ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών Η ανάθεση κατασκευής της οικοδομής σε εργολάβο προϋποθέτει συμφωνία στην οποία προβλέπονται οι προδιαγραφές κατασκευής του κτίσματος και γενικότερα οι υποχρεώσεις του, έχοντας την γενική ευθύνη της κατασκευής. Το κείμενο αυτό αποτελεί το «Βασικό Έγγραφο» στα συμβόλαιο της κατασκευής. Σε κάθε ασυμφωνία ειδικής και γενικής υποχρεώσεως ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα ειδική συγγραφή εκτός εάν αποφασίσει άλλως ο ιδιοκτήτης. Η ακρίβεια εφαρμογής του κειμένου ως προς τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, το χρόνο παράδοσης, τις διαδικασίες κατασκευής κλπ, προσπαθεί κατά το δυνατόν να εξασφαλίσει την ποιότητα κατασκευής της κάθε κατοικίας. Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας πέρα από την ασκούμενη εποπτεία από τους ορισμένους μηχανικούς του ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ, έχει δικαίωμα σε κάθε φάση της κατασκευής να αναθέσει με δική του δαπάνη σε μηχανικό να εξακριβώσει με συστηματική επιθεώρηση αν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, αν έχουν χρησιμοποιηθεί τα κατάλληλα υλικά και εξαρτήματα, αν υπάρχουν κακοτεχνίες και ελλείψεις και να εκτιμηθεί το κόστος τους ώστε, είτε να επιδιώξει την αναπλήρωση τους από τον κατασκευαστή, είτε να ζητήσει ανάλογη μείωση της τιμής του διαμερίσματος. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα εντός 15 ημερών από την περαίωση κάθε εργασίας και εγγράφως τον ανάδοχο για τυχόν διαφωνίες τους που αφορούν την ποιότητα υλικών και κατασκευών προκειμένου εκείνος έγκαιρα να προβαίνει στην ρύθμιση και αλλαγή που απαιτείται. Μετά από την παρέλευση της άνω προθεσμίας θεωρείται αυτοδίκαιη η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από τους ιδιοκτήτες. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια του κτιρίου και την εφαρμογή του νέου αντισεισμικού κανονισμού, του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος και τους λοιπούς ισχύοντες κανονισμούς δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς.

2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν συμφωνητικό η εποπτεύουσα την κατασκευή του έργου εταιρία θα καλείται για συντομία Ανάδοχος και οι ιδιοκτήτες της κάθε ξεχωριστής ιδιοκτησίας απλά Ιδιοκτήτες, ενώ το συγκρότημα κατοικιών θα καλείται Έργο. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Η γενική μελέτη της κατοικίας αποτελείται από τις παρακάτω επί μέρους μελέτες (σχέδια και τεύχη μελετών που εγκρίνονται και απαιτούνται από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή) και εκπονήθηκαν για το έργο αυτό : α) αρχιτεκτονική β) στατική γ) Ύδρευσης, Αποχέτευσης δ) Θέρμανσης ε) Θερμομόνωσης στ) Ηλεκτρικής εγκατάστασης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Η Ανάδοχος εταιρεία ΤΕΡΚΑΠ ΕΠΕ ορίζει σαν διεύθυνση επίδοσης εγγράφων την έδρα της που βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 28 Αργυρούπολη - Αθήνα. Ο ιδιοκτήτης ορίζει σαν διεύθυνση επίδοσης εγγράφων την έδρα του, που βρίσκεται στην οδό.. Αθήνα. Όλα τα έγγραφα που θα επιδίδονται στις ορισμένες αυτές διευθύνσεις θα θεωρούνται ότι επιδόθηκαν στον παραλήπτη. Ας σημειωθεί ότι όλες οι ανακοινώσεις, εντολές, ενστάσεις, κ.λ.π. σχετικές με το ΕΡΓΟ, θα πρέπει να είναι έγγραφες, οι δε προφορικές δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Την γενική επίβλεψη για την εφαρμογή των μελετών που αναφέρονται στην παράγραφο των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ που αναφέρονται παρακάτω θα έχει ο επιβλέπων Ανάδοχος. Οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ δικαιούνται με δικές τους δαπάνες να ορίζουν συνεπιβλέποντα διπλωματούχο μηχανικό και μόνο στις εργασίες που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους και τους κοινόχρηστους χώρους. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνο αυτός υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό ή σε κάθε τρίτο από την αρχή του έργου και μέχρι την οριστική παράδοση του. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και όποιους επιπλέον συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

3 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ : Τα σχέδια έχουν συνταχθεί με την προϋπόθεση ότι οι τοίχοι θα έχουν το πάχος που αναφέρεται σε αυτά. Οι διαστάσεις όμως αυτές είναι θεωρητικές, δεδομένου ότι τα πάχη των τοίχων από τα σοβατίσματα θα είναι πολλές φορές διαφοροποιημένα, με αποτέλεσμα να έχουμε για κάθε χώρο μια απόκλιση της τάξεως του 2% και όχι μεγαλύτερη από 5 εκατοστά. Οι διαστάσεις των χώρων και των ανοιγμάτων θα οριστικοποιηθούν στην εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τις Μελέτες και τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα γίνεται μόνο εφόσον: α) Οι εργασίες αυτές δεν επιφέρουν ζημιές στα άλλα διαμερίσματα - κατοικίες ή τους κοινόχρηστους χώρους β) Ζητηθούν εγκαίρως και ο Ανάδοχος συμφωνεί να πραγματοποιηθούν από τους υπεργολάβους με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού γ) Οι εργασίες αυτές δεν επιφέρουν καθυστέρηση στην παράδοση του έργου πέραν του ενός μηνός δ) Η αξία τους, αφού συμφωνηθεί μεταξύ Ανάδοχου και Ιδιοκτήτη, προκαταβάλλεται με Εργολαβικό κέρδος 20 % + ΦΠΑ 19% ε) Πρόκειται για εύλογες εργασίες ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: Μέχρι την οριστική παράδοση του έργου, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν δικό τους εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εκτός εάν ο ανάδοχος δηλώσει αδυναμία κατασκευής της εντελλόμενης εργασίας. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ: Οι παροχές, δηλαδή οι δαπάνες σύνδεσης με ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, και OTE, βαρύνουν όλους τους ιδιοκτήτες. Επίσης τους ιδιοκτήτες βαρύνουν : α) Η αγορά του θερμοσίφωνα και η τοποθέτηση του β) Η αγορά του εξαεριστήρα και του απορροφητήρα γ) η αγορά της κεραίας τηλεόρασης πλην του δικτύου ε) γενικά η αγορά και η τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευής στ) η έξτρα διαμόρφωση και φύτευση του φυτεμένου ακαλύπτου κτλ χώρων ζ) η αγορά και τοποθέτηση φωτιστικών σποτ και γενικά των φωτιστικών στους κοινόχρηστους χώρους ή μη. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ορίζεται ως χρόνος παράδοσης των κατοικιών οι 20 ημερολογιακοί μήνες από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, υπολογιζόμενου του χρόνου εκδόσεως μέχρι διάστημα τριών μηνών περίπου από την υπογραφή της συμβάσεως αφαιρούμενου του χρόνου, κατά τον οποίο η αρμοδία Πολεοδομία είναι κλειστή λόγω διακοπών ή εκτός αν υπάρξουν έκτακτοι λόγοι απεργιών ή αδυναμίας λειτουργίας της Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

4 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ : Γίνονται σε κάθε είδους έδαφος, περιλαμβάνουν την εκσκαφή υπογείων, πέδιλων, κλπ. και την απομάκρυνση των μπαζών, από το οικόπεδο. Οι εκσκαφές θα προχωρήσουν μέχρι η επιφάνεια έδρασης των πέδιλων βρει κατάλληλο έδαφος, που να μπορεί να παραλάβει τα φορτία της οικοδομής. ΣΚΕΛΕΤΟΣ : Ο σκελετός της κατοικίας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα του τύπου C16/20, η ότι προβλέπεται στην εγκεκριμένη στατική μελέτη που θα εγκριθεί από το πολεοδομικό γραφείο, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους περί εκτελέσεως έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα (αντισεισμικό κανονισμό και κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος). Οι χάλυβες που θα χρησιμοποιηθούν στην οικοδομή θα είναι ελληνικής προέλευσης. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ : α) Οι τοίχοι πληρώσεως θα είναι από οπτοπλινθοδομή με τούβλα κατάλληλης ποιότητος σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ. Σε όλους του τοίχους προβλέπεται ένα τουλάχιστον σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα πέραν από το πρέκι των ανοιγμάτων όπου απαιτείται. ΜΟΝΩΤΙΚΑ : Οι μονώσεις τοίχου, οροφής θα είναι τύπου DOW ή BASF ή ισοδύναμης απόδοσης θερμομονωτικό υλικό πάχους σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης. ΣΤΕΓΗ-ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ-ΛΩΜΑ : Η κατασκευή της στέγης από οπλισμένο σκυρόδεμα του Α ορόφου θα κατασκευαστεί επικλινής και όπου προβλέπεται επικάλυψη με κεραμοσκεπή. Στους χώρους που δεν προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη κεραμοσκεπής, η πλάκες οροφής θα είναι οριζόντιες με χαμηλό στηθαίο εγκιβωτισμού με ανεστραμμένη υγρομόνωση - θερμομόνωση. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ: Τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα τοίχων και οροφών θα γίνουν σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη θα είναι υδαρές μείγμα χονδρόκοκκης άμμου ( πέντε μερών για τα εσωτερικά και τεσσάρων για τα εξωτερικά ), ενός μέρους ασβέστη και ενός μέρους τσιμέντου (πεταχτό). Η δεύτερη θα είναι μείγμα 5 μερών καθαρής άμμου (σπαστήρα), ενός ασβέστη και ενός τσιμέντου (λάσπωμα) και η τρίτη θα είναι μαρμαροκονίασμα αποτελούμενο από 3 μέρη μάρμαρο και 1 ασβέστη (τριφτό). Εάν αυτό προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη τα εξωτερικά τοιχώματα θα έχουν για τρίτη στρώση τριφτό μείγμα ΑΡΤΙΦΙΣΕΛ (8 σακιά χοντρό τρίμμα μαρμάρου και 1 σακί λευκό τσιμέντο αναμεμιγμένο με ασβεστόνερο) ή με σκωτίες. Όπου υπάρχει εμφανή μπετό θα καλυφθεί με τσιμεντόχρωμα.

5 ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ : Η κύρια είσοδος του κτίσματος θα γίνει στο ισόγειο. Η μορφή της θα είναι σύμφωνη με την μελέτη του επιβλέποντα Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η κατασκευή εξώπορτας με κλειδαριά και κλείσιμο ασφαλείας. ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ : Η σκάλα της κατοικίας και τα πλατύσκαλα θα επενδυθούν με μάρμαρο τύπου Ιωαννίνων χρώματος ημίλευκο, ή τύπου Καβάλας ή Θάσου χρώματος ημίλευκου Α' Ποιότητας σε πλάκες πάχους 3 εκατ. για τα πατήματα και 2 εκατ. για τα ρίχτια. Τα σοβατεπιά θα είναι από το ίδιο μάρμαρο. Στο εσωτερικό της σκάλας και των πλατύσκαλων θα μπει κιγκλίδωμα που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο του επιβλέποντα μηχανικού. Οι τοίχοι του κλιμακοστασίου θα σπατουλαριστούν και θα βαφούν με ακρυλικό πλαστικό. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ : Το πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δήμου. Θα υπάρχουν στο πεζοδρόμιο τμήματα κενά για πράσινο, που θα καθορίσει ο επιβλέπων μηχανικός εάν το επιθυμεί. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ : Το κοινόχρηστο τμήμα της υδραυλικής εγκατάστασης και αποχέτευσης του κτιρίου αποτελείται από α) Την αποχέτευση των όμβριων υδάτων. Με ρύθμιση των κλίσεων θα συγκεντρώνονται στις υδρορροές που θα είναι πλαστικές, χωνευτές ή εξωτερικές και θα καταλήγουν στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. β) Την αποχέτευση των λυμάτων των διαφόρων ιδιοκτησιών. Αυτή θα γίνεται με στήλες από πλαστικούς σωλήνες ελάχιστης διαμέτρου 10 εκατ. που θα καταλήγουν στο ισόγειο σε κτιστά φρεάτια και με πλαστικούς σωλήνες Φ10, τα λύματα θα συγκεντρώνονται στο κεντρικό φρεάτιο που θα είναι και αυτό κτιστό και θα σκεπάζεται με κάλυμμα με διπλά χυτοσιδηρά καπάκια και θα περιλαμβάνει μηχανοσίφωνα. Από το κεντρικό φρεάτιο και με πλαστικό σωλήνα θα φέρονται μέχρι τον βόθρο λυμάτων. Σε περίπτωση κατασκευής κεντρικής αποχέτευσης η σύνδεση θα γίνει από την αρμόδια Δημόσια υπηρεσία με μέριμνα του αναδόχου αλλά με δαπάνες των ιδιοκτητών. Δηλαδή κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για τέλη, φόρους, κρατήσεις κλπ. που θα καταβληθούν στον Δήμο, στην εταιρεία αποχέτευσης ή όπου αλλού χρειασθεί καθώς και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την σύνδεση, από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι το σημείο της σύνδεσης με τον υπόνομο της πόλης ή τον βόθρο λυμάτων, θα κατανεμηθεί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά) κάθε ιδιοκτησίας. Τα ιδιόκτητα τμήματα της υδραυλικής και αποχετευτικής εγκατάστασης αποτελούνται από : γ) Την παροχή νερού σε κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία. Οι παροχές αυτές θα γίνουν ανεξάρτητες με δικό τους μετρητή η κάθε μία. Οι δαπάνες παροχής και εγγύησης και τα δικαιώματα του παροχέα πόσιμου νερού βαρύνουν τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ο οποίος υποχρεούται αμέσως μόλις ειδοποιηθεί σχετικά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ να καταβάλει το ανάλογο ποσό. Η παροχή θα γίνει με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

6 Οι σωλήνες της παροχής νερού και οι διακλαδώσεις θα γίνουν από χάλκινους σωλήνες (ή P.V.C.) με χάλκινα και ορειχάλκινα εξαρτήματα και θα δοκιμαστούν στις 16 atm. Σε κάθε διαμέρισμα θα υπάρχει παροχή κρύου νερού στο νεροχύτη της κουζίνας, στον λουτήρα, στους νιπτήρες, στα καζανάκια λουτρών, στο WC και στο πλυντήριο πιάτων στην κουζίνα, στο πλυντήριο ρούχων και τις βρύσες των βεραντών. Στο νεροχύτη της κουζίνας, τον λουτήρα, στους νιπτήρες λουτρών και στο WC θα παρέχεται ζεστό νερό από την γραμμή του θερμοσίφωνα. Κεντρικοί διακόπτες θα υπάρχουν μέσα σε κάθε κατοικία όπου απαιτείται και σε εξωτερικό σημείο στο ισόγειο. Στο ίδιο σημείο μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την τοποθέτηση φίλτρου καθαρισμού του νερού εφόσον το ζητήσει ο ιδιοκτήτης και το προμηθεύσει έγκαιρα στον ανάδοχο. Διακόπτες θα υπάρχουν σε κάθε παροχή (ζεστού ή κρύου) νερού στους νιπτήρες, στα καζανάκια, στο νεροχύτη της κουζίνας, στο θερμοσίφωνα, στα πλυντήρια και ένας γενικός δ)την αποχέτευση σε κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία. Η αποχέτευση του λουτήρα θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την εγκεκριμένη μελέτη. Η αποχέτευση της λεκάνης θα γίνεται απ' ευθείας με πλαστικό οχετό. Ο αερισμός της αποχετευτικής εγκατάστασης θα γίνεται με αερισμό της κεφαλής της κατακόρυφης στήλης με πλαστικό σωλήνα που θα καταλήγει 2 μέτρα πάνω από το δώμα με πλαστική κεφαλή. Οι σωληνώσεις θα προστατεύονται με σπιράλ ή τσιμεντοκονία, ειδικά στα σημεία συγκολλήσεων ή ενώσεων όπου διακόπτεται η προστασία έναντι διάβρωσης από τον ασβέστη. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η όλη εργασία θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη του μηχανολόγου, εφόσον απαιτείται από την πολεοδομική αρχή ή κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού. Η εκτέλεση των έργων θα γίνει από ειδικευμένους τεχνίτες. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλαστικά. Οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων θα είναι πλήρως στερεωμένες εντός των πλινθοδομών. Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται γενικά όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα (και κουδούνι εισόδου) εκτός από λαμπτήρες, συσκευές (π.χ. ψυγείου, κουζίνας, απορροφητήρα κ.λ.π.) και φωτιστικά σώματα, που θα αγοράσει και θα τοποθετήσει με δικές του δαπάνες ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Κάθε κατοικία θα τροφοδοτείται απ' ευθείας με ιδιαίτερη γραμμή και μετρητή της ΔΕΗ, με σωλήνες 20 χιλιοστών. Η γραμμή αυτή θα καταλήγει σε μεταλλικό πίνακα ελληνικής κατασκευής τύπου SIEMENS ή LEGRAND, διακόπτες τύπου GAYER ή SIEMENS, από όπου θα αναχωρεί μια γραμμή για την κουζίνα, μια για τον θερμοσίφωνα τρεις τουλάχιστον δευτερεύουσες γραμμές φωτισμού χώρων και μια για κάθε κλιματιστικό. Στον πίνακα θα υπάρχουν αντίστοιχοι διακόπτες και αυτόματες ασφάλειες και ενδεικτικές λυχνίες για την προστασία κάθε γραμμής μια γενική, ένας διακόπτης και ένα ρελέ διαφυγής ασφαλείας.

7 Κάθε διαμέρισμα θα έχει : α) στην σαλονοτραπεζαρία - καθιστικό 3 πρίζες SUKO, δύο φωτιστικά σημεία διπλά, δύο πρίζες τηλεόρασης και μία τηλεφώνου δύο γραμμών β) στην κουζίνα δύο πρίζες SUKO, ένα φωτιστικό σημείο, μία παροχή για την κουζίνα, μία παροχή για απορροφητήρα, μία παροχή για σκουπιδοφάγο και μία παροχή τηλεφώνου γ) στα υπνοδωμάτια δύο πρίζες, ένα φωτιστικό σημείο ALLER- RETOUR, μία πρίζα τηλεόρασης & μία τηλεφώνου δύο γραμμών δ) στο OFFICE έξω από το λουτρό θα υπάρχει μία πρίζα SUKO ε) στο λουτρό και στο WC θα υπάρχει ένα φωτιστικό σημείο τοίχου πάνω από το νιπτήρα, με τον διακόπτη έξω από το λουτρό (WC) στ)θα υπάρχει ηλεκτρική παροχή για A/C σε όλα τα δωμάτια και στο σαλόνι, πρόβλεψη για σύνδεση ηλεκτρικής τέντας στην πίσω ή στην μπροστά βεράντα κατ' επιλογή του ιδιοκτήτη και μία πρίζα τηλεόρασης ζ) στις βεράντες θα υπάρχουν πρίζες στεγανές SUKO. Γενικά ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για μια ηλεκτρική εγκατάσταση πλήρη, χωρίς τα φωτιστικά και εκτός από την δαπάνη για την παροχή ηλεκτρισμού, για εγγύηση της ΔΕΗ η οποία θα βαρύνει τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Οι πρίζες και οι διακόπτες θα είναι τύπου LEGRAND (SIPE) λευκές ή ισοδύναμες, σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού. Εγγύηση εξοπλισμού τριετής. ΘΕΡΜΑΝΣΗ : Θα γίνει πλήρης εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (Κ.Θ.) με ζεστό νερό, με κεντρική θερμαντική μονάδα λέβητα τύπου κόμπακτ ή άλλο αντίστοιχο σύστημα, η οποία θα τοποθετηθεί στο υπόγειο και θα παίρνει το καύσιμο από δεξαμενή τουλάχιστον 1 μ 3. Η όλη εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη του επιβλέποντα μηχανολόγου έτσι ώστε να αποδίδει στο εσωτερικό των διαμερισμάτων για 24ωρη λειτουργία. Τα θερμαντικά σώματα θα είναι τύπου Πάνελ Ευρωπαϊκής κατασκευής DIN4722 ηλεκτροσυγκολλητά, αντοχής σε πίεση 3 atm και δοκιμής 5 atm συνδεδεμένα με ορειχάλκινα τεμάχια. Η εγκατάσταση Κ.Θ. θα γίνει με το μονοσωλήνιο σύστημα. Τούτο θα αποτελείται από το κεντρικό δίκτυο σωλήνων (στήλες), που θα κατασκευαστεί από μαύρους χωρίς ραφή ή χαλκοσωλήνες ή PVC και από το δίκτυο ενδοδαπέδιας διανομής που θα αποτελείται από ειδικούς εύκαμπτους χαλκοσωλήνες τύπου WIKU ελάχιστου πάχους 1 χιλιοστού και έστω διατομής σωληνώσεως 16 χιλιοστών με ειδικό θερμομονωτικό μανδύα ή PVC ισοδύναμης διατομής. Κάθε κατοικία θα έχει ανεξάρτητη θέρμανση ελεγχόμενη από ανεξάρτητο θερμοστάτη χώρου και ειδική δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : α) Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο τύπου ALUSYSTEM σειράς 100 για ανοιγόμενα και σειράς 200 για συρόμενα λευκής, ηλεκτροστατικής βαφής ή ισοδύναμης σειράς κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού, με διπλά τζάμια προέλευσης ευρωπαϊκής κοινότητας πάχους 5/5 χιλιοστών.

8 Η συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ρύθμιση τους θα γίνει με όλους του κανόνες της τεχνικής και της αισθητικής ώστε να παρέχουν εύκολη λειτουργία, ασφαλές κλείδωμα, ηχομόνωση. Οι μηχανισμοί θα είναι κατάλληλοι και εγκεκριμένοι από την εταιρεία παραγωγής για τα ανάλογα κουφώματα. Τα παντζούρια ή ρολλά θα είναι μεταλλικά αλουμινίου. β) Τα εσωτερικά με κάσα σουηδική ή μεταλλική γαλβανισμένη, βαφτή και πόρτες με επένδυση από MDF και καπλαμά με σχέδιο και κάσα από σουηδικό ξύλο ή κάσα πάχους 15 χιλιοστών γ) Η κεντρική θύρα εισόδου των κατοικιών θα είναι μεταλλική με κλειδαριά με διασταυρούμενες μπάρες, πύρους και κλειδαριά ασφαλείας, ονομαστικής άξιας 600 ευρώ με εξωτερική επένδυση αλουμινίου ε) Οι πόρτες λεβητοστασίου-μηχανοστασίου θα είναι πυράντοχες χωρίς περσίδες. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ : Θα κατασκευάζονται μόνο στα σημεία που προβλέπεται στα σχέδια από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Θα είναι επενδυμένες από μελαμίνη λευκή. Οι πόρτες με εσωτερικούς μεντεσέδες θα είναι από MDF λακαρισμένες λευκές. Οι ντουλάπες εκτός από ράφια θα έχουν σωλήνα χρωμέ για την τοποθέτηση κρεμαστρών. Συνολικά σε κάθε κατοικία τοποθετούνται 3 συρτάρια για κάθε ντουλάπα δωματίου όπου θα υποδείξει ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Τα ντουλάπια της κουζίνας θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων της αγοράς με επένδυση εσωτερικά και εξωτερικά από μελαμίνη ή κατάλληλο PVC στα σόκορα. Τα πορτάκια θα είναι από μασίφ δρύινη ξυλεία πλήρως επεξεργασμένη και λουστραρισμένη ή υλικό πόστ φόρμινκ Α' ποιότητος. Οι μηχανισμοί λειτουργίας (μεντεσέδες) θα είναι εσωτερικοί, χωνευτοί ρυθμιζόμενοι με ελατήρια σταθεροποίησης και κλεισίματος, ευρωπαϊκής προέλευσης τύπου ferrari ή ισοδυνάμου. Το συνολικό μήκος του πάγκου και των ντουλαπιών θα είναι τουλάχιστον 3 μ. μαζί με τον νεροχύτη. Τα αναρτημένα ντουλάπια δεν προσμετρούνται ξεχωριστά. Ο κατασκευαστής οφείλει να τοποθετήσει πλήρως (εργασία και υλικά) και να παραδώσει σε λειτουργία το μηχανικό εξαεριστήρα που θα προμηθεύσει ο ιδιοκτήτης. Στην κουζίνα τοποθετείται μπαταρία πλήρως μεταλλικού σκελετού τοίχου ή βάσης απλή, τύπου IDEAL STANDARD ή μείξεως ιταλικής προελεύσεως ΑΤΑ GHIBLI ή ΡΑΙΝΙ ή άλλα ισοδύναμης αξίας, επιλογής του ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ. Θα τοποθετηθούν επίσης πάγκοι κουζίνας από φορμάικες γερμανικού τύπου Ελληνικής κατασκευής. Η κατασκευή θα γίνει με την Αρχιτεκτονική μελέτη και θα είναι ονομαστικής λιανικής αξίας 150 ευρώ ανά τρέχον μέτρο (τιμή λιανική τιμοκαταλόγου) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αγορασθέντα από συνεργαζόμενα με τον ανάδοχο καταστήματα. Τα ανηρτημένα άνω ντουλάπια δεν επιμετρώνται ξεχωριστά. Μεταξύ των πάνω και κάτω ντουλαπιών θα τοποθετηθούν πλακάκια ονομαστικής λιανικής αξίας 20 ευρώ/τμ (τιμή λιανική τιμοκαταλόγου) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο νεροχύτης θα είναι ακρυλικός, ενισχυμένος, με δύο γούρνες.

9 ΛΟΥΤΡΑ-WC : Σε κάθε λουτρό-wc τοποθετούνται τα παρακάτω είδη υγιεινής όπως εμφανίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη : α) Λουτήρας πολυκαρβονικός με αυτόματη βαλβίδα β) πορσελάνες δηλαδή λεκάνη, καζανάκι, νιπτήρας κολονάτος (με αυτόματη βαλβίδα) ή τύπου OVALUX της IDEAL STANDARD, λευκά από τις σειρές τύπου BAHAMA - LIUTO ή ισοδύναμου ιταλικού γ) στα WC ένας νιπτήρας 44 Χ 28 ή 51 Χ 33 ή 51 Χ 42 (ανάλογα με την λειτουργικότητα του χώρου) και μια ντουζιέρα τύπου IDEAL STANDARD ή άλλου ισοδύναμης αξίας δ) καλύμματα λεκανών τα αντίστοιχα της ίδιας εταιρείας ε) μπαταρίες αναμεικτικές, απλές τύπου IDEAL STANDARD ή ΙΤΑΛΙΑΣ μάρκας ΑΤΑ GHIBLI ή ΡΑΙΝΙ απλές ή άλλης ίσης αξίας, ζ) ένας καθρέπτης απλός Ευρωπαϊκός πάχους 5 χιλ., μπιζουτέ με φιλέτο ενώσεως τροχισμένος διαστάσεων αναλόγων με τον νιπτήρα η) τα πλακίδια περιμετρικά θα είναι μέχρι ύψους 2,20μ. από το δάπεδο και ονομαστικής λιανικής αξίας 15 ευρώ./τμ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θ) τα αξεσουάρ του μπάνιου γενικά θα είναι από πορσελάνη και επιβαρύνουν τον ανάδοχο. ΓΥΨΙΝΑ: Περιμετρικά στην οροφή του καθιστικού, θα τοποθετηθούν απλές κορνίζες επιλογής του ιδιοκτήτη. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ : Αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω η εργασία και η ανάλογη, με το είδος της βαφής, προετοιμασία της κάθε επιφάνειας που θα χρωματιστεί. α) Ριπολίνη - Λάκα: τρίψιμο, ξερόζιασμα αστάρωμα, χονδροστοκάρισμα, τρίψιμο, σπατουλάρισμα (2 χέρια), τρίψιμο, βελατούρα (2 χέρια), ψιλοστοκάρισμα και λάκα ενός συστατικού β) Σπατουλαριστά - Πλαστικά: τρίψιμο με πατόχαρτο, μπαλώματα, σπατουλάρισμα (2 χέρια) με λαδερό στόκο, τρίψιμο, ψιλοοτοκάρισμα και 2 χέρια πλαστικό γ) Σωλήνες: τρίψιμο, μίνιο, σερτικάρισμα, βελατούρα (2 χέρια), ψιλοστοκάρισμα, ριπολίνη DUCO δ) Κιγκλιδώματα: τρίψιμο, μίνιο, βελατούρα (2 χέρια) και ριπολίνη DUCO ε) Βερνίκια: Τρίψιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο, 2 χέρια σίλερ τρίψιμο και βερνίκι στ) Λούστρα : 4-6 χέρια σήλερ, μέχρι να γεμίσουν οι πόροι και στοκάρισμα, 2 χέρια βερνίκι ματ ή σατινέ με πιστόλι. Οι εσωτερικοί τοίχοι των διαμερισμάτων θα βαφτούν με πλαστικό και θα είναι σπατουλαριστοί, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ιδιοκτητών. Οι εσωτερικές πόρτες θα βαφτούν με ριπολίνη ή λάκα ενός συστατικού. Τα πλαστικά θα είναι Βιβεχρώμ ή VITEX ή ΧΡΩΤΕΞ, οι ριπολίνες VERNILAC ή ΧΡΩΤΕΞ ή ισοδύναμης ποιότητας. ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ: Στις πόρτες των δωματίων πλην λουτρού θα τοποθετηθούν κλειδαριές χωνευτές Α' ποιότητας. Τα πόμολα θα είναι μπρούντζινα λιανικής τιμής 12 ευρώ/σετ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ επιλογής του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ : Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να διαμορφώσει τους κοινοχρήστους χώρους διέλευσης προς τις κατοικίες και τους χώρους στάθμευσης που προβλέπονται για κάθε κατοικία. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να κατασκευάσει τους κοινοχρήστους χώρους προσπέλασης προς τα διαμερίσματα, διαμόρφωση μιας θέσης στάθμευσης ανα ιδιοκτησία, περιτοίχιση του συνολικού οικοπέδου σε ύψος προβλεπόμενο από τους πολεοδομικούς κανονισμούς και διαχωρισμό των κάθετων ιδιοκτησιών με χαμηλό τοίχο. Η διαμόρφωση κήπων και παρτεριών φύτευσης, η αγορά και τοποθέτηση κοκκινοχώματος καθώς και των φυτών, δέντρων και του αυτοποτιζόμενου συστήματος, βαρύνει τους ιδιοκτήτες. ΔΑΠΕΔΑ: α) Στο χωλ, στην τραπεζαρία, στο καθιστικό,στα υπνοδωμάτια, στην κουζίνα, στις βεράντες και στους διαδρόμους θα τοποθετηθούν πλακίδια δαπέδου εκλογής του ιδιοκτήτη, ονομαστικής λιανικής αξίας 25 ευρώ/τμ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από συνεργαζόμενα με τον κατασκευαστή καταστήματα β) Στα λουτρά και στα WC θα τοποθετηθούν πλακίδια ονομαστικής λιανικής αξίας 20 ευρώ/τμ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γ) Στις αποθήκες και το λεβητοστάσιο γκρο μπετό επεξεργασμένο με ελικόπτερο. ΠΛΑΚΑΚΙΑ: Θα είναι πάντα Α' διαλογής με πιστοποιητικό ποιότητος του προμηθευτή. Θα είναι από πορσελάνη ή από τεχνητό προλειασμένο γρανίτη. Η επιλογή χρώματος και σχεδίου θα είναι επιλογής του αρχιτέκτονα εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς με τον ιδιοκτήτη. Η διάσταση θα είναι 30X30 ή 35X35 ή μεγαλύτερη εφόσον αποφασίσει ο ιδιοκτήτης. Η ονομαστική τιμή τιμοκατάλογου θα είναι έως 25 ΕΥΡΩ το τετραγωνικό. ΜΑΡΜΑΡΑ: Τα μάρμαρα που θα τοποθετηθούν σε δάπεδα, σε τοίχους, στα δωμάτια, στην κουζίνα, στο μπάνιο, στις σκάλες θα είναι Α' διαλογής. Θα δοθεί προσοχή στην προέλευση, το χρώμα, την ποιότητα και τις διαστάσεις. Θα τοποθετηθούν μάρμαρα τύπου Ιωαννίνων, χρώματος ημίλευκα, ή λευκά μάρμαρα Θάσου ή Καβάλας λευκά Α' διαλογής. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η ξυλεία που θα τοποθετηθεί θα είναι καλής ποιότητας, καθαρή από ρόζους και σαπίσματα. Θα έχει απαραιτήτως πλήρως ξηρανθεί ή φουρνιστεί προς αποφυγή σκεβρώματος των κατασκευών (κάσες, πόρτες, πατώματα, ντουλάπια, επενδύσεις, έπιπλα, κλπ). ΤΖΑΚΙ: Στο ισόγειο στον χώρο του καθιστικού θα τοποθετηθεί πλήρες γωνιακό ή μεσαίο τζάκι ανάλογα με τον τύπο της κατοικίας, έτοιμο προς λειτουργία με

11 εσωτερική επένδυση πυρότουβλων Α' ποιότητας. Στο τζάκι θα τοποθετηθεί θυρίδα αερισμού. Ειδικές απαιτήσεις για πρόσθετες εξωτερικές επενδύσεις βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ: Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση του ηλιακού θερμοσίφωνα όπου απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη με έξοδα του αγοραστή. Οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί της οικοδομής οφείλουν να εγκαταστήσουν την κατάλληλη υποδομή έως το σημείο τοποθέτησης για τον θερμοσίφωνα, στις θέσεις που θα προσδιοριστούν από τον ιδιοκτήτη. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Οι συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 1. Πριν από την τοποθέτηση του κάθε υλικού ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον ιδιοκτήτη για την μάρκα των εξαρτημάτων, την προέλευση των υλικών, το ακριβές υλικό, το χρώμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια 2. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα των ανάδοχο για τυχόν πρόσθετες εργασίες ή κατασκευές που επιθυμεί προκειμένου αυτές να μην απαιτούν την καθυστέρηση του έργου ή την καθαίρεση τους αφού περατωθούν. ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΡΚΑΠ ΕΠΕ ΤΕΡΚΑΠ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 28 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ) ΤΗΛ ΦΑΞ

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευάστηκε ένα συγκρότηµα 2 τριώροφων κατοικιών µε υπόγειο οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη LT Felicity Properties Ltd Quality development with style A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη (Πίσω από την Ιταλική Πρεσβεία, δίπλα από την Αστυνομία Αγίου Δομετίου) www.felicity-properties.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. alto court II Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Αποτελείται απο 4 διαμερίσματα 2-υπνοδωματίων.

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv Γλυφάδα Γκόλφ Πολυτελές Διαμέρισμα 1ου ορόφου 90 τ.μ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική Εξαιρετική ποιότητα υλικώv 7 leonida drosi street psychiko 15452, greece t +30 210 6723400 f +30 210 6723444 majestic@schema3.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Simply Smart 70 Smart 85 Smart 100 Deluxe 70 Deluxe 85 Deluxe 10 8, , , , , , ,000.

Simply Smart 70 Smart 85 Smart 100 Deluxe 70 Deluxe 85 Deluxe 10 8, , , , , , ,000. Αρχιτεκτονική Πρόταση Simply Smart 70 Smart 85 Smart 100 Deluxe 70 Deluxe 85 Deluxe 10 8,700.00 17,700.00 20,700.00 23,700.00 23,000.00 26,500.00 30,000.00 Αποτύπωση του υπάρχοντα χώρου Καταγραφή των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής δύο νέων διώροφων οικοδομών με υπόγειο, μιας δυόροφης και δύο τριώροφων

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

«PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ «PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάση εγκεκριμένων μελετών (αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Πανιωνίου και Καραολή. Καισαριανή

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Πανιωνίου και Καραολή. Καισαριανή Ε Λ Λ Α Σ Α. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Πανιωνίου και Καραολή Καισαριανή Γραφεία Αθήνας: Μετεώρων 21 5ος όροφος, Παγκράτι 116 31 Τηλ.: +30 2107525331, +30 6932656403 Fax : +30

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α»

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οι Κατοικίες της Easy Green της σειράς Economy House είναι κατασκευασμένες με σκελετό ξύλινου πλαισίου πλήρως αντισεισμικές,

Διαβάστε περισσότερα

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ ΘΗΒΑ Στρόβολος Θήβα Θήβα Η TOFARCO αναπτύσσει το έργο ΘΗΒΑ που αποτελείται από δέκα διαμερίσματα στην καρδιά του παλαιού Στροβόλου στην περιοχή Αγία Μαρίνα. Το έργο σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε Λ Λ Α Σ Α. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Κονίτσης 12 Γουδί Γραφεία Αθήνας: Μετεώρων 21 5ος όροφος, Παγκράτι 116 31 Τηλ.: +30 2107525331, +30 6932656403 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ιαµερισµάτων και Αυτοτελών Εξοχικών Κατοικιών

Προδιαγραφές ιαµερισµάτων και Αυτοτελών Εξοχικών Κατοικιών 1 Προδιαγραφές ιαµερισµάτων και Αυτοτελών Εξοχικών Κατοικιών 1. ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο φέρον οργανισµός των κτιρίων κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα, βάση εγκεκριµένων µελετών (αρχιτεκτονικών και στατικών)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής έξι τριώροφων οικοδομών με με υπόγειο ιδιοκτησίας κληρονόμων Αραβανή

Διαβάστε περισσότερα

A ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

A ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής τριών δυόροφων οικοδομών με στέγη και δύο δυόροφων οικοδομών με υπόγειο, ιδιοκτησίας Νικόλαου Καλιακάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Γλυφάδα Γκόλφ Αυτόνομη Πολυτελής Μεζονέτα σε συγκρότημα Κατοικιών 220 τμ σε 3 επίπεδα Ιδιωτικός κήπος 210 τμ με πισίνα Μοντέρνα αρχιτεκτονική Εξαιρετική ποιότητα υλικών 7 leonida drosi street psychiko

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ NHΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε. Ε.Π. Η/Μ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 3.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 3.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 3.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Το εσωτερικό δίκτυο διανομής που αρχίζει από τον υδρομετρητή, ολοκληρώνεται απ όλα εκείνα τα σημεία του, που υπάρχουν υδραυλικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα

Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα ME KHΠO 140m2 ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (4 Y/Δ - 2 ΛΟΥΤΡΑ - 1 WC - ANΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - 2 ΚΟΥΖΙΝΕΣ PLAY ROOM - AΠΟΘΗΚΗ - ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΤΖΑΚΙ - ΓΚΑΡΑΖ) Meteora www.skatsaros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓO: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 22-3-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής μιας νέας τετραόροφης οικοδομής με υπόγειο ιδιοκτησίας Σκέτσου Μαργαρίτα, Μύλλερ Πέτρος, κληρ. Τάχου

Διαβάστε περισσότερα

Atlas Pantou Properties

Atlas Pantou Properties Έγκωμη Atlas Pantou Properties Η ΕΓΚΩΜΗ είναι το πιο πρόσφατο ποιοτικό έργο της ATLAS PANTOU (PROPERTIES) LTD. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ανάπτυξη γης και οικοδομών και με περηφάνια δημιουργεί έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

SANS SOUCIS. Ακρόπολη

SANS SOUCIS. Ακρόπολη SANS SOUCIS Ακρόπολη SANS SOUCIS Η οδός Σαν Σουσί (προέκταση της οδού Ιφιγένειας) στην καρδιά της Ακρόπολης θα αποκτήσει σύντομα ένα πραγματικό στολίδι αφού εκεί αναπτύσσει η TOFARCO ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χάλκη. Επιπλέον τα ρετιρέ διαθέτουν roof garden, ενώ τα διαμερίσματα στο ισόγειο απολαμβάνουν κήπο αποκλειστικής χρήσης.

Χάλκη. Επιπλέον τα ρετιρέ διαθέτουν roof garden, ενώ τα διαμερίσματα στο ισόγειο απολαμβάνουν κήπο αποκλειστικής χρήσης. ΧΑΛΚΗ Aγλαντζιά Χάλκη Ένα ακόμα εντυπωσιακό οικιστικό έργο υψηλών προδιαγραφών αναπτύσσει η Tofarco. Το έργο βρίσκεται σε μια εξαιρετικά προνομιούχα, καθαρά οικιστική περιοχή, στη συμβολή των οδών Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Greek Luxury Maisonettes

Greek Luxury Maisonettes www.urbanexperts.gr id:1120386 Greek Luxury Maisonettes Θρακομακεδόνες Αθήνα- Δυτικά Προάστια Επικοινωνήστε για τιμή Περιγραφή Πρόκειται για τέσσερις (4) αυτόνομες μεζονέτες με 2 πισίνες ΚΑΘΕ μεζονέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επισκευή του κτιρίου του αμελκτηρίου του ΓΠΑ»

«Επισκευή του κτιρίου του αμελκτηρίου του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19-06-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε. (IAS Ε.Π.Ε.) αποτελεί συνέχεια του χυτηρίου μετάλλων με την επωνυμία Αθαν. Σιάγκρης & Σια Ο.Ε. που λειτουργούσε από το 1965 με εξειδίκευση στην παραγωγή χυτοσιδηρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά περί κόστους των έργων Συντελεστές διαμόρφωσης του κόστους Γενικά περί προϋπολογισμού Κοστολόγηση τεχνικών κατασκευών Επιμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Φύλλο1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Φύλλο1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα