικαστήρια αρμόδια να αποφαίνονται επί αξιώσεων αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 85 της Συνθήκης ΕΟΚ όταν η εξεταζόμενη συμπεριφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών αποκλειστικά μεταξύ λιμένων εκτός της ΕΟΚ/ΕΚ κατά τη χρονική περίοδο πριν από την 1η Μαΐου 2004 και το εθνικό δικαστήριο δεν αποτελούσε την αρμόδια αρχή στο οικείο κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 88 της Συνθήκης ΕΟΚ/84 της Συνθήκης ΕΚ; 2) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, είναι τα εθνικά δικαστήρια αρμόδια να αποφαίνονται επί αξιώσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλασσίων μεταφορών αποκλειστικά μεταξύ λιμένων κρατών που δεν αποτελούν μέλη της ΕΟΚ/ΕΚ κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 18ης Οκτωβρίου 2006;

46 C 68/38 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2020 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-11/20) (2020/C 68/41) Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Α. Μπουχάγιαρ και Θ. Ραμόπουλος) Καθής: Ελληνική Δημοκρατία Αιτήματα: Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο: να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία μη λαμβάνοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής της 7 ης Δεκεμβρίου 2011 στην υπόθεση SA σχετικά με τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατά τα έτη 2008 και 2009 ή, εν πάση περιπτώσει, μην ενημερώνοντας επαρκώς την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 3, και 4 της εν λόγω απόφασης καθώς και από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να καταδικάσει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7 ης Δεκεμβρίου 2011 στην υπόθεση SA.28864, η Ελληνική Δημοκρατία όφειλε να ανακτήσει εντός τεσσάρων μηνών τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατά τα έτη 2008 και 2009, καθώς και να ενημερώσει επαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό το σκοπό. Ωστόσο, η Ελληνική Δημοκρατία δεν ανέκτησε τις εν λόγω ενισχύσεις, ως όφειλε. Επίσης, η Ελληνική Δημοκρατία συνεχίζει να μην έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει ενημερώσει επαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχετικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης. Υπόθεση C- Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Giovanni Martina κατά Ryanair DAC, πρώην Ryanair Ltd (Υπόθεση C-369/18) ( 1 ) (2020/C 68/42) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 285 της

47 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/39 Υπόθεση C- Διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Δικαστηρίου της 1ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Najvyšší súd Slovenskej republiky (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Ποινική διαδικασία κατά YX (Υπόθεση C-495/18) ( 1 ) (2020/C 68/43) Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβακική Ο πρόεδρος του τετάρτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 352 της Υπόθεση C- Διάταξη του προέδρου του ενάτου τμήματος του Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Conseil d État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Fédération des fabricants de cigares κατά Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé (Υπόθεση C-517/18) ( 1 ) (2020/C 68/44) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Ο πρόεδρος του ενάτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 364 της Υπόθεση C- Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 Duferco Long Products SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση C-738/18 P) ( 1 ) (2020/C 68/45) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 35 της

48 C 68/40 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση C- Διάταξη του προέδρου του ενάτου τμήματος του Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Υπόθεση C-60/19 P) ( 1 ) (2020/C 68/46) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Ο πρόεδρος του ενάτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 93 της Υπόθεση C- Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Juzgado Contencioso-Administrativo no2 de Ourense (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] FA κατά Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Υπόθεση C-240/19) ( 1 ) (2020/C 68/47) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 238 της Υπόθεση C- Διάταξη του προέδρου του έκτου τμήματος του Δικαστηρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Općinski sud u Zadru (Κροατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] R. D., A. D. κατά Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg egen (Υπόθεση C-277/19) ( 1 ) (2020/C 68/48) Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική Ο πρόεδρος του έκτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 187 της

49 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/41 Υπόθεση C- Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Erding (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] E. M., M. S. κατά Eurowings GmbH (Υπόθεση C-414/19) ( 1 ) (2020/C 68/49) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 295 της

50 C 68/42 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Υπόθεση T- Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 Iberpotash κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-257/18) ( 1 ) (Κρατικές ενισχύσεις Εξορυκτικός κλάδος Μέτρο με το οποίο, αφενός, μειώνονται οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης και, αφετέρου, πραγματοποιείται δημόσια επένδυση για την αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης προς διασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος Απόφαση που κηρύσσει την ενίσχυση εν μέρει ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και διατάσσει την ανάκτησή της Έννοια της ενίσχυσης Πλεονέκτημα Μεταφορά κρατικών πόρων Επιλεκτικός χαρακτήρας Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη Ασφάλεια δικαίου Υπολογισμός του ύψους της ενίσχυσης) (2020/C 68/50) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Iberpotash, SA (Súria, Ισπανία) (εκπρόσωποι: N. Niejahr και B. Hoorelbeke, δικηγόροι) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Luengo και D. Recchia) Αντικείμενο Προσφυγή δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση της απόφασης (ΕΕ) 2018/118 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2017, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA (2016/C) (πρώην 2015/NN) (πρώην 2012/CP) την οποία χορήγησε η Ισπανία υπέρ της Iberpotash (ΕΕ 2018, L 28, σ. 25). Διατακτικό Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Καταδικάζει την Iberpotash, SA στα δικαστικά έξοδα. ( 1 ) ΕΕ C 221 της Υπόθεση T- Προσφυγή-αγωγή της 7ης Νοεμβρίου 2019 Ungureanu κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-753/19) (2020/C 68/51) Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική Διάδικοι Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Simeda Ungureanu (Cluj-Napoca, Ρουμανία) (εκπρόσωπος: R. Chiriță, δικηγόρος) Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

51 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/43 Αιτήματα Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να διαπιστώσει ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη να της καταβάλει το ποσό των ευρώ λόγω ηθικής βλάβης να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη να άρει στο μέλλον τις υπάρχουσες παραλείψεις. Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα-ενάγουσα υποστηρίζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης της Επιτροπής λόγω της παραλείψεώς της να υποχρεώσει το ρουμανικό κράτος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον σεβασμό του δικαιώματος στη ζωή των πολιτών της, στο μέτρο που το ρουμανικό κράτος δεν θέσπισε νομοθεσία που να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη για τα πρόσωπα που βρίσκονται σε ιδιαίτερη κατάσταση και για τα οποία είναι ζωτικής σημασίας η χορήγηση φαρμάκων για θεραπευτικές ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (φάρμακο χωρίς άδεια κυκλοφορίας). Υπόθεση T- Προσφυγή της 13ης Δεεμβρίου 2019 Ελλάδα κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-850/19) (2020/C 68/52) Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωποι:e. Τσαούση, E. Λευθεριώτου και A. Βασιλοπούλου) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρωθεί η εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2019) 7094 τελικό, της 7 ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τα μέτρα SA (2016/C) (πρώην 2015/NN) (πρώην 2014/CP) που εφήρμοσε η Ελληνική Δημοκρατία με τη μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου και εγγυήσεων που συνδέονται με τις πυρκαγιές του 2007, η οποία αφορά μόνο το γεωργικό τομέα και να καταδικαστεί η καθής στη δικαστική δαπάνη. Ισχυρισμοί/Λόγοι και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής, η προσφεύγουσα προβάλλει τρεις λόγους ακυρώσεως 1. Πρώτος λόγος αντλούμενος από την ανυπαρξία ενισχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ: εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες κρατικές ενισχύσεις είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, πλάνη περί τα πράγματα, έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλομένης και παράβαση από την Επιτροπή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

52 C 68/44 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεύτερος λόγος αντλούμενος από το ότι οι επίδικες ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, διότι συνιστούν επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 2, στοιχείο β), ΣΛΕΕ, πλάνη περί τα πράγματα και έλλειψη αιτιολογίας. 3. Τρίτος λόγος αντλούμενος από το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκδοθεί καθ υπέρβαση της κατά χρόνο αρμοδιότητας της Επιτροπής, όπως αυτή περιορίζεται από το άρθρο 17 του Κανονισμού 2015/1589 ( 1 ) και από το προϊσχύσαν άρθρο 15 του Κανονισμού 659/1999 ( 2 ), άλλως, κατά παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου, του εύλογου χρόνου της διαδικασίας, των δικαιωμάτων άμυνας και της χρηστής διοίκησης. Η εντολή ανάκτησης αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας του δικαίου. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕ 2015, L 248, σ. 9) ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕΕ 1999, L 83, σ. 1) Υπόθεση T- Προσφυγή της 16ης Δεκεμβρίου 2019 Albéa Services κατά EUIPO dm-drogerie markt (ALBÉA) (Υπόθεση T-852/19) (2020/C 68/53) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Albéa Services (Gennevilliers, Γαλλία) (εκπρόσωπος: J.-H. de Mitry, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Καρλσρούη, Γερμανία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Αίτηση επέκτασης της προστασίας της διεθνούς καταχώρισης του εικονιστικού σήματος ALBÉA στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπ αριθ αίτηση επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση R 1480/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία ακύρωσε την πρώτη απόφαση του τμήματος προσφυγών, στον βαθμό που απέρριψε την ανακοπή υπ αριθ. B κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος της προσφεύγουσας στο όνομα της Albéa Services για όλα τα προϊόντα στις κλάσεις 3, 8 και 21 και για μέρος των προϊόντων των κλάσεων 16 και 20 επικουρικώς, να ακυρώσει εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία ακύρωσε την πρώτη απόφαση του τμήματος προσφυγών, στον βαθμό που απέρριψε την ανακοπή υπ αριθ. B κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος της προσφεύγουσας στο όνομα της Albéa Services για όλα τα προϊόντα στις κλάσεις 3, 8 και 21 και για μέρος των προϊόντων των κλάσεων 16 και 20 και να αναπέμψει την υπόθεση στο τμήμα προσφυγών να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

53 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/45 Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Ryanair και Laudamotion κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-866/19) (2020/C 68/54) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσες: Ryanair DAC (Swords, Ιρλανδία), Laudamotion GmbH (Schwechat, Αυστρία) (εκπρόσωποι: E. Vahida και I. Metaxas- Maranghidis, δικηγόροι) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήματα Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Με την προσφυγή τους οι προσφεύγουσες ζητούν από το Δικαστήριο να ακυρώσει την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1585 ( 1 ) της Επιτροπής. Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγουσες προβάλλουν έξι λόγους ακυρώσεως. Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η Επιτροπή, με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1585, παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει και παραβίασε την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών διότι δεν εξέτασε αν συντρέχει υπέρτερο γενικό συμφέρον που θα δικαιολογούσε τον περιορισμό της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τον οποίον εισήγαγαν οι κανόνες κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας για τους αερολιμένες Schiphol και Lelystad. Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται επικουρικώς ότι η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1585 της Επιτροπής αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) διότι η συμφόρηση του αερολιμένα Schiphol και το υπέρτερο όφελος από τις πτήσεις μετεπιβίβασης στην ενίσχυση των οποίων στοχεύουν οι κανόνες κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας δεν αποδεικνύονται. Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1585 της Επιτροπής αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 λόγω διακρίσεων τις οποίες εισήγαγαν οι κανόνες κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας δίχως να συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι προς τούτο. Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1585 της Επιτροπής αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 λόγω του ότι οι κανόνες κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας δεν συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας και λόγω του ότι η Επιτροπή παρέλειψε να εξετάσει την ύπαρξη λιγότερο επαχθών μέσων.

54 C 68/46 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του κανονισμού (ΕΟΚ) 95/93 ( 3 ) του Συμβουλίου λόγω παράλειψης της Επιτροπής να εξετάσει αν για τον χαρακτηρισμό του αερολιμένα Lelystad ως συντονισμένου αερολιμένα τηρήθηκε η προβλεπόμενη στον ως άνω κανονισμό διαδικασία και λόγω της σύνδεσης χρονοθυρίδων (slots) και προορισμών, καθώς και λόγω αντίθεσης προς τις γενικές αρχές που διέπουν τον κανονισμό (ΕΟΚ) 95/93. Με τον έκτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου 19, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 λόγω παράλειψης της Επιτροπής να εξετάσει αν πληρούται η προϋπόθεση κατά την οποία οι αερολιμένες παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες στους αερομεταφορείς και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τις εμπορικές τους δυνατότητες. ( 1 ) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1585 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στους αερολιμένες Schiphol του Άμστερνταμ και Lelystad του Άμστερνταμ (ΕΕ 2019, L 246, σ. 24). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ 2008, L 293, σ. 3). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (ΕΕ 1993, L 14, σ. 1). Υπόθεση T- Προσφυγή-αγωγή της 20ής Δεκεμβρίου 2019 RA κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπόθεση T-867/19) (2020/C 68/55) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Προσφεύγων-ενάγων: RA (εκπρόσωποι: S. Orlandi και T. Martin, δικηγόροι) Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Αιτήματα Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου 2019, η οποία ελήφθη προς εκτέλεση της απόφασης της 8ης Νοεμβρίου 2018, RA κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου (T-874/16, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2018:757), και με την οποία ο προσφεύγων-ενάγων δεν προήχθη στον βαθμό AD 11 κατά την περίοδο προαγωγών 2016 να υποχρεώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να του καταβάλει ποσό ύψους ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη να καταδικάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στα δικαστικά έξοδα. Λόγοι και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει τέσσερις λόγους. 1. Ο πρώτος λόγος αφορά ανεπάρκεια της αιτιολογίας που δόθηκε με την απάντηση περί απόρριψης της διοικητικής ένστασης, καθόσον δεν εκτίθεται ο κρίσιμος και ατομικός λόγος που θα δικαιολογούσε τη μη προαγωγή του προσφεύγοντος-ενάγοντος. 2. Ο δεύτερος λόγος αφορά παράβαση του άρθρου 45 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον δεν έγινε ουσιαστική συγκριτική εξέταση των προσόντων όλων των προαγώγιμων υπαλλήλων. Συγκριμένα, αφενός, προβαίνοντας σε «συνολική» εκτίμηση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων, η ΑΔΑ δεν πραγματοποίησε τη συγκριτική αξιολόγηση επί ίσοις όροις. Αφετέρου, εφάρμοσε παρατύπως το κριτήριο της χρήσης γλωσσών. 3. Ο τρίτος λόγος αφορά διάφορα πρόδηλα σφάλματα εκτιμήσεως τα οποία ενέχει η προσβαλλόμενη απόφαση.

55 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/47 4. Ο τέταρτος λόγος αφορά παράβαση της υποχρέωσης λήψης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, των μέτρων που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης, παράβαση που προκάλεσε σημαντική ηθική βλάβη στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, η οποία πρέπει, ως εκ τούτου, να ικανοποιηθεί. Υπόθεση T- Προσφυγή της 20ής Δεκεμβρίου 2019 Nouryon Industrial Chemicals κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-868/19) (2020/C 68/56) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσες: Nouryon Industrial Chemicals BV (Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες), Knoell NL BV (Maarssen, Κάτω Χώρες), Grillo-Werke AG (Duisburg, Γερμανία), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (εκπρόσωποι: R. Cana, G. David, δικηγόροι, και Z. Romata, Solicitor) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήματα Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο: να κρίνει την προσφυγή τους παραδεκτή και βάσιμη να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας και να λάβει οποιοδήποτε άλλο ή περαιτέρω μέτρο απαιτείται κατά την κρίση του. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Με το δικόγραφο της προσφυγής τους, οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης της καταχώρισης του διμεθυλαιθέρα, η οποία κοινοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 51, παράγραφος 7, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων ( 1 ). Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγουσες προβάλλουν εννέα λόγους ακυρώσεως. 1. Στο πλαίσιο του πρώτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής ενήργησε καθ υπέρβαση των εξουσιών της και ότι παρέβη το άρθρο 51, παράγραφος 7, του κανονισμού REACH ( 2 ), καθόσον, ενώ το άρθρο 51, παράγραφος 7, του κανονισμού REACH επιτρέπει στην Επιτροπή να λαμβάνει απόφαση μόνο στην περίπτωση που η επιτροπή των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (στο εξής: ο «Οργανισμός») «δεν μπορέσει να καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία», η Επιτροπή έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση προκειμένου να καλυφθούν θέματα ως προς τα οποία η επιτροπή των κρατών μελών είχε ήδη καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία. 2. Στο πλαίσιο του δευτέρου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και ότι παρέβη το άρθρο 13, παράγραφος 3, του κανονισμού REACH, διότι η δοκιμή διμεθυλαιθέρα (στο εξής: η «ουσία») στις συγκεντρώσεις τις οποίες προβλέπει η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι τεχνικώς εφικτή και αντιβαίνει προς τις μεθόδους δοκιμών που ορίζονται από μέτρα δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 3, του κανονισμού REACH. 3. Στο πλαίσιο του τρίτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, καθόσον ζήτησε τη διεξαγωγή δοκιμών από τις οποίες δεν μπορούν να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με την ουσία. 4. Στο πλαίσιο του τέταρτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και ότι παρέβη τα οριζόμενα στη στήλη 2, του σημείου 8.7.3[.], του παραρτήματος X, του κανονισμού REACH, καθόσον ζήτησε την προσθήκη κοόρτης 2A/2B στη διευρυμένη μελέτη τοξικότητας για την αναπαραγωγή σε μία γενεά.

56 C 68/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο πλαίσιο του πέμπτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής ενήργησε καθ υπέρβαση των εξουσιών της και ότι παρέβη τα οριζόμενα στη στήλη Ι, του σημείου , του παραρτήματος X, του κανονισμού REACH, καθώς και το άρθρο 25 του κανονισμού REACH, καθόσον ζήτησε τη διεξαγωγή μελέτης για τον προσδιορισμό του εύρους των δόσεων. 6. Στο πλαίσιο του έκτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής ενήργησε καθ υπέρβαση των εξουσιών της, καθώς και ότι παρέβη το άρθρο 41, του κανονισμού REACH και το παράρτημα XI του ίδιου κανονισμού, καθόσον δεν επέτρεψε στις προσφεύγουσες να θεραπεύσουν τη φερόμενη παράβαση των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό REACH, διότι, ενώ θα μπορούσε να τους ζητηθεί να προσαρμόσουν τις πληροφορίες τις οποίες είχαν υποβάλει ώστε να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις δοκιμές, τους ζητήθηκε η εκ νέου διεξαγωγή των δοκιμών. 7. Στο πλαίσιο του εβδόμου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής ενήργησε καθ υπέρβαση των εξουσιών της και ότι παρέβη το άρθρο 41 του κανονισμού REACH, καθόσον με την προσβαλλόμενη απόφαση διατύπωσε κρίση ως προς την πιθανή συγκριτική προσαρμογή. 8. Στο πλαίσιο του ογδόου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, δεν έλαβε υπόψη κρίσιμες πληροφορίες και παρέβη τα οριζόμενα στη στήλη 2, του σημείου 8.7.2[.], του παραρτήματος IX του κανονισμού REACH, καθόσον ζήτησε τη διεξαγωγή μελέτης τοξικότητας για την προγεννητική ανάπτυξη (PNDT, μέθοδος δοκιμής: EU B.31/OECD TG 414) σε κουνέλια διά της αναπνευστικής οδού. 9. Στο πλαίσιο του ενάτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται ότι η καθής παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας η οποία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παρέβη το άρθρο 25 του κανονισμού REACH, καθόσον (α) ζήτησε τη διεξαγωγή δοκιμών οι οποίες δεν είναι αναγκαίες και κατάλληλες, διότι είναι τεχνικώς αδύνατο να διενεργηθούν με τον τρόπο που ζητήθηκε από την καθής και διότι, όταν διενεργηθούν, δεν θα παράγουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την ουσία, (β) ζήτησε τη διενέργεια μελέτης για τον προσδιορισμό του εύρους των δόσεων η οποία δεν είναι αναγκαία, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η μελέτη θα οδηγούσε στην απώλεια ενός μεγάλου αριθμού ζώων, όπερ αντίκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού REACH και (γ) δεν επέλεξε τη λιγότερο επαχθή λύση. ( 1 ) C(2019) 7336 τελικό. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ 2006 L 396, σ. 1). Υπόθεση T- Προσφυγή-αγωγή της 22ας Δεκεμβρίου 2019 IM κατά ΕΤΕπ (Υπόθεση T-872/19) (2020/C 68/57) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Προσφεύγων-ενάγων: IM (εκπρόσωπος: D. Giabbani, δικηγόρος) Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Αιτήματα Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να κρίνει την προσφυγή-αγωγή του παραδεκτή να κρίνει την προσφυγή-αγωγή του βάσιμη να κρίνει τις αποφάσεις της 3ης Οκτωβρίου 2019 και, αντιστοίχως, της 9ης Οκτωβρίου 2019, παράνομες και καταχρηστικές να υποχρεώσει, για τους ανωτέρω λόγους, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να καταβάλει στον προσφεύγοντα- ενάγοντα το ποσό των ,70 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης και το ποσό των ,40 ευρώ για αποκατάσταση της υλικής του ζημίας ή οποιοδήποτε, ακόμη και υψηλότερο, ποσό εκτιμήσουν κατά ορθή και δίκαιη κρίση το Γενικό Δικαστήριο ή οι εμπειρογνώμονες ότι πρέπει να του επιδικαστεί, πλέον των νομίμων τόκων από την άσκηση της παρούσας προσφυγής-αγωγής έως την ημερομηνία εξοφλήσεως του ποσού να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

57 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/49 Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει τέσσερις λόγους. 1. Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 20 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κατά το οποίο «ο γενικός διευθυντής διορίζεται για περίοδο πέντε ετών κατ ανώτατο όριο και μπορεί να αναδιορίζεται». 2. Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται μη συμμόρφωση προς το περιεχόμενο του εγγράφου διορισμού του προσφεύγοντος-ενάγοντος, της 5ης Μαρτίου 2014, και του σχετικού συμπληρωματικού εγγράφου για τον λόγο ότι από τα έγγραφα αυτά και από την παράταση της θητείας του προσφεύγοντος-ενάγοντος πέραν της 15ης Μαρτίου 2017 προκύπτει συμφωνία η οποία επιτρέπει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα να εργάζεται έως την ηλικία των 67 ετών και πέραν της ηλικίας αυτής. 3. Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται άμεση διάκριση λόγω της ηλικίας του προσφεύγοντος-ενάγοντος. Ο προσφεύγων-ενάγων θεωρεί ότι η επιτροπή προσλήψεων, απορρίπτοντας την υποψηφιότητά του αποκλειστικώς λόγω της ηλικίας του, παραβίασε την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. 4. Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται παραβίαση των απορρήτων και προσωπικών δεδομένων του προσφεύγοντος-ενάγοντος. Ο προσφεύγων-ενάγων υποστηρίζει ότι η επιτροπή προσλήψεων, κάνοντας μνεία του περιεχομένου του εγγράφου διορισμού προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφασή της, αναγνωρίζει ότι έλαβε γνώση ενός εγγράφου το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει στην κατοχή της και το οποίο περιέχει προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος- ενάγοντος. Υπόθεση T- Προσφυγή της 31ης Δεκεμβρίου 2019 UW κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-880/19) (2020/C 68/58) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: UW (εκπρόσωπος: F. Quraishi, δικηγόρος) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να καλέσει τους διαδίκους ενώπιόν του αν το κρίνει αναγκαίο να κρίνει τυπικώς παραδεκτή την υπό κρίση προσφυγή να την κρίνει βάσιμη επί της ουσίας να μεταρρυθμίσει ή, άλλως, να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απορριπτική απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2019 που ελήφθη από [εμπιστευτικό] ( 1 ) ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ), να κρίνει την ένσταση N o R/352/19 της 27ης Μαΐου 2019 βάσιμη και κατά συνέπεια να μεταρρυθμίσει ή, άλλως, να ακυρώσει την αρχική απόφαση που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2019, λόγω ακυρότητας της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως, λόγω παράτυπης σύγκλησης της επιτροπής αναπηρίας, λόγω τυπικής πλημμέλειας, λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης, λόγω εσφαλμένης αιτιολογίας, άλλως λόγω έλλειψης αιτιολογίας, λόγω υπέρβασης εξουσίας, λόγω κατάχρησης εξουσίας ή για κάθε άλλο λόγο κρίνει βάσιμο να διατάξει κατά συνέπεια την επανένταξη της προσφεύγουσας στην τελευταία θέση εργασίας που κατείχε στην [εμπιστευτικό], άλλως δε σε ανάλογη θέση εργασίας, καθώς και να αποκατασταθεί αναδρομικώς στο σύνολο των δικαιωμάτων της

58 C 68/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατάξει κάθε νόμιμο μέτρο και μέτρο διεξαγωγής αποδείξεων, μεταξύ άλλων ιατρική πραγματογνωμοσύνη από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα ιατρό προκειμένου αυτός να αξιολογήσει αν η κατάσταση της υγείας της προσφεύγουσας της επιτρέπει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της τελευταίας θέσης εργασίας που κατείχε στην [εμπιστευτικό], άλλως στα καθήκοντα κάθε άλλης θέσης εργασίας στην Επιτροπή που αντιστοιχεί στον βαθμό και στα προσόντα της, άλλως στα καθήκοντα κάθε άλλης θέσης εργασίας στην Επιτροπή που αντιστοιχεί στις δυνάμεις και στις ικανότητές της να καταδικάσει την ΑΔΑ στο σύνολο των δικαστικών εξόδων και στα έξοδα πραγματογνωμοσύνης να δεχθεί την επιφύλαξη της προσφεύγουσας ως προς κάθε άλλο δικαίωμά της, ισχυρισμό της, αξίωσή της ή ένδικο βοήθημά της. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τέσσερις λόγους ακυρώσεως. 1. Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται πλημμέλεια της απόφασης της ΑΔΑ της 27ης Φεβρουαρίου 2019, η οποία μνημονεύει εσφαλμένως μια απόφαση της ΑΔΑ της 31ης Μαρτίου 2016 περί συγκλήσεως της επιτροπής αναπηρίας, ενώ η επιτροπή αυτή συγκλήθηκε στις 26 Ιουνίου 2018, με αποτέλεσμα η απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου 2019 να βαρύνεται με πλημμέλεια και για τον λόγο αυτό να πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή να ακυρωθεί. 2. Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράτυπη σύγκληση της επιτροπής αναπηρίας κατόπιν της ανάκλησης της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 με την απόφαση της ΑΔΑ της 30ής Απριλίου Ειδικότερα, μετά την ανάκληση της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017, με την οποία αναγνωρίστηκε η μόνιμη ολική αναπηρία της προσφεύγουσας, η τελευταία έπρεπε να υποβληθεί σε εξέταση από την ιατρική υπηρεσία. Ωστόσο, τούτο δεν συνέβη, η δε πλημμέλεια αυτή συνεπάγεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή να ακυρωθεί. 3. Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράτυπη σύγκληση της επιτροπής αναπηρίας στις 26 Ιουνίου 2018 διότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις σύγκλησης, ιδίως η προϋπόθεση που αφορά τη διάρκεια της περιόδου ασθενείας πριν από τη σύγκληση της επιτροπής αυτής. 4. Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράνομη σύνθεση της επιτροπής αναπηρίας και αβάσιμο των συναχθέντων συμπερασμάτων. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι ο ιατρός [εμπιστευτικό] την παρενοχλούσε και εκτιμά ότι είναι επομένως αδιανόητο να ανατεθεί σε αυτόν ο έλεγχος της κατάστασης της υγείας της. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι ένα μέλος της επιτροπής αναπηρίας δεν είναι αμερόληπτο συνιστά πλημμέλεια που βαρύνει την απόφαση περί αναγνωρίσεως της αναπηρίας της προσφεύγουσας. ( 1 ) Μη δημοσιοποιούμενα εμπιστευτικά στοιχεία. Υπόθεση T- Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2019 Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!) (Υπόθεση T-882/19) (2020/C 68/59) Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Kerangus Holdings Ltd (Λευκωσία, Κύπρος) (εκπρόσωπος: A. -Ε. Μαλάμη, Δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

59 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/51 Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σήματος, ΑΠΛΑ!, με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του Πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 25 ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 1035/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να γίνει δεκτό το υπ αριθμ / «ΑΠΛΑ! και απεικόνιση» για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνει στις κλάσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43 να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 1 του Κανονισμού Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προβαλλόμενοι λόγοι Παράβαση του Άρθρου 7 παράγραφος 1, στοιχεία (β) και (γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση της αρχής ίσης μεταχείρισης προς όλους τους καταθέτες Ε.Ε. Υπόθεση T- Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2019 Gustopharma Consumer Health κατά EUIPO Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR) (Υπόθεση T-883/19) (2020/C 68/60) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Gustopharma Consumer Health, SL (Μαδρίτη, Ισπανία) (εκπρόσωπος: A. Gómez López, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Helixor Heilmittel GmbH (Rosenfeld, Γερμανία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης HELIX ELIXIR Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 23ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 100/2019-1

60 C 68/52 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να δεχθεί την προσφυγή να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και/ή να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και να διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων να εκδώσει νέα απόφαση δεχόμενο την αίτηση υπ αριθ για την καταχώριση του HELIX ELIXIR ως σήματος της Ένωσης για όλα τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε και να καταδικάσει το EUIPO (και την παρεμβαίνουσα, εάν παραστεί στη διαδικασία) στα δικαστικά έξοδα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 25ης Δεκεμβρίου 2019 Aquind κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-885/19) (2020/C 68/61) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσες: Aquind Ltd (Wallsend, Ηνωμένο Βασίλειο), Aquind Energy Sàrl (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο), Aquind SAS (Ρουέν, Γαλλία) (εκπρόσωποι: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, Solicitors, και E. White, δικηγόρος) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήματα Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει το προσβαλλόμενο μέτρο, δηλαδή τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό, καθόσον αφαιρεί τη γραμμή διασύνδεσης AQUIND από τον ενωσιακό κατάλογο επικουρικώς, να ακυρώσει τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό στο σύνολό του και να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι προσφεύγουσες στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.

61 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/53 Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Με το δικόγραφο της προσφυγής τους, οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγουσες προβάλλουν επτά λόγους ακυρώσεως. 1. Στο πλαίσιο του πρώτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση της υποχρέωσης αιτιολογήσεως σχετικά με την αφαίρεση της γραμμής διασύνδεσης AQUIND από τον ενωσιακό κατάλογο. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέχει υποχρέωση αιτιολογήσεως, ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν περιέχει ούτε παραπέμπει σε κάποια αιτιολογία για την αφαίρεση της γραμμής διασύνδεσης AQUIND από τον ενωσιακό κατάλογο και δεν δόθηκαν εξηγήσεις στις προσφεύγουσες για την αφαίρεση αυτή. 2. Στο πλαίσιο του δεύτερου λόγου ακυρώσεως υποστηρίζεται ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικαστικές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 ( 1 ) (στο εξής: ο κανονισμός ΔΕΔ-E), και προβάλλεται ιδίως παράβαση του άρθρου 5, παράγραφος 8, του εν λόγω κανονισμού. Η κατάρτιση του καταλόγου των έργων κοινού ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού δεν έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό ΔΕΔ-E. 3. Στο πλαίσιο του τρίτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου 10, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας. Η αφαίρεση της γραμμής διασύνδεσης AQUIND από τον ενωσιακό κατάλογο και η έλλειψη αιτιολογίας για την αφαίρεση αυτή αντιβαίνει στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το άρθρο 10, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας για τη δημιουργία σταθερών, δίκαιων και διαφανών συνθηκών και για την εξασφάλιση ίσης και δίκαιης μεταχείρισης στις επενδύσεις. 4. Στο πλαίσιο του τέταρτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται προσβολή του δικαιώματος χρηστής διοίκησης όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά παράβαση του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η απόφαση για την αφαίρεση της γραμμής διασύνδεσης AQUIND από τον ενωσιακό κατάλογο δεν ήταν αμερόληπτη και οι προσφεύγουσες δεν κλήθηκαν σε προηγούμενη ακρόαση πριν από την έκδοση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού. 5. Στο πλαίσιο του πέμπτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης η οποία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ένωσης. Κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, η γραμμή διασύνδεσης AQUIND έτυχε διαφορετικής και λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με εκείνη της οποίας έτυχαν ανάλογα έργα κοινού ενδιαφέροντος (στο εξής: ΕΚΕ), χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την άνιση αυτή μεταχείριση. 6. Στο πλαίσιο του έκτου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας η οποία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ένωσης. Δεδομένου ότι η γραμμή διασύνδεσης AQUIND είναι ΕΚΕ σε στάδιο ανάπτυξης, η άνευ ετέρου αφαίρεσή της από τον ενωσιακό κατάλογο χωρίς να προηγηθεί λεπτομερής σύγκριση με ανάλογα έργα και χωρίς να δοθεί στις προσφεύγουσες η δυνατότητα να επιλύσουν τυχόν προβλήματα, είναι δυσανάλογη. 7. Στο πλαίσιο του εβδόμου λόγου ακυρώσεως προβάλλεται παραβίαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης οι οποίες κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης. Η προσβαλλόμενη πράξη θίγει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των προσφευγουσών, διότι μπορούσαν ευλόγως να αναμένουν ότι η επίμαχη γραμμή διασύνδεσης θα περιληφθεί στον ενωσιακό κατάλογο και ότι η διαδικασία προετοιμασίας του ενωσιακού καταλόγου των ΕΚΕ θα διεξαγόταν σύμφωνα με τους στόχους και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ΔΕΔ-Ε και τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ 2013, L 115, σ. 39).

62 C 68/54 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση T-1/20: Προσφυγή της 2ας Ιανουαρίου 2020 M. I. Industries κατά EUIPO Natural Instinct (INSTINCT) (Υπόθεση T-1/20) (2020/C 68/62) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: M. I. Industries, Inc. (Λίνκολν, Νεμπράσκα, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: M. Montañá Mora και S. Sebe Marin, δικηγόροι) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Natural Instinct Ltd (Camberley, Ηνωμένο Βασίλειο) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης INSTINCT Υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 28ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 178/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να καταδικάσει το EUIPO και εφόσον συντρέχει περίπτωση την αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στα δικαστικά έξοδα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση των άρθρων 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτίμηση της απόδειξης της χρήσης.

63 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/55 Υπόθεση T-2/20: Προσφυγή της 3ης Ιανουαρίου 2020 Laboratorios Ern κατά EUIPO Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE) (Υπόθεση T-2/20) (2020/C 68/63) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Laboratorios Ern, SA (Βαρκελώνη, Ισπανία) (εκπρόσωπος: S. Correa Rodríguez, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Emmerich, Γερμανία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών Επίδικο σήμα: Διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση του εικονιστικού σήματος BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE Υπ αριθ διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 10ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 418/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ανακαλέσει την προσβαλλόμενη απόφαση να καταδικάσει το καθού και την Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG, εφόσον παρέμβει στην παρούσα δίκη, στα δικαστικά έξοδα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

64 C 68/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση T-5/20: Προσφυγή της 6ης Ιανουαρίου 2020 CP κατά Κοινοβουλίου (Υπόθεση T-5/20) (2020/C 68/64) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Προσφεύγων: CP (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι) Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αιτήματα Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να κρίνει την παρούσα προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη κατά συνέπεια: να ακυρώσει την έκθεση βαθμολογίας 2016 του προσφεύγοντος, η οποία υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα στις 16 Νοεμβρίου 2018 να ακυρώσει, κατά το μέρος που απαιτείται, την απόφαση του Προέδρου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση να καταδικάσει το καθού στο σύνολο των δικαστικών εξόδων. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει πέντε λόγους ακυρώσεως. 1. Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση της υποχρέωσης αιτιολογήσεως και του άρθρου 25, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον, καταρχάς, η αξιολόγηση του προσφεύγοντος είναι ελλιπής αφού ουδεμία εκτίμηση περιλαμβάνεται στο πεδίο «υπευθυνότητα και επαγγελματική ευσυνειδησία» του τμήματος «συμπεριφορά στην υπηρεσία» του πλέον πρόσφατου κειμένου της έκθεσης βαθμολογίας. Επιπλέον, υπάρχει αρκούντως εμφανής απόκλιση μεταξύ των εκθέσεων βαθμολογίας του 2016 και των προγενέστερων εκθέσεων βαθμολογίας, ιδίως εκείνης του 2015, χωρίς η απόκλιση αυτή να είναι προσηκόντως αιτιολογημένη. 2. Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη στις εκτιμήσεις η υποστελέχωση του τμήματος του προσφεύγοντος και οι παρεπόμενες δραστηριότητες τις οποίες αυτός ανέλαβε. Συναφώς, ο προσφεύγων θεωρεί ότι, το 2016, η απόδοσή του επηρεάστηκε από πλείονες παράγοντες, οι οποίοι δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από το καθού κατά την κατάρτιση της εκθέσεως βαθμολογίας, ήτοι η υποστελέχωση του τμήματός του, η συμμετοχή του στην επιτροπή προσωπικού και η συμμετοχή του στην εκπόνηση ενός νέου σχεδίου εκκένωσης, του «PPP», το οποίο αποτέλεσε προτεραιότητα της Διεύθυνσης B της Γενικής Διεύθυνσης SAFE. 3. Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως, καθόσον οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση βαθμολογίας του 2016, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εμφανή χειροτέρευση της απόδοσης σε σχέση με το 2015, είναι προδήλως εσφαλμένες και δεν λαμβάνουν υπόψη την έντονη αφοσίωση του προσφεύγοντος στα καθήκοντά του και τα επιτευχθέντα, παρά τις ιδιαιτέρως δυσχερείς περιστάσεις, αποτελέσματα.

65 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/57 4. Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται η έλλειψη ήρεμου κλίματος κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας βαθμολογήσεως, προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως του προσφεύγοντος και παράβαση του άρθρου 6.2 των εσωτερικών κανόνων βαθμολογήσεως, καθόσον η συζήτηση με τον πρώτο βαθμολογητή και ιδίως η συζήτηση με τον τελικό βαθμολογητή δεν διεξήχθησαν σε ήρεμο κλίμα όπως απαιτεί το άρθρο 6.2 των εσωτερικών κανόνων και δεν επέτρεψαν στον προσφεύγοντα να εκθέσει λυσιτελώς τις παρατηρήσεις του επί των αρνητικών σχολίων που περιελήφθησαν στην έκθεση βαθμολογίας. Εξάλλου, η έκθεση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό η ίδια μετά τις συζητήσεις. 5. Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παραβίαση των αρχών της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, παρενόχληση και παράβαση του άρθρου 41, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβίαση της αρχής του καθήκοντος μέριμνας και κατάχρηση εξουσίας. Συναφώς, ο προσφεύγων εκτιμά ότι η απουσία επαρκούς, πρόσφορης και βάσιμης αιτιολογήσεως των αρνητικών σχολίων ή σχολίων με αρνητική χροιά που περιλαμβάνονται στην έκθεση βαθμολογίας του 2016 τον οδηγεί στην εκτίμηση ότι η έκθεση αυτή είναι καταχρηστική και χαρακτηρίζεται από πρόδηλη έλλειψη αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, καθώς και ότι πρόκειται περισσότερο για πράξη αντεκδίκησης εκ μέρους του τελικού βαθμολογητή με τη βοήθεια του πρώτου βαθμολογητή. Κάθε στοιχείο της αξιολόγησης είναι υποτιμητικό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ιδίως σε σχέση με το 2015, χωρίς κανέναν λόγο. Δεν περιέχεται κανένα θετικό στοιχείο. Η πλειονότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από τον προσφεύγοντα το 2016 παραβλέφθηκαν, όλη η επιτυχώς περατωθείσα εργασία αγνοήθηκε. Η έκθεση αυτή καταρτίστηκε κατά κατάχρηση εξουσίας αφού μόνος σκοπός της είναι να βλάψει τον προσφεύγοντα παρουσιάζοντας μια αποσπασματική εικόνα της εργασίας που παρασχέθηκε στην πραγματικότητα, την οποία προστατεύει κατά τα φαινόμενα η ευρεία εξουσία εκτιμήσεως της οποίας απολαύουν οι βαθμολογητές. Η καταχρηστική αυτή προσέγγιση, η οποία συνίσταται σε καταχρηστική χρήση του συστήματος βαθμολόγησης υπό το πρόσχημα μιας ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως, δυσχεραίνει την άμυνα του προσφεύγοντος αφού αυτός βρίσκεται, όπως φαίνεται, αντιμέτωπος με αξιολογικές κρίσεις των οποίων ο έλεγχος είναι περιορισμένος. Τέλος, το καθού δεν τήρησε ούτε το καθήκον μέριμνας που υπέχει, αφού τα συμφέροντα του προσφεύγοντος προδήλως δεν ελήφθησαν υπόψη. Υπόθεση T-6/20: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2020 Dr. Spiller κατά EUIPO Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) (Υπόθεση T-6/20) (2020/C 68/65) Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Dr. Spiller GmbH (Siegsdorf, Γερμανία) (εκπρόσωποι: J. Stock και M. Geitz, δικηγόροι) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Rausch AG Kreuzlingen (Kreuzlingen, Ελβετία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η προσφεύγουσα Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Alpenrausch Dr. Spiller Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 8ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 2206/2015-1

66 C 68/58 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2020 Ιταλία κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-10/20) (2020/C 68/66) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. Palmieri και G. Rocchitta, C. Gerardis, E. Feola, δικηγόροι) Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2019)7815 της 30ής Οκτωβρίου 2019, καθόσον εφαρμόζει, εις βάρος της Ιταλίας, τις δημοσιονομικές διορθώσεις σχετικά με τις έρευνες ελέγχου AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT, FV/2016/002/IT και RD1/2016/803/IT επικουρικώς, να ακυρώσει την ίδια απόφαση, καθόσον εφαρμόζει κατ αποκοπήν διόρθωση ύψους ,14 ευρώ, όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2015, 2016 (έρευνες AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT), αντί για εφάπαξ διόρθωση η οποία προσδιορίστηκε ποσοτικώς από την AGEA σε ,65 ευρώ σε κάθε περίπτωση, να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Η Ιταλία, με την προσφυγή της, βάλλει κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως καθόσον με την απόφαση αυτή επιβάλλονται εις βάρος της δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει έξι λόγους. α) Λόγοι σχετικά με τη διόρθωση κατόπιν των ερευνών AA/2016/012, AA/2016/003 και AA/2016/015 IT, σχετικά με στρεμματικές ενισχύσεις: 1. Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου ( 1 ), όσον αφορά τον ορισμό των «μονίμων λειμώνων», που υιοθετήθηκε σε εθνικό επίπεδο, βάσει της d.m. (υπουργικής απόφασης) 18/11/2014.

67 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/59 2. Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 2, του κανονισμού (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου ( 2 ), και του άρθρου 12, παράγραφοι 2 και 6, του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ ( 3 ), όσον αφορά την εφαρμογή κατ αποκοπήν δαπανών, μολονότι ο πραγματικός κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικώς. 3. Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 296, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εφαρμογή της γενικής ρήτρας της «δυσανάλογης προσπάθειας» βάσει της οποίας δικαιολογείται η κατ αποκοπήν διόρθωση. β) Λόγοι σχετικά με τη διόρθωση κατόπιν της έρευνας FV/2016/002/IT, όσον αφορά οργανώσεις παραγωγών και επιχειρησιακά προγράμματα: 4. Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται παράβαση των άρθρων 26, 27 και 106 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ( 4 ), καθώς και του άρθρου 155 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 5 ), όσον αφορά τη συστηματική έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εξέταση της εγκυρότητας των εκτιμήσεων που παρέχουν οι οργανώσεις παραγωγών, καθώς και τη μη διεξαγωγή ελέγχων για την έγκριση των οργανώσεων. 5. Με τον πέμπτο λόγο προβάλλεται παράβαση των άρθρων 31 και 106 του κανονισμού (ΕΕ) 543/2011, καθώς και του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ( 6 ), σχετικά με την έλλειψη ελέγχων όσον αφορά το κριτήριο της «δημοκρατικότητας». γ) Λόγος σχετικά με τη διόρθωση κατόπιν της έρευνας RD1/2016/803/IT, όσον αφορά μέτρα γεωργικής ανάπτυξης: 6. Με τον έκτο λόγο προβάλλεται ότι δεν υφίστανται οι προσαπτόμενες παραβάσεις στους διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων, όσον αφορά τη μη τήρηση των κανόνων περί ανάθεσης των συμβάσεων σε δύο περιπτώσεις που εξετάστηκαν. ( 1 ) ΕΕ 2013, L 347, σ ( 2 ) ΕΕ 2013, L 347, σ ( 3 ) ΕΕ 2014, L 255, σ. 18. ( 4 ) ΕΕ 2011, L 157, σ. 1. ( 5 ) ΕΕ 2013, L 347, σ ( 6 ) ΕΕ 2014, L 145, σ. 5. Υπόθεση T- Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2020 Paravan κατά EUIPO paragon (Paragon) (Υπόθεση T-11/20) (2020/C 68/67) Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Paravan GmbH (Pfronstetten-Aichelau, Γερμανία) (εκπρόσωποι: I. Jung και L. Delpy, δικηγόροι) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: paragon GmbH & Co. KGaA (Delbrück, Γερμανία)

68 C 68/60 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Paragon Υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 29ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 28/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να επικυρώσει την απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO της 10ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπ αριθ C διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας του υπ αριθ σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Paragon επικουρικώς, να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση ώστε να ακυρωθεί η απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO της 10ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπ αριθ C διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας, κατά το μέτρο που με αυτήν κηρύχθηκε άκυρο το υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Paragon για τα προϊόντα «Τμήματα αμαξωμάτων για την τεχνική αναβάθμιση μηχανοκίνητων οχημάτων κινήσεως στην ξηρά μικρόφωνα ως σετ ανοιχτής ακρόασης για κινητά τηλέφωνα μηχανοκίνητων οχημάτων κινήσεως στην ξηρά ρολόγια για μηχανοκίνητα οχήματα κινήσεως στην ξηρά» με ισχύ από τις 14 Μαρτίου 2017 να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών. Προβαλλόμενοι λόγοι Παράβαση του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', και, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επικουρικώς, παράβαση του άρθρου 58, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2020 Schneider κατά EUIPO Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria.) (Υπόθεση T-12/20) (2020/C 68/68) Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική Διάδικοι Προσφεύγων: Markus Schneider (Βόννη, Γερμανία) (εκπρόσωποι: M. Bergermann και D. Graetsch, δικηγόροι) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Σαραγόσα, Ισπανία)

69 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/61 Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Frutaria. πράσινου χρώματος (Pantone 363) Υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 8ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 284/ Αιτήματα Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέτρο που με αυτή επικυρώθηκε η καταχώριση του υπ αριθ σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ακόλουθα αγαθά: Κλάση 29: αποξηραμένα φρούτα Κλάση 31: νωπά φρούτα και λαχανικά Κλάση 35: εξαγωγή νωπών φρούτων να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 11ης Ιανουαρίου 2020 adp Gauselmann κατά EUIPO Gameloft (GAMELAND) (Υπόθεση T-17/20) (2020/C 68/69) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Γερμανία) (εκπρόσωπος: K. Mandel, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Gameloft SE (Παρίσι, Γαλλία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης GAMELAND Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 5ης Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση R 2502/2018-5

70 C 68/62 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να κάνει δεκτή την προσφυγή να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να διατάξει να γίνει δεκτή η υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταδικάσει το EUIPO και την αντίδικο στα δικαστικά έξοδα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 13ης Ιανουαρίου 2020 sprd.net κατά EUIPO Shirtlabor (I love) (Υπόθεση T-19/20) (2020/C 68/70) Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική Διάδικοι Προσφεύγουσα: sprd.net AG (Λειψία, Γερμανία) (εκπρόσωπος: J. Hellenbrand, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Shirtlabor GmbH (Münster, Γερμανία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης I love σε μαύρο και κόκκινο χρώμα Υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 18ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 5/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

71 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/63 Προβαλλόμενοι λόγοι Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση του άρθρου 16, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625 της Επιτροπής Παράβαση του άρθρου 94, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση του άρθρου 97, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση του άρθρου 95, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως των αυθαιρεσιών. Υπόθεση T- Προσφυγή της 14ης Ιανουαρίου 2020 LG Electronics κατά EUIPO Staszewski (K7) (Υπόθεση T-21/20) (2020/C 68/71) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: LG Electronics, Inc. (Σεούλ, Νότια Κορέα) (εκπρόσωπος: R. Schiffer, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Miłosz Staszewski (Wrocław, Πολωνία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης K7 Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 31ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 401/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

72 C 68/64 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 13ης Ιανουαρίου 2020 IB κατά EUIPO (Υπόθεση T-22/20) (2020/C 68/72) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική Διάδικοι Προσφεύγων: IB (εκπρόσωπος: N. de Montigny, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιτήματα Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την απόφαση περί ανακλήσεως της ΑΔΑ της 14ης Μαρτίου 2019 να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει τους ακόλουθους λόγους. Λόγους ακυρώσεως σχετικούς με την οριστική περάτωση της διαδικασίας κήρυξης αναπηρίας. Ο προσφεύγων προβάλλει συναφώς κατάχρηση εξουσίας, υπηρεσιακό πταίσμα και παράβαση του καθήκοντος αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ουδετερότητας Λόγους ακυρώσεως σχετικούς με την επιβληθείσα πειθαρχική ποινή. Ο προσφεύγων προβάλλει συναφώς παρατυπία της διαδικασίας, παράβαση του άρθρου 22 του παραρτήματος IX του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάχρηση εξουσίας, μη τήρηση της εμπιστευτικότητας της έκθεσης της OLAF για τα σημεία της έρευνας στα οποία δεν δόθηκε συνέχεια, υιοθέτηση ισχυρισμών σε σχέση με τους οποίους η έρευνα περατώθηκε χωρίς να δοθεί συνέχεια και παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας. Ο προσφεύγων προβάλλει επίσης παράβαση του άρθρου 10 του παραρτήματος IX του ΚΥΚ, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως των κριτηρίων του άρθρου 10 του παραρτήματος IX του ΚΥΚ και έλλειψη αιτιολογίας.

73 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/65 Υπόθεση T- Προσφυγή της 15ης Ιανουαρίου 2020 FF IP κατά EUIPO Seven (the DoubleF) (Υπόθεση T-23/20) (2020/C 68/73) Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η ιταλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: FF IP Srl (Μάντοβα, Ιταλία) (εκπρόσωπος: M. Locatelli, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Seven SpA (Leinì, Ιταλία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης the DoubleF Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 31ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 2588/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να αποφανθεί ότι το σήμα DoubleF μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για όλα τα προϊόντα των κλάσεων 18 και 35, όπως αναφέρεται στην υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

74 C 68/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπόθεση T- Προσφυγή της 17ης Ιανουαρίου 2020 Junqueras i Vies κατά Κοινοβουλίου (Υπόθεση T-24/20) (2020/C 68/74) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική Διάδικοι Προσφεύγων: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Ισπανία) (εκπρόσωπος: A. Van den Eynde Adroer, abogado) Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αιτήματα Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να κρίνει ότι η προσφυγή κατά των προσβαλλόμενων πράξεων και των συνημμένων τους εγγράφων κατατέθηκε εμπρόθεσμα, να την κρίνει παραδεκτή και, βάσει αυτής, να ακυρώσει τις προσβαλλόμενες στην παρούσα διαδικασία πράξεις και να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα. Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα Η παρούσα προσφυγή στρέφεται κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο D. M. Sassoli στην ολομέλεια της 13ης Ιανουαρίου 2020, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Junta Electoral Central (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Ισπανία) της 3ης Ιανουαρίου 2020, την οποία ακολούθησε η απόφαση του Tribunal Supremo (Ανώτατου Δικαστηρίου, Ισπανία) της 9ης Ιανουαρίου 2020, να κηρύξει τη χηρεία της έδρας του Oriol Junqueras i Vies, με ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, καθώς και κατά της απόρριψης, με την ως άνω απόφαση, της επείγουσας αίτησης υπεράσπισης της ασυλίας του Oriol Junqueras i Vies, η οποία υποβλήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ( ) από την D. Riba i Giner (MEP) ως εκπρόσωπο του Oriol Junqueras i Vies. Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει πέντε λόγους ακυρώσεως. 1. Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση των άρθρων 41, παράγραφος 1, και 41, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 13, παράγραφος 3, της εκλογικής πράξης του 1976 και του άρθρου 4, παράγραφος 7, του Κανονισμού Διαδικασίας του Κοινοβουλίου, υπό την έννοια ότι απαιτούν τη διεξαγωγή της διαδικασίας με σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων, στην οποία να είναι δυνατή η προβολή του ισχυρισμού ότι συντρέχουν οι εξαιρέσεις που δεν επιτρέπουν την κήρυξη της χηρείας της έδρας του Oriol Junqueras i Vies. 2. Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση των άρθρων 39, παράγραφος 1, και 39, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 14, παράγραφος 3, ΣΕΕ, του άρθρου 1, παράγραφος 3, της Ευρωπαϊκής Εκλογικής Πράξης (1976), παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας του άρθρου 4, τρίτο εδάφιο, ΣΕΕ (στην περίπτωση αυτή από το Tribunal Supremo), της αρχής της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράβαση του άρθρου 9 (δεύτερο εδάφιο) του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 6 του Κανονισμού Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον δεν εφαρμόστηκε στην πράξη η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία εκδόθηκε στην υπόθεση C-502/19 σε σχέση ακριβώς με τον Oriol Junqueras i Vies και επέτασσε την υποβολή αίτησης (άρσης της ασυλίας) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επικουρικώς, προβάλλεται η αναγκαία ερμηνεία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, του άρθρου 13, παράγραφος 3, της Ευρωπαϊκής Εκλογικής Πράξης και του άρθρου 4, παράγραφος 7, του Κανονισμού Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την έννοια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαπιστώσει αν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τα εν λόγω άρθρα στην κήρυξη χηρείας της έδρας, όταν ο σχετικός λόγος μπορεί να εκτιμηθεί χωρίς αξιολόγηση του εσωτερικού δικαίου του κράτους. 3. Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου 39, παράγραφοι 1 και 2, του Χάρτη και του άρθρου 4, παράγραφος 7, του Κανονισμού Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τον λόγο ότι οι εθνικές αποφάσεις στις οποίες στηρίχθηκε η κήρυξη χηρείας της έδρας δεν είναι αμετάκλητες.

75 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/67 4. Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου 39, παράγραφοι 1 και 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β') του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 6 του Κανονισμού Διαδικασίας του Κοινοβουλίου, καθόσον εμπόδισε παρανόμως την ενεργοποίηση υπέρ του Oriol Junqueras i Vies των ασυλιών στις οποίες έχει δικαίωμα ο προσφεύγων. 5. Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου 9, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α', του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 39, παράγραφοι 1 και 2, του Χάρτη και του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου 1 του Χάρτη, του άρθρου 6 του Κανονισμού Διαδικασίας του Κοινοβουλίου και του άρθρου 13, παράγραφος 3, της ενιαίας εκλογικής πράξης του 1976, καθόσον η ισπανική νομοθεσία απαιτεί προηγούμενη αίτηση άρσης της ασυλίας για τη δίωξη εκλεγμένων βουλευτών και η αντίθετη νομολογία του Tribunal Supremo είναι contra legem και δημιουργήθηκε ad hoc και ad homine, ενώ δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο, όπως αναγνωρίζει το ίδιο το Tribunal Supremo. Υπόθεση T- Προσφυγή της 17ης Ιανουαρίου 2020 Deutsche Post κατά EUIPO Pošta Slovenije (Απεικόνιση κόρνου) (Υπόθεση T-25/20) (2020/C 68/75) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Deutsche Post AG (Βόννη, Γερμανία) (εκπρόσωπος: M. Viefhues, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Pošta Slovenije d.o.o. (Maribor, Σλοβενία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απεικόνιση κόρνου) Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 18ης Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση R 994/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

76 C 68/68 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 16ης Ιανουαρίου 2020 Forex Bank κατά EUIPO Coino UK (FOREX) (Υπόθεση T-26/20) (2020/C 68/76) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Forex Bank AB (Στοκχόλμη, Σουηδία) (εκπρόσωπος: A. Jute, δικηγόρος) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Coino UK Ltd (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης FOREX Υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 4ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση R 2460/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ακυρώσεων να διατάξει να παραμείνει σε ισχύ το υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας ενώπιον του τμήματος ακυρώσεων, του τμήματος προσφυγών, καθώς και ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για ποσό που θα καθοριστεί αργότερα. Προβαλλόμενος λόγος Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

77 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/69 Υπόθεση T- Προσφυγή της 20ής Ιανουαρίου 2020 Promed κατά EUIPO Centrumelektroniki (Promed) (Υπόθεση T-30/20) (2020/C 68/77) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse (Farchant, Γερμανία) (εκπρόσωποι: B. Reinisch και B. Sorg, δικηγόροι) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Centrumelektroniki sp.j. (Tarnowskie Góry, Πολωνία) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Promed Υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 7ης Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση R 614/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά το αίτημα επιστροφής του τέλους προσφυγής, να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να διατάξει την επιστροφή του τέλους αυτού να ακυρώσει την από 22 Φεβρουαρίου 2019 απόφαση του τμήματος ακύρωσης του EUIPO (διαδικασία ακύρωσης αριθ C) καθόσον με την απόφαση αυτή το υπ αριθ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κηρύχθηκε άκυρο για τα εξής προϊόντα: Κλάση 5: Δοκιμαστικές ταινίες για ιατρική χρήση Κλάση 9: Συσκευές για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και των λειτουργιών του σώματος Κλάση 10: Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά, ειδικότερα συσκευές αναλγητικής θεραπείας, ηλεκτρόδια για ηλεκτρικές συσκευές θεραπείας, ορθοπεδικά είδη, ειδικότερα ορθοπεδικά υποδήματα και ένθετα υποδημάτων, επίδεσμοι αστραγάλων, επίδεσμοι σώματος ορθοπεδικά καλσόν πένες ινσουλίνης διατάξεις με κυλίνδρους για μαλάξεις στα πόδια, συσκευές για μαλάξεις συσκευές για την ακτινοθεραπεία, ειδικότερα θερμοθεραπείας και φωτοθεραπεία. και καθόσον υποχρέωσε την δικαιούχο του σήματος (προσφεύγουσα) να φέρει τα δικαστικά έξοδα να απορρίψει στο σύνολό της την αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας του υπ αριθ σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Promed να υποχρεώσει το EUIPO να φέρει τα δικαστικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της προσφεύγουσας, του ίδιου του EUIPO και του τυχόν παρεμβαίνοντος).

78 C 68/70 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβαλλόμενοι λόγοι Παράβαση του άρθρου 95, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση των άρθρων 59, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Προσφυγή της 20ής Ιανουαρίου 2020 Monster Energy κατά EUIPO Nanjing aisiyou Clothing (Απεικόνιση σημαδιού από νύχια ζώου) (Υπόθεση T-35/20) (2020/C 68/78) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Διάδικοι Προσφεύγουσα: Monster Energy Company (Corona, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωπος: P. Brownlow, Solicitor) Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nanjing City, Κίνα) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει σημάδι από νύχια ζώου Υπ αριθ αίτηση καταχωρίσεως Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 13ης Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση R 1104/ Αιτήματα Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση να ακυρώσει την από 21 Μαρτίου 2019 απόφαση του τμήματος ανακοπών επί της ανακοπής B να απορρίψει την αίτηση καταχωρίσεως του επίμαχου σήματος ως προς όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά η ανακοπή, ήτοι ως προς όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

79 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/71 Προβαλλόμενοι λόγοι Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπόθεση T- Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 Sumitomo Chemical και Tenka Best κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-734/18) ( 1 ) (2020/C 68/79) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Ο πρόεδρος του εβδόμου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 72 της Υπόθεση T- Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Δεκεμβρίου 2019 Μερσίνης κατά ESMA (Υπόθεση T-163/19) ( 1 ) (2020/C 68/80) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως. ( 1 ) ΕΕ C 164 της

80

81

82

83

84 ISSN (ηλεκτρονική έκδοση) ISSN (έντυπη έκδοση) Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης L-2985 Λουξεμβούργο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EL

Στατιστικά στοιχεία σχετικά σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του ικαστηρίου 1

Στατιστικά στοιχεία σχετικά σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του ικαστηρίου 1 A σχετικά σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του ικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του ικαστηρίου. Περατωθείσες, εισαχθείσες και εκκρεµείς υποθέσεις (998-2002) Περατωθείσες υποθέσεις 2. Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

JUR.4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46

JUR.4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2007 2011) Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Στατιστικά στοιχεία Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου 1. Περατωθείσες, εισαχθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000 2006) Περατωθείσες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

B Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

B Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου B σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Γενική δραστηριότητα του Πρωτοδικείου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000-2005) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1

1. Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1 . Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2005 2009) 200 000 800 600 400 200 0 Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του υ Γενική δραστηριότητα του υ 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000 2006) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 14306/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: 737 INST 411 COUR 62 CODEC 1571 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Πίνακας περιεχομένων Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γ σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2004 2008) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2017 COM(2017) 119 final 2017/0049 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1

1. Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1 . Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2005 2009) 800 700 600 500 400 300 200 00 0 Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2016 C(2016) 1978 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2018 COM(2018) 184 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 205 (OR. en) 548/5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SCH-EVAL 6 SIRIS 7 COMIX 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 54/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 54/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 0 Ιανουαρίου 06 (OR. en) 04/07 (COD) LEX 64 PE-CONS 54//5 REV PROAPP 8 CATS 95 SCHENGEN 0 COMIX 458 CODEC 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Α Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Α σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου. Περατωθείσες, εισαχθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000-2004) Περατωθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. L 329/34 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 30. 12. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20..205 A8-025/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes A8-025/205 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου

Δ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Στατιστικά στοιχεία Δικαστήριο Δ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2007

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.12.2018 A8-0359/19 Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0359/2018 Marlene Mizzi Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

THIEFFRY ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

THIEFFRY ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 28ης Απριλίου 1977* Στην υπόθεση 71/76, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Cour d'appel de Paris προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γ σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2000 2007) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 30.01.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0277/2006, του Vitor Chatinho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την υποτιθέμενη παράλειψη των πορτογαλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2019 ΑΝΑΘ.1 αντικαθιστά την ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους της 21ης Νοεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 0..05 A8-050/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν A8-050/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιούλιος 2016, για την προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος 4548/2018 Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4548 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.12.2014 2013/0402(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΉΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ 1ΉN ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΉΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ 1ΉN ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ Αριθ L 401/28 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 30 12 89 ΕΚΤΕΛΕΣΉΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ 1ΉN ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιούλιος 2016, για την προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση EIOPA regular use EIOPA-BoS-19/040 EL 19 Φεβρουαρίου 2019 Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συστάσεις Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0349/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0349/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0349/2018 22.10.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2018/2075(IMM)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητής: Tadeusz

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0191 (COD) LEX 1610 PE-CONS 16/1/15 REV 1 CODIF 44 ECO 37 INST 91 MI 187 CODEC 405 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα