Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E."

Transcript

1 Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2008) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007)

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...5 III. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...18 IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...20 IV. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1-31/ IV. 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ...22 IV. 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1/1-31/ IV. 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1-31/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3 5.8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΆΛΛΑ ΕΣΟ Α ΈΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΈΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΆΛΛΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡ Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡ Η/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ...64 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/ VI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του ν.3556/2007) Οι κ.κ., 1. Χαράλαµπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, ιευθύνων Σύµβουλος και 3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουµε: α. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΕ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ για τη χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. β. Η συνηµµένη Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2009 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Χαράλαµπος Π. Κυνηγός Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης Γεώργιος Β. Τσούνιας 4

5 II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 Κύριοι Μέτοχοι, Συνηµµένα σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. χρήσης 2008, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνοπτική ανάλυση και σχολιασµός των Οικονοµικών Καταστάσεων περιλαµβάνονται στην παρούσα συνοδευτική έκθεση, κύρια στοιχεία της οποίας αποτελούν, πέραν των οικονοµικών αποτελεσµάτων, η επιχειρηµατική, επενδυτική και χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα της εταιρίας και του Οµίλου κατά την κλειόµενη χρήση 2008, καθώς και οι προοπτικές για το Α. ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΟΜΗ Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 ενοποιούνται οι πιο κάτω εταιρίες: α) Με Ολική Ενοποίηση οι εταιρίες: i. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ii. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - Η ΕΛΙΝΟΙΛ µετέχει µε 99,95% και η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ µε 0,05% iii. ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. - Η ΕΛΙΝΟΙΛ µετέχει µε 99,993% και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ µε 0,007% iv. ΕΛΙΝ Ν.Ε. - Η ΕΛΙΝΟΙΛ µετέχει µε 99,999% και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ µε 0,001% β) Με την µέθοδο της Καθαρής Θέσης η εταιρία ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. Η ΕΛΙΝΟΙΛ συµµετέχει µε ποσοστό 37%. 5

6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Όµιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τοµείς: α) Εµπορία υγρών καυσίµων β) Επεξεργασία και εµπορία στερεών καυσίµων γ) Εµπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς δ) Εµπορία λιπαντικών πλοίων (marine) ε) Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στ) Παραγωγή βιοντήζελ Β. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συνεχίστηκε µε ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθµούς η επέκταση του δικτύου των συνεργαζόµενων πρατηρίων. Κατά τη διάρκεια του έτους προσθέσαµε στο δίκτυό µας 55 νέα πρατήρια ενώ απωλέσαµε για διάφορους λόγους 23 πρατήρια. Ο συνολικός αριθµός των συνεργαζόµενων πρατηρίων την ανήλθε σε ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις του Οµίλου ανήλθαν το 2008 σε χιλ. έναντι χιλ. το Ο πιο κάτω πίνακας εµφανίζει αναλυτικά τις επενδύσεις του 2008: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ( 000) Εγκαταστάσεις Υγρών Στερεών Καυσίµων ίκτυο Πρατηρίων Μεταφορικά Μέσα Μέσα Αποθήκευσης Εξοπλισµός Γραφείων - Μηχανοργάνωση Εργοστάσιο βιοντήζελ Σύνολο

7 Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επιχειρησιακά και οικονοµικά αποτελέσµατα του 2008, συγκεντρωτικά σε επίπεδο Οµίλου βάσει των ενοποιηµένων καταστάσεων, και πιο αναλυτικά για κάθε µία από τις εταιρίες που ενοποιούνται πλήρως. 1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 1α. Κύκλος εργασιών Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου, διορθωµένος για τις διεταιρικές σχέσεις, ανήλθε το 2008 σε χιλ. σε σύγκριση µε χιλ. το 2007 σηµειώνοντας αύξηση 22,7%. 1β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) Το µικτό κέρδος του Οµίλου ανήλθε το 2008 σε χιλ. από χιλ. τον προηγούµενο χρόνο. Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε χιλ. σε σχέση µε χιλ. το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 35,5%. 1γ. Κέρδη προ φόρων Τα ενοποιηµένα προ φόρων αποτελέσµατα της χρήσης 2008 ανήλθαν σε κέρδη ύψους χιλ. σε σύγκριση µε ζηµίες 110 χιλ. το Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στην σηµαντικά βελτιωµένη πορεία της µητρικής εταιρίας. 1δ. Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων Το µετά φόρων αποτέλεσµα της χρήσης 2008 ανήλθε σε κέρδη ύψους χιλ. σε σύγκριση µε ζηµίες 744 χιλ. το ε. Μεγέθη ισολογισµού Η ευρωστία του Οµίλου, όπως αυτή αντανακλάται από το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, τον καθαρό δανεισµό και τους αριθµοδείκτες του ισολογισµού, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 7

8 2. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 2α. Όγκοι πωλήσεων και κύκλος εργασιών Στον τοµέα των υγρών καυσίµων η εταιρία πραγµατοποίησε το 2008 συνολικές πωλήσεις ΜΤ έναντι ΜΤ τον προηγούµενο χρόνο. Η µείωση αυτή στον όγκο πωλήσεων οφείλεται αφενός στις µειωµένες πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης κατά 9,5% λόγω της παρατεταµένης καλοκαιρίας και αφετέρου στην πτώση των πωλήσεων µαζούτ κατά 30,5% η οποία οφείλεται στην µείωση της βιοµηχανικής δραστηριότητας και στην πιο αυστηρή πιστωτική πολιτική της εταιρείας. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις βενζινών αυξήθηκαν κατά 9,8% και του πετρελαίου κίνησης κατά 6,3%. Στα στερεά καύσιµα οι πωλήσεις ανήλθαν σε ΜΤ σε σχέση µε ΜΤ το Η µεγάλη αυτή µείωση κατά 59% οφείλεται στους ίδιους λόγους µε την µείωση στις πωλήσεις µαζούτ αλλά και επιπλέον διότι το 2007 πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις ΜΤ λιθάνθρακα προς τη ΕΗ Α.Ε. οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν το Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε τόνους έναντι τόνους το Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) έφθασαν τους τόνους σε σχέση µε τόνους το Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε χιλ. σε σχέση µε χιλ. το Η αύξηση αυτή (+22,6%) οφείλεται στην αύξηση της τιµής των πετρελαιοειδών προϊόντων παγκοσµίως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µέση τιµή του αργού πετρελαίου Brent (Platt s Dated) για το 2008 διαµορφώθηκε στα $96,99/Bbl έναντι $72,52/Bbl το 2007 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 33,7%, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι τιµές των διυλισµένων προϊόντων. 2β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) Το µικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε σε χιλ. σε σχέση µε χιλ. τον προηγούµενο χρόνο παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας ανεξαιρέτως. Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στα χιλ. σε σχέση µε χιλ. το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 39%. Η σηµαντική αυτή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι αποτέλεσµα αφενός της αύξησης του µικτού περιθωρίου και αφετέρου της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων. 2γ. Κέρδη προ φόρων Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. σε σχέση µε 115 χιλ. το 2007, παρουσιάζοντας δηλαδή σηµαντική αύξηση. 2δ. Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων Τα µετά φόρων κέρδη της χρήσης 2008 ανήλθαν σε χιλ. 8

9 3. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 3α. Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για την χρήση 2008 ανήλθε σε χιλ., σε σχέση µε χιλ. το Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών του 2008 αφορά εξ ολοκλήρου σε έργα για λογαριασµό τρίτων ενώ αντίθετα τα µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών του 2007 αφορούσε έργα για λογαριασµό του Οµίλου. Εντός του 2008, το πελατολόγιο της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ εµπλουτίστηκε µε σηµαντικές συνεργασίες όπως οι Όµιλοι DIXONS και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. 3β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) Το µικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε σε 488 χιλ. σε σχέση µε 571 χιλ. τον προηγούµενο χρόνο. Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στα 246 χιλ. σε σχέση µε 42 χιλ. το γ. Κέρδη προ φόρων Η εταιρία πραγµατοποίησε προ φόρων κέρδος 194 χιλ. 4. ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών ανεφοδιασµού σκαφών και εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων. Η εταιρία ξεκίνησε δραστηριότητα το α. Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. για την χρήση 2008 ανήλθε σε χιλ. σε σχέση µε χιλ. το β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) Το µικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε σε 336 χιλ. το 2008 σε σχέση µε 118 χιλ. το

10 Το λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε ζηµία 190 χιλ. σε σχέση µε ζηµία 225 χιλ. το γ. Κέρδη προ φόρων Η εταιρία πραγµατοποίησε ζηµία 205 χιλ. 5. ΕΛΙΝ Ν.Ε. Η ΕΛΙΝ Ν.Ε. ιδρύθηκε το 2005 µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση και διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ. 5α. Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ Ν.Ε. για την χρήση 2008 ανήλθε σε χιλ. 5β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) Το µικτό αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία 80 χιλ. Το λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε ζηµία 323 χιλ. 5γ. Κέρδη προ φόρων Η εταιρία πραγµατοποίησε ζηµία 340 χιλ.. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ α) Όµιλος Την ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Τα διαθέσιµα του Οµίλου ανήλθαν την σε χιλ. έναντι χιλ. την

11 β) Μητρική Εταιρία Την ο συνολικός δανεισµός της εταιρίας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Η µείωση του δανεισµού οφείλεται στις ισχυρές λειτουργικές ταµειακές ροές της εταιρείας ως αποτέλεσµα της µείωσης των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων, της ενίσχυσης της κερδοφορίας και της αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής. Τα διαθέσιµα της εταιρίας ανήλθαν την σε χιλ. έναντι χιλ. την ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ α) Όµιλος Οι τόκοι δανείων έφθασαν το 2008 τα χιλ. έναντι χιλ. το β) Μητρική Εταιρία Οι τόκοι δανείων έφθασαν το 2008 τα χιλ. έναντι χιλ. το ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Για τη χρήση 2008 το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. θα προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος. Ε. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009 Οι προοπτικές ανά κλάδο δραστηριότητας περιγράφονται παρακάτω: α. Υγρά Καύσιµα Ο όγκος πωλήσεων υγρών καυσίµων αναµένεται να σηµειώσει περαιτέρω αύξηση το 2009 ως αποτέλεσµα της περαιτέρω επέκτασης του δικτύου των συνεργαζόµενων πρατηρίων. Την ανάπτυξη του συγκεκριµένου τοµέα αναµένεται να υποστηρίξει και η συνεχώς αυξανόµενη αναγνωρισιµότητα του σήµατος «ελίν». β. Στερεά Καύσιµα Οι πωλήσεις στερεών καυσίµων ενδέχεται να σηµειώσουν περαιτέρω µείωση δεδοµένου ότι καταναλωτές στερεών καυσίµων είναι κατά βάση επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους σχετίζεται άµεσα µε την οικοδοµική δραστηριότητα, η οποία ως γνωστό έχει πληγεί σηµαντικά από την οικονοµική κρίση. 11

12 γ. Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς Στον τοµέα αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση το 2009 µε στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων και για το σκοπό αυτό πρόσφατα αναδιοργανώθηκε το τµήµα πωλήσεων λιπαντικών. Στόχος είναι η ενίσχυση των πωλήσεων τόσο προς τους αυτοκινητιστές µέσω του δικτύου πρατηρίων όσο και προς τους βιοµηχανικούς πελάτες δ. Λιπαντικά Πλοίων (marine) Θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για νέες συνεργασίες στο εξωτερικό µε σκοπό την κάλυψη νέων σηµαντικών εµπορικών λιµένων µε λιπαντικά πλοίων µε το brand ΕLIN. Ωστόσο, το 2009 προµηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει πλήξει σηµαντικά την ναυτιλία. ε. Τεχνικά Έργα Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχοντας αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό πελατολόγιο θα συνεχίσει και το 2009 να διεκδικεί έργα για λογαριασµό µεγάλων και αξιόπιστων πελατών. Η δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος και που πιθανώς να οξυνθούν περαιτέρω το 2009, δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την κερδοφορία της δεδοµένου ότι αφενός έχει µια πολύ λιτή δοµή και υλοποιεί τα έργα που αναλαµβάνει απασχολώντας µηχανικούς µε συµβάσεις έργου και αφετέρου δεν έχει επενδύσει σε µηχανολογικό εξοπλισµό ΣΤ. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Η συνολική διαχείριση των οικονοµικών κινδύνων εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονοµική επίδοση του Οµίλου. Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διεξάγεται από ένα κεντροποιηµένο τµήµα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (Treasury Department). Το τµήµα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων παρέχει υπηρεσίες και συντονίζει την πρόσβαση των εταιρειών του Οµίλου στις χρηµαταγορές. Αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθµίζει αν κρίνεται απαραίτητο, τους οικονοµικούς κινδύνους που δηµιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου. εν συνάπτονται χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 1. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές / εξαγωγές, κυρίως δολάριο Η.Π.Α.). Η διαχείριση των συναλλαγµατικών κινδύνων αντιµετωπίζεται µε τη χρήση φυσικών αντισταθµιστικών µέσων και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. Ειδικότερα, η πρακτική που ακολουθείται σήµερα από τον Όµιλο είναι η φυσική αντιστάθµιση (δανεισµός στο ξένο νόµισµα) των κινδύνων που απορρέουν από εµπορικές απαιτήσεις σε συνάλλαγµα και η χρήση προθεσµιακών συµβολαίων για την αντιστάθµιση κινδύνων που προκύπτουν από εµπορικές υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα. 12

13 β) Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισµό. Η ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν κρίνονται σηµαντικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνάρτηση µε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό ο Όµιλος είναι πιθανό να συνάπτει συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων. γ) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου τιµολογούνται µε βάση τις ηµερήσιες τιµές που ισχύουν για την περιοχή (Platts Med). Ως εκ τούτου στον βαθµό που η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέµατα εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών από τις καθηµερινές διακυµάνσεις στις τιµές αναφοράς Platts. Η διαχείριση κινδύνου ζηµιών λόγω µελλοντικών διακυµάνσεων στις τιµές γίνεται µέσω προθεσµιακών συµβολαίων (παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συµπεριλαµβάνουν εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Commodity Price Swaps) και δικαιώµατα προαίρεσης (Options). 2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Οµίλου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών. 3. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µε την συνεχή παρακολούθηση των χρηµατοροών του. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όµιλος έχει σηµαντικές αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε ρευστά διαθέσιµα. 13

14 Z. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν όπως παρακάτω: Πωλήσεις αγαθών και παροχή Υπηρεσιών σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις ΕΤΑΙΡΙΑ Αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών από θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις Απαιτήσεις από θυγατρικές, συγγενείς, και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις Υποχρεώσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2007 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ , ,52 0, , , ,17 683,10 0,00 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ , , ,57 0, , , ,25 0,00 ΕΛΙΝ ΝΕ , , , , , ,71 208, ,83 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε , , , , , ,54 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , ,64 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,83 ΟΜΙΛΟΣ Πωλήσεις αγαθών και παροχή Υπηρεσιών σε Αγορές αγαθών και Λήψη συγγενείς και λοιπές υπηρεσιών από συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνδεδεµένες επιχειρήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2007 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε , , , , , ,54 0,00 0, 00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , ,87 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 Σύνολο , , , , , ,17 0,00 0,00 Σχετικά µε τις ναυτικές εταιρίες, οι αγορές από την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε καύσιµα και λιπαντικά για την κίνηση των δεξαµενόπλοιων που διαχειρίζονται. Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την µεταφορά καυσίµων µε τα δεξαµενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ και ΜΑΪΣΤΡΟΣ (από 1/7/2008). Οι πωλήσεις της ΜΑΪΣΤΡΟΣ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την µεταφορά καυσίµων µε το δεξαµενόπλοιο ΜΑΪΣΤΡΟΣ (µέχρι 30/6/2008). Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ αφορούν σε καύσιµα και λιπαντικά καθώς και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ αφορούν σε υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και ενοίκια γραφείων. 14

15 Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ αφορούν σε πωλήσεις καυσίµων καθώς και υπηρεσίες στέγασης και λειτουργίας γραφείων. Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως, τα διευθυντικά στελέχη και την εσωτερική ελέγκτρια που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-31/12/2008 και 1/1-31/12/2007 αντίστοιχα, αφορούν µισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων) και προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση και έχουν ως εξής: (χιλ. ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Βραχυπρόθεσµες παροχές 1.314, , ,25 937,65 Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές 35,51 15,14 35,51 13,97 Σύνολο 1.349, , ,76 951,62 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Την 9 η Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την από 26 Ιουνίου 2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας. Σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω αύξησης, οι παλαιοί µέτοχοι είχαν την δυνατότητα να λάβουν 7 νέες µετοχές προς κάθε 20 παλαιές µε τιµή διάθεσης 2 ανά µετοχή. Στόχος της αύξησης ήταν η άντληση κεφαλαίων ύψους για την πραγµατοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της εταιρίας. Κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, ασκήθηκαν συνολικά δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε νέες κοινές ανώνυµες µετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των ευρώ Κατά συνέπεια, µέσω της άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσοστό 72,5%. Με την από 11/03/2009 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, από τις αρχικά αδιάθετες µετοχές, µετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής και µετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του µε αποτέλεσµα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 76,4% και το συνολικό ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά Ευρώ, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστη. εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη της χρήσης µέχρι τον χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής µας, που να επηρεάζουν την υπό παρουσίαση εταιρική χρήση. εν υπάρχουν σηµαντικές ζηµ ίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής µας ή άλλες που αναµένονται να προκύψουν στο µέλλον από ενδεχόµενα γεγονότα. 15

16 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (παρ. 7 και 8 άρθρο 4 του ν.3556/2007) 1. ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την πρόσφατη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε την 9/3/2009, ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου καθώς και όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές Μετά την πρόσφατη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ο µοναδικός µέτοχος που κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας είναι η εταιρία ILIUM S.A. µε ποσοστό 63,8%. 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του.σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920 Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του διοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/ Αρµοδιότητα του.σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µ ετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας δεν έχει επί του παρόντος δώσει αρµοδιότητα στο ιοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα µέλη αυτού για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρίας. 16

17 9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του.σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2009 Για το ιοικητικό Συµβούλιο Χ.Κυνηγός 17

18 III. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλετα ι σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύ νη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 18

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 εκεµβρίου 2011 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόµενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

================= ================= (Eπαναδιατύπωση) (Eπαναδιατύπωση) ================= =================

================= ================= (Eπαναδιατύπωση) (Eπαναδιατύπωση) ================= ================= ÂÑ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛAIΟΕΙ ΩΝ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 Nοµαρχία Αθηνών Ε ΡΑ: Ë. Êçöéóßáò 26 & Ðáñáäåßóïõ 2, 15125 Ìáñïýóé ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Κεντρικά Γραφεία: Α. Μαρτάλη 1 Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα