Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου Ξ. Οικονόμου ΥΜΝΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου Ξ. Οικονόμου ΥΜΝΟΙ"

Transcript

1 ΤΡΙΩΔΙΟΝ Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου Ξ. Οικονόμου ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΥΜΝΟΙ Ήχος δ. Επεφάνη σήμερον Φαρισαίου φύγωμεν υψηγορίαν, και τελώνου μάθωμεν, το ταπεινόν εν στεναγμοίς, προς τον Σωτήρα κραυγάζοντες ίλαθι μόνε ημίν ευδιάλακτε. ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Ήχος γ. Η Παρθένος σήμερον Της πατρώας δόξης σου, αποσκιρτήσας αφρόνως, εν κακοίς εσκόρπισα, όν μοι παρέδωκας πλούτον, όθεν σοι την του Ασώτου φωνήν κραυγάζω. Ήμαρτον ενώπιόν σου Πάτερ οικτίρμον. Δέξαι με μετανοούντα, και ποίησόν με, ως ένα των μισθίων σου. ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ Ήχος α. Τον τάφον σου Σωτήρ Το Βήμα σου φρικτόν, και η κρίσις δικαία τα έργα μου δεινά. Αλλ αυτός, ελεήμων, προφθάσας με διάσωσον, και κολάσεως λύτρωσαι. Ρύσαι Δέσποτα της των ερίφων μερίδος, και αξίωσον, εκ δεξιών σου με στήναι, κριτά δικαιότατε. ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Ήχος γ. Πάντα τον χρόνον, η νηστεία ωφέλιμος εστί, τοις αιρουμένοις και ποιούσιν αυτήν. ούτε γαρ επήρεια διαμόνων, κατατολμά του νηστεύοντος, αλλά και οι φύλακες της ζωής ημών Άγγελοι, φιλοπονώτερον παραμένουσι τοις δια νηστείας ημίν κεκαθαρμένοις. Ήχος Πλάγιος δ. Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε, και πάσαν νόσον θεραπεύετε. Και νυν πρεσβεύσατε, ρυσθήναι των παγίδων του εχθρού, τας ψυχάς ημών δεόμεθα. Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ Ήχος γ. Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, ευάρεστον τω Κυρίω. Αληθώς νηστεία, η των κακών αλλοτρίωσις, εγκρατεία γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς ψεύδους, και επιορκίας. η τούτων ένδεια, νηστεία εστίν, αληθής και ευπρόσδεκτος. Κύριε των Δυνάμεων, μεθ ημών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσι ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων ελέησον ημάς. Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, οδυρομένη εβόα σοι: Τέκνον γλυκύτατον, πώς αδίκως θνήσκεις; πώς τω ξύλω κρέμασαι, ο πάσαν γήν κρεμάσας τοις ύδασι; Μη λίπης μόνην με, Ευεργέτα πολυέλεε, την Μητέρα και δούλην Σου δέομαι.

2 Αναβαθμός. Ήχος πλάγιος δ. Η καρδία μου τω φόβω σου σκεπέσθω ταπεινοφρονούσα, μη υψωθείσα αποπέσοι εκ σου πανικτίρμων. Αναβαθμός Δ. Ήχου Η καρδία μου προς Σε Λόγε υψωθήτω, και ουδέν θέλξει με των του κόσμου τερπνών προς χαμαιζηλίαν. Εις το πρωτότυπον φέρει, φησί Βασίλειος, τιμή η της Εικόνος. Δια τούτο εν σχέσει τιμώντες τας Εικόνας, Σωτήρος Χριστού των Αγίων απάντων τε, ίνα αυτών δεδραγμένοι, μήποτε νυν, δυσεββεία υπαχθείημεν. Της μετανοίας άνοιξόν μου πύλας Ζωοδότα ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου προς ναόν τον Άγιον σου ναόν φέρον του σώματος όλον εσπιλωμένον, αλλ ως οικτίρμων κάθαρον ευσπλάχνω σου ελέει. Θεοτόκε Παρθένε χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία. Ο Κύριος μετά σου. ευλογημένη, συ εν γιναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών. Σοι γάρ εδόθη χάρις πρεσβεύειν υπέρ ημών. Δόξα Πατρί Ικετεύσατε υπέρ ημών Άγιοι Απόστοιλοι και Άγιοι Πάντες, ίνα ρυσθώμεν κινδύνων και θλίψεων. Υμάς γαρ θερμούς προστάτας προς τον Σωτήρα κεκτήμεθα. Και νυν Υπό την σήν ευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε. Τας ημών ικεσίας μη παρίδης εν περιστάσει. Αλλ εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Έδωκας σημείωσιν. Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως, πεφανέρωται σήμερον, φαιδρότης δογμάτων γάρ, των αληθεστάτων και λάμπει η Εκκλησία του Χριστού, κεκοσμημένη αναστηλώσεως εικόνων των αγίων νυν, εκτυπωμάτων και λάμψεσι, και ομόνοια γίνεται, των πιστών θεοβλάβεσοι. Ήχος α. Των ουρανίων ταγμάτων Προς το πρωτότυπον φέρει φησί Βασίλειος, τιμή η της εικόνος. Διά τούτο εν σχέσει, τιμώντας τας εικόνας, Σωτήρος Χριστού των αγίων απάντων τε, ίνα αυτών δεδραγμένοι, μήποτε νυν δυσσεβεία υπαχείημεν. Μ. ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ Κατεπλάγη Ιωσήφ Μετά κλάδων νοητώς κεκαθαρμένοι τας ψυχάς, ως οι παίδες του Χριστού, ανευφημήσωμεν πιστώς μεγαλοφώνως κραυγάζοντες τω Δεσπότη. Ευλογημένος εί Σωτήρ, ο εις τον κόσμον ελθών, του σώσαι τον Αδάμ, εκ της αρχαίας αράς, πνευματικώς γενόμενος φιλάνθρωπε, νέος Αδάμ ως ευδόκησας. ο πάντα Λόγε, προς το συμφέρον, οικονομήσας δόξα σοι. Επεφάνης σήμερον Τερταταίον Λάζαρον εκ του μνημείου, αναστήσας Κύριε, πάντας εδίδαξας βοάν, μετά Βαϊων και κλάδων σοι. Ευλογημένος εί ο ερχόμενος.

3 Τον τάφον σου Σωτήρ Τα πάθη τα σεπτά, η παρούσα ημέρα ως φώτα σωστικά ανατέλλει τω κόσμω. Χριστός γάρ επείγεται, του παθείν αγαθότητι. Ο τα σύμπαντα, εν τη δρακί περιέχων, καταδέχεται αναρτηθήναι εν ξύλω, του σώσαι τον άνθρωπον. Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ, λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο δούλος, όν ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής, ίνα μη τω θανάτω παραδοθής, και της Βασιλείας έξω κλεισθής. Αλλά ανάνηψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος εί ο Θεός ημών προστασίαις των ασωμάτων ελέησον ημάς. Εξαποστειλάριον Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ίνα εισέλθω εν αυτώ. Λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με. Κατεπλάγη Ιωσήφ Μετά κλάδων νοητώς, κεκαθαρμένοι τας ψυχάς, ως οι παίδες τον Χριστόν, ανευφημήσωμεν πιστώς, μεγαλοφώνως κραυγάζοντες ταω Δεσπότη. Ευλογημένος εί Σωτήρ, ο εις τον κόσμον ελθών, του σώσαι τον Αδάμ, εκ της αρχαίας αράς, πνευματικώς γενόμενος φιλάνθρωπε, νέος Αδάμ ως ευδόκησας. ο πάντα Λόγε, προς το συμφέρον, οικονομήσας δόξα σοι. Επεφάνη σήμερον Τεταρταίον Λάζαρον, εκ του μνημείου, αναστήσας Κύριε, πάντας εδίδαξας βοάν, μετά βαϊων και κλάδων σοι. Ευλογημένος εί ο ερχόμενος. Κατεπλάγη Ιωσήφ Επί τω φίλω σου Χριστέ, δάκρυα ραίνεις μυστικώς, και εγείρης εκ νεκρών, Λάζαρον κείμενον θνητόν. Εν ώ συμπάθειαν έδειξας φιλανθρώπως. Μαθόντα δε την σην, παρουσίαν Σωτήρ, τα πλήθη των βρεθών, εξήλθον σήμερον, εν ταις χερσίν κατέχοντες βαϊα, το ωσαννά σοι κραυγάζοντα. Ευλογημένος εί, ότι τον κόσμον, εις το σώσαι ελήλυθας. ΠΑΣΧΑ Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. (εκ γ ) Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς Πάτερ ημών Κύριε εκέκραξα Κατευθυνθήτω η προσευχή μου Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται. Πάσχα καινόν άγιον. Πάσχα μυστικόν. Πάσχα πανσεβάσμιον. Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής. Πάσχα άμωμον. Πάσχα μέγα. Πάσχα των πιστών. Πάσχα το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν. Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς. Φως ιλαρόν αγίας δόξης Προκείμενον. Ιδού δη ευλογήται τον Κύριον Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη.

4 Ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από θέας γυναίκες ευαγγελίστριαι και τη Σιών είπατε δέχου παρ ημών χαράς ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, τέρπου χόρευε και αγάλου Ιερουσαλήμ. το Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νυμφίον προερχόμενον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών (εκ γ ) ΠΑΣΧΑ 1990 (15 Απριλίου) Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται. Πάσχα καινόν άγιον. Πάσχα μυστικόν. Πάσχα πανσεβάσμιον. Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής. Πάσχα άμωμον. Πάσχα μέγα. Πάσχα των πιστών. Πάσχα το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν. Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς. Ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από θέας γυναίκες ευαγγελίστριαι και τη Σιών είπατε δέχου παρ ημών χαράς ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, τέρπου χόρευε και αγάλου Ιερουσαλήμ. το Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νυμφίον προερχόμενον. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν. Αι μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέως επιστάσαι προς το μνήμα του ζωοδότου εύρον Άγγελον επί τον λίθον καθήμενον και αυτός προσφθεγξάμενος αυταίς ούτως έλεγε. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, τι θρηνείτε τον άφθαρτον ως εν φθορά. Απελθούσαι κηρύξατε τοις αυτού μαθηταίς. Αύτη η ημέρα ήν εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή. Πάσχα το τερπνόν. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε. Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα. Ώ Πάσχα λύτρον λύπης. Και γάρ εκ τάφου σήμερον, ώσπερ εκ παστού εκλάμψας Χριστός, τα γύναια χαρά έπλησε λέγων. Κηρύξατε αποστόλοις. Δόξα Και νυν Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν αδελφοί και τοις μισούσιν ημάς. Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Κοντάκιον Ει και εν τάφω κατήλθες αθάνατε, αλλά του Άδου καθείλες την δύναμιν. Και ανέστης ως νικητής Χριστός ο Θεός, γυναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος Χαίρετε και τοις Αποστόλοις ειρήνην δωρούμενος. Ο τοις πεσούσιν παρέχων Ανάστασιν. Ο Άγγελος εβόα Φωτίζου, Φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε, χόρευε νυν και αγάλλου Σιών συ δε Αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εντ η εγέρσει του τόκου σου. Ήχος Α. Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξάζομέν σου την Ανάστασιν. Ήχος Β. Χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε. Άγγελος εκάθισεν εις τον λίθον του μνήματος. Αυτός ημάς ευηγγελίσατο ειπών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών ο Σωτήρ του κόσμου και επλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας, χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε. Ήχος Γ. Δεύτε πάντα τα έθνη, γνώτε του φρικτού μυστηρίου την δύναμιν, Χριστός γάρ ο Σωτήρ ημών, ο εν αρχή λόγος, εσταυρώθη δι ημάς και εκών ετάφη και Ανέστη εκ νεκρών, του σώσαι τα σύμπαντα αυτόν προσκυνήσωμεν. Ήχος Δ. Ο σταυρόν υπομείνας και θάνατον και αναστάς εκ των νεκρών, Παντοδύναμε Κύριε δοξάζομέν σου την ανάστασιν.

5 Ήχος πλάγιος Α. Κύριε αι γυναίκες έδραμον επί το μνήμα του ιδείν σε τον Χριστόν, τον δι ημάς παθόντα. Και προσελθούσαι, εύρον Άγγελον επί τον λίθον καθήμενον, τω φόβω κυλισθέντα και προς αυτάς εβόησε λέγων. Ανέστη ο Κύριος. Είπατε τοις μαθηταίς ότι Ανέστη εκ νεκρών ο σώζων τας ψυχάς ημών. Ήχος πλάγιος Β. Ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και ανάστασις υπάρχει τω λαώ σου και επ αυτώ πεποιθότες, σε τον αναστάντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς. Ήχος Βαρύς. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον ανάμαρτητον. Ήχος πλάγιος Δ. Κύριε όπλον κατά του Διαβόλου τον σταυρόν σου ημίν δέδωκας. Φρίττει γάρ και τρέμει, μη φέρων καθοράν αυτού την δύναμιν ότι νεκρούς αναστά και θάνατον κατήργησε. Διά τούτο προσκυνούμεν, την ταφήν σου και την έγερσιν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Των ουρανίων ταγμάτων. Οι αρχηγοί των Αγγέλων κατανοούντες Σωτήρ, το της ανόδου ξένον, διηπόρουν αλλήλοις. Τις η θέα αύτη; Άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός, υπεράνω των ουρανών, μετά σώματος ανέρχεται. Οι Γαλιλαίοι ορώντες, αναληφθέντα σε, από του ελαιώνος, μετά σώματος Λόγε, ήκουον Αγγέλων βοώντων αυτοίς, τι εστήκατε βλέποντες; Ούτος ελεύσεται πάλιν μετά σαρκός, καθ όν τρόπον εθεάσασθε. ΎΜΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Φωστήρες υπέρλαμπροι, της αληθείας Χριστού, τω κόσμω εδείχθητε, επί της γης αληθώς, Πατέρες μακάριοι, τήξαντες τας αιρέσεις, των δυσφήμων γλωσσάλγων. σβέσαντες τας φλογώδεις των βλασφήμων συγχύσεις. διό ως Ιεράρχαι Χριστού, πρεσβεύσατε σωθήναι ημάς. Όλην συγκρατήσαντες, την της ψυχής επιστήμην, και τω θείω πνεύματι, συνδιασκεψάμενοι, το μακάριον, και σεπτόν Σύμβολον, οι σεπτοί Πατέρες θεογράφως διεχάραξαν, εν ώ σαφέστατα, τω γεγενικότι συνάναρχον, τον Λόγον εκδιδάσκουσι, και παναληθώς ομοούσιον, ταις των Αποστόλων, επόμενοι προδήλως διδαχαίς, οι ευκλεείς και πανόλβιοι, όντως και θεόφρονες. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ήχος α. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλο συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας. Ομοούσιε και ομόθρονε, τω Πατρί και τω Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι. Το Πανάγιον Πνεύμα, το προϊόν εκ του Πατρός, και δι Υιού ενδημήσαν, τοις αγραμμάτοις Μαθηταίς τους σε Θεόν επιγνότας, σώσον αγίασον πάντας. Ήχος γ. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, όπερ εν γλώσσαις πυρίναις, τοις Αποστόλοις επέμφθη, και δι αυτού πας ο κόσμος φωταγωγήται, Τριάδα σέβειν Αγίαν. Των ουρανίων ταγμάτων. Εν τη Σιών συνηγμένων, των Μαθητών του Χριστού, ως η επαγγελία, το Πανάγιον Πνεύμα, εν τούτοις εφιζήσαν είδει πυρός πυριπνόους ανέδειξεν, εκφαντορίαις τα δόγματα μυστικαίς της Τριάδος ρητορεύοντας.

6 Απολυτίκιον. Ήχος πλάγιος δ. Ευλογητός εί Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Ήχος δ. Ως γενναίον εν Μάρτυσι. Τους Αγίους ο Κύριος τους εν τη γη εθαυμάστωσε. Τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκί ανεδέξαντο, εν τούτοις κοσμούμενοι και ταις θείαις καλλοναίς προφανώς αναθέμενοι. ούς υμνήσωμεν, ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας, απλανείς της Εκκλησίας, ως εθελόθητα θύματα. Συν προφήταις Απόστολοι, συν οσίοις Διδάσκαλοι, συν ιερομάρτυσι πάντες Δίκαιοι, και γυναικών αι αθλήσασαι, και πόθω ασκήσασαι, των Αγίων η πληθύς και Δικαίων τα τάγματα, ευφημήσθωσαν, ιεραίς ψαλμωδίαις, ως της άνω, Βασιλείας κληρονόμοι, ως παραδείσου οικήτορας. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ήχος α. Του λίθου σφραγισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το Άχραντόν σου σώμα, ανέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τω κόσμω την ζωήν. Διά τούτο αι Δυνάμεις των ουρανών εβόων σοι Ζωοδότα. Δόξα τη Αναστάσει σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου. δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Ήχος β. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Ήχος γ. Ευφραινέσθω τα ουράνια, αγαλλιάσθω τα επίγεια, ότι εποίησε κράτος εν βραχίονι αυτού, ο Κύριος, επάτησε τω θανάτω τον θάνατον, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκ κοιλίας άδου ερρύσατο ημάς, και παρέσχε τω κόσμω το μέγα έλεος. Ήχος δ. Το φαιδρόν της Αναστάσεως Κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσαι αι του Κυρίου μαθήτριαι, και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασαι, τοις Αποστόλοις καυχώμεναι έλεγον. εσκύλευται ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος τω κόσμω το μέγα έλεος. Ήχος πλάγιος α. Τον συνάναρχον Λόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρθένου τεχθέντα εις σωτηρίαν ημών, ανυμνήσωμεν πιστοί και προσκυνήσωμεν. ότι ηυδόκησε σαρκί, ανελθείν εν τω Σταυρώ, και θάνατον υπομείναι, και εγείραι τους τεθνεώτας, εν τη ενδόξω αναστάσει αυτού. Ήχος πλάγιος β. Αγγελικαί Δυνάμεις επί το μνήμα σου, και οι φυλάσσοντες, απενεκρώθησαν. και ίστατο Μαρία εν τω τάφω ζητούσα το άχραντόν σου σώμα. Εσκύλευσας τον Άδην μη πειρασθείς υπ αυτού υπήντησας τη παρθένω δωρούμενος την ζωήν. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι. Ήχος βαρύς. Κατέλυσας τω Σταυρώ σου τον θάνατον. ηνέωξας τω ληστή τον Παράδεισον. των Μυροφόρων τον θρήνον μετέβαλες, και τοις σοι αποστόλοις κηρύττειν επέταξας. Ότι ανέστης, Χριστέ ο Θεός, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.

7 Ήχος πλάγιος δ. Εξ ύψους κατήλθες ο εύσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ίνα ημάς, ελευθερώσης των παθών, η ζωή και η ανάστασις ημών, Κύριε δόξα σοι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ Εξαποστειλάριον Α. Τοις Μαθηταίς συνέλθωμεν, εν όρει Γαλιλαίας, πίστει Χριστόν θεάσασθαι, λέγοντα εξουσίαν, λαβείν των άνω και κάτω. μάθωμεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα, του Πατρός έθνη πάντα, και του Υιού, και Αγίου Πνεύματος και συνείναι, τοις Μύσταις ως υπέσχετο έως της συντελείας. Εξαποστειλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασαι αποκεκυλισμένον, αι Μυροφόροι έλεγον. είδον γάρ νεανίσκον καθήμενον εν τω τάφω. και αυτός ταύταις έφη. ιδού Χριστός εγήγερται, είπατε συν τω Πέτρω, τοις Μαθηταίς. εν τω όρει φθάσατε Γαλιλαίοι. εκεί υμίν οφθήσεται, ως προείπε τοις φίλοις. Εξαποστειλάριον Γ. Ότι Χριστός εγήγερται, μη τις διαπιστείτω. εφάνη τη Μαρία γαρ, έπειτα καθωράθη, τοις εις αγρόν απιούσι. μύσταις δε πάλιν ώφθη, ανακειμένοις ένδεκα. ούς Βαπτίζειν εκπέμψαι, εις ουρανούς, όθεν καταβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα, πλήθεσι των σημείων. Εξαποστειλάριον Δ. Ταις αρεταίς αστράψαντες ίδωμεν επιστάντες, εν ζωηφόροις μνήματι, άνδρες εν αστραπτούσαις, εσθήσεσι Μυροφόρες, κλινούσαις εις γης όψιν. του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθώμεν, και προς ζωήν, εν μνημείω δράμωμεν συν τω Πέτρω, και το πραχθέν θαυμάσαντες μείνωμεν Χριστόν βλέψαι. Εξαποστειλάριον Ε. Η ζωή και οδός Χριστός, εκ νεκρών τω Κλεόπα, και τω Λουκά συνώδευσεν, οίς περ και επεγνώσθη, εις Εμμαούς κλών τον άρτον, ών αι ψυχαί και καρδίαι, καιόμεναι ετύγχανον, ότε τούτοις ελάλει, εν τη οδώ, και Γραφαίς ηρμήνευεν ά υπέστη. Μεθ ών, ηγέρθη, κράξωμεν, ώφθητε και τω Πέτρω. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ Ήχος α. Πανεύφημοι Μάρτυρες Γνώθι σου ταλαίπωρε ψυχή την θείαν ευγένειαν και την πατρίδα την άφθαρτον και σπεύδε πάντοτε, αγαθοεργίας ταύτην καταλήψεσθαι, μηδέν σοι των φθαρτών πεοσηλώσειε, της άνω μοίρας εί, το δε σώμα γη και φθείρεται. μη νικήση το χείρον την κρείττονα. Δεύρο παναθλία μου ψυχή, προς τον υπεράγαθον θερμοίς τοις δάκρυσι πρόσελθε, τα πεπραγμένα σοι, πρό της κρίσεώς σου, πάντα εξαγόρευσον, και ίλεων τον Κτίστην, ταλαίπωρε, σαυτή απέργασαι, και συγχώρησιν εξαίτησαι, πριν τη θύραν κλείση σοι ο Κύριος. Ήχος β. Ότε εκ του ξύλου Σώμα κατεμόλυνα δεινώς, έφθειρα ψυχήν και καρδίαν και λογισμοίς ρυπαροίς, πάσας τας αισθήσεις μου κατετραυμάτισα, οφθαλμούς εβεβήλωσα, εσπίλωσα ώτα, λόγοις γλώσσαν έχρανα και πάντα αισχρά. όθεν σοι προσπίπτων κραυγάζω Δέσποτα Χριστέ ήμαρτόν σοι, ήμαρτον συγχώρησον και σώσον με. Ήχος γ. Έως πότε ψυχή μου, επιμένεις τοις πταίσμασι; Έως τίνος λαμβάνεις μετανοίας υπέρθεσιν; Λάβε κατά νουν την κρίσιν την μέλλουσαν και βοήσον Χριστώ τω Θεώ. καρδιογνώστα ήμαρτον,

8 αναμάρτητε Κύριε δόξα σοι. Ήχος δ. Κατεπλάγη Ιωσήφ Αναλόγισαι ψυχή πως παραστώμεν τω Κριτή, εν τη ώρα τη φρικτή τίθενται θρόνοι φοβεροί. και των ανθρώπων αι πράξεις διελέγχονται. τότε ο Κριτής αδυσώπητος, προ βήματος γαρ πυρ προπορεύεται, ώσπερ αγρία θάλασσα συν ήχω κατακαλύπτων τους πταίσαντας. αναλογίζου ταύτα ψυχή μου και τα έργα σου εύθυνον. Ήχος πλ. Α. Χαίροις ασκητικών Ποίαν απολογίαν ψυχή έχεις αθλία εν ημέρα της κρίσεως; ή τις σε της καταδίκης του αιωνίου πυρός και πασών βασάνω εξαιρήσεται; Ουδείς ειμή σην αυτή, ιλεώση τον εύσπλαχνον; Τας αθεμίτους καταλείψασα πράξεις σου, και θεάρεστον, κτησαμένη βιότευσιν, κλαίουσα καθ εκάστην σου τα άπειρα σφάλματα, άπερ καθ ώραν προσπταίεις, έργω και λόγω ενοίατε, Χριστόν αιτουμένη, παρασχείς σοι τελείαν τούτων συγχώρησιν. Ήχος πλ. Β. Εννοώ την ημέραν την φοβεράν και θρηνώ μου τας πράξεις τας ρυπαράς, πώς απολογίσομαι τω αθανάτω βασιλεί; Ποία δε παρρησία ατενίσω τω κριτή ο άσωτος εγώ; Εύσπλαχνε Πάτερ, Υιέ μονογενές, το Πνεύμα το Άγιον ελέησόν με. Όλην αποθέμενοι Ο πάντων βουλόμενος, ουχί τον θάνατον Λόγε, αλλά την μετάνοιαν, των ημαρτηκότων σοι πολυεύσπλαχνε, Χριστέ και Κύριε, και ποιών έλεος, μετ εμού αεί του δούλου σου, μετανοούντι μου και την των κακών μου συγχώρησιν, δι ών σε Παρεπίκρανα, εξαιτείν τολμώντι συμπάθησον. Εν εμοί γαρ δείξεις, την άβυσσον των θείων οικτιρμών, εάν ανάξιον όντα με, σώσης ως φιλάνθρωπος. Ήχος Βαρύς. Ετοιμάζου ψυχή μου εν τη ζωή σου προς την μέλλουσαν ζωήν μη ταραχθήναι, εκεί γαρ ουδείς ο βοηθών, ου πλούτος ου δόξα, ου δύναμις, ου φίλοι, ουκ άρχοντες, αλλ η των έργων επίδειξις και η Θεού φιλανθρωπία. Ήχος πλ. Δ. Ώ του παραδόξου θαύματος Οίμοι ψυχή μου ταλαίπωρε, πόσα θρηνήσεις εκεί, εννοούσα τας πράξεις σου, όταν εις αιώνιον βασιλείαν οι δίκαιοι, καλούνται συ δε, εις πυρ αιώνιον κατακριθήση δια τας πράξεις σου. στέναξον, δάκρυσον, απεντεύθεν πρόσδραμε τω Λυτρωτή, Χριστώ και απόνιψαι τας αμαρτίας σου. ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ Ήχος Α. Επί τοις ειρηκόσι μοι οδεύσωμεν εις τας αυλάς του Κυρίου. ευφράνθη μου το πνεύμα συγχαίρει η καρδία. Ήχος Β. Εν τω ουρανώ τα όμματα εκπέμπω μου της καρδίας, προς Σε Σωτήρ, σώσον με ση επιλάμψει. Ήχος Γ. Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον των αρετών, μάτην κοπιώμεν. την δε ψυχήν σκέποντος, ουδείς ημών πορθείται την πόλιν. Ήχος Δ. Η καρδία μου προς Σε Λόγε υψωθήτω, και ουδέν θέλξει με, των του κόσμου τερπνών προς χαμαιζηλίαν. Επί την μητέρα αυτού, ως έχει τις στογήν, επί τω Κυρίω θερμότερον φίλτρον χρεωστούμεν.

9 Ήχος Πλάγιος Α. Τοις ερημικοίς ζωή μακαρία εστί, θεϊκώ έρωτι πτερουμένοις. Ήχος Πλάγιος Δ. Η καρδία μου τω φόβω σου σκεπέσθω, ταπεινοφρονούσα. μη υψωθείσα αποπέση, εκ σου πανοικτίρμων. ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Απολυτίκιον του Αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου (23 Απριλίου) Ήχος Δ. Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, Βασιλέων υπέρμαχος, τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών. Ως γεναίον εν Μάρτυσι, αθλοφόρε Γεώργιε, συνελθόντες σήμερον ευφημούμεν σε. ότι τον δρόμον τετέλεκας, την πίστιν τετήρηκας, και εδέξω εκ Θεού, τον της νίκης σου στέφανον. όν ικέτευε, εκ φθοράς και κινδύνων λυτρωθήναι, τους εν πίστει εκτελούντας, την αεισέβαστον μνήμην σου. Εν θαλάσση με πλέοντα, εν οδώ με βαδίζοντα, εν νυκτί καθεύδοντα περιφρούρησον. επαγρυπνούντα διάσωσον, παμμάκαρ Γεώργιε, και αξίωσον ποιείν, του Κυρίου το θέλημα, όπως εύροιμι, εν ημέρα της δίκης των εν βίω, πεπραγμένων μοι λύσιν, ο προσδραμών εν τη σκέπη σου. Τω Σωτήρι συνέπαθες και θανάτω τον θάνατον, εκουσίως ένδοξε μιμησάμενος, συμβασιλεύεις λαμπρότατα, πορφύραν εξ αίματος, ενδυσάμενος φαιδρόν και τω σκήπτρω των άθλων σου, εγκοσμούμενος, και στεφάνω της νίκης διαπρέπων απεράντους εις αιώνας, Μεγαλομάρτυς Γεώργιε. Των ουρανίων ταγμάτων Ρείθρα ιάσεων νέμεις, τοις σοι προστρέχουσι, Γεώργιε τρισμάκαρ και ψυχών και σωμάτων, αρωγός συ υπάρχεις τοις πίστει θερμή, προσιούσι τη σκέπη σου, αξιοθαύμαστε Μάρτυς του Ιησού Αθλοφόρων εγκαλώπισμα. Οίκος Εφραθά Χαίροις των Αθλητών, ο μέγας Ταξιάρχης, και των πιστών απάντων, προσφύγιον και τείχος, καλλίνικε Γεώργιε. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Τον του Άθω φωστήρα και της Νάξου το βλάστημα, και της Εκκλησίας απάσης τον θεόπνουν διδάσκαλον, Νικόδημον τιμήσωμεν πιστοί, ως έμπλεων σοφίας θεϊκής, διδαχάς γαρ ουρανίους και δαψιλείς, βλυστάνει τοις κραυγάζουσι. δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ. δόξα τω σε στεφανώσαντι. δόξα τω χορηγούντι δια σου ημίν τα πρόσφορα. Μεγαλυνάριον Χαίροις εκκλησίας νέος φωστήρ και αγίου όρους εγκαλώπισμα ιερόν, χαίροις μοναζόντων, ο φωτοφόρος λύχνος, Νικόδημε παμάκαρ της Νάξου καύχημα. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 370 μ.χ.) Ήχος Α. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου, ως δεξαμένην τον λόγον σου, δι ού θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας βασίλειον

10 ιεράτευμα Πάτερ όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (18 Ιανουαρίου και 2 Μαΐου) Ήχος Γ. Στύλος γέγονας Ορθοδοξίας, θείοις δόγμασι υποστηρίζων, την Εκκλησίαν, ιεράρχα Αθανάσιε. τω γάρ Πατρί τον Υιόν ομοούσιον, ανακηρύξας, κατήσχυνας Άρειον. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (26 Οκτωβρίου) Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (17 Ιανουαρίου) 356 μ.χ. Ήχος Α. Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω Βαπτιστή ευθείας ταις τρίβοις επόμενος, πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών. ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 19/1/76 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ο Θεός (τρις) Παναγία Τριάς Πάτερ ημών Ότι Σου εστίν Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μου Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε Κύριε, τις υποστήσεται; ότι παρά σοι ο ιλασμός εστίν. Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τον πυρίπνοον ρήτορα, Θεολόγον τον άριστον, στύλον τον ακράδαντον θείας πίστεως, ορθοδοξίας μονώτατον, πρόμαχον και φύλακα, οπλοθήκην την καινήν, των δογμάτων του πνεύματος. δεύτε σήμερον, τον αοίδιμον Μάρκον η καθόλου, Ορθοδόξων Εκκλησία, μελωδικώς ευφημήσωμεν. Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επαινέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Αστραπή η του Πνεύματος, η βροντή η της χάριτος, ουρανός ο πάγχρυσος εξηγούμενος, ορθοδοξίας δόγματα. φωστήρ ο λαμπρότατος. Εκκλησίας του Χριστού. Ιωάννης ο δεύτερος επιστήθιος. ού και θρόνον εκόσμει της Εφέσου. παρά πάντων ευφημείσθω, Μάρκος ο θείος εν άσμασιν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος Αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα Αυτού. Δανιήλ μεν το πρότερον, Θεοσόφω τεχνάσματι, δράκοντα διέρρηξε Βαβυλώνιον. Συ δε ώ Μάρκε τοις λόγοις σου, τον Ρώμης Ευγένιον, Ιταλίας τον δεινόν, καταβέβληκας δράκοντα, λυμαινομένον τη προσθήκη την πίστιν των Πατέρων. και Χριστού της Εκκλησίας, της αυτού λύμης διέσωσας. Φως ιλαρόν αγίας δόξης Προκείμενον. Ιδού δη ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου.

11 Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ Ήχος πλάγιος Δ. Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε, Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μου. πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω κεκραγέναι με προς σε εισάκουσόν μου Κύριε. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου Κύριε. Ώ του παραδόξου θαύματος Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεται; Ότι παρά σοι ο ιλασμός εστί. Πάτερ Ιωάννη όσιε, αναπτερώσας τον νουν, προς Θεόν δια πίστεως, κοσμικής συγχύσεως, εβδελύξω το άστατον, και τον Σταυρόν σου, αναλαβόμενος, τω παντεπόπτη κατηκολούθησας, σώμα δυσήνιον, αγωγαίς ασκήσεως, τω λογισμώ, σθένει δουλωσάμενος του Θείου Πνεύματος. Απολυτίκιον Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας. και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπων τοις θαύμασι, Ιωάννη Πατήρ ημών όσιε. πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών. Πάντων προστατεύεις αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί. άλλην γάρ ουκ έχομεν, αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσι αεί μεσιτείαν, οι κατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου. όθεν σοι προσπίπτομεν ρύσαι, πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσαι αυτήν. ΥΜΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΝ 8 Σεπτεμβρίου Το γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου Ήχος Α. Των ουρανίων ταγμάτων Η Θεοχώρητος Κόρη, και Θεοτόκος Αγνή, των προφητών το κλέος, του Δαυίδ η θυγάτηρ, σήμερον γεννάται εξ Ιωακείμ και της Άννης της σώφρονος και του Αδάμ την κατάραν την εις ημάς, ανατρέπει εν τω τόκω αυτής. 21 Νοεμβρίου Τα Εισόδια της Θεοτόκου Ήχος Α. Των ουρανίων ταγμάτων Λαμπαδηφόροι παρθένοι, την Αειπάρθενον φαιδρώς οδοποιούσαι, προφητεύουσιν όντως εν πνεύματι το μέλλον ναός γάρ Θεού, η Θεοτόκος υπάρχουσα, προς τον ναόν μετά δόξης Παρθενικής, νηπιόθεν εμβιβάζεται. 25 Μαρτίου Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου Ήχος Α. Των ουρανίων ταγμάτων Των ουρανίων αψίδων, ο Γαβριήλ καταπτάς, εις Ναζαρέτ επέστη, προς Παρθένον Μαρίαν. Βοών αυτή Χαίρε. συλλήψη υιόν, του Αδάμ αρχαιότερον, τον ποιητήν των απάντων και λυτρωτήν των βοώντων σοι, το Χαίρε Αγνή. 15 Αυγούστου Η Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου Ήχος Δ. Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τη ενδόξω Κοιμήσει σου ουρανοί επαγάλλονται. και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα δε η γη ευφραίνεται, ωδήν εξόδιον προσφωνούσα τη Μητρί, του των όλων δεσπόζοντος, απειρόγαμε, Παναγία Παρθένε η το γένος των ανθρώπων ρυσαμένη προγονικής αποφάσεως. ΥΜΝΟΙ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ

12 ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Των ουρανίων ταγμάτων Των ουρανίων αψίδων, ο Γαβριήλ καταπτάς, εις Ναζαρέτ επέστη, προς Παρθένον Μαρίαν. Βοών αυτή Χαίρε. συλλήψη υιόν, του Αδάμ αρχαιότερον, τον ποιητήν των απάντων και λυτρωτήν των βοώντων σοι, το Χαίρε Αγνή. Ο συναϊδιος Λόγος του προανάρχου Πατρός, μη χωρισθείς των άνω νυν επέστη τοις κάτω, δι άκραν ευσπλαχνίαν οίκτον λαβών, του καθ ημάς ολισθήματος, και του Αδάμ την πτωχείαν αναλαβών, εμορφώθη το αλλότριον. Ο Γαβριήλ τη Παρθένω το Ευαγγέλιον, εξ ουρανού κομίσας, ανεβόα το Χαίρε. συλλήψη εν γαστρί σου Τον σοι χωρητόν και κυοφόρος οφθήση του εκ Πατρός προ εωσφόρου ανατείλαντος. ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Εξαποστειλάριον Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων το κραταίωμα. Σταυρός, πιστών το στήριγμα. Σταυρός, Αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Μεγαλυνάριον Χαίρε σκήπτρον άγιον του Χριστού, Σταυρέ ζωηφόρε, καύχημα των χριστιανών, Ανάκτων το κλέος, και δόξα ιερέων, δαιμόνων καθαιρέτα, Σταυρέ πανάγιε. Κοντάκιον Ώ τρισμακάριστε Σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμεν οι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου ανυψώσει. Αλλ ως τρόπαιον και όπλον απροσμάχητον, περιφρούρει τε και σκέπε τη ση χάριτι, τους σοι κράζοντας. Χαίρε ξύλον μακάριον. Σταυρέ η αρχή της σωτηρίας, Σταυρέ των Μαρτύρων η χαρά κήρυγμα Αποστόλων τε, Εκκλησιών ομόνοια, σκέπε φρούρει φύλαττε, τους καυχωμένους τω κράτει σου. Διώκονται φάλαγγες δαιμόνων τη ση σημειώσει δυνατέ. όθεν βοώμεν. Χαίρε σοι. Χαίρε δι ού ηνώθησαν, η γη και τα ουράνια, και εθεώθη ο άνθρωπος. Εκ των Αίνων. 14 Σεπτεμβρίου Ώ του παραδόξου θαύματος! Το ζωηφόρον φυτόν, ο Σταυρός ο Πανάγιος, εις ύψος αιρόμενος, εμφανίζεται σήμερον. δοξολογούσι πάντα τα πέρατα. εκδειματούνται δαίμονες άπαντες. Ώ οίον δώρημα, τοις βροτοίς κεχάρισται! Δι ού Χριστέ σώσον τας ψυχάς ημών ως μόνος εύσπλαχνος. Ήχος Δ. Έδωκας σημείωσιν Εν φωναίς αλαλάξωμεν εν ωδαίς μεγαλύνωμεν, τον Σταυρόν τον τίμιον ασπαζόμενοι και προς αυτόν εκβοήσωμεν. Σταυρέ πανσεβάσμιε, καθαγίασον ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, τη δυνάμει σου και παντίως εκ βλάβης διατήρησιν ατρώτους τους ευσεβώς προσκυνούντας σε. Εκ του Εσπερινού Ήχος πλάγιος Α. Χαίροις ασκητικών Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός, της ευσεβείας το αήττητον τρόπαιον, η θύρα του Παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτείχισμα, δι ού εξηφάνισθαι η αρά και κατήργηται, και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλον ακαταμάχητον, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων οσίων ως αληθώς εγκαλώπισμα, λιμήν σωτηρίας, ο δωρούμενος τω κόσμω το μέγα έλεος. Απολυτίκιον Ήχος α. Σώσον Κύριε τον λαόν και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττον δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείται τω υποποδίω των ποδών Αυτού. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Δόξα σοι τω δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ. Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι συ εί μόνος Άγιος, σύ εί μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα, και εις τον αίωνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς. Ευλογητός εί Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα. Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτόν σοι. Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου, ότι συ εί ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτεινόν το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ Σήμερον σωτηρία τω κόσμω γέγονε. Άσωμεν τω αναστάντι εκ τάφου, και αρχηγώ της ζωής ημών. καθελών γάρ τω θανάτω τον θάνατον, το νείκος έδωκεν ημίν, και το μέγα έλεος. Ήχος πλάγιος Α Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου Κύριε. Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσον μου πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω κεκραγέναι με προς σε εισάκουσόν μου Κύριε. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου Κύριε. Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεται, ότι παρά σοι ο ιλασμός εστί; Χαίροις ασκητικών Άρα μετά νεκρών η ζωή, υπό την γην τε ο ανέσπερος ήλιος, εισέτι καινόν υπάρχει των μυροφόρων ο χορός, θρηνωδών εβόα. δεύτε δράμωμεν, σπουδή και οψώμεθα προς το μνήμα το άγιον, ένδον

14 δε τούτου, εξαστράπτοντα άγγελον, θεασάμενοι απορούσαι εξίσταντο. Ός τις μεταβαλών αυτών, το θρήνον εβόησεν. Ο ζωοδότης ανέστη, μη εκθαμβείσθαι φιλόσεμναι αυτός βασιλεύει, ο δωρούμενος τω κόσμω το μέγα έλεος. Ήχος Β. Έρρανον μύρα μετά δακρύων, επί το μνήμα σου αι γυναίκες και επλύθη χαράς το στόμα αυτών, εν τω λέγειν Ανέστη ο Κύριος. Ταις μυροφόροις γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς ο άγγελος εβόα. Τα μύρα τοις θνητοίς υπάρχει αρμόδια Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος, αλλά κραυγάσατε Ανέστη ο Κύριος παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Θεία Λειτουργία Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός θεατής Όρθρος : ακολουθία προετοιμασίας Δοξολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής)

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής) 15 Ιουνίου 2019 Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Οι Πράξεις των Αποστόλων περιέχουν την βιογραφία του Αγίου Πνεύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση: "Πάσχα Κυρίου, Πάσχα"!

Η Ανάσταση: Πάσχα Κυρίου, Πάσχα! Η Ανάσταση: "Πάσχα Κυρίου, Πάσχα"! H εις Άδου Κάθοδος.Ι.Μονή Μεγάλου Μετεώρου Χριστός ανέστη εκ νεκρών,θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι,ζωήν χαρισάμενος. Στιχ.α Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός 1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 66: 4, 5 έως άνω τελεία Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σε. Θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου. Έλθετε και ίδετε τα έργα του Θεού. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ -179- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν Σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η εκ νεκρών έγερσις του Αγίου Λαζάρου του τετραημέρου σύμβολο της κοινής Αναστάσεως

Η εκ νεκρών έγερσις του Αγίου Λαζάρου του τετραημέρου σύμβολο της κοινής Αναστάσεως 20 Απριλίου 2019 Η εκ νεκρών έγερσις υ Αγίου Λαζάρου υ τετραημέρου σύμβολο της κοινής Αναστάσεως Θρησκεία / Θεολογία Ιεροδιάκονος Ραφαήλ Χ. Μισιαούλης, θεολόγος Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ολοκληρώνεται και

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε,

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε, ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ή ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 83. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα

«Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον»

«Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον» 16 Ιουνίου 2019 «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον» Θρησκεία / Ιερός Άμβων Ιεροδιάκονος Ραφαήλ Χ. Μισιαούλης, θεολόγος «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον [1]» Κεντρικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) 31 Ιανουαρίου 2015 Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) / Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ( 2009) Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή και συνείδηση,

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ

Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευχές του Εσπερινού της Γονυκλισίας

Οι ευχές του Εσπερινού της Γονυκλισίας 17/06/2019 Οι ευχές του Εσπερινού της Γονυκλισίας / Γνώμες Γεώργιος Ν. Μανώλης, Αρχισυντάκτης Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία Την ημέρα της Πεντηκοστής, ημέρα κατά την οποία αποκαλύφθηκε και προσκυνείται

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας 24/03/2019 Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λαγκαδά Για την προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έκανε λόγο ο Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Καὶ νῦν. Ελπίδα και στήριγμα δυνατό, μόνο οι προσευχές σου, μένουν φάρμακο σωστικό, όταν στο κρεβάτι πονεμένος, νιώθω να τρέχουν καυτά, μαύρα δάκρυα.

Καὶ νῦν. Ελπίδα και στήριγμα δυνατό, μόνο οι προσευχές σου, μένουν φάρμακο σωστικό, όταν στο κρεβάτι πονεμένος, νιώθω να τρέχουν καυτά, μαύρα δάκρυα. ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΜΙΚΡΗ Ἦχος πλ. δ. Ταπεινή δέησις για την Ενορία-Εκκλησία Ωδή α. Υγράν διοδεύσας. Σα πάθη που φώλιασαν στην ψυχή, φλόγες της καμίνου, μέρα νύχτα με τυραννούν, Παρθένε μητέρα του Θεού μας, απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία. Διδ. Εν. 9

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία. Διδ. Εν. 9 Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία Διδ. Εν. 9 Γιορτάζοντας τα γεγονότα της ζωής του Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας είναι αποτυπωμένα στις ακίνητες Δεσποτικές γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 10

ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 10 ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 10 ΨΑΛΜΟΣ 70 Επί σοι Κύριε ήλπισα μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα Κλίνον προς με το ους σου και σώσον με στερέωμά μου και καταφυγή μου ει συ ο Θεός μου ρύσαι

Διαβάστε περισσότερα

(Α 12, 31). 7, 31). Η

(Α 12, 31). 7, 31). Η Το τέλος Οι τρεις ημέρες, η Μεγάλη Δευτέρα, η Μεγάλη Τρίτη και η Μεγάλη Τετάρτη τις οποίες η Εκκλησία ονομάζει Μεγάλες και Άγιες, έχουν, μέσα στο λειτουργικό κύκλο της Μεγάλης Εβδομάδας, έναν καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία εις την Δ Κυριακή των νηστειών

Ομιλία εις την Δ Κυριακή των νηστειών 7 Απριλίου 2019 Ομιλία εις την Δ Κυριακή των νηστειών Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Γιατί η Εκκλησία τοποθετεί αυτόν τον Άγιο στο μέσον της νηστείας, ωσάν την πιο άγια εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπαπαντή του Χριστού

Η Υπαπαντή του Χριστού 2 Φεβρουαρίου 2017 Η Υπαπαντή του Χριστού Θρησκεία / Εορταστικοί λόγοι Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom ( ) Νυν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ: Της Σταυροπροσκυνήσεως και προσφορά αγάπης

ΚΕΡΚΥΡΑ: Της Σταυροπροσκυνήσεως και προσφορά αγάπης 31/03/2019 ΚΕΡΚΥΡΑ: Της Σταυροπροσκυνήσεως και προσφορά αγάπης Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Καστορίας: Γιατί επικρατεί αυτό το σκότος σήμερα;

Μητρ. Καστορίας: Γιατί επικρατεί αυτό το σκότος σήμερα; 02/02/2019 Μητρ. Καστορίας: Γιατί επικρατεί αυτό το σκότος σήμερα; / Γνώμες Σήμερα είναι η μεγάλη εορτή Υπαπαντής. Σε αυτή τη σπουδαία εορτή αναφέρεται με επίκαιρο άρθρο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί Καστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2020 Φεβρουαριος 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Μαρτιος 2020 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλά και για άλλο λόγο γίνεται ο επανεορτασμός μιας εορτής, δηλαδή η απόδοσή της. Για ν απολαύσουμε ακόμα μια φορά την ομορφιά της γιορτής.

Αλλά και για άλλο λόγο γίνεται ο επανεορτασμός μιας εορτής, δηλαδή η απόδοσή της. Για ν απολαύσουμε ακόμα μια φορά την ομορφιά της γιορτής. 16 Μαΐου 2018 Απόδοση του Πάσχα Θρησκεία / Εορταστικοί λόγοι Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης Η Ανάσταση συνεχίζεται! Αυτό δείχνει και η γιορτή της Αποδόσεως του Πάσχα. Τα ίδια γράμματα της νύχτας της Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπουν τα θαύματα και ομολογούν τη χάρη (Κυριακή Ζ Ματθαίου)

Βλέπουν τα θαύματα και ομολογούν τη χάρη (Κυριακή Ζ Ματθαίου) 3 Αυγούστου 2019 Βλέπουν τα θαύματα και ομολογούν τη χάρη (Κυριακή Ζ Ματθαίου) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός (+) Στο θαύμα που διηγείται η σημερινή ευαγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία των Χριστουγέννων

Η νηστεία των Χριστουγέννων 15 Νοεμβρίου 2018 Η νηστεία των Χριστουγέννων Θρησκεία / Θρησκευτική ζωή Γεώργιος Αραμπατζόγλου, Αναγνώστης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ιερός Ναός Αγίου Λουκά Πατησίων Μία ακόμη ευλογημένη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρίες για τη προσωπικότητα του Γέροντα Αιμιλιανού

Μαρτυρίες για τη προσωπικότητα του Γέροντα Αιμιλιανού 4 Ιουνίου 2019 Μαρτυρίες για τη προσωπικότητα του Γέροντα Αιμιλιανού Θρησκεία / Σύγχρονες Πνευματικές Μορφές Γέροντας Ελισαίος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Δεν είναι όμως οι δικές μας μαρτυρίες αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. προϊστάμενε, Αγαπητές κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητά μας παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Αι ιστορικαί χειροτονίαι των Γ.ΟΧ. υπό του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948

Αι ιστορικαί χειροτονίαι  των Γ.ΟΧ. υπό  του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948 188 Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος) Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικη εορτή Κατηχητικών Σχολείων στα Τρίκαλα

Χριστουγεννιάτικη εορτή Κατηχητικών Σχολείων στα Τρίκαλα 18/12/2018 Χριστουγεννιάτικη εορτή Κατηχητικών Σχολείων στα Τρίκαλα Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών Η Χριστουγεννιάτικη εορτή των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος 30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ησαίας 52: 1έως 2 ο κόμμα, 2 έως άνω τελεία Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι. Εκτινάχθητι από το χώμα. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Εφεσίους 4: 24

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα