ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"

Transcript

1 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ 2011 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβία 10 ΠΡOΣ Όπω Πίνακα Αποδεκτών Αθήνα Πληροφορίε Α. Κατρινάκη Δ. Μπουρίκο Τηλέφωνο , 457 Fax ΘΕΜΑ Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 σχετικά με τι μεταφορέ αποβλήτων. Σα κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (συνημμένο 1, ενοποιημένη έκδοση ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τι μεταφορέ αποβλήτων, όπω ισχύει μετά τι τροποποιήσει του με Καν. 1379/2007, 669/2008, 31/2009, 219/2009, 308/2009, 438/2010 και 413/2010. Ο κοινοποιούμενο Κανονισμό καταργεί τον Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό τη Κοινότητα, καθώ και κατά την είσοδο και έξοδό του (εισαγωγή και εξαγωγή αποβλήτων). Ι. Πεδίο εφαρμογή και εξαιρέσει. Με τον Καν.1013/2006, ο οποίο εφαρμόζεται από τι 12 Ιουλίου 2008, θεσπίζονται διαδικασίε και καθεστώτα ελέγχου για τι μεταφορέ αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο τη μεταφορά, τον τύπο των μεταφερόμενων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασία στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό του. 1. Πεδίο εφαρμογή Ο εν λόγω Καν. καλύπτει τι ακόλουθε μεταφορέ αποβλήτων (άρθρο 1 παρ.2 Καν.) α) μεταξύ κρατών μελών, εντό τη Κοινότητα ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών, β) τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτε χώρε, γ) τα οποία εξάγονται από την Κοινότητα σε τρίτε χώρε, και

2 χώρε. δ) τα οποία διαμετακομίζονται μέσω τη Κοινότητα, καθ οδόν από και προ τρίτε Χρήσιμοι ορισμοί είναι οι εξή «Απόβλητα» ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο α) τη Οδηγία 2006/12/ΕΚ, δηλ. κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στι κατηγορίε του παραρτήματο I και το οποίο ο κάτοχό του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει (βλ. Παράρτημα Ι παρούσα ). «Επικίνδυνα απόβλητα ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ.4 τη Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. Διάθεση, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο ε) τη Οδηγία 2006/12/ΕΚ (βλ. Παράρτημα ΙΙ τη παρούσα ). Αξιοποίηση, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο στ) τη Οδηγία 2006/12/ΕΚ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ τη παρούσα ). 2. Εξαιρέσει Από το πεδίο εφαρμογή του Καν. εξαιρούνται οι ακόλουθε περιπτώσει μεταφορά αποβλήτων (άρθρο 1 παρ.3 Καν.) α) οι εκφορτώσει στη ξηρά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, των πλοίων και των εξεδρών ανοικτή θαλάσση υπό την προϋπόθεση τήρηση απαιτήσεων τη διεθνού σύμβαση για την πρόληψη τη ρύπανση από πλοία. β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί οχημάτων, τραίνων, αεροσκαφών και πλοίων, μέχρι ότου τα εν λόγω απόβλητα εκφορτωθούν για διάθεση ή αξιοποίηση. γ) οι μεταφορέ των ραδιενεργών αποβλήτων (Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου). δ) οι μεταφορέ οι οποίε υπόκεινται στι απαιτήσει έγκριση του Καν. 1774/2002. ε) οι μεταφορέ αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, εφόσον καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική νομοθεσία. στ) οι μεταφορέ αποβλήτων από την Ανταρκτική στην Κοινότητα υπό όρου. 2

3 ζ) οι εισαγωγέ στην Κοινότητα αποβλήτων που παράγονται από ένοπλε δυνάμει ή ανθρωπιστικέ οργανώσει υπό συγκεκριμένε συνθήκε. ΙΙΙ. Εισαγωγή αποβλήτων στην Κοινότητα. Σύμφωνα με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό, με τον όρο «εισαγωγή» νοείται «η είσοδο των αποβλήτων στην Κοινότητα, εξαιρουμένη τη διαμετακόμιση δια μέσου τη Κοινότητα» (άρθρο 2 σημείο 30 Καν.). 1. Εισαγωγή αποβλήτων προ διάθεση. Απαγορεύεται η εισαγωγή αποβλήτων για διάθεση, εξαιρουμένων των προερχόμενων από χώρε που είναι μέρη τη Σύμβαση τη Βασιλεία (βλ. Παράρτημα IV τη παρούσα ), χώρε που συμμετέχουν σε σχετικέ πολυμερεί ή διμερεί συμφωνίε, περιοχέ υπό ορισμένε εξαιρετικέ περιστάσει (άρθρο 41 Καν.). Στην περίπτωση εισαγωγή αποβλήτων από τι χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εισαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εισόδου και εισαγωγή. 2. Εισαγωγή αποβλήτων προ αξιοποίηση. Απαγορεύεται η εισαγωγή αποβλήτων για αξιοποίηση, εξαιρουμένων των προερχόμενων από χώρε που είναι μέρη τη Σύμβαση τη Βασιλεία, χώρε που συμμετέχουν σε σχετικέ πολυμερεί ή διμερεί συμφωνίε, χώρε όπου έχει εφαρμογή η απόφαση C(2001)107/FINAL του ΟΟΣΑ (βλ. Παράρτημα V τη παρούσα ) και περιοχέ υπό ορισμένε εξαιρετικέ περιστάσει (άρθρο 43 Καν.). Στην περίπτωση εισαγωγή αποβλήτων από τι χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εισαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εισόδου και εισαγωγή. 3

4 ΙΙΙ. Εξαγωγή. 1. Εξαγωγή αποβλήτων προ διάθεση. Απαγορεύεται η εξαγωγή αποβλήτων από την Κοινότητα προ κάθε άλλη τρίτη χώρα, εξαιρουμένων των χωρών τη ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη και στη Σύμβαση τη Βασιλεία (Ισλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) με την επιφύλαξη υπέρ ενδεχόμενη απαγόρευση εισαγωγή από τι εν λόγω χώρε (άρθρο 34 παρ.3α Καν.) ή επιφύλαξη τη χώρα αποστολή (άρθρο 34 παρ.3β Καν.). Στην περίπτωση εξαγωγή αποβλήτων προ τρίτε χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εξαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου. 2. Εξαγωγή αποβλήτων προ αξιοποίηση Με προορισμό χώρε εκτό πεδίου εφαρμογή απόφαση ΟΟΣΑ. Απαγορεύεται η εξαγωγή των αποβλήτων από την Κοινότητα προ κάθε άλλη τρίτη χώρα, εξαιρουμένων των χωρών όπου έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, των αποβλήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 36 παρ.1 του Καν. (επικίνδυνα παραρτ.ι, απόβλητα παραρτ. V \μέρο 3, επικίνδυνα μη ταξινομημένα, μείγματα, απαγόρευση εισαγωγή σε τρίτη χώρα κ.ά.). Στην περίπτωση εξαγωγή αποβλήτων προ τρίτε χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εξαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου Με προορισμό χώρε εντό πεδίου εφαρμογή απόφαση ΟΟΣΑ. Η εξαγωγή αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IV και IVA του Καν., καθώ και τα μη ταξινομημένα απόβλητα ή μείγματα αποβλήτων, υπόκειται στι διαδικασίε συμφωνία μεταξύ των εθνικών αρχών αποστολή και προορισμού. 4

5 Ειδικότερα, όταν η εξαγωγή αφορά τα απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα IV και IVA του Καν., τυγχάνουν εφαρμογή και τα ακόλουθα οι αρμόδιε αρχέ αποστολή στην Κοινότητα, αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεών του ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου, ο μεταφορέα παραδίδει αντίγραφο μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα, και το τελωνείο εξόδου, αμέσω μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφορά στην αρμόδια αρχή αποστολή στην Κοινότητα, αναφέροντα ότι τα απόβλητα εξήχθησαν. ΙV. Αρμόδια εθνική αρχή για εποπτεία τη εφαρμογή Καν. 1013/2006 & ενέργειε τελωνειακών αρχών. Αρμόδια αρχή για τι εγκρίσει εισαγωγών και εξαγωγών αποβλήτων, τον έλεγχο των απαγορεύσεων, την επαλήθευση των συνοδευτικών εγγράφων και την παροχή έγκριση τη μεταφορά σε περίπτωση αμφιβολιών είναι η ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπ. Περιβάλλοντο, Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια (Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , , fax , ). Σε κάθε περίπτωση εισαγωγή ή εξαγωγή αποβλήτων, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί και μεταφορεί οφείλουν να συνεργαστούν με την αρμόδια εθνική αρχή (Υπ. Περιβάλλοντο, Ενέργεια & Κλιματικών Αλλαγών) και να κοινοποιούν στα τελωνεία εισαγωγή εξαγωγή, εισόδου-εξόδου και διέλευση όλα τα αναγκαία στοιχεία που θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών. Τα τελωνεία εισόδου και εξόδου τη χώρα σε περίπτωση διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων ελέγχουν την ύπαρξη συνοδευτικού εγγράφου μεταφορά. Σε περίπτωση σοβαρή υπόνοια περί παράνομη μεταφορά ή ανάγκη επαλήθευση του εγγράφου μεταφορά ω προ την αυθεντικότητα και την ισχύ του (βλ. Παράρτημα VI), τα εμπλεκόμενα τελωνεία ενημερώνουν άμεσα την εθνική αρμόδια αρχή και δεσμεύουν το φορτίο μέχρι να ληφθεί σχετική έγγραφη έγκριση για την τύχη τη αποστολή από την εν λόγω αρχή. 5

6 V. Πηγέ πληροφόρηση. Περαιτέρω γενικέ και ειδικέ πληροφορίε σχετικά με το πλέγμα ρυθμίσεων και διαδικασιών στο πεδίο μεταφορά αποβλήτων μπορούν να αντληθούν από τι ακόλουθε διαδικτυακέ πηγέ 1) Υπ. Περιβάλλοντο, Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντο / ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στο http//www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=238&language=el-gr 2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή / ΓΔ Περιβάλλοντο http//ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm. 3) Σύμβαση τη Βασιλεία για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων http//www.basel.int. 4) ΟΟΣΑ για το σύστημα ελέγχου τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση http//www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_34395_ _1_1_1_1,00.html Ακριβέ αντίγραφο Ο Τμηματάρχη Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ Συν. Καν. (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τι μεταφορέ αποβλήτων ενοποιημένη έκδοση (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τελωνειακέ Περιφέρειε (για ενημέρωση των Τελωνείων χωρική αρμοδιότητά του ) Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.1. Δ/νση Επιθεώρηση Υπηρεσιών 1.2. Οικονομικέ Επιθεωρήσει 2. Υ.Π.Ε.Ε. (Κ.Υ & Περιφερειακέ Δ/νσει ) 3. ΕΛ.Υ.Τ. Αττική, Θε /νίκη & Πάτρα 4. Περιοδικό Τελωνειακά Θέματα 5. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- Δ/νση Περιβάλλοντο Τσόχα Αθήνα 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιά 7. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καραϊσκου 82, Πειραιά 8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τσαμαδού 38, Πειραιά 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Κουντουριώτου 13, Θεσσαλονίκη 10. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Δ. Κουσελά 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, κ. Δ. Γεωργακόπουλου 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Τελωνείων & ΕΦΚ, κ. Κ. Νηχωρίτη 5. Διευθύνσει 17 η, 18 η, ΕΦΚ, ΟΠΣΤ, ΔΟΣ/Β 6. Δ19η/ Τμήματα Α, Β, Γ & Δ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Οδηγία 2006/12/ΕΚ, Παράρτημα Ι) Q1 Υπολείμματα παραγωγή ή κατανάλωση που δεν διευκρινίζονται κατωτέρω Q2 Προϊόντα μη σύμφωνα με τα πρότυπα Q3 Προϊόντα που έχουν υπερβεί το όριο διατήρησή του Q4 Ύλε που έχουν κατά τύχη εκχυθεί, απολεσθεί ή για τι οποίε έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδου υλικού εξοπλισμού κ.λπ., ο οποίο έχει μολυνθεί εξ αιτία αυτού του περιστατικού Q5 Ύλε που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένε δραστηριότητε (π.χ. υπολείμματα εργασιών καθαρισμού, υλικά συσκευασία, περιέκτε κ.λπ.) Q6 Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (π.χ. άδειε ηλεκτρικέ στήλε, εξαντλημένοι καταλύτε κ.λπ.) Q7 Ουσίε που έχουν γίνει ακατάλληλε προ χρήση (π.χ. μολυσμένα οξέα, μολυσμένοι διαλύτε, εξαντλημένα άλατα βαφή μετάλλων κ.λπ.) Q8 Υπολείμματα βιομηχανικών μεθόδων (π.χ. σκωρίε, υποστήματα απόσταξη κ.λπ.) Q9 Υπολείμματα μεθόδων για την καταπολέμηση τη ρύπανση (π.χ. ιλύ πλυσίματο αερίων, σκόνε φίλτρων αέρο, φθαρμένα φίλτρα κ.λπ.) Q10 Υπολείμματα βιομηχανική κατεργασία /μορφοποίηση (π.χ. ρινίσματα τόρνευση ή φραζαρίσματο κ.λπ.) Q11 Υπολείμματα εξόρυξη και προετοιμασία πρώτων υλών (π.χ. υπολείμματα μεταλλευτική ή πετρελαϊκή εκμετάλλευση κ.λπ.) Q12 Μολυσμένε ύλε [π.χ. έλαιο που έχει ρυπανθεί από πολυχλωριωμένο διφαινύλιο (PCB) κ.λπ.] Q13 Κάθε ύλη, ουσία ή προϊόν η χρησιμοποίηση του οποίου απαγορεύεται από το νόμο Q14 Προϊόντα που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ή δεν μπορούν πλέον να χρησιμεύσουν στον κάτοχό του (π.χ. απορρίμματα γεωργία, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων κ.λπ.) Q15 Μολυσμένε ύλε, ουσίε ή προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητε αποκατάσταση γαιών Q16 Κάθε ουσία, ύλη ή προϊόν που δεν καλύπτονται από τι προαναφερόμενε κατηγορίε. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Οδηγία 2006/12/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Σημείωση Σκοπό του παρόντο παραρτήματο είναι η ανακεφαλαίωση των εργασιών διάθεση αποβλήτων, όπω αυτέ εκτελούνται στην πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα απόβλητα πρέπει να διατίθενται με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και χωρί να χρησιμοποιούνται διαδικασίε ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. D 1 Εναπόθεση εντό ή επί του εδάφου (π.χ. σε χωματερέ κ.λπ.) D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη στο έδαφο κ.λπ.) D 3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλου άλατο ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κ.λπ.) D 4 Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη σε φρέατα, μικρέ λίμνε ή λεκάνε κ.λπ.) D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι απόρριψη (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών, επικαλυμμένων και στεγανοποιημένων τόσο μεταξύ του όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κ.λπ.) D 6 Απόρριψη αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον πλην τη καταβύθιση D 7 Καταβύθιση, συμπεριλαμβανομένη τη ταφή στο θαλάσσιο βυθό D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο παραρτήματο, η οποία έχει αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποια από τι μεθόδου που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 7 και D 9 έω D 12 D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο παραρτήματο και η οποία έχει ω αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποια από τι μεθόδου που αναφέρονται στα παραρτήματα D 1 έω D 8 και D 10 έω D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, διαπύρωση κ.λπ.) D 10 Αποτέφρωση στο έδαφο D 11 Αποτέφρωση στη θάλασσα D 12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κ.λπ.) D 13 Συγκέντρωση αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 12 D 14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 13 D 15 Εναποθήκευση, εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 14 (εκτό από την προσωρινή εναποθήκευση, πριν από τη συλλογή, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Οδηγία 2006/12/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΒ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Σημείωση Σκοπό του παρόντο παραρτήματο είναι η ανακεφαλαίωση των εργασιών αξιοποίηση, όπω αυτέ εκτελούνται στην πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και χωρί να χρησιμοποιούνται διαδικασίε ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. R 1 Κύρια χρήση ω καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγή ενέργεια R 2 Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ω διαλύτε (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίηση και άλλων διεργασιών μετατροπή βιολογικού χαρακτήρα) R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανοργάνων υλών R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση των ρύπων R 8 Ανάκτηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτε R 9 Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων R 10 Διασπορά στο έδαφο υπέρ τη γεωργία ή τη οικολογία R 11 Χρήση καταλοίπων από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R 1 έω R 10 R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε κάποια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R 1 έω R 11 R 13 Εναποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R 1 έω R 12 (εκτό από την προσωρινή εναποθήκευση, πριν από τη συλλογή, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (www.basel.int/ratif/convention.htm/ ανάκτηση 18/2/2011) 1. Αφγανιστάν 59. Ευρωπαϊκή Ένωση 117. Ναούρου 175.Ουρουγουάη 2. Αλβανία 60. Αιθιοπία 118. Νεπάλ 176. Ουζμπεκιστάν 3. Αλγερία 61. Φιλανδία 119. Ολλανδία 177. Βενεζουέλα 4. Αγκόλα 62. Γαλλία 120. Νέα Ζηλανδία 178. Βιετνάμ 5. Ανδόρα 63. Γκαμπόν 121. Νικαράγουα 179. Υεμένη 6. Αντίγκουα & 64. Γκάμπια 122. Νίγηρα 180. Ζάμπια Μπαρμπάντο 7. Αργεντινή 65. Γεωργία 123. Νιγηρία 8. Αρμενία 66. Γερμανία 124. Νορβηγία 9. Αυστραλία 67. Γκάνα 125. Ομάν 10. Αυστρία 68. Ελλάδα 126. Πακιστάν 11. Αζερμπαϊτζάν 69. Γουατεμάλα 127. Παναμά 12. Μπαχάμε 70. Γουϊνέα 128. Παπούα Νέα Γουινέα 13. Μπαχρέιν 71. Γουϊνέα-Μπισσάου 129. Παραγουάη 14. Μπαγκλαντέ 72. Γουιάνα 130. Περού 15. Μπαρμπάντο 73.Αϊτή 131. Φιλιππίνε 16. Λευκορωσία 74. Ονδούρα 132. Πολωνία 17. Βέλγιο 75. Ουγγαρία 133. Πορτογαλία 18. Μπελίζε 76. Ισλανδία 134. Κατάρ 19. Μπενίν 77. Ινδία 135. Κορέα 20. Μπουτάν 78. Ινδονησία 136. Μολδαβία 21. Βολιβία 79. Ιράν 137. Ρουμανία 22. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 80.Ιρλανδία 138. Ρωσία 23. Μποτσουάνα 81. Ισραήλ 139. Ρουάντα 24. Βραζιλία 82. Ιταλία 140. Σαμόα 25. Μπρούνεϊ 83. Τζαμάικα 141. Σαουδική Αραβία 26. Βουλγαρία 84. Ιαπωνία 142. Σενεγάλη 27. Μπουρκίνα Φάσο 85. Ιορδανία 143. Σερβία 28. Μπουρούντι 86. Καζακστάν 144. Σεϋχέλλε 29. Καμπότζη 87. Κένυα 145. Σιγκαπούρη 30. Καμερούν 88. Κιριμπάτι 146. Σλοβακία 31. Καναδά 89. Κουβέιτ 147. Σλοβενία 32. Πράσινο Ακρωτήρι 90. Κιργιστάν 148. Σομαλία 33. Δημοκρατία Κεντρική 91. Λάο 149. Σομαλία Αφρική 34. Τσαντ 92. Λετονία 150. Νότια Αφρική 35. Χιλή 93. Λίβανο 151. Ισπανία 36. Κίνα 94. Λεσότο 152. Σρι Λάνκα 37. Κολομβία 95. Λιβερία 153. Άγιο Χριστόφορο και Νέβι 38. Κομόρε 96. Λιβύη 154. Αγία Λουκία 39. Κονγκό 97. Λιχτενστάιν 155. Αγ. Βικέντιο και Γρεναδίνε 40. Νησιά Κουκ 98. Λιθουανία 156. Σουδάν 41. Κόστα Ρίκα 99. Λουξεμβούργο 157. Σουαζιλάνδη 42. Ακτή Ελεφαντοστού 100. Μαδαγασκάρη 158. Σουηδία 43. Κροατία 101. Μαλάουι 159. Ελβετία 44. Κούβα 102. Μαλαισία 160. Συρία 45. Κύπρο 103. Μαλβίδε 161. Ταϋλάνδη 46. Τσεχία 104. Μάλι 162. ΠΓΔΜ 47. Λαϊκή Δημοκρατία τη 105. Μάλτα 163. Τόγκο Κορέα 48. Λαϊκή Δημοκρατία του 106. Νησιά Μάρσαλ 164. Τόνγκα Κονγκό 49. Δανία 107. Μαυριτανία 165. Τρινιτάντ & Τομπάκο 50. Τζιμπουτί 108. Μαυρίκιο 166. Τυνησία 51. Ντομίνικα 109. Μεξικό 167. Τουρκία 52. Δομηκανική Δημοκρατία 110. Μικρονησία 168. Τουρκμενιστάν 53. Εκουαδόρ 111. Μονακό 169. Ουγκάντα 54. Αίγυπτο 112. Μογγολία 170. Ουκρανία 55. Ελ Σαλβαδόρ 113. Μαυροβούνιο 171. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 56. Ισημερινή Γουϊνέα 114. Μαρόκο 172. Ην. Βασίλειο 57. Ερυθραία 115. Μοζαμβίκη 173. Τανζανία 58. Εσθονία 116. Ναμίμπια 174. ΗΠΑ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Απόφαση C(2001)107/FINAL (www.oecd.int / ανάκτηση 18/2/2011) 1. Αυστραλία 2. Αυστρία 3. Βέλγιο 4. Καναδά 5. Χιλή 6. Τσεχία 7. Δανία 8. Εσθονία 9. Φιλανδία 10. Γαλλία 11. Γερμανία 12. Ελλάδα 13. Ουγγαρία 14. Ισλανδία 15. Ιρλανδία 16. Ισραήλ 17. Ιταλία 18. Ιαπωνία 19. Κορέα 20. Λουξεμβούργο 21. Μεξικό 22. Ολλανδία 23. Νέα Ζηλανδία 24. Νορβηγία 25. Πολωνία 26. Πορτογαλία 27. Σλοβακία 28. Σλοβενία 29. Ισπανία 30. Σουηδία 31. Ελβετία 32. Τουρκία 33. Ην. Βασίλειο 34. ΗΠΑ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α) Έγγραφο κοινοποίηση για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Εξαγωγέα - Κοινοποιών Αριθμό 3. Κοινοποίηση μητρώου αριθ. Όνομα Κοινοποίηση που αφορά A Μεμονωμένη (ii.(i ση μεταφορά ) ) Αρμόδιο Γ. Τηλ. Φ α ξ B. (i) Διάθεση (1) Προεγκεκριμένη εγκατάσταση αξιοποίηση (2 3) 4. Προβλεπόμενο συνολικό αριθμό μεταφορών (ii ) Πολλαπλέ μεταφορέ Αξιοποίηση 5. Προβλεπόμενη συνολική ποσότητα (4) 2. Εισαγωγέα Παραλήπτη Αριθμό Tόνοι (Mg) μητρώου Όνομα m 3 6. Προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για τη(τι ) μεταφορά(έ ) (4) ση Τελευταία Πρώτη αναχώρηση αναχώρηση Αρμόδιο 7. Τύπο (-οι) συσκευασία (5) Φ Τηλ αξ Απαιτήσει ειδικού χειρισμού (6) Ναι Όχι Εργασίε διάθεση /αξιοποίηση (2) Κωδικό D / Κωδικό R 8. Επιλεγεί (έντε ) μεταφορέα (εί ) Αριθμό μητρώου Όνομα (7) ση (5) Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (6) Αρμόδιο Λόγο εξαγωγή (1;6) Φαξ Τηλ Ονομασία και σύνθεση των αποβλήτων (6) Τρόπο (οι) μεταφορά (5) 9. Δημιουργό (οί)/παραγωγό (οί) αποβλήτων (1 7 8) Αριθμό μητρώου Όνο μα ση 13. Φυσικά χαρακτηριστικά (5) Αρμόδιο Τ η λ. Τόπο και διαδικασία παραγωγή (6) Φαξ 10. Εγκατάσταση διάθεση (2) ή εγκατάσταση αξιοποίηση (2) Αριθμό μητρώου Όνομα ση Αρμόδιο Τηλ. Φ αξ 14. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συμπληρώστε του σχετικού κωδικού ) Να ι (i) Παράρτημα VIII (ή IX κατά περίπτωση) τη Βασιλεία (ii) Κωδικό ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)) (iii) Κατάλογο αποβλήτων ΕΚ (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα εξαγωγή (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα εισαγωγή (vi)άλλο (διευκρινίστε) (vii) Κωδικό Y (viii) Κωδικό H (5) (ix) Κατηγορία UN (5) (x) Αριθμό UN (xi) Ονομασία μεταφορά UN Ό χι 13

14 Ακριβή τόπο διάθεση /αξιοποίηση (xii) Τελωνειακό (οί) κώδικα (εs) (HS) 15. (α) Σχετικέ χώρε /κράτη (β), κωδικοί αριθμοί αρμοδίων αρχών εφόσον υπάρχουν (γ), ακριβή σημεία εξόδου ή εισόδου (σημείο διέλευση των συνόρων ή λιμένα ) Κράτο εξαγωγή /αποστολή Κράτο (η) διαμετακόμιση (είσοδο και έξοδο ) Κράτο εισαγωγή /προορισμού (α) (β) (γ) 16. Τελωνεία εισόδου ή/και εξόδου ή/και εξαγωγή (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) Είσοδ Έξοδο Εξαγωγ ο ή 17. Δήλωση εξαγωγέα/κοινοποιούντο - δημιουργού/παραγωγού (1) Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίε είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρει και ακριβεί. 18. Αριθμό Βεβαιώνω επίση ότι έχουν αναληφθεί οι νομικέ / εκτελεστέ γραπτέ συμβατικέ υποχρεώσει και ότι ισχύει η τυχόν προσήκουσα συνημμένων ασφαλιστική ή άλλη χρηματική εγγύηση που καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά. παραρτημάτων Ημερομην Υπογρα Όνομα εξαγωγέω /κοινοποιούντο Όνομα δημιουργού / παραγωγού 19. Απόδειξη παραλαβή από τη σχετική αρμόδια αρχή των χωρών εισαγωγή - προορισμού/διαμετακόμιση (1)/εξαγωγή - αποστολή (9) ία φή Ημερομην Υπογρα ία φή ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 20. Γραπτή συγκατάθεση (1 8) για τη μεταφορά από την αρμόδια αρχή τ (χώρα) Χώρα Η συγκατάθεση δόθηκε στι Η κοινοποίηση παρελήφθη στι Η συγκατάθεση ισχύει από έω Η απόδειξη παραλαβή απεστάλη Εάν Ναι, βλ. θέση 21 Ειδικοί όροι Όχι στι (6) Ονομασία τη αρμόδια αρχή Ονομασία τη αρμόδια αρχή Σφραγίδα και/ή υπογραφή Σφραγίδα και/ή υπογραφή 21. Ειδικοί όροι συγκατάθεση για τη μεταφορά ή λόγοι αντιρρήσεων (1) Απαιτείται βάσει τη Σύμβαση τη Βασιλεία (2) Σε περίπτωση εργασιών R12/R13 ή D13-D15, επισυνάψτε επίση αντίστοιχε πληροφορίε για οποιαδήποτε επακόλουθη εγκατάσταση ή εγκαταστάσει R12/R13 ή D13-D15 και για την επακόλουθη εγκατάσταση ή εγκαταστάσει R1-R11 ή D1-D12, εφόσον απαιτείται. (3) Συμπληρώνεται για τι διακινήσει εντό τη περιοχή του ΟΟΣΑ και μόνον εάν πρόκειται για την περίπτωση B(ii). (4) Επισυνάψτε λεπτομερή κατάλογο, εάν πρόκειται για πολλαπλέ μεταφορέ (5) Βλ. κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών στην επόμενη σελίδα (6) Επισυνάψτε λεπτομερεί οδηγίε, εν ανάγκη (7) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενό (8) Εάν απαιτείται βάσει τη εθνική νομοθεσία (9) Εάν απαιτείται βάσει τη απόφαση του ΟΟΣΑ 14

15 Κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο κοινοποίηση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Θέση 11) D1 Εναπόθεση εντό ή επί χώματο (π.χ. χώρο υγειονομική ταφή αποβλήτων κλπ.) D2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή ιλύο στο έδαφο κ.λπ.) D3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσει, αλατούχα κοιτάσματα ή φυσικού χώρου εναπόθεση κ.λπ.) D4 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη σε φρέατα, τέλματα ή λιμνοθάλασσε κ.λπ.) D5 Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι υγειονομική ταφή (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαμερισμάτων που καλύπτονται και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ του ούτε με το περιβάλλον, κ.λπ.) D6 Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών/ωκεανών D7 Απόρριψη σε θάλασσε /ωκεανού, συμπεριλαμβανομένη τη ταφή στον θαλάσσιο βυθό D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο καταλόγου, η οποία έχει ω αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από του τρόπου που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο καταλόγου, η οποία έχει ω αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από του τρόπου που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο (π.χ. εξάτμιση, αποξήρανση, αποτέφρωση) D10 Αποτέφρωση στο έδαφο D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα D12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχεία, κ.λπ.) D13 Συνδυασμό ή ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D15 Αποθήκευση, εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση 11) R1 Χρήση ω καυσίμου (στι περιπτώσει πλην τη άμεση αποτέφρωση ) ή άλλου μέσου παραγωγή ενέργεια (Βασιλεία/ΟΟΣΑ)/Χρήση κυρίω ω καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγή ενέργεια (ΕΕ) R2 Ποιοτική αποκατάσταση/αναγέννηση διαλυτών R3 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ω διαλύτε R4 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση άλλων ανόργανων υλών R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων R7 Αξιοποίηση ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση τη ρύπανση R8 Αξιοποίηση ενώσεων από καταλύτε R9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή άλλου είδου επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων R10 Εμπλουτισμό εδάφου με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον R11 Χρήσει καταλοίπων από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R1-R10 R12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R1-R11 R13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θέση 7) ΚΩΔΙΚΟΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θέση 14) 1. Βαρέλι 2. Ξύλινο βαρέλι Κατηγορία UN Κωδικό Η Χαρακτηριστικά 3. Μπιντόνι 4. Κουτί 5. Σάκο 6. Σύνθετη συσκευασία 7. Δοχείο υπό πίεση 8. Χύμα 9. Άλλο (διευκρινίστε) ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θέση 8) R= Οδικώ T = Σιδηροδρομικώ S = Θαλάσσια A = Αεροπορικώ W = Εσωτερικέ πλωτέ οδοί ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θέση 13) 1. Σκόνη 2. Στερεό 3. Παχύρρευστο/σιροπώδε υγρό 4. Λάσπη 5. Υγρό 6. Αέριο 7. Άλλο (διευκρινίστε) 1 H1 Εκρηκτικό 3 H3 Εύφλεκτα υγρά 4.1 H4.1 Εύφλεκτα στερεά 4.2 H4.2 Ουσίε ή απόβλητα που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη 4.3 H4.3 Ουσίε ή απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 5.1 H5.1 Οξειδωτικά 5.2 H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 6.1 H6.1 Δηλητηριώδει ουσίε (οξεία επενέργεια ) 6.2 H6.2 Μολυσματικέ ουσίε 8 H8 Διαβρωτικά 9 H10 Έκλυση τοξικών αερίων κατόπιν επαφή με τον αέρα ή το νερό 9 H11 Τοξική ουσία (βραδεία ή χρόνια επενέργεια ) 9 H12 Οικοτοξική ουσία 9 H13 Υλικό ικανό να παράγει, μετά τη διάθεση, άλλο υλικό, π.χ. απόπλυμα, που διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω απαριθμούμενα χαρακτηριστικά Περισσότερε πληροφορίε, ιδίω όσον αφορά την ταυτοποίηση των αποβλήτων (θέση 14), δηλαδή σχετικά με του κωδικού των Παραρτημάτων VIII και ΙΧ τη Βασιλεία, του κωδικού του ΟΟΣΑ και του κωδικού Υ, περιέχει το Εγχειρίδιο Κατευθύνσεων/Οδηγιών που διατίθεται από τον ΟΟΣΑ και τη Γραμματεία τη Σύμβαση τη Βασιλεία 15

16 Β) Έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Αντιστοιχεί στην κοινοποίηση αριθ. 2. Αύξων αριθμό αποστολή /συνολικό αριθμό αποστολών 3. Εξαγωγέα - Κοινοποιών Αριθμό μητρώου 4. Εισαγωγέα Παραλήπτη Αριθμό μητρώου Όνομα Όνομ α / ση Διεύθυ νση Αρμόδιο Τηλ. E- m ail 5. Ακριβή ποσότητα 7. Συσκευασία Tόνοι (Mg) Τύπο (-οι) (1) Φαξ m 3 Αριθμό δεμάτων Αρμόδιο Τηλ. E- mail Φα ξ 6. Ακριβή ημερομηνία μεταφορά Απαιτήσει ειδικού χειρισμού (2) Ναι Όχι 8.(α) 1ο μεταφορέα (3) 8.(β) 2ο μεταφορέα 8.(γ) Τελευταίο μεταφορέα Αριθμό μητρώου Αριθμό μητρώου Αριθμό μητρώου Όν ομ α Όνο μα Όνο μα ση ση ση Τηλ. Τηλ. Τηλ. Φαξ Φαξ Φαξ E- mail Συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο του μεταφορέα Πε ρισ σό τερ οι τω ν τρι ών μετ αφ ορ έω ν (2) Μέσο Μέσο μεταφορά (1) Μέσο μεταφορά μεταφορά (1) (1) Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία μεταβίβαση μεταβίβαση μεταβίβαση Υπογρα Υπογρα Υπογραφή φή φή 9. Δημιουργό (οί)/παραγωγό (οί) αποβλήτων (4 5 6) 12. Ονομασία και σύνθεση των αποβλήτων (2) Αριθμό μητρώου Όνομα

17 ση Αρμόδιο 13. Φυσικά χαρακτηριστικά (1) Τηλ. Φαξ 14. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συμπληρώστε του σχετικού κωδικού ) Τόπο παραγωγή (2) (i) Παράρτημα VIII (ή IX κατά περίπτωση) τη Βασιλεία 10. Εγκατάσταση διάθεση ή εγκατάσταση αξιοποίηση (ii) Κωδικό ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)) Αριθμό μητρώου (iii) Κατάλογο αποβλήτων ΕΚ Όν (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα ομ εξαγωγή α ση (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα εισαγωγή (vi) Άλλο (διευκρινίστε) Αρμόδιο (vii) Κωδικό Y Τηλ. Φαξ (viii) Κωδικό H (1) E- m ail (ix) Κατηγορία UN (1) Ακριβή τόπο διάθεση /αξιοποίηση (2) (x) Αριθμό UN 11. Εργασίε διάθεση /αξιοποίηση (xi) Ονομασία μεταφορά UN Κωδικό D / Κωδικό R (1) (xii) Τελωνειακό (οί) κώδικα (εs) (HS) 15. Δήλωση εξαγωγέα/κοινοποιούντο - δημιουργού/παραγωγού Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίε είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρει και ακριβεί. Βεβαιώνω επίση ότι έχουν αναληφθεί οι νομικέ / εκτελεστέ γραπτέ συμβατικέ υποχρεώσει και ότι ισχύει η τυχόν προσήκουσα ασφαλιστική ή άλλη χρηματική εγγύηση που καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά και ότι έχουν ληφθεί όλε οι απαραίτητε συγκαταθέσει από τι αρμόδιε αρχέ των σχετικών χωρών. Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή 16. Συμπληρώνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη διασυνοριακή μεταφορά, σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικέ πληροφορίε 17. Το φορτίο παρελήφθη από τον εισαγωγέα παραλήπτη (εάν όχι εγκατάσταση διάθεση ) Ημερομ ηνία Όνομα ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 18. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση διάθεση ή εγκατάσταση αξιοποίηση Ημερομηνία παραλαβή Παραληφθείσα ποσότητα Tόνοι (Mg) m 3 Δεκτ ό Απερρί φθη *να ειδοποιηθούν αμέσω οι αρμόδιε αρχέ Προβλεπόμενη ημερομηνία διάθεση /αξιοποίηση Εργασίε διάθεση /αξιοποίηση (1) Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή (1) Βλ. κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών στην επόμενη σελίδα (2) Επισυνάψτε λεπτομερεί οδηγίε, εν ανάγκη (3) Εάν οι μεταφορεί είναι περισσότεροι των τριών, επισυνάψτε πληροφορίε σύμφωνα με τη θέση 8 (α, β, γ). 19. Βεβαιώνω ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση/αξιοποίηση των αποβλήτων που περιγράφονται Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή και σφραγίδα Υπογ ραφή (4) Απαιτείται βάσει τη Σύμβαση τη Βασιλεία (5) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενό (6) Εάν απαιτείται βάσει τη εθνική νομοθεσία 17

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων 27.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114/9 ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Αυτή η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει τα Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, Μέρος 2 - Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων

Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων Για άτοµα που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Copyright 2013, International

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α)

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ενημέρωση Μάιος 2013) Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές λύσεις για όλους!

Οικονομικές λύσεις για όλους! Οικονομικές λύσεις για όλους! Μάρτιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ www.wind.gr κινητή σταθερή internet Περιεχόμενα Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιπρόσθετες Υπηρεσίες WIND... 4-5 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Μάρτιος 2015 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών WIND Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα WIND απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύµφωνα µε τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ»

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Υπουργού Εργασίας... 3 1. Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»... 5 1.1 Περιγραφή...

Διαβάστε περισσότερα