Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P9_TA(2020)0298 Συμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και προστασία των ενδείξεων αυτών (Ψήφισμα) Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών (08359/2020 C9-0298/ /0089M(NLE)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08359/2020), έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών (08361/2020), έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 παράγραφος 3 και 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και διανοητική ιδιοκτησία Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» (COM(2014)0389), έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» (SWD(2019)0452),

2 έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις που εκδόθηκαν με την ευκαιρία της 20ής και 21ής συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 16 Ιουλίου 2018 και στις 9 Απριλίου 2019 αντίστοιχα, έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα Στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005), έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας 2, έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης, έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207 αυτής, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7, έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας, έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0202/2020), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο και ότι, το 2019, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε στο ποσό-ρεκόρ των 39 δισεκατομμυρίων EUR Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση αξία προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη είναι διπλάσια από την τιμή προϊόντων χωρίς αντίστοιχο σήμα ποιότητας Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την Κίνα έχουν αυξηθεί μαζικά την τελευταία δεκαετία, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20 % κατά την περίοδο λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το γεγονός μετέτρεψε το εμπορικό έλλειμμα των αγροδιατροφικών προϊόντων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR το 2009, σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους άνω των 1 ΕΕ C 407 της , σ ΕΕ C 433 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0297.

3 9 δισεκατομμυρίων EUR το 2019, η δε Κίνα κατέστη ο τρίτος σημαντικότερος προορισμός για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά την επόμενη δεκαετία Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των παγκόσμιων πωλήσεων των προϊόντων τα οποία προστατεύονται από τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που καλύπτουν τους οίνους, τα αγροδιατροφικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αντιπροσωπεύει 74,76 δισεκατομμύρια ευρώ 1, και ανέρχεται στο 6,8 % των πωλήσεων του τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ και στο 15,4 % των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ φημίζεται παγκοσμίως για την τεχνογνωσία της και για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής αξίας και ποιότητας Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται και να πληρούν τις απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και καλής διαβίωσης των ζώων που ισχύουν για τους παραγωγούς της ΕΕ σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων, οι οποίες συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αξία και την ποιότητα των προϊόντων Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην Κίνα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί της ΕΕ να υφίστανται σημαντικές οικονομικές απώλειες Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου συνεργασίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το οποίο έλαβε χώρα από το 2007 έως το 2012 Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς αγροδιατροφικών προϊόντων είναι αναγκασμένοι να δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο περιβάλλον διεθνούς εμπορίου λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή είναι σημαντική εφόσον εξασφαλίζει παγκόσμια αναγνώριση για τις γεωγραφικές ενδείξεις λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα και θα πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο δυνατόν για την προστασία πολλών γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ που εξακολουθούν να αποκλείονται λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη αυτής της συμφωνίας αποδεικνύει πως ΕΕ και Κίνα είναι σε θέση να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες, εφόσον λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα κοινά συμφέροντα 1 Μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του

4 1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας συνεργασίας και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας χαιρετίζει την προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην κινεζική αγορά θεωρεί ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί σημαντική άσκηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τα δύο μέρη και σημαντική ένδειξη ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την ΕΕ αναμένει ότι θα σημειωθεί πρόοδος και σε άλλους τομείς συνεργασίας στον τομέα του δίκαιου εμπορίου 2. υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα και καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εν λόγω χώρα τονίζει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις θα πρέπει να διέπονται από κανόνες και να βασίζονται σε αξίες, καθώς και σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα καλεί την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον ΠΟΕ και σε άλλες πολυμερείς πρωτοβουλίες, και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αντιστοιχίζοντας την οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει με το επίπεδο ανάπτυξής της τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την ΕΕ και παροτρύνει την Κίνα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις και να δεσμευτεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως ενόψει των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τη διμερή επενδυτική συμφωνία εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την καταγγελλόμενη εκμετάλλευση και κράτηση Ουιγούρων σε εργοστάσια στην Κίνα 3. ζητεί τη θέσπιση οικονομικών κυρώσεων σε εταιρείες που δεν σέβονται τις γεωγραφικές ενδείξεις και παράγουν προϊόντα απομίμησης με γεωγραφική ένδειξη 4. επισημαίνει ότι η συμφωνία αποτελεί θετικό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών οργανισμών επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας που διασφαλίζει η συμφωνία για έναν κατάλογο 100 ευρωπαϊκών και 100 κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται σήμερα δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα, αλλά και τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, αναμένεται να τυγχάνουν προστασίας 175 πρόσθετες γεωγραφικές ενδείξεις από την ΕΕ και την Κίνα σημειώνει ότι η ΕΕ προστατεύει περισσότερες από γεωγραφικές ενδείξεις καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ταχέως στην παράταση της εν λόγω συμφωνίας για την προστασία κατά τα προσεχή έτη όσο το δυνατόν περισσότερων γεωγραφικών ενδείξεων που πληρούν τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την επέκταση της συμφωνίας υπενθυμίζει ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε προτού οι Συνθήκες της ΕΕ παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, και ότι υπάρχουν οκτώ προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο στους συμφωνηθέντες καταλόγους προτρέπει την Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντικατασταθούν τα προϊόντα αυτά με προϊόντα από τα κράτη μέλη της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στη μεικτή επιτροπή που προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία σε περίπτωση

5 που το προϊόν τους δεν περιλαμβάνεται στους αρχικά συμφωνηθέντες καταλόγους, καθώς και σε περίπτωση που το προϊόν τους αποκτήσει προστασία σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας καλεί τους σημερινούς και τους αυριανούς ενδιαφερόμενους φορείς, προερχόμενους μεταξύ άλλων από τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, να διερευνήσουν αυτήν τη διάταξη 6. σημειώνει ότι η ΕΕ εμφανίζει μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα, υπενθυμίζει ωστόσο ότι στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων η ΕΕ εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα 7. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί το μοντέλο της ΕΕ για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για τη διασφάλιση της γνησιότητας και των μοναδικών χαρακτηριστικών των καταχωρισμένων προϊόντων της ΕΕ, ως χρήσιμο μέσο εμπορικής προώθησης για επιχειρηματικές ευκαιρίες και ως σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη και η Κίνα διαθέτουν πλούσια κληρονομιά όσον αφορά τα παραδοσιακά ποιοτικά διατροφικά προϊόντα και ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να προστατεύονται οι γεωγραφικές ενδείξεις καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κινεζική κυβέρνηση να δεσμευτούν για την προστασία αυτής της κληρονομιάς και να διασφαλίσουν την αναγνώρισή της και στις δύο κοινωνίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση και η προστασία της προέλευσης των σχετικών προϊόντων, καθώς και να προωθηθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές και τα ανοιχτά πνεύματα 8. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά την προστασία που παρέχει η συμφωνία, ορισμένα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη της ΕΕ, δεν μπορούν να εξαχθούν στην Κίνα λόγω των κινεζικών προτύπων για τις εισαγωγές τροφίμων ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογό της με την Κίνα σχετικά με την αναγνώριση των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, τα οποία συγκαταλέγονται στα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως καλεί την Κίνα να άρει τους αδικαιολόγητους φραγμούς στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα στη συνολική εμπορική σχέση και να συμμορφωθεί, να βελτιώσει και να εφαρμόσει αυστηρά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα (ΥΦΠ) προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός 9. ζητεί επιπλέον από την Κίνα να στηρίξει το υφιστάμενο πολυμερές πλαίσιο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, προσχωρώντας στη συμφωνία της Λισαβόνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και στην Πράξη της Γενεύης, σε ισχύ από την 26η Φεβρουαρίου τονίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο ευρύτερο πλαίσιο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των προσπαθειών για την καταπολέμηση της απομίμησης προϊόντων τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των προϊόντων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξία και η ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της απασχόλησης και της βιοποικιλότητας, να βελτιωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη και να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα, η διαφάνεια και η ενημέρωση των καταναλωτών 11. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση της νέας κινεζικής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και ζητεί την ταχεία κύρωσή

6 της καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με την Κίνα για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή μιας πιο φιλόδοξης συμφωνίας στον τομέα των ΔΔΙ, με στόχο την επέκταση του καταλόγου των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί τη διαδικασία καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε εταιρείες της ΕΕ μέσω του γραφείου υποστήριξης για τα ΔΔΙ τονίζει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας με φορείς όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για την ορθή παρακολούθηση και επιβολή 12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πάνω από το 80 % των παραποιημένων και πειρατικών εμπορευμάτων που κατασχέθηκαν στην ΕΕ το 2018 και το 2019 προέρχονταν από την Κίνα, με απώλεια περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα κράτη μέλη της ΕΕ υπογραμμίζει τη διαρκή σημασία των αυστηρών ελέγχων και των δοκιμών σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα για τον εντοπισμό απομιμήσεων και παραποιημένων διατροφικών προϊόντων υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για βαθιά και αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός υπό το πρίσμα των αυξημένων εμπορικών ροών και ως εργαλείο για την καταπολέμηση των εμπορευμάτων απομίμησης 13. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η αποτελεσματική εφαρμογή και η ορθή επιβολή των διατάξεων της συμφωνίας στην αγορά επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να παρακολουθεί και να ελέγχει κατά πόσον η συμφωνία εφαρμόζεται σωστά καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ετησίως σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αρχής γενομένης ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της χαιρετίζει τον ορισμό νέου επικεφαλής αρμοδίου για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (CTEO) και τονίζει τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την εν λόγω συμφωνία καλεί τον επικεφαλής αρμόδιο για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών να αντιδρά αμέσως σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της συμφωνίας 14. εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που η οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας (η αποκαλούμενη «πρώτη φάση» της συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 14η Φεβρουαρίου 2020, θα μπορούσε να έχει στη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τηρώντας πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ και χωρίς κανένα αποτρεπτικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ- Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του δεύτερου καταλόγου 175 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ όσον αφορά πιθανές αλληλεπικαλύψεις με τη συμφωνία πρώτης φάσης ΗΠΑ-Κίνας αναμένει ότι οι εξαγωγείς από την ΕΕ θα διαπιστώσουν άμεσα οφέλη από τα μέτρα για τη διευκόλυνση του εμπορίου στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων 15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι γεωργοί της ΕΕ κατά την πρόσβαση και τη δραστηριοποίησή τους στην κινεζική αγορά, λόγω του κινεζικού κρατικού συστήματος θεωρεί ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ενωσιακών και κινεζικών εταιρειών θα οδηγούσε σε περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη καινοτομία και καλεί την Επιτροπή να

7 συνεχίσει να συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για την αποξήλωση των εν λόγω φραγμών 16. τονίζει τη μακροχρόνια ανάγκη για ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, στις δημόσιες συμβάσεις και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παροτρύνει αμφότερα τα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο αυτό για την επιδίωξη μεταρρυθμίσεων με βάση την αγορά και την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, ιδίως όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη διμερή επενδυτική συμφωνία, αλλά και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Κίνα να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς των κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων, την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας και την τοπικοποίηση δεδομένων, την πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα και το σχετικό ντάμπινγκ εξαγωγών, καθώς και άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθεί η διμερής και πολυμερής συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα σύστημα δίκαιου εμπορίου, με ταυτόχρονη προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων με βάση την τήρηση και την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών εκφράζει την ανησυχία του για τις χαμηλές επιδόσεις της Κίνας όσον αφορά την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία επισημαίνει την έλλειψη διαφάνειας στη νηολόγηση σκαφών και αλιευτικών στόλων παγκοσμίως και τονίζει ότι οι κινεζικές επιδοτήσεις σε αυτόν τον τομέα δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ καλεί την Κίνα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενισχύσει το νομικό της πλαίσιο για την ΠΛΑ αλιεία και να το επιβάλει αυστηρότερα 17. υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να σημειωθεί σημαντική και φιλόδοξη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ασυμμετρίες στην αγορά υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εργασιακών προτύπων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η αμοιβαιότητα και η χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των αντίστοιχων μερών και των επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, των πολιτών τους και της κοινωνίας των πολιτών παροτρύνει τα μέρη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να καθιερώσουν μια κοινοβουλευτική διάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας επισημαίνει ότι η αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ είναι ανοιχτή σε κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κρατικών επιχειρήσεων, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων στις κινεζικές αγορές καλεί την Επιτροπή και την Κίνα να ενισχύσουν τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων 18. τονίζει ότι οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ απαιτούν καλή αρμονία στις περιφερειακές σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών χωρών της, καθώς και εγκάρδια συνύπαρξη με όλες τις περιοχές που έχουν ειδικό σύνδεσμο με την Ευρώπη

8 υπογραμμίζει ότι η πλήρης τήρηση από την Κίνα προηγούμενων διεθνών δεσμεύσεων στην περιοχή θα καταστήσει δυνατή την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής 19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το ψήφισμα αυτό στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στο Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0089 Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/2056(INI) 13.12.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60 60 Παράγραφος 49 β (νέα) 49β. ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με ένα κοινό δημοσιονομικό προστατευτικό σύστημα για το Ενιαίο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/0000(INI) 22.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Αυστραλία (2017/0000(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0358M(NLE)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0358M(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2018/0358M(NLE) 22.11.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-****/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)049 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου /2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου /2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.6.2012 0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά την προσχώρηση της Ρωσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.2.2019 A8-0024/1 1 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 2.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2019 COM(2019) 15 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2031(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2031(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/2031(INI) 10.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 28.5.2018 A8-0178/23 23 Αιτιολογική σκέψη A α Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2005(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2005(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2018/2005(INI) 29.5.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (2018/2005(INI)) Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

14708/15 ΕΠ/γομ 1 DG C 1

14708/15 ΕΠ/γομ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14708/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Εμπορική και επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0367/1. Τροπολογία. Klaus Buchner, Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0367/1. Τροπολογία. Klaus Buchner, Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 5.12.2018 A8-0367/1 1 Παράγραφος 1 1. θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία έχει μείζονα διμερή και παγκόσμια στρατηγική σημασία και ότι αποτελεί ένα επίκαιρο μήνυμα για τη στήριξη ανοικτών, δίκαιων εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0153/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) 8622/18 WTO 110 SERVICES 36 FDI 24 COMER 43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009 2008/2104(INI) 27.6.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31 Eugenijus Maldeikis (PE407.769v01-00) Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (2008/2104(INI)) AM\731375.doc PE409.444v01-00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0633/2016 23.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0020 Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (ψήφισμα) Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0139/ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0139/ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0139/2017 7.2.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0427 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες 1 οι προσανατολισμοί που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες 1 οι προσανατολισμοί που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) EUCO XT 20001/18 BXT 25 CO EUR 5 CONCL 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 26.6.2012 B7-0297/2012 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τα άρθρα 90, παράγραφος 2, και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2006(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2018/2006(INI) 12.7.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0474/6. Τροπολογία. Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0474/6. Τροπολογία. Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 23.1.2019 A8-0474/6 Τροπολογία 6 Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Έκθεση Michel Reimon Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2018/2102(INI)) A8-0474/2018 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

B8-1051/2016 } B8-1052/2016 } B8-1055/2016 } B8-1056/2016 } B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26

B8-1051/2016 } B8-1052/2016 } B8-1055/2016 } B8-1056/2016 } B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 26 Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ζητεί, η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0184/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.4.2015 2015/2053(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0224 Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2065(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2065(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/2065(INI) 4.9.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (2017/2065(INI)) Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 4.12.2013 B7-0000/2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με το ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.5.2012 B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 114 final 2019/0063 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διευρυμένη επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0029(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0029(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0029(NLE) 1.6.2015 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 29.8.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την πρόοδο της

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0175/79 79 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/26. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/26. Τροπολογία 12.3.2019 B8-0184/26 26 Παράγραφος 5 ιγ (νέα) 5ιγ. υποστηρίζει την επικαιροποίηση της ΕΚΣ της Ένωσης με τον καθορισμό ενός στόχου, για το σύνολο της οικονομίας, για τη μείωση κατά 55% των εγχώριων εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 2011/2085(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14220/6/16 REV 6 UD 231 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα