ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]"

Transcript

1 ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Λήψη προληπτικών μέτρων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής. Έχουν χαρακτήρα μη γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία όμως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 696 και 697 ΚΠολΔ, αφού η απόφαση που τα διέταξε είναι απρόσβλητη με ένδικα μέσα. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΠτΚ), κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, μπορεί να ζητήσει το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής με αίτησή του από το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 100 του ΠτΚ, εφόσον πιθανολογεί το βάσιμο της αίτησης και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το άνοιγμά της, ορίζοντας μεσολαβητή, ο οποίος κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 101 του ΠτΚ, έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ αυτού, όπως αυτές προκύπτουν από τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη, με σκοπό την άρση των οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητάς του και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως με μείωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσμου αυτών, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετοχοποίηση των απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 10 και 100 παρ. 2 ΠτΚ προκύπτει ότι το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο μπορεί δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ να λάβει προληπτικά μέτρα που ισχύουν μέχρι την έκδοση επικυρωτικής της συμφωνίας συνδιαλλαγής απόφασης μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Τα λαμβανόμενα προληπτικά μέτρα νοούνται κατά την αντίληψη του νομοθέτη ως εξασφαλιστικά των (περιουσιακών) δικαιωμάτων των πιστωτών, που τίθενται σε κίνδυνο από την https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

2 επιδείνωση της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη εμπόρου, στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η κήρυξή του σε πτώχευση με αίτηση δανειστή του. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της αίτησης συνδιαλλαγής, που υποβάλει ο σε οικονομική αδυναμία ευρισκόμενος έμπορος, ως ασφαλιστέο δικαίωμα νοείται εκείνο της διάσωσης της βιώσιμης εμπορικής του επιχείρησης μέσω της εξυγίανσής της. Για το λόγο αυτό το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο δύναται στην περίπτωση αυτή κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 ΠτΚ να λάβει, αν τα πιθανολογήσει πρόσφορα και μέτρα αντιτιθέμενα καταρχήν στο συμφέρον των πιστωτών, μεταξύ των οποίων κατά την ενδεικτική απαρίθμηση του νόμου και την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών. Τα εξασφαλιστικά αυτά μέτρα δύνανται αυτεπαγγέλτως ή κατ αίτηση να διαταχθούν και προσωρινά, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αιτήσεως περί λήψεως των προληπτικών μέτρων έως το χρόνο συζητήσεώς της ή της εκδόσεως αποφάσεως επ αυτής, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 691 παρ. 2 ΚΠολΔ, εφόσον τούτο πιθανολογηθεί αναγκαίο για την αποτροπή κάθε επιζήμιας συνέπειας ως προς τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του αιτούντος. Τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται τόσο γενικότερα κατά την εξέλιξη της πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 ΠτΚ όσο και ειδικότερα ενόψει του ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, δεν είναι γνήσια ασφαλιστικά μέτρα, καθόσον δεν υφίσταται εδώ ορισμένο δικαίωμα, το οποίο καλείται να προστατέψει προσωρινά το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι την οριστική του διάγνωση. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της σχετικής συμφωνίας οφειλέτη και πιστωτών εισάγουν γνήσια ρυθμιστικά μέτρα της εκούσιας δικαιοδοσίας, που αποσκοπούν στη διατήρηση της επιχειρήσεως του οφειλέτη σε υγιείς βάσεις, ώστε να συνεχίσει ομαλά την οικονομική της πορεία (βλ. σχετ. Λ. Κοτσίρη - Π. Αρβανιτάκη, Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά τον νέο ΠτΚ, γνμδ σε ΝοΒ 56,805 επ. [ ]). Από την άποψη αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί περαιτέρω ότι και η προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αιτήσεως περί λήψεως των προληπτικών μέτρων έως το χρόνο συζητήσεώς της ή της εκδόσεως αποφάσεως επ αυτής αποτελεί προσωρινή διαταγή του άρθρου 781 παρ. 1 ΚΠολΔ. Όσον αφορά, όμως, στην αίτηση περί λήψεως προληπτικών μέτρων επικειμένου του ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, που κατ άρθρο 100 παρ. 1 εδ. γ' ΠτΚ εκδικάζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο «κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10», ο νομοθέτης με σαφήνεια επέλεξε για την εκδίκασή της την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, προκειμένου αφενός να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ταχύτητα της οριστικής επίλυσης του ζητήματος και αφετέρου το πτωχευτικό δικαστήριο να αρκεστεί στην πιθανολόγηση του βασίμου της αιτήσεως. Η νομοθετική αυτή επιλογή όμως έχει δύο κρίσιμες συνέπειες. Αφενός μεν ότι ενδεχόμενη αίτηση περί ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως αυτών δεν μπορεί να ανεύρει νόμιμα έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 758 ΚΠολΔ, οι οποίες https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

3 εφαρμόζονται μόνο επί αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (των άρθρων 782 επ. ΚΠολΔ) είτε σε υποθέσεις η εκδίκαση των οποίων κατά νομοθετική παραπομπή λαμβάνει χώρα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τόμος Δ, άρθρο 758, αριθμ. 3) και αφετέρου ότι η νομοθετική, για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας, παραπομπή στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων καθιστά τη λήψη των προληπτικών μέτρων μη γνήσιο ασφαλιστικό μέτρο, αφού η αναγκαιότητα λήψης ενός απλώς ρυθμιστικού μέτρου, εξομοιούμενου προς ασφαλιστικό, δεν προσδίδει σ αυτό την ιδιότητα του ασφαλιστικού μέτρου (βλ. σχετ. αντί πολλών Β. Βαθρακοκοίλη, ό.π., άρθρο 682, αριθμ. 2). Σε αντίθεση, όμως, προς ό,τι συμβαίνει στα μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα, στα οποία εφαρμόζονται μόνον όσες διατάξεις των άρθρων ΚΠολΔ, συμβιβάζονται προς τη φύση της εκάστοτε δικαζομένης υποθέσεως και, ως εκ τούτου, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των γνησίων ασφαλιστικών μέτρων (πρβλ. Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ, εισαγ. παρατ. άρθρα , αριθμ. 14), μεταξύ των οποίων και οι περί μεταρρυθμίσεως ή ανακλήσεως της πρωτόδικης αποφάσεως που τα διατάσσει (Κράνης, Λειτουργικές δομές των ασφαλιστικών μέτρων, σε ΕλλΔνη 44,1225 [ ]), γεγονός που δικαιολογείται, ενόψει της, παρά την αντίθετη πρόβλεψη στο άρθρο 699 ΚΠολΔ, δυνατότητας ασκήσεως ενδίκων μέτρων κατ αυτής, που, άλλωστε, τέμνει οριστικά τη διαφορά, χωρίς να εμποδίζεται από τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ (ΑΠ Ολ 754/1986 ΝοΒ 35,380 = ΕλλΔνη 27,1124 = Δ 1986,664, πρβλ. ΑΠ Ολ 21-22/2002 ΕλλΔνη 43,1016, βλ. και Χ. Απαλαγάκη, Η εφαρμογή της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων στις ιδιωτικού δικαίου διαφορές, που δεν συνιστούν ασφαλιστικό μέτρο προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο του Καθηγητή Κ. Μπέη, σε ΕΣΔΙ, Η προσωρινή δικαστική κρίση στην πολιτική, τη διοικητική και την ποινική διαδικασία, 2003, σελ. 145), στην περίπτωση των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά την εκδίκαση της αιτήσεως περί ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η σχετική απόφαση που διατάσσει το άνοιγμα αυτής και ταυτόχρονα λαμβάνει τα κατά την κρίση του δικαστηρίου αρμόζοντα προληπτικά μέτρα, τέμνοντας τη διαφορά, μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας συνδιαλλαγής αποφάσεως, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα κατά την αδιάστικτη διατύπωση της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 100 ΠτΚ, γεγονός που διαφοροποιεί τα πράγματα. Συγκεκριμένα, η έλλειψη του δικονομικού αντίβαρου της δυνατότητας ασκήσεως εφέσεως κατά της αποφάσεως αυτής, δικαιολογεί εν προκειμένω πλήρως την εφαρμογή των περί ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως της αποφάσεως που διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου συναφών διατάξεων των άρθρων 696 και 697 ΚΠολΔ. Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν και ενόψει της διατάξεως του άρθρου 591 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα, από την οποία συνάγεται ότι αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία, κατά την οποία έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την προσήκουσα διαδικασία, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία η https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

4 τήρηση της αρμόζουσας διαδικασίας συνοδεύεται και από την υπαγωγή της διαφοράς σε ιεραρχικώς ανώτερο δικαστήριο και της οποίας η εφαρμογή δεν αποκλείεται και όταν μία υπόθεση, που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων έχει εισαχθεί, παρά το νόμο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΕφΑθ 147/1980 ΕΕμπΔ 31,664), προκύπτει ότι στην περίπτωση αιτήσεως, με την οποία ζητείται η κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 758 ΚΠολΔ μεταρρύθμιση αποφάσεως που διέταξε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και έλαβε προληπτικά μέτρα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας οφειλέτη και πιστωτών του, μόνο όμως ως προς το σχετικό με τη λήψη των προληπτικών μέτρων σκέλος της, το επιλαμβανόμενο δικαστήριο, αφού διαπιστώσει το μη σύννομο της εισαγωγής της κατά την πιο πάνω διαδικασία δύναται να εφαρμόσει την προσήκουσα διαδικασία εκτιμώντας την καταχθείσα προς κρίση του αίτηση ως τοιαύτη εκ των άρθρων 696 και 697 ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται όμοιος κατά περιεχόμενο σκοπός του αιτούντος (πρβλ. την αδημοσίευτη, προσκομιζόμενη υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση του ΠΠρΚορινθ, η οποία εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 758 ΚΠολΔ μεταρρύθμισε προηγούμενη περί ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής απόφασή του και κατά το σκέλος της, με το οποίο ελήφθησαν προληπτικά μέτρα, κρίνοντας, όμως, επί αιτήσεως, με την οποία ζητήθηκε κυρίως ο διορισμός νέου μεσολαβητή, δηλαδή επί ζητήματος που κρίνεται κατά την [εφαρμοσθείσα] διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατ άρθρα 54 παρ. 1 και 100 παρ. 1 ΠτΚ). Η εφαρμογή, βέβαια, των πιο πάνω διατάξεων προϋποθέτει πρωτίστως έλεγχο της υλικής αρμοδιότητας του δικάζοντος δικαστηρίου. Πράγματι, ενώ από την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 ΠτΚ αρμόδιο όργανο για τη λήψη των προληπτικών μέτρων της πτωχευτικής διαδικασίας ορίζεται ο Πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, το άρθρο 100 παρ. 1 εδ. γ' ΠτΚ ορίζει ότι τα προληπτικά μέτρα στο στάδιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής λαμβάνονται από το πτωχευτικό δικαστήριο «κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10». Με δεδομένο ότι ως πτωχευτικό δικαστήριο ορίζεται κατ άρθρα 4 παρ. 1 και 53 εδ. α' ΠτΚ το πολυμελές πρωτοδικείο, το οποίο επιλαμβάνεται το πρώτον κατά τη συζήτηση της κατ άρθρο 99 ΠτΚ αιτήσεως, η διαφοροποίηση που εισάγει η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. γ' του ιδίου Κώδικα συμπορεύεται προς την κατανομή της υλικής αρμοδιότητας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 684 και 686 παρ. 5 εδ. β' του ΚΠολΔ, κατά τις οποίες «αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε πολυμελές δικαστήριο, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο αυτό» (άρθρο 684) και «το πολυμελές πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης» (άρθρο 686 παρ. 5 εδ. β). Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται αφενός μεν ότι μόνον όταν η αίτηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή όταν υποβάλλεται (ενδεχομένως με τις προτάσεις) το πρώτον ενώπιον του δικάζοντος την αίτηση συνδιαλλαγής πτωχευτικού δικαστηρίου, υφίσταται αρμοδιότητα αυτού του τελευταίου για τη λήψη https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

5 των προληπτικών μέτρων (βλ. σχετ. Λ. Κοτσίρη - Π. Αρβανιτάκη, ό.π., σελ ) και αφετέρου ότι η εισαγωγή της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, όπως η αίτηση λήψεως προληπτικών μέτρων, σε πολυμελές δικαστήριο, όπως το πτωχευτικό δικαστήριο, για να συζητηθεί ανεξάρτητα από την κύρια υπόθεση, δηλαδή την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και σε χωριστή στάση δίκης, πριν ή μετά τη συζήτηση αυτής, συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης (ΕφΑθ 733/1983, ΕλλΔνη 24,1008, ΕφΛαρ 601/1983 ΝοΒ 1984,31, ΠΠΠ 2525/2009 ΕλλΔνη 50,896, ΠΠΠ 835/1989 Δ 1989,250, Π. Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, 1976, σελ. 12 επ., Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, τόμος Δ, άρθρο 684, αριθμ. 15, Κράνης, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ, άρθρο 684, αριθμ. 3). Αντιστοίχως, επί ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως αποφάσεως που κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ διέταξε τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, από τη διάταξη του άρθρου 697 εδ. α' του Κώδικα αυτού, η οποία ορίζει ότι «Το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί με αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει, την απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα», συνάγεται, πρώτον, ότι η σχετική αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης, η οποία λειτουργεί ουσιαστικώς ως υποκατάστατο των ενδίκων μέσων, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, ανεξάρτητα μάλιστα από την ύπαρξη ή μη στάσης δίκης ενώπιόν του και με αυτοτελή ακόμη αίτηση και όχι αναγκαία κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, όπως απαιτείται μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία πρόκειται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα από το δικαστήριο αυτό (ΠΠρΑθ 108/1999 ΕλλΔνη 41,539), διαρκούσης, όμως, της εκκρεμοδικίας της κύριας υπόθεσης, δηλαδή εκείνης της διαγνωστικής δίκης, της οποίας αντικείμενο είναι το ουσιαστικό δικαίωμα, για τη διασφάλιση ή τη διατήρηση του οποίου έχει διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο (ΕφΑθ 3962/2009 ΕλλΔνη 50,1448, ΕφΑθ 7217/2007 (/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ) ΕλλΔνη 49,237), η οποία (εκκρεμοδικία) αίρεται με την έκδοση οριστικής αποφάσεως επ αυτής (ΕφΑθ 5962/1997 ΕλλΔνη 39,1627), όπως εν προκειμένω συμβαίνει με την έκδοση από το πτωχευτικό δικαστήριο της οριστικής αποφάσεως, με την οποία διατάσσεται το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και ταυτόχρονα λαμβάνονται προληπτικά μέτρα και, δεύτερον, ότι στην υποβολή της αιτήσεως αυτής νομιμοποιείται μόνον ο διάδικος της κύριας δίκης, ο οποίος είχε την ιδιότητα αυτή και στην δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, της οποίας ζητείται η ανάκληση ή μεταρρύθμιση (βλ. σχετ. αντί πολλών Ι. Χαμηλοθώρη, Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, σε ΕΣΔΙ, Η προσωρινή δικαστική κρίση... ό.π., σελ. 65 επ. [72 επ.]), όχι όμως και τρίτος σε βάρος του οποίου δεν διατάχθηκε το ασφαλιστικό μέτρο, αφού αυτός προστατεύεται αρκούντως με βάση τις διατάξεις του άρθρου 696 ΚΠολΔ. Συγκεκριμένα, με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η οποία ορίζει ότι «το δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως τη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του, εφόσον επήλθε μεταβολή https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

6 των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της», παρέχεται η δυνατότητα στο διάδικο, που είτε κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως είτε, αν και δεν κλητεύθηκε, συμμετέσχε, πάντως, στη δίκη και σε βάρος του οποίου διατάχθηκε το ασφαλιστικό μέτρο και για το λόγο αυτό διατηρεί αντίστοιχο έννομο συμφέρον, να υποβάλει ανακλητική αίτηση, επικαλούμενος μεταβολή των πραγμάτων, μέχρι, όμως, τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος που αφορά την κύρια υπόθεση, κατά την έννοια που προεκτέθηκε. Από την ίδια διάταξη σε συνδυασμό προς εκείνη του άρθρου 100 παρ. 4 ΠτΚ, κατά την οποία η επί αιτήσεως περί ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής οριστική απόφαση είναι ανέκκλητη, προκύπτει ότι μετά την έκδοση της (τελεσίδικης αυτής) απόφασης δεν υφίσταται αρμοδιότητα του εκδόσαντος αυτήν δικαστηρίου να την ανακαλέσει, έστω και αν εν τω μεταξύ προέκυψαν πραγματικά περιστατικά, από τα οποία μπορεί να πιθανολογηθεί η αναγκαιότητα λήψεως προσθέτων προληπτικών μέτρων. Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 696 ΚΠολΔ, η οποία ορίζει ότι «αν κάποιος δεν έλαβε μέρος ή δεν κλήθηκε κατά τη συζήτηση αίτησης στην οποία εκδόθηκε απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα ή μεταρρύθμισε ή ανακάλεσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της απόφασης από το δικαστήριο που την εξέδωσε» και η οποία προσομοιάζει με την αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας, παρέχεται η δυνατότητα μόνο στο διάδικο που στερήθηκε το δικαίωμα ακρόασης, επειδή δεν κλητεύθηκε καθόλου ή νομότυπα ή εμπρόθεσμα στη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και δεν έλαβε μέρος στη δίκη εκείνη, να επικαλεστεί διαδικαστικά ή ουσιαστικά σφάλματα της απόφασης ή μεταβολή των πραγμάτων και να ζητήσει την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της από το δικαστήριο που την εξέδωσε, όχι όμως και σε τρίτο που δεν υπήρξε διάδικος στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της οποίας ζητείται η ανάκληση. Με την ένδικη από αίτησή τους (αριθμός εκθέσεως καταθέσεως 1.685/ ) οι αιτούντες εκθέτουν ότι, μετά την εκ μέρους της πρώτης αυτών υποβολή ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου της από αιτήσεώς της (αριθμός εκθέσεως καταθέσεως.../ ) και συζητήσεως γενομένης στις , εκδόθηκε η με αριθμό 227/2009 οριστική του απόφαση, με την οποία διατάχθηκε κατά παραδοχή της αιτήσεως εκείνης αφενός το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής της τότε αιτούσας και αφετέρου η αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών της, με την απαγόρευση λήψεως μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατ αυτής από τους πιστωτές της μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας συνδιαλλαγής απόφασής του και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως τέτοιας συμφωνίας, μέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της συμφωνίας συνδιαλλαγής μεταβλήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες η ως άνω απόφαση εκδόθηκε, ενώ προέκυψαν νέα πραγματικά περιστατικά, που καθιστούν αναγκαία την μεταρρύθμισή της, μόνο κατά το σκέλος της, με το οποίο διατάχθηκαν τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα. https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

7 Συγκεκριμένα, οι αιτούντες εκθέτουν ότι ανέκυψε για τους ειδικότερα αναφερόμενους λόγους κίνδυνος κατάπτωσης των με αριθμούς.../ και.../ δύο (2) εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, τις οποίες είχε εκδώσει υπέρ της πρώτης αιτούσας η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για το συνολικό ποσό των πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ), απευθυνόμενες προς το Δήμο Μοσχάτου Αττικής, με τον οποίο η πρώτη αιτούσα είχε καταρτίσει την από εργολαβική σύμβαση για την ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και πολιτιστικού κέντρου του Δήμου. Ότι η κατάπτωση των εγγυητικών αυτών επιστολών θα οδηγήσει την εκδότρια τράπεζα σε αναντίρρητη καταβολή του ποσού της αξίας τους και θα αυξήσει κατά το ισόποσο τις χρηματικές απαιτήσεις της κατά της πρώτης αιτούσας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφιβολία η αποδοχή εκ μέρους της ως άνω εκδότριας των επιστολών Τράπεζας, ήδη δανείστριας της πρώτης αιτούσας, του προτεινομένου σχεδίου αποπληρωμής της, που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ότι, επιπλέον, η αναφερόμενη έτερη πιστώτρια της πρώτης αιτούσας προβαίνει σε λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων που διατηρεί κατ αυτής με την επίσπευση εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του δευτέρου αιτούντος, εγγυητή των οφειλών της πρώτης αυτών. Με βάση τα περιστατικά αυτά και επικαλούμενοι περαιτέρω ρητώς τη διάταξη του άρθρου 758 ΚΠολΔ, ζητούν οι αιτούντες την μεταρρύθμιση της ως άνω υπ αριθμ. 227/2009 αποφάσεως και τη λήψη νέων προληπτικών μέτρων, συγκεκριμένα δε την απαγόρευση κατάπτωσης των πιο πάνω εγγυητικών επιστολών της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και την απαγόρευση λήψεως μέτρων συλλογικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του δευτέρου αυτών, εγγυητή της πρώτης, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτού του Δικαστηρίου που θα επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής ή θα λύνει τη σχετική διαδικασία. Η ένδικη αίτηση, με την οποία ζητείται η μεταρρύθμιση της υπ αριθμ. 227/2009 αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου, που διέταξε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής της αιτούσας και έλαβε προληπτικά μέτρα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας οφειλέτη και πιστωτών του, μόνο όμως ως προς το σχετικό με τη λήψη των προληπτικών μέτρων σκέλος της, έχει εσφαλμένα εισαχθεί προς συζήτηση κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 758 ΚΠολΔ, στις οποίες επιχειρείται να θεμελιωθεί, έχουν εφαρμογή μόνο επί αποφάσεων, που εκδίδονται είτε σε γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (των άρθρων 782 επ. ΚΠολΔ) είτε σε υποθέσεις, η εκδίκαση των οποίων κατά νομοθετική παραπομπή λαμβάνει χώρα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως δεν συμβαίνει εν προκειμένω, με δεδομένο ότι τα επίμαχα προληπτικά μέτρα διατάχθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Επειδή, όμως, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν τα προληπτικά αυτά μέτρα, έχουν χαρακτήρα μη γνησίων ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία, όμως, παρά ταύτα, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 696 και 697 ΚΠολΔ, αφού η απόφαση που τα διέταξε είναι απρόσβλητη https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

8 με ένδικα μέσα, το Δικαστήριο, εκτιμώντας την ένδικη αίτηση ως διώκουσα την ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο, πρέπει, αφού διατάξει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 2 ΚΠολΔ, την εφαρμογή εφεξής της προσήκουσας διαδικασίας των άρθρων 682 επ. του ιδίου Κώδικα, να ερευνήσει ακολούθως την υλική αρμοδιότητά του και εντεύθεν το παραδεκτό της υπό κρίση αιτήσεως. Σχετικώς πρέπει καταρχάς να παρατηρηθεί αφενός μεν ότι μετά την έκδοση της υπ αριθμ. 227/2009 αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία πιθανολογήθηκε ήδη για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης επικυρωτικής της ενδεχομένως καταρτισθησομένης συμφωνίας συνδιαλλαγής της πρώτης αιτούσας με τους πιστωτές της είτε μέχρι την λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής το ασφαλιστέο δικαίωμα, δηλαδή η βιωσιμότητα της εμπορικής επιχείρησης της πρώτης αιτούσας, έπαυσε η εκκρεμοδικία για την κύρια υπόθεση και αφετέρου ότι ο δεύτερος αιτών δεν υπήρξε διάδικος στη δίκη, μετά την οποία εκδόθηκε η ως άνω απόφαση, της οποίας ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση. Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων το παρόν Δικαστήριο στερείται υλικής αρμοδιότητας προς εκδίκαση της κατά τούτο απαράδεκτης ένδικης αίτησης είτε αυτή εκτιμηθεί ως αίτηση του άρθρου 697 ΚΠολΔ, για την υποβολή της οποίας δεν απαιτείται ύπαρξη στάσης δίκης είτε ως αίτηση του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ, καθόσον, σε κάθε περίπτωση ασκείται όχι μόνο μετά τη συζήτηση αλλά και μετά την λήξη της εκκρεμοδικίας της κύριας υπόθεσης. Επιπλέον, ως προς το δεύτερο καθ ου το εν λόγω απαράδεκτο θεμελιώνεται και στην έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησής του, δεδομένης της μη συμμετοχής του στη δίκη μετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση της οποίας ζητείται η ανάκληση. Περαιτέρω, ακόμη και αν η υπό κρίση αίτηση εκτιμάτο ως τοιαύτη από το άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ, θα ήταν, ομοίως, απαράδεκτη, για το λόγο ότι η μεν πρώτη αιτούσα έλαβε μέρος στη δίκη μετά την οποία εκδόθηκε η ανακλητέα απόφαση, ενώ ο δεύτερος αιτών δεν στερήθηκε το δικαίωμα ακρόασής του στην ίδια εκείνη δίκη, αφού δεν ήταν διάδικος κατ αυτήν. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της παρούσας και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, κατά το δεύτερο αίτημά της, περί απαγορεύσεως μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του δευτέρου αιτούντος, η ένδικη αίτηση δεν είναι νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί, για το λόγο ότι, όπως το Δικαστήριο διαπιστώνει μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, στα πλαίσια ευχέρειας που του παρέχεται από τη διάταξη του άρθρου 691 παρ. 1 ΚΠολΔ, με την με αριθμό 227/2009 απόφασή του είχε απορριφθεί παρόμοιο κατά περιεχόμενο αίτημα, με αποτέλεσμα διά της υπό κρίση αιτήσεως να επιδιώκεται κατ ουσία η ανάκληση απορριπτικής ασφαλιστικού μέτρου απόφασης. Όμως, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά στη θεωρία και τη νομολογία, σε κατ άρθρο 696 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ ανάκληση υπόκειται μόνον η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο και όχι η απορριπτική αυτού (ΠΠΑ 2090/2004 ΕΕμπΔ 2004,761 = Δ 2004,651, όπου και περαιτέρω παραπομπές, Νίκας, γνμδ, σε ΕλλΔνη 46,682 επ.). Επομένως, πρέπει η ένδικη αίτηση να απορριφθεί στο σύνολό της. [...] (Απορρίπτει την αίτηση.) https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

9 Σχόλια / Παρατηρήσεις Γράψτε εδώ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για το συγκεκριμένο άρθρο Αποστολή https://www.nbonline.gr/journals/3/volumes/201/issues/922/lemmas/ ?searchid= /9

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 (ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 Προεδρεύων: Γ. Αποστολάκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών. Δικηγόροι: Δ. Σαμαρτζής - Χ. Τσιρογιάννης, Δ. Πουλιανίτης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :... [... Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΚορινθ 9/2009 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΚορινθ 9/2009 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΚορινθ 9/2009 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Ε. Νικόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια Κ. Β. Κοκκινάκη, Πρωτοδίκης Δικηγόροι Γ. Ζαχαρόπουλος, Χ. Βενετσάνος Διατάξεις: άρθρα 99 επ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Προστατεύουμε θέσεις εργασίας»

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Προστατεύουμε θέσεις εργασίας» Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Προστατεύουμε θέσεις εργασίας» Νέα νομοθεσία για το προ-πτωχευτικό δίκαιο Δίχτυ προστασίας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης.

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης. Newsletter Οκτώβριος 2007 Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές αλλαγές, που περιλαμβάνονται στο νέο πτωχευτικό Κώδικα που ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ως προς τη νομική φύση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ως προς τη νομική φύση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΦΙΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Μας τέθηκε από την Ομοσπονδία ο προβληματισμός ως προς την ισχύ αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή και οριστικών δικαστικών αποφάσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2004-2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει για πρώτη φορά Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 252 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Φορολογικού Συμβούλου Solicitor of the Supreme Court(England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of London),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ Ώρα 19.00, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ Ώρα 19.00, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ «Κόκκινα» Επιχειρηματικά Δάνεια και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους. Αναλύοντας το Νομοθετικό Πλαίσιο Ρύθμισης/Διαγραφής των «Κόκκινων» Επιχειρηματικών Δανείων ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 Ώρα 19.00, Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος:

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: α) καταργεί την πτωχευτική νοµοθεσία των άρθρων 525 έως 707 του Εµπορικού Νόµου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 229/1.7.2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 229/1.7.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 229/1.7.2015 Σήμερα ημέρα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 8 2 2010 Αριθμ.πρωτ.119 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας. και την Γραμματέα... Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 www.mindev.gov.gr Ενημερωτικό Σημείωμα Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012 Αθήνα, 24-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6082/24-09-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Πτωχευτικού ικαίου. Βιβλίο: «Πτωχευτικό ίκαιο» Ευάγγελος Περάκης

Σηµειώσεις Πτωχευτικού ικαίου. Βιβλίο: «Πτωχευτικό ίκαιο» Ευάγγελος Περάκης Σηµειώσεις Πτωχευτικού ικαίου Βιβλίο: «Πτωχευτικό ίκαιο» Ευάγγελος Περάκης Κεφάλαιο Α Γενικά Ζητήµατα Το πτωχευτικό δίκαιο ενεργοποιείται όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε τόσο κρίσιµη οικονοµική κατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης των αρ.99-106ια' του Σ Τ ' Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης των αρ.99-106ια' του Σ Τ ' Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω8704691ΩΓ-ΨΑΓ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ημερίδα Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος www.pwc.gr Ημερίδα Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Αναδιάρθρωση Δανεισμού: Οι Μηχανισμοί και το Nομοθετικό Πλαίσιο 15 Οκτωβρίου 2015 Περιεχόμενα 1. Το Πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης 2. Διαδικασίες που υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία

Οδηγίες υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία Οδηγίες υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 25/8.6.2015 Διαχείριση υποθέσεων οφειλετών ΚΕΑΟ κατά την Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης των αρ.99-106ια' του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα