Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 7 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχος 17 Έτος 2 Νοέµβριος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Ευρωπα κό Πρόγραµµα Νεολαία σε ράση, ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέµατα 15 ιεθνή Θέµατα 21 ιαβουλεύσει 22 Σεµινάρια Κατάρτισης 23 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 24 Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην κοινωνία πολιτών, το πρόγραµµα Νεολαία σε ράση αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη αίσθηση των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί επίση τη συνέχεια των στόχων τη διαδικασία τη Λισσαβόνα. Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο Ευρωπα κή Επιχειρηµατική Περιφέρεια Επιδοτήσει δράσεων για τη νεολαία, τον πολιτισµό, τον τουρισµό και την έρευνα Πόλει του Μέλλοντο Έκθεση τη Ευρωπα κή Επιτροπή για του Ε.Ο.Ε.Σ. Βέλτιστε πρακτικέ δήµων και περιφερειών για το περιβάλλον ίκτυο Πόλεων για την Καινοτόµο Κεραµική Ο ρόλος της περιγφερειακής πολιτικής για το µέλλον της Ευρώπης

2 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/ /2011 υλοποιείται σε συνεργασία µε «συνδιοργανωτή(-έ ) εταίρο (-ου )» που συµµετέχει(-ουν) εκτενώ στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση του σχεδίου και ορίζεται(-ονται) από τον αιτούντα κατά τον χρόνο υποβολή τη αίτηση (διαδικασία B). Σε αµφότερε τι περιπτώσει (διαδικασία A ή διαδικασία B), το πρόγραµµα δραστηριοτήτων µπορεί να περιλαµβάνει «συνεργαζόµενου εταίρου». Οι συνεργαζόµενοι εταίροι συµµετέχουν στην υλοποίηση των προτεινόµενων δραστηριοτήτων του σχεδίου, αλλά όχι στον ίδιο βαθµό και στο ίδιο επίπεδο συµµετοχή όπω οι συνδιοργανωτέ εταίροι. Η πρόσφατη πρόταση υποβολή προτάσεων για την επιµέρου δράση 4.6 «Συµπράξει» στοχεύει στην υποστήριξη συµπράξεων µε περιφέρειε, δήµου, φορεί τη κοινωνία των πολιτών και φορεί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη προκειµένου να καταρτίσουν µακροπρόθεσµα σχέδια που θα συνδυάζουν µέτρα του προγράµµατο «Νεολαία σε δράση». Ο εν λόγω µηχανισµό στοχεύει στην ενθάρρυνση συνεργιών και την ανάπτυξη συνεργασία µεταξύ τη Ευρωπα κή Επιτροπή - µέσω του Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού- και των ποικίλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη νεολαία. Οι σχεδιαζόµενε δράσει κατατείνουν στη συγκέντρωση και αξιοποίηση πόρων και πρακτικών µε στόχο τη µεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράµµατο και την αύξηση του αριθµού των δικαιούχων. Στο πλαίσιο τη παρούσα πρόσκληση υποβολή προτάσεων επιλέξιµε είναι οι ακόλουθε δραστηριότητε : ιακρατικέ ανταλλαγέ νέων. Πρωτοβουλίε νέων σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο. Ευρωπα κή εθελοντική υπηρεσία. Κατάρτιση και δικτύωση. Οι αιτούντε πρέπει να υποβάλουν πρόγραµµα δραστηριοτήτων που θα συνάδει µε τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για κάθε µία από τι επιλέξιµε δραστηριότητε. Επίση, το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητε που να διασφαλίζουν τον συντονισµό του σχεδίου και την προβολή τη σύµπραξη. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να ξεκινήσει µεταξύ 1η Μαρτίου 2012 και 1η Σεπτεµβρίου 2012, µπορεί δε να διαρκέσει το πολύ Η εν λόγω πρόσκληση υποβολή προτάσεων θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενό προγράµµατο στο πλαίσιο του οποίου θα περιλαµβάνεται µία δραστηριότητα ή συνδυασµό δραστηριοτήτων που θα εµπνέονται από το πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση». Το εν λόγω πρόγραµµα δραστηριοτήτων είναι δυνατόν είτε να υλοποιείται απευθεία από τον ίδιο τον αιτούντα (διαδικασία A) ή είτε να 2

3 έω 2 χρόνια(24 µήνε ). Ο συνολικό προ πολογισµό που διατίθεται για τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο τη παρούσα πρόσκληση υποβολή προτάσεων εκτιµάται σε EUR. Η µέγιστη επιχορήγηση που διατίθεται για κάθε επιµέρου σχέδιο δεν υπερβαίνει τα EUR. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση εκ µέρου του Οργανισµού δεν θα καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο του 50 % επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου. ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προθεσµία: 3 Νοεµβρίου 2011 Γενική Γραµµατεία Νέα Γενιά Συντονίστρια Προγράµµατο : κα Αναστασία Φιλίνη τηλ , Ιστοσελίδα: youth/funding /2011/call_action_4_6_en.php 2. Ευρωπα κή επιχειρηµατική περιφέρεια 2013 Η Ευρωπα κή Επιχειρηµατική Περιφέρεια (European Entrepreneurial Region EER) είναι ένα πρόγραµµα εντοπισµού και βράβευση των περιφερειών τη ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό επιχειρηµατικό όραµα, ανεξαρτήτω του µεγέθου, τη οικονοµική ευρωστία και των ικανοτήτων του. Στι περιφέρειε µε την πλέον πειστική και µελλοντοστραφή στρατηγική θα απονεµηθεί ο τίτλο : «Επιχειρηµατική περιφέρεια τη χρονιά». Στόχο τη πρωτοβουλία είναι να δηµιουργηθούν δυναµικέ, οικολογικέ και επιχειρηµατικέ περιφέρειε σε ολόκληρη την Ευρώπη και να υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη" σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών το 2009, έχει δε ω τώρα απονεµηθεί σε έξι περιφέρειε : Βρανδεµβούργο (Γερµανία), County Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια (Ισπανία) το 2011 Καταλωνία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa (Φινλανδία) και αυτοδιοικούµενη περιφέρεια Trnava (Σλοβακία) το Μετά το έντονο ενδιαφέρον για τον διαγωνισµό του 2011 και του 2012 και την επιτυχία του πιλοτικού σταδίου, η ΕτΠ στο πλαίσιο τη συνόδου ολοµέλειά τη 30η Ιουνίου τ.ε. που πραγµατοποιήθηκε στι Βρυξέλλε, κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού για το πρόγραµµα ΕΕΠ Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειε πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράµατο που να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι περιφέρειε θα πρέπει να προτείνουν µέτρα στου ακόλουθου τοµεί : 3

4 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/ /2011 υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία: εξασφάλιση τη υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων, κατά προτίµηση βάσει ενό συνόλου δεικτών, παρουσίαση κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική. Προθεσµία: 10 Νοεµβρίου 2011 Επιτροπή των Περιφερειών Ιστοσελίδα: 3. ια-περιφερειακό συντονισµό Ε & Τ συνεργασία, καθορισµό προτεραιοτήτων και ορισµό των πολιτικών Ε & Τ συνεργασία (INCO ( INCO-NET NET) (7 ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριε πολιτικέ πρωτοβουλίε και µέσα τη ΕΕ, όπω π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά προώθηση τη επιχειρηµατικότητα µε την εγγύηση τη πλήρου συνέπεια µεταξύ των θεµατολογίων για την επιχειρηµατικότητα τη περιφέρεια και τη ΕΕ διατοµεακά ζητήµατα/ενωσιακή διάσταση, π.χ. βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών δηµοσίων χρηµατοδοτήσεων προορατικότητα και προώθηση του έτου EER καθαυτού, αφού ληφθούν υπόψη και όσα πρόκειται να συµβούν µετά το έτο EER περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία µεταξύ όλων των φορέων εντό τη περιφέρεια αλλά και µεταξύ των περιφερειών EER καλύτερη ένταξη τη περιφέρεια στην αγορά τη γεωγραφική περιοχή που την περιβάλλει βιωσιµότητα, ήτοι συµβολή στην επίτευξη των στόχων « » τη Ευρώπη Το Πρόγραµµα «Ικανότητε» του 7 ου Προγράµµατο -Πλαισίου για την Ε&Τ.Α. στοχεύει στη βελτιστοποίηση τη χρήση και τη ανάπτυξη των ερευνητικών υποδοµών, ενισχύοντα παράλληλα τι ικανότητε καινοτοµία των ΜΜΕ, προκειµένου αυτέ να αποκοµίζουν οφέλη από την έρευνα. Το Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την έρευνα που διενεργείται κατ έµπνευση περιφερειακών συσπειρώσεων, και συγχρόνω να απελευθερώνει το ερευνητικό δυναµικό των περιφερειών σύγκλιση και των εξόχω απόκεντρων περιφερειών τη ΕΕ. Υποστηρίζονται 4

5 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/2011 οι οριζόντιε δραστηριότητε και τα µέτρα που δίνουν έµφαση στη διεθνή συνεργασία. Εν κατακλείδι, οι πρωτοβουλίε του προγράµµατο «Ικανότητε» προάγουν την ενσωµάτωση τη επιστήµη στον ευρωπα κό κοινωνικό ιστό. Η πρόσκληση INCO-NET επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, υποστηρίζοντα τον πολιτικό διάλογο, και την ανάπτυξη τη συνεργασία στην καινοτοµία. Οι περιφέρειε που καλύπτονται από την πρόσκληση είναι: Υποσαχάρια Αφρική. Λατινική Αµερική και Καρα βική. Μεσογειακέ Χώρε Εταίροι. Χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία. Η πρόσκληση έχει ω στόχο την: όµηση και ενίσχυση τη διαπεριφερειακή συνεργασία για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία, Υποστήριξη θεσµικού διαπεριφερειακού διαλόγου πολιτική για την επιστήµη και την τεχνολογία, Παρακολούθηση τη προόδου στη διαπεριφερειακή επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία. Προτεινόµενε δραστηριότητε, κοινέ για όλε τι περιοχέ που καλύπτονται από το πρόγραµµα εργασία. Τα νέα έργα INCO-NET θα: Εστιάσουν σε µείζονε κοινωνικέ προκλήσει. Υποστηρίξουν τον πολιτικό διάλογο. Ενδυναµώσουν τη συνεργασία. Αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και τον αντίκτυπο. Όσον αφορά στι Μεσογειακέ χώρε εταίρου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσει που εκδόθηκαν από την «Επιτροπή παρακολούθηση για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία στον τοµέα τη ΕΤΑ» (MOCO) στην 14η συνεδρίασή τη µε στόχο την υλοποίηση των στόχων τη ιακήρυξη του Κα ρου του Ιουνίου Προθεσµία: 15 Νοεµβρίου ://ec ec.europa europa.eu eu/re research search/participants participants/portal portal/pa pa ge/capacities capacities?callidentifier callidentifier=fp FP7-INCO INCO

6 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4. Πρόσκληση υποβολή προτάσεων για το Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Πολιτισµ Πολιτισµό, » 2013» Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό, » επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, ο οποίο είναι κοινό για του Ευρωπαίου και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω τη ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τι χώρε που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη δηµιουργία ευρωπα κή ιθαγένεια. Σύµφωνα µε πρόσφατη πρόσκληση υποβολή προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί καλούνται να υποβάλλουν αιτήσει για την κάτωθι δραστηριότητα: Σκέλο 1.3.6: Στήριξη για ευρωπα κά πολιτιστικά φεστιβάλ Το παρόν σκέλο αποσκοπεί στη στήριξη ευρωπα κών πολιτιστικών φεστιβάλ µε στόχο: να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εµπειριών µέσω τη κινητικότητα των ευρωπαίων επαγγελµατιών στον πολιτιστικό τοµέα να προαγάγει την κυκλοφορία πολιτιστικών έργων παρέχοντα πρόσβαση σε µη εθνικά ευρωπα κά πολιτιστικά έργα στο ευρύτερο δυνατό κοινό να προαγάγει τον διαπολιτιστικό διάλογο. να προαγάγει την κυκλοφορία πολιτιστικών έργων παρέχοντα πρόσβαση σε µη εθνικά ευρωπα κά πολιτιστικά έργα στο ευρύτερο δυνατό κοινό να προαγάγει τον διαπολιτιστικό διάλογο. Οι οργανισµοί µπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για έναν από του ακόλουθου τύπου επιδότηση : (α) στήριξη για µία διοργάνωση του φεστιβάλ (κάθε χρόνο έω το 2012) ή (β) στήριξη για τρει διοργανώσει του φεστιβάλ εταιρική σχέση (για τρία χρόνια, ). Μόνο τα φεστιβάλ που έχουν διοργανωθεί τουλάχιστον 5 φορέ πριν από την ηµεροµηνία υποβολή τη αίτηση είναι επιλέξιµα. Ο προγραµµατισµό του προηγούµενου έτου και ο προσωρινό προγραµµατισµό του έτου για το οποίο ζητείται η στήριξη πρέπει να περιλαµβάνουν έργα από τουλάχιστον 7 χώρε που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το µέγιστο ποσό επιδότηση ανέρχεται σε , το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιµων δαπανών. Η στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µέχρι και για τρία φεστιβάλ. Προθεσµία: 16 Νοεµβρίου 2011 Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή Ελλάδα κ. Ειρήνη Κοµνηνού Τηλ: , Ιστοσελίδα: 6

7 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ήµο Γιαννιτσών (νυν ήµο Πέλλα ) «Ολοκληρωµένο Σχεδιασµό Αστική Ανάπτυξη» (Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του Πολίτε, ») 2013») Για µια εβδοµάδα ο (πρώην) δήµο Γιαννιτσών φιλοξένησε στο πλαίσιο υλοποίηση του Προγράµµατο «Ευρώπη για του Πολίτε, » (µέτρο 1.1 Συναντήσει Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων) πολωνική αντιπροσωπεία από την πόλη Πλότσκ τη Πολωνία. Στη διάρκεια τη παραµονή του είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίε και να συζητήσουν µε εκπροσώπου φορέων για θέµα που αφορούν την πολιτισµό, τον αθλητισµό, την εκπαίδευση, την τρίτη ηλικία κα. καθώ και για τη λειτουργία του δήµου γενικότερα. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ιστορικά Μνηµεία τη πόλη, να περιηγηθούν στην αγορά τη, να παρακολουθήσουν τοπικού παραδοσιακού χορού στο Ανοιχτό Θέατρο ενώ στο πρόγραµµα περιελήφθη και η επίσκεψή του στα Μουσεία Πέλλα και Βεργίνα, στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και στο Βυζαντινό Μουσείο τη πόλη. Τι φυσικέ οµορφιέ τη Έδεσσα και τη περιοχή των Λουτρών Λουτρακίου (Πόζαρ), απόλαυσαν σε ηµερήσια εξόρµησή του και ξεναγήθηκαν στο πάρκο των καταρρακτών και στα Λουτρά. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που ξεχώρισαν για την σηµασία του στην συνεργασία των δύο πόλεων στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράµµατο είναι η παρουσίαση των δήµων και οι θεµατικέ συνεδρίε που πραγµατοποιήθηκαν στην παρόχθια περιοχή του ποταµού Λουδία. Συγκεκριµένα οργανώθηκαν συζητήσει : α) για την εκπαίδευση, β) για την ιστορία και τον πολιτισµό, γ) για τον αθλητισµό, δ) για τι κοινωνικέ δοµέ και την τρίτη ηλικία, ε) για τη δράση των συλλόγων και ειδικά του στόχου του οδηγισµού & προσκοπισµού. Μετά τι ενδιαφέρουσε παρουσιάσει, οι εκπρόσωποι των δηµοτικών αρχών των δύο πόλεων επικέντρωσαν τι οµιλίε του στην ανάγκη επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των λαών τη Ευρώπη ώστε τα κοινά προβλήµατα και τα µεγάλα ζητήµατα τη ευρωπα κή οικογένεια να βρεθούν στο επίκεντρο ενό ουσιαστικού διαλόγου που αναπτύσσεται µέσα από ανάλογε πρωτοβουλίε. ήµο Πέλλα Ιστοσελίδα δράση : ntent&task=view&id=712&itemid=186 7

8 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/ / ήµο Νεάπολη -Συκεών Εργασιακή αποκατάσταση των ΑΜΕΑ (Ευρωπα κό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση-Leonardo Da Vinci ) ιακρατική ηµερίδα µε κεντρικό θεµατικό αντικείµενο τι δράσει για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασία, διοργάνωσε ο δήµο Νεάπολη -Συκεών για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού, των γονέων και εµπλεκόµενων φορέων σε ζητήµατα επαγγελµατική ένταξη των ΑµεΑ. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπα κού έργου «GENTI» (άνθρωποι), το οποίο υλοποιεί ο δήµο Νεάπολη -Συκεών σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαίδευση ISFOR API και τέσσερι ακόµη ευρωπα κού φορεί από την Ιταλία και την Τουρκία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ένταξη στο έργο πέτυχε η δηµοτική αρχή στον πρώην δήµο Συκεών τον Αύγουστο του 2010, µε την έγκριση τη πρότασή τη από το Ιταλικό Σηµείο Επαφή για το ταµειακό πρόγραµµα «Leonardo Da Vinci» ( ). Το έργο έχει 24µηνη διάρκεια, θα ολοκληρωθεί στι 31/12/2012 και εντάσσεται στο ταµειακό πρόγραµµα «Leonardo Da Vinci» ( ) τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισµού τη Ευρωπα κή Επιτροπή. Στόχο του έργου είναι η µεταφορά τεχνογνωσία, η υλοποίηση καινοτόµων προσεγγίσεων και η ανταλλαγή εµπειριών, προκειµένου να υποστηριχτούν άτοµα µε αναπηρία στο δικαίωµα και την προσπάθειά του να ενταχθούν δυναµικά στην ιδιαίτερα αφιλόξενη προ το παρόν αγορά εργασία. Προ την κατεύθυνση αυτή, οι επωφελούµενοι συµµετέχοντε εκπαιδεύονται ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στι µεγάλε πλέον απαιτήσει τη σηµερινή επαγγελµατική αγορά. Επίση, εφαρµόζεται ένα πιλοτικό µοντέλο εκπαίδευση, εντοπισµού και ανάδειξη των επαγγελµατικών του δεξιοτήτων, µε παράλληλη πρακτική άσκηση. Σε αυτή τη λογική, άλλωστε, βασίζεται και η επιτυχηµένη λειτουργία τη Υπηρεσία Ατόµων µε Αναπηρία του δήµου Νεάπολη - Συκεών, όπου νέοι και νέε απασχολούνται σε συγκεκριµένε εργασιακέ δοµέ όπω στο πλυντήριο-στεγνωτήριο και το εργαστήρι χειροτεχνικών κατασκευών, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ατοµική του ανάπτυξη και εντάσσονται οµαλά και ισότιµα στη ζωή και τη δράση τη τοπική κοινωνία. Ο προ πολογισµό του έργου για το δήµο Νεάπολη -Συκεών ανέρχεται σε ,12, εκ των οποίων το 75% (33.570,00 ) χρηµατοδοτεί-ται από το πρόγραµµα «Leonardo Da Vinci» και το 25% (11.190,12 ) από ιδίου πόρου. ήµο Νεάπολη -Συκεών Ιστοσελίδα δράση : 8

9 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχο 16 10/2011 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) ιεθνέ Συνέδριο για τη Στέγαση (Ρόττερνταµ, Νοεµβρίου 2011) Η παγκόσµια προσέγγιση σε πολιτικέ και στρατηγικέ για προσβάσιµη και επαρκή κατοικία σε ένα µεγάλο αριθµό χωρών, νέοι ρόλοι, νέε τη µετανάστευση, των ανισοτήτων και τη ασφάλεια στα αστικά κέντρα. προοπτικές, τοπικές και περιφερειακέ στρατηγικέ, διαφορετικοί µηχανισµοί χρηµατοδότηση στεγαστικών λύσεων και η διαµόρφωση τη Παγκόσµια Στεγαστική Στρατηγική µέχρι το 2025 είναι µερικά από τα θέµατα που αναπτύσσονται στο δεύτερο διεθνέ συνέδριο για την στέγαση. Το Μέλλον του Τουρισµού (Leeuwarden, Νοεµβρίου 2011) Οι δηµιουργικέ πόλει, τα καταλύµατα του µέλλοντο και οι αναδυόµενε οικονοµικά και πολιτικά χώρε είναι µερικέ από τι θεµατικέ Σχεδιάζοντα για του ανθρώπου (Γένοβα, Νοεµβρίου 2011) Το ευρωπα κό δίκτυο των µεγαλύτερων πόλεων τη Ευρώπη διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό τη στη Γένοβα µε θέµα µια νέα προσέγγιση για την αστική ανάπλαση, επικεντρωµένη λιγότερο στο χώρο και περισσότερο στου ανθρώπου. Αξιοποιώντα τη δηµιουργικότητα, τι δεξιότητε, τι ιδέε, την ενέργεια των πολιτών του, οι δηµοτικέ αρχέ δύνανται να αναµορφώσουν υποβαθµισµένε περιοχέ, προωθώντα την κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο θα διερευνήσει πολιτικέ για την αντιµετώπιση των προκλήσεων ενότητε του διεθνού συνεδρίου που διοργανώνει το Ευρωπα κό Ινστιτούτο για το µέλλον του τουρισµού σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Επιτροπή στην Ολλανδία. 9

10 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παγκόσµια Σύνοδο για την Αστική Ανάπτυξη (Λυόν και Γκρενόµπλ, 6-10 Νοεµβρίου 2011) Το ζήτηµα τη αστική διακυβέρνηση, η κοινωνική συνοχή, οι νέοι τρόποι ζωή και η περιβαλλοντική ευθύνη, η µητροπολιτική ταυτότητα, οι µητροπολιτικέ συµµαχίε, η διαπραγµάτευση ανάµεσα σε διοικητικά επίπεδα είναι τα πιο σηµαντικά θέµατα που πρόκειται να τι επιτυχηµένε και πρωτότυπε στρατηγικέ για την αλλαγή των στάσεων και τη ζήτηση απέναντι στι δηµόσιε µεταφορέ στα αστικά κέντρα. ://www uitp.org org/events events/2010/ /2010/venise venise/en en/ Έκθεση Ευφυών Πόλεων (Αµβούργο, Νοεµβρίου 2011 Η έκθεση ευφυών πόλεων είναι η µοναδική παγκοσµίω έκθεση αφιερωµένη στην ανάπτυξη συνδεδεµένων και βιώσιµων πόλεων του 21 ου αιώνα. συζητηθούν στη διάρκεια τη ετήσια συνόδου του δικτύου ΙΝΤΑ ( ιεθνή Ένωση Νέων Πόλεων) στα µητροπολιτικά κέντρα τη Λυόν και τη Γκρενόµπλ. accueil Κάνοντα τι δηµόσιε µεταφορέ µέρο του σύγχρονου τρόπου ζωή στι πόλει (Βενετία, Νοεµβρίου 2011) Η ιεθνή Ένωση για τι δηµόσιε µεταφορέ διοργανώνει διεθνέ συνέδριο µε θέµα Τα αποδοτικά συστήµατα µεταφορών και ύδρευση, οι αποτελεσµατικέ τηλεπικοινωνίε και η ατµοσφαιρική µόλυνση είναι µερικέ από τι προκλήσει των πόλων στην προσπάθειά του να επιτύχουν του οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού στόχου του και αποτελούν βασικά ζητήµατα που θα συζητηθούν στη διάρκεια των εργαστηρίων τη εν λόγω έκθεση. Ασφαλεί Πόλει (Βενετία, Νοεµβρίου 2011) Σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκη, οι σύγχρονε πόλει καλούνται να θέσουν σε εφαρµογή µια ολοκληρωµένη στρατηγική στην οποία συµµετέχουν ισότιµα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορεί (αστυνοµία, πυροσβεστική, τοπική αυτοδιοίκηση). 10

11 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/2011 Πόλει του Μέλλοντο (Ξιάν, Νοεµβρίου 2011) Η αστικοποίηση ω ένδειξη οικονοµική ανάπτυξη και οι συνέπειέ τη σε επίπεδο παροχή υπηρεσιών αναπτύσσεται στο πλαίσιο διεθνού συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην Κίνα. Εν προκειµένω, οι τεχνολογίε διαχείρι- Σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο των ασφαλών πόλεων παρέχει µια πλατφόρµα διαλόγου για τον τρόπο διαµόρφωση ενό ολιστικού σχεδίου ασφάλεια ή εκτάκτου ανάγκη. 4 η Παγκόσµια Σύνοδο για τι Πόλει τη Γνώση (Γαλιλαία και Χολόν, Νοεµβρίου 2011) Η αειφορία, πόλει και τεχνολογία, η ταυτότητα των πόλεων στον 21 ο αιώνα και οι Περιφέρειε ση των υδάτινων πόρων αποτελεί τον βασικό θεµατικό άξονα των επιµέρου στρογγυλών τραπεζιών. Πόλει και Υγεία (Χονγκ Κονγκ, Νοεµβρίου 2011) Με παραδείγµατα από τι πόλει του Λονδίνου, του Βανκούβερ, του Κέιπ Τάουν κ.α. και σχετικέ συγκριτικέ αναλύσει, το 10ο διεθνέ συνέδριο τη Γνώση είναι µερικέ από τι θεµατικέ τη παγκόσµια συνόδου για τι πόλει τη γνώση που πραγµατοποιείται στο Ισραήλ. 11

12 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/ /2011 για την υγεία και την ευηµερία στα αστικά κέντρα επικεντρώνεται σε ζητήµατα τη ποιότητα ζωή στι πόλει, του σχεδιασµού του χώρου, τη ανάδειξη των ανισοτήτων κ.α. age.net/conferences/hongkong/ Πράσινη Οικονοµία (Βόννη, Νοεµβρίου 2011) Η πόλη τη Βόννη και το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη διοργανώνουν ένα διεθνέ συνέδριο σχετικά µε τα ζητήµατα τη αειφορία και τη Συνάντηση Πόλεων και Αθλητισµού (Λοζάννη, Νοεµβρίου 2011) Η διεθνή οµοσπονδία πανεπιστηµιακού αθλητισµού διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη Συνάντηση πόλεων µε αθλητικού οργανισµού, πράσινη οικονοµία. Οι υδάτινοι πόροι, η ενέργεια, η διατροφική κρίση, η αστικοποίηση, και οι κλιµατικέ αλλαγέ είναι µερικέ θεµατικέ ενότητε του ανωτέρω συνεδρίου. επιτρέποντα στου εκπροσώπου των τοπικών αρχών να εντοπίσουν και να συζητήσουν απευθεία µε του οργανωτέ για τι µελλοντικέ αθλητικέ εκδηλώσει που επιθυµούν να φιλοξενήσουν. sport.com/2011/index.php?lang=en energy- food.org/en/bonn_perspectives.html Χώρο και Κινητικότητα (Τοσκάνη, Νοεµβρίου 2011) Οι εν εξελίξει χωρικοί, κοινωνικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί µετασχηµατισµοί σε παγκόσµιο επίπεδο και οι ροέ και µετακινήσει από το Βορρά προ το Νότο και το αντίστροφο µεταµορφώνουν τι πόλει, τα προάστια και τι αγροτικέ περιοχέ. Κατά τη διάρκεια διεθνού συνεδρίου που διοργανώνει το Πανεπιστήµιο Πράτο θα συζητηθούν οι συνέπειε των ανωτέρω φαινοµένων στο αστικό περιβάλλον. ://spacesandflows spacesandflows.com com/conference conference-2011/ 12

13 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Υδάτινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Κουάλα Λαµπούρ, Νοεµβρίου 2011) Η διεθνή ένωση για του υδάτινου πόρου διοργανώνει το δεύτερο διεθνέ συνέδριο για τη τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα και του τρόπου προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα των εισηγήσεων του τριήµερου διεθνού συνεδρίου που διοργανώνει το Υπουργείο Μεταφορών τη Ρωσική Οµοσπονδία. http tp:// ://www irfnet.ch ch/eventdetail eventdetail.php php?catid catid=1& =1&id id=32 7&title title=irf IRF%20 %20International International%20 %20Road Road%20 %20Congress Congress:%2 0Innovation Innovation%20 %20in in%20 %20Road Road%20 %20Infrastructure 11 η Σύνοδο των Πόλεων Παγκόσµια Κληρονοµιά και Κλιµατική Αλλαγή (Σίντρα, Νοεµβρίου 2011) διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Μαλαισία µε σκοπό την ανάδειξη καινοτόµων λύσεων, την ανταλλαγή πρακτικών και τη διερεύνηση υλοποίηση εταιρικών συνεργασιών µεταξύ γειτονικών εδαφικών αρχών. Οι Πόλει Παγκόσµια Κληρονοµιά συνιστούν δυναµικά περιβάλλοντα που φιλοξενούν παγκόσµια αξία µνηµεία και χώρου πολιτιστική κληρονοµιά. Η φετινή παγκόσµια σύνοδο τη UNESCO προσφέρει µια πλατφόρµα επιπτώσει τη κλιµατική αλλαγή και την επίτευξη τη ισορροπία ανάµεσα στην βελτίωση τη κοινωνικο-οικονοµική ευηµερία και στην Καινοτοµία και Οδικέ Υποδοµέ (Μόσχα, Νοεµβρίου 2011) Οι πρόσφατε εξελίξει και οι καινοτόµε πρακτικέ σε όλα τα στάδια τη κατασκευή οδικών αρτηριών, από το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και διαχείριση µέχρι 13

14 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ συντήρηση τη πλούσια κληρονοµιά των αστικών κέντρων. ://whc whc.unesco unesco.org org/en en/events events/739/ Πόλει σε Μετάβαση (Πόρτο Αλέγκρε, Νοεµβρίου 2011) Η αναθεώρηση των έω σήµερα εφαρµοζόµενων αστικών πολιτικών και η υλοποίηση δηµιουργικών και βιώσιµων λύσεων στο πλαίσιο ενό σήµερα καθώ και τι νέε προκλήσει στι οποίε απευθύνονται αυτά. ://www rbaninvestmentnetwork.com com/? /?page page=ev ev ent Καινοτόµε Μεταφορέ για Βιώσιµε Πόλει και Περιφέρειε (Βρυξέλλε, Νοεµβρίου 2011) νέου παραδείγµατο στο πλαίσιο ενό νέου παραδείγµατο που βελτιώνει την ποιότητα ζωή των κατοίκων αποτελεί το βασικό θέµα του 10 ου συνεδρίου του δικτύου Metropolis. Το δίκτυο POLIS και η Ευρωπα κή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διοργανώνουν το ετήσιο συνέδριο του δικτύου µε θέµα τα καινοτόµα σχέδια και πολιτικέ µεταφορών που υλοποιούνται σε επίπεδο δήµων και περιφερειών. Εν προκειµένω, θα αναπτυχθούν, µεταξύ άλλων, τα µελλοντικά σχέδια για τη ν κατασκευή ασφαλέστερων δρόµων 10th- world-congress congress-cities cities-transition transition-porto porto-alegre alegre november november-2010 Πόλει και Επενδύσει στην Ευρώπη (Άµστερνταµ, Νοεµβρίου 2011) Υπό την αιγίδα τη δηµοτική αρχή του Άµστερνταµ, το συνέδριο του δικτύου αστική ανάπτυξη (UIN) εξετάζει τα νέα χρηµατοδοτικά µοντέλα και εργαλεία που διαθέτουν οι πόλει και ενό περισσότερο ασφαλού δικτύου µεταφορών καθώ και τη χρηµατοδότηση των µεταφορικών συστηµάτων και τη βελτίωση τη προσβασιµότητα. is-annual Annual-Ge General neral-assembly Assembly-and and-annual Annual- 14

15 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ευρωπα κά Θέµατα Έκθεση τη Ευρωπα κή Επιτροπή για του Ευρωπα κού Οµίλου Εδαφική Συνεργασία (Ε.Ο.Ε.Σ.) Σύµφωνα µε την έκθεση που υπέβαλε πρόσφατα η Ευρωπα κή Επιτροπή προ το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή του Κανονισµού 1082/2006Ο ΕΟΕΣ προσφέρει έναν πολύτιµο µηχανισµό που τυγχάνει ολοένα και µεγαλύτερη αποδοχή. στην πρακτική εφαρµογή καταδεικνύουν τόσο τη δυνατότητα όσο και την αναγκαιότητα βελτιώσεων. Η Επιτροπή, συνεπώ, εξετάζει µια σειρά τροποποιήσεων του κανονισµού για τον ΕΟΕΣ. Οι εν λόγω τροποποιήσει δεν θα επιφέρουν αλλαγέ στη δραστηριότητα των ήδη 16 συσταθέντων ΕΟΕΣ, αλλά θα προσαρµόσουν, αφενό, τη διατύπωση στη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπα κή Ένωση και θα εστιάσουν, αφετέρου, στην απλοποίηση και επίσπευση τη διαδικασία ίδρυση και τη εφαρµογή. Για παράδειγµα, εάν διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογή τη νοµική πράξη, θα µπορούσε να επιτραπεί η σύσταση ΕΟΕΣ µεταξύ δη- µόσιων φορέων ενό µόνο κράτου µέλου και κρατών που δεν είναι µέλη τη ΕΕ. Ένα καθεστώ σιωπηρή απόφαση, που θα δίνει τη δυνατότητα ίδρυση ΕΟΕΣ ελλείψει αιτιολογηµένων αντιρρήσεων από εθνικέ αρχέ εντό εύλογου χρονικού διαστήµατο, ενδέχεται να αντικαταστήσει την ισχύουσα υποχρέωση για λήψη απόφαση εντό τριών µηνών, κατά κανόνα. Ο σκοπό του ΕΟΕΣ µπορεί να επεκταθεί προκειµένου να καλύψει του τοµεί στρατηγική και σχεδιασµού και διαχείριση περιφερειακών και τοπικών ζητηµάτων σύµφωνα µε τι πολιτικέ τη ΕΕ. Τέλο, στην ενότητα αυτή, η λύση που βασίζεται στη σύναψη ασφαλιστήριων συµβάσεων και θεσπίστηκε σύµφωνα µε το δίκαιο τη ΕΕ για ένα άλλο νοµικό µέσο θα µπορούσε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα ίδρυση ΕΟΕΣ περιορισ- µενη ευθύνη, που επιτρέπεται µεν σε ορισµένα κράτη µέλη, αλλά όχι κατ ανάγκη και στα όµορα κράτη µέλη. Το πεδίο των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν επί του παρόντο οι ΕΟΕΣ είναι ιδιαίτερα ευρύ και κυµαίνεται από την κοινή διαχείριση φυσικών πόρων έω τη βελτίωση τη πρόσβαση σε διασυνοριακά συστήµατα µεταφορών, τη διαχείριση των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια (όπω η υγεία ή η εκπαίδευση) και άλλα εδαφικά ζητήµατα. Πολλοί ΕΟΕΣ σχεδιάζουν την υλοποίηση στρατηγικών µεγέθυνση και βιώσιµη ανάπτυξη σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», συµβάλλοντα κατ αυτόν τον τρόπο στην πλήρη ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Συχνά, το πεδίο δραστηριοτήτων των ΕΟΕΣ επεκτείνεται πέραν τη υλοποίηση προγραµµάτων και σχεδίων συνεργασία στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή, που ορίζονται ω πρωταρχικά καθήκοντα στον κανονισµό για τον ΕΟΕΣ. Ορισµένοι, ωστόσο, από του εν λόγω ΕΟΕΣ προχωρούν πλέον στην υποβολή σχεδίων που θα χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο τη ΕΕΣ ή άλλων προγραµµάτων τη ΕΕ. 15

16 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ανακήρυξη του 2013 ω Ευρωπα κό Έτο των Πολιτών Μολονότι οι ήδη συσταθέντε ΕΟΕΣ χαιρετίζουν το γεγονό ότι του δίνεται η δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη τη διαχειριστική αρχή και τη κοινή τεχνική γραµµατεία στο πλαίσιο ευρωπα κών προγραµµάτων συνεργασία, µέχρι στιγµή µόνο ο ΕΟΕΣ Grande Région έχει αξιοποιήσει τη συγκεκριµένη δυνατότητα. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στου χρονικού περιορισµού που θέτουν η υιοθέτηση του κανονισµού ΕΟΕΣ και η υποχρέωση θέσπιση οικείων εθνικών διατάξεων από τα κράτη µέλη µε σκοπό την εφαρµογή του κανονισµού για τον ΕΟΕΣ. Η Ευρωπα κή Επιτροπή πρότεινε στι 11 Αυγούστου 2011 να ανακηρυχθεί το 2013 «Ευρωπα κό έτο των πολιτών». Με την ανακήρυξη του 2013 ω «Ευρωπα κού έτου των πολιτών», η Ευρωπα κή Επιτροπή πραγµατώνει την υπόσχεση που διατυπωνόταν στην έκθεση σχετικά µε την ιθαγένεια τη Ε.Ε. και ανταποκρίνεται στο κάλεσµα του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου για ένα τέτοιο Έτο. Η ιθαγένεια τη Ένωση και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή είναι ένα από του κύριου πυλώνε τη Ε.E. 20 έτη µετά τη θέσπιση τη ιθαγένεια τη Ένωση, έχει συντελεσθεί χειροπιαστή πρόοδο, η οποία επηρεάζει άµεσα τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων. Σκοπό του «Ευρωπα κού έτου των πολιτών» είναι να διευκολυνθεί η άσκηση από του πολίτε τη Ένωση του δικαιώµατό του να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στο εσωτερικό τη Ε.Ε., µε τη διασφάλιση τη εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίε σχετικά µε τα δικαιώµατά του. Η επιδιωκόµενη προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή επιζητά την άρση των εµποδίων για τη σύσταση νέων ΕΟΕΣ, εξασφαλίζοντα παράλληλα τη συνέχιση και τη διευκόλυνση τη λειτουργία των ήδη συσταθέντων. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ανωτέρω προσαρµογέ θα ενισχύσουν τη χρήση των ΕΟΕΣ, οι οποίοι µε τη σειρά του θα συµβάλουν στη βελτίωση τη συνεργασία και τη πολιτική συνοχή µεταξύ των δηµόσιων φορέων, χωρί την περαιτέρω επιβάρυνση των εθνικών ή ευρωπα κών διοικήσεων. /getdoc.do?p ubref=-//ep//nonsgml+report+a7 //EP//NONSGML+REPORT+A DOC+WORD+V0//EL 16

17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μικρότερη η κοινοτική χρηµατοδότηση για τι αδελφοποιήσει πόλεων και νέα ευρωπα κά προγράµµατα για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό για την περίοδο Ειδικότερα, ο στόχο του Έτου είναι: να ενισχύσει την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το δικαίωµά του να διαµένουν ελεύθερα στο εσωτερικό τη Ε.E. να ενισχύσει την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το πώ µπορούν να αξιοποιήσουν τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ε.Ε. και από τι πολιτικέ τη Ε.Ε. και να προωθήσει την ενεργό συµµετοχή του στη χάραξη των πολιτικών τη Ένωση να δώσει ώθηση στι συζητήσει σχετικά µε τον αντίκτυπο και τι δυνατότητε που προσφέρει το δικαίωµα τη ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίω από την άποψη τη ενίσχυση τη συνοχή και τη αλληλοκατανόηση των ανθρώπων. Ο προτεινόµενο προ πολογισµό για τι δραστηριότητε που προβλέπεται να ενταχθούν στο «Ευρωπα κό έτο των πολιτών 2013» ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο και από το Συµβούλιο των Υπουργών µε τη «συνήθη νοµοθετική διαδικασία» (συναπόφαση). Σύµφωνα µε την πρόσφατη Ανακοίνωση τη Ευρωπα κή Επιτροπή προ το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο η κοινοτική χρηµατοδότηση για το ευρωπα κό πρόγραµµα για τι αδελφοποιήσει πόλεων θα είναι κατά 16 εκατ. ευρώ µικρότερη για την περίοδο (από 219 σε 203 εκατ. ευρώ). Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην επικοινωνία µε το κοινό και σε µεγαλύτερε συνέργιε µεταξύ των επικοινωνιακών δράσεων τη Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικέ προτεραιότητε τη ΕΕ φθάνουν µε αποτελεσµατικό τρόπο στου ευρωπαίου πολίτε. Το πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε αποτελεί το µοναδικό εργαλείο που επιτρέπει στου ευρωπαίου πολίτε να συµµετέχουν σε ευρωπα κά θέµατα γενικού ενδιαφέροντο Συνθήκε τη ΕΕ, εκλογέ για το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο κ.α. Εποµένω, η πληροφόρηση και η επικοινωνία µε το ευρύ κοινό για τι ευρωπα κέ πολιτικέ συνιστά έναν ακόµη τρόπο ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώµατά του. Περαιτέρω, η Ευρωπα κή Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει τι εκπαιδευτικέ και πολιτιστικέ δραστηριότητε µέσω δύο χρηµατοδοτικών µέσων: erence=ip/11/959&format=html&aged=0&langua ge=en&guilanguage=en 17

18 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ στόχου τη Στρατηγική ΕΕ2020 και να αξιοποιηθεί πλήρω το δυναµικό δηµιουργία νέων θέσεων απασχόληση του πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα. Το πρόγραµµα θα ενισχυθεί από ένα καινοτόµο χρηµατοδοτικό µηχανισµό για τι πολιτιστικέ και δηµιουργικέ βιοµηχανίε. Ο συνολικό προτεινόµενο προ πολογισµό για το ανωτέρω πρόγραµµα φθάνει το 1.6 δισ. ευρώ. nts/fin_fwk1420/mff_com fwk1420/mff_com _Part_II_en.pdf Το πρόγραµµα Education Europe θα αντικαταστήσει τα υφιστάµενα προγράµµατα ια Βίου Μάθηση, Erasmus Mundus και Νεολαία εν δράσει. Αυτό αναµένεται να αποφέρει µεγαλύτερη αποδοτικότητα και περισσότερε συνεργασίε. Βέλτιστε πρακτικέ περιβαλλοντικών δράσεων δήµων και περιφερειών Οι ευρωπα κοί δήµοι και περιφέρειε µπορούν να αξιοποιήσουν το δυναµικό του ευρωπα κού προγράµµατο για το περιβάλλον (Life) και να Το νέο πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τρει µορφέ δράσεων: (α) ιεθνική κινητικότητα σπουδαστών, (β) Συνεργασίε µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και του χώρου τη εργασία, (γ) Υποστήριξη πολιτικών πρωτοβουλιών για την επιτυχή υλοποίηση των εθνικών δράσεων για την παιδεία. Επίση, προτείνεται η πρόβλεψη ενό υποπρογράµµατο για τον αθλητισµό. Το συνολικό ύψο του προτεινόµενου προ πολογισµού για το εν λόγω πρόγραµµα ανέρχεται σε 15.2 δισ. ευρώ. Η ηµιουργική Ευρώπη (Creative Europe) αποτελεί το δεύτερο χρηµατοδοτικό µέσο για τι πολιτιστικέ δραστηριότητε και την οπτικοακουστική βιοµηχανία. Ουσιαστικά το εν λόγω πρόγραµµα αντικαθιστά τα υφιστάµενα προγράµµατα Culture, MEDIA, MEDIA Mundus µε σκοπό να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στου γνωρίσουν τι εµπειρίε και πρακτικέ των φορέων τη αυτοδιοίκηση που έχουν υλοποιήσει άνω των 70 δράσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατο µέσω ειδική έκδοση, στην οποία αναλύονται οι τοπικέ και περιφερειακέ προκλήσει στα πεδία των αειφόρων µεταφορών, τη κλιµατική αλλαγή, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριµµάτων και του χωρικού σχεδιασµού. /lifepublications/lifefocus/documents/local_author ications/lifefocus/documents/local_author ities.pdf 18

19 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/2011 Εγχειρίδιο δράσεων για µετανάστε τρίτη ηλικία Το Συµβούλιο ήµων και Περιφερειών τη Ευρώπη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών και υπό την αιγίδα του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου, εξέδωσε έναν οδηγό στον οποίο περιλαµβάνονται όλε εκείνε οι πόλει οι οποίε βραβεύτηκαν για δράσει που στόχευαν σε ένα οικονοµικό µοντέλο, βασισµένο στην καινοτοµία, αδικεί όλο και περισσότερο πόλει των οποίων η ιστορία και η οικονοµική ανάπτυξη συνιστούν εκ των ουκ άνευ όρου σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Οι εννέα πόλει που συµµετέχουν στο σχέδιο Αστικό ίκτυο για την Καινοτοµία στην Κεραµική, στο πλαίσιο του προγράµµατο URBACT, διαθέτουν ισχυρή παράδοση στην κεραµική βιοµηχανία και σε µετανάστε τρίτη ηλικία. Στον πρόσφατο διαγωνισµό, στον οποίο συµµετείχαν 34 τοπικέ αρχέ σε πανευρωπα κό επίπεδο, οι πόλει του Εδιµβούργου, του Κελζενκίρχεν και των Βρυξελλών ανακηρύχτηκαν νικήτριε για τι πρωτοβουλίε ένταξη των µεταναστών τρίτη ηλικία ω ισότιµων εταίρων, υποστήριξη τη ενεργού γήρανση και συµµετοχή στα κοινά. s.en.pdf ίκτυο Πόλεων τη Καινοτόµου Κεραµική Τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπα κό επίπεδο, η µετάβαση από τη βαριά βιοµηχανία, η οποία ολισθαίνει σε ανταγωνιστικότητα παγκοσµίω, αναπτύσσουν από κοινού τοπικέ πολιτικέ, προσαρµοσµένε σε ένα µεταβαλλόµενο οικονοµικό πλαίσιο για να καταστήσουν την κεραµική ισχυρό πλεονέκτηµα για την εδαφική του επικράτεια µε όρου καινοτοµία, πολιτιστικού δυναµισµού και ελκυστικότητα. Ω επιστέγασµα των δράσεών του, δηµοσιεύτηκε πρόσφατα ένα εγχειρίδιο για την αντιµετώπιση τη κρίση, στο οποίο παρουσιάζονται οι πιο σχετικέ δράσει στου τοµεί τη προώθηση τη καινοτοµία, τη συνεργασία βιοµηχανία και πανεπιστηµίων, τη αστική ολοκλήρωση, του πολιτιστικού και τουριστικού δυναµικού και τη αστική ταυτότητα. creativity/unic/news/?newsid=590 19

20 Τεύχο 17 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11/2011 Ο κρίσιµο ρόλο τη Περιφερειακή Πολιτική για το µέλλον τη Ευρώπη ράσει Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ενεργό Γήρανση Το τελευταίο τεύχο του περιοδικού PANORAMA που εκδίδει η Γενική ιεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή εξετάζει τον επιβοηθητικό ρόλο τη περιφερειακή πολιτική ώστε τα κράτη-µέλη τη ΕΕ να επιτύχουν του στόχου τη στρατηγική ΕΕ2020, δηλαδή υψηλά επίπεδα απασχόληση, παραγωγικότητα και κοινωνική συνοχή. Το 2012 είναι το Ευρωπα κό Έτο Ενεργού Γήρανση και Αλληλεγγύη µεταξύ των Γενεών και η βελτίωση των ευκαιριών για ενεργό γήρανση γενικότερα και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση για του πολιτικού και τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώ καλούνται να δράσουν σε τοµεί τελείω διαφορετικού όπω η απασχόληση, η υγειονοµική περίθαλψη, οι κοινωνικέ υπηρεσίε, η επιµόρφωση των ενηλίκων, ο εθελοντισµό, η στέγαση, Εν προκειµένω, εξετάζονται οι τρει βασικοί πυλώνε τη στρατηγική και ο τρόπο µε τον οποίο η περιφερειακή πολιτική υποστηρίζει την ευφυή, αειφόρο και χωρί αποκλεισµού ανάπτυξη, διασφαλίζοντα την άµεση συµµετοχή των πολιτών στην εκπόνηση σχεδίων από τα κάτω και την αποδοτική χρήση των πόρων. Επίση, στο εν λόγω τεύχο φιλοξενούνται συνεντεύξει µε σηµαντικού παράγοντε σε ζητήµατα αειφόρου και περιεκτική ανάπτυξη σε περιφέρειε και παρουσιάζονται σχέδια από όλη την Ευρώπη, τα οποία διευρύνουν του στόχου τη στρατηγική ΕΕ2020. οι υπηρεσίε ΤΠ και οι µεταφορέ. Το Ευρωπα κό Έτο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει του πολίτε στα ζητήµατα αυτά πάνω απ όλα όµω επιδιώκει να ενθαρρύνει όλου του φορεί χάραξη πολιτική και τα ενδιαφερόµενα µέρη να θέσουν στόχου και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή του. Προ τούτο, η Ευρωπα κή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και η ευρωπα κή πλατφόρµα AGE εξέδωσαν εγχειρίδιο στο οποίο παρουσιάζονται παραδείγµατα επιχορηγούµενων σχεδίων των τοπικών και περιφερειακών αρχών που προωθούν την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. ener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdf angid =el&catid=970&newsid=1065&furthernews=yes# 20

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2015 Α.Π.43272

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2015 Α.Π.43272 Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη φεστιβάλ κινηματογράφου

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη φεστιβάλ κινηματογράφου Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,16 Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα