ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από , άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΤELEFAX : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ : Ε. Βρέκου (Κύρια Ασφάλιση) Ε. Ράπτη(Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολούμενων) Μ. Βογιατζόγλου (Επικουρική Ασφάλιση) E. Σπύρου (Πρόνοια) Κ. Παπανικολάου (Ασθένεια) Αθήνα, 10/10/2011 Αριθ. Πρωτ.Φ80000/16606/470 ΠΡΟΣ : 1. Προεδρία της Δημοκρατίας Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων Υπόψη: κ. Μπαλαγιάννη 2.Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να ενημερωθούν οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών τους και των εποπτευόμενων φορέων τους.) 3.Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. ΚΟΙΝ. 1.Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» /Ελ. Βενιζέλου ΧΙΟΣ 2.Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Αγιος Δημήτριος» Ελ. Ζωγράφου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από , άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς να ενημερώσουν τους εκκαθαριστές τους, για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3865/2010 (152 Α ) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» ρυθμίστηκε το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από Ι. Κύρια ασφάλιση Α. Τακτικοί Διοικητικοί υπάλληλοι 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών

2 προσώπων δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. Η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφορά τους προσλαμβανόμενους για πρώτη φορά στο Δημόσιο από και μετά οι οποίοι δεν έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο πριν την Ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού του υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ διορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη της υπηρεσίας θα λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Συνεπώς, εάν υπάλληλος έχει ΦΕΚ διορισμού μέχρι και η ανάληψη υπηρεσίας λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, δεν θα υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο υπάλληλος αυτός υπάγεται καταρχήν στην ασφάλιση του δημοσίου και μόνο εάν το επιλέξει, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 θα υπαχθεί στη ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 3. Για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους υπάχθηκαν στην ασφάλιση μέχρι ή επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/92, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από και εφεξής. Για την ασφάλιση των απασχολούμενων σε εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, καταβάλλεται επιπλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά, όπως επίσης και η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προκειμένου για τους μέχρι ασφαλισμένους επί του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ενώ για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από και εφεξής επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν.2084/92 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Β.Τακτικοί υπάλληλοι που διορίζονται στο Δημόσιο μετά την με την ιδιότητα του ιατρού και του μηχανικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 (170 Α ) «Ειδικές ρυθμίσεις Ε.Τ.Α.Α.», με την οποία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ.1α του άρθρου 2 του ν.3865/2010, που έχει εφαρμογή αναδρομικά από , ορίζεται ότι από την υποχρεωτική υπαγωγή των προαναφερόμενων

3 κατηγοριών υπαλλήλων - λειτουργών στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) καθόσον για αυτά έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων Τομέων του φορέα. Ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/92. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά και στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα απ αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α., ενώ για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τις περιπτώσεις των προσώπων που διορίσθηκαν με ΦΕΚ του 2010, ανέλαβαν όμως υπηρεσία το 2011, εξακολουθούν να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές. Σας επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τα πρόσωπα που διορίζονται στο Δημόσιο ως δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι από 1/1/2011, τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά πλέον μόνο στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ και όχι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου παύει το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992 για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους. Προκειμένου οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών να ενημερώνονται, για τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου-εργοδότη καθώς και για τα πακέτα κάλυψης που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ για τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου-εργοδότη των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ να απευθύνονται στους αρμόδιους Τομείς του. ΙΙ. Επικουρική ασφάλιση Α.Τακτικοί Διοικητικοί υπάλληλοι Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1β του άρθρου 2 του ν.3865/2010, τα αναφερόμενα στην παρ. 1α πρόσωπα, ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από και μετά στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης. Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την (χωρίς καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο) και υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για επικουρική ασφάλιση, υπάγονται στους αντίστοιχους φορείς τομείς που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την Επισημαίνεται ότι, με την διάταξη αυτή προσδιορίζεται ο φορέας επικουρικής ασφάλισης των μετά την προσλαμβανομένων στο Δημόσιο, ο οποίος συμπίπτει με τον φορέα που ασφαλίζονται οι μετά την

4 ασφαλισμένοι, ενώ ο διαχωρισμός των ασφαλισμένων σε παλαιούς και νέους, όπως εννοιολογείται παρακάτω, τόσο για την υποχρεωτικότητα της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του κάθε φορέα τομέα σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές διατάξεις, όσο και για τα ποσοστά των ασφαλιστικών τους κρατήσεων, εξακολουθεί να ισχύει. Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από τον χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι Νέος ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από τον χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από και μετά. Β.Τακτικοί υπάλληλοι που διορίζονται στο Δημόσιο μετά την , με την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού. Τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται στο Δημόσιο μετά την με την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού και ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στο ΙΒ για το Ε.Τ.Α.Α., για επικουρική ασφάλιση καταλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 (170Α ) από τις καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι οποίες προβλέπουν τόσο την υπαγωγή στην ασφάλιση όσο και τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε παλαιούς και νέους Ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/92, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες, υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικού φορέα λόγω ιδιότητας και απασχόλησης δίνεται η δυνατότητα επιλογής εντός προθεσμίας έξι μηνών από την απόκτηση της ιδιότητας ή της απασχόλησης, με δήλωση του ίδιου του ασφαλισμένου που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες. Αν όμως δεν υποβληθεί δήλωση η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στον φορέα απασχόλησης, με εξαίρεση την ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ η οποία είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους ιατρούς νέους ασφαλισμένους μετά τη και επειδή στο ΤΣΑΥ δεν λειτουργεί κλάδος Επικουρικής ασφάλισης (ελλείπον κλάδος) οι ιατροί, οι οποίοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά την στο Δημόσιο έχουν υποχρέωση, κατά τα ανωτέρω, να υπαχθούν για επικουρική ασφάλιση στην ασφάλιση εκείνου του φορέα στον οποίο έχουν υποχρέωση υπαγωγής λόγω απασχόλησης. Στους επισυναπτόμενους πίνακες (1) και (2) αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά των ασφαλιστικών κρατήσεων παλαιών και νέων ασφαλισμένων, για τα Ταμεία του Δημοσίου, καθώς και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ αντίστοιχα.

5 ΙΙΙ. Πρόνοια Α. Τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι Όσον αφορά την ασφάλιση για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, των διοριζόμενων για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την , (χωρίς καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο) τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, θα υπαχθούν στην ασφάλιση των αντίστοιχων φορέων - τομέων πρόνοιας που έχουν υπαχθεί οι συνάδελφοί τους, που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την Β. Τακτικοί υπάλληλοι που διορίζονται μετά την με την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 39 του ν. 2084/1992 ορίστηκε ότι υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας και ότι η ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωτική. Από τον συνδυασμό των ανωτέρων διατάξεων του ν. 2084/1992, του 3865/2010 και του ν. 3996/2011 προκύπτει ότι: α) Ιατροί και μηχανικοί που διορίζονται με την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου θα ασφαλίζονται σε ένα φορέα πρόνοιας ο οποίος θα είναι αυτός που ασφαλίζονται οι διορισμένοι μετά την συνάδελφοί τους διοικητικοί υπάλληλοι. β)ιατροί και μηχανικοί που διορίζονται με την ιδιότητα τους θα ασφαλίζονται σε ένα φορέα πρόνοιας ο οποίος θα είναι αυτός που ασφαλίζονται οι διορισμένοι μετά την συνάδελφοί τους με την αντίστοιχη ιδιότητα ήτοι ο Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών και ο Τομέας Πρόνοιας Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ αντιστοίχως Στον επισυναπτόμενο πίνακα (3) αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά ασφαλιστικών κρατήσεων, για παλαιούς και για νέους ασφαλισμένους για τους Τομείς Πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων, Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ και για τους Τομείς ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ. ΙV. Ασθένεια Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των διοριζόμενων για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την , τα πρόσωπα αυτά θα υπαχθούν στον φορέα ασθένειας που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους, οι οποίοι έχουν διορισθεί στο Δημόσιο κ.λ.π. από και μετά. Ειδικότερα, οι διοικητικοί υπάλληλοι που διορίζονται ως μόνιμοι στο Δημόσιο μετά την συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ΟΠΑΔ για παροχές ασθένειας και να καταβάλλουν την εισφορά, που προβλέπεται από το άρθρο 35 του ν.2084/1992(165 Α) για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ενώ διοικητικοί υπάλληλοι που διορίζονται στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για υγειονομική περίθαλψη, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλουν την εισφορά που προβλέπεται από το ίδιο άρθρο για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6 Οι Υγειονομικοί (ιατροί και φαρμακοποιοί) που διορίζονται ως μόνιμοι στο Δημόσιο για πρώτη φορά από υπάγονται για παροχές ασθένειας στο Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ και καταβάλλουν εισφορά ως εξής: α) Οι ασφαλισμένοι μέχρι (παλαιοί ασφαλισμένοι) υγειονομικοί του ΤΣΑΥ εισφορά σε ποσοστό 5% ή 2,15% όταν δεν επιτρέπεται από το νόμο να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του γιατρού και εργοδοτική εισφορά 4,30% επί των πάσης φύσεως αποδοχών οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, σήμερα είναι 693,35 και ανώτερες μέχρι το ανώτερο ποσό αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (είναι 2.373,5 για το έτος 2011). β)οι ασφαλισμένοι από (νέοι ασφαλισμένοι) υγειονομικοί του ΤΣΑΥ καταβάλλουν εισφορά ασφαλισμένου 2,55% και εργοδότη 5,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών. γ) Οι ειδικευόμενοι ιατροί ή οι εργαζόμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου (νέοι ασφαλισμένοι) υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΥ για παροχές ασθένειας σε είδος και για παροχές σε χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλουν για το ΤΣΑΥ εισφορά ασφαλισμένου 2,15% και εργοδότη 4,30% και στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ εισφορά ασφαλισμένου 0.40% και εργοδότη 0,80%επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Mε βάση τα προαναφερόμενα, ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα: 1 ο Παράδειγμα Τακτικός υπάλληλος ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο μετά την ως διοικητικός, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για επικουρική ασφάλιση θα υπαχθεί στο ΤΕΑΔΥ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας ΝΠΔΔ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και για ασθένεια στον ΟΠΑΔ. 2 ο Παράδειγμα Ιατρός (νέος ασφαλισμένος από ), ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο με την ιδιότητα του ιατρού μετά την , για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για επικουρική ασφάλιση επειδή στο ΤΣΑΥ δεν λειτουργεί κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ελλείπον κλάδος) θα υπαχθεί στο ΤΕΑΔΥ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και για ασθένεια στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ. 3 ο Παράδειγμα Ιατρός (νέος ασφαλισμένος από ), ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά με την ιδιότητα του ιατρού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την , για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για επικουρική ασφάλιση επειδή στο

7 ΤΣΑΥ δεν λειτουργεί κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ελλείπον κλάδος) θα υπαχθεί στον Τομέα «ΤΕΑΠΟΚΑ» του ΤΕΑΔΥ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και για ασθένεια στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ. 4 ο Παράδειγμα Μηχανικός (νέος ασφαλισμένος μετά τη ), εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, ο οποίος διορίζεται στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά την , για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για επικουρική ασφάλιση θα υπαχθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και για ασθένεια στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ. 5 ο Παράδειγμα Μηχανικός (παλαιός ασφαλισμένος μέχρι ), που υπάγεται ήδη στην κύρια ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στην Ειδική Προσαύξηση, ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά στο Δημόσιο, μετά την ως διοικητικός υπάλληλος, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί υποχρεωτικά και στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, για επικουρική ασφάλιση θα υπαχθεί μόνο στο ΤΕΑΔΥ, καθόσον, αφού υπάγεται στον φορέα αυτό υποχρεωτικά, εξαιρείται από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την καταστατική του διάταξη (άρθρο 59 του ν. 3996/2011) ενώ για πρόνοια θα υπαχθεί μόνο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και αφού υπάγεται στον φορέα αυτό υποχρεωτικά, εξαιρείται από την ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την καταστατική του διάταξη (άρθρο 20 του ν. 3518/2006) και τέλος για ασθένεια θα υπαχθεί στον ΟΠΑΔ. Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και για τυχόν ειδικότερα ερωτήματα ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και οδηγιών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1.Γραφ. Υπουργού 2.Γραφ. Γεν. Γραμματέως 3.Γραφ.Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 4.Δ/ση ΚΑΜ 5.Δ/νση Κύριας Ασφ. Αυτ/νων 6.Δ/νση Ασφ. Ασθ. και Μητρότητας 4.Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης Τμήματα Β & Γ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΔΑ: 45Ο4Λ-ΞΔΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Παλαιοί Ασφαλισμένοι α.3% επί των τακτικών αποδοχών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών περιλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης και οδοιπορικών, με εξαίρεση τις καταβαλλόμενες για εκτός έδρας μετακινήσεις και όσων εξαιρούνται με ρητή ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3% επί των τακτικών αποδοχών των ασφαλισμένων Νέοι Ασφαλισμένοι Α.Τομέας-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Παλαιοί Ασφαλισμένοι 3% επί των πάσης αποδοχών έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων 3 % επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, εξαιρουμένων του κίνητρου απόδοσης και των κατ αποκοπή εξόδων 3% επί των πάσης αποδοχών των ασφαλισμένων έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας, του κίνητρου απόδοσης και όσων εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου. 2% επί των υπό όλων των Ο.Τ.Α. (Δήμοι και Κοινότητες) πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων της προηγούμενης χρήσης. Ειδικότερα

9 Νέοι Ασφαλισμένοι μετακίνησης 3 % επί του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων ΑΔΑ: 45Ο4Λ-ΞΔΣ για τους Δήμους το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 3% σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 33 του ν.δ.4541/ % επί του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών των ασφαλισμένων έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων Β.Τομέας -Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α Παλαιοί Ασφαλισμένοι Νέοι Ασφαλισμένοι 5 % επί του Β.Μ. και του χρονοεπιδόματος Υπάλληλοι ΟΓΑ & Υπουργείου Εργασίας: 5 % επί του Β.Μ. και χρονοεπιδόματος Γιατροί: 6 % επί Β.Μ. & χρονοεπιδόματος 50 Γιατροί ΕΣΥ: 6 % επί του 1ου Μ.Κ. & 60% χρονοεπιδόματος. 3% επί των πάσης αποδοχών έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων 2 % επί των τακτικών αποδοχών Υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Γ.Γ.Κ.Α και ΟΓΑ.: (άρθρο 51 ν.2224/94 και άρθρο 67 του ν.2676/99) Γιατροί: 2% επί των τακτικών αποδοχών των ασφαλισμένων 3% επί των πάσης αποδοχών των ασφαλισμένων έκτακτων παροχών λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων εξαιρούνται

10 ΑΔΑ: 45Ο4Λ-ΞΔΣ με ρητή διάταξη νόμου. Εδική Εργοδοτική Εισφορά: Ποσοστό 0.4% επί των κατ έτος πραγματοποιού μενων εσόδων του κάθε ασφαλιστ. οργανισμού ή ετήσιο ποσό ίσο με εκείνο που αναλογεί σε κάθε διοικητικό υπάλληλο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από τη συνολική ετήσια εισφορά (παρ.1 άρθρο 55 ν.3518/06) 2.Ταμείο: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Α. Τομέας -Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. Παλαιοί Ασφαλισμένοι Νέοι Ασφαλισμένοι 6% επί του Β.Μ. και επί των χορηγουμένων επιδομάτων (Δ.Χ., Δ.Π. Ε.Α.) 3 % επί των πάσης αποδοχών έκτακτων λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων 3 % επί των πάσης αποδοχών των ασφαλισμένων έκτακτων λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων -

11 Β.Τομέας - Τ.Ε.Α.Ε.Χ. Παλαιοί Ασφαλισμένοι 6% επί του Β.Μ. - Νέοι Ασφαλισμένοι Γ. Τομέας -Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Παλαιοί Ασφαλισμένοι Νέοι Ασφαλισμένοι 3% επί των πάσης αποδοχών έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων 4% επί του Β.Μ. και του χρονοεπιδόματος % επί των πάσης αποδοχών έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων 3% επί των πάσης αποδοχών των ασφαλισμένων έκτακτων παροχών λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων διάταξη νόμου -

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ταμείο : Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Παλαιοί Ασφαλισμένοι Μισθωτοί ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 3% επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών και μέχρι του 3πλάσιου ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3% επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών των ασφαλισμένων και μέχρι του 3πλάσιου ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας. Παλαιοί Ασφαλισμένοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Νέοι Ασφαλισμένοι Μισθωτοί α)6% επί του ποσού της1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας. β) Πρόσθετη εισφορά 0,6% επί του ποσού της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 ) (άρθρο 44 παρ.14, ν.3986/2011) 3% επί του συνόλου των αποδοχών και μέχρι του 8πλάσιου ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας του ν.2084/92 3% επί του συνόλου των αποδοχών των μισθωτών και μέχρι του 8πλάσιου ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας του ν.2084/92 Νέοι Ασφαλισμένοι Ελευθεροι Επαγγελματίες 6% επί του ποσού

13 των Ασφαλιστικών Κατηγοριών του ν.2084/92 και του π.δ.124/1993 όπως κάθε φορά διαμορφώνεται ΑΔΑ: 45Ο4Λ-ΞΔΣ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΠΔΥ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΠΔΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΕΟΣ * 4% επί του Βασικού Μισθού * ειδική εισφορά 1% επί των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (ν. 3986/11) * 4% επί βασικού μισθού * ειδική εισφορά 1% επί των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (ν. 3986/11) * 4% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών πλην του κινήτρου απόδοσης * ειδική εισφορά 1% επί των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (ν. 3986/11) * 4% επί συνόλου αποδοχών * ειδική εισφορά 1% επί των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (ν. 3986/11) ΤΣΑΥ * 2,93 μηνιαίως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες. * 0,4 % επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α 54), 126/1993 (Α 54) και 125/1993 (Α 54), όπως ισχύει. (ν. 3986/11 και ν.3996/11) Από % επί όλων των αποδοχών πλήν εκτάκτων παροχών (έμμισθοι ασφαλισμένοι) Ελεύθεροι επαγγελματίες 4 % επί των ασφαλιστικών κατηγοριών επιλογής

15 ΤΣΜΕΔΕ Παλαιοι Ασφαλισμενοι: 4 % επί του ασφαλιστέου μισθού του κλάδου κύριας σύνταξης (μισθωτοί) 4 % στην ασφαλιστική κλάση που ασφαλίζεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης (για ελεύθερους επαγγελματίες) * 0,4 % επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α 54), 126/1993 (Α 54) και 125/1993 (Α 54), όπως ισχύει. (ν. 3986/11 και ν.3996/11) Από ΑΔΑ: 45Ο4Λ-ΞΔΣ 4% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Αρ. Πρωτ. 1273 Αθήνα, 13/12/2012 Προς: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Για όλα τα Τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα