Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων."

Transcript

1 Βιβλία - Πηγαί ΙΕΡΕΥΣ Ὡρολόγιον Ἀπόδειπνον τὸ Μέγα Τριώδιον Τῇ Δευτέρᾳ Αʹ Ἑβδομάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Books - Sources PRIEST Horologion Great Compline Triodion On Monday of the First Week at Compline. GREAT COMPLINE Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. ( Ἀμήν. ) ( Amen. ) ΙΕΡΕΥΣ Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῷσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Τρισάγιον. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γʹ) Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. PRIEST Glory to You, our God. Glory to You. Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, present in all places and filling all things, treasury of good things and giver of life: come; take Your abode in us; cleanse us of every stain, and save our souls, O Good one. READER Trisagion Prayers. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for your name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. 1

2 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy na Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. PRIEST For Thine is the Kingdom and the power and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ READER Ἀμήν. Κύριε, ἐλέησον. (ιβʹ) Amen. Lord, have mercy. (12) Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Come, let us worship and bow down before God our King. Come, let us worship and bow down before Christ God our King. Come, let us worship and bow down before Him, Christ our King and God. Ψαλμὸς Δʹ (4). Psalm 4. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ You heard me when I called, O God of my Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου, ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς righteousness. You strengthened my heart when με. Οἰκτείρησόν με, καὶ εἰσάκουσον τῆς I was in distress; have mercy on me, and hear my προσευχῆς μου. Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε prayer. How long, O you sons of men, will you be βαρυκάρδιοι; ἵνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα, καὶ slow of heart? Why do you love vain things and ζητεῖτε ψεῦδος; Καὶ γνῶτε, ὅτι ἐθαυμάστωσε seek after lies? Know that the Lord made His Holy Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ, Κύριος εἰσακούσεταί One wondrous; the Lord will hear me when I cry μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν. Ὀργίζεσθε, to Him. Be angry, and do not sin; have remorse 2

3 καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε, Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης, καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ Κύριον. Πολλοὶ λέγουσι Τὶς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ; Ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε, ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου. Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι, καὶ ὑπνώσω. Ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ' ἐλπίδι κατῴκισάς με. upon your beds for what you say in your hearts. Offer the sacrifice of righteousness, and hope in the Lord. There are many who say, "Who will show us good things?" O Lord, the light of Your face was stamped upon us. You put gladness in my heart; from their season of wheat, wine, and oil they were multiplied. I will both sleep and rest in peace, for You alone, O Lord, cause me to dwell in hope. [SAAS] Ψαλμὸς Ϛʹ (6). Psalm 6. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ O Lord, do not reprove me in Your anger, ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι nor discipline me in Your wrath. Have mercy on ἀσθενής εἰμι ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ me, O Lord, for I am weak; heal me, O Lord, for ὀστᾶ μου, καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα, καὶ my bones are troubled; and my soul is greatly σύ, Κύριε, ἕως πότε; Ἐπίστρεψον, Κύριε, ῥῦσαι troubled; but You, O Lord, how long? Return, O τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου. Lord, and deliver my soul. Save me because of Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου, Your mercy for there is no remembrance of You ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ τὶς ἐξομολογήσεταί σοι; Ἐκοπίασα in death; and in Hades who will give thanks to ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ' ἑκάστην νύκτα You? I am weary with my groaning; every single τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν night I will dampen my bed; I will drench my μου βρέξω. Ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός couch with my tears. My eye is troubled by anger; μου, ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου. I grow old among all my enemies. Depart from Ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν me, all you workers of lawlessness; for the Lord ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ heard the voice of my weeping; the Lord heard my κλαυθμοῦ μου. Ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς supplication; the Lord received my prayer. Let all μου, Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο. my enemies be ashamed and greatly troubled; let Αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν πάντες οἱ ἐχθροί them turn back and be suddenly ashamed. [SAAS] μου, ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους. Ψαλμὸς ΙΒʹ (12). Psalm 12 (13). Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως How long, O Lord? Will You forget me to the πότε ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ; end? How long will You turn Your face from me? Ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας How long will I take counsel in my soul, having ἐν καρδίᾳ μου, ἡμέρας καὶ νυκτός; Ἕως πότε grief in my heart daily? How long will my enemy ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ' ἐμέ; Ἐπίβλεψον, be exalted over me? Look upon me and hear me, εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ὁ Θεός μου. Φώτισον O Lord my God; enlighten my eyes, lest I sleep 3

4 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν. Οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ, ἐγὼ δέ, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα. Ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου, ᾄσω τῷ Κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με, καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Ὑψίστου. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. (ἐκ γʹ) Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. in death, lest my enemy say, "I prevailed against him"; those who afflict me greatly rejoice, if I am shaken. But I hope in Your mercy; my heart shall greatly rejoice in Your salvation; I will sing to the Lord, who shows kindness to me; I will sing to the name of the Lord Most High. [SAAS] Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory to You, O God. (3) Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Ψαλμὸς ΚΔʹ (24). Psalm 24 (25). Πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὁ Θεός To You, O Lord, I lift up my soul, O my God. μου, ἐπὶ σοὶ πέποιθα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν I trust in You; let me not be ashamed; let not my αἰῶνα. Μηδὲ καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχθροί enemies laugh at For all who wait upon You μου καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε, οὐ μὴ shall not be ashamed; let those be ashamed who καταισχυνθῶσιν. Αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες act lawlessly in vain. Make known Your ways to διακενῆς. Τὰς ὁδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, me, O Lord, and teach me Your paths. Lead me καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με. Ὁδήγησόν με in Your truth and teach me, for You are the God ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ of my salvation, and on You I wait all the day. ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου, καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν Remember Your compassion, O Lord, and Your ἡμέραν. Μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, Κύριε, καὶ mercy, for they are from of old. Do not remember τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν. Ἁμαρτίας the sins of my youth, nor of my ignorance; but νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς. remember me according to Your mercy, because of Κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου σύ, ἕνεκεν τῆς Your loving-kindness, O Lord. Good and upright χρηστότητός σου, Κύριε, Χρηστὸς καὶ εὐθὺς ὁ is the Lord; therefore He will instruct sinners in Κύριος, διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν His way. He will guide the gentle in judgment; He ὁδῷ. Ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς will teach the gentle His ways. All the ways of the ὁδοὺς αὐτοῦ. Πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου ἔλεος, καὶ Lord are mercy and truth for those who seek His ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ, covenant and His testimonies. For Your name's 4

5 καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, καὶ ἱλάσθητι τῇ ἁμαρτίᾳ μου πολλὴ γὰρ ἐστι. Τὶς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον; νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ ᾖ ᾑρετίσατο. Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν, Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ δηλώσει αὐτοῖς. Οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμέ, καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ. Αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπληθύνθησαν, ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με. Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου, καὶ τὸν κόπον μου, καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. Ἴδε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν, καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με. Φύλαξον τὴν ψυχήν μου, καὶ ῥῦσαί με, μὴ καταισχυνθείην ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ. Ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσαι, ὁ Θεός, τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. sake, O Lord, pardon my sin, for it is great. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way He chooses. His soul shall dwell among good things; his seed shall inherit the earth. The Lord is the strength of those who fear Him, and to those who fear Him, His name is the Lord, and He will show them His covenant. My eyes are always toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the trap. Look upon me and have mercy on me, for I am only-begotten and poor. The afflictions of my heart have been widened; bring me out of my distresses. Look on my humiliation and my pain and forgive all my sins. Look on my enemies, because they multiply, and they hate me with unjustified hatred. Keep my soul, and deliver me; let me not be ashamed, because I hope in You. The innocent and the upright cleave to me because I wait upon You, O Lord. Redeem Israel, O God, out of all his afflictions. [SAAS] Ψαλμὸς Λʹ (30). Psalm 30 (31). Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην In You, O Lord, I hope; may I not be ashamed εἰς τὸν αἰῶνα, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με, forever; in Your righteousness deliver and rescue καὶ ἐξελοῦ με. Κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, Incline Your ear to me; rescue me speedily; τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με. Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν be to me a God who protects me, and a house of ὑπερασπιστήν, καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ refuge to save For You are my strength and σῶσαί με. Ὅτι κραταίωμά μου, καὶ καταφυγή μου my refuge, and for Your name's sake You will εἶ σύ, καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις guide and sustain me; for You will bring me out με, καὶ διαθρέψεις με. Ἐξάξεις με ἐκ παγίδος from the snare they hid for me; for You are my ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής protector. Into Your hands I shall entrust my spirit; μου, Κύριε, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ You redeemed me, O Lord God of truth. You πνεῦμά μου, ἐλυτρώσω με, Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς hate those who maintain their empty vanities, but ἀληθείας. Ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας I hope in the Lord. I will greatly rejoice and be ματαιότητας διακενῆς. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ glad because of Your mercy, for You beheld my ἤλπισα, ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ humiliation; You saved my soul from distress, and τῷ ἐλέει σου. Ὅτι ἐπεῖδες ἐπὶ τὴν ταπείνωσίν did not shut me up into the hands of the enemy; μου, ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου. You set my feet in a wide place. Have mercy on Καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, me, O Lord, for I am afflicted; my eye is troubled 5

6 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου. Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι θλίβομαι, ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ γαστήρ μου. Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου, καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς. Ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν. Παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος, καὶ τοῖς γείτοσί μου σφόδρα, καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου. Οἱ θεωροῦντες με ἔξω ἔφυγον ἀπ' ἐμοῦ, ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας. Ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός, ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν. Ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ' ἐμέ, τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, εἶπα Σὺ εἰ ὁ Θεός μου ἐν ταῖς χερσί σου οἱ κλῆροί μου. Ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου, καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με. Ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου Κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε. Αἰσχυνθείησαν ἀσεβεῖς, καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου. Ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια, τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν, ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει. Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε. Ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. Κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου, ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων. Σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν. Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς. Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου Ἀπέῤῥιμμαι ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. Διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. Ἀγαπήσατε τὸν Κύριον πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος, καὶ ἀνταποδίδωσι τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν. Ἀνδρίζεσθε, καὶ with anger; so are my soul and my stomach. For my life is wasted with grief and my years with sighing; my strength is weakened with poverty, and my bones are troubled. I became a reproach among all my enemies, and especially to all my neighbors, and a fear to all my acquaintances; those who saw me outside fled from I am forgotten like one whose heart is lifeless; I was made like a vessel that is utterly broken. For I heard the blame of many who dwell round about when they were gathered together against me, when they plotted to take my life. But as for me, I hope in You, O Lord; I said, "You are my God." My times are in Your hands; deliver me from the hand of my enemies, and from those who persecute Make Your face shine upon Your servant; save me in Your mercy. O Lord, do not let me be ashamed, because I call upon You; let the ungodly be ashamed, and lead them down into Hades. Let deceitful lips become speechless when they speak lawlessness against the righteous with arrogance and contempt. How great, O Lord, is the abundance of Your goodness You hide for those who fear You, which You will work for those who hope in You in the sight of the sons of men. You shall hide them in the secret of Your presence from the disturbance of men; You will shelter them in Your tabernacle from the contradiction of tongues. Blessed is the Lord, for He magnified His mercy in a fortified city. But I said in my ecstasy, "Indeed, I am cast away from the countenance of Your eyes." Therefore You heard the voice of my supplication when I cried to You. Love the Lord, all you His saints, for the Lord seeks out truth, and He repays those who act with great arrogance. Be courageous, and let your heart be strengthened, all who hope in the Lord. [SAAS] 6

7 κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ Κύριον. Ψαλμὸς Ϟʹ (90). Psalm 90 (91). Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν He who dwells in the help of the Most High σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. Ἐρεῖ shall lodge in the shelter of the God of heaven. He τῷ Κυρίω Ἀντιλήπτωρ μου εἶ, καὶ καταφυγή shall say to the Lord, "You are my protector and μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν. Ὅτι my refuge, my God; I will hope in Him; for He αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν, καὶ ἀπὸ shall free me from the snare of the hunters, and λόγου ταραχώδους. Ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ from every troubling word." He shall overshadow ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ you with His shoulders, and under His wings you ἐλπιεῖς, ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. Οὐ shall hope; His truth shall encircle you with a φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους shield. You shall not be frightened by fear at night, πετομένου ἡμέρας. Ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει nor from an arrow that flies by day, nor by a thing διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου moving in darkness, nor by mishap and a demon of μεσημβρινοῦ. Πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιάς, noonday. A thousand shall fall at your side and ten καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ. thousand at your right hand, yet it shall not come Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις, καὶ near you; but you shall observe with your eyes, ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει. Ὅτι σύ, Κύριε, and you shall see the reward of sinners. For You, ἡ ἐλπίς μου, τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου. O Lord, are my hope; You made the Most High Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ your refuge. Evils shall not come to you, and a ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου. Ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις scourge shall not draw near your dwelling; for He αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε shall command His angels concerning you, to keep ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου. Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, you in all your ways; in their hands they shall bear μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. Ἐπὶ you up, lest you strike your foot against a stone; ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσει, καὶ καταπατήσεις You shall tread upon the asp and the basilisk, and λέοντα καὶ δράκοντα. Ὅτι ἐπ' ἐμὲ ἤλπισε, καὶ you shall trample the lion and the dragon. "For he ῥύσομαι αὐτόν, σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ hoped in Me, and I will deliver him; I will shelter ὄνομά μου. Κεκράξεται πρός με, καὶ εἰσακούσομαι him, because he knew My na He shall call αὐτοῦ, μετ' αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτόν, upon Me, and I will hear him; I am with him in καὶ δοξάσω αὐτόν. Μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω affliction, and I will deliver and glorify him. With αὐτόν, καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. length of days I will satisfy him, and show him My salvation." [SAAS] Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. (ἐκ γʹ) Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory to You, O God. (3) 7

8 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. ΧΟΡΟΣ CHOIR Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. God is with us. Know this, O Gentiles, and be defeated. For God is with us. [SAAS] Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ λόγον, ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἡμῶν, αὐτὸν ἁγιάσωμεν, καὶ αὐτὸς ἔσται ἡμῖν φόβος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτῷ πεποιθὼς ᾧ ἔσται μοι εἰς ἁγιασμόν. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ' αὐτῷ, καὶ σωθήσομαι δι' αὐτοῦ. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδε φῶς μέγα. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Give ear, all you to the very ends of the earth. For God is with us. Be defeated although you are strong. For God is with us. For even if you should be strong again, you will be defeated again. For God is with us. Then too, whatever counsel you take, the Lord will scatter it abroad. For God is with us. And whatever word you shall speak, it will not continue among you. For God is with us. But do not be afraid of their terror, nor be troubled. For God is with us. Sanctify the Lord Himself, and He shall be your fear. For God is with us. So if you trust in Him, He shall be as a sanctuary for you. For God is with us. I shall wait for God, and I will trust in Him. For God is with us. Behold, I and the children God gave For God is with us. A people who walk in darkness, behold a great light. For God is with us. 8

9 Οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ, καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ' ἡμᾶς. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καὶ ἐδόθη ἡμῖν. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Θαυμαστὸς σύμβουλος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Θεὸς ἰσχυρός, Ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (χῦμα) Τὴν ἡμέραν διελθών, εὐχαριστῷ σοι, Κύριε, τὴν ἑσπέραν, αἰτοῦμαι, σὺν τῇ νυκτὶ ἀναμάρτητον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με. And you who dwell in the country of the shadow of death, upon you a light will shine. For God is with us. For unto us a Child is born, unto us a Son is given. For God is with us. And the government will be upon His shoulder. For God is with us. And of His peace there is no end. For God is with us. His name will be called the Angel of Great Counsel. For God is with us. Wonderful Counselor. For God is with us. Mighty God, Master, Prince of Peace. For God is with us. Father of the age to co For God is with us. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. For God is with us. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. For God is with us. God is with us. Know this, O Gentiles, and be defeated. For God is with us. READER (intoned) Having passed the day, I give thanks to you, Lord; and I ask of you to grant me the evening and the night without sin, O my Savior, and save [HC] Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὴν ἡμέραν παρελθών, δοξολογῶ σε, Δέσποτα, τὴν ἑσπέραν αἰτοῦμαι, σὺν τῇ νυκτὶ Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Now that the day has gone by, I glorify you, Master; I ask of you to grant me the evening and 9

10 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ ἀσκανδάλιστον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Τὴν ἡμέραν διαβάς, ὑμνολογῶ σε, Ἅγιε, τὴν ἑσπέραν, αἰτοῦμαι, σὺν τῇ νυκτἰ ἀνεπίβουλον, * παράσχου μοι, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με. the night without sin, O my Savior, and save [HC] Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Having traversed the day, I sing hymns to you, O Holy One; I ask of you to grant me the evening and the night free of plots, * O my Savior, and ΧΟΡΟΣ save [HC] CHOIR Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἡ ἀσώματος φύσις, τὰ Χερουβείμ, ἀσιγήτοις σε ὕμνοις, δοξολογεῖ. As a bodiless nature, the Cherubim * ever glorify You with unceasing hymns; [SD] Ἑξαπτέρυγα ζῷα, τὰ Σεραφείμ, ταῖς ἀπαύστοις φωναῖς σε, ὑπερυψοῖ. Τῶν Ἀγγέλων τε πᾶσα ἡ στρατιά, τρισαγίοις σὲ ᾄσμασιν, εὐφημεῖ. Πρὸ γὰρ πάντων ὑπάρχεις, ὁ ὢν Πατήρ, καὶ συνάναρχον ἔχεις, τὸν σὸν Υἱόν. Καὶ ἰσότιμον φέρων, Πνεῦμα ζωῆς, τῆς Τριάδος δεικνύεις, τὸ ἀμερές. Παναγία Παρθένε, Μήτηρ Θεοῦ, οἱ τοῦ Λόγου αὐτόπται, καὶ ὑπουργοί, Προφητῶν καὶ Μαρτύρων, πάντες χοροί, ὡς ἀθάνατον ἔχοντες, τὴν ζωήν. Ὑπὲρ πάντων πρεσβεύσατε, ἐκτενῶς, ὅτι πάντες ὑπάρχομεν, ἐν δεινοῖς. Ἵνα πλάνης ῥυσθέντες, τοῦ πονηροῦ, τῶν Ἀγγέλων βοήσωμεν, τὴν ᾠδήν. Ἅγιε, Ἅγιε, Ἅγιε, Τρισάγιε Κύριε, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Τὸ Πιστεύω Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, And the six-winged beings, the Seraphim, * also highly exalt You with endless voice; The entire array of angelic hosts * sings its praises of You with thrice-holy hymns. You, O Father, existing before all things, * have Your Son unoriginate with yourself, And the equally honored Spirit of life; * thus You show that inseparable are the Three. O all-holy and virgin Mother of God * and you servants and witnesses of the Word, With the choirs of prophets and martyred saints, * all of you who enjoy everlasting life: Intercede in great earnest on our behalf, * inasmuch as we all are in dire straights; So that all of us, freed now from the deceit * of the devil, may sing the angelic hymn: Holy, Holy, Holy, Thrice-holy Lord, have mercy on us and save us. Amen. READER The Creed I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things 10

11 ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages; Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried; And He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father; And He will come again with glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoke through the prophets. In one, holy, catholic, and apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to co Amen. [GOA] ΧΟΡΟΣ CHOIR Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (ἐκ γʹ) O all-holy Lady and Theotokos, intercede for us sinners. (3) [SD] Πᾶσαι αἱ οὐράνιαι Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (δίς) Ἅγιε Ἰωάννη, Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (δίς) All you heavenly Hosts of holy Angels and Archangels, intercede for us sinners. (2) Saint John the Baptist, Prophet and Forerunner of our Lord Jesus Christ, intercede for us sinners. (2) 11

12 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ Ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες, καὶ πάντες Ἅγιοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (δίς) Ὅσιοι, θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, Ποιμένες, καὶ Διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (δίς) Holy, glorious Apostles, Prophets, Martyrs, and all Saints, intercede for us sinners. (2) Devout, God-bearing Fathers, Shepherds, and Teachers of the whole world, intercede for us sinners. (2) (Ὁ Ἅγιος τοῦ Ναοῦ), πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (δίς) (2) (local patron saint), intercede for us sinners. Ἡ ἀήττητος, καὶ ἀκατάλυτος, καὶ θεία δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς (δίς) O invincible and indestructible and divine power of the precious and life-giving Cross, do not abandon us sinners. (2) Ὁ Θεός, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς. (δίς) God, be gracious to us sinners. (2) Ὁ Θεός, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Τρισάγιον. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γʹ) Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. God, be gracious to us sinners, and have mercy on us. READER Trisagion Prayers. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for your name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy na Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our 12

13 Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. PRIEST For Thine is the Kingdom and the power and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ( Ἀμήν. ) ( Amen. ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (διαβαστά) READER (read) Ἦχος βʹ. Mode 2. Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, Χριστὲ ὁ Θεός, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν. Illumine my eyes, O Christ, my God, lest I sleep to death; lest my enemy say: "I prevailed over him." [HC] Δόξα. Ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου, γενοῦ, ὁ Θεός, ὅτι μέσον διαβαίνω παγίδων πολλῶν, ῥῦσαί με ἐξ αὐτῶν, καὶ σῶσόν με, ἀγαθέ, ὡς φιλάνθρωπος. Glory. O God, be the protector of my soul, for I walk in the midst of many snares; deliver me from them and save me, O gracious one, as a good friend of man. [HC] Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν, διὰ τὰ πολλὰ ἡμῶν ἁμαρτήματα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις Μητρός, πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ πάνσεμνος, ὅτι ἐλεήμων ἐστί, καὶ σῴζειν δυνάμενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, σαρκὶ καταδεξάμενος. Both now. Theotokion. Since we have no standing because of our many sins, urgently plead with him who was born of you, O Virgin Theotokos; for the pleadings of a Mother have much weight toward the favor of the Master; do not overlook the pleas of us sinners, O most venerable one, for he who condescended to suffer for us in the flesh is merciful and has the power to save us. [HC] Κύριε, ἐλέησον. (μʹ) Lord, have mercy. (40) Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; 13

14 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. ΙΕΡΕΥΣ Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, Πάτερ. Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. PRIEST In the name of the Lord, Father, bless! Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us [and save us]. ( Ἀμήν. ) ( Amen. ) Εὐχή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετομένου ἡμέρας, ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου. Πρόσδεξαι θυσίαν ἑσπερινήν, τὰς τῶν χειρῶν ἡμῶν ἐπάρσεις. Καταξίωσον δὲ ἡμᾶς καὶ τὸ νυκτερινὸν στάδιον ἀμέμπτως διελθεῖν, ἀπειράστους κακῶν, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ταραχῆς καὶ δειλίας, τῆς ἐκ τοῦ διαβόλου ἡμῖν προσγινομένης. Χάρισαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατάνυξιν, καὶ τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν μέριμναν τῆς ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δικαίᾳ σου κρίσει ἐξετάσεως. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας ἡμῶν, καὶ νέκρωσον τὰ μέλη ἡμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα καὶ ἐν τῇ καθ' ὕπνον ἡσυχίᾳ ἐμφαιδρυνώμεθα τῇ θεωρίᾳ τῶν κριμάτων σου. Ἀπόστησον δὲ ἀφ' ἡμῶν πᾶσαν φαντασίαν ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐστηριγμένους ἐν τῇ πίστει, καὶ προκόπτοντας ἐν τοῖς παραγγέλμασί σου, εὐδοκίᾳ καὶ ἀγαθότητι τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Prayer of St. Basil Lord, Lord, who have delivered us from every arrow that flies by day, deliver us from anything that lurks about in darkness. Accept the lifting of our hands as an evening sacrifice. Make us worthy to traverse the time of night blamelessly, untouched by evil, and redeem us from every disturbance and fear caused by the devil. Grant contrition to our souls and concern to our minds about the accounting at your awesome and just judgment. Nail down our bodies with your fear, and deaden our earthly members, so that even in the quiet of our slumber we may be enlightened by the contemplation of your ordinances. Keep away from us every indecent fantasy and harmful desire. Awaken us in the time of prayer rooted in the faith, and thriving in your instructions; through the good will and goodness of your only begotten Son with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life giving Spirit, now and ever and to the ages of ages. [HC] READER Amen. 14

15 Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Come, let us worship and bow down before God our King. Come, let us worship and bow down before Christ God our King. Come, let us worship and bow down before Him, Christ our King and God. Ψαλμὸς Nʹ (50). Psalm 50 (51). Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Have mercy on me, O God, according to Your σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου great mercy; and according to the abundance of ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν Your compassion, blot out my transgression. Wash με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ απὸ τῆς ἁμαρτίας me thoroughly from my lawlessness and cleanse μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ me from my sin. For I know my lawlessness, and γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι my sin is always before Against You only διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν have I sinned and done evil in Your sight; that You ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν may be justified in Your words, and overcome τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί when You are judged. For behold, I was conceived σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν in transgressions, and in sins my mother bore ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ Behold, You love truth; You showed me ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς the unknown and secret things of Your wisdom. σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, You shall sprinkle me with hyssop, and I will be καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα cleansed; You shall wash me, and I will be made λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ whiter than snow. You shall make me hear joy εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. and gladness; my bones that were humbled shall Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν greatly rejoice. Turn Your face from my sins, and μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. blot out all my transgressions. Create in me a clean Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ heart, O God, and renew a right spirit within πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Do not cast me away from Your presence, and Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ do not take Your Holy Spirit from Restore το Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ. to me the joy of Your salvation, and uphold me Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ with Your guiding Spirit. I will teach transgressors πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους Your ways, and the ungodly shall turn back to τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. You. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας the God of my salvation, and my tongue shall μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην greatly rejoice in Your righteousness. O Lord, You σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα shall open my lips, and my mouth will declare μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας Your praise. For if You desired sacrifice, I would θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. give it; You will not be pleased with whole burnt 15

16 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. offerings. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humbled heart God will not despise. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built; then You will be pleased with a sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings; then shall they offer young bulls on Your altar. [SAAS] Ψαλμὸς ΡΑʹ (101). Psalm 101 (102). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, καὶ Hear my prayer, O Lord, and let my cry come ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθέτω. Μὴ ἀποστρέψῃς to You. Do not turn Your face from me; in the day τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ when I am afflicted, incline Your ear to me; in θλίβωμαι, κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου ἐν ᾗ ἂν the day when I call upon You, hear me quickly. ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, For my days vanished like smoke, and my bones ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου, καὶ τὰ burned up like firewood. I was cut down like grass, ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν. Ἐπλήγην and my heart became withered, for I forgot to eat ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου, ὅτι my bread. Because of the sound of my groaning, ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου. Ἀπὸ φωνῆς my bones cleaved to my flesh. I have become τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ like a pelican in a desert; I have become like an σαρκί μου. Ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ, ἐγενήθην owl in a ruined house; I kept watch, and have ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ, ἠγρύπνησα καὶ become like a sparrow alone on a housetop. My ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος. enemies reproached me all day long, and those Ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, who praised me swore against For I ate ashes καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ' ἐμοῦ ὤμνυον. Ὅτι like bread, and mixed my drink with weeping σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ because of the wrath of Your countenance and κλαυθμοῦ ἐκίρνων ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου Your anger; for You lifted me up and broke me καὶ τοῦ θυμοῦ σου, ὅτι ἐπάρας κατέῤῥαξάς με. down. My days were far spent like a shadow, Αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν, κἀγὼ ὡσεὶ and I am withered like grass. But You, O Lord, χόρτος ἐξηράνθην. Σὺ δέ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα remain forever, and Your remembrance is from μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ generation to generation. When You rise up, You γενεάν. Σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιών, ὅτι shall have compassion on Zion, for it is time to καιρὸς τοῦ οἰκτειρῆσαι αὐτήν, ὅτι ἥκει καιρός ὅτι have compassion on her, because the time is come; εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς, καὶ for Your servants took pleasure in her stones, and τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτειρήσουσι. Καὶ φοβηθήσονται they shall have compassion for her dust. And the τὰ ἔθνη τὸ ὄνομά σου, Κύριε, καὶ πάντες οἱ Gentiles shall fear the name of the Lord, and all βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου, ὅτι οἰκοδομήσει the kings of the earth Your glory; for the Lord Κύριος τὴν Σιὼν καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. shall build Zion, and He shall be seen in His glory. Ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ He regarded the prayer of the humble, and He οὐκ ἐξουδένωσε τὴν δέησιν αὐτῶν. Γραφήτω did not despise their supplication. Let this be 16

17 αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν, καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν Κύριον. Ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, Κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψε τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων, τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλεῖς τοῦ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ. Ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου. Κατ' ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσονται σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσι, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται. written for another generation, and the people who are created shall praise the Lord; for He looked down from the height of His holy place; the Lord looked upon the earth from heaven, to hear the groaning of those bound, to set free the sons of the slain, to declare the Lord's name in Zion, and His praise in Jerusalem, when the peoples and the kingdoms are gathered together to serve the Lord. He replied to Him in the way of strength, "Declare to me the fewness of my days; take me not away in the midst of my days; Your years are throughout all generations. In the beginning, O Lord, You founded the earth, and the heavens are the works of Your hands. They shall perish, but You shall remain, and all things shall grow old like a garment, and like a cloak You shall change them, and they shall be changed; but You are the same, and Your years shall not fail. The children of Your servants shall dwell there, and their seed shall be led to prosperity forever." [SAAS] ΙΕΡΕΥΣ Προσευχὴ Μανασσῆ, Βασιλέως τῆς Ἰουδίας Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, τοῦ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῶν τοῦ δικαίου, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν σύν παντὶ τῷ κόσμῳ αὐτῶν, ὁ πεδήσας τὴν θάλασσαν τῷ λόγῳ τοῦ προστάγματος, σου, ὁ κλείσας τὴν ἄβυσσον, καὶ σφραγισάμενος αὐτὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἐνδόξῳ ὀνόματί σου, ὃν πάντα φρίσσει καὶ τρέμει ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεώς σου, ὅτι ἄστεκτος ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς δόξης σου, καὶ ἀνυπόστατος ἡ ὀργὴ τῆς ἐπὶ ἁμαρτωλοῖς ἀπειλῆς σου, ἀμέτρητόν τε καὶ ἀνεξιχνίαστον τὸ ἔλεος τῆς ἐπαγγελίας σου. Σὺ γὰρ εἶ Κύριος ὕψιστος, εὔσπλαγχνος, μακρόθυμος, καὶ πολυέλεος, καὶ μετανοῶν ἐπὶ κακίας ἀνθρώπων. Σύ, Κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου ἐπηγγείλω μετάνοιαν, καὶ ἄφεσιν PRIEST Prayer of Manasses, King of Judah O Lord, Almighty, the God of our Fathers, of Abraham and Isaac and Jacob and of their righteous seed; who created the heaven and the earth with all their adornment; who bound the sea by the word of your command; who shut up the abyss and scaled it with your awesome and glorious name; whom all things dread and before whose power they tremble, because the majesty of your glory is unbearable and the threat of your anger against the sinners unendurable; yet the mercy of your promise is both, immeasurable and unfathomable, for you are the Lord most high, compassionate, long-suffering and all merciful, and relent on the wickedness of man. You, Lord, in the multitude of your goodness promised repentance and forgiveness to those 17

18 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ τοῖς ἡμαρτηκόσι σοι, καὶ τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου ὥρισας μετάνοιαν ἁμαρτωλοῖς εἰς σωτηρίαν. Σὺ οὖν, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, οὐκ ἔθου μετάνοιαν δικαίοις, τῷ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, τοῖς οὐχ ἡμαρτηκόσι σοι, ἀλλ' ἔθου μετάνοιαν ἐπ' ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ, διότι ἥμαρτον ὑπὲρ ἀριθμὸν ψάμμου θαλάσσης. Ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μου, Κύριε, ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μου, καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀτενίσαι, καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν μου, κατακαμπτόμενος πολλῷ δεσμῷ σιδηρῷ, εἰς τὸ μὴ ἀνανεῦσαι τὴν κεφαλήν μου, καὶ οὐκ ἔστι μοι ἄνεσις, διότι παρώργισα τὸν θυμόν σου, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, μὴ ποιήσας τὸ θέλημά σου, καὶ μὴ φυλάξας τὰ προστάγματά σου. Καὶ νῦν, κλίνω γόνυ καρδίας, δεόμενος τῆς παρὰ σοῦ χρηστότητος. Ἡμάρτηκα, Κύριε, ἡμάρτηκα, καὶ τὰς ἀνομίας μου ἐγὼ γινώσκω, ἀλλ' αἰτοῦμαι δεόμενος. Ἄνες μοι, Κύριε, ἄνες μοι, καὶ μὴ συναπολέσῃς με ταῖς ἀνομίαις μου, μηδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνίσας τηρήσῃς τὰ κακά μοι, μηδὲ καταδικάσῃς με ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς διότι σὺ εἶ Θεός, Θεὸς τῶν μετανοούντων, καὶ ἐν ἐμοὶ δείξεις πᾶσαν τὴν ἀγαθωσύνην σου, ὅτι ἀνάξιον ὄντα, σώσεις με κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου, καὶ αἰνέσω σε διὰ παντὸς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς μου. Ὅτι σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. who have sinned against you, and in your infinite compassion appointed repentance for sinners that they may be saved. Therefore, Lord, the God of the powers, you have not appointed repentance for the righteous, Abraham, Isaac and Jacob, who have not sinned against you, but you appointed repentance for me the sinner, for I have committed more sins than the grains of the sand of the sea. My transgressions have multiplied, Lord; my transgressions have multiplied, and I am not worthy to look up and see the height of the sky from the multitude of my iniquities, being weighted down by many iron chains, so that I cannot raise my head; there is no respite left for me because I provoked your anger and committed evil before you not having done your will and not having kept your commandments. And now I bend the knee of my heart, beseeching your goodness. I have sinned, Lord, I have sinned and I acknowledge my transgressions; but I beg and ask of you: Forgive me, Lord, forgive me and do not destroy me with my transgressions; do not be angry with me forever and keep my evils in me, and do not condemn me to the depths of the earth; for you are God, the God of those who repent, and in me you shall show all your goodness; for even though I am unworthy, you shall save me according to the multitude of your mercy, and I shall praise you without ceasing all the days of my life. For every heavenly power sings your praises, ( Ἀμήν. ) ( Amen. ) and yours is the glory unto the ages of ages. [HC] ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Τρισάγιον. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γʹ) READER Trisagion Prayers. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) 18

19 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for your name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy na Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. PRIEST For Thine is the Kingdom and the power and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ( Ἀμήν. ) ( Amen. ) ΨΑΛΤΗΣ CHANTER Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν Ἐλέησον ἡμᾶς. Have mercy on us, Lord have mercy on us. For with nothing to say in our own defense, we sinners offer this supplication to you our Master. Have mercy on us. [SD] Δόξα. Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν, μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν Glory. Lord have mercy on us, for in You we trust. Be not enraged with us greatly, nor remember 19

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1 John 5. LGNT - September 6, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # 1 John Greek. # of words. Numeric value. Interlinear English.

1 John 5. LGNT - September 6, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # 1 John Greek. # of words. Numeric value. Interlinear English. Book Chapter Verse Interlinear English Word # 1 John Greek # of letters # of words Numeric value 230501 everyone 01709 ΠΑΣ 3 281 230501 01710 Ο 1 70 230501 believing 01711 ΠΙΣΤΕΥΩΝ 8 1845 230501 that 01712

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Revelation 10. LGNT - September 7, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # Rev. Interlinear English. Numeric value. # of words. # of letters.

Revelation 10. LGNT - September 7, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # Rev. Interlinear English. Numeric value. # of words. # of letters. Book Chapter Verse Interlinear English Word # Rev Greek # of letters # of words Numeric value 271001 and 03876 ΚΑΙ 3 31 271001 I saw 03877 ΕΙΔΟΝ 5 139 271001 another 03878 ΑΛΛΟΝ 5 181 271001 [mighty] angel

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλο Αποδειπνο. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μεγαλο Αποδειπνο. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Μεγαλο Αποδειπνο Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 WEEK 21 The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 I. The Feast of Firstfruits signifies the resurrected Christ as the firstfruits for our enjoyment as

Διαβάστε περισσότερα

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2011

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2011 AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2011 Gr. Orth. Kirche Hl. Dimitrios, Erzpriester Apostolos Amvrasis Herner Str. 99, 45699 Herten, Tel. 02366 937727, Handy 01719194781 Commerzbank Herten Westerholt, Kto 5800826,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τετάρτῃ Αʹ Ἑβδοµάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον. On Wednesday of the First Week at Compline.

Τῇ Τετάρτῃ Αʹ Ἑβδοµάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον. On Wednesday of the First Week at Compline. Ὡρολόγιον Τριώδιον Τῇ Τετάρτῃ Αʹ Ἑβδοµάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον. Horologion Triodion On Wednesday of the First Week at Compline. ΙΕΡΕΥΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

I am. Present indicative

I am. Present indicative εἰμί eimi Present indicative εἰμί εἶ ἐστί(ν) ἐσμέν ἐστέ εἰσί(ν) John 3:28 εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός eimi ego ho christos John 3:28 εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός eimi ego ho christos the Christ John 1:19 Σὺτίςεἶ; Su tis

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση Ο Ι Ψ Α Λ Μ Ο Ι Ένα θεόπνευστο βιβλίο για όλες τις περιπτώσεις της ανθρώπινης ζωής Το Ψαλτήρι Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Archdiocese of Thyateira and Great Britain

Archdiocese of Thyateira and Great Britain ECUMENICAL PATRIARCHATE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Translated from the original Greek by The Very Revd. Archimandrite Ephrem

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. COMPLINE 1 Ὡρολόγιον Horologion ΙΕΡΕΥΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ (Ἀµήν.) Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Great Compline on Monday Evening on the eve of Tuesday, March 7, 2017 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Great Compline on Monday Evening on the eve of Tuesday, March 7, 2017 Texts in Greek and English ematins powered by AGES Great Compline on Monday Evening on the eve of Tuesday, March 7, 2017 Texts in Greek and English Sources VPA Copyright 2016 by Virgil Peter Andronache SD Copyright 2016 by Fr. Seraphim

Διαβάστε περισσότερα

13:31 38 Intro to farewell discourse. Jesus is going

13:31 38 Intro to farewell discourse. Jesus is going South Central Gospel Partnership Day Conference THESE THINGS I HAVE SAID TO YOU John 14-16 If running a discipleship group/course, what topics would you want to cover? Purpose clauses in John 14-16 ταῦτα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple A/ Ονόματα και ένα παράδειγμα 1 Present Simple 7 Present PERFECT Simple 2 Present Continuous 8 Present PERFECT Continuous 3 Past Simple (+ used to) 9 Past PERFECT Simple she eats she is eating she ate

Διαβάστε περισσότερα

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son 70 The Spirit Agreement that Jesus is the Son is the Revelation of the Spirit Apostles which is the Apostolic witness Children Thus those who believe the Apostles are children Witnesses to The Love of

Διαβάστε περισσότερα

2 Thessalonians 3. Greek

2 Thessalonians 3. Greek Book Chapter Verse Interlinear English Word # in 2 Thess Greek # of letters # of words Numeric value 140301 00548 ΤΟ 2 370 140301 finally 00549 ΛΟΙΠΟΝ 6 310 140301 pray 00550 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ 11 1674 140301

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπόδειπνον Μικρόν. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀπόδειπνον Μικρόν. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὡρολόγιον Horologion ΙΕΡΕΥΣ Ἀπόδειπνον Μικρόν Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

2 Corinthians 3. LGNT - May 30, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in 2 Cor. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters.

2 Corinthians 3. LGNT - May 30, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in 2 Cor. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters. Book Chapter Verse Interlinear English Word # in 2 Cor Greek # of letters # of words Numeric value 080301 are we beginning 00774 ΑΡΧΟΜΕΘΑ 8 826 080301 again 00775 ΠΑΛΙΝ 5 171 080301 ourselves 00776 ΕΑΥΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

διάβολος: Look up this word in a lexicon to get its background meaning. Note how this character is identified in verse 3.

διάβολος: Look up this word in a lexicon to get its background meaning. Note how this character is identified in verse 3. Translation Notes for MATTHEW 4.1-11 1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Service of the Midnight Office on Sunday Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. Amen. Ακολουθια του Μεσονυκτικου εν Κυριακη Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν,

Διαβάστε περισσότερα

John 14. LGNT - August 23, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in John. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters.

John 14. LGNT - August 23, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in John. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters. Book Chapter Verse Interlinear English Word # in John Greek # of letters # of words Numeric value 041401 do not 10682 ΜΗ 2 48 041401 be troubled 10683 ΤΑΡΑΣΣΕΣΘΩ 10 1816 041401 of you 10684 ΥΜΩΝ 4 1290

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Holy Week Service of the Twelve Passion Gospels on Thursday Evening. Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τῇ Πέμπτῃ τὸ Βράδυ

Holy Week Service of the Twelve Passion Gospels on Thursday Evening. Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τῇ Πέμπτῃ τὸ Βράδυ Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τῇ Πέμπτῃ τὸ Βράδυ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. ΤHE THIRD AND SIXTH HOURS Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. Amen. ΤΩΝ Γ ΚΑΙ ΣΤ ΩΡΩΝ Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η η ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

RO01-KA

RO01-KA Creative writing poems δε νιώθω πια απορρίφθηκα. Μοναξιά, σκότος με έχει καταβάλει όλα ψεύτικα. Δε με ελέγχω δεν είμαι ζωντανή πια καταστράφηκα. Το φως έσβησε η ελπίδα χάθηκε δίχως συντροφιά. Η ενοχή μου

Διαβάστε περισσότερα

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder If You Build It, They May Come Parable of the Mark Vitalis Hoffman www.crossmarks.com Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν; doesn't first

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2018 Bridegroom Service on Sunday Evening Matins of Holy Monday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2018 Bridegroom Service on Sunday Evening Matins of Holy Monday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2018 Bridegroom Service on Sunday Evening Matins of Holy Monday Texts in Greek and English Sources VPA Copyright 2016 by Virgil Peter Andronache SD Copyright 2017 by Fr.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians 3. LGNT - September 3, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in Eph. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters.

Ephesians 3. LGNT - September 3, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in Eph. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters. Book Chapter Verse Interlinear English Word # in Eph Greek # of letters # of words Numeric value 100301 00759 ΤΟΥΤΟΥ 6 1540 100301 for [this] reason 00760 ΧΑΡΙΝ 5 761 100301 I 00761 ΕΓΩ 3 808 100301 Paul

Διαβάστε περισσότερα

Holy Week Bridegroom Service on Monday Evening. Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ. Matins of Holy Tuesday

Holy Week Bridegroom Service on Monday Evening. Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ. Matins of Holy Tuesday Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Δευτέρᾳ τὸ Βράδυ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τρίτης (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2018 Bridegroom Service on Tuesday Evening Matins of Holy Wednesday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2018 Bridegroom Service on Tuesday Evening Matins of Holy Wednesday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2018 Bridegroom Service on Tuesday Evening Matins of Holy Wednesday Texts in Greek and English Sources VPA Copyright 2016 by Virgil Peter Andronache SD Copyright 2017

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Romans [and] not ΟΥ only [so] ΜΟΝΟΝ ΔΕ 2 9. LGNT - May 29, 2019 Page 1. Book Chapter Verse

Romans [and] not ΟΥ only [so] ΜΟΝΟΝ ΔΕ 2 9. LGNT - May 29, 2019 Page 1. Book Chapter Verse Book Chapter Verse Interlinear English Word # in Romans Greek # of letters # of words Numeric value 060501 having been justified 01822 ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ 12 1414 060501 therefore 01823 ΟΥΝ 3 520 060501 out of

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians among ΕΝ whom ΟΙΣ LGNT - May 30, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in Eph.

Ephesians among ΕΝ whom ΟΙΣ LGNT - May 30, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # in Eph. Book Chapter Verse Interlinear English Word # in Eph Greek # of letters # of words Numeric value 100201 and 00397 ΚΑΙ 3 31 100201 you 00398 ΥΜΑΣ 4 641 100201 being 00399 ΟΝΤΑΣ 5 621 100201 dead 00400 ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η η ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

THE SERVICE OF THE HOURS ON GREAT AND HOLY FRIDAY ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ FIRST HOUR ΩΡΑ Αʹ.

THE SERVICE OF THE HOURS ON GREAT AND HOLY FRIDAY ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ FIRST HOUR ΩΡΑ Αʹ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ Αʹ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντίφωνον Α' Στίχος γ. Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. Ἀντίφωνον Β'

Ἀντίφωνον Α' Στίχος γ. Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. Ἀντίφωνον Β' 25 DECEMBER - CHRISTMAS 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ The First Antiphon 2 nd Tone Psalm 110.1,2,3 Verse 1: I will praise You, O Lord, with my whole heart: I will speak of all Your marvelous works. Verse

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστου Τσακίρογλου ÔÏ ÌÅÃÁ ÁÐÏÄÅÉÐÍÏÍ. Στην Βυζαντινή Παρασημαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Χρήστου Τσακίρογλου ÔÏ ÌÅÃÁ ÁÐÏÄÅÉÐÍÏÍ. Στην Βυζαντινή Παρασημαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας Χρήστου Τσακίρογλου ÔÏ ÌÅÃÁ ÁÐÏÄÅÉÐÍÏÍ Στην Βυζαντινή Παρασημαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 2 Μέγα Απόδειπνον Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. SERVICE OF THE NINTH HOUR Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. Amen. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤῆΣ Θ ΩΡΑΣ Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας

Διαβάστε περισσότερα

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη Μικρὸ Προσευχητάρι Η προσευχὴ εἶναι Τροφὴ ψυχῆς Αρετῶν πηγὴ Λύπης λύσις Νοῦ φωτισμὸς Πολέμων θραῦσις Ελπίδος ἀπόδειξις Απογνώσεως πέλεκυς Χαρισμάτων πρόξενος Δακρύων μήτηρ καὶ πάλιν θυγάτηρ Εσοπτρον προκοπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English Sources VPA Copyright 2016 by Virgil Peter Andronache SD Copyright 2017 by Fr.

Διαβάστε περισσότερα

DISCUSSING THE OLD TESTAMENT, THE NEW TESTAMENT AND THE QUR AN. Thursday 7 th, 2017 Cooper s Masjid

DISCUSSING THE OLD TESTAMENT, THE NEW TESTAMENT AND THE QUR AN. Thursday 7 th, 2017 Cooper s Masjid DISCUSSING THE OLD TESTAMENT, THE NEW TESTAMENT AND THE QUR AN Thursday 7 th, 2017 Cooper s Masjid DEFINITION OF TERMS CHRISTIAN TERMS Old Testament New Testament DOES NOT MEAN ISLAMIC TERMS Torah Injeel

Διαβάστε περισσότερα

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master Nominative ὁ κύριος ς Vocative (none) κύριε ε Accusative τόν κύριον ν Genitive τοῦ κυρίου υ Dative τῷ κυρίῳ ι Nominative οἱ κύριοι ι Accusative τούς

Διαβάστε περισσότερα

EDU IT i Ny Testamente på Teologi. Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen

EDU IT i Ny Testamente på Teologi. Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen EDU IT i Ny Testamente på Teologi Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen teojmo@cas.au.dk Ny Testamente som fag Tekstfortolkning Originaltekster på græsk Udfordring: at nå diskussion, fortolkning og perspektivering

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE Saint Sophia Washington, D.C. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Δόξα σοι

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Policy Coherence. JEL Classification : J12, J13, J21 Key words :

Policy Coherence. JEL Classification : J12, J13, J21 Key words : ** 80%1.89 2005 7 35 Policy Coherence JEL Classification : J12, J13, J21 Key words : ** Family Life and Family Policy in France and Germany: Implications for Japan By Tomoko Hayashi and Rieko Tamefuji

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΝΓʹ. Psalm 53 (54).

Ψαλµὸς ΝΓʹ. Psalm 53 (54). Sixth Hour ΩΡΑ Ϛʹ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

While they were saying these things, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." NRS

While they were saying these things, Jesus himself stood among them and said to them, Peace be with you. NRS Luke 24.36-48 Translation Notes 36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν. While they were saying these things, Jesus himself stood among them and said to them,

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

NOTES: OT Reference. Who offers atonement? Who seeks atonement? Text from NASB:1995

NOTES: OT Reference. Who offers atonement? Who seeks atonement? Text from NASB:1995 NES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gen 6:14 Gen 32:20 Exod 29:33 Exod 29:36 Exod 29:37 Exod 30:10 Exod 30:15 Exod 30:16 Exod 32:30 Lev 1:4 and shall cover [ἀσφαλτόω [כפר it inside and out with pitch. I will

Διαβάστε περισσότερα

Hebrews 8. LGNT - September 5, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # Hebrews. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters.

Hebrews 8. LGNT - September 5, 2019 Page 1. Book Chapter Verse. Word # Hebrews. # of words. Interlinear English. Numeric value. # of letters. Book Chapter Verse Interlinear English Word # Hebrews Greek # of letters # of words Numeric value 190801 [and the] main point 02127 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9 687 190801 02128 ΔΕ 2 9 190801 of 02129 ΕΠΙ 3 95 190801 the

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ MEMORIAL SERVICE ΧΟΡΟΣ CHOIR Νεκρώσιµα Εὐλογητάρια. Evlogetaria for the Dead Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Τῶν Ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν Παραδείσου, εὕρω κἀγώ, τὴν ὁδὸν διὰ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages

Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages Adapted from Wisconsin Evangelical Lutheran Synod Translation Evaluation Committee :

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β 3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS Page Theorem cos(αβ cos α cos β -sin α cos(α-β cos α cos β sin α NOTE: cos(αβ cos α cos β cos(α-β cos α -cos β Proof of cos(α-β cos α cos β sin α Let s use a unit circle

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

THE SACRAMENT OF HOLY UNCTION ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. (The Faithful stand) (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται)

THE SACRAMENT OF HOLY UNCTION ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. (The Faithful stand) (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν). ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis.

February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis. Holy Church of Saint Nicholas 27 Φεβρουαρίου 2017 Δευτέρα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ καθ ἣν ἑορτάζομεν τὴν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα θριαμβευτικὴν εἴσοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας. Δούκα νεομάρτυρος τοῦ ῥάπτου ἐκ Μυτιλήνης ( 1564), Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Hebrews God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets by divers portions and in divers manners, πολυµερως και πολυτροπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2017 Bridegroom Service on Sunday Evening Matins of Holy Monday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2017 Bridegroom Service on Sunday Evening Matins of Holy Monday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2017 Bridegroom Service on Sunday Evening Matins of Holy Monday Texts in Greek and English Sources VPA Copyright 2016 by Virgil Peter Andronache SD Copyright 2016 by Fr.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3β: Types of Speeches & Strong Language Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα