ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»"

Transcript

1 Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, α- ποτελείται από δέκα επτά άρθρα και ένα παράρτηµα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις συνιστάται ν.π.ι.δ. υπό την επωνυµία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ- Α.Ε.)», ως «δηµόσια επιχείρηση που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και εποπτεύεται από το κράτος» (άρθρο 1 Νσχ). Η δηµόσια αυτή επιχείρηση είναι φορέας της «( ), υπό λειτουργική έννοια, δηµόσια[ς] υπηρεσία[ς] της µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών» (ΣτΕ ΕΑ 236/2013). Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. «έχει το προνόµιο της πραγµατοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών εθνικής εµβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια». Το προνόµιο αυτό «είναι αναπαλλοτρίωτο και περιλαµβάνει ιδίως την πραγµατοποίηση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών µε οποιαδήποτε µορφή, την εγκατάσταση και λειτουργία ποµπών, αναµεταδοτών και κάθε άλλου τεχνικού µέσου για την πραγµατοποίηση του σκοπού της» (άρθρο 2 παρ. 9 Νσχ). Η ΝΕ- ΡΙΤ Α.Ε., «κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δηµόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόµµατα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεµπό- µενου προγράµµατος, αλλά και τις εκφραζόµενες από τους συντάκτες της απόψεις» (άρθρο 2 παρ. 3), τελεί, όµως, κατ άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµα-

2 2 τος, υπό τον «άµεσο έλεγχο του Κράτους», ο οποίος ασκείται δια του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) (άρθρο 10 Νσχ). Περαιτέρω, προβλέπεται επταµελές «Εποπτικό Συµβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», (εφεξής, ΕΣ) το οποίο, µεταξύ άλλων, καταρτίζει δεκαετές «στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» (άρθρο 4), ρυθµίζεται δε η διαδικασία επιλογής των µελών του και η λειτουργία του (άρθρο 8). Ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του πενταµελούς Διοικητικού Συµβουλίου (εφεξής, ΔΣ) της εταιρείας διορίζονται από το ΕΣ, κατόπιν επιλογής τους µε συγκεκριµένη διαδικασία (άρθρο 9). Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης περιφερειακών «συµβουλευτικών επιτροπών προγράµµατος» από ακροατές και τηλεθεατές, οι ο- ποίοι συµµετέχουν εθελοντικώς (άρθρο 11), και η επιλογή από το ΕΣ «Μεσολαβητή», δηµοσιογράφου «εγνωσµένου κύρους», αρµόδιου «για την εξέταση και έκφραση γνώµης επί καταγγελιών, παραπόνων και αιτηµάτων απάντησης για όλες τις εκποµπές και τα προγράµµατα της Εταιρίας» (άρθρο 12). Τέλος, προβλέπεται η συγκρότηση, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, ΕΣ θητείας που δεν µπορεί να υπερβεί το έτος, «από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους», µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, «ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού, αρµόδιου για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση» (άρθρο 16) και απαριθµούνται, ενδεικτικώς, τα µέσα εκπλήρωσης των σκοπών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (Παράρτηµα Α ). Για θητεία που δεν µπορεί να υπερβεί το έτος διορίζονται, από το ΕΣ, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος όπως και τα µέλη του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (άρθρο 16). ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ 1. Επί του άρθρου 2 παρ. 4, 6 και 9 α) Συµφώνως προς το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του προτεινόµενου άρθρου 2, «Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. µπορεί να λειτουργεί και σταθµούς τοπικής εµβέλειας». Δεδοµένου ότι µε τον ν. 3592/2007 αδειοδότηση προβλέπεται για την ί- δρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών µόνο περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας, χρήσιµο θα ήταν να διευκρινισθεί αν η ως άνω δυνατότητα της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αφορά τη λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών ή και τηλεοπτικών σταθµών.

3 β) Κατά το πρώτο εδάφιο της προς ψήφιση παρ. 6 του άρθρου 2, «Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προβάλλει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Προς τούτο µεταδίδει τις εργασίες της Βουλής και των επιτροπών της στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες.». Επισηµαίνεται ότι στη Βουλή των Ελλήνων έχει συσταθεί και λειτουργεί «Ραδιοτηλεοπτικός Σταθµός µε αυτοτελές ραδιοφωνικό και αυτοτελές τηλεοπτικό δίκτυο, ως ανεξάρτητο Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (άρθρο 1 του Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας του), ο ο- ποίος «έχει ως αποστολή την παραγωγή, προµήθεια και µετάδοση ή αναµετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, που συνδέονται ή έ- χουν σχέση µε τη λειτουργία ή το έργο και τις δραστηριότητες της Βουλής, την προβολή των κοινοβουλευτικών θεσµών και της δηµοκρατίας, καθώς και την προβολή προγραµµάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος που ενισχύουν την γενικότερη συµβολή του Σταθµού στην ανύψωση του µορφωτικού επιπέδου των πολιτών» (άρθρο 2 του Ειδικού Κανονισµού). Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1730/1987, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 22 του ν. 3166/2003, «Στο πλαίσιο του ( ) σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. περιλαµβάνεται και η υποχρέωσή της για παραχώρηση στη Βουλή των Ελλήνων ενός αυτοτελούς ραδιοφωνικού και ενός αυτοτελούς τηλεοπτικού δικτύου µε συχνότητες πανελλαδικής (εθνικής) εµβέλειας για να µεταδίδει τις εργασίες της, καθώς και συναφή µε αυτές και τους εν γένει σκοπούς της προγράµµατα. Για τις κατά τα ανωτέρω παραχώρηση και µεταδόσεις δεν απαιτείται η χορήγηση οποιασδήποτε σχετικής άδειας. Με αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται οι συχνότητες που παραχωρούνται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προς τη Βουλή των Ελλήνων για τη λειτουργία των ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού της δικτύων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια». Τέλος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998, «είναι επίσης υποχρεωτική και χωρίς χρονικούς περιορισµούς η δωρεάν ανάθεση στη Βουλή των Ελλήνων της διαχείρισης ενός από τα προγράµµατά της από κάθε κάτοχο άδειας παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ηµερησίως» και, κατά την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007, «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάµενων ψηφιακών προγραµµάτων της, υποχρεούται, µέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέµπει ψηφιακά το πρόγραµµα της Βουλής των Ελλήνων». 3

4 4 Υπό το φως των ανωτέρω, αρτιότερη θα ήταν η ακόλουθη αναδιατύπωση της προς ψήφιση παρ. 6 του άρθρου 2: «Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. υποχρεούται να µεταδίδει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά το πρόγραµµα του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής των Ελλήνων, και ψηφιακά, στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες». γ) Εξ άλλου, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί, στην ανωτέρω διάταξη, η φράση «στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες.». Εάν, επί παραδείγµατι, πρόκειται για συγκεκριµένες συχνότητες, από εκείνες οι οποίες θα εκχωρηθούν στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. για τη µετάδοση του προγράµµατος του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής, ή για τις συχνότητες που έχουν ήδη εκχωρηθεί για τον σκοπό αυτό. δ) Κατά το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του προτεινόµενου άρθρου 2, «Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι πάροχος περιεχοµένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 για την µετάδοση των προγραµµάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµόδιου Υ- πουργού για θέµατα Μέσων Ενηµέρωσης, εκχωρούνται στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. συχνότητες για τη µετάδοση των προγραµµάτων της». Σηµειώνεται, σχετικώς, ότι κατά το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. γ) της κ.υ.α. ΟΙΚ.02/ , «Κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)», «Οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραµένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και µεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως», ενώ κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4Α της άνω απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο πρώτο της κ.υ.α. ΟΙΚ.05/ , «Ειδικότερα τα δικαιώµατά της [ΕΡΤ Α.Ε.] που ( ) και αφορούν ( ) β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραµένουν ενεργές µέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον ειδικό Διαχειριστή για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου». 2. Επί των άρθρων 8 παρ. 4, 5 και 9 παρ. 4, 6 Κατά τις παρ. 4 και 5 του προς ψήφιση άρθρου 8, «Το ΕΣ εγγυάται την α- νεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. από κάθε µορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέµβασης, µεριµνά για τη λειτουργία της σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον και διαµορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της. Το ΕΣ έχει ι- δίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: ( )».

5 Εξ άλλου, κατά την παρ. 4 του προτεινόµενου άρθρου 9, ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. «έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: ( )». Περαιτέρω, κατά την παρ. 6 του ως άνω άρθρου, «Το ΔΣ είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα που αφορά τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., το οποίο το Καταστατικό της και η ισχύουσα νοµοθεσία δεν αναθέτουν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή άλλο όργανο της Εταιρίας.». Συνεπώς, ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. τελεί υ- πό τον όρο της αποκλειστικής απαρίθµησης των αρµοδιοτήτων του ΕΣ και του Διευθύνοντος Συµβούλου στο Καταστατικό της εταιρείας Επί του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 Κατά τις προτεινόµενες διατάξεις, «1. Η εποπτεία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως προς το εκπεµπόµενο πρόγραµµα και την τήρηση των προγραµµατικών υποχρεώσεων γίνεται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δηµοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση. 2. Στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης α- νατίθεται η εποπτεία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση». Σηµειώνεται συναφώς ότι, κατά τη νοµολογία του ΣτΕ, µε τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, «η λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθ- µών, αποτελούσα αντικείµενο εντόνου κρατικού ενδιαφέροντος, ανάγεται σε θέµα γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο συνθέτουν οι αναγραφόµενοι στη διάταξη αυτή στόχοι ( ). Εκδήλωση αυτού του ενδιαφέροντος αποτελεί η περιλαµβανόµενη στην ανωτέρω διάταξη ρήτρα ότι η ραδιοφωνία και τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έ- λεγχος αυτός υπερβαίνει, ως προς την έκταση και το περιεχόµενο, την έννοια της απλής κρατικής εποπτείας και επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων α- πό το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως σε σταθµούς, το περιεχόµενο εκποµπών των οποίων κρίνεται ότι παραβιάζει τους ανωτέρω σκοπούς (βλ. ΣτΕ 1230/2011, 4060/2010, 2241/205 κ.ά.)» (ΣτΕ 4043/2012). Υπό το φως των ανωτέρω, νοµικώς ακριβέστερη θα ήταν η ακόλουθη διατύπωση, «1. Ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ως προς το εκπεµπόµενο πρόγραµ- µα και την τήρηση των προγραµµατικών υποχρεώσεων, ασκείται από το Ε- θνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δηµοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση. 2. Στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος

6 6 της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υ- πηρεσίας, σύµφωνα µε την από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ε- πιτροπής, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.». 4. Επί του άρθρου 11 Κατά το προς ψήφιση άρθρο, «Το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί περισσότερες συµβουλευτικές επιτροπές προγράµµατος ανά γεωγραφική περιφέρεια που προεδρεύονται από µέλη του. Στις επιτροπές συµµετέχουν εθελοντικά ακροατές και τηλεθεατές που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ( ) Με απόφαση του Ε.Σ. εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας των επιτροπών αυτών». Εν προκειµένω, θα ήταν σκόπιµο να διασαφηνισθεί εάν η διαδικασία επιλογής των ακροατών-τηλεθεατών, οι οποίοι θα συµµετέχουν στις εν λόγω ε- πιτροπές, θα προσδιορισθεί στον Κανονισµό Λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. 5. Επί των άρθρων 16 παρ. 1 και 14 παρ. 2 Κατά την προτεινόµενη µεταβατική διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1, «Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, η συγκρότηση του Εποπτικού Συµβουλίου γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού, αρµόδιου για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση και απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους. Η θητεία του Συµβουλίου αυτού δε µπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Το Εποπτικό Συµβούλιο, στη συνέχεια και κατ εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει εντός µηνός τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος». Εξ άλλου, κατά το προς ψήφιση άρθρο 14 παρ. 2, «Με το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συµβούλιο ρυθµίζονται τα θέµατα προσωπικού, τα α- ναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα». Υπό το φως των ανωτέρω, θα έπρεπε, ενδεχοµένως, να διευκρινισθεί εάν τον ως άνω Κανονισµό Προσωπικού θα καταρτίσει ο µεταβατικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος και θα εγκρίνει το ΕΣ, υπό τη συγκρότηση του προτεινόµενου άρθρου 16 παρ. 1.

7 6. Επί του Παραρτήµατος Α α) Το προς ψήφιση Παράρτηµα αποτελεί «αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου» (άρθρο 2 παρ. 8 του Νσχ) και όχι τµήµα του άρθρου 16. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να έπεται του ακροτελεύτιου άρθρου 17 και όχι του άρθρου 16 του Νσχ. β) Το ανωτέρω παράρτηµα είναι το µοναδικό προς ψήφιση. Εποµένως, περιττεύει η προσθήκη του «Α». 7 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 Οι εισηγητές Δηµήτρης Βασιλείου Ανδρέας Κούνδουρος Προϊστάµενος του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Μελετών Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Β Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουµπίνας Επίκουρος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης Ο Προϊστάµενος της Α Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΚ, 19 Ιουλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 169 26 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4173 Nέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.) ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.) Αρ. 1 Ιδρυση ενιαίου φορέα 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.3.2015 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Του Γιώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου:

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ. 4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 44 29 Απριλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4324 Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις»

«Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεύχος 2, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεύχος 2, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεύχος 2, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα - Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής - Έκθεση επί του νομοσχεδίου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς», Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 7352. Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κύριο Ν. Βούτση. Κύριε Πρόεδρε

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 7352. Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κύριο Ν. Βούτση. Κύριε Πρόεδρε H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κύριο Ν. Βούτση Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 7352 Κοινοποίηση: α)ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων β)γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 236/2013. Η Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

Αριθµός 236/2013. Η Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει) Αριθµός 236/2013 Η Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει) Συνεδρίασε σε συµβούλιο, στις 20 Ιουνίου 2013, µε την εξής σύνθεση : Κ Μενουδάκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρη- µατικότητας,

Διαβάστε περισσότερα