ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 360/ ΧΑΙΔΑΡΙ 0/03/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ ΚΑΕ 359 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/03/204 ΩΡΑ 0:00π.μ. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με συλλογή κλειστών προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ.

2 Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 9/Α/95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 2. Τον Ν. 2362/995 (ΦΕΚ 247/Α/95) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ τ. Α ) 4. Το Π.Δ. 8/2007 (ΦΕΚ 50/ τ. Α ) 5. Τις διατάξεις του Ν. 3867/200 παρ. του αρθρ Τις διατάξεις του Ν. 4052/202 παρ. 7 του αρθρ. 4 σχετικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. 7. Απόφαση της 293/ (θέμα 9 ο ) Συνεδρίασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου. Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (με συλλογή κλειστών προσφορών), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες όπως ορίζονται στα ίδια παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου έως 3/2/204, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: ΑΡΘΡΟ Ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο. 2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και να πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 20/03/204 ΚΑΙ ΩΡΑ :00μ.μ. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στο γρ. προμηθειών του νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή. 4. Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. 2

3 ΑΡΘΡΟ 4 Ο Απαγορεύεται ρητά, η παραχώρηση των προς προμήθεια ειδών σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:. Καθαρή τιμή ανά είδος σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 2. Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της ή του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ,5% πλέον χαρτοσήμου 2% και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20%. 2. Φόρος εισοδήματος 4% 3. Κράτηση 2% υπέρ της ψυχικής υγείας (Ν. 3580/07). 4. Κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,0% πλέον χρτοσήμου 3% και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20%.. ΑΡΘΡΟ 8ο Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 Ο. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 8/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 2. Τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 3. Οι συμβάσεις θα διακοπούν εάν αναδεικτούν νέοι μειοδότες από το διαγωνισμό που διεξάγεται κεντρικά από την Ε.Π.Υ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ. Γενική Αίματος 3200test 2. Χρόνος Θρομβοπλαστίνης (PT) 32φιαλίδια 3. Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aptt) 6φιαλίδια 4. Anti-Human kit 5. Ομάδες αίματος 2kit α) Anti-A β)anti-b γ)anti-ab δ)anti-d IgM I (Rhesus) Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α) Ο αναλυτής που θα επιλεγεί για να εκτελεί τις γενικές αίματος, είδος με α/α, θα πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: α) Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 50 δείγματα την ώρα. β) Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα αίματος να μην υπερβαίνει τα 60μl. γ) Να μετρά ή να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους: ) Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) 2) Αριθμο ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) 3) Αιμοσφαιρίνη (Hct) 4) Αιματοκρίτη (Hb) 5) Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) 6) Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) 7) Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC) 8) Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) 9) Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 0) Αιμοπεταλιοκρίτης ) Μέσο όγκο αιμοπεταλίων 2) Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων 3) Απόλυτος αριθμός μονοπύρηνων 4) Απόλυτος αριθμός λεμφοκύτταρων 5) Απόλυτος αριθμός ηωσινόφιλων 6) Απόλυτος αριθμός βασεόφιλων 7) Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων (πολυμορφοπύρηνων) 8) Ποσοστό % λεμφοκυττάρων 9) Ποσοστό % μονοπύρηνων 20) Ποσοστό % ουδετερόφιλων (πολυμορφοπύρηνων) 2) Ποσοστό % ηωσινόφιλων 22) Ποσοστό % βασεόφιλων 4

5 δ) Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη ή να συνοδεύεται από Η/Υ έτσι ώστε να παρουσιάζονται τα στοιχεία κάθε δείγματος με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα ιστογράμματα ε) Να έχει αυτοκαθαριζόμενο ρύγχος και εσωτερικά και εξωτερικά. στ) Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και των αποβλήτων. ζ) Να ξεπλένεται αυτόματα χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή κατά το ξεκίνημα και το κλείσιμο της ρουτίνας. η) Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου με ειδικά διαγνωστικά προγράμματα καθώς και αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των μετρούμενων παραμέτρων. θ) Η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται να έχει το απαραίτητο λογισμικό για την διασύνδεση του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για την σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS (της εταιρειας CCS SA) του εργαστηρίου είναι υποχρέωση του μειοδότη. ι) Να διατίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard). ια) Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service στο χώρο των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση αιματολογικών αναλυτών σε νοσοκομεία που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το τμήμα service του. ιβ) Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας: ιβ.) Αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής με σύστημα αυτόματης ανάδευσης και αναγνώρισης του δείγματος με bar-code. Το bar-code reader να δύναται να αναγνωρίσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. ιβ.2) Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου. Και στις δύο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά μετά από κάθε μέτρηση. ιγ) Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. ιδ) Οι προμηθευτές θα πρέπει: ιδ.) Να προσφέρουν τα συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για κάθε ζητούμενη εξέταση όπως υλικά βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά αναλώσιμα υλικά. ιδ.2) Να καταθέσουν τα αντίγραφα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων (όπως και των υλικών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου), στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για την σταθερότητά τους, την ακρίβεια των μετρήσεων τους, την επαναληψιμότητά τους και τη διάρκεια ζωής τους επάνω στον προσφερόμενο αναλυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ. ιδ.3) Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλα τα κόστη (αντιδραστήρια, βαθμονομητές, οροί ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κτλ.) συμπεριλαμβανομένων αυτών για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο (τουλάχιστον 2 επιπέδων) των εξετάσεων (αρ. εργάσιμων ημερών 52 εβδομάδες επί 5 εργάσιμες ημέρες = 260 ημέρες) ιδ.4) Όλα τα παραπάνω να παρουσιάζονται σε πίνακα ο οποίος να περιλαμβάνει και τον αριθμό εξετάσεων ενός έτους για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο για το κάθε αντιδραστήριο ξεχωριστά. 5

6 ιδ.5) Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και αναλωσίμων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τόσο των αριθμό των εξετάσεων όσο και τη χρονική διάρκεια του ενός έτους. Β) Το είδος με α/α 2 να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: α) Το αντιδραστήριο να έχει χαμηλό ISI (,0-,3) β) Το αντιδραστήριο να είναι σε μικρή συσκευασία μέχρι 2ml εάν απαιτεί ανασύσταση ή πάνω από 2 ml αν είναι σε υγρή μορφή. γ) Η σταθερότητα του ανασυστημένου αντιδραστηρίου να είναι τουλάχιστον μίας () βδομάδας και του αντιδραστηρίου σε υγρή μορφή τουλάχιστον ενός () μήνα σε θερμοκρασία 2-8οC. Γ) Το είδος με α/α 3 να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: α) Το αντιδραστήριο να είναι σε μικρή συσκευασία μέχρι 2ml εάν απαιτεί ανασύσταση ή πάνω από 2 ml αν είναι σε υγρή μορφή. β) Η σταθερότητα του ανασυστημένου αντιδραστηρίου να είναι τουλάχιστον μίας () βδομάδας και του αντδραστηρίου σε υγρή μορφή τουλάχιστον ενός () μήνα σε θερμοκρασία 2-8οC. Δ) Στα είδη με α/α 2 και 3 να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά (οροί βαθμονόμησης, οροί ποιοτικού ελέγχου - μόνο το επίπεδο Normal και λοιπά αναλώσιμα ή αντιδραστήρια π.χ. CaCl2) που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εξετάσεων. Ε) Τα είδη με α/α 2 και 3 να είναι συμβατά με το αναλυτή HumanClot Junior της εταιρείας Human Gmbh. ΣΤ) Το είδος με α/α 5 θα κατοχυρωθεί σε δύο εταιρείες, αυτές με τις χαμηλότερες προσφορές, για την διασφάλιση των αποτελεσμάτων. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ Tests Τ T TSH FREE T FREE T Anti-TPO 00 7 Anti-Tg 00 8 HBsAg Anti-HBc Anti-Hbe 500 HbeAg Anti-HBs (AUSAB) Anti-HCV HIV / Anti-TP (Syphilis) β-hcg 50 7 B FOLATE PSA Free or Complex PSA 75 2 CEA CA CA CA AFP CK-MB TROPONIN I 25 Σύνολο: 3925 Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Τα αιτούμενα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου θα πρέπει: ) να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 2) να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως. 3) να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όπου τούτο προβλέπεται (CE mark). 4) θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχει παρέλθει το /3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 5) σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 6) Οι προμηθευτές θα πρέπει: α) Να προσφέρουν τα συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για κάθε ζητούμενη εξέταση όπως υλικά βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά αναλώσιμα υλικά. β) Να καταθέσουν τα αντίγραφα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων (όπως και των υλικών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου), στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των test ανά συσκευασία, την σταθερότητά τους, την ακρίβεια των μετρήσεών τους, την επαναληψιμότητά τους και τη διάρκεια ζωής τους επί του προσφερόμενου αναλυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ. γ) Οι εξετάσεις ρουτίνας (εξετάσεις με περισσότερα των 500 test) θα παραμένουν επί του 7

8 αναλυτή οπότε να ληφθεί υπ'όψιν στις προσφερόμενες συσκευασίες και στο κόστος ανά εξέταση η σταθερότητα των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή (on board stability), έτσι ώστε να επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες του εργαστηρίου για όλο το έτος. Για τις υπόλοιπες εξετάσεις και εφόσον οι εταιρείες το επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τόσες συσκευασίες όσες είναι αρκετές για την μέτρηση των test των δειγμάτων, της βαθμονόμησης και του ποιοτικού ελέγχου. Θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την φύλαξη των αντιδραστηρίων εντός και εκτός του αναλυτή. Προϋπόθεση είναι ότι ο συνολικός χρόνος ζωής - εντός και εκτός του αναλυτή - των προσφερόμενων συσκευασίων θα ισούται με ένα έτος. Τα αντιδραστήρια παραμένουν επί του αναλυτή σε καθημερινή βάση περίπου 5 ώρες. δ) Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλες οι δαπάνες (αντιδραστήρια, βαθμονομητές, οροί ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κτλ.) συμπεριλαμβανομένων αυτών για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο (τουλάχιστον 2 επιπέδων) των εξετάσεων (αρ. εργάσιμων ημερών 52 εβδομάδες επί 5 εργάσιμες ημέρες = 260 ημέρες). Για τα αντιδραστήρια που ο αριθμός των test είναι μικρότερος από 500, οι εξετάσεις που απαιτούνται για ποιοτικό έλεγχο ανά έτος είναι 04 (52 εβδομάδες επί 2 επίπεδα). Ο αριθμός των απαιτούμενων εξετάσεων για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο, είναι πλέον του αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων. ε) Να παρουσιάζεται σε πίνακα ο προβλεπόμενος αριθμός test για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο για το κάθε αντιδραστήριο ξεχωριστά. στ) Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και αναλωσίμων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τόσο των αριθμό των εξετάσεων όσο και τη χρονική διάρκεια του ενός έτους. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κατά την υλοποίηση της σύμβασης, οι προσφερόμενες συσκευασίες σε βαθμονομητές, ορούς ελέγχου και αναλώσιμα, δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες του εργαστηρίου, οι παραπάνω συσκευασίες (μία ή δύο επιπλέον συσκευασίες το πολύ) να διατίθενται δωρεάν. Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο συνοδός εξοπλισμός που θα εκτελεί τις εξετάσεις θα πρέπει: ) Να είναι τυχαίας συνεχούς και αμέσου προσπελάσεως (Random Access). 2) Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 00 εξετάσεις την ώρα. 3) Να έχει θερμοστατούμενο χώρο φύλαξης των αντιδραστηρίων. 4) Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης BAR CODE για τα αντιδραστήρια και για τα δείγματα. 5) Να διαθέτει τη δυνατότητα για πραγματική, συνεχή και απεριόριστη φόρτωση STAT δειγμάτων χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί δείγμα ρουτίνας. Μετά τη δειγματοληψία του επείγοντος να συνεχίζεται αυτόματα η δειγματοληψία των προγραμματισμένων δειγμάτων ρουτίνας. 6) Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 22 διαφορετικών εξέτασεων. 7) Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί υπό τάση 220 Volt. 8) Η δυναμικότητα του συνοδού εξοπλισμού για εφάπαξ φόρτωση να είναι τουλάχιστον 60 δείγματα. 9) Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 0) Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση αφ' ενός για την εκπαίδευση των χειριστών του αναλυτή και αφ' ετέρου για την παροχή service και ανταλλακτικών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας. ) Η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται να έχει το απαραίτητο λογισμικό για την διασύνδεσει του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για την σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS του εργαστηρίου είναι υποχρέωση του μειοδότη. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ tests ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 50 4 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝ 250 Η 6 HDL ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGPT ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGOT ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 750 γ-gt ΣΙΔΗΡΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ CPK LDH ΦΩΣΦΟΡΟΣ 00 2 ΑΣΒΕΣΤΙΟ C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ASTO ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ α-αμυλαση ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ 350 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 28 ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΥΡΩΝ CARBAMAZEPINE 00 3 VALPROIC ACID PHENYNTOIN PHENOBARBITAL ΛΙΘΙΟ CANNABINOI 300 D 36 OPIATES COCAINE BARBITURATES BENZODIAZEPINES ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ ΧΛΩΡΙΟ 200 ΣΥΝΟΛΟ: 3975 Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9

10 Ο προς διάθεση βιοχημικός αναλυτής θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων τύπου RANDOM ACCESS 2. Να είναι μεγάλης παραγωγικότητας, 600 τουλάχιστον αναλύσεων ανά ώρα. 3. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) με ηλεκτρόδια, ενσωματωμένο στον αναλυτή για Κάλιο, Νάτριο, Χλώριο και Λίθιο. 4. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων μέσω γραμμωτού κώδικα (BAR CODE). 5. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων (2-8 ο C). 6. Η τροφοδοσία του σε δείγματα αίματος να γίνεται συνεχώς χωρίς διακοπή της λειτουργίας του και να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (ορού, ούρων, ΕΝΥ) ταυτόχρονα. 7. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των αιτούμενων εξετάσεων ταυτόχρονα. 8. Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη του (πάνω από 40) και να έχει ειδικές θέσεις επιπλέον επειγόντων δειγμάτων. Επίσης να μπορεί να δεχτεί σωληνάρια αιμοληψίας με διαχωριστικό gel, ειδικά σωληνάρια (τύπου RIA) και καψάκια δειγμάτων. 9. Τα επείγοντα δείγματα να εκτελούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του δείγματος που αναλύεται την στιγμή της φόρτωσής τους στον αναλυτή και να αναγνωρίζονται με αναγνώστες bar code ενσωματωμένους στους αναλυτές. 0. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά, αντιδραστήρια ISE) να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης (όχι υπολογιστικά) και να ειδοποιείται ο χειριστής.. Να επαναλαμβάνει τα εκτός ορίων δείγματα αυτόματα χωρίς την παρεμβολή του χειριστή. 2. Να υπάρχει σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου, ανά εξέταση (βαθμονομήσεις, τυφλά, εξετάσεις ρουτίνας, επαναλήψεις, επείγουσες εξετάσεις). 3. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί υπό τάση 220 Volt. 4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση αφ' ενός για την εκπαίδευση των χειριστών του αναλυτή και αφ' ετέρου για την παροχή service και ανταλλακτικών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας. 5. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 6. Η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται να έχει το απαραίτητο λογισμικό για την διασύνδεση του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για την σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS, της Εταιρείας CCS SA, του εργαστηρίου είναι υποχρέωση του μειοδότη. 7. Οι προμηθευτές θα πρέπει: α) Να προσφέρουν τα συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για κάθε ζητούμενη εξέταση όπως υλικά βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά αναλώσιμα υλικά. β) Να καταθέσουν τα αντίγραφα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων (όπως και των υλικών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου), στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των test ανά συσκευασία, την σταθερότητά τους, την ακρίβεια των μετρήσεών τους, την επαναληψιμότητά τους και τη διάρκεια ζωής τους επί του προσφερόμενου αναλυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ. γ) Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλα τα κόστη (αντιδραστήρια, βαθμονομητές, οροί ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κτλ.) συμπεριλαμβανομένων αυτών για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο (τουλάχιστον 2 επιπέδων) των εξετάσεων (αρ. εργάσιμων ημερών 52 εβδομάδες επί 5 εργάσιμες ημέρες = 260 ημέρες) δ) Να παρουσιάζονται σε πίνακα ο προβλεπόμενος αριθμός test για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο για το κάθε αντιδραστήριο ξεχωριστά. ε) Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και αναλωσίμων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τόσο των αριθμό των εξετάσεων όσο και τη χρονική διάρκεια του ενός έτους. Στις συσκευασίες των βαθμονομητών και των ορών ελέγχου να ληφθεί υπ' όψιν ο νεκρός όγκος των υποδοχέων των δειγμάτων (sample cups) του αναλυτή της κάθε εταιρείας. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι προσφερόμενες συσκευασίες, στα προαναφερόμενα είδη, δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες του του εργαστηρίου, οι παραπάνω συσκευασίες να διατίθενται δωρεάν.

11 8. Να υπάρχει η δυνατότητα τα αντιδραστήρια με α/α -3, 7, 22, 23, 27, 28, 30, να πραγματοποιούν εξετάσεις σε δείγματα ούρων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον μία συσκευασία με τα κατάλληλα υλικά για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο των αντιδραστηρίων, μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που οι βαθμονομητές ή οι οροί ελέγχου των εξετάσεων στα ούρα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις ήδη προσφερόμενες συσκευασίες για τις εξετάσεις στον ορό. Ο αριθμός των test των εξετάσεων στα ούρα εμπεριέχεται στο συνολικό αριθμός των test της κάθε μίας από τις παραπάνω εξετάσεις.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Γενικά : Οι εταιρείες θα πρέπει να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ζητούμενες προδιαγραφές και να αναφέρουν αν καλύπτουν ή όχι τις τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φύλλο συμμόρφωσης η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. Μικρές αποκλίσεις σε μη βασικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν από την επιτροπή. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρουν οι προμηθευτές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή να κατανοήσει και να αξιολογήσει την επίδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά κρίνονται ανεπαρκή (πχ μόνο ονομασία υλικού) δεν θα αξιολογούνται τα υλικά εκτός αν το εργαστήριο έχει ήδη εμπειρία του προσφερόμενου είδους. Τα prospectus θα πρέπει να είναι πρωτότυπα (του οίκου) και να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των προϊόντων (ειδικά στα latex test). Κριτήρια επιδόσεων ανά ομάδα καθορίζονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν CE IVD Mark (Απ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ 060 Β /0-8-0 αρθ.,2 β) για χρήση σε ανθρώπινα δείγματα.

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ / ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ. Να προσφερθούν kit με σήμανση CE. Nα προσκομισθεί βεβαίωση του οίκου μεταφρασμένη / επικυρωμένη. Να φέρουν CE IVD / ISO παραγωγής και διακίνησης (εμπορίας). Να προσκομισθεί λίστα με τις εγκρίσεις ανά προσφερόμενο προϊόν. Οι εγκρίσεις (approvals) δεν είναι υποχρεωτικό να είναι από τους ίδιους οργανισμούς / φαρμακοποιίες θα αξιολογηθούν όμως οι σημαντικότερες (επί ποινής απόρριψης).υποδειγμα (μπορεί οι πληροφορίες να δίδονται και με διαφορετικό τρόπο) ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2. Τα kit να περιέχουν μεμονωμένα () έως 0 τρυβλία το μέγιστο για αποφυγή επιμολύνσεων. Δεν θα αξιολογηθουν μεγαλυτερες συσκευασίες λογω μικρής χρήσης. 3. Η ποσότητα υλικού εντός του τρυβλίου να είναι 8-20ml για 90mm τρυβλία και 4mm ύψος για 90mm / 50mm / 2x2 cm τρυβλία. 4. Υλικά μεταφοράς πλήρως πλαστικοποιημένη συσκευασία. 5. Τα ζητούμενα kit να προσφερθούν εάν είναι δυνατόν συνολικά ως ομάδα. 6. Προηγούμενη συμβατική εμπειρία θα αξιολογηθεί. 7. Σύσταση υλικών κατα προτίμηση : Blood Agar 2 FDA, SS Modified, Mc Conkey 2 (Gram - / Enterococci), Sabouraud με και χωρίς αντιβιοτικά με και χωρίς ακτιδιόνη, Μ.Ηinton CLSI approved σε όλες τις μορφές. 8. Nα προσκομίζονται με QC Report / lot. Να προσκομισθούν μερικά (για τα πιο σημαντικά) προς απόδειξη κάλυψης της προδιαγραφής. 9. Τα υλικά να αποστέλλονται γρήγορα -3 ημέρες από την παραγγελία. 0. Επιθυμητή ημερομηνία λήξης,5 μήνας από την παραλαβή.. Nα έχουν την ίδια( ή ελάχιστα αλλαγμένη) την σύσταση με αφυδατωμένα υλικά σε περίπτωση που ζητηθει. YΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5. Τα υλικά μεταφοράς να είναι Amies agar με 5ml Amies Gelose Agar. 6. Να διατηρούν τα μικρόβια ως 72 ώρες (να προσκομισθούν μελέτες επιβίωσης των μικροβίων σε 24, 48, 72 ώρες). 7. Nα προσφερθούν με πλαστικό (άκαμπτο) για κολπικά δείγματα και αλουμινένιο στέλεχος (εύκαμπτο κατά προτίμηση) για ρινικά, φαρυγγικά, ωτικά, ουρηθρικά 8. Με μία λήψη να προσφέρουν μεταφορά για αερόβια, αναερόβια, μύκητες και απαιτητικά μικρόβια. 9. Στυλεός καθαρό μήκος πάνω από 3 εκατοστά (για κολπικά), με το πώμα 6+ εκατοστά (επί ποινή απόρριψης). 0. Να φέρει μεγάλη ετικέτα για τα δημογραφικά στοιχεία ασθενών.

14 . Το άνοιγμα του στυλεού να αποδεικνύεται. 2. Κάθε στυλεός να φέρει την ονομασία θρεπτικού υλικού επί του στυλεού και επί τις μεμονωμένης πλήρως πλαστικοποιημένης εξωτερικής συσκευασίας (πλαστικοποιημένο περιτύλιγμα). 3. Πλαστικό στυλεού : πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας και αντοχής. 4. Συσκευασία : Πλήρως πλαστικοποιημένη συσκευασία για καλύτερη διατήρηση τις αποστείρωσης, ανά ένας. Το kit να περιέχει στυλεούς ανά σε ξεχωριστή συσκευασία.. Ημερομηνία λήξης : Πάνω από έτος. Να είναι σαφής (ημέρα μήνας έτος) (επί ποινή απόρριψης). ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ, CO2, ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ Kit για αυτόνομη επώαση σε σακκουλάκια. 5. Τα σακκουλάκια να έχουν χωρητικότητα 5 τρυβλία για αναερόβια και 3-4 τρυβλία για μικροαερόφιλα / CO2. 6. Μέθοδος ασκορβικού οξέως χωρίς χρήση υγρού για ενεργοποίηση και χωρίς χρήση καταλύτη συνθήκες αναεροβίων σε λεπτά. 7. Πλαστικό ανθεκτικό, υψηλής καθαρότητας χωρίς σχέδια ή γράμματα. 8. Τα kit να διατίθενται και μεμονωμένα (ξεχωριστά σακκουλάκια, γεννήτριες, clips, δείκτες) για οικονομία χρήσης. 9. Δείκτης ρεσαζουρίνης (γρήγορη ενεργοποίηση ένδειξη) να προσφερθεί ξεχωριστά για χρήση και σε άλλες μεθόδους. 0. Να έχουν σήμανση CE.. Σε περίπτωση προσφοράς υλικών που δεν απαιτούν clip να υπάρχει τρόπος (εγγυημένα) να αντιληφθεί άμεσα ο χρήστης την πιθανή κακή χρήση (μη πλήρες κλείσιμο) που θα οδηγούσε σε λάθος αξιολόγηση της ανάπτυξης λόγω εισροής O2 (και θα κατέστρεφε την γεννήτρια συνθηκών). MANUAL TESTs. Optochine / Bacitracin. Προσφορά για κit 5x50 δισκίων, Bacitracin 0,05IU και 0IU. Μεγάλη σταθερότητα. με αφυγραντικό ανά blister των 50 δισκίων. 2. ΟΧ strips ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΏΝ 3. Να πληρούν τις προδιαγραφές CLSI / WHO / EUCAST 4. Να προσφέρονται και δισκία διαφορετικής συγκέντρωσης αντιβιοτικού (πάνω από 30 διαφορετικά αντιβιοτικά και συγκεντρώσεις). 5. Κιτ κατά προτίμηση των 4-5fl x 50 δισκία με λήξη άνω των 2,5 ετών για κάλυψη τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών χρήσεων (δισκία που σπανίως χρησιμοποιούνται). με αφυγραντικό ανά blister των 50 δισκίων για μεγαλύτερη σταθερότητα εως την λήξη. 6. Να περιλαμβάνονται στην προσφορά συνδυασμοί αντιβιοτικών. Για ομοιομορφία ανάλυσης του κόστους και κατακύρωσης του πραγματικού μειοδότη θα πρέπει όλα τα δισκία να έχουν ίδιο κόστος χρήσης. (επί ποινή απόρριψης). 7. Να περιέχονται στην λίστα νεότερα αντιμυκητιασικά φάρμακα συγκέντρωση CLSI καθώς και όλα τα νεότερα αντιβιοτικά πχ Doripenem. 8. Για την κατακύρωση θα αξιολογηθεί η προηγούμενη συμβατική εμπειρία και η γρήγορη ανταπόκριση στις παραγγελίες του νοσοκομείου. 9. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά των περισσοτέρων από τα ζητούμενα δισκία. (λιστα ) και η συμβατότητα με dispenser της ίδιας εταιρείας. 0. Να προσφερθούν τα περισσότερα από τα CLSI approved δισκία (συγκεντρώσεις).

15 . Η εταιρεία να προσκομίσει λίστα με όλα τα προσφερόμενα δισκία και να υποδεικνύει τα CLSI levels. (επί ποινή απόρριψης). 2. Οι εταιρείες να περιέχουν στην γκάμα των δισκίων και όλα τα νεότερα αντιβιοτικά προς επιλογή. 3. Αντιβιοτικά για Gram- / Gram+ μικρόβια θα κατακυρωθούν στον ίδιο μειοδότη για λόγους συντονισμού των παραγγελιών. 4. H συσκευασία θα αποτελέσει σοβαρό κριτήριο κατακύρωσης λόγω του ότι πολλά δισκία χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. LATEX ΚΙΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8. Να διαθέτουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία (επιδόσεις προϊόντος) οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται σε prospectus και στην τεχνική περιγραφή. 9. Να προσφερθούν και ξηρά (dry) kit με μεγάλη ημερομηνία λήξης. 0. Όλα τα kit να είναι πλήρη (controls, κάρτες ανακίνησης, sticks).. Ειδικά για την μέθοδο Lancefield (Strep kit) να προσφερθούν και μεμονωμένες όλες οι ομάδες (5) για οικονομία χρήσης. Να αναφερθεί οπωσδήποτε ειδικότητα για τους Group D VRE επιθυμητό 00%. Κιt και ανάλυση για 50 εξετάσεις αφού συνήθως χρησιμοποιούνται παράλληλα όλες οι ομάδες. To latex να είναι χρωματισμένο μπλε για πιο εμφανή αντίδραση (ισχυρή κροκίδωση). Να προσφερθεί kit acid axtraction με όλες τις ομάδες για μείωση χρόνου extraction 2. E coli O57 να προσφερθεί αντιδραστήριο ξηράς τεχνολογίας για μέγιστη ασφάλεια κατά την χρήση. LATEX KIT ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. Τα kit να είναι πλήρη με θετικούς / αρνητικούς μάρτυρες, sticks και κάρτες ανακίνησης. 5. Μononucleose / ΙΜ kit ανοσοχρωματογραφία. 6. Το εργαστήριο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. KIT MIC ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΑΤΟΣ. Nα περιέχει 9 αντιβιοτικά σε εκτεταμένη MIC να αναφερθούν τα br. Points προς αξιολόγηση. 2. Να περιέχει δραστικές ουσίε ς όλων των γενεών ( η, 2 η, 3 η ) (επί ποινή απόρριψης). 3. Να περιέχει Amp, 5FC, Fluconazole, Intraconazole και άλλα αντιβιοτικά. 4. Θα εκτιμηθεί προσφορά των δραστικών ουσιών Voriconazole, Caspofungin, Αnidulafungin, Micafungin, Posaconazole στο ίδιο kit. 5. Nα περιέχει πάνω από 0 αραιώσεις ανά δραστική ουσία σύμφωνες με το CLSI. 6. Nα είναι CLSI / EUCAST approved, οι δραστικές ουσίες να είναι FDA approved. 7. Λόγω μικρής χρήσης θα εκτιμηθούν μικρά kit μεγάλης ημερομηνίας λήξης. 8. Να προσφέρει εύκολη ανάγνωση. 9. Να περιέχει θετικό control. 0. Να προσφερθεί ζωμός (buffer) RPMI.. Να προσφερθούν και δισκία Fluconazole, Voriconazole, Νystatin CLSI approved για εναλλακτική χρήση ΧΡΩΣΕΙΣ. Aντιδραστήρια 250ml για Ζ.Ν (3x250ml), και 250ml για Gram (πχ Gram 4x250) ως πλήρη kit. 2. Όλα τα αντιδραστήρια σε μορφή kit να περιέχουν αποχρωματιστικό πχ Kynioun Gabbett / Z.N 3x250ml. Oι χρώσεις μυκοβακτηριδίων αποτελούν ομάδα και θα επιλεγεί ένας μειοδότης και για τις 3 ζητούμενες χρωστικές. 3. Nα μην απαιτούν οποιαδήποτε κατεργασία (όχι συμπυκνωμένες).

16 ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ Οι ταινίες ουρων 0 παραμέτρων πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτή ούρων ο οποίος να καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: ) Ο αναλυτής να είναι ημιαυτόματος και φορητός (να λειτουργεί και με μπαταρία) 2) Να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής ούρων και επιπλέον λευκωματίνη και κρεατινίνη ούρων. 3) Να διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. 4) Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα, χωρίς επιπλέον αναλώσιμο. 5) Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή, υπολογιστή. 6) Να διαθέτει μνήμη για αποτελέσματα ασθενών, όσο το δυνατό περισσότερα. 7) Να μη χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας του αναλυτή. 8) Αναφορά του χρώματος των ούρων από τον αναλυτή αυτόματα. 9) Να μπορεί να ανιχνεύσει μη αιμολυμένα δείγματα για την εξέταση αίματος στο επίπεδο του ίχνους. 0) Οι αντιδραστήριες ταινίες να έχουν τη δυνατότητα και οπτικής ανάγνωσης των αποτελεσμάτων. ) Να προσφέρονται οροί ελέγχου και τα απαραίτητα αναλώσιμα για την λειτουργία του αναλυτή. 2) Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλα τα κόστη (ταινίες ούρων, οροί ποιοτικού ελέγχου, λοιπά αναλώσιμα). ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Amikacin 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Amoxycillin 2μg. Amoxycillin 0μg. Amoxycillin 25μg. Amoxycillin / Clavulanic acid 3μg (AUGMENTIN). Amoxycillin / Clavulanic acid 30μg (AUGMENTIN) CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ampicillin 2μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ampicillin 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ampicillin 25μg. Ampicillin / Sulbactam 20μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Ampicillin / Sulbactam 30μg. Apramycin 5μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Azithromycin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Aztreonam 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Bacitracin 0units. Cafoperazone 75μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Carbenicillin 00μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Cefaclor 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefadroxil 30μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefamandole 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Cefepime 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefixime 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefonicid 30μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Cefoperazone 30μg. Cefoperazone / Sulbactam 05μg. Cefotaxime 5μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefotaxime 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Cefotetan 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION.

17 Cefoxitin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Cefpirome 30μg. Cefpodoxime 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefprozil 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Cefsulodin 30μg. Ceftazidime 0μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ceftazidime 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Ceftibuten 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ceftiofur 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Ceftizoxime 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Ceftriaxone 5μg. Ceftriaxone 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cefuroxime Sodium 5μg. Cefuroxime Sodium 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Cephalexin 30μg. Cephalothin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Cephazolin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Cephradine 30μg. Chloramphenicol 0μg. Chloramphenicol 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Chloramphenicol 50μg. Ciprofloxacin μg. Ciprofloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ciprofloxacin 0μg. Clarithromycin 2μg. Clarithromycin 5μg. Clarithromycin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Clindamycin 2μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Clindamycin 0μg. Cloxacillin 5μg. Colistin sulphate 0μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Colistin sulphate 25μg. Colistin sulphate 50μg. Compound sulphonamid 300μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Doripenem 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Doxycycline hydrocloride 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Enrofloxacin 5μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Ertapenem 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Erythromycin 5μg. Erythromycin 0μg. Erythromycin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Erythromycin 30μg. Florfenicol 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Fluconazole 25μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Flumequine 30μg. Fosfomycin / Trometamol 200μg. Fosfomycin 50μg. Framycetin 00μg. Fusidic acid 5μg. Fusidic acid 0μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Fusidic acid 50μg. Gentamycin 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Gentamycin 20μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Gentamycin 200μg.

18 Gentamycin 30μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Imipenem 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Kanamycin 5μg. Kanamycin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Levofloxacin μg. Levofloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Lincomycin 2μg. Lincomycin 0μg. Lincomycin 5μg. Lincomycin / Neomycin 75μg. Lincomycin / Spectinomycin 09μg. Linezolid 0μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Linezolid 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Lomefloxacin 0μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Mecillinam 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Mecillinam 25μg. Meropenem 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Metronidazole 5μg. Mezlocillin 30μg. Metronidazole 50μg. Mezlocillin 75μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Minocycline 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Moxifloxacin μg. Moxifloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Mupirocin 5μg. Mupirocin 20μg. Mupirocin 200μg. Nafcillin μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Nalidixic Acid 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Neomycin 0μg. Neomycin 30μg. Netilmicin 0μg. Netilmicin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Nitrofurantoin 50μg. Nitrofurantoin 00μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Nitrofurantoin 200μg. Nitrofurantoin 300μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Norfloxacin 2μg. Norfloxacin 5μg. Norfloxacin 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Novobiocin 30μg. Novobiocin 5μg. Nystatin 00 units. Ofloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Oleandomycin 5μg. Oxacillin μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Oxacillin 5μg. Oxolinic Acid 2μg. Oxytetracycline 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Pefloxacin 5μg. Penicillin / Novobiocin 40 CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Penicillin V 0μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. PenicillinG unit EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. PenicillinG,5 units.

19 PenicillinG 2 units. PenicillinG 5 units. PenicillinG 0 units CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Pipemidic acid 20μg. Piperacillin 30μg. Piperacillin 75μg. Piperacillin 00μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Piperacillin / Tazobactam 36μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Piperacillin / Tazobactam 40μg. Piperacillin / Tazobactam 85μg. Piperacillin / Tazobactam 0μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Pirlimycin 2μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Polymyxin B 300units. Quinupristin / Dalfopristin 5μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Rifampicin 2μg. Rifampicin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Rifampicin 30μg. Spectinomycin 0μg. Spectinomycin 25μg. Spectinomycin 00μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Spiramycin 00μg. Streptomycin 0μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Streptomycin 25μg. Streptomycin 300μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Sulfisoxazole 300μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Sulphafurazole 00μg. Sulphafurazole 300μg. Sulphafurazole 500μg. Sulphamethoxazole 25μg. Sulphamethoxazole 00μg. Teicoplanin 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Telithromycin 5μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Tetracycline 0μg. Tetracycline 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Ticarcillin 75μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Ticarcillin / Clavulanic acid 7,5: (Timentin 85μg) CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. Tigecycline 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Tilmicosin 5μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Tobramycin 0μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Tobramycin 30μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Trimethoprim,25μg. Trimethoprim 2,5μg. Trimethoprim 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Trimethoprim/Sulphamethoxazole :9 25μg (Co-trimoxazole) CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Vancomycin 5μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. Vancomycin 30μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. Voriconazole μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.

20 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Θρεπτικά Υλικά έτοιμα σε μικρά κιτ των -0 τρυβλίων το ανώτερο λόγω μικρής λήξης τρυβλία Mc Conkey no Blood Agar Base no SS modified Mueller Hinton 90mm Mueller Hinton μεγάλο 60 6 Chapman 60 7 Sabouraud με αντιβιοτικά 60 8 ΤSA 90 9 Selenite tube 40 0 BHI tube 40 Χρωμογόνα Σαλμονέλλα / XLD 40 2 Χρωμογόνα για ουροκαλλιέργειες Chocolate Vitox 20 Ταυτοποίηση Test Gram Gram + Staph 25 3 Gram Strep 40 4 Αναερόβια 0 5 Μυκήτων 0 Συνθήκες ατμόσφαιρας κιτ α/σακκουλάκια και β/γεννήτριες για αναερόβια 2 α/σακκουλάκια και β/γεννήτριες για Co2 3 α/σακκουλάκια και β/γεννήτριες για μικροαερόφιλα 4 δείκτες απαραιτήτως μεγάλοι ευανάγνωστοι 5 Κλείστρα επαναχρησιμοποιούμενα Δισκία Αντιβιοτικών - ΜIC strips Δισκία Αντιβιοτικών για χρήση με τετράγωνους διανομείς και μικρούς στρογγυλους, μικρή συσκευασία των 4-5 x 50 discs (40-45 αντιβιοτικά) 30 κιτ των 250 δισκίων αντιβιοτικών 2 dispenser Υλικά μεταφοράς στυλεοί με Amies w/o charcoal 60 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ Σελίδα 1 από 12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Γενικά : Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ KAI ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ KAI ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 14 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 23 204670-7 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 360/724030 ΧΑΙΔΑΡΙ 0/03/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία 22 /01/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/1830 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13664/750874 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αναλυτής: 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V, 2. Nα είναι σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/10/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12418/749628 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Η χρήση των εν λόγω δίσκων συνίσταται στην ημιποσοτική, τρόπον τινά, αξιολόγηση in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ:1403/26-05 Ημερομηνία:26/05/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:7351/744561

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002899922 2015-07-08

15PROC002899922 2015-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002899922

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την υπογραφή της σύμβασης να προσφέρουν (πιστοποιημένα δύο νέους (μη χρησιμοποιημένους) αιματολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19.11.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 14035 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 40/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 40/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18661/2-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10303/714969 ΧΑΙ ΑΡΙ 13/08/2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V 2. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισµένες µεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία:10-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5678 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 215/25-02-2015 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 10/07/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8145/745355

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 83/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 83/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 83/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/114/184040/Σ.536/15 Μαι. 2015/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, την διενέργεια Μειοδοτικού ιαγωνισµού (συνοπτικές διαδικασίες)

Διαβάστε περισσότερα

vita codex O.E. Ιατρικά Μηχανήματα - Αναλώσιμα - Χημικά

vita codex O.E. Ιατρικά Μηχανήματα - Αναλώσιμα - Χημικά ver. 7/2015 vita codex O.E. Ιατρικά Μηχανήματα - Αναλώσιμα - Χημικά Μονεμβασιάς 4, 135 62 Αγιοι Ανάργυροι Τηλ. : +30 213 028 9515 fax : +30 211 850 4469 www.vitacodex.gr email : sales@vitacodex.gr τιμοκατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 64 09 000,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17786 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ: 22/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 19575/14-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 12321/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 12321/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 15-09-2010 ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-09-2014 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 1274/2-07-2013 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%.

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 11/05/2012 Αρ. πρωτ. 4759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16978 ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΕΡ: 11/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058394 FAX: 213 2058614 E-mail:mailto:panagopoulou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ --------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -------- 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -------- Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ 217/25-2-2015 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 20809/30-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508268 2014-12-29

14PROC002508268 2014-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη χορηγητή-των αντιδραστηρίων & αναλωσίμων υλικών για τους βιοχημικούς αναλυτές Olympus AU 560.»

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη χορηγητή-των αντιδραστηρίων & αναλωσίμων υλικών για τους βιοχημικούς αναλυτές Olympus AU 560.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/3/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. Εξ.Επείγον ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/16 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου Αρ.Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 11-2- 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 11-2- 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 11-2- 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ:742 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ : Πληρ.: Κ. Σ. Αλεξίου Αθήνα, 02-10-2013 Τηλ. : 210-880.2792 Αρ. πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:14289/751499

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -------- 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΣ 11 Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25/08/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9604/746814 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα