Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού"

Transcript

1 European Parliament Έγγραφο συνόδου B9-0148/ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) Manon Aubry, Martin Schirdewan εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL RE\ docx PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 B9-0148/2020 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου της έξαρσης του COVID-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος εξάπλωσης και ο κίνδυνος από τις επιπτώσεις του COVID-19 χαρακτηρίζονται πολύ υψηλοί σε παγκόσμιο επίπεδο, και η έξαρση χαρακτηρίζεται πανδημία, έχοντας υπόψη το σχέδιο στρατηγικής ετοιμότητας και αντίδρασης του ΠΟΥ, για τον νέο κορωνοϊό, έχοντας υπόψη την ταχεία αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με την έξαρση της νόσου του κορωνoϊού, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), και τις επικαιροποιήσεις της, έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση του ECDC για τις απειλές από μεταδοτικές νόσους (ECDC), και τις κατευθυντήριες γραμμές του για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τον COVID-19, έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ 1, έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης 2, έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης Μαΐου 1996, έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) που διακηρύχθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ,, της 23ης Μαρτίου 2020, σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέσα από το πρίσμα της κρίσης COVID-19, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2020, για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 1 ΕΕ L 293 της , σ ΕΕ L 347 της , σ PE v /22 RE\ docx

3 (SURE) λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (COM(2020)0139), έχοντας υπόψη το σημείωμα προκαταρκτικής αξιολόγησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της 18ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «COVID-19 and the world of work: Impacts and policy responses» (Ο COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας: Αντίκτυπος και πολιτικές αντίδρασης), έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Δημοσιονομικό Σύμφωνο), έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης και της 22ας Μαρτίου , έχοντας υπόψη τη μείωση των επιτοκίων στην οποία προέβη η Federal Reserve στις 3 Μαρτίου , έχοντας υπόψη τη δήλωση του Eurogroup της 4ης Μαρτίου , έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου , έχοντας υπόψη την προσωρινή οικονομική αξιολόγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της 2ας Μαρτίου έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948, έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την παγκόσμια αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της νόσου του κορωνοϊού 2019, έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση της έκθεσης της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη σχετικά με το σοκ του COVID-19 για τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 8, έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, BA45 8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078 RE\ docx 3/22 PE v01-00

4 Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος κορωνοϊός, ο οποίος εντοπίστηκε αρχικά στο Γουχάν τον Δεκέμβριο του 2019 και είναι πλέον γνωστός ως κορωνοϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2), και η νόσος με την οποία συνδέεται, η COVID-19, έχει εξαπλωθεί σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και χαρακτηρίζεται επίσημα ως πανδημία, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση όσον αφορά την εξασφάλιση κατάλληλης περίθαλψης για όλους τους ασθενείς έχοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά λαμβάνουν διαρκώς μικρότερη χρηματοδότηση και παραμελούνται, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης, αφενός, και των μέτρων λιτότητας της δεξιάς, αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, έχουν περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας, είτε σε κανονικές συνθήκες είτε σε έκτακτες όπως η τρέχουσα επιδημία COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανησυχητική έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας, εξοπλισμού ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει εκθέσει τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και την έλλειψη συντονισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σε περιόδους κρίσης στον τομέα της υγείας, που μεταξύ άλλων καθυστέρησε τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν προώθησε μια κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση του ιού, ώστε να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για ανεπαρκείς υγειονομικούς πόρους Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ δήλωσε πως η οικονομική και εργασιακή κρίση που επιταχύνεται από την πανδημία της COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια 195 εκατομμυρίων θέσεων πλήρους απασχόλησης σε όλο τον κόσμο το δεύτερο τρίμηνο του 2020 Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει μαζικές και ανατρεπτικές επιπτώσεις στα οικονομικά συστήματα των κρατών μελών και έχει προκαλέσει κοινωνικές διαταραχές, ιδίως σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες και το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων μειώνεται σε ολόκληρη την ΕΕ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δεσμευτεί για τη σύσταση έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την αγορά τίτλων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το οποίο θα ελαφρύνει το δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως επίσης για 120 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και 20 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά χρέους Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη «γενική ρήτρα διαφυγής» των κανόνων για το έλλειμμα, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τις δημόσιες δαπάνες από τα κράτη μέλη, χωρίς ωστόσο να καταργήσει το σύμφωνο Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ίδια η επιδημία όσο και η επακόλουθη οικονομική και PE v /22 RE\ docx

5 κοινωνική κρίση είναι παγκόσμια προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ανταγωνισμός πρέπει να αντικατασταθεί από αλληλεγγύη και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τη συνεχή παγκόσμια απώλεια βιοποικιλότητας και την καταστροφή φυσικών οικοτόπων αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους ζωοανθρωπονόσων λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση της COVID-19 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια πράσινη, κοινωνική ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας μας μετά την επιδημία Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις πρέπει πάντοτε να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογικά και προσωρινά ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Μαρτίου 2020 το ουγγρικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο με τον οποίο εκχωρείται στον Viktor Orbán και την κυβέρνησή του κοινοβουλευτική επ αόριστον εντολή να κυβερνά με διατάγματα και του επιτρέπεται να επιβάλλει ποινές έως και πενταετούς φυλάκισης σε δημοσιογράφους που καλύπτουν την πανδημία λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή ή η παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, πλήττει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και τον χώρο Σένγκεν στο σύνολό του λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θίγουν το δικαίωμα αίτησης ασύλου και πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως δε την αρχή της μη επαναπροώθησης, και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 17 Μαρτίου 2020 οι καταυλισμοί προσφύγων στα πέντε νησιά του Αιγαίου υπόκεινται σε απαγόρευση κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό περίπου αιτούντων άσυλο σε ιδιαίτερα συνωστισμένα κέντρα, σε απάνθρωπες και ταπεινωτικές συνθήκες που τους εκθέτουν σε υψηλότερο κίνδυνο COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 συνιστά επίσης σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους στα κέντρα προαναχωρησιακής κράτησης μεταναστών λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στη COVID-19 και μεταξύ των λιγότερο προστατευόμενων, δεδομένου ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη δεν είναι προσβάσιμη για τα άτομα που έχουν καθεστώς παράτυπης μετανάστευσης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Παροχή βασικής μέριμνας και εφοδιασμός 1. λυπάται για τους θανάτους που συνδέονται με τη COVID-19, εκφράζει τη συμπάθειά του στους συγγενείς τους, στους ασθενείς που πάσχουν από τον κορωνοϊό και στα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα και αυτοαπομόνωση, και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις χώρες και τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε ολόκληρο τον RE\ docx 5/22 PE v01-00

6 κόσμο 2. χαιρετίζει και ευχαριστεί τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται ακούραστα και υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού και την περίθαλψη των ασθενών που πάσχουν από την COVID-19 καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους, εξοπλισμό προστασίας και ανθρώπινους πόρους σε όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους εκτιμά και επικροτεί για όλες τις προσπάθειές τους όλους τους άλλους βασικούς εργαζομένους που διατηρούν λειτουργική την κοινωνία μας θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και την υγεία των δικών τους αναγνωρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται ακριβώς για τα άτομα εκείνα έχουν υποστεί στερήσεις και έχουν δεχτεί επιθέσεις κατά των μισθών και των δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων με τις συστάσεις και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ, και στερούνταν αναγνώρισης εδώ και πολλά χρόνια ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εποχιακή μετανάστευση ζητεί την προάσπιση των δικαιωμάτων και την αύξηση των μισθών και της κοινωνικής προστασίας όλων των εργαζόμενων, σύμφωνα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής ζητεί την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους 3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την καθυστερημένη αντίδραση της Ένωσης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ανησυχεί έντονα για την έλλειψη αλληλεγγύης που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη και η ίδια η ΕΕ προς εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση τονίζει την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό και σχεδιασμό σε επίπεδο ΕΕ, με καλύτερη κατανομή των υφιστάμενων πόρων ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με κινητοποίηση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την παραγωγή και τον καταμερισμό μασκών, μηχανικών αναπνευστήρων, τεστ και φαρμάκων, μεταξύ άλλων, ώστε να πάψουν να υφίστανται οι εξαρτήσεις που φανερώθηκαν στο πλαίσιο της επιδημίας, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εθνικές, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές καλεί όσα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, να στείλουν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους ιατρικούς τους πόρους στις πλέον πληγείσες περιοχές και να δεχτούν ασθενείς από τις περιοχές αυτές 4. εκφράζει βαθιά ανησυχία για την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική έλλειψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΕΑΠ), τεστ, ιατρικών συσκευών και φαρμάκων, ως αποτέλεσμα των πολιτικών για χαμηλά αποθέματα και για εξωτερική ανάθεση της παραγωγής τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους καρτών μελών υπογραμμίζει ότι αυτή η έλλειψη προμηθειών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τους επαγγελματίες του ιατρικού και του κοινωνικού τομέα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και σε άμεση επαφή με τους ασθενείς, καθώς και για τις ομάδες που βρίσκονται σε οικονομικά επισφαλή θέση καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα ΕΑΠ για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ταχείες διαδικασίες σύναψης κοινών συμβάσεων που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή με τα κράτη μέλη, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδιο για την ανάπτυξη των στρατηγικών παραγωγικών τομέων κάθε κράτους μέλους με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο καλεί τα κράτη μέλη να κρατικοποιήσουν ή να επιτάξουν εγκαταστάσεις παραγωγής, όπου χρειαστεί, για την παραγωγή όλων των PE v /22 RE\ docx

7 αναγκαίων ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας της Ένωσης για να εξασφαλιστούν επαρκείς προμήθειες στο μέλλον 5. τονίζει τη σημασία της ταχείας παράδοσης όλων των ιατρικών προϊόντων και συσκευών ζητεί να εφαρμοστούν αμέσως οι πράσινες λωρίδες στις διελεύσεις των συνόρων για τα φορτηγά και τα οχήματα που μεταφέρουν αυτά τα ιατρικά προϊόντα και τις συσκευές, και να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στα εν λόγω οχήματα χωρίς καθυστερήσεις 6. εκφράζει την ανησυχία του για την προστασία των μη βασικών εργαζομένων που καλούνται να σταματήσουν να εργάζονται κατά την περίοδο του περιορισμού της κυκλοφορίας καλεί τα κράτη μέλη να αναστείλουν τις μη αναγκαίες δραστηριότητες καλεί την Επιτροπή να συντονίσει μια κοινή προσέγγιση και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς επίσης να καταρτίσει κατάλογο των βασικών δραστηριοτήτων που συνεχίζονται στη διάρκεια της καραντίνας, με επαρκή ΜΑΠ, και να καλέσει όλους τους άλλους εργαζομένους να παραμείνουν στα σπίτια τους 7. ζητεί να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση για τη μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας εποχή στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η επανεξάπλωση του ιού παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού κριτήρια για την άρση της καραντίνας και άλλα μέτρα έκτακτης ανάγκης, και να άρουν τα μέτρα αυτά με τρόπο συντονισμένο, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής 8. καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για τη βελτίωση της συνεργασίας, του σχεδιασμού και της διασύνδεσης μεταξύ τους όσον αφορά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης προτείνει την εφαρμογή ενός ισχυρότερου συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων υγείας στα κράτη μέλη ζητεί τη θέσπιση ενός συντονισμένου πλαισίου για την υγεία, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η εφαρμογή ισχυρών πολιτικών καλεί την ΕΕ να προσφέρει στήριξη στα εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας, με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες και την εθνική κυριαρχία καλεί την Επιτροπή να συντονίσει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης τα οποία έχει καταδείξει η κρίση της COVID-19, μεταξύ άλλων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ισχυρών κοινών προτύπων υγειονομικής περίθαλψης ζητεί τη δημιουργία ενός ταμείου για την υγεία με στόχο την καλύτερη στήριξη των χιλιάδων περιφερειακών και τοπικών ηγετών που αγωνίζονται για την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο 9. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει την πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και περιορίζει την ικανότητα των αρχών των κρατών μελών να αντιδρούν στην έμφυλη βία 10. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θα μπορούσαν να υποστούν τραυματικές εμπειρίες από τα τρέχοντα γεγονότα, και να τους εξασφαλίσουν κατάλληλη φροντίδα καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια για την ενίσχυση της προστασίας των δομών και των μονάδων στον τομέα της σωματικής και ψυχικής υγείας και να διεξαγάγει εκστρατείες RE\ docx 7/22 PE v01-00

8 ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη όλων των πολιτών, ιδίως των ευάλωτων ομάδων που εκτίθενται σε αβεβαιότητα, απομόνωση και βία 11. τονίζει τη σημασία του έργου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους στο ECDC και στον EMA, τώρα και στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ιδίως όσον αφορά το προσωπικό τους επαναλαμβάνει ότι οι προηγούμενες περικοπές 20 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης από το ECDC θα πρέπει κατ ελάχιστο να ανταστραφούν αμέσως τονίζει ότι το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση μόνιμο και όχι επί συμβάσει καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ECDC, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών του 12. τονίζει την ανάγκη για εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της επιδημικής έξαρσης COVID- 19 και της απόκρισης στην πανδημία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, προκειμένου να αντληθούν διδάγματα από τις αποτυχίες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της λιτότητας, και να ενισχυθούν τα συστήματα δημόσιας υγείας, όσον αφορά τόσο τη θεραπευτική όσο και την προληπτική τους διάσταση, ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα και χρηματοδοτούμενα για την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής επιδημίας τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συλλογής επίκαιρων και σχετικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα 13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση 47,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επειγόντως αναγκαία έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων, την αγωγή και τη διάγνωση, με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατίθενται επαρκή κονδύλια της ΕΕ για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης COVID-19, όπως το Ευρωπαϊκό Αρχείο Ιών GLOBAL (EVAg), το έργο PREPARE και η παγκόσμια ερευνητική συνεργασία για την ετοιμότητα για λοιμώδη νόσο (GloPid-R) 14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, όπου επενδύονται δημόσια κονδύλια της ΕΕ στην έρευνα, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας δεν θα προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ασθενείς θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προσιτές τιμές στα προϊόντα που αναπτύσσονται τονίζει τη σημασία των δημόσιων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχίες για τον κυρίαρχο ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών στον φαρμακευτικό τομέα καλεί όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες να συγκεντρώσουν τα δεδομένα και τις γνώσεις τους σε μια συλλογική προσπάθεια για τον εντοπισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη και την παρασκευή θεραπειών για την ανάσχεση της νόσου 15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος, και ειδικότερα εκείνα που έγιναν όταν μετά την εκδήλωση της επιδημίας του SARS η έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου παραμελήθηκε, τη στιγμή που η συνέχισή της θα μπορούσε να έχει επιταχύνει σημαντικά τις τρέχουσες προσπάθειες για την εξεύρεση ενός εμβολίου, καθώς οι δύο ιοί συνδέονται στενά μεταξύ τους ζητεί εγγυήσεις ότι η διεξαγόμενη έρευνα για τα εμβόλια δεν θα σταματήσει μετά τη λήξη της επιδημίας COVID-19 PE v /22 RE\ docx

9 16. τονίζει ότι η ενίσχυση της δημόσιας παροχής καθολικής υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση των παγκόσμιων επιδημιών και την προστασία των κοινωνιών μας και τονίζει ότι η δημόσια υγεία πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του δημόσιου ή του μη κερδοσκοπικού τομέα, προκειμένου να μην εξαρτάται από την αγορά ζητεί τη σύσταση φαρμακευτικών εταιρειών που να ανήκουν στο δημόσιο ζητεί τη διατήρηση των δημόσιων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησής τους, προκειμένου να διασφαλιστούν η καθολική πρόσβαση σε καλής ποιότητας νοσοκομεία, σε εγκαταστάσεις φροντίδας για τους ηλικιωμένους, σε τοπικές υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα, και να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υποχρέωσαν τα κράτη μέλη να μειώσουν τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας τους προκειμένου να επιτύχουν τα κριτήρια ονομαστικής σύγκλισης καλεί όλα τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος σε οποιεσδήποτε περικοπές στον προϋπολογισμό και να επενδύουν μαζικά στα δημόσια συστήματα υγείας τους, ακόμα και όταν η οικονομική κρίση επιδεινωθεί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Διατήρηση της απασχόλησης, των εισοδημάτων και της κοινωνικής προστασίας 17. λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 2 Απριλίου 2020, για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με το SURE ζητεί, το νέο μέσο να διασφαλίζει την απασχόληση, τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το SURE παραμένει εθελοντικός μηχανισμός, του οποίου η χρηματοδότηση γίνεται μόνο με τη μορφή δανείων αντί δημόσιων επιδοτήσεων, και αντλείται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα επιτρέψουν στις ιδιωτικές τράπεζες να επωφεληθούν από την κρίση και να αυξήσουν το χρέος των κρατών μελών τονίζει ότι η χρήση αυτού του μέσου δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος για τους εργαζομένους 18. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της κρίσης για τους εργαζόμενους που απολύθηκαν και για τις πλέον ευάλωτες ομάδες καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει αμέσως μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας των προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αν δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για το ΠΔΠ 19. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της παιδικής μέριμνας, της φροντίδας των ηλικιωμένων και των γηροκομείων, της φροντίδας των αστέγων και της στέγασης, προκειμένου να μετριαστεί η κοινωνική κρίση και να βελτιωθεί η ζωή των μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 20. καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις εξώσεις και να επιτρέψουν σε όλους τους δανειολήπτες που είναι άνεργοι και χαμηλού εισοδήματος να αναστέλλουν τις πληρωμές τους για στεγαστικά δάνεια και ενοίκια στη διάρκεια της κρίσης, όταν RE\ docx 9/22 PE v01-00

10 αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, χωρίς πρόσθετα τραπεζικά τέλη 21. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19 και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των λαμβανόμενων μέτρων καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας και των μισθών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων μερικής ανεργίας, ρυθμίσεων για την αντιστάθμιση των εισοδημάτων και παρεμφερών μέτρων καταγγέλλει τις απόπειρες ορισμένων κρατών μελών και εταιρειών να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για πλήξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες απασχόλησης καλεί τα κράτη μέλη να διαβουλευθούν με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζομένους, προκειμένου να καθορίσουν μέτρα εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας κατά της εξάπλωσης της επιδημίας COVID-19 και να σταματήσουν τις δραστηριότητες που δεν είναι απαραίτητες για την προστασία των εργαζομένων από τη μόλυνση με τον ιό 22. καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν την περίοδο διάρκειας και να αναστείλουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή επιδόματος ανεργίας, έως ότου επιτευχθεί πλήρης οικονομική ανάκαμψη πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ατόμων που είναι περισσότερο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας 23. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν, υπό κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, την ευθύνη ως πληρωτές για την άμεση κάλυψη των λογαριασμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση μέτρων για τη διατήρηση της απασχόλησης και την προστασία των εισοδημάτων, όπως οι επιδοτήσεις μισθών καλεί τα κράτη μέλη να επιδοτούν τις ρυθμίσεις μερικής ανεργίας για πλήρεις αποδοχές καθώς και να χορηγούν παρατάσεις των αμειβόμενων διακοπών λόγω ασθενείας και των μειώσεων των ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους που φροντίζουν παιδιά και εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, διατηρώντας παράλληλα τις αποδοχές πλήρους απασχόλησης καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στις δραστηριότητες των ψηφιακών πλατφορμών και να επεκτείνουν τα προστατευτικά μέτρα στους ψευδοαυτοαπασχολούμενους και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους με άτυπη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε πλατφόρμες, με στόχο την ανάκτηση όλων των διαφυγόντων εσόδων 24. υπογραμμίζει ότι κάθε οικονομική ενίσχυση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση τις μηδενικές απολύσεις και την προστασία των υφιστάμενων επιπέδων των συνθηκών εργασίας καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν προσωρινά τη διανομή μερισμάτων σε μετόχους από εταιρείες και να παγώσουν κάθε αύξηση των εσόδων και των μπόνους των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών θεωρεί ότι, όταν το κράτος διασώζει ιδιωτικές εταιρείες σε στρατηγικούς τομείς, θα πρέπει να αποκτά μερίδιο στην ιδιοκτησία τους, προκειμένου να εξασφαλίζονται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους, και να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα μπορούν να ανακτηθούν μετά την κρίση 25. τονίζει ότι οι διασώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρούς όρους όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα φορολογικά πρότυπα, τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού, και τη φορολογική διαφάνεια τονίζει ότι δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιδοτήσεις σε έργα ορυκτών PE v /22 RE\ docx

11 καυσίμων ή έργα που προκαλούν σοβαρή ρύπανση 26. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν, κατά περίπτωση και ως προσωρινό μέτρο, ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα και τα μέσα για τηλεργασία εκφράζει ανησυχία για το ψηφιακό χάσμα στο πλαίσιο αυτό, και ζητεί την επανεξέταση του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης του διαδικτύου για την ίση πρόσβαση σε 4G για όλους και παντού 27. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους αποσπασμένους εργαζομένους που είναι εγκλωβισμένοι σε άλλο κράτος μέλος χωρίς δυνατότητα αυτοπεριορισμού, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε επίδομα μερικής ανεργίας και ασφάλιση υγείας καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ασφάλεια και την υγειονομική περίθαλψη των αποσπασμένων εργαζομένων που βρίσκονται στο έδαφός τους ζητεί την κατάργηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων καταγγέλλει την εκμετάλλευση της έλλειψης και τα φαινόμενα μαύρης αγοράς και τη ραγδαία αύξηση της τιμής των απολυμαντικών, των μαντηλιών απολύμανσης και των μασκών προστασίας καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τις τιμές των βασικών προϊόντων τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν ο ρόλος και η ευθύνη των επιγραμμικών πλατφορμών, οι οποίες θα πρέπει να καταστούν συνυπεύθυνες για την προσφορά προς πώληση μη συμμορφούμενων και δολίων προϊόντων καλεί την Επιτροπή να προσθέσει την εκτόξευση των τιμών βασικών προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 10, ώστε να αποτρέπονται οι θεαματικές αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στις επιγραμμικές αγορές εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις ενέργειες ορισμένων ασφαλιστών που αρνούνται να καλύψουν τη διακοπή των αναθέσεων εργασίας 29. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική βοήθεια στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, μεταξύ άλλων μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μέτρα αντιστάθμισης για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών δημοσιογράφων Ανάκαμψη και κοινωνική δικαιοσύνη 30. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να άρουν όλα τα εμπόδια στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη μείωση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων θεωρεί ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και/ή οι τριμερείς συμφωνίες αποτελούν μακράν τα καλύτερα μέσα για τη διασφάλιση μιας δημοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης ανάκαμψης όπου «κανείς δεν μένει πίσω», με βάση τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου 9 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της , σ. 1). 10 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 149 της , σ. 22). RE\ docx 11/22 PE v01-00

12 31. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή εξαίρεση για τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους εργαζομένους, όπως οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά χωρίς να θεωρούνται σύμπραξη 32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι δέσμες κινήτρων και οι διασώσεις θα αφορούν την απώλεια εισοδήματος, την κοινωνική προστασία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών ως αποτέλεσμα της επιβάρυνσης από την παροχή φροντίδας καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εγκρίνουν εργασιακές ρυθμίσεις που να προωθούν την αναδιανομή του βάρους της φροντίδας εντός των οικογενειών χωρίς απώλεια εισοδήματος ή μείωση του επιπέδου των μισθών 33. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στον χώρο εργασίας, ειδικά για τους τομείς πρώτης γραμμής, με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών εξάρσεων υπενθυμίζει ότι στα περισσότερα επαγγέλματα πρώτης γραμμής υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες, όπως στην περίπτωση των νοσοκόμων και άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των εργαζομένων στα φαρμακεία, των ταμιών των σουπερμάρκετ, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στον τομέα της παιδικής μέριμνας, των εργαζομένων στη μέριμνα ηλικιωμένων και στην καθαριότητα 34. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα μόνιμο ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας βασισμένο σε επιχορηγήσεις και στην αρχή του επιμερισμού των κινδύνων και όχι σε όρους δανεισμού τονίζει ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να εγγυώνται τη σταδιακή σύγκλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, απορρίπτοντας κάθε εναρμόνιση που δρομολογεί ανταγωνισμό προς τα κάτω όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 35. καλεί την ΕΕ να προσχωρήσει στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και να λάβει άμεσα μέτρα για την εφαρμογή του καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τον αναθεωρημένο χάρτη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αναγκαία οικονομική βοήθεια 36. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την καθυστερημένη και ανεπαρκή απόκριση του Eurogroup στην κρίση, στις 9 Απριλίου 2020 επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση εκθέτει τις υφιστάμενες αντιφάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και την αποκρουστική έλλειψη αλληλεγγύης και μέτρων ανάλογων προς την κλίμακα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι άνθρωποι θεωρεί ότι η συνολική δέσμη των 0,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ είναι άκρως ανεπαρκής υπό το φως των αυξημένων αναγκών αντιτίθεται στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, την περιορισμένη ικανότητα, την αιρεσιμότητα και την επιτήρηση που συνδέονται με τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΜΣ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η λύση που παρουσιάστηκε συνίσταται σε ένα απροσδιόριστο και ασαφές ταμείο ανάκαμψης 37. χαιρετίζει την απόφαση να ενεργοποιηθεί η «γενική ρήτρας διαφυγής» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ζητεί τη μόνιμη κατάργηση του συμφώνου, καθώς και PE v /22 RE\ docx

13 την κατάργηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, που περιορίζουν και θέτουν υπό προϋποθέσεις το περιθώριο ελιγμών των κρατών μελών όσον αφορά την προώθηση των στρατηγικών τους για κοινωνική, δημόσια και παραγωγική ανάπτυξη θεωρεί ανάρμοστο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκδίδουν ειδικές ανά χώρα συστάσεις εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου κρίσης, ιδίως όσον αφορά τις δημοσιονομικές θέσεις που αφορούν δαπάνες για κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη ζητεί την αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ένα σύμφωνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση μετά την κρίση 38. ζητεί την άμεση και μόνιμη αναστολή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, προκειμένου οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να δαπανήσουν (και να δανειστούν) το ποσό που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, χωρίς να φοβούνται ότι θα υποστούν κυρώσεις 39. καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν ό,τι είναι αναγκαίο για την προστασία της απασχόλησης και των εισοδημάτων και να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ιδίως τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν θα επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι 40. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), να αναλάβουν επείγουσα δράση για να αποτρέψουν μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση δημόσιου χρέους τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΚΤ πρέπει να δεσμευτεί ότι θα ενεργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης για τα κράτη μέλη, και όχι μόνο για τις τράπεζες, καταργώντας τους όρους και τα όρια των προγραμμάτων της για την αγορά κρατικών ομολόγων και βασίζοντας τα προγράμματα αυτά στις ανάγκες δαπανών των κρατών μελών αντί στην τρέχουσα κλείδα κατανομής 41. καλεί την ΕΚΤ να εντοπίσει και να αγοράσει όλα τα κρατικά ομόλογα που σχετίζονται με την COVID-19 και να ακυρώσει πλήρως το χρέος που εκδίδουν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της επιδημικής έξαρσης COVID-19 και της περιόδου απόκρισης στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 42. ζητεί την άμεση δημιουργία ομολόγων COVID-19 και ομολόγων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, εκδιδόμενων από την ΕΚΤ ή εγγυημένων από ένα πρόγραμμα αγοράς της ΕΚΤ που να είναι άνευ όρων και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανακάμψουν γρήγορα από την κρίση και να μετατρέψουν τις οικονομίες τους με τρόπο ώστε να ωφελούνται όλοι επισημαίνει ότι τα ομόλογα COVID-19 θα πρέπει να είναι διαρκή και άτοκα, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν μόνιμη δημιουργία χρήματος που μπορεί να αντισταθμίσει ένα έκτακτο οικονομικό σοκ πιστεύει ότι τα ομόλογα αυτά θα μπορούσαν επίσης να εκδοθούν από το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εφόσον η έκδοσή τους δεν θα υπόκειται σε μακροοικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις και θα αγοράζονται άμεσα από την ΕΚΤ 43. επισημαίνει ότι, επειδή οι υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές του ΕΜΣ προς τα κράτη μέλη συνοδεύονται από παγιωμένες προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες στις διασώσεις RE\ docx 13/22 PE v01-00

14 της τρόικας και στα μνημόνια, υπάρχει ανάγκη για έναν νέο μηχανισμό που θα επιτρέπει να παρέχονται στα κράτη μέλη τα οποία χρειάζονται χρηματοδότηση πιστώσεις χωρίς όρους και με μηδενικό επιτόκιο 44. ζητεί από την ΕΚΤ να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές της για την ποσοτική χαλάρωση, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, ώστε να εξαρτάται από τη δέσμευση των επιχειρήσεων για πλήρη προστασία της απασχόλησης, των εργαζομένων, των δικαιωμάτων και του εισοδήματος και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 45. καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει την ανάγκη για παροχή ρευστότητας απευθείας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πολίτες, χωρίς να χρησιμοποιεί τις τράπεζες ως μεσάζοντες τονίζει ότι η ΕΚΤ πρέπει να αντλήσει τα κατάλληλα διδάγματα από την κρίση και να ζητήσει από την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του καταστατικού της προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα της τράπεζας να στηρίζει τις δημόσιες δαπάνες 46. ζητεί την αυστηρότερη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ώστε να προλαμβάνονται οι κερδοσκοπικές επιθέσεις, και τονίζει ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι ανοικτές πωλήσεις, όπως επίσης να απαγορευτεί προσωρινά η διανομή μερισμάτων, μπόνους και επαναγορών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά 47. επισημαίνει τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων της ΕΤΕπ, ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ ζητεί να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες της ΕΤΕπ για τη στήριξη εταιρειών ιδιοκτησίας του δημοσίου και τη διάθεση πόρων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση της δέσμευσης των επιχειρήσεων για την προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και του εισοδήματος 48. ζητεί την άμεση κινητοποίηση των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ από αδιάθετα περιθώρια και ευελιξίες, που παραμένουν διαθέσιμα στον προϋπολογισμό του επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν ως δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2019 να διατεθούν για την καταπολέμηση της COVID-19 και την αντιμετώπιση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της 50. υπενθυμίζει ότι οι αρχές της πολιτικής συνοχής πρέπει να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονoϊού, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ευελιξία και να μην μεταφέρονται πόροι από περιφέρειες σε μετάβαση ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε άλλες περιφέρειες 51. ζητεί την άμεση ενίσχυση, κινητοποίηση και ανακατεύθυνση των κονδυλίων τονίζει ότι, για να δοθεί ώθηση στις δημοσιονομικές προσπάθειες, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, ώστε να αποκριθούν στην κρίση τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο υφιστάμενος προϋπολογισμός της ΕΕ και να διατεθούν περαιτέρω κονδύλια για τη χρηματοδότηση της συνοχής από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες PE v /22 RE\ docx

15 52. ζητεί να εφαρμοστούν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων όπου αυτό είναι αναγκαίο για να επιβραδυνθεί η μαζική εξαγωγή κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, που έχει αρχίσει μετά την έναρξη της πανδημίας 53. ζητεί την άμεση θέσπιση εξαίρεσης για την υγεία σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που αφορούν την πρόσβαση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ιατρικά μηχανήματα και φάρμακα, και την άρση των περιορισμών όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών να παρεμβαίνουν στον τομέα της δημόσιας υγείας ζητεί την άμεση διακοπή όλων των νέων διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και ενός προγράμματος αναθεώρησης των συμφωνιών αυτών που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου κεφαλαίου που θα επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας Πράσινη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη 54. καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, να εξετάσει το ενδεχόμενο δημόσιας και δημοκρατικής κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, για την προώθηση της ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εκπλήρωσης των κοινωνικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων μέτρων για μια πράσινη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη 55. τονίζει ότι η επιδημία αυτή κατέδειξε την εξαιρετικά ευάλωτη θέση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, με τις μακρές αλυσίδες εμπορίου της που ελέγχονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις και κερδοσκόπους τιμών, και την εξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ από την παραγωγή σε τρίτες χώρες επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη για την επαναφορά της παραγωγής και της βιομηχανίας σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων κάθε χώρας με ισχυρό δημόσιο τομέα, ιδίως στην περίπτωση στρατηγικών τομέων που είναι πολύ σημαντικοί για να παραμείνουν στην αγορά, όπως τα φάρμακα, τα προϊόντα υγιεινής, τα ΜΑΠ και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα καλεί την Επιτροπή να αυξήσει δραστικά τη στήριξή της για δημόσια χρηματοδότηση, έρευνα και καινοτομία στους τομείς αυτούς 56. τονίζει ότι η έξαρση της COVID-19 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν άοκνες προσπάθειες για τη θέσπιση πραγματικά φιλόδοξης νομοθεσίας για το κλίμα και για το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, και να συνεχίσουν να προωθούν τη φιλοδοξία σε όλες τις πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας, όπως η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν εξαγγελθεί τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές και νομοθεσία θα πρέπει να δημοσιευτούν χωρίς περιττή καθυστέρηση 57. επισημαίνει με ανησυχία τον τρόπο με τον οποίο οι αυξανόμενες θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η καταστροφή των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη, εμπορεύονται και καταναλώνουν ζώα μπορούν να επιτείνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ζωονόσων τονίζει την ανάγκη να ενταθούν δραστικά οι προσπάθειες για την ανάσχεση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοτόπων καλεί την Επιτροπή να RE\ docx 15/22 PE v01-00

16 συμπεριλάβει στη νομοθεσία για το κλίμα τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 70% έως το 2030, την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πριν από το 2040, και την ταχεία σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν εντατικά στη διεύρυνση των φυσικών καταφυγίων, των πάρκων και των χώρων πρασίνου και ανοικτών χώρων, μεταξύ άλλων στις αστικές και τις περιαστικές περιοχές 58. επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική ύφεση, η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και η ακραία ανισότητα είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό του σχεδίου για βιώσιμες επενδύσεις, ύψους δύο τρισεκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση μιας προοδευτικής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Πράσινης Συμφωνίας με στόχο τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας για μελλοντικές πανδημίες, και την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το κλίμα τονίζει ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να διατίθεται για δημόσια έργα και να αποφέρει δημόσια οφέλη 59. τονίζει ότι η κοινωνία μας πρέπει να εξέλθει από την κρίση αυτή πιο ανθεκτική, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μελλοντικούς κλυδωνισμούς επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την πλήρη μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία και οικονομία καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ξεκάθαρα για την πράσινη επανεκκίνηση της κοινωνίας μας και να διασφαλίσουν ότι η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ θα προσφέρει ένα γνήσια «πράσινο αποτύπωμα» για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας κατά τρόπο που να προστατεύει τη δημόσια υγεία, να διασφαλίζει την ευημερία και την ευεξία, και να εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους 60. ζητεί την προστασία των άγριων οικοτόπων, για τον μετριασμό του κινδύνου απώλειας βιοποικιλότητας και τον έλεγχο των μολύνσεων ανθρώπων από ζώα ζητεί τη στενή παρακολούθηση των πρωτοεμφανιζόμενων νόσων, ιδίως εκείνων που προκαλούνται από μικροβιώματα ζώων, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών φορέων παθογόνων παραγόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής σημασίας ζητεί τη συνέχιση των μελετών σχετικά με πρόσφατες και παλαιότερες επιδημικές εξάρσεις ζητεί να διεξαχθούν μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις μεταβολές των μικροβιωμάτων 61. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο φιλόδοξο ΠΔΠ για την περίοδο , με αυξημένη χρηματοδότηση για τις πολιτικές για τη συνοχή, το κλίμα και την υγεία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πρόταση της Επιτροπής για 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ-27 ή ακόμη και το 1,3% του Κοινοβουλίου δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης ζητεί, οι αυξήσεις του προϋπολογισμού για τον έλεγχο των συνόρων και την άμυνα να ανακατευθυνθούν εξ ολοκλήρου προς την πολιτική συνοχής 62. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει αμέσως να επεξεργάζεται ένα νέο, αναπροσανατολισμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ, μέσω της κατάρτισης ενός προϋπολογισμού έκτακτης ανάγκης, με ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την 1η PE v /22 RE\ docx

17 Ιανουαρίου 2021, και με πρόβλεψη για διπλασιασμό των πόρων σε σύγκριση με τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το τρέχον έτος τονίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει να διερευνά νέους τρόπους διεύρυνσης των πόρων και να εντοπίζει νέους τρόπους και μέσα για την αταστροφή της επικείμενης ύφεσης λόγω της COVID- 19, και πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ευελιξίας και τη συγκέντρωση πόρων για την πολιτική συνοχής που έχουν καθοριστεί για τον προϋπολογισμό του 2020 υπογραμμίζει τον θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη, έναντι κάθε προσπάθειας για υπονόμευση του ρόλου αυτού 63. καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων με κύριο στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας μέσω μιας Κοινωνικής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και ενός προγράμματος για την ανάπτυξη της κοινωνικής υποδομής 64. ζητεί μια διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους για τα υπερχρεωμένα κράτη μέλη, προκειμένου να έχουν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να προωθήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών 65. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα χρειαστεί να δημιουργήσουν νέους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης τονίζει ότι η ανάκαμψη δεν θα είναι κοινωνικά δίκαιη αν δεν χρηματοδοτηθεί με προοδευτικούς και αναδιανεμητικούς δημοσιονομικούς πόρους ζητεί την αύξηση της φορολογίας τόσο των μεγάλων εταιρειών όσο και των εύπορων ατόμων ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους συντελεστές φόρου εισοδήματος εταιρειών, με υψηλότερα ποσοστά για τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες, ιδίως δε εκείνες του χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν επωφεληθεί από βραχυπρόθεσμες και κερδοσκοπικές συναλλαγές, και να δημιουργήσουν έναν πρόσθετο φόρο επί των κερδών καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν καθαρό φόρο επί της περιουσίας με στόχο τα πλουσιότερα άτομα 66. καλεί το Συμβούλιο να δεσμεύσει πρόσθετα κονδύλια της ΕΕ ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης να συνδεθεί με παραγωγικό τρόπο με ένα προηγμένο, ενισχυμένο και ανανεωμένο ΠΔΠ , και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στο ταμείο για να διαθέτει πόρους στα πιο ευάλωτα κράτη μέλη, περιφέρειες και άτομα, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με βιώσιμο τρόπο τις αυξανόμενες ανισότητες και κοινωνικές αποκλίσεις στα κράτη, τις περιφέρειες και την κοινωνία 67. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει εν μέρει τις διαδικασίες επί παραβάσει για τους κανόνες της ΕΕ περί ΦΠΑ, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για τα βασικά προϊόντα ή να προσθέσουν τα προϊόντα αυτά στον κατάλογο ειδών με μηδενικό συντελεστή ή στα εξαιρούμενα προϊόντα καλεί την Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ 11 ώστε να καθιερωθεί περισσότερη προοδευτικότητα στους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ 68. καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας να συμφωνήσουν στη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) τονίζει ότι μια γενική λύση σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν η πλέον κατάλληλη και, για τούτο, 11 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της , σ. 1). RE\ docx 17/22 PE v01-00

18 καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν νέο ΦΧΣ σε όλα τα κράτη μέλη 69. επισημαίνει τη διεθνή αλληλεγγύη η οποία εκδηλώνεται σε αυτή την εποχή κρίσης, όπως επιδείχθηκε από την Κίνα, την Κούβα και τη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων, και ζητεί να επεκταθεί η αλληλεγγύη αυτή και σε περιόδους άλλων κρίσεων, όπως οι μετακινήσεις πληθυσμών λόγω της κλιματικής αλλαγής, και οι φυσικές καταστροφές πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιδείξει την ίδια αλληλεγγύη με τις τρίτες χώρες, ιδίως για την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών, την προσαρμογή και τη χρηματοδότηση για το κλίμα, και άλλες προσκλήσεις για αλληλεγγύη από τον παγκόσμιο Νότο ζητεί, για τους λόγους αυτούς, την άμεση κατάργηση των κυρώσεων και των οικονομικών αποκλεισμών που έχουν επιβληθεί σε τρίτες χώρες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας 70. καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη συλλογική δέσμευσή τους και να παράσχουν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για όλα τα αναπτυξιακά και εξωτερικά εργαλεία και τα εργαλεία ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, και για έναν προϋπολογισμό που θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν πολιτικές για την ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας και να παράσχουν όλα τα υλικά, τα φάρμακα, την ανθρώπινη και την τεχνική υποστήριξη που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορωνοϊού ζητεί τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού τονίζει την ανάγκη να αλλάξει το νέο ΠΔΠ σύμφωνα με τις εν λόγω έκτακτες ανάγκες και να διατεθούν αυξημένοι πόροι καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ελάφρυνση του χρέους σε διμερές, πολυμερές και εμπορικό επίπεδο, και την αναστολή των πληρωμών τόκων για περίοδο δύο ή τριών ετών για όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως δε τις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα 71. τονίζει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να εγγυώνται στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες την πρόσβαση σε χρηματοδότηση χωρίς διακρίσεις και χωρίς προϋποθέσεις, και χωρίς «προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής» τα οποία αποδυναμώνουν τα συστήματα υγείας και εμποδίζουν τα κράτη να ανταποκρίνονται σε κρίσεις τονίζει ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να ακυρώσουν την πληρωμή οφειλών και να θεσπίσουν μηχανισμούς για την άφεση χρέους, ιδίως με τις φτωχές χώρες που έχουν ανάγκη από όλους τους πόρους τους για να εγγυώνται το δικαίωμα στην υγεία και σε άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και σε περιπτώσεις απεχθούς χρέους 72. καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί των εργασιών για την ενίσχυση όλων των διεθνών προσπαθειών για μια πραγματικά δίκαιη και υποστηρικτική παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της υγείας, προσαρμοσμένη στις προκλήσεις της εποχής μας, με αποτελεσματικούς και προληπτικούς μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για πανδημίες και για την πρόληψη κρίσεων στον τομέα της υγείας, καθώς και μηχανισμούς για την κοινή χρήση ευρεσιτεχνιών, εμβολίων και ιατρικού εξοπλισμού 73. ζητεί από την ΠΟΥ να διευκολύνει την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο και στο επίπεδο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μιας ειδικής διεθνούς πρωτοβουλίας συνεργασίας για την πρόσβαση σε φάρμακα, τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, τα τρόφιμα και το PE v /22 RE\ docx

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60 60 Παράγραφος 49 β (νέα) 49β. ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με ένα κοινό δημοσιονομικό προστατευτικό σύστημα για το Ενιαίο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/15. Τροπολογία. Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/15. Τροπολογία. Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 11.3.2019 A8-0172/15 15 Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) έχοντας υπόψη το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 11.3.2019 A8-0172/16 16

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

B8-1051/2016 } B8-1052/2016 } B8-1055/2016 } B8-1056/2016 } B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26

B8-1051/2016 } B8-1052/2016 } B8-1055/2016 } B8-1056/2016 } B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 26 Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ζητεί, η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Anna Záborská (PE564.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Anna Záborská (PE564. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/2104(INI) 3.9.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-24 Anna Záborská (PE564.990v01-00) Ο ρόλος της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - πώς να βελτιωθεί η επίτευξη των στόχων της εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 31

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 31 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 31 31 Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli Παράγραφος 2 ιε (νέα) 2ιε. τονίζει ότι απαιτείται κοινή δράση για την επίλυση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 19.10.2017 B8-0565/8 8 Παράγραφος 1 1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.7.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Γενικός προϋπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0153/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 50 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική γενικευμένη ευημερία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/16. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/16. Τροπολογία 12.3.2019 B8-0184/16 16 Παράγραφος 5 ε (νέα) 5ε. σημειώνει ότι οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών εξάλειψης του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης και αποθήκευσης ή της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2286(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2286(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2286(BUD) 13.12.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 70

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 70 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 70 70 Παράγραφος 84 α (νέα) 84α. χαιρετίζει την πρόσφατη έκδοση κοινής ανακοίνωσης σχετικά με μια ανανεωμένη ώθηση στην εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0247/34. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0247/34. Τροπολογία 2.7.2018 A8-0247/34 34 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Paloma

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2057(INI) 10.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39

B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39 39 Αιτιολογική σκέψη. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια οικονοµία, η υψηλή ανεργία η δηµογραφική µεταβολή και η όλο και µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

A8-0309/12

A8-0309/12 21.10.2016 A8-0309/12 12 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy Παράγραφος 2 α (νέα) 2α. επαναλαμβάνει ότι η θέσπιση κοινωνικών δεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0474/6. Τροπολογία. Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0474/6. Τροπολογία. Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 23.1.2019 A8-0474/6 Τροπολογία 6 Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Έκθεση Michel Reimon Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2018/2102(INI)) A8-0474/2018 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/2204(INI) 5.1.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/1. Τροπολογία. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/1. Τροπολογία. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF 19.10.2017 B8-0565/1 1 Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της πιστεύει ότι οι ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και

Διαβάστε περισσότερα

A8-0313/39

A8-0313/39 17.10.2018 A8-0313/39 39 Rina Ronja Kari Παράγραφος 79 γ (νέα) 79 γ. υπογραμμίζει ότι ο στόλος των αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μεταφορά προς και από τον αερολιμένα

Διαβάστε περισσότερα

10997/19 ΕΜ/νκ 1 RELEX.1.B

10997/19 ΕΜ/νκ 1 RELEX.1.B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10997/19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουλίου 2019 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 26.6.2015 2015/0000(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2251(INI) 4.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-22 Σχέδιο έκθεσης Jean-Pierre Audy (PE398.383v02-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 2.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.2.2017 2016/0275(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0383/7 7 Παράγραφος 10 10. συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι, προκειμένου να μετατραπεί η υφιστάμενη κυκλική ανάκαμψη σε ένα σενάριο σταθερής, βιώσιμης και ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης με διαρθρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/6. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/6. Τροπολογία 12.3.2019 B8-0184/6 6 Παράγραφος 1 1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την μακρόπνοη στρατηγική «Καθαρός πλανήτης για όλους ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα,

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1 1 Παράγραφος 2 περίπτωση 4 να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία 10.3.2017 A8-0060/11 11 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2099(INI) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές 9.2.2017 A8-0386/2 2 Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0184/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0391/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0391/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0391/2018 11.9.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23 23 Παράγραφος 6 6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 914 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία {SWD(2013)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) το Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.2.2019 A8-0024/1 1 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 29.8.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την πρόοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2258(INI) 20.2.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Jordi Solé Εφαρμογή του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 506 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/24. Τροπολογία

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/24. Τροπολογία 12.3.2019 A8-0172/24 24 Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) A α) λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επιτακτικά μια νέα στρατηγική για μια πορεία προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης για την Ευρώπη, δηλαδή μια πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/36. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/36. Τροπολογία 12.3.2019 B8-0184/36 36 Παράγραφος 17 γ (νέα) 17γ. υπενθυμίζει ότι, εφόσον η Ευρώπη καταστεί η πρώτη μεγάλη οικονομία η οποία επιδιώκει την κλιματική ουδετερότητα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2017 COM(2017) 290 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0400/2018 26.9.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2005(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2005(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2018/2005(INI) 29.5.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (2018/2005(INI)) Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Στρασβούργο, COM(2014) 910 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Στρασβούργο, COM(2014) 910 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0402/2018, B8-0403/2018 και B8-0404/2018

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0402/2018, B8-0403/2018 και B8-0404/2018 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0472/2018 2.10.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0402/2018, B8-0403/2018 και B8-0404/2018 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 19.9.2012 2012/2134(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0081 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία) Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 28.5.2018 A8-0178/23 23 Αιτιολογική σκέψη A α Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0224 Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα