ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: Τηλ: , 5 FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της υλοποίησης προγράμματος «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» για τη χρηματοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α/ ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ /Α ): «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000): «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2519/97 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις "(ΦΕΚ 165 Α') 4. Την παρ. 2 του άρθρου 11 «Ρυθμίσεις για τη ψυχική υγεία» του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α 43/ ) «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» 5. Την με αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ876/ (ΦΕΚ 661/Β/2000) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» 6. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/ (ΦΕΚ 691/Β/2001) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» 7. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 2444/Β/2009) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99»

2 8. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 453/Β/2010) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας» 9. Την με αριθ. πρωτ /2012 απόφαση (ΦΕΚ 2105/τΒ/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φ. Σκοπούλη». 10. Την με αριθ. πρωτ / απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της αρ. οικ / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη». 11. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.44184/ Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η με αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.95047/ (ΦΕΚ 1506/Β/2010) όμοια, περί παράτασης ισχύος των προσωρινών αδειών λειτουργίας των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 12. Το από 24/4/2013 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κ. LASZLO ANDOR και του Υπουργού Υγείας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ και του σχετικού Παραρτήματος (Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μνημονίου) 13. Την ανάγκη να εκπονηθεί ένα μοντέλο χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας με βάση το κόστος ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας βάσει των προθεσμιών του Σχεδίου Δράσης 14. Τη μελέτη κοστολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση το κόστος ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας, η οποία εκπονήθηκε από την ΕΥτΥΚΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας την υλοποίηση προγράμματος για τη χρηματοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω χρηματοδότησής τους από πόρους του ΕΣΠΑ έως την , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον πληθυσμό της χώρας. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα επιδιώκει τα παρακάτω: Επίτευξη αποτελεσματικής λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας μέσω ποιοτικών προτύπων, Επίτευξη αποδοτικής λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας μέσω συστήματος αποζημίωσης βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας (η διαδικασία θα είναι δυναμική και θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες), Αποδοτικότερη αξιοποίηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς το νέο μοντέλο χρηματοδότησης θα διατηρήσει και θα αυξήσει τον ωφελούμενο πληθυσμό από υπηρεσίες ψυχικής υγείας με περιορισμένο κόστος, Ενεργή συμμετοχή των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ στη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα, στην αποφυγή φαινόμενων νεοϊδρυματισμού, στην κατάργηση των ασυλικών τμημάτων των ψυχιατρικών νοσοκομείων και τον μετασχηματισμό τους, στη συνέχιση των παρεμβάσεων στην κοινότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για θέματα πρόληψης και ευαισθητοποίησής της Μέσω του προγράμματος διασφαλίζεται η μετάβαση, μέχρι , σε ένα νέο σταθερό σύστημα χρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποία θα αξιοποιεί ένα αποτελεσματικό μίγμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους και διαφορετικές πηγές και θα συμβάλει, ανάμεσα σε άλλα, σε ένα βιώσιμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται

3 στις εξειδικευμένες/εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων και θα βασίζεται στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας ψυχικής υγείας. Δικαιούχοι του προγράμματος Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φορείς Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους οποίους έχει ανατεθεί η λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας, πρέπει να διαθέτουν, μέχρι τις , τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας και να τηρούν πιστά τις αποφάσεις, οι οποίες απορρέουν από το Νόμο 2716/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Φορείς Ψυχικής Υγείας (ΝΠΙΔ) στους οποίους έχει ανατεθεί η λειτουργία Μονάδων, θα πρέπει να διαθέτουν Διαχειριστική Επάρκεια προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις σε σχετική Πρόσκληση που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διάρκεια προγράμματος Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 1/11/2012 έως 31/12/2015. Δαπάνες Προγράμματος Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει κατ εκτίμηση στο ποσό των ,00. Οι συνολικές δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν μέχρι από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ". Μετά τη λήξη του προγράμματος, η λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δε θα απαιτεί τη συνδρομή του ΕΚΤ ή άλλων Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βασίζεται σε ένα σταθερό σύστημα χρηματοδότησής τους, που θα διασφαλιστεί με μίγμα χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό, τον ΕΟΠΥΥ αλλά και από άλλες πιθανές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Επισυναπτόμενο: Ένα (1) ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

4 1 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΆΜΦΙΣΣΑ) (ΛΑΜΙΑ) (ΑΤΤΙΚΗ 1) (ΑΤΤΙΚΗ 2) (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1) (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 26-28) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΙΦΗΓΕΝΙΑΣ 60) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 103) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΥΛΑΙΘΟΥ 57) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 53) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΧΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ 10) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 10) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΥΡΙΩΝ 35) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 59) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ 7) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ 16) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 57) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΦΩΚΙΔΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΕΒΡΟΣ) 2 Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (Α ΔΡΑΜΑΣ) (Γ ΘΕΣ/ΚΗΣ) (ΚΑΛΛΙΡΟΗ) (ΠΙΕΡΙΑ) (ΚΟΖΑΝΗ) (Β ΔΡΑΜΑΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ

5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.) (ΟΡΦΕΑΣ) (ΑΝΤΙΦΩΝ) (ΑΓ. ΑΝΝΑ) (ΓΑΛΗΝΟΣ) (ΕΣΤΙΑ) (ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφήβου Ξενώνας Παιδιών Μελία Κέντρο Ημέρας για παιδιά & εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας "ΩΡΙΩΝΑΣ" + Συμβουλευτική Τηλεφωνική Γραμμή 5 Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ) (ΕΡΕΤΡΙΑ) (ΧΑΛΚΙΔΑ) (ΛΑΜΙΑ) (ΛΕΙΒΑΔΙΑ) (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΠΕΝΤΕΛΗ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΘΕΤΙΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΒΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΥΤ ΚΥΚΛΑΔΕΣ)

6 6 Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 7 ΑμκΕ Κλίμακα (ΑΦΑΙΑ) (ΚΥΒΕΛΗ) (ΝΕΦΕΛΗ) (ΣΕΜΕΛΗ) (ΚΕΡΑΜΟΣ) (ΟΙΝΗΙΔΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΙΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΟΜΟΝΟΙΑ + ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ) (ΔΙΠΥΛΟ) (ΖΕΦΥΡΙ) (ΙΟΛΑΟΣ) 8 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων ΞΕΝΩΝΑΣ 9 Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας "ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ" ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 10 ΑμκΕ "Άνοδος" 11 Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης 1 (ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 1)

7 2 (ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 2) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ) 12 ΣΥΝΘΕΣΗ - Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΘΕΣ/ΚΗΣ) (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) (ΘΕΣ/ΚΗΣ) (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 13 Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ) 14 Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία ΞΕΝΩΝΑΣ 15 Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας ΞΕΝΩΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ + ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ) 16 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (E.Π.Ι.Ψ.Υ) ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 17 "Έδρα" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων Οικοτροφείο Ιπποκράτης Ι Οικοτροφείο Ιπποκράτης ΙΙ 18 ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. (ΑΤΤΙΚΗ 1) (ΑΤΤΙΚΗ 2) (ΑΤΤΙΚΗ 3) (ΑΤΤΙΚΗ 4) (ΑΧΑΙΑ) 19 Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

8 ΑμκΕ "Ξένιος Ζεύς" Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Ν. Κόσμος)_ ΑΙΟΛΟΣ Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Δ. Χανίων)-_ΧΑΡΑΥΓΗ Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Αγιος Νικόλαος)-ΑΡΕΤΟΥΣΑ Κέντρο Ημέρας στην Αθήνα (Ν. Κόσμος) 21 Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΡΑΜΑ)- "ΠΗΓΗ" (ΘΕΣ/ΚΗ)- "ΕΙΡΜΟΣ" (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)- "ΕΠΟΧΗ" 22 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Προμηθέας" Οικοτροφείο Γαλήνη Α (Αττική) Οικοτροφείο Γαλήνη Β (Κόρινθος) Κέντρο Ημέρας "Γαλήνη" 23 Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας "ΠΟΡΕΙΑ" 24 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης & Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ) Οικοτροφείο "ΗΩ" Οικοτροφείο "Ερατώ" 25 Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ) 26 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Οικοτροφείο Άρτας "Αίολος" Οικοτροφείο Κόνιτσα "Νόστος" 27 "ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ" Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 28 Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων "Πανάκεια" Ξενώνας "Μελίτη" Κέντρο Ημέρας "Κορωνίς" & "Αρσινόης" (ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΩΝ + ΤΜΗΜΑ ΨΥΧ. ΑΣΘ) 29 Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ) (ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)

9 (ΚΑΛΑΜΟΣ) 30 Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάϊμερ και συγγενών Διαταραχών Βόλου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΤΧΑΙΜΕΡ 31 ΜΚΟ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας "Αθηνά' (ΑΤΤΙΚΗ) (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 32 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης "Η Αρωγή" ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 33 Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Οικοτροφείο Άνοιξη Κέντρο Ημέρας "Το Στέκι" 34 Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης "Ανιμα" 35 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 36 ΑΛΘΑΙΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Οικοτροφείο Ταύρου Αττικής Οικοτροφείο Περαία Θεσσαλονίκης 37 Επανένταξη Παιδιών με ψυχοκινητικά Προβλήματα 38 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΗΠΙΟΝΗ" 39 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Πυξίδα" 40 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου "ΨΥΧΑΣΠΙΣ" 41 Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (ΜΕΤΣ) + ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΠΑΝΟΡΜΟΥ) 42 Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας Οικοτροφείο Ά - Περιστέρι Οικοτροφείο Β - Ίλιον 43 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Ιασις" Οικοτροφείο ΙΑΣΙΣ

10 Κέντρο Ημέρας 44 Ινστιτούτο Έρευνας Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών - Alzheimer - Χανίων 45 Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα IASIS Οικοτροφείο "Η Στοργή" Κέντρο Ημέρας Α. Γλυφάδα 46 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΙΟΔΟΣ Οικοτροφείο "Μαζί" Κέντρο Ημέρας "Κήπος" 47 TACT HELLAS 48 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών "Ανάδυση" (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ + ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ) 49 Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων κι φίλων αυτιστικών ατόμων "Άγιος Νικόλαος" 50 ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) (ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΧΙΟ) (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 51 "Συν-ειρμός" Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 52 Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής "Ανοιχτή Αγκαλιά" 53 Αστική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Ένταξη "Μετάβαση" ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 54 Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάϊμερ και Συναφών Διαταραχών (Θεσσαλονίκη) -ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ -ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 Κέντρο Παιδιού & Εφήβου Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών στη Δυτική Αττική

11 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου 56 Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα 57 ΑμκΕ "Ανάσα" 58 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές "Ανάσα" 59 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Φαιναρέτη" 60 Πανελλήνιος Σύλλογος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων "ΑΛΜΑ" 61 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αμάλθεια 62 Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό "Η Ασπίδα του Δαυίδ" 63 Σύλλογος Γονέων Παιδιών με αυτιστικά προβλήματα Νομού Μεσσηνίας (Κέντρο ημέρας) 64 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας "Ηρεμία"

12 Εσωτερική Διανομή: 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Υφυπουργού 3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υγείας 4. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 5. Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προϊστάμενος, Μονάδες Α1, Α2, Β, Γ 6. Μηχανισμός Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ Σ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝ ΟΣ Τα.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*)

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) 1. Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Μαζί με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 1. Επιδημιολογία Έρευνα Εκπαίδευση

Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 1. Επιδημιολογία Έρευνα Εκπαίδευση Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 1. Επιδημιολογία Έρευνα Εκπαίδευση Χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την Ελλάδα, ανάγοντας δεδομένα από άλλες χώρες και με βάση τα στοιχεία της ADI και της Alzheimer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3.2.4. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Dr. Χ. Παναγιωτίδη Τηλέφωνο : 2132161332 FAX : 210 5237384

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Dr. Χ. Παναγιωτίδη Τηλέφωνο : 2132161332 FAX : 210 5237384 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 2 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π : Υ1/Γ.Π. οικ.14810 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 20-07-2015 Αριθμ. πρωτ : Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π /οικ. 54999

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 20-07-2015 Αριθμ. πρωτ : Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π /οικ. 54999 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα (*) 1. «Αγκαλιά», Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1998. Μαζί µε το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος παρέχει

Διαβάστε περισσότερα