ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"

Transcript

1 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ 2011 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβία 10 ΠΡOΣ Όπω Πίνακα Αποδεκτών Αθήνα Πληροφορίε Α. Κατρινάκη Δ. Μπουρίκο Τηλέφωνο , 457 Fax ΘΕΜΑ Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 σχετικά με τι μεταφορέ αποβλήτων. Σα κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (συνημμένο 1, ενοποιημένη έκδοση ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τι μεταφορέ αποβλήτων, όπω ισχύει μετά τι τροποποιήσει του με Καν. 1379/2007, 669/2008, 31/2009, 219/2009, 308/2009, 438/2010 και 413/2010. Ο κοινοποιούμενο Κανονισμό καταργεί τον Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό τη Κοινότητα, καθώ και κατά την είσοδο και έξοδό του (εισαγωγή και εξαγωγή αποβλήτων). Ι. Πεδίο εφαρμογή και εξαιρέσει. Με τον Καν.1013/2006, ο οποίο εφαρμόζεται από τι 12 Ιουλίου 2008, θεσπίζονται διαδικασίε και καθεστώτα ελέγχου για τι μεταφορέ αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο τη μεταφορά, τον τύπο των μεταφερόμενων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασία στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό του. 1. Πεδίο εφαρμογή Ο εν λόγω Καν. καλύπτει τι ακόλουθε μεταφορέ αποβλήτων (άρθρο 1 παρ.2 Καν.) α) μεταξύ κρατών μελών, εντό τη Κοινότητα ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών, β) τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτε χώρε, γ) τα οποία εξάγονται από την Κοινότητα σε τρίτε χώρε, και

2 χώρε. δ) τα οποία διαμετακομίζονται μέσω τη Κοινότητα, καθ οδόν από και προ τρίτε Χρήσιμοι ορισμοί είναι οι εξή «Απόβλητα» ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο α) τη Οδηγία 2006/12/ΕΚ, δηλ. κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στι κατηγορίε του παραρτήματο I και το οποίο ο κάτοχό του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει (βλ. Παράρτημα Ι παρούσα ). «Επικίνδυνα απόβλητα ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ.4 τη Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. Διάθεση, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο ε) τη Οδηγία 2006/12/ΕΚ (βλ. Παράρτημα ΙΙ τη παρούσα ). Αξιοποίηση, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο στ) τη Οδηγία 2006/12/ΕΚ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ τη παρούσα ). 2. Εξαιρέσει Από το πεδίο εφαρμογή του Καν. εξαιρούνται οι ακόλουθε περιπτώσει μεταφορά αποβλήτων (άρθρο 1 παρ.3 Καν.) α) οι εκφορτώσει στη ξηρά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, των πλοίων και των εξεδρών ανοικτή θαλάσση υπό την προϋπόθεση τήρηση απαιτήσεων τη διεθνού σύμβαση για την πρόληψη τη ρύπανση από πλοία. β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί οχημάτων, τραίνων, αεροσκαφών και πλοίων, μέχρι ότου τα εν λόγω απόβλητα εκφορτωθούν για διάθεση ή αξιοποίηση. γ) οι μεταφορέ των ραδιενεργών αποβλήτων (Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου). δ) οι μεταφορέ οι οποίε υπόκεινται στι απαιτήσει έγκριση του Καν. 1774/2002. ε) οι μεταφορέ αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, εφόσον καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική νομοθεσία. στ) οι μεταφορέ αποβλήτων από την Ανταρκτική στην Κοινότητα υπό όρου. 2

3 ζ) οι εισαγωγέ στην Κοινότητα αποβλήτων που παράγονται από ένοπλε δυνάμει ή ανθρωπιστικέ οργανώσει υπό συγκεκριμένε συνθήκε. ΙΙΙ. Εισαγωγή αποβλήτων στην Κοινότητα. Σύμφωνα με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό, με τον όρο «εισαγωγή» νοείται «η είσοδο των αποβλήτων στην Κοινότητα, εξαιρουμένη τη διαμετακόμιση δια μέσου τη Κοινότητα» (άρθρο 2 σημείο 30 Καν.). 1. Εισαγωγή αποβλήτων προ διάθεση. Απαγορεύεται η εισαγωγή αποβλήτων για διάθεση, εξαιρουμένων των προερχόμενων από χώρε που είναι μέρη τη Σύμβαση τη Βασιλεία (βλ. Παράρτημα IV τη παρούσα ), χώρε που συμμετέχουν σε σχετικέ πολυμερεί ή διμερεί συμφωνίε, περιοχέ υπό ορισμένε εξαιρετικέ περιστάσει (άρθρο 41 Καν.). Στην περίπτωση εισαγωγή αποβλήτων από τι χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εισαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εισόδου και εισαγωγή. 2. Εισαγωγή αποβλήτων προ αξιοποίηση. Απαγορεύεται η εισαγωγή αποβλήτων για αξιοποίηση, εξαιρουμένων των προερχόμενων από χώρε που είναι μέρη τη Σύμβαση τη Βασιλεία, χώρε που συμμετέχουν σε σχετικέ πολυμερεί ή διμερεί συμφωνίε, χώρε όπου έχει εφαρμογή η απόφαση C(2001)107/FINAL του ΟΟΣΑ (βλ. Παράρτημα V τη παρούσα ) και περιοχέ υπό ορισμένε εξαιρετικέ περιστάσει (άρθρο 43 Καν.). Στην περίπτωση εισαγωγή αποβλήτων από τι χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εισαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εισόδου και εισαγωγή. 3

4 ΙΙΙ. Εξαγωγή. 1. Εξαγωγή αποβλήτων προ διάθεση. Απαγορεύεται η εξαγωγή αποβλήτων από την Κοινότητα προ κάθε άλλη τρίτη χώρα, εξαιρουμένων των χωρών τη ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη και στη Σύμβαση τη Βασιλεία (Ισλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) με την επιφύλαξη υπέρ ενδεχόμενη απαγόρευση εισαγωγή από τι εν λόγω χώρε (άρθρο 34 παρ.3α Καν.) ή επιφύλαξη τη χώρα αποστολή (άρθρο 34 παρ.3β Καν.). Στην περίπτωση εξαγωγή αποβλήτων προ τρίτε χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εξαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου. 2. Εξαγωγή αποβλήτων προ αξιοποίηση Με προορισμό χώρε εκτό πεδίου εφαρμογή απόφαση ΟΟΣΑ. Απαγορεύεται η εξαγωγή των αποβλήτων από την Κοινότητα προ κάθε άλλη τρίτη χώρα, εξαιρουμένων των χωρών όπου έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, των αποβλήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 36 παρ.1 του Καν. (επικίνδυνα παραρτ.ι, απόβλητα παραρτ. V \μέρο 3, επικίνδυνα μη ταξινομημένα, μείγματα, απαγόρευση εισαγωγή σε τρίτη χώρα κ.ά.). Στην περίπτωση εξαγωγή αποβλήτων προ τρίτε χώρε που εξαιρούνται από την απαγόρευση, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία έγκριση τη εξαγωγή από τι εμπλεκόμενε εθνικέ αρχέ και η αποστολή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων (Παράρτημα ΙΑ Καν.)., αντίγραφο του οποίου παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου Με προορισμό χώρε εντό πεδίου εφαρμογή απόφαση ΟΟΣΑ. Η εξαγωγή αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IV και IVA του Καν., καθώ και τα μη ταξινομημένα απόβλητα ή μείγματα αποβλήτων, υπόκειται στι διαδικασίε συμφωνία μεταξύ των εθνικών αρχών αποστολή και προορισμού. 4

5 Ειδικότερα, όταν η εξαγωγή αφορά τα απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα IV και IVA του Καν., τυγχάνουν εφαρμογή και τα ακόλουθα οι αρμόδιε αρχέ αποστολή στην Κοινότητα, αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεών του ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου, ο μεταφορέα παραδίδει αντίγραφο μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγή και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα, και το τελωνείο εξόδου, αμέσω μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφορά στην αρμόδια αρχή αποστολή στην Κοινότητα, αναφέροντα ότι τα απόβλητα εξήχθησαν. ΙV. Αρμόδια εθνική αρχή για εποπτεία τη εφαρμογή Καν. 1013/2006 & ενέργειε τελωνειακών αρχών. Αρμόδια αρχή για τι εγκρίσει εισαγωγών και εξαγωγών αποβλήτων, τον έλεγχο των απαγορεύσεων, την επαλήθευση των συνοδευτικών εγγράφων και την παροχή έγκριση τη μεταφορά σε περίπτωση αμφιβολιών είναι η ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπ. Περιβάλλοντο, Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια (Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , , fax , ). Σε κάθε περίπτωση εισαγωγή ή εξαγωγή αποβλήτων, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί και μεταφορεί οφείλουν να συνεργαστούν με την αρμόδια εθνική αρχή (Υπ. Περιβάλλοντο, Ενέργεια & Κλιματικών Αλλαγών) και να κοινοποιούν στα τελωνεία εισαγωγή εξαγωγή, εισόδου-εξόδου και διέλευση όλα τα αναγκαία στοιχεία που θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών. Τα τελωνεία εισόδου και εξόδου τη χώρα σε περίπτωση διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων ελέγχουν την ύπαρξη συνοδευτικού εγγράφου μεταφορά. Σε περίπτωση σοβαρή υπόνοια περί παράνομη μεταφορά ή ανάγκη επαλήθευση του εγγράφου μεταφορά ω προ την αυθεντικότητα και την ισχύ του (βλ. Παράρτημα VI), τα εμπλεκόμενα τελωνεία ενημερώνουν άμεσα την εθνική αρμόδια αρχή και δεσμεύουν το φορτίο μέχρι να ληφθεί σχετική έγγραφη έγκριση για την τύχη τη αποστολή από την εν λόγω αρχή. 5

6 V. Πηγέ πληροφόρηση. Περαιτέρω γενικέ και ειδικέ πληροφορίε σχετικά με το πλέγμα ρυθμίσεων και διαδικασιών στο πεδίο μεταφορά αποβλήτων μπορούν να αντληθούν από τι ακόλουθε διαδικτυακέ πηγέ 1) Υπ. Περιβάλλοντο, Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντο / ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στο http//www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=238&language=el-gr 2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή / ΓΔ Περιβάλλοντο http//ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm. 3) Σύμβαση τη Βασιλεία για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων http//www.basel.int. 4) ΟΟΣΑ για το σύστημα ελέγχου τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση http//www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_34395_ _1_1_1_1,00.html Ακριβέ αντίγραφο Ο Τμηματάρχη Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ Συν. Καν. (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τι μεταφορέ αποβλήτων ενοποιημένη έκδοση (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τελωνειακέ Περιφέρειε (για ενημέρωση των Τελωνείων χωρική αρμοδιότητά του ) Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.1. Δ/νση Επιθεώρηση Υπηρεσιών 1.2. Οικονομικέ Επιθεωρήσει 2. Υ.Π.Ε.Ε. (Κ.Υ & Περιφερειακέ Δ/νσει ) 3. ΕΛ.Υ.Τ. Αττική, Θε /νίκη & Πάτρα 4. Περιοδικό Τελωνειακά Θέματα 5. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- Δ/νση Περιβάλλοντο Τσόχα Αθήνα 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιά 7. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καραϊσκου 82, Πειραιά 8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τσαμαδού 38, Πειραιά 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Κουντουριώτου 13, Θεσσαλονίκη 10. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Δ. Κουσελά 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, κ. Δ. Γεωργακόπουλου 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Τελωνείων & ΕΦΚ, κ. Κ. Νηχωρίτη 5. Διευθύνσει 17 η, 18 η, ΕΦΚ, ΟΠΣΤ, ΔΟΣ/Β 6. Δ19η/ Τμήματα Α, Β, Γ & Δ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Οδηγία 2006/12/ΕΚ, Παράρτημα Ι) Q1 Υπολείμματα παραγωγή ή κατανάλωση που δεν διευκρινίζονται κατωτέρω Q2 Προϊόντα μη σύμφωνα με τα πρότυπα Q3 Προϊόντα που έχουν υπερβεί το όριο διατήρησή του Q4 Ύλε που έχουν κατά τύχη εκχυθεί, απολεσθεί ή για τι οποίε έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδου υλικού εξοπλισμού κ.λπ., ο οποίο έχει μολυνθεί εξ αιτία αυτού του περιστατικού Q5 Ύλε που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένε δραστηριότητε (π.χ. υπολείμματα εργασιών καθαρισμού, υλικά συσκευασία, περιέκτε κ.λπ.) Q6 Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (π.χ. άδειε ηλεκτρικέ στήλε, εξαντλημένοι καταλύτε κ.λπ.) Q7 Ουσίε που έχουν γίνει ακατάλληλε προ χρήση (π.χ. μολυσμένα οξέα, μολυσμένοι διαλύτε, εξαντλημένα άλατα βαφή μετάλλων κ.λπ.) Q8 Υπολείμματα βιομηχανικών μεθόδων (π.χ. σκωρίε, υποστήματα απόσταξη κ.λπ.) Q9 Υπολείμματα μεθόδων για την καταπολέμηση τη ρύπανση (π.χ. ιλύ πλυσίματο αερίων, σκόνε φίλτρων αέρο, φθαρμένα φίλτρα κ.λπ.) Q10 Υπολείμματα βιομηχανική κατεργασία /μορφοποίηση (π.χ. ρινίσματα τόρνευση ή φραζαρίσματο κ.λπ.) Q11 Υπολείμματα εξόρυξη και προετοιμασία πρώτων υλών (π.χ. υπολείμματα μεταλλευτική ή πετρελαϊκή εκμετάλλευση κ.λπ.) Q12 Μολυσμένε ύλε [π.χ. έλαιο που έχει ρυπανθεί από πολυχλωριωμένο διφαινύλιο (PCB) κ.λπ.] Q13 Κάθε ύλη, ουσία ή προϊόν η χρησιμοποίηση του οποίου απαγορεύεται από το νόμο Q14 Προϊόντα που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ή δεν μπορούν πλέον να χρησιμεύσουν στον κάτοχό του (π.χ. απορρίμματα γεωργία, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων κ.λπ.) Q15 Μολυσμένε ύλε, ουσίε ή προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητε αποκατάσταση γαιών Q16 Κάθε ουσία, ύλη ή προϊόν που δεν καλύπτονται από τι προαναφερόμενε κατηγορίε. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Οδηγία 2006/12/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Σημείωση Σκοπό του παρόντο παραρτήματο είναι η ανακεφαλαίωση των εργασιών διάθεση αποβλήτων, όπω αυτέ εκτελούνται στην πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα απόβλητα πρέπει να διατίθενται με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και χωρί να χρησιμοποιούνται διαδικασίε ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. D 1 Εναπόθεση εντό ή επί του εδάφου (π.χ. σε χωματερέ κ.λπ.) D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη στο έδαφο κ.λπ.) D 3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλου άλατο ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κ.λπ.) D 4 Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη σε φρέατα, μικρέ λίμνε ή λεκάνε κ.λπ.) D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι απόρριψη (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών, επικαλυμμένων και στεγανοποιημένων τόσο μεταξύ του όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κ.λπ.) D 6 Απόρριψη αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον πλην τη καταβύθιση D 7 Καταβύθιση, συμπεριλαμβανομένη τη ταφή στο θαλάσσιο βυθό D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο παραρτήματο, η οποία έχει αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποια από τι μεθόδου που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 7 και D 9 έω D 12 D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο παραρτήματο και η οποία έχει ω αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποια από τι μεθόδου που αναφέρονται στα παραρτήματα D 1 έω D 8 και D 10 έω D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, διαπύρωση κ.λπ.) D 10 Αποτέφρωση στο έδαφο D 11 Αποτέφρωση στη θάλασσα D 12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κ.λπ.) D 13 Συγκέντρωση αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 12 D 14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 13 D 15 Εναποθήκευση, εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία D 1 έω D 14 (εκτό από την προσωρινή εναποθήκευση, πριν από τη συλλογή, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Οδηγία 2006/12/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΒ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Σημείωση Σκοπό του παρόντο παραρτήματο είναι η ανακεφαλαίωση των εργασιών αξιοποίηση, όπω αυτέ εκτελούνται στην πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και χωρί να χρησιμοποιούνται διαδικασίε ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. R 1 Κύρια χρήση ω καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγή ενέργεια R 2 Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ω διαλύτε (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίηση και άλλων διεργασιών μετατροπή βιολογικού χαρακτήρα) R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανοργάνων υλών R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση των ρύπων R 8 Ανάκτηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτε R 9 Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων R 10 Διασπορά στο έδαφο υπέρ τη γεωργία ή τη οικολογία R 11 Χρήση καταλοίπων από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R 1 έω R 10 R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε κάποια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R 1 έω R 11 R 13 Εναποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R 1 έω R 12 (εκτό από την προσωρινή εναποθήκευση, πριν από τη συλλογή, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (www.basel.int/ratif/convention.htm/ ανάκτηση 18/2/2011) 1. Αφγανιστάν 59. Ευρωπαϊκή Ένωση 117. Ναούρου 175.Ουρουγουάη 2. Αλβανία 60. Αιθιοπία 118. Νεπάλ 176. Ουζμπεκιστάν 3. Αλγερία 61. Φιλανδία 119. Ολλανδία 177. Βενεζουέλα 4. Αγκόλα 62. Γαλλία 120. Νέα Ζηλανδία 178. Βιετνάμ 5. Ανδόρα 63. Γκαμπόν 121. Νικαράγουα 179. Υεμένη 6. Αντίγκουα & 64. Γκάμπια 122. Νίγηρα 180. Ζάμπια Μπαρμπάντο 7. Αργεντινή 65. Γεωργία 123. Νιγηρία 8. Αρμενία 66. Γερμανία 124. Νορβηγία 9. Αυστραλία 67. Γκάνα 125. Ομάν 10. Αυστρία 68. Ελλάδα 126. Πακιστάν 11. Αζερμπαϊτζάν 69. Γουατεμάλα 127. Παναμά 12. Μπαχάμε 70. Γουϊνέα 128. Παπούα Νέα Γουινέα 13. Μπαχρέιν 71. Γουϊνέα-Μπισσάου 129. Παραγουάη 14. Μπαγκλαντέ 72. Γουιάνα 130. Περού 15. Μπαρμπάντο 73.Αϊτή 131. Φιλιππίνε 16. Λευκορωσία 74. Ονδούρα 132. Πολωνία 17. Βέλγιο 75. Ουγγαρία 133. Πορτογαλία 18. Μπελίζε 76. Ισλανδία 134. Κατάρ 19. Μπενίν 77. Ινδία 135. Κορέα 20. Μπουτάν 78. Ινδονησία 136. Μολδαβία 21. Βολιβία 79. Ιράν 137. Ρουμανία 22. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 80.Ιρλανδία 138. Ρωσία 23. Μποτσουάνα 81. Ισραήλ 139. Ρουάντα 24. Βραζιλία 82. Ιταλία 140. Σαμόα 25. Μπρούνεϊ 83. Τζαμάικα 141. Σαουδική Αραβία 26. Βουλγαρία 84. Ιαπωνία 142. Σενεγάλη 27. Μπουρκίνα Φάσο 85. Ιορδανία 143. Σερβία 28. Μπουρούντι 86. Καζακστάν 144. Σεϋχέλλε 29. Καμπότζη 87. Κένυα 145. Σιγκαπούρη 30. Καμερούν 88. Κιριμπάτι 146. Σλοβακία 31. Καναδά 89. Κουβέιτ 147. Σλοβενία 32. Πράσινο Ακρωτήρι 90. Κιργιστάν 148. Σομαλία 33. Δημοκρατία Κεντρική 91. Λάο 149. Σομαλία Αφρική 34. Τσαντ 92. Λετονία 150. Νότια Αφρική 35. Χιλή 93. Λίβανο 151. Ισπανία 36. Κίνα 94. Λεσότο 152. Σρι Λάνκα 37. Κολομβία 95. Λιβερία 153. Άγιο Χριστόφορο και Νέβι 38. Κομόρε 96. Λιβύη 154. Αγία Λουκία 39. Κονγκό 97. Λιχτενστάιν 155. Αγ. Βικέντιο και Γρεναδίνε 40. Νησιά Κουκ 98. Λιθουανία 156. Σουδάν 41. Κόστα Ρίκα 99. Λουξεμβούργο 157. Σουαζιλάνδη 42. Ακτή Ελεφαντοστού 100. Μαδαγασκάρη 158. Σουηδία 43. Κροατία 101. Μαλάουι 159. Ελβετία 44. Κούβα 102. Μαλαισία 160. Συρία 45. Κύπρο 103. Μαλβίδε 161. Ταϋλάνδη 46. Τσεχία 104. Μάλι 162. ΠΓΔΜ 47. Λαϊκή Δημοκρατία τη 105. Μάλτα 163. Τόγκο Κορέα 48. Λαϊκή Δημοκρατία του 106. Νησιά Μάρσαλ 164. Τόνγκα Κονγκό 49. Δανία 107. Μαυριτανία 165. Τρινιτάντ & Τομπάκο 50. Τζιμπουτί 108. Μαυρίκιο 166. Τυνησία 51. Ντομίνικα 109. Μεξικό 167. Τουρκία 52. Δομηκανική Δημοκρατία 110. Μικρονησία 168. Τουρκμενιστάν 53. Εκουαδόρ 111. Μονακό 169. Ουγκάντα 54. Αίγυπτο 112. Μογγολία 170. Ουκρανία 55. Ελ Σαλβαδόρ 113. Μαυροβούνιο 171. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 56. Ισημερινή Γουϊνέα 114. Μαρόκο 172. Ην. Βασίλειο 57. Ερυθραία 115. Μοζαμβίκη 173. Τανζανία 58. Εσθονία 116. Ναμίμπια 174. ΗΠΑ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Απόφαση C(2001)107/FINAL (www.oecd.int / ανάκτηση 18/2/2011) 1. Αυστραλία 2. Αυστρία 3. Βέλγιο 4. Καναδά 5. Χιλή 6. Τσεχία 7. Δανία 8. Εσθονία 9. Φιλανδία 10. Γαλλία 11. Γερμανία 12. Ελλάδα 13. Ουγγαρία 14. Ισλανδία 15. Ιρλανδία 16. Ισραήλ 17. Ιταλία 18. Ιαπωνία 19. Κορέα 20. Λουξεμβούργο 21. Μεξικό 22. Ολλανδία 23. Νέα Ζηλανδία 24. Νορβηγία 25. Πολωνία 26. Πορτογαλία 27. Σλοβακία 28. Σλοβενία 29. Ισπανία 30. Σουηδία 31. Ελβετία 32. Τουρκία 33. Ην. Βασίλειο 34. ΗΠΑ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α) Έγγραφο κοινοποίηση για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Εξαγωγέα - Κοινοποιών Αριθμό 3. Κοινοποίηση μητρώου αριθ. Όνομα Κοινοποίηση που αφορά A Μεμονωμένη (ii.(i ση μεταφορά ) ) Αρμόδιο Γ. Τηλ. Φ α ξ B. (i) Διάθεση (1) Προεγκεκριμένη εγκατάσταση αξιοποίηση (2 3) 4. Προβλεπόμενο συνολικό αριθμό μεταφορών (ii ) Πολλαπλέ μεταφορέ Αξιοποίηση 5. Προβλεπόμενη συνολική ποσότητα (4) 2. Εισαγωγέα Παραλήπτη Αριθμό Tόνοι (Mg) μητρώου Όνομα m 3 6. Προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για τη(τι ) μεταφορά(έ ) (4) ση Τελευταία Πρώτη αναχώρηση αναχώρηση Αρμόδιο 7. Τύπο (-οι) συσκευασία (5) Φ Τηλ αξ Απαιτήσει ειδικού χειρισμού (6) Ναι Όχι Εργασίε διάθεση /αξιοποίηση (2) Κωδικό D / Κωδικό R 8. Επιλεγεί (έντε ) μεταφορέα (εί ) Αριθμό μητρώου Όνομα (7) ση (5) Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (6) Αρμόδιο Λόγο εξαγωγή (1;6) Φαξ Τηλ Ονομασία και σύνθεση των αποβλήτων (6) Τρόπο (οι) μεταφορά (5) 9. Δημιουργό (οί)/παραγωγό (οί) αποβλήτων (1 7 8) Αριθμό μητρώου Όνο μα ση 13. Φυσικά χαρακτηριστικά (5) Αρμόδιο Τ η λ. Τόπο και διαδικασία παραγωγή (6) Φαξ 10. Εγκατάσταση διάθεση (2) ή εγκατάσταση αξιοποίηση (2) Αριθμό μητρώου Όνομα ση Αρμόδιο Τηλ. Φ αξ 14. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συμπληρώστε του σχετικού κωδικού ) Να ι (i) Παράρτημα VIII (ή IX κατά περίπτωση) τη Βασιλεία (ii) Κωδικό ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)) (iii) Κατάλογο αποβλήτων ΕΚ (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα εξαγωγή (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα εισαγωγή (vi)άλλο (διευκρινίστε) (vii) Κωδικό Y (viii) Κωδικό H (5) (ix) Κατηγορία UN (5) (x) Αριθμό UN (xi) Ονομασία μεταφορά UN Ό χι 13

14 Ακριβή τόπο διάθεση /αξιοποίηση (xii) Τελωνειακό (οί) κώδικα (εs) (HS) 15. (α) Σχετικέ χώρε /κράτη (β), κωδικοί αριθμοί αρμοδίων αρχών εφόσον υπάρχουν (γ), ακριβή σημεία εξόδου ή εισόδου (σημείο διέλευση των συνόρων ή λιμένα ) Κράτο εξαγωγή /αποστολή Κράτο (η) διαμετακόμιση (είσοδο και έξοδο ) Κράτο εισαγωγή /προορισμού (α) (β) (γ) 16. Τελωνεία εισόδου ή/και εξόδου ή/και εξαγωγή (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) Είσοδ Έξοδο Εξαγωγ ο ή 17. Δήλωση εξαγωγέα/κοινοποιούντο - δημιουργού/παραγωγού (1) Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίε είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρει και ακριβεί. 18. Αριθμό Βεβαιώνω επίση ότι έχουν αναληφθεί οι νομικέ / εκτελεστέ γραπτέ συμβατικέ υποχρεώσει και ότι ισχύει η τυχόν προσήκουσα συνημμένων ασφαλιστική ή άλλη χρηματική εγγύηση που καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά. παραρτημάτων Ημερομην Υπογρα Όνομα εξαγωγέω /κοινοποιούντο Όνομα δημιουργού / παραγωγού 19. Απόδειξη παραλαβή από τη σχετική αρμόδια αρχή των χωρών εισαγωγή - προορισμού/διαμετακόμιση (1)/εξαγωγή - αποστολή (9) ία φή Ημερομην Υπογρα ία φή ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 20. Γραπτή συγκατάθεση (1 8) για τη μεταφορά από την αρμόδια αρχή τ (χώρα) Χώρα Η συγκατάθεση δόθηκε στι Η κοινοποίηση παρελήφθη στι Η συγκατάθεση ισχύει από έω Η απόδειξη παραλαβή απεστάλη Εάν Ναι, βλ. θέση 21 Ειδικοί όροι Όχι στι (6) Ονομασία τη αρμόδια αρχή Ονομασία τη αρμόδια αρχή Σφραγίδα και/ή υπογραφή Σφραγίδα και/ή υπογραφή 21. Ειδικοί όροι συγκατάθεση για τη μεταφορά ή λόγοι αντιρρήσεων (1) Απαιτείται βάσει τη Σύμβαση τη Βασιλεία (2) Σε περίπτωση εργασιών R12/R13 ή D13-D15, επισυνάψτε επίση αντίστοιχε πληροφορίε για οποιαδήποτε επακόλουθη εγκατάσταση ή εγκαταστάσει R12/R13 ή D13-D15 και για την επακόλουθη εγκατάσταση ή εγκαταστάσει R1-R11 ή D1-D12, εφόσον απαιτείται. (3) Συμπληρώνεται για τι διακινήσει εντό τη περιοχή του ΟΟΣΑ και μόνον εάν πρόκειται για την περίπτωση B(ii). (4) Επισυνάψτε λεπτομερή κατάλογο, εάν πρόκειται για πολλαπλέ μεταφορέ (5) Βλ. κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών στην επόμενη σελίδα (6) Επισυνάψτε λεπτομερεί οδηγίε, εν ανάγκη (7) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενό (8) Εάν απαιτείται βάσει τη εθνική νομοθεσία (9) Εάν απαιτείται βάσει τη απόφαση του ΟΟΣΑ 14

15 Κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο κοινοποίηση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Θέση 11) D1 Εναπόθεση εντό ή επί χώματο (π.χ. χώρο υγειονομική ταφή αποβλήτων κλπ.) D2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή ιλύο στο έδαφο κ.λπ.) D3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσει, αλατούχα κοιτάσματα ή φυσικού χώρου εναπόθεση κ.λπ.) D4 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη σε φρέατα, τέλματα ή λιμνοθάλασσε κ.λπ.) D5 Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι υγειονομική ταφή (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαμερισμάτων που καλύπτονται και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ του ούτε με το περιβάλλον, κ.λπ.) D6 Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών/ωκεανών D7 Απόρριψη σε θάλασσε /ωκεανού, συμπεριλαμβανομένη τη ταφή στον θαλάσσιο βυθό D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο καταλόγου, η οποία έχει ω αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από του τρόπου που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο καταλόγου, η οποία έχει ω αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από του τρόπου που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο (π.χ. εξάτμιση, αποξήρανση, αποτέφρωση) D10 Αποτέφρωση στο έδαφο D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα D12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχεία, κ.λπ.) D13 Συνδυασμό ή ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D15 Αποθήκευση, εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση 11) R1 Χρήση ω καυσίμου (στι περιπτώσει πλην τη άμεση αποτέφρωση ) ή άλλου μέσου παραγωγή ενέργεια (Βασιλεία/ΟΟΣΑ)/Χρήση κυρίω ω καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγή ενέργεια (ΕΕ) R2 Ποιοτική αποκατάσταση/αναγέννηση διαλυτών R3 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ω διαλύτε R4 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση άλλων ανόργανων υλών R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων R7 Αξιοποίηση ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση τη ρύπανση R8 Αξιοποίηση ενώσεων από καταλύτε R9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή άλλου είδου επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων R10 Εμπλουτισμό εδάφου με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον R11 Χρήσει καταλοίπων από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R1-R10 R12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R1-R11 R13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θέση 7) ΚΩΔΙΚΟΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θέση 14) 1. Βαρέλι 2. Ξύλινο βαρέλι Κατηγορία UN Κωδικό Η Χαρακτηριστικά 3. Μπιντόνι 4. Κουτί 5. Σάκο 6. Σύνθετη συσκευασία 7. Δοχείο υπό πίεση 8. Χύμα 9. Άλλο (διευκρινίστε) ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θέση 8) R= Οδικώ T = Σιδηροδρομικώ S = Θαλάσσια A = Αεροπορικώ W = Εσωτερικέ πλωτέ οδοί ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θέση 13) 1. Σκόνη 2. Στερεό 3. Παχύρρευστο/σιροπώδε υγρό 4. Λάσπη 5. Υγρό 6. Αέριο 7. Άλλο (διευκρινίστε) 1 H1 Εκρηκτικό 3 H3 Εύφλεκτα υγρά 4.1 H4.1 Εύφλεκτα στερεά 4.2 H4.2 Ουσίε ή απόβλητα που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη 4.3 H4.3 Ουσίε ή απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 5.1 H5.1 Οξειδωτικά 5.2 H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 6.1 H6.1 Δηλητηριώδει ουσίε (οξεία επενέργεια ) 6.2 H6.2 Μολυσματικέ ουσίε 8 H8 Διαβρωτικά 9 H10 Έκλυση τοξικών αερίων κατόπιν επαφή με τον αέρα ή το νερό 9 H11 Τοξική ουσία (βραδεία ή χρόνια επενέργεια ) 9 H12 Οικοτοξική ουσία 9 H13 Υλικό ικανό να παράγει, μετά τη διάθεση, άλλο υλικό, π.χ. απόπλυμα, που διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω απαριθμούμενα χαρακτηριστικά Περισσότερε πληροφορίε, ιδίω όσον αφορά την ταυτοποίηση των αποβλήτων (θέση 14), δηλαδή σχετικά με του κωδικού των Παραρτημάτων VIII και ΙΧ τη Βασιλεία, του κωδικού του ΟΟΣΑ και του κωδικού Υ, περιέχει το Εγχειρίδιο Κατευθύνσεων/Οδηγιών που διατίθεται από τον ΟΟΣΑ και τη Γραμματεία τη Σύμβαση τη Βασιλεία 15

16 Β) Έγγραφο μεταφορά για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Αντιστοιχεί στην κοινοποίηση αριθ. 2. Αύξων αριθμό αποστολή /συνολικό αριθμό αποστολών 3. Εξαγωγέα - Κοινοποιών Αριθμό μητρώου 4. Εισαγωγέα Παραλήπτη Αριθμό μητρώου Όνομα Όνομ α / ση Διεύθυ νση Αρμόδιο Τηλ. E- m ail 5. Ακριβή ποσότητα 7. Συσκευασία Tόνοι (Mg) Τύπο (-οι) (1) Φαξ m 3 Αριθμό δεμάτων Αρμόδιο Τηλ. E- mail Φα ξ 6. Ακριβή ημερομηνία μεταφορά Απαιτήσει ειδικού χειρισμού (2) Ναι Όχι 8.(α) 1ο μεταφορέα (3) 8.(β) 2ο μεταφορέα 8.(γ) Τελευταίο μεταφορέα Αριθμό μητρώου Αριθμό μητρώου Αριθμό μητρώου Όν ομ α Όνο μα Όνο μα ση ση ση Τηλ. Τηλ. Τηλ. Φαξ Φαξ Φαξ E- mail Συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο του μεταφορέα Πε ρισ σό τερ οι τω ν τρι ών μετ αφ ορ έω ν (2) Μέσο Μέσο μεταφορά (1) Μέσο μεταφορά μεταφορά (1) (1) Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία μεταβίβαση μεταβίβαση μεταβίβαση Υπογρα Υπογρα Υπογραφή φή φή 9. Δημιουργό (οί)/παραγωγό (οί) αποβλήτων (4 5 6) 12. Ονομασία και σύνθεση των αποβλήτων (2) Αριθμό μητρώου Όνομα

17 ση Αρμόδιο 13. Φυσικά χαρακτηριστικά (1) Τηλ. Φαξ 14. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συμπληρώστε του σχετικού κωδικού ) Τόπο παραγωγή (2) (i) Παράρτημα VIII (ή IX κατά περίπτωση) τη Βασιλεία 10. Εγκατάσταση διάθεση ή εγκατάσταση αξιοποίηση (ii) Κωδικό ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)) Αριθμό μητρώου (iii) Κατάλογο αποβλήτων ΕΚ Όν (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα ομ εξαγωγή α ση (iv) Εθνικό κωδικό στη χώρα εισαγωγή (vi) Άλλο (διευκρινίστε) Αρμόδιο (vii) Κωδικό Y Τηλ. Φαξ (viii) Κωδικό H (1) E- m ail (ix) Κατηγορία UN (1) Ακριβή τόπο διάθεση /αξιοποίηση (2) (x) Αριθμό UN 11. Εργασίε διάθεση /αξιοποίηση (xi) Ονομασία μεταφορά UN Κωδικό D / Κωδικό R (1) (xii) Τελωνειακό (οί) κώδικα (εs) (HS) 15. Δήλωση εξαγωγέα/κοινοποιούντο - δημιουργού/παραγωγού Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίε είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρει και ακριβεί. Βεβαιώνω επίση ότι έχουν αναληφθεί οι νομικέ / εκτελεστέ γραπτέ συμβατικέ υποχρεώσει και ότι ισχύει η τυχόν προσήκουσα ασφαλιστική ή άλλη χρηματική εγγύηση που καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά και ότι έχουν ληφθεί όλε οι απαραίτητε συγκαταθέσει από τι αρμόδιε αρχέ των σχετικών χωρών. Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή 16. Συμπληρώνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη διασυνοριακή μεταφορά, σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικέ πληροφορίε 17. Το φορτίο παρελήφθη από τον εισαγωγέα παραλήπτη (εάν όχι εγκατάσταση διάθεση ) Ημερομ ηνία Όνομα ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 18. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση διάθεση ή εγκατάσταση αξιοποίηση Ημερομηνία παραλαβή Παραληφθείσα ποσότητα Tόνοι (Mg) m 3 Δεκτ ό Απερρί φθη *να ειδοποιηθούν αμέσω οι αρμόδιε αρχέ Προβλεπόμενη ημερομηνία διάθεση /αξιοποίηση Εργασίε διάθεση /αξιοποίηση (1) Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή (1) Βλ. κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών στην επόμενη σελίδα (2) Επισυνάψτε λεπτομερεί οδηγίε, εν ανάγκη (3) Εάν οι μεταφορεί είναι περισσότεροι των τριών, επισυνάψτε πληροφορίε σύμφωνα με τη θέση 8 (α, β, γ). 19. Βεβαιώνω ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση/αξιοποίηση των αποβλήτων που περιγράφονται Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή και σφραγίδα Υπογ ραφή (4) Απαιτείται βάσει τη Σύμβαση τη Βασιλεία (5) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενό (6) Εάν απαιτείται βάσει τη εθνική νομοθεσία 17

18 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (εάν απαιτείται βάσει τη εθνική νομοθεσία ) 20. Χώρα εξαγωγή - αποστολή ή τελωνείο εξόδου 21. Χώρα εισαγωγή - προορισμού ή τελωνείο εισόδου Τα απόβλητα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο μεταφορά Τα απόβλητα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο μεταφορά εξήλθαν εισήλθαν από τη στη χώρα στι χώρα στι Υπογρ Υπογρ αφή αφή Σφραγί δα Σφραγί δα 22. Σφραγίδε των τελωνείων των χωρών διαμετακόμιση Ονομασία τη χώρα Ονομασία τη χώρα Είσοδο Έξοδο Είσοδο Έξοδο Ονομασία τη χώρα Ονομασία τη χώρα Είσοδο Έξοδο Είσοδο Έξοδο Κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο μεταφορά ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Θέση 11) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση 11) D1 Εναπόθεση εντό ή επί χώματο (π.χ. χώρο υγειονομική ταφή αποβλήτων κλπ.) R1 Χρήση ω καυσίμου (στι περιπτώσει πλην τη D2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή ιλύο στο έδαφο κ.λπ.) άμεση αποτέφρωση ) ή άλλου μέσου παραγωγή ενέργεια (Βασιλεία/ΟΟΣΑ)/Χρήση κυρίω ω D3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσει, αλατούχα καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγή ενέργεια (ΕΕ) κοιτάσματα ή φυσικού χώρου εναπόθεση κ.λπ.) R2 Ποιοτική αποκατάσταση/αναγέννηση διαλυτών D4 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπη σε φρέατα, τέλματα ή λιμνοθάλασσε κ.λπ.) R3 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ω διαλύτε D5 Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι υγειονομική ταφή (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαμερισμάτων που καλύπτονται και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ του ούτε με το R4 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων περιβάλλον, κ.λπ.) R5 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση άλλων D6 Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών/ωκεανών ανόργανων υλών D7 Απόρριψη σε θάλασσε /ωκεανού, συμπεριλαμβανομένη τη ταφή στον θαλάσσιο R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων βυθό R7 Αξιοποίηση ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο καταλόγου, καταπολέμηση τη ρύπανση η οποία έχει ω αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που R8 Αξιοποίηση ενώσεων από καταλύτε διατίθενται με κάποιον από του τρόπου που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο R9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή D9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντο καταλόγου, η οποία έχει ω αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή άλλου είδου επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από του τρόπου που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο (π.χ. εξάτμιση, αποξήρανση, αποτέφρωση) R10 Εμπλουτισμό εδάφου με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον D10 Αποτέφρωση στο έδαφο D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα R11 Χρήσει καταλοίπων από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R1-R10 D12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχεία, κ.λπ.) D13 Συνδυασμό ή ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο R12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στα σημεία R1-R11 D14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο D15 Αποθήκευση, εν αναμονή μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο R13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν σε μια από τι εργασίε που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θέση 7) 1. Βαρέλι 2. Ξύλινο βαρέλι 3. Μπιντόνι 4. Κουτί 5. Σάκο 6. Σύνθετη συσκευασία 7. Δοχείο υπό πίεση 8. Χύμα 9. Άλλο (διευκρινίστε) ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θέση 8) R= Οδικώ T = Σιδηροδρομικώ S = Δια θαλάσση A = Αεροπορικώ W = Εσωτερικέ πλωτέ οδοί ΚΩΔΙΚΟΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θέση 14) Κατηγορία UN Κωδικό Η Χαρακτηριστικά 1 H1 Εκρηκτικό 3 H3 Εύφλεκτα υγρά 4.1 H4.1 Εύφλεκτα στερεά 4.2 H4.2 Ουσίε ή απόβλητα που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη 4.3 H4.3 Ουσίε ή απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 5.1 H5.1 Οξειδωτικά 5.2 H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 6.1 H6.1 Δηλητηριώδει ουσίε (οξεία επενέργεια ) 6.2 H6.2 Μολυσματικέ ουσίε 8 H8 Διαβρωτικά 9 H10 Έκλυση τοξικών αερίων κατόπιν επαφή με τον αέρα ή το νερό 9 H11 Τοξική ουσία (βραδεία ή χρόνια επενέργεια ) 9 H12 Οικοτοξική ουσία 18

19 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θέση 13) 1. Σκόνη 5. Υγρό 2. Στερεό 6. Αέριο 3. Παχύρρευστο/ 7. Άλλο σιροπώδε υγρό (διευκρινίστε) 4. Λάσπη 9 H13 Υλικό ικανό να παράγει, μετά τη διάθεση, άλλο υλικό, π.χ. απόπλυμα, που διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω απαριθμούμενα χαρακτηριστικά Περισσότερε πληροφορίε, ιδίω όσον αφορά την ταυτοποίηση των αποβλήτων (θέση 14), δηλαδή σχετικά με του κωδικού των Παραρτημάτων VIII και ΙΧ τη Βασιλεία, του κωδικού του ΟΟΣΑ και του κωδικού Υ, περιέχει το Εγχειρίδιο Κατευθύνσεων/Οδηγιών που διατίθεται από τον ΟΟΣΑ και τη Γραμματεία τη Σύμβαση τη Βασιλεία 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μεμονωμένη. μεταφορά: ) B. (i)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μεμονωμένη. μεταφορά: ) B. (i) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α) Έγγραφο κοινοποίηση για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Εξαγωγέα - Κοινοποιών 3. Κοινοποίηση μητρώου αριθ. Όνομα Κοινοποίηση που αφορά A Μεμονωμένη (ii.(i ση μεταφορά ) )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ. 2006L0012 EL 25.06.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Μηνιαίο πάγιο Κανάλια φωνής: 2 Internet έως 24Μbps Σταθερά (Αστικές/Υπεραστικές κλήσεις) Κλήσεις προς όλα τα κινητά (Vodafone, Cosmote, Wind, Q, Cyta) Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA101 Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αξιότιμοι, Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε συνημμένη την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ The Global Competitiveness Report 2016-2017 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX - ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΧΩΡΏΝ 3 ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ - ΟΙ 12 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

NATO CODIFICATION BUREAU)

NATO CODIFICATION BUREAU) Απόδοση NSN 1. Ο NSN είναι ένας μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται πλήρως ένα υλικό. Είναι ένας κωδικός για της εύκολη αναζήτηση του υλικού που διευκολύνει την λογιστική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991 Αριθ. L 240/28 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29. 8. 91 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova3play Nova3play Family Nova3play Family+ Nova3play Cinema

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.28 Από

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova3play SAT συνδρομητικής τηλέορασης Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι TA NΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το 2008 των αφίξεων μη-κατοίκων από το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα