Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)"

Transcript

1 Αριθμ. 99 / 21 / 2015 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». 1. Κυρώνεται η από υπ' αριθ. SN 4070/15 ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωζώνης (EUROSUMMIT), στην οποία καταγράφονται οι όροι και το πλαίσιο της συμφωνίας που έλαβε χώρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Ευρωζώνης σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας για τη σύναψη ενός νέου προγράμματος μεταξύ της χώρας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). α. Προς τούτο οι Ελληνικές Αρχές δεσμεύονται να νομοθετήσουν άμεσα ένα πρώτο σύνολο μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν: Για το χρονικό διάστημα έως 15 Ιουλίου - τον εξορθολογισμό του συστήματος Φ.Π.Α. και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με σκοπό την αύξηση των εσόδων, - εμπροσθοβαρή μέτρα για την καταρχάς βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνολικής αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος, - τη διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ, - την εισαγωγή ημιαυτόματων περικοπών δαπανών, σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, κατόπιν γνώμης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και της προηγούμενης έγκρισης από τους θεσμούς, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση εντός της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για το χρονικό διάστημα έως 22 Ιουλίου - την υιοθέτηση ενός πλήρως αναμορφωμένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως προς τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις για το σύστημα 1

2 πολιτικής δικαιοσύνης ώστε να επιταχυνθεί σημαντικά η δικαστική διαδικασία και η μείωση του σχετικού κόστους, - τη μεταφορά της Οδηγίας BRRD με υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. β. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει, ως ελάχιστη προϋπόθεση έναρξης των διαπραγματεύσεων, τη δέσμευση υιοθέτησης μεταρρυθμίσεων και μέτρων: i) στο συνταξιοδοτικό σύστημα με τον καθορισμό σχετικών πολιτικών, καθώς και την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαία συμφωνηθέντων εναλλακτικών μέτρων. ii) στην αγορά προϊόντων (άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων [π.χ. θαλάσσιες μεταφορές] κ.λπ.). iii) στην αγορά ενέργειας, με ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), στην περίπτωση μη ύπαρξης εναλλακτικών μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος. iv) στην αγορά εργασίας, με την πραγματοποίηση, μεταξύ άλλων, αυστηρής αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων. v) στον χρηματοοικονομικό τομέα, για την ενίσχυση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς επίσης και μέτρων για την ενίσχυση της διαχείρισης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τραπεζών. γ. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τις ελληνικές αρχές να προβούν στις ακόλουθες δράσεις: i) Ανάπτυξη ενισχυμένου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διαχείριση. Ειδικότερα, τα σημαντικής αξίας ελληνικά περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται σε ένα ανεξάρτητο ταμείο, που συνιστάται στην Ελλάδα, κατά τα οριζόμενα, διοικείται από τις ελληνικές αρχές, υπό την εποπτεία των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών και ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Το προϊόν της ανωτέρω ρευστοποίησης αποτελεί πηγή για την αποπληρωμή του νέου δανείου από τον Ε.Μ.Σ. και προβλέπεται να παράγει κατά τη διάρκεια ισχύος του νέου δανείου ένα σκοπούμενο σύνολο 50 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Από το εν λόγω ποσό, τα 25 δισεκατομμύρια Ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% του οποιουδήποτε υπολοίπου, θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% για επενδύσεις. ii) Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος, ενίσχυσης των δυνατοτήτων και την αποπολιτικοποίηση αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνεται η δέσμευση περαιτέρω μείωσης των δημοσίων δαπανών, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τους θεσμούς. iii) Πλήρης εξομάλυνση της συνεργασίας με τους Θεσμούς, ιδίως στο επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή του 2

3 προγράμματος και η παρακολούθηση αυτού. iv) Επανεξέταση των ψηφισθέντων ρυθμίσεων, με εξαίρεση το νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, στο βαθμό που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου 2015, εκτός εάν προσδιορισθούν σαφή ισοδύναμα αντισταθμιστικά μέτρα για τα κεκτημένα δικαιώματα που δημιουργήθηκαν στο μεσοδιάστημα. δ. Σχετικά με την επίτευξη τελικής συμφωνίας σε ένα νέο πρόγραμμα του Ε.Μ.Σ., το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε μία απόφαση επί του συνόλου του «πακέτου» (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών αναγκών, της βιωσιμότητας του χρέους και πιθανής χρηματοδοτικής «γέφυρας»), εκτιμάται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες αυτού κυμαίνονται μεταξύ 82 και 86 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Το ύψος του εν λόγω πακέτου δύναται να μειωθεί από τους θεσμούς, διαμέσου εναλλακτικών χρηματοδοτικών οδών ή υψηλότερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, αναμένεται να μειώσει την ανάγκη άντλησης από το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο. Οι επείγουσες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας, εκτιμώνται στο ποσό των 7 δισεκατομμυρίων Ευρώ έως τις 20 Ιουλίου και σε 5 δισεκατομμύρια Ευρώ επιπλέον μέχρι τα μέσα Αυγούστου. ε. Το συνολικό κονδύλιο ενός πιθανού νέου προγράμματος από τον Ε.Μ.Σ. για την κάλυψη πιθανών αναγκών ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός αποθεματικού ύψους 10 έως 25 δισεκατομμυρίων Ευρώ, εκ των οποίων τα 10 δισεκατομμύρια θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε ξεχωριστό λογαριασμό στον Ε.Μ.Σ.. στ. Σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. αναμένεται να εκτιμηθεί η ανάγκη λήψης πιθανών πρόσθετων μέτρων (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περίοδοι χάριτος και πληρωμής) με στόχο οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες να παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο. ζ. Επισημαίνεται ρητά ότι, ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε δύναται να πραγματοποιηθεί. η. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, κατά τα επόμενα 3-5 έτη, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις Ελληνικές Αρχές για την ενεργοποίηση ποσού έως 35 δισεκατομμυρίων Ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε., επενδύσεις και οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και ποσών που θα διατίθενται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ως ένα εξαιρετικό μέτρο για άμεση ώθηση στις επενδύσεις, προτείνεται η αύξηση της προχρηματοδότησης κατά 1 δισεκατομμύριο Ευρώ. 3

4 θ. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα παρέχει, επίσης, χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα. (άρθρο 1) 2.α. Τροποποιούνται τα άρθρα 21 και 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και το Παράρτημα III αυτού, σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή. Ειδικότερα περιορίζονται οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13 %), ενώ για αυτά που υπάρχει ειδική πρόβλεψη (πλέον μόνο φάρμακα και εμβόλια για τον άνθρωπο, βιβλία συγκεκριμένων δασμολογικών κλάσεων, και εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων) ο συντελεστής ορίζεται στο 6 % από 6,5%. Ενδεικτικά στα αγαθά και υπηρεσίες που μετατάσσονται από τον μειωμένο (13%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) περιλαμβάνονται τα άνθη, ο καφές, το τσάι, διάφορα έλαια και λίπη, η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, η εκμετάλλευση καφενείων, εστιατορίων κ.λπ., ενώ η διαμονή σε ξενοδοχεία κάμπινγκ κ.λπ. μετατάσσεται από το συντελεστή 6,5 % στο συντελεστή 13 %. Επίσης παύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. β. Καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες σήμερα για τα νησιά μειωμένοι (κατά 30%) συντελεστές ΦΠΑ. Ειδικότερα, καταργούνται από στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά. γ. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για τον κλάδο αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης). δ. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος (Φ.Ε.) για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από το 26% στο 29%. Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής της προκαταβολής Φ.Ε. των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων από το 80% στο 100%. Ειδικά για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής που εφαρμόζεται για τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ορίζεται σε 75% (από 55% που ισχύει). ε. Προστίθεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4174/2013) νέο άρθρο 55 Α σχετικά με το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής. στ. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων. Ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, 4

5 τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση. Επίσης αυξάνεται ο επιβαλλόμενος φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα από κυβικά εκατοστά και άνω, για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης στο 13% (από 10%) επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2015 και μετά. ζ. Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των ευρώ. Ειδικότερα: - για εισοδήματα από έως ευρώ ο συντελεστής επανέρχεται στο 2% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014, από 1,4% που ισχύει σήμερα), - για εισοδήματα από έως ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 4% (από 2,1% που ίσχυε από 2015), - για εισοδήματα από έως ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 6% (από 2,8% που ίσχυε από 2015), - για εισοδήματα από και άνω ο συντελεστής αυξάνεται στο 8% (από 2,8% που ίσχυε από 2015) και τέλος - για το συνολικό καθαρό εισόδημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ο συντελεστής επανέρχεται στο 5% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014). (άρθρο 2) 3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και κατά βάση τα εξής: α. Συνιστάται στη θέση του Συμβουλίου Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.) που λειτουργεί σήμερα, 17μελής Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.), που συγκροτείται από τα μέλη που υποδεικνύουν οι αναφερόμενοι, στην υπό ψήφιση διάταξη, φορείς με τους αναπληρωτές τους και καταργείται ο έλεγχος της Βουλής στη λειτουργία του νέου οργάνου (ο οποίος ασκείται σήμερα στο Συμβούλιο ΕΛ.Σ.Σ.). Επίσης, καθορίζονται σε σχέση με το ανωτέρω όργανο: - σε 10 τουλάχιστον κατ έτος οι συνεδριάσεις αυτού, - η διαδικασία ορισμού του Προέδρου του με 2ετή θητεία, - ο σκοπός λειτουργίας του καθώς και τα θέματα για τα οποία γνωμοδοτεί προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την προετοιμασία από αυτήν του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος (ΕΛ.Σ.Π.) και του ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας κ.λπ.. 5

6 β. Προβλέπεται η συμμετοχή του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως μέλους χωρίς ψήφο και στις εργασίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής, εκτός από τις συνεδριάσεις αυτής, που ισχύει σήμερα. γ. Απαλείφεται σε σχέση με το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας, η υποβολή του στην Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και η ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. δ. Προστίθενται στις αρμοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η παροχή γνώμης της, πριν από την κατάθεση στη Βουλή, κάθε διάταξης που αφορά την ίδια ή τις επίσημες στατιστικές της χώρας. ε. Τροποποιείται η διαδικασία επιλογής του Πρόεδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως προς τα εξής: - δημοσιεύεται διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος (αντί δημόσια προκήρυξη που ισχύει σήμερα) από τον Υπουργό Οικονομικών, τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχομένου Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι προβλεπόμενες αποδοχές του κ.λπ., - εφόσον η διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του απερχομένου, η θητεία αυτού παρατείνεται αυτοδικαίως, έως τον διορισμό νέου Προέδρου, - με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος, συγκροτείται για την επιλογή του 3μελής επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων (επιτροπή εμπειρογνωμόνων), - καθορίζεται η περαιτέρω διαδικασία επιλογής, με την κατάρτιση από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, πίνακα με τους 10 επικρατέστερους υποψηφίους, που καλούνται ατομικά σε συνέντευξη, και με αιτιολογημένη εισήγησή της προτείνει τον επικρατέστερο στον Υπουργό Οικονομικών, - σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δεν συμφωνεί, μπορεί να προτείνει τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος, μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στην επιτροπή πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα αποκλειστικά κριτήρια επιλογής. στ. Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η δυνατότητα να ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό αυτής. ζ. Ορίζεται ότι η κάλυψη των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού, με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δημόσιου τομέα ή ΔΕΚΟ μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η. Απαλείφεται η ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τους φορείς με αρμοδιότητες επί των δημοσίων οικονομικών καθώς και ο προβλεπόμενος στο νόμο 4270/2014 σκοπός άσκησης των αρμοδιοτήτων της, για τη συστηματική κατάρτιση επίσημων στατιστικών, περιλαμβανομένων των δημοσιονομικών τομέων. 6

7 θ. Εξαιρείται η ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τους φορείς που παρέχουν στοιχεία προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, από το οποίο δεν παρέχονται εφεξής ούτε αντίστοιχα στοιχεία προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ι. Ορίζονται προθεσμίες σε σχέση με τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου από την δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Επιπλέον, ορίζεται ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ημιαυτόματα μέτρα περικοπής δαπανών, σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων. (άρθρο 3) 4.α. Προβλέπεται ότι, από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη λήψη: - πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το 62 ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή ημέρες ασφάλισης και το 67 ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή ημέρες ασφάλισης, - μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των προαναφερόμενων φορέων είναι το 62 ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή ημέρες ασφάλισης. Τα προβλεπόμενα μέχρι μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος Στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από με όριο ηλικίας το 58 ο έτος, εφόσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, σε κάθε άλλη περίπτωση δε, με όριο ηλικίας το 55 ο έτος. β. Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. γ. Αναφέρονται οι κατηγορίες ασφαλισμένων για τους οποίους ισχύουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. δ. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν ασκηθούν οποτεδήποτε. ε. Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις , χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67 ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης. (άρθρο 4) 7

8 5.α. Από : - εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, - πόροι όλων των εντασσομένων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του ν.4052/2012 (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, εισφορές υπέρ των ταμείων τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, πρόσοδοι περιουσίας κ.λπ.). β. Από : - αυξάνονται, από 4% σε 6%, οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις, - θεσπίζεται ποσοστό 6% εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις. (άρθρο 5) 6.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο ΕΤΕΑ, τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. β. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 6) Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με στοιχεία των επισπευδόντων Φορέων: I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 1. Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 3.175,1 εκατ. ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής: εκατ. ευρώ από τις τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ (η οποία περιορίζεται για το 2015 στο ποσό των 795 εκατ. ευρώ). (άρθρο 2 παρ. 1) - 75,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων για τους κλάδους πυρός και αυτοκινήτων. (άρθρο 2 παρ. 3) εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων. (άρθρο 2 παρ. 4) - 48,5 εκατ. ευρώ από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων, καθώς και την αύξηση του συντελεστή του εν λόγω φόρου για τα αυτοκίνητα από κυβικά εκατοστά και άνω, για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και τις δεξαμενές κολύμβησης. (άρθρο 2 παρ. 8) εκατ. ευρώ από την αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των ευρώ (η οποία περιορίζεται για το 2015 στο ποσό των 221 εκατ. ευρώ). (άρθρο 2 παρ. 9) 2. Αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της αυξημένης προκαταβολής των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 600 εκατ. ευρώ. (άρθρο 2 παρ. 5) 8

9 ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 1. Εξοικονόμηση δαπάνης, από τη μεταβολή του τρόπου συνταξιοδότησης ασφαλισμένων. Tο ύψος της εξοικονόμησης αυτής εκτιμάται σύμφωνα με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή σε 25,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2015, σε 117,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, σε 239,2 εκατ. ευρώ για το έτος 2017, σε 344,7 εκατ. ευρώ για το έτος 2018 και σε 455,3 εκατ. ευρώ για το έτος (άρθρο 4 παρ.1) 2. Ενδεχόμενη ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από την καταβολή μειωμένου ποσού σύνταξης σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα προσαρμογής στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. (άρθρο 4 παρ.2) ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) Εξοικονόμηση δαπάνης, από τη χορήγηση αρχικά του οργανικού ποσού σύνταξης στους συνταξιοδοτούμενους μετά την και εν συνεχεία μετά το 67 ο έτος του πλήρους ποσού της κατώτατης εγγυημένης. Το ύψος της εξοικονόμησης εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται στο ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ για το 2015, των 25,7 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, των 42,87 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και των 60 εκατ. ευρώ για το έτος (άρθρο 4 παρ.5) ΙV. Επί του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) Ετήσια αύξηση των εσόδων του ποσού Ευρώ περίπου, από την αύξηση του ποσοστού της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις καθώς και τη θέσπιση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που θα παρακρατείται εφεξής από τις επικουρικές συντάξεις. (άρθρο 5 παρ.4) 9

10 V. Επί του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ (ν.π.δ.δ. μη επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ποσού Ευρώ περίπου, από την αναπροσαρμογή των χορηγούμενων επικουρικών συντάξεων λόγω της ένταξης ταμείων και τομέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ. (άρθρο 5 παρ.1) Αθήνα, Ιουλίου 2015 Η Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Μηλιάκου Συμφωνία με ΕΜΣ ΚΤ 10

11 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η Γενική Διευθύντρια ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΔΑΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Σταυρούλα Μηλιάκου ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ κ.α.α. Δ/ΝΤΗΣ Π.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ.ΚΩΝΣΤΑ Π.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΤΟΣ 11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 16 Ιουλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4334 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύ ναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου.

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου. Πίνακας 1 Ελλάδα: Προαπαιτούμενες δράσεις Πολιτική Μέτρα προς λήψη σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μνημόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΑΣ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από την ψήφιση του Μνημονίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα