ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, διαρθρώνεται σε δύο Μέρη (Α και Β ) και πενήντα τέσσερα (54) άρθρα. Με τις διατάξεις του Μέρους Α ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Ο- δηγία (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Νοεµβρίου 2018, «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων) ενόψει των µεταβαλλόµενων συνθηκών της αγοράς», και µε τις διατάξεις του Μέρους Β ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ε- πικοινωνίας και Ενηµέρωσης.

2 2 Επισηµαίνεται ότι η Οδηγία 2010/13/ΕΕ έχει ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία της χώρας µας διά του π.δ. 109/2010 «Εναρµόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της ) του Συµβουλίου, όπως ίσχυε µετά την τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων», το οποίο καταργείται διά του παρόντος (άρθρο 53 του νοµοσχεδίου). Όπως αναφέρεται στο Προοίµιο της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας (σκέψη 1), «[η] τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, επήλθε το 2007, µε την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έκτοτε, υπήρξαν σηµαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων λόγω της συνεχούς σύγκλισης των τηλεοπτικών και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι τεχνικές εξελίξεις παρείχαν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εµπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες παρακολούθησης οπτικοακουστικού περιεχοµένου, ιδίως εκείνες των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σηµαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης ε- ξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εµπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν µεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχοµένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόµενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ση- µαντικό µερίδιο του µέσου ηµερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχοµένου, όπως τα βιντεοκλίπ ή το περιεχόµενο που παράγεται από χρήστες, έχουν αποκτήσει ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία, ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παίκτες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο. Η σύγκλιση αυτή των µέσων επιτάσσει ένα επικαιροποιηµένο νοµικό πλαίσιο που να αποτυπώνει τις εξελίξεις στην αγορά και να επιφέρει ισορροπία µεταξύ της πρόσβασης σε υπηρεσίες επιγραµµικού περιεχοµένου, της προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας». Η ανάγκη αναθεώρησης της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ και επικαιροποίησης του νοµικού πλαισίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων είχε επισηµανθεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, και την Επι-

3 τροπή των Περιφερειών, «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» της [COM(2015) 192 final. Βλ. παρ. 3.2 «Το πλαίσιο για τα οπτικοακουστικά µέσα του 21ου αιώνα»]. Συµφώνως µε την περιγραφόµενη στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προέβαινε στην αναθεώρηση της Ο- δηγίας 2010/13/ΕΕ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο τοπίο των ο- πτικοακουστικών µέσων, που οφείλονταν στην αυξανόµενη σύγκλιση µεταξύ τηλεοπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που διανέµονται µέσω του διαδικτύου. Περαιτέρω, η Επιτροπή θα εξέταζε τη σκοπιµότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας, ώστε αυτό να καταλαµβάνει νέες υπηρεσίες και φορείς, µη λογιζόµενες, έως τότε, ως υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, και/ή παρόχους µη εµπίπτοντες στο γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής της. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επικεντρωνόταν στη φύση των εφαρµοστέων επί του συνόλου των παραγόντων της αγοράς κανόνων, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, και των κανόνων που διέπουν την προστασία των ανηλίκων και τη διαφήµιση [βλ., σχετικώς, και Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων ενόψει των µεταβαλλόµενων συνθηκών της αγοράς» ( COM(2016) 287 final), παρ. 1 Πλαίσιο της Πρότασης, Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης, σελ. 2]. Υπό το φως των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπό ενσωµάτωση Οδηγία (EE) 2018/1808, διά της οποίας τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι ρυθµίσεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ. Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες που επέφερε η Ο- δηγία (EE) 2018/1808 είναι: - η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ στις υπηρεσίες πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο (άρθρο 28α και 28β της Οδηγίας) και η θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία τους, - η απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου για τον καθορισµό της χώρας που έχει δικαιοδοσία επί των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας (άρθρο 2 παρ. 3 της Οδηγίας), - η ενθάρρυνση της εφαρµογής των θεσµών της «συρρύθµισης» (co-regulation) και της «αυτορρύθµισης» (self-regulation), µε την έκδοση κωδίκων δεοντολογίας, σε εθνικό επίπεδο, στους τοµείς που ρυθµίζει η Οδηγία (άρθρα 4α, 6α, 9, 28β της Οδηγίας), - η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας, ειδικώς, των ανηλίκων από επιβλαβές για αυτούς περιεχόµενο και, εν γένει, των πολιτών από περιεχόµενο το οποίο υποκινεί µίσος ή βία, ή προτρέπει στην τέλεση τροµοκρατικού ε- γκλήµατος, ή σχετίζεται µε αδικήµατα παιδικής πορνογραφίας, ρατσισµού και ξενοφοβίας (άρθρα 6, 6α και 28β της Οδηγίας), 3

4 4 - η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθµιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τοµέα (άρθρο 30 της Οδηγίας), - η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, των εθνικών ρυθµιστικών αρχών και της οµάδας των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων (ERGA) (άρθρα 3, 4, 4α, 6α, 28β, 30α, 30β της Οδηγίας), - η επέκταση της υποχρέωσης προώθησης ευρωπαϊκών παραγωγών και στις υπηρεσίες κατά παραγγελία (άρθρο 13 της Οδηγίας), και - η εισαγωγή ρυθµίσεων για τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, χάρη στις οποίες επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο τηλεοπτικής µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων, την τοποθέτηση προϊόντων και τη χορηγία (άρθρα 10, 11 και 23 της Οδηγίας). Με τις διατάξεις του Μέρους Α (άρθρα 1-36) του νοµοσχεδίου, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11) Κεφάλαια (Α - ΙΑ ), ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808. Σηµειώνεται ότι, κατά το άρθρο 2 της Οδηγίας, η προθεσµία θέσης από τα κράτη µέλη σε ισχύ των αναγκαίων για τη συµµόρφωσή τους προς την Οδηγία, νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων παρήλθε τη 19η Σεπτεµβρίου Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Α (άρθρα 1 και 2) καθορίζεται ο σκοπός του νοµοσχεδίου (άρθρο 1) και διατυπώνονται οι αναγκαίοι ορισµοί για την ε- φαρµογή του (άρθρο 2). Συγκεκριµένως, αναδιατυπώνονται οι ορισµοί του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 και προστίθενται νέοι («υπηρεσία πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο», «βίντεο παραγόµενα από χρήστες», «συντακτική α- πόφαση», «πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας» αντί του υφιστάµενου «πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων», «πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο» και «Οδηγία»), ενώ απαλείφεται ο ορισµός του «Ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων». Το Κεφάλαιο Β (άρθρα 3-6) περιέχει γενικές διατάξεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθµίζονται ζητήµατα δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους επί των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας θεωρείται εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, και θεσπίζεται υποχρέωση του Ε- θνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) να καταρτίζει ενηµερωµένο κατάλογο των υπαγόµενων στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, τον οποίο κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µαζί µε τυχόν αµφισβητήσεις ή διαφωνίες σχετικές µε τη δικαιο-

5 δοσία της Ελλάδας επί των ως άνω παρόχων. Στο άρθρο 4 ρυθµίζονται θέ- µατα σχετικά µε την ελευθερία λήψης ή/και αναµετάδοσης στην Ελλάδα υ- πηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων προερχόµενων από άλλα κράτη µέλη, ο- ρίζονται οι σχετικές εξαιρέσεις (όπως περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρού κινδύνου για τη δηµόσια υγεία ή την εθνική ασφάλεια και άµυνα, παραβίασης διατάξεων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων, την υποκίνηση σε βία κ.λπ.), και καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής από το Ε.Σ.Ρ. του µέτρου της προσωρινής αναστολής λήψης ή/και µετάδοσης υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας υπαγόµενο στη δικαιοδοσία άλλου κράτους µέλους, στις ως άνω περιπτώσεις. Επίσης, προβλέπεται τήρηση από το Ε.Σ.Ρ. αρχείου των αδειοδοτηµένων σε άλλα κράτη µέλη καναλιών τα οποία µεταδίδονται στην ελληνική επικράτεια, και θεσπίζεται για τους παρόχους συνδροµητικών υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, τις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποχρέωση να γνωστοποιούν στο Ε.Σ.Ρ. τα κανάλια τα οποία µεταδίδονται µέσω αυτών στην ελληνική επικράτεια. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών µελών για την περίπτωση κατά την οποία πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας απευθύνει το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών του προς κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται, κατά παράβαση λεπτοµερέστερων ή αυστηρότερων, γενικού δηµόσιου συµφέροντος, διατάξεων της οικείας εθνικής νοµοθεσίας, και καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες. Αρµόδια αρχή για τα ως άνω ζητήµατα ορίζεται, εφεξής, το Ε.Σ.Ρ. στη θέση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στο άρθρο 6 προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης εθνικών κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων και της δηµόσιας υγείας, από τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, υπηρεσιών διαφήµισης και επικοινωνίας, και τις ενώσεις τους, ή σε συνεργασία των εν λόγω παρόχων µε το Ε.Σ.Ρ., ή και µε τις ενώσεις καταναλωτών, στο πλαίσιο των θεσµών της «συρρύθµισης» και της «αυτορρύθµισης». Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 7-17) περιέχει ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 ρυθ- µίζεται εκ νέου η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας να καθιστούν τα στοιχεία της ταυτότητας και επικοινωνίας τους καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Ε.Σ.Ρ. ευχερώς προσβάσιµα στους αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 συµπληρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικώς µε την υποχρέωση των εν λόγω παρόχων να 5

6 6 λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε οι παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες να µην εµπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή µίσος εναντίον οµάδας ανθρώπων ή µέλους οµάδας, ή δηµόσια πρόκληση σε τέλεση τροµοκρατικού ε- γκλήµατος, κατά τα ειδικώς οριζόµενα. Στο άρθρο 9 ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων κατά την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβασή τους σε υ- πηρεσίες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, ψυχική ή ηθική α- νάπτυξή τους, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων. Περαιτέρω, στο άρθρο 10 ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρίες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων και τις σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας (υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. και τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, κατάρτιση σχεδίου δράσης όσον αφορά τη λήψη σχετικών µέτρων κ.λπ.). Στο άρθρο 11 προβλέπεται η δυνατότητα λήψης, µε προεδρικό διάταγµα, µέτρων για την κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων γενικού συµφέροντος, ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την πολυφωνία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτισµική πολυµορφία, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν την απαγόρευση επικάλυψης, περικοπής ή τροποποίησης για εµπορικούς σκοπούς, των προγραµµάτων και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που παρέχονται από παρόχους υ- πηρεσιών µέσων επικοινωνίας, χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους, ρυθµιζόµενων των σχετικών ζητηµάτων. Περαιτέρω, στο άρθρο 13 ορίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν κινηµατογραφικά έργα εκτός των συµφωνηµένων µε τους κατόχους των σχετικών δικαιωµάτων χρονικών περιόδων. Εν συνεχεία, στο άρθρο 14 καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι µεταδιδόµενες από παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, και ρυθµίζονται τα σχετικά ζητήµατα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται οι εµπορικές ανακοινώσεις που αφορούν ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, καταργείται η εξαίρεση που επέτρεπε τη διαφήµιση κυνηγετικών όπλων και προβλέπεται η, υπό όρους, µετάδοση οπτικοακουστικών εµπορικών ανακοινώσεων τυχερών παιχνιδιών. Περαιτέρω, στα άρθρα 15 και 16 καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων και τα προγράµ- µατα που λαµβάνουν χορηγίες, καθώς και τα προγράµµατα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος. Μεταξύ άλλων, ορίζονται τα µη επιτρεπόµενα να α- ποτελούν αντικείµενο χορηγίας, προγράµµατα, θεσπίζεται απαγόρευση χορηγίας προγραµµάτων από επιχειρήσεις ασκούσες συγκεκριµένες δραστη-

7 ριότητες, προβλέπονται συγκεκριµένες περιπτώσεις προγραµµάτων στα ο- ποία απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντος, και περιπτώσεις προϊόντων των οποίων απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση εντός προγράµµατος, ε- νώ επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η χορηγία στα δελτία καιρού και στα αθλητικά δελτία (εξαίρεση η οποία δεν προβλέπεται στις διατάξεις της Οδηγίας). Τέλος, το άρθρο 17 περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν την ενίσχυση της εθνικής και της ευρωπαϊκής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων από τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι κατάλογοι των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας κατά παραγγελία πρέπει να περιέχουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, τα ο- ποία θα τοποθετούνται σε προβεβληµένη θέση σε αυτούς. Επίσης, θεσπίζεται υποχρέωση των εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος µέλος παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας κατά παραγγελία, εφόσον απευθύνονται, ειδικώς, σε κοινό εντός Ελλάδος, να καταβάλλουν ετήσια οικονοµική συνεισφορά, ποσού ίσου µε το 1,5% του κύκλου εργασιών τους που αφορά την εν λόγω δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, είτε για την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων, είτε για την αγορά δικαιωµάτων σε πρωτότυπα ελληνικά οπτικοακουστικά έργα τα οποία δεν έχουν ακόµη κυκλοφορήσει, είτε για την ενίσχυση των ελληνικών παραγωγών, µε την κατάθεση του ποσού αυτού σε ειδικό λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Οι ως άνω πάροχοι υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. τα απαιτούµενα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων στοιχεία, βάσει των οποίων η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης υποβάλλει σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµφώνως προς τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη. Τέλος, ορίζεται ότι οι ως άνω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µε χαµηλό κύκλο εργασιών ή χα- µηλή θέαση, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ., σχετικώς, Ανακοίνωση της Επιτροπής, της , «Κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων σχετικά µε τον υ- πολογισµό του µεριδίου των ευρωπαϊκών έργων σε καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών και σχετικά µε τον ορισµό της χαµηλής θέασης και του χαµηλού κύκλου εργασιών» (2020/C 223/03). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ (άρθρα 18 και 19) ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν την ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική µετάδοση εκδηλώσεων χαρακτηρισµένων ως µείζονος σηµασίας για την ελληνική κοινωνία ή άλλα κράτη µέλη (άρθρο 18), καθώς και την υποχρέωση των τηλεοπτικών οργανισµών µε αποκλειστικά δικαιώµατα µετάδοσης µεγάλου εν- 7

8 8 διαφέροντος για το κοινό διοργανώσεων να παρέχουν, αν τους ζητηθεί, σε εγκατεστηµένους στην Ελλάδα ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηλεοπτικούς οργανισµούς, το δικαίωµα χρήσης σύντοµων αποσπασµάτων αποκλειστικώς για σκοπούς σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας σε προγράµµατα γενικής ειδησεογραφίας. Επισηµαίνεται ότι οι εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας, ο τρόπος µετάδοσής τους, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα συµφώνως µε τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 4 του νο- µοσχεδίου. Στο Κεφάλαιο Ε (άρθρα 20-22) περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων και των έργων ανεξάρτητων παραγωγών. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η υποχρέωση των τηλεοπτικών οργανισµών να µεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό άνω του 50% (άρθρο 20) και ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών σε ποσοστό τουλάχιστον 10% (άρθρο 21) του ετήσιου συνολικού χρόνου των µεταδιδόµενων από αυτούς τηλεοπτικών προγραµµάτων, καθώς και η υποχρέωσή τους να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά µε την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων, βάσει των οποίων η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης υποβάλλει σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Τέλος, ορίζεται ότι οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται µόνο στις τηλεοπτικές µεταδόσεις εθνικής εµβέλειας (άρθρο 22). Στο Κεφάλαιο ΣΤ (άρθρα 23-29) ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που α- φορούν την τηλεοπτική διαφήµιση και την τηλεπώληση. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η τηλεοπτική διαφήµιση και η τηλεπώληση πρέπει να είναι σαφώς διακριτές από το συντακτικό περιεχόµενο του προγράµµατος, ενώ η µετάδοση µεµονωµένων τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης αποτελεί εξαίρεση, εκτός των µεταδόσεων των αθλητικών εκδηλώσεων (άρθρο 23). Εν συνεχεία, µε τις διατάξεις του άρθρου 24 τίθενται όροι και προϋποθέσεις για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών προγραµµάτων. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η µετάδοση µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια παιδικών προγραµµάτων και καταργείται η ισχύουσα διάταξη σχετικώς µε τους περιορισµούς της µετάδοσης των τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης για τις υπηρεσίες αστρολογίας και µελλοντολογικών προβλέψεων. Επίσης, απαγορεύεται η µετάδοση τηλεοπτικών διαφηµίσεων, µηνυµάτων και χρονοθυρίδων τηλεπώλησης, καθώς και αγγελιών ερωτικού περιεχοµένου µεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00 της επόµενης ηµέρας. Περαιτέρω, απαγορεύεται η τηλεπώληση φαρµάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εµπορίας, και θεραπευτικών

9 αγωγών (άρθρο 25), τίθενται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν η τηλεοπτική διαφήµιση και η τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών (άρθρο 26), ορίζεται η αναλογία του χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης εντός του ηµερήσιου τηλεοπτικού προγράµµατος (ανώτατο όριο 20% στις ζώνες 06:00 π.µ. 18:00 µ.µ. και 18:00 µ.µ. 00:00), καθώς και οι εξαιρέσεις όσον αφορά τον υπολογισµό του ως άνω ποσοστού (άρθρο 27), και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη µετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης (άρθρο 28). Τέλος, ορίζονται οι διατάξεις του παρόντος οι οποίες εφαρµόζονται, αναλογικά, σε τηλεοπτικούς οργανισµούς αποκλειστικώς προσανατολισµένους στη διαφήµιση, την τηλεπώληση και την αυτοπροβολή (άρθρο 29). Στο Κεφάλαιο Ζ (άρθρο 30) ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν το δικαίωµα κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή άλλου φορέα να ζητήσει επανόρθωση από τηλεοπτικό οργανισµό για την περίπτωση κατά την οποία θίγονται έννοµα συµφέροντά του, ή παραποιούνται ή αποσιωπώνται απόψεις και θέσεις του επί ζητηµάτων αφορώντων τις δραστηριότητές του, από το περιεχόµενο τηλεοπτικού προγράµµατος (δικαίωµα απάντησης), και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησής του και οι αντίστοιχες υ- ποχρεώσεις του τηλεοπτικού οργανισµού. Στο Κεφάλαιο Η (άρθρα 31 και 32) εισάγονται διατάξεις που αφορούν τις υπηρεσίες πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, σε εναρµόνιση µε τα νέα άρθρα 28α και 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13. Ειδικότερα, στο άρθρο 31 καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των παρόχων πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και ορίζεται η έννοια των όρων «µητρική επιχείρηση», «θυγατρική επιχείρηση» και «όµιλος» για την εφαρµογή του παρόντος. Επίσης, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η δηµιουργία καταλόγου παρόχων πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο από το Ε.Σ.Ρ., ο οποίος κοινοποιείται, µετά των ενηµερώσεών του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρµόδιο Υπουργό, και καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας της Ελλάδας µε άλλο κράτος µέλος ό- σον αφορά τη δικαιοδοσία επί συγκεκριµένου παρόχου. Εν συνεχεία, στο άρθρο 32, µεταξύ άλλων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο υπαγόµενης στη δικαιοδοσία της Ελλάδας και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν για την προστασία των α- νηλίκων και του ευρέως κοινού από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις µε το οριζόµενο, στην προτεινόµενη διάταξη, περιεχόµενο. Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη συµµόρφωση των εν λόγω παρόχων µε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοι- 9

10 10 νώσεις (άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος). Ο έλεγχος της συµµόρφωσης των παρόχων ως προς τα ανωτέρω ανατίθεται στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο δύναται να διενεργεί ελέγχους κατά τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη, και να ε- πιβάλλει τις προβλεπόµενες στο άρθρο 36 κυρώσεις. Τέλος, θεσπίζεται υποχρέωση των ως άνω παρόχων να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη στοιχεία. Στο Κεφάλαιο Θ (άρθρα 33 και 34) περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν τον ρόλο και τις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. ως προς την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το Ε.Σ.Ρ. είναι αρµόδιο για την εποπτεία της εφαρµογής των ρυθµίσεων του παρόντος και την ε- πιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους (άρθρο 33). Επίσης, θεσπίζεται υποχρέωση των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οι οποίοι επιθυµούν να παράσχουν το σύνολο ή µέρος των υπηρεσιών τους στο κοινό άλλου κράτους µέλους, να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο ενηµερώνει την αντίστοιχη Αρχή του κράτους µέλους στο οποίο θα παρασχεθούν οι εν λόγω υ- πηρεσίες (άρθρο 34). Στο Κεφάλαιο Ι (άρθρο 35), σε εναρµόνιση µε το νέο άρθρο 33α της Οδηγίας, εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των πολιτών όσον αφορά την ασφαλή χρήση των µέσων επικοινωνίας και την αξιολόγηση του περιεχοµένου τους. Αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση και τον συντονισµό των δράσεων και των σχετικών πρωτοβουλιών των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων ορίζεται η Γενική Γραµ- µατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, η οποία υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, στο Κεφάλαιο ΙΑ (άρθρο 36) περιλαµβάνονται οι κυρώσεις οι ο- ποίες δύναται να επιβληθούν από το Ε.Σ.Ρ. σε παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, συνδροµητικών ή µη, και πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο ε- γκατεστηµένες στην Ελλάδα, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος. Με τις διατάξεις του Μέρους Β (άρθρα 37-54), το οποίο αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια (Α - ΣΤ ), ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο Α (άρθρα 37-40) περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν τη ραδιοτηλεοπτική αγορά. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, θεσπίζεται υποχρέωση εγγραφής των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα παρόχων υ- πηρεσιών µέσων επικοινωνίας, γραµµικών ή µη γραµµικών, συνδροµητικών ή ελεύθερης λήψης, στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο απο-

11 τελεί η έγκριση του σχεδιαζόµενου προγραµµατισµού µεταδόσεων ή του καταλόγου προγραµµάτων του παρόχου από το Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 37). Περαιτέρω, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη µεταβίβαση και, γενικώς, κάθε µετασχηµατισµό επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης, και καταργείται η απαγόρευση σύναψης συµβάσεων δανείων προς εταιρεία που έχει τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης από εταίρους, µετόχους, διαχειριστές, µέλη οργάνων διοίκησης και διευθυντικά στελέχη της (άρθρο 38). Παρέχεται η δυνατότητα στους ε- ποπτευόµενους από το Ε.Σ.Ρ. ως νοµίµως λειτουργούντες, ραδιοφωνικούς σταθµούς και στους παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, να αλλάξουν µία, µόνο, φορά τη φυσιογνωµία του προγράµµατός τους, µέχρι την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση α- δειών λειτουργίας τους, και καθορίζεται η σχετική διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (άρθρο 39). Περαιτέρω, ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα που αφορούν τη µεταβίβαση και κάθε, εν γένει, µετασχηµατισµό ε- πιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης, και τις σχετικές διαδικασίες, και προβλέπεται ότι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί οι ο- ποίοι περιλαµβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ. ως νοµίµως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέµπουν νόµιµα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Περαιτέρω, ως καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθµών ορίζεται η (άρθρο 40). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 41 και 42) ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τους παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης, διά της τροποποίησης διατάξεων του ν. 4339/2015. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η κατοχή άδειας παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ε- λεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας προσµετράται ως βαρύνον κριτήριο κατά τη χορήγηση, στον πάροχο αυτό ή σε ανώνυµη εταιρεία στην οποία συµ- µετέχει, άδειας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικώς ποµπών από το Ε.Σ.Ρ., µε οικονοµικό αντάλλαγµα, συµφώνως µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον ν. 2644/1998. Περαιτέρω, ως καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας µη ενηµερωτικού περιεχοµένου και περιφερειακής εµβέλειας (ενηµερωτικού γενικού και µη ενηµερωτικού περιεχοµένου) ορίζεται η , ενώ προβλέπεται δυνατότητα αποκλεισµού περιεχοµένου ειδικής στόχευσης των προς χορήγηση αδειών µη ενηµερωτικού περιεχοµένου, µε υπουργική απόφαση, υπό 11

12 12 τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Επίσης, ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα που αφορούν το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος εθνικής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου, τη µετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα και, γενικώς, την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στα εκπεµπόµενα προγράµµατα. Καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να διατηρούν οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δηµοσιογράφων και τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, ήτοι τετρακόσια (400) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου, και πενήντα (50) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας µη ενηµερωτικού περιεχοµένου, και ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα σχετικά µε το εργασιακό καθεστώς και την προέλευση του εν λόγω προσωπικού. Εν συνεχεία, προβλέπεται ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού του προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου για άδεια περιφερειακής εµβέλειας ενηµερωτικού ή µη ενηµερωτικού περιεχοµένου, µε τη έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Τέλος, απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας µεταβολή της φυσιογνωµίας προγράµµατος και της εµβέλειας εκποµπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, παρόχων περιεχοµένου, πλην της περιπτώσεως άπαξ αλλαγής της φυσιογνωµίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών του άρθρου 39 του παρόντος (άρθρο 41). Περαιτέρω, ορίζεται ότι το υπολειπόµενο, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, ποσό τιµήµατος κάθε άδειας επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου, καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή ως εξής: η οφειλόµενη δόση ποσού ευρώ για το έτος 2020 αποµειώνεται κατά το ύψος των επενδύσεων σε πρόγραµµα, τεχνολογικό εξοπλισµό και υποδοµές που διενεργεί ο υπερθεµατιστής εντός του ηµερολογιακού έτους 2020, κατά α- νώτατο ποσό ευρώ, ενώ, για το χρονικό διάστηµα από την και µέχρι εξοφλήσεως του τιµήµατος, το υπολειπόµενο ποσό τι- µήµατος κάθε άδειας καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη (άρθρο 42). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 43 και 44) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την παροχή συνδροµητικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένως, στο άρθρο 43, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις προβλεπό- µενες άδειες για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικώς ποµπών από κατόχους αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ε- λεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ή από ανώνυµη εταιρεία στην οποία

13 συµµετέχουν, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, κατά προτεραιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται τεχνικά ζητήµατα µη επάρκειας χωρητικότητας δικτύου για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής περιεχο- µένου ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο. Περαιτέρω, καθορίζεται εκ νέου το οικονοµικό αντάλλαγµα (2.500 ευρώ για κάθε εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό πρόγραµµα και 400 ευρώ για κάθε εικοσιτετράωρο ραδιοφωνικό πρόγραµµα ανά έτος άδειας) που οφείλει να καταβάλλει η κάτοχος άδειας παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών εταιρεία, και καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του καθώς και το ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα που οφείλει να καταβάλλει επί των ακαθάριστων εσόδων της. Τις εν λόγω οικονοµικές υποχρεώσεις έχουν και οι λοιποί πάροχοι συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου µετάδοσης του σήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων. Από τα ως άνω οικονοµικά ανταλλάγµατα, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αποδίδεται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, στο Ε.Σ.Ρ. για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του. Τέλος, καθορίζεται εκ νέου το ύψος της εγγυητικής επιστολής [ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οφειλόµενου οικονοµικού ανταλλάγµατος της περ. α της παρ. 7 του παρόντος άρθρου ανά έτος άδειας] πιστωτικού ιδρύµατος ετήσιας διάρκειας που υποχρεούται να καταθέσει η κάτοχος άδειας εταιρεία ε- ντός ενός µηνός από την κατάρτιση της σύµβασης παραχώρησης, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Περαιτέρω, στο άρθρο 44 επικαιροποιείται η χρησιµοποιούµενη στην κείµενη νοµοθεσία ορολογία όσον αφορά τον υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ (άρθρα 45-49) ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας διάφορων φορέων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ορίζεται ο τρόπος καθορισµού των αποδοχών ορισµένων στελεχών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και η δυνατότητα σύστασης αµειβόµενων επιτροπών και οµάδων εργασίας για την υποστήριξη του συνόλου των οριζόµενων στο άρθρο 4 του ν. 2863/2000 αρµοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 45), ορίζεται πλαίσιο παραγραφής των παραβάσεων οι οποίες επισύρουν κυρώσεις επιβαλλόµενες από το Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 46), µε προθεσµία «η οποία έχει εύλογη διάρκεια και συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 75 ), και ορίζεται ο τρόπος καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών από το ανταποδοτικό τέλος του άρθρο 6 του ν. 4173/2013 υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (άρθρο 47). Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα κινητικότητας για το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (άρθρο 48) «προκειµένου αφενός να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στην εταιρεία ώστε 13

14 14 να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες για την έκδοση ψηφιακού οργανογράµµατος, κατόπιν αξιολόγησης των δοµών της µε σαφή προσδιορισµό θέσεων και αντίστοιχη κατάρτιση περιγραµµάτων εργασίας, αφετέρου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 75). Εξ άλλου, τροποποιείται το πλαίσιο σχετικώς µε τη θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών (άρθρο 49), µε δύο βασικές ρυθµίσεις: πρώτον, τον ορισµό για πλήρη θητεία, νέου µέλους, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή µε οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους, ώστε να εξασφαλισθεί «ισότιµη µεταχείριση από πλευράς χρόνου θητείας τόσο των µελών ανεξάρτητων αρχών που έχουν ορισθεί για πλήρη εξαετή θητεία, όσο και των µελών που έ- χουν διορισθεί στο µέσον της θητείας άλλου µέλους, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε να υπηρετεί» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ ), και, δεύτερον, την εναρµόνιση της ισχύουσας διάταξης προς τη διάταξη του άρθρου 101Α παρ. 2 πέµπτο εδάφιο του Συντάγµατος, όπως αναθεωρήθηκε δυνάµει του από Ψηφίσµατος της Θ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, σχετικώς µε την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των µελών των ανεξάρτητων αρχών µέχρι τον διορισµό νέων [βλ., σχετικώς, νοµολογία ΣτΕ Ολ. 3515/2013, ΣτΕ Ολ. 95/2017, ΣτΕ Ολ , ΣτΕ Ολ /2017, ΣτΕ 82/2018, ΣτΕ 2729/2019, κατά την οποία, υπό την προϊσχύσασα διατύπωση περί «ορισµένης θητείας» των µελών των ανεξαρτήτων αρχών, ήταν µεν συνταγµατικώς ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των αρχών µετά τη λήξη της θητείας των µελών τους και µέχρι την επιλογή των νέων, µόνον όµως για «εύλογο χρονικό διάστηµα», κρινόµενο κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις, µετά την πάροδο του οποίου δεν ήταν ανεκτή η παράταση της θητείας των µελών των αρχών, οι οποίες, κατά συνέπεια, έ- πασχαν, εξ αυτού, από έλλειψη νόµιµης συγκρότησης. Στον αντίποδα, η µειοψηφούσα γνώµη (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ Ολ. 3515/2013), η οποία τάχθηκε υ- πέρ της επικράτησης της αρχής της αδιάλειπτης λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και ως προς τις συνταγµατικώς προβλεπόµενες ανεξάρτητες αρχές µε αρµοδιότητες αναγόµενες στην προστασία των ατοµικών ελευθεριών και τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος]. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε (άρθρο 50) προτείνονται µέτρα «για την άµβλυνση των οικονοµικών επιπτώσεων που υφίστανται οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθµοί και οι επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων, καθώς και τη στήριξη της εύρυθµης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταµένης οικονοµικής δυσπραγίας» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 76). Μεταξύ άλλων, οι πάροχοι περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων έως

15 την και από την υποχρέωση καταβολής του 1,5% των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (άρθρα 51 54) παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων προς εφαρµογήν του παρόντος (άρθρο 51) και διευκρινίζεται, «για λόγους ασφάλειας δικαίου» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 76), ότι η παραγραφή του προτεινόµενου άρθρου 46 καταλαµβάνει παραβάσεις τελεσθείσες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης έρευνας ή αιτήµατος έρευνας του Ε.Σ.Ρ., ή έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από το Συµβούλιο της Επικρατείας, για τυπικούς λόγους, ή ακυρωτικής απόφασης που αναπέµπει την υπόθεση για νέα νόµιµη κρίση. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για τα κανάλια που µεταδίδουν υπό τις παρ. 7 και 7Α του ν. 2644/1998 (άρθρο 52). Τέλος, ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 53) και η έναρξη ι- σχύος του παρόντος (άρθρο 54). 15 ΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 1. Επί των άρθρων 2 παρ. 1 και 21 Στο άρθρο 21 του παρόντος ορίζεται ότι «[ο]ι τηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεούνται να µεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα παραγωγών που είναι ανεξάρτητοι από τηλεοπτικούς φορείς σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού χρόνου εκποµπής των µεταδιδοµένων από αυτούς τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπολογιζόµενου σε ετήσια βάση». Σχετικώς παρατηρείται ότι στους ορισµούς της παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου 2 του παρόντος δεν περιλαµβάνεται ο ορισµός του «Ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων», ο οποίος υπήρχε στο αντίστοιχο άρθρο του καταργούµενου διά του παρόντος π.δ. 109/2010 (παρ. 1. εδάφιο ιε, το οποίο προστέθηκε διά της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4487/2017). Δεδοµένου ότι µε το άρθρο 40 του ν. 4487/2017 καταργήθηκε το άρθρο 10 του ν. 2328/1995 σχετικώς µε την έννοια και την κατοχύρωση του επαγγέλ- µατος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, ο ορισµός του «Ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων» είτε να διατηρηθεί στο κείµενο της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος είτε να αναδιατυπωθεί κατά τη βούληση του νοµοθέτη (βλ., σχετικώς, σκέψη 71 του Προοιµίου της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ «Όταν ορίζουν "παραγωγούς ανεξάρτητους από τηλεοπτικούς οργανισµούς" όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη κυ-

16 16 ρίως κριτήρια όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας παραγωγής, το πλήθος των προγραµµάτων που παρέχονται στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισµό καθώς και την κυριότητα των δευτερογενών δικαιωµάτων»). 2. Επί του άρθρου 6 παρ. 1 Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[ο]ι πάροχοι υπηρεσιών µέσων ε- πικοινωνίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών διαφήµισης και επικοινωνίας, και ενώσεις αυτών, ενθαρρύνονται στη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας µε στόχο ι- δίως την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων, καθώς και της δηµόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισµού». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και νοµικής ακριβολογίας, η φράση «ενθαρρύνονται στη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας» θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να αντικατασταθεί από τη φράση «δύνανται να προβούν στη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας» ή «υποχρεούνται να προβούν στη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας». 3. Επί του άρθρου 11 Στην προτεινόµενη διάταξη, για λόγους πληρότητας, πριν από τη λέξη «διάταγµα» θα µπορούσε να προστεθεί η λέξη «προεδρικό». 4. Επί του άρθρου 33 παρ. 4 Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[κ]ώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, που είναι ενσωµατωµένοι στα καταστατικά των αναγνωρισµένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και κώδικες διαφήµισης, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήµισης και τα Παραρτήµατά του, που έχουν συνταχθεί από την Έ- νωση Διαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας, µε τη συνεργασία του Συνδέσµου Διαφηµιζοµένων Ελλάδας ή ανάλογοι κώδικες, που έχουν συνταχθεί από α- ντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του παρόντος ή της σχετικής εθνικής ή ενωσιακής νοµοθεσίας ή διεθνών συµβάσεων, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Η παραβίαση Κωδίκων Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, Δεοντολογίας Προγραµµάτων και Διαφηµίσεων, που έχουν συνταχθεί κατά το άρθρο 6, συνιστά παράβαση που επισύρει διοικητική κύρωση». Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι, κατά το τελευταίο εδάφιο της προτεινό- µενης διάταξης, η παραβίαση Κωδίκων Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας και Δεοντολογίας Προγραµµάτων και Διαφηµίσεων, οι οποίοι έχουν συνταχθεί κατά το άρθρο 6, συνιστά παράβαση που επισύρει διοικητική κύρωση, επιβαλλόµενη από το Ε.Σ.Ρ., το περιεχόµενό τους, προφανώς, θα λαµβάνεται

17 υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Εποµένως, η φράση «µπορούν να» θα µπορούσε να απαλειφθεί Επί των άρθρων 40 παρ. 1 και 41 παρ. 2 Στην παρ. 1 του άρθρου 40 ορίζεται ότι «[ο]ι ραδιοφωνικοί σταθµοί, που περιλαµβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόµενοι ως νοµίµως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέµπουν νόµιµα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθµών ορίζεται η 30[ή] ». Εξ άλλου, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41 ως «[κ]αταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας µη ενηµερωτικού περιεχοµένου και περιφερειακής εµβέλειας (ενηµερωτικού γενικού και µη ενηµερωτικού περιεχοµένου) ορίζεται η 31η ». Αυτονόητο είναι ότι η σχετική διαδικασία πρέπει να λάβει χώρα εντός του συντοµότερου δυνατού χρόνου, δοθείσης και της σχετικής νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας. 6. Επί των άρθρων 41 παρ. 1 και 43 παρ. 1 Η προτεινόµενη διάταξη προσθέτει παρ. 4 στο άρθρο 1 του ν. 4339/2015, κατά την οποία «[η] κατοχή άδειας παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας προσµετράται ως βαρύνον κριτήριο κατά τη χορήγηση στον πάροχο αυτό, ή σε ανώνυµη εταιρεία, στην οποία συµµετέχει ο πάροχος ως µοναδικός µέτοχος, ή ως µέτοχος από κοινού µε άλλους παρόχους ίδιας άδειας αποκλειστικά, άδειας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικά ποµπών από το Ε.Σ.Ρ., µε οικονοµικό αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 2644/1998 ( )». Για την «παροχή προς το κοινό συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου, καλωδίου ή συχνοτήτων, απαιτείται ά- δεια, η οποία χορηγείται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., και σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, εξαιρουµένης της παροχής γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων ( )» (διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998, όπως προτείνεται διά του άρθρου 43 παρ. 1 του παρόντος). Η σχετική διαδικασία προβλέπει την προκήρυξη, καταρχάς, συγκεκριµένου αριθµού αδειών παροχής συνδροµητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικώς ποµπών, µε υπουργική α- πόφαση, η οποία δηµοσιεύεται και αναφέρεται, τουλάχιστον, στις απαιτού-

18 18 µενες κατηγορίες στοιχείων, δικαιολογητικών, µελετών κ.λπ. (ισχύον -µη τροποποιούµενο- άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ν. 2644/1998. Βλ. άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2644/1998). Εν συνεχεία, οι υποβαλλόµενες αιτήσεις υπόκεινται σε έ- λεγχο ως προς τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων και την επάρκεια των απαιτούµενων, από την προκήρυξη, τεχνικών µελετών, από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αξιολογούνται από το Ε.Σ.Ρ., συγκριτικώς, βάσει κριτηρίων και συστήµατος βαθµολόγησης. Το Ε.Σ.Ρ. καταρτίζει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, αναλυτικό βαθµολογικό πίνακα και διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη του προς τον αρµόδιο υπουργό, για τη χορήγηση των αδειών στους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη βαθµολογία, ενδεχοµένως, µετά από δη- µόσια ακρόαση των αιτούντων (ισχύον -µη τροποποιούµενο- άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2644/1998). Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί διά του άρθρου 43 παρ. 1 του νοµοσχεδίου, προβλέπεται ότι, ειδικώς, «[γ]ια την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4339/2015, µέσω επιγείων αποκλειστικά ποµπών από κατόχους αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ή από ανώνυµη εταιρεία στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά, ως µοναδικοί µέτοχοι ή µέτοχοι από κοινού, κάτοχοι αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας, το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις προβλεπόµενες από τον νόµο αυτό άδειες, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, κατά προτεραιότητα, διάρκειας πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ετών ανάλογα µε τα υποβαλλόµενα οικονοµικά στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων περιεχοµένου ή της ανώνυµης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά, ως µοναδικοί µέτοχοι ή µέτοχοι από κοινού, κάτοχοι α- δειών παροχής περιεχοµένου, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται τεχνικά ζητήµατα µη επάρκειας χωρητικότητας δικτύου για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο». Σχετικώς παρατηρείται ότι η φράση «κατά προτεραιότητα» φαίνεται να σηµαίνει πρόταξη των παρόχων αυτής της κατηγορίας -παρόχων περιεχοµένου ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας- σε σχέση µε τους λοιπούς αιτούντες ως προς την παροχή άδειας, αρχή ιδιαιτέρως σηµαντική για την περίπτωση κατά την οποία ο προκηρυχθείς αριθµός αδειών υπολείπεται του α- ριθµού των συνολικώς υποβληθεισών αιτήσεων, καθώς µε τον τρόπο αυτό, επιφυλάσσεται διακριτική µεταχείριση όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης στη ρυθµιζόµενη οικονοµική δραστηριότητα υπέρ των παρόχων περιεχοµένου ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας σε σχέση µε µη παρόχους, η ο- ποία, ενδεχοµένως, χρήζει επεξήγησης.

19 Επίσης, αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται, µεταξύ άλλων, να προσκοµίσουν, κατά τη σχετική διαδικασία, σειρά δικαιολογητικών, µελετών, σχεδίων συµβάσεων κ.λπ., ώστε να αποδεικνύεται, επί παραδείγµατι, η πλήρωση των προϋποθέσεων περί αποφυγής οικονοµικής συγκέντρωσης στον τοµέα της προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου και ελέγχου της προέλευσης των οικονοµικών µέσων που θα διαθέσουν οι ενδιαφερόµενοι για την παροχή των συνδροµητικών υπηρεσιών, και η δοµή του προγράµ- µατος κατά τον νόµο (άρθρο 6 του ν. 2644/1998). Όσον αφορά τους κατόχους αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας, στην προτεινόµενη νέα παράγραφο του άρθρου 1 του ν. 4339/2015 αναφέρεται ότι τους χορηγείται άδεια παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων πο- µπών από το Ε.Σ.Ρ., «µε οικονοµικό αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 2644/1998». Δοθέντος, όµως, ότι η σχετική διαδικασία του ν. 2644/1998 είναι διαγωνιστική, από την οποία ε- ξαιρούνται οι ως άνω πάροχοι, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και η διαδικασία που θα ε- φαρµοσθεί για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών προς αυτούς. Η ανωτέρω διευκρίνιση έχει πρακτική σηµασία και στην περίπτωση κατά την οποία ο α- ριθµός των υποψήφιων παρόχων περιεχοµένου ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας, της αυτής κατηγορίας, δηλαδή, υπερβαίνει τον προκηρυχθέντα αριθµό αδειών, οπότε ενδέχεται να ανακύψει ερµηνευτική δυσχέρεια όσον αφορά τον καθορισµό της προτεραιότητας µεταξύ τους. Ακόµη, απαιτείται διευκρίνιση ως προς την προϋπόθεση της µη ύπαρξης τεχνικών ζητηµάτων επάρκειας χωρητικότητας δικτύου µόνο στο πλαίσιο της χορήγησης των εν λόγω -κατά προτεραιότητα χορηγούµενων- αδειών, δοθέντος ότι, στην πράξη, εάν υφίστανται ζητήµατα χωρητικότητας, είτε δεν θα προκηρυχθούν εν γένει άδειες είτε θα προκηρυχθούν και θα δοθούν όσες άδειες είναι εφικτό, κατά προτεραιότητα, κατά τα φαινόµενα, στους παρόχους περιεχοµένου ε- λεύθερης λήψης. Επιπλέον, στο µέτρο που οι πάροχοι περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας εξαιρούνται της ως άνω περιγραφείσας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων πο- µπών, απαιτείται διευκρίνιση ως προς το πλαίσιο προσµέτρησης της ιδιότητάς τους αυτής ως «βαρύνοντος κριτηρίου» στην προστιθέµενη διά του άρθρου 41 παρ. 1 του παρόντος, παρ. 4 στο άρθρο 1 του ν. 4339/2015. Υπό το φως των ανωτέρω, για την καλύτερη εφαρµογή της διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έννοια του βαρύνοντος κριτηρίου και το πλαίσιο ε- φαρµογής του. 19

20 20 Εξ άλλου, η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 1 προστίθεται στον ν. 4339/2015 («Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις»), ενώ, συστηµατικώς, ανήκει στον ν. 2644/1998, δοθέντος ότι α- φορά, πρωτίστως, διαδικασία που υπάγεται σε αυτόν. Τέλος, στη διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998, όπως προτείνεται διά του άρθρου 43 παρ. 1 του παρόντος, χρήζει συµπλήρωσης, για λόγους νοηµατικής πληρότητας, η φράση [«( ) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., και σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, εξαιρουµένης της παροχής γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την ο- ποία το άρθρο 15 του ν. 3592/2007 (Α 161)»]. 7. Επί του άρθρου 41 παρ. 2 Με την προτεινόµενη ρύθµιση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ε- λεύθερης λήψης, προστίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015, διατάξεις, κατά τις οποίες, «[µ]ε την απόφαση του Υπουργού περί καθορισµού του αριθµού των αδειών, δύναται να αποκλείεται, µε ειδική αιτιολόγηση, ειδικής στόχευσης περιεχόµενο των προς χορήγηση αδειών µη ενηµερωτικού περιεχοµένου, ιδίως για λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας, διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης και προστασίας της δηµόσιας υγείας ( )». Δοθέντος ότι στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015, στις οποίες προστίθενται τα ως άνω προτεινόµενα εδάφια, ορίζεται ότι µε υ- πουργική απόφαση, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και δηµόσια διαβούλευση, «καθορίζεται ο αριθµός των δηµοπρατούµενων αδειών παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εµβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), προγράµµατος (ενηµερωτικού "γενικού περιεχοµένου", ή µη ενηµερωτικού "περιεχοµένου" ), είδος στόχευσης (γενικής ή ειδικής) σε περίπτωση µη ενηµερωτικού προγράµµατος και είδος θεµατικού περιεχοµένου σε περίπτωση προγράµµατος ειδικής στόχευσης», προφανώς, η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ. αφορά και το τµήµα της απόφασης του υπουργού περί αποκλεισµού συγκεκριµένου περιεχοµένου ειδικής στόχευσης των προς χορήγηση αδειών µη ε- νηµερωτικού περιεχοµένου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.11.2016 2016/0151(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 5063/27.9.2018 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 106/2018 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 5061/27.9.2018 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 104/2018 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 95, , σ. 1.

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 95, , σ. 1. 341 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4698, 12.4.2019 Ν. 52(Ι)/2019 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Αρθρα 220-238 Με τις διατάξεις των άρθρων 220 έως 238 επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 157/2019

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 157/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 4615/8.10.2019 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 157/2019 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ρυθμίστηκε το πρώτον η παροχή κατά παραγγελία ή μη γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α 250) (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257) και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4/29.05.2012 Σήμερα ημέρα Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 28.11.2018 L 303/69 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2018/1808 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 1/09.09.2010 Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Sabine Verheyen, Petra Kammerevert Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

Έκθεση Sabine Verheyen, Petra Kammerevert Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς 26.9.2018 A8-0192/ 001-082 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-082 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Sabine Verheyen, Petra Kammerevert A8-0192/2017 Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Το

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες

Άρθρο 1 Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες Άρθρο 1 Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα εκτός των διαφημιστικών μηνυμάτων (τηλεοπτικών διαφημίσεων) και των μηνυμάτων τηλεπώλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. θ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ.

Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017 Α.Π. Προς [Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς].... Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53509 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2013 2016 Σύνοψη Αιτιολογία της Έκθεσης Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ετοίμασε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2009 2012 Σύνοψη Αιτιολογία της Έκθεσης Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ετοίμασε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 7402 Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2018 COM(2018) 819 final 2018/0415 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/21.3.2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 1978/24.3.2017 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1. Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1. Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1 Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) 1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Aθήνα, Ιανουάριος 2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Για τα έτη 2011 και 2012

Για τα έτη 2011 και 2012 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (προβολή και διανομή ευρωπαϊκών έργων και ανεξάρτητων παραγωγών) Για τα έτη 2011 και ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014,

Διαβάστε περισσότερα

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.3.2019 A8-0143/ 001-022 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-022 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Jerzy Buzek Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου A8-0143/2018 (COM(2017)0660

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 Ερωτήσεις Απαντήσεις

airetos.gr Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 Ερωτήσεις Απαντήσεις airetos.gr 1. Ερώτηση: Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών, και πότε αρχίζουν οι περιορισμοί για την προβολή και τις εμφανίσεις των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152 Κ.Δ.Π. 247/2018 Ε.Ε. 5107, 17.8.2018 Παρ. Τρίτο, Μέρος Ι Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152 112(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθμ: 149/2016 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για αυτό τόπο τηνπαρασκευή 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα