(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων I έως VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 72, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Τα παραρτήματα I έως VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου ( 2 ), ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2013 λήφθηκε υπόψη η αλλαγή νομίσματος στην Εσθονία. (2) Η Λετονία και η Λιθουανία άλλαξαν νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2014 και την 1η Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα. Τα παραρτήματα I έως IV και VII θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι δέχεται να συμμετάσχει στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009. Επομένως, οι καταχωρίσεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραρτήματα II και IV έως VII. (4) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετείχε στην έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ούτε συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ούτε από τον παρόντα κανονισμό και δεν υπόκειται στην εφαρμογή τους. ( 1 ) ΕΕ L 7 της , σ. 1. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας, της ασφάλειας των τροφίμων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, της πολιτικής μεταφορών, της ενέργειας, της φορολογίας, των στατιστικών, των διευρωπαϊκών δικτύων, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης, των εξωτερικών σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και των θεσμικών οργάνων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (ΕΕ L 158 της , σ. 1).

2 L 49/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συμφωνίας, της 19ης Οκτωβρίου 2005, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ( 1 ), η Δανία κοινοποίησε ( 2 ), ωστόσο, στην Επιτροπή την απόφασή της να εφαρμόσει εν μέρει το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, στο μέτρο που αυτός ο κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου ( 3 ), όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα συμφωνία, της 19ης Οκτωβρίου Επομένως, οι καταχωρίσεις που αφορούν τη Δανία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραρτήματα II και IV. (6) Τέλος, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν ορισμένα τμήματα των παραρτημάτων VI και VII, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου ( 4 ). (8) Επομένως, για λόγους σαφήνειας, τα παραρτήματα I έως VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 θα πρέπει να αντικατασταθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα I έως VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 62. ( 2 ) ΕΕ L 149 της , σ. 80. ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12 της , σ. 1). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της , σ. 1).

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 20 και 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής ( 1 )] ΠΡΟΣΟΧΗ Να εκδοθεί από το δικαστήριο προέλευσης Να εκδοθεί αποκλειστικά εφόσον η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός είναι εκτελεστά στο κράτος μέλος προέλευσης Να αναφερθούν αποκλειστικά οι πληροφορίες που περιέχονται στην απόφαση ή το δικαστικό συμβιβασμό ή γνωστοποιήθηκαν στο δικαστήριο προέλευσης 1. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Απόφαση Δικαστικός συμβιβασμός Ημερομηνία και αριθμός αναφοράς:... Η απόφαση/ο δικαστικός συμβιβασμός αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή(-ός) σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να είναι δυνατό να προσβληθεί η αναγνώρισή της (του) και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε κήρυξη της εκτελεστότητάς της (του) [άρθρα 17 και 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009]. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2.1. Ονομασία: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: κράτος μέλος Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία 2.3. Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΝΑΓΩΝ(-ΟΝΤΕΣ) ( 2 ) ( 3 ) 3.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης:... ( 1 ) ΕΕ L 7 της , σ. 1. ( 2 ) Εάν οι διάδικοι δεν χαρακτηρίζονται ως ενάγων ή εναγόμενος στην απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό, να αναφερθεί ποιος είναι ο ενάγων και ποιος ο εναγόμενος. ( 3 ) Εάν η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερους από τρεις ενάγοντες ή εναγομένους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

4 L 49/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Ναι Όχι 3.2. Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Ναι Όχι

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Ναι Όχι 4. ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ( 1 ) ( 2 ) 4.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα:... ( 1 ) Εάν οι διάδικοι δεν χαρακτηρίζονται ως ενάγων ή εναγόμενος στην απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό, να αναφερθεί ποιος είναι ο ενάγων και ποιος ο εναγόμενος ( 2 ) Εάν η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερους από τρεις ενάγοντες ή εναγομένους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

6 L 49/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Ναι Όχι 4.2. Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Ναι Όχι 4.3. Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης:...

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Ναι Όχι 5. ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 5.1. Νόμισμα: ευρώ (EUR) λεβ (BGN) τσεχική κορώνα (CZK) κούνα (HRK) φιορίνι (HUF) ζλότυ (PLN) ρουμανικό λέι (RON) σουηδική κορώνα (SEK) άλλο (διευκρινίστε τον κωδικό ISO): Αξίωση διατροφής ( 1 ) Αξίωση διατροφής Α Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: ((ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός) Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) ( 1 ) Εάν η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερους από τρεις ενάγοντες ή εναγομένους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

8 L 49/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα και προθεσμία καταβολής):... Από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... (ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός):... Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... ((ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)) Τρόπος καταβολής Τόκοι (αν αναφέρονται στην/στον απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί):...

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Αξίωση διατροφής Β Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα):... Από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... (ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός):... Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόπος καταβολής:...

10 L 49/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τόκοι (αν αναφέρονται στην/στον απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Αξίωση διατροφής Γ Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα):... Από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:...

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/11 Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός]: Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόπος καταβολής: Τόκοι (αν αναφέρονται στην/στον απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Έξοδα Η απόφαση/ο δικαστικός συμβιβασμός προβλέπει ότι ο... (ονοματεπώνυμο) οφείλει να πληρώσει ποσό ύψους... στον... (ονοματεπώνυμο) Σε περίπτωση προσθήκης φύλλων, αριθμός σελίδων:... Έγινε στ:... στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Υπογραφή ή/και σφραγίδα του δικαστηρίου προέλευσης:...

12 L 49/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 28 και άρθρο 75 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής ( 1 ) ΠΡΟΣΟΧΗ Να εκδοθεί από το δικαστήριο προέλευσης Να εκδοθεί αποκλειστικά εφόσον η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός είναι εκτελεστά στο κράτος μέλος προέλευσης Να αναφερθούν αποκλειστικά οι πληροφορίες που περιέχονται στην απόφαση ή το δικαστικό συμβιβασμό ή γνωστοποιήθηκαν στο δικαστήριο προέλευσης 1. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Απόφαση Δικαστικός συμβιβασμός Ημερομηνία και αριθμός αναφοράς: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2.1. Ονομασία: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: κράτος μέλος Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο 2.3. Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΝΑΓΩΝ(-ΟΝΤΕΣ) ( 2 ) ( 3 ) 3.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης:... ( 1 ) ΕΕ L 7 της , σ. 1. ( 2 ) Εάν οι διάδικοι δεν χαρακτηρίζονται ως ενάγων ή εναγόμενος στην απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό, να αναφερθεί ποιος είναι ο ενάγων και ποιος ο εναγόμενος. ( 3 ) Εάν η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερους από τρεις ενάγοντες ή εναγομένους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού 4/2009 ( 1 ): Ναι Όχι 3.2. Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ( 2 ): Ναι Όχι ( 1 ) Για τη Δανία, οι διοικητικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 251 της , σ. 1). ( 2 ) Για τη Δανία, οι διοικητικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 251 της , σ. 1).

14 L 49/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Πλήρως Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ( 1 ): Ναι Όχι 4. ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ( 2 ) ( 3 ) 4.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα:... ( 1 ) Για τη Δανία, οι διοικητικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 251 της , σ. 1). ( 2 ) Εάν οι διάδικοι δεν χαρακτηρίζονται ως ενάγων ή εναγόμενος στην απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό, να αναφερθεί ποιος είναι ο ενάγων και ποιος ο εναγόμενος. ( 3 ) Εάν η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερους από τρεις ενάγοντες ή εναγομένους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ( 1 ): Ναι Όχι 4.2. Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ( 2 ): Ναι Όχι 4.3. Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης:... ( 1 ) Για τη Δανία, οι διοικητικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 251 της , σ. 1). ( 2 ) Για τη Δανία, οι διοικητικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 251 της , σ. 1).

16 L 49/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Επωφελήθηκε νομικής αρωγής: Ναι Όχι απαλλαγής από τα έξοδα: Ναι Όχι δωρεάν διαδικασίας ενώπιον διοικητικής αρχής που απαριθμείται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 ( 1 ): Ναι Όχι 5. ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 5.1. Νόμισμα: ευρώ (EUR) λεβ (BGN) τσεχική κορώνα (CZK) δανική κορώνα (DKK) λίρα στερλίνα (GBP) κούνα (HRK) φιορίνι (HUF) ζλότυ (PLN) ρουμανικό λέι (RON) σουηδική κορώνα (SEK) άλλο (διευκρινίστε τον κωδικό ISO): Αξίωση διατροφής ( 2 ) Αξίωση διατροφής Α: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: ((ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)) Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) ( 1 ) Για τη Δανία, οι διοικητικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 251 της , σ. 1). ( 2 ) Εάν η απόφαση ή ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερους από τρεις ενάγοντες ή εναγομένους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα και προθεσμία καταβολής):... Από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... (ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός): Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής: Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... ((ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)) Τρόπος καταβολής: Τόκοι (αν αναφέρονται στην/στον απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί):...

18 L 49/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αξίωση διατροφής Β: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: (ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός) Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα):... Από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός]: Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόπος καταβολής:...

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Τόκος (εφόσον προβλέπεται στην απόφαση/στο δικαστικό συμβιβασμό) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Αξίωση διατροφής Γ: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα και προθεσμία καταβολής):... Από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:...

20 L 49/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενδεχομένως, έως (ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός): Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόπος καταβολής: Τόκοι (αν αναφέρονται στην/στον απόφαση/δικαστικό συμβιβασμό) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Έξοδα Η απόφαση/ο δικαστικός συμβιβασμός προβλέπει ότι ο... (ονοματεπώνυμο) οφείλει να πληρώσει ποσό ύψους... στον... (ονοματεπώνυμο) Σε περίπτωση προσθήκης φύλλων, αριθμός σελίδων:... Έγινε στ:... στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Υπογραφή ή/και σφραγίδα του δικαστηρίου προέλευσης:...

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ [άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής] ( 1 ) ΠΡΟΣΟΧΗ Να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης Να εκδοθεί αποκλειστικά εφόσον το δημόσιο έγγραφο είναι εκτελεστό στο κράτος μέλος προέλευσης Να αναφέρονται μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο ή γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:... Το δημόσιο έγγραφο αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστό σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να είναι δυνατό να προσβληθεί η αναγνώρισή του και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε κήρυξη της εκτελεστότητάς του [άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009]. 2. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 2.1. Δημόσιο έγγραφο που καταρτίσθηκε ή καταχωρίσθηκε στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) σύμβαση που συνήφθη ή επικυρώθηκε στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) 2.2. Αρμόδια αρχή: Ονομασία: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: κράτος μέλος Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονική διεύθυνση ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ(-ΟΙ) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ( 2 ) 3.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης:... ( 1 ) ΕΕ L 7 της , σ. 1. ( 2 ) Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερους από τρεις δικαιούχους ή υπόχρεους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

22 L 49/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: ΥΠΟΧΡΕΟΣ(-ΟΙ) ( 1 ) 4.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα:... ( 1 ) Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερους από τρεις δικαιούχους ή υπόχρεους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5.1. Νόμισμα: ευρώ (EUR) λεβ (BGN) τσεχική κορώνα (CZK) κούνα (HRK) φιορίνι (HUF) ζλότυ (PLN) ρουμανικό λέι (RON) σουηδική κορώνα (SEK) άλλο (διευκρινίστε τον κωδικό ISO): Αξίωση διατροφής ( 1 ) Αξίωση διατροφής Α: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) ( 1 ) Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερους από τρεις δικαιούχους ή υπόχρεους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

24 L 49/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα):... Από τις:... Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός]: Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής: Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόποι καταβολής: Τόκοι (αν αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί):...

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Αξίωση διατροφής Β: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα):... Από τις:... Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... (ημέρα/μήνας/έτος) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής: Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόποι καταβολής:...

26 L 49/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τόκοι (εάν αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Αξίωση διατροφής Γ: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα):... Από τις:... Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:...

27 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/27 Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόποι καταβολής: Τόκοι (εάν αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Έξοδα Το δημόσιο έγγραφο προβλέπει ότι... (ονοματεπώνυμο) οφείλει να πληρώσει ποσό ύψους... στον... (ονοματεπώνυμο) Σε περίπτωση προσθήκης φύλλων, αριθμός σελίδων:... Έγινε στ... (τόπος), στις... (ημέρα/μήνας/έτος) Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας δικαστικής αρχής:...

28 L 49/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ [άρθρο 48 και άρθρο 75 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής] ( 1 ) ΠΡΟΣΟΧΗ Να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης Να εκδοθεί αποκλειστικά εφόσον το δημόσιο έγγραφο είναι εκτελεστό στο κράτος μέλος προέλευσης Να αναφέρονται μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο ή γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 2.1. Δημόσιο έγγραφο που καταρτίσθηκε ή καταχωρίσθηκε στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) σύμβαση που συνήφθη ή επικυρώθηκε στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) 2.2. Αρμόδια αρχή: Ονομασία: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: κράτος μέλος Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ(-ΟΙ) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ( 2 ) 3.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης:... ( 1 ) ΕΕ L 7 της , σ. 1. ( 2 ) Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερους από τρεις δικαιούχους ή υπόχρεους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

29 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: ΥΠΟΧΡΕΟΣ(-ΟΙ) ( 1 ) 4.1. Πρόσωπο Α Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα:... ( 1 ) Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερους από τρεις δικαιούχους ή υπόχρεους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

30 L 49/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόσωπο Β Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: Πρόσωπο Γ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: Χώρα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5.1. Νόμισμα: ευρώ (EUR) λεβ (BGN) τσεχική κορώνα (CZK) δανική κορώνα (DKK) λίρα στερλίνα (GBP) κούνα (HRK) φιορίνι (HUF) ζλότυ (PLN) ρουμανικό λέι (RON) σουηδική κορώνα (SEK) άλλο (διευκρινίστε τον κωδικό ISO): Αξίωση διατροφής ( 1 ) Αξίωση διατροφής Α: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) ( 1 ) Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερους από τρεις δικαιούχους ή υπόχρεους, προστίθεται συμπληρωματικό φύλλο.

31 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα και προθεσμία καταβολής):... Από τις:... Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόποι καταβολής: Τόκοι (αν αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί):...

32 L 49/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αξίωση διατροφής Β: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα και προθεσμία καταβολής):... Από τις:... Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:... Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόποι καταβολής:...

33 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Τόκοι (εάν αναφέρονται στο δημόσιο έγγραφο) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Αξίωση διατροφής Γ: Η αξίωση διατροφής καταβάλλεται από... (ονοματεπώνυμο) στον... (ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο πρέπει να καταβληθεί πράγματι το ποσό) Πρόσωπο για το οποίο οφείλεται η διατροφή:... (ονοματεπώνυμο) Εφάπαξ καταβολή ποσού Ενδεχομένως, περίοδος κάλυψης: [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Ημερομηνία καταβολής:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή ποσού σε δόσεις Ημερομηνία καταβολής (ημέρα/μήνας/έτος) Ποσό Περιοδική καταβολή ποσού Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Άλλο (διευκρινίστε περιοδικότητα και προθεσμία καταβολής):... Από τις:... Ημέρα/Ημερομηνία καταβολής:...

34 L 49/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενδεχομένως, έως:... [ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) ή γεγονός] Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο αυτής της αναπροσαρμογής:... Τιμαριθμική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται από τις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Αναδρομική οφειλή Περίοδος κάλυψης:... [(ημέρα/μήνας/έτος) έως (ημέρα/μήνας/έτος)] Τρόποι καταβολής: Τόκος (εάν προβλέπεται στο δημόσιο έγγραφο) Εάν το ποσό της αξίωσης διατροφής υπόκειται σε τόκο, παρακαλείστε να αναφέρετε το επιτόκιο:... Οφειλόμενοι τόκοι από:... (ημέρα/μήνας/έτος) Καταβολή σε είδος (να διευκρινιστεί): Άλλος τρόπος καταβολής (να διευκρινιστεί): Έξοδα Το δημόσιο έγγραφο προβλέπει ότι... (ονοματεπώνυμο) οφείλει να πληρώσει ποσό ύψους... στον... (ονοματεπώνυμο) Σε περίπτωση προσθήκης φύλλων, αριθμός σελίδων:... Έγινε στ... (τόπος), στις... (ημέρα/μήνας/έτος) Υπογραφή και/ή σφραγίδα της αρμόδιας δικαστικής αρχής:...

35 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ [άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής] ( 1 ) ΜΕΡΟΣ Α Συμπληρώνεται από την αιτούσα κεντρική αρχή 1. ΑΙΤΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ 1.1. Ονομασία: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: κράτος μέλος Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο 1.3. Τηλ Φαξ Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αριθμός αναφοράς: Πρόσωπο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της αίτησης: Ονοματεπώνυμο: Τηλ Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 2.1. Ονομασία: Διεύθυνση: Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα: Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: κράτος μέλος Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο ( 1 ) ΕΕ L 7 της , σ. 1.

36 L 49/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΙΤΗΣΗ 3.1. Το ζητούμενο ειδικό μέτρο έχει στόχο: να διευκολύνει τον εντοπισμό του υπόχρεου ή του δικαιούχου διατροφής (βλέπε σημεία 3.3. και 3.4.) να διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα ή την περιουσία του υπόχρεου ή του δικαιούχου (βλέπε σημεία 3.3. και 3.4.) να διευκολύνει την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, γραπτών ή άλλου τύπου να επιτύχει συνδρομή προς απόδειξη της γνησιότητας τέκνου να κινήσει ή να διευκολύνει την κίνηση διαδικασιών για τη λήψη τυχόν απαραίτητων προσωρινών μέτρων εδαφικού χαρακτήρα να διευκολύνει την κοινοποίηση ή επίδοση πράξεων 3.2. Αιτιολόγηση της αίτησης: 3.3. Οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν: τον εξής υπόχρεο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης ( 1 ): Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης ( 2 ): Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία ( 3 ): τον εξής δικαιούχο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης ( 4 ): Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης ( 5 ): Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία ( 6 ): ( 1 ) Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα. ( 2 ) Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα. ( 3 ) Π.χ. το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου εργοδότη, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μελών της οικογενείας του, στοιχεία αυτοκινήτου ή ακινήτου που ανήκει στον ενδιαφερόμενο. ( 4 ) Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα. ( 5 ) Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα. ( 6 ) Π.χ. το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου εργοδότη, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μελών της οικογενείας του, στοιχεία αυτοκινήτου ή ακινήτου που ανήκει στον ενδιαφερόμενο.

37 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/ Πληροφορίες που ζητούνται Σημερινή διεύθυνση του υπόχρεου/δικαιούχου Εισοδήματα του υπόχρεου/δικαιούχου Περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου/δικαιούχου, μεταξύ άλλων τόπος όπου βρίσκεται η περιουσία του υπόχρεου/ δικαιούχου Ο δικαιούχος προσκόμισε αντίγραφο απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημοσίου εγγράφου προς εκτέλεση, που συνοδευόταν ενδεχομένως από το σχετικό έντυπο Ναι Όχι Η ενημέρωση του προσώπου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες ενδέχεται να θίξει την πραγματική είσπραξη της αξίωσης διατροφής (άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009). Έγινε στ... στις:... (ημέρα/μήνας/έτος) Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της αιτούσας κεντρικής αρχής:... ΜΕΡΟΣ B Συμπληρώνεται από την κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ: 5. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Ονοματεπώνυμο: Τηλ Φαξ Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

38 L 49/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ: 7.1. Χωρίς εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Διεύθυνση του υπόχρεου/δικαιούχου: Όχι Ναι (να διευκρινιστεί): Εισοδήματα του υπόχρεου/του δικαιούχου: Όχι Ναι (να διευκρινιστεί): Περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου/του δικαιούχου: Όχι Ναι (να διευκρινιστεί): 7.2. Κατ εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009: Διεύθυνση του υπόχρεου/δικαιούχου: Όχι Ναι (να διευκρινιστεί): Ύπαρξη εισοδήματος του υπόχρεου: Όχι Ναι Ύπαρξη περιουσίας του υπόχρεου: Όχι Ναι ΠΡΟΣΟΧΗ [σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009] Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν την ίδια την ύπαρξη διεύθυνσης, εισοδήματος ή περιουσίας στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, οι πληροφορίες του άρθρου 61 παράγραφος 2 δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν στο πρόσωπο το οποίο απευθύνθηκε στην αιτούσα κεντρική αρχή, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των δικονομικών κανόνων ενώπιον δικαστηρίου [άρθρο 62 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009].

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 359/30 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1329/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/39 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 229 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 11δ/o/5/167 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ( 11) ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕE (δ)

Αρ. Πρωτ. 11δ/o/5/167 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ( 11) ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕE (δ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε Αθήνα, 20 / 12 /2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 11δ/o/5/167 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ( 11) ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2014 C(2014) 7127 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE Page 1 sur 10 Επιλέξτε γλώσσα Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2016 Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Dedicated. Η μεθοδολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο εγγυάται τη διαφύλαξη του απόρρητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Περιεχόμενα 1. Ελεγκτικό - λογιστικό πλαίσιο Φορέων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 9 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1611

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2014 C(2014) 10200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα