Tax Flash Νόμος 4336/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tax Flash Νόμος 4336/2015"

Transcript

1 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.) και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», ο οποίος περιέχει σημαντικές φορολογικές διατάξεις καθώς και δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για λήψη επιπλέον φορολογικών μέτρων για την υλοποίηση της Συμφωνίας, οι σημαντικότερες εκ των οποίων συνοψίζονται παρακάτω. Μέρος Ι Ψηφισθέντα φορολογικά μέτρα Α. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Αύξηση προκαταβολής από το έτος 2014 Διασαφηνίζεται ότι η αύξηση στο 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος ισχύει για τα κέρδη που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014 από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) αλλά και από προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών. Ορίζεται ότι η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από 1 η Ιανουαρίου 2016 και μετά αυξάνεται στο 100%. Για το φορολογικό έτος 2015, ο συντελεστής της προκαταβολής φόρου ορίζεται στο 75%. Κατάργηση της υποχρέωσης προκαταβολής φόρου 26% για την έκπτωση ορισμένων δαπανών Μείωση δόσεων καταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2014 Κατάργηση εκπτώσεων από το φορολογικό έτος 2015 και μετά Καταργείται η υποχρέωση πληρωμής παρακρατούμενου φόρου 26% ως κριτήριο για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη μη συνεργάσιμα και σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Οι εν λόγω δαπάνες θα εκπίπτουν εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει ότι αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή, δηλαδή η διάταξη επανέρχεται στην προϊσχύουσα μορφή της, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση που επήλθε με το Ν. 4321/2015. Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και υποβάλλονται από 14 Αυγούστου 2015 έως 20 Αυγούστου 2015, η καταβολή του φόρου εισοδήματος θα πραγματοποιηθεί σε 5 ισόποσες δόσεις αντί 8 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά καταργείται η έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. 1

2 Β. ΦΠΑ ΦΠΑ στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Τροποποιείται η διάταξη σχετικά με την απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το ΦΠΑ από 20 Ιουλίου 2015 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από ιδιωτικούς οργανισμούς μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις (π.χ. μη συστηματική επιδίωξη κέρδους, διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών αμισθί κλπ.), με εξαίρεση την προσχολική εκπαίδευση. Συνεπώς, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, από φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάγονται πλέον στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της απαλλαγής. Σταδιακή κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Τροποποίηση του χρόνου δήλωσης του διακανονισμού των εκπτώσεων Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ξεκινά από 1 η Οκτωβρίου 2015 για ορισμένα νησιά με σκοπό από 1 η Ιανουαρίου 2017 να μην ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα ελληνικά νησιά. Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μια διαχειριστική περίοδο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 4 ου μήνα (αντί του 7 ου μήνα που ίσχυε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Γ. ΕΝΦΙΑ Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2015 Διευκρινίζεται ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ του έτους 2015 θα εκδοθούν έως την 26 η Οκτωβρίου Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως την 30 η Οκτωβρίου 2015 ενώ η τελευταία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου Διατήρηση έκπτωσης κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του φόρου χωρητικότητας πλοίων (tnnage tax) Η έκπτωση 20% στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει και για το έτος Δ. Φορολογία πλοίων Επέκταση της εφαρμογής του φόρου χωρητικότητας που επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων με ελληνική σημαία (επαγγελματικά πλοία, πλοία αναψυχής, επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κλπ.) και σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με εξάντληση κάθε υποχρέωσης των πλοιοκτητών από το φόρο εισοδήματος επί των εισοδημάτων από τη σχετική δραστηριότητα. Η διάταξη αυτή εξισώνει τον χειρισμό για την κατηγορία αυτή πλοίων ύστερα από σχετική έγκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευνοϊκά διακριτική μεταχείριση των πλοίων με ελληνική σημαία. Η παραπάνω διάταξη ισχύει για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά. 2

3 Αύξηση συντελεστών φόρου χωρητικότητας και ειδικής εισφοράς Ν. 29/1975 Παράταση της ετήσιας εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος των εταιρειών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και αύξηση των σχετικών συντελεστών για την περίοδο Οι συντελεστές του φόρου χωρητικότητας και της ειδικής εισφοράς των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία τα οποία είναι συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το ΝΑΤ προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως για την περίοδο Παρατείνεται για ακόμη 4 έτη η εισφορά του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 των εταιρειών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε Ευρώ συναλλάγματος. Οι σχετικοί συντελεστές για την περίοδο αναπροσαρμόζονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως: Ποσό ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (ποσά σε USD) Συντελεστής περιόδου Συντελεστής περιόδου Έως % 5% % 4% Υπερβάλλον 5% 3% Επανεξέταση φορολογικών απαλλαγών ναυτιλίας Ωστόσο, ασάφεια συνεχίζει να υπάρχει για το πού στοχεύει η περαιτέρω εξέταση/κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών της ναυτιλίας που αναφέρεται στα μέτρα προς περαιτέρω υλοποίηση βάσει του Μνημονίου (βλέπε και κατωτέρω -- Μέρος ΙΙ). Μέρος ΙΙ Μελλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσες στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας Χρηματοδότησης «Μνημόνιο για τριετές πρόγραμμα του Ε.Μ.Σ.» Εκτός από τα παραπάνω μέτρα που εισήγαγε ο Ν. 4336/2015, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει άμεσα και έως τις αρχές του 2016 στη θέσπιση σημαντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων (ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, κλπ.) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και της είσπραξης των φόρων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, οι σημαντικότερες εκ των οποίων συνοψίζονται παρακάτω. Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι πολλά από τα αναφερόμενα ζητήματα αναφέρονται πολύ επιγραμματικά χωρίς να προκύπτουν με σαφήνεια οι σχετικές προθέσεις. Α. Μεταρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος Ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ΚΦΕ. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αναιρεί τον χαρακτηρισμό της ως «έκτακτη εισφορά» και να την καθιστά μόνιμη εισφορά επί των εισοδημάτων των φορολογουμένων, στην ουσία με την αύξηση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος. Επανεξέταση του πλαισίου της φορολογίας κεφαλαίου, με επεξεργασία του φορολογικού πλαισίου για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτούς. 3

4 Αύξηση των συντελεστών στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω εισοδήματα ποσού έως θα φορολογούνται με συντελεστή 15% (από 11% που ισχύει σήμερα), ενώ τα αντίστοιχα εισοδήματα που ξεπερνούν το ποσό των θα φορολογούνται με συντελεστή 35% (από 33% που ισχύει σήμερα). Επανεξέταση της παρακράτησης φόρου που επιβάλλεται κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του ΚΦΕ για τις συγχωνεύσεις/εξαγορές και των λογαριασμών αποθεματικών των επιχειρήσεων. Εδώ δεν είναι σαφές ποιός είναι ο στόχος αν και σε μεγάλο βαθμό μπορεί κανείς να αναμένει ενοποίηση των διατάξεων που σήμερα περιλαμβάνουν διαφορετικά μεταξύ τους πλαίσια (π.χ. Ν. 2166/1993, Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 4172/2013). Έκδοση του συνόλου των Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων για την εφαρμογή του ΚΦΕ και ΚΦΔ έως το Μάρτιο του Β. Μεταρρυθμίσεις στο φόρο ακίνητης περιουσίας Εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις τιμές της αγοράς από 1 η Ιανουαρίου 2017 (με πιθανή αναπροσαρμογή των συντελεστών ΕΝΦΙΑ ώστε να ουδετεροποιηθεί η οποιαδήποτε δημοσιονομική επίπτωση). Γ. Μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Η δέσμευση της Κυβέρνησης για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική και ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί τη σημαντικότερη δέσμευσή της έναντι των δανειστών της και ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια καθώς ανάλογες μεταρρυθμίσεις έχουν προαναγγελθεί και στο παρελθόν χωρίς, ωστόσο, σημαντικά αποτελέσματα. Το σχέδιο που αναμένεται να καταρτιστεί εντός του έτους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: Τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό του ορισμού της «φορολογικής απάτης» και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Τη θέσπιση νέων ποινικών νομικών διατάξεων για τη φοροδιαφυγή και την απάτη. Τον εντοπισμό των μη δηλούμενων καταθέσεων μέσω ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε ημεδαπές και αλλοδαπές τράπεζες. Τη θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης αδήλωτων εισοδημάτων με την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων χωρίς όμως καμία αμνήστευση. 4

5 Πιθανώς εδώ να ακολουθηθούν μοντέλα εθελοντικής συμμόρφωσης άλλων χωρών, όπως π.χ. η Ιταλία. Την καθιέρωση Περιουσιολογίου. Την αποστολή αιτήματος προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών των μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου αναφορικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης με εμβάθυνση της ανεξαρτησίας της ΓΓΔΕ (που ήδη με τον παρόντα Νόμο αποκτά αρμοδιότητα στο ΣΔΟΕ). Μια σειρά από μέτρα στον τομέα της είσπραξης οφειλών, οι πρώτες δέσμες των οποίων ήδη περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο. Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην PwC: Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι τηλ PricewaterhuseCpers Business Slutins AE. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία PwC αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε 5 το

RSM Greece. Tax Alert. Αύγουστος 2015

RSM Greece. Tax Alert. Αύγουστος 2015 RSM Greece Tax Alert Αύγουστος 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης σύμφωνα με το Ν.4334/2015 2. Για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Αριθμ. 99 / 21 / 2015 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Προς - Ομοσπονδίες-Μέλη ΕΣΕΕ - Εμπορικούς Συλλόγους Ομοσπονδιών ΕΣΕΕ Έδρες τους Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρωτ.: Γ.Α. 4536 ΘΕΜΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Αγαπητές/οί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Μεταξύ άλλων, ο νόμος προβλέπει διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.

Tax Flash. Μεταξύ άλλων, ο νόμος προβλέπει διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος. Tax Flash «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου.

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου. Πίνακας 1 Ελλάδα: Προαπαιτούμενες δράσεις Πολιτική Μέτρα προς λήψη σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Με τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στον περιορισμό των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα