Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!"

Transcript

1 Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη

2 YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ἡ Ὑπακοὴ. Ηχος δ Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίω ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τὶ ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῶ κόσμω κηρύξατε, ὡς ἡγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον, ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σώζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δʹ Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἄδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοὶς σοὶς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοὶς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν. Resurrectional Apolytikion. Mode 1 Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death to those in the tombs He has granted life. Hypakoe. Mode 4 When they who were with Mary came, anticipating the dawn, found the stone rolled away from the sepulchre, they heard from the Angel: Why seek ye among the dead, as though He were mortal man, Him Who abideth in everlasting light? Behold the grave-clothes. Go quickly proclaim to the world that the Lord is risen, hath put death to death. For He is the Son of God, Who saveth the race of men. Kontakion. Mode 4 Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, You rose the victor, Christ God, saying to the myrrhbearing women, "Hail!" granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen. 2

3 HOW TO FOLLOW THE CHURCH SERVICES ON YOUR SMART PHONE/IPAD Step 1: Open your smart phone/ipad. Step 2: Turn on WiFi. Step 3: Select WiFi name: Greek Orthodox Step 4: Use password: greekwireless Step 5: Launch a browser. Type in Step 6: Tap on Step 7: Select the date of the service. You will see Matins. Tap on GR-EN Text/Music. Step 8: When Matins is completed go back to the Table of Contents tap on Divine Liturgy. Tap on GR-EN Text/Music. You re done Follow the Divine Liturgy complete in either Greek or English. 3

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Στα Νεα Ελληνικα Εγώ, ω Θεόφιλε, στο πρώτον βιβλίον που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιον, έκαμα λόγον δι' όλα όσα έπραξε και εδίδαξεν ο Ιησούς από την αχήν μέχρι την ημέραν, που ανελήφθη στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωκε, δια μέσου του Αγίου Πνεύματος, εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχεν εκλέξει. Εις αυτούς δε και παρουσίασε τον ευατόν του ζωντανόν, ύστερα από το σωτήριον πάθος του, και έδωσε πολλάς αποδείξεις, ότι ήτο πράγματι ζωντανός. Επί σαράντα δε ημέρας παρουσιάζετο εις αυτούς και τους εδίδασκε αληθείας περί της βασιλείας του Θεού. Και καθώς συνανεστρέφετο και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωκε παραγγελίαν να μη απομακρύνεσθε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωσιν της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολήν δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, δια την οποίαν με έχετε ακούσει να σας ομιλώ. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό μόνον, χωρίς να μεταδώση αναγέννησιν και πνευματικήν ζωήν. Σεις όμως θα βαπτισθήτε με το Πνεύμα το Αγιον, ύστερα από ολίγας ημέρας. Επειτα από αυτά τα λόγια του Κυρίου ήλθαν όλοι μαζή οι μαθηταί προς αυτόν και τον ηρώτησαν λέγοντες Κυριε, πες μας, εάν στον καιρόν τούτον, που διερχόμεθα, πρόκειται να αποκαταστήσης πάλιν ένδοξον την βασιλείαν του Ισραήλ; Ο Ιησούς όμως τους είπε δεν είναι ιδικόν σας έργον και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια η τους ωρισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ιδικήν του εξουσίαν και παγγνωσίαν. Θα λάβετε όμως δύναμιν, όταν έλθη εις σας το Πνεύμα το Αγιον, και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου, οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού εις την Ιερουσαλήμ και όλην την Ιουδαίαν και Σαμάρειαν και έως τα πλέον μακρυνά και απομονωμένα σημεία της γης Acts of the Apostles 1:1-8 Prokeimenon. Mode Plagal 4. Psalm ,29 EPISTLE IN THE FIRST BOOK, O Theophilos, I have dealt with all that Jesus began to do teach, until the day when he was taken up, after he had given commment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during forty days, speaking of the kingdom of God. And while staying with them he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, "you heard from me, for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit." So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom of lsrael?" He said to them, "it is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; you shall be my witnesses in Jerusalem in all Judea Samaria to the end of the earth." 4

5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Στα Νεα Ελληνικα Κατὰ Ἰωάννην Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχεν ο Υιός και Λογος του Θεού. Και ο Λογος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς αυτόν, και ο Λογος ήτο Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Αγιον Πνεύμα. Αυτός υπήρχεν εις την αρχήν της δημιουργίας ηνωμένος προς τον Θεόν. Ολα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξιν κανένα, από όσα έχουν γίνει. Εις αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής εδημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωήν. Δια δε τους ανθρώπους δεν είναι μόνον η φυσική ζωη, αλλά και το πνευματικόν φως, που φωτίζει τον νουν των εις κατανόησιν και αποδοχήν της αληθείας. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν ημπόρεσε ποτέ να το επισκιάση και το εξουδετερώση. Προάγγελος αυτού του φωτός κατά τας ημέρας εκείνας έγινεν ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεόν, του οποίου το όνομα ήτο Ιωάννης. Αυτός ήλθε με κύριον σκοπόν να μαρτυρήση περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να προπαρασκευάση τους ανθρώπους, ώστε να πιστεύσουν όλοι στο φως. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλ' ήλθε να μαρτυρήση δια το φως. Ο Υιός και Λογος του Θεού ήτο πάντοτε το αληθινόν φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, που έρχεται στον κόσμον. Ητο εξ αρχής στον κόσμον, ως δημιουργός και κυβερνήτης, και ο κόσμος όλος, ορατός και αόρατος, έλαβεν ύπαρξιν δι' αυτού. Και όμως όταν το φως, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε και δεν τον εδέχθη. Ηλθε μεταξύ των ιδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, τους οποίους με ιδιαιτέραν στοργήν δια μέσου των αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί οι ιδικοί του δεν τον εδέχθησαν ως Σωτήρα και Θεόν των. Αλλοι όμως τον εδέχθησαν. Εις όσους δε τον εδέχθησαν με πίστιν ως Σωτήρα και Θεόν των έδωκε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν εγεννήθησαν από ανθρώπινα αίματα ούτε από θέλημα σαρκός ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά εγεννήθησαν από τον Θεόν. Και ο Υιός και Λογος του Θεού έγινε άνθρωπος κατά υπερφυσικόν τρόπον και κατεσκήνωσεν με οικειότητα εν τω μέσω ημών και ημείς είδαμεν την μεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρωπίνην, αλλά θείαν και απέραντον, την οποίαν είχεν ως φυσικήν του κατάστασιν από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάριν και αλήθειαν. Ο Ιωάννης μαρτυρεί δι' αυτόν και κράζει με μεγάλην φωνήν, λέγων αυτός ήτο εκείνος, δια τον οποίον σας είπα, ότι ο ερχόμενος ύστερα από εμέ είναι ασυγκρίτως ανώτερος από εμέ, διότι ως Υιός μονογενής του Πατρός υπήρχε ήδη, πριν εγώ γεννηθώ. Και από τον άπειρον πνευματικόν πλούτον αυτού όλοι ημείς ελάβαμεν και χάριν επάνω εις την χάριν. Διότι ενώ ο νόμος εδόθη δια του Μωϋσέως, δούλου του Θεού, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. 5

6 GOSPEL Great Holy Pascha The Gospel of John 1:1-17 In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God. He was in the beginning with God; all things were made through him, without him was not anything made that was made. In him was life, the life was the light of men. The light shines in the darkness, the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness to the light. The true light that enlightens every man was coming into the world. He was in the world, the world was made through him, yet the world knew him not. He came to his own home, his own people received him not. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God; who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh dwelt among us, full of grace truth; we have beheld his glory, glory as of the only Son from the Father. (John bore witness to him, cried, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, for he was before me.'") And from his fullness have we all received, grace upon grace. For the law was given through Moses; grace truth came through Jesus Christ. 6

7 Συμβολον Της Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. The Nicene Creed I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven earth of all things visible invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten not created, of one essence with the Father through Whom all things were made. Who for us men for our salvation came down from heaven was incarnate of the Holy Spirit the Virgin Mary became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered was buried. And He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven is seated at the right h of the Father. And He will come again with glory to judge the living dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father the Son is worshipped glorified, Who spoke through the prophets. In one, holy, catholic, apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead the life of the age to come. Amen. Κυριακή Προσευχή Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. The Lord s Prayer Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. ΕΥΧΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον Αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησον μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν, Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία, Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον. Αλλ ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το 7

8 μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων, Θεού το Σώμα, και θεοί με, και τρέφει, Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως. Έθελξας πόθω με Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου. Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής μου, και σώσον με, ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλ εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αρραβώνα μελλούσης ζωής και βασιλείας. Εμοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. PRAYERS BEFORE HOLY COMMUNION I believe, Lord, I confess, that You are truly the Christ, the Son of the living God, Who came into the world to save sinners, of whom I am the first. Moreover, I believe that this is Your immaculate Body, that this is Your precious Blood. Wherefore, I pray to You: have mercy on me, forgive me my transgressions, those voluntary involuntary, those in word, those in deed, those in knowledge those in ignorance; make me worthy to partake of Your immaculate Mysteries without condemnation, for the remission of sins life everlasting. Amen. Behold, I approach for divine Communion; Creator, burn me not as I partake; For You are Fire, which burns the unworthy. But, rather, cleanse me from every impurity. Of Your Mystical Supper, Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like the thief I confess You: Remember me, Lord, when You come into Your Kingdom! Be awe-stricken, O man, beholding the deifying Blood; For it is a lighted Coal that burns the unworthy. The divine Body both deifies nourishes me; It deifies the spirit, wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, by Your divine zeal You have changed me; but burn away my sins with immaterial Fire, make me worthy to be filled with delight in You; that, leaping for joy, O good One, I may magnify Your two comings. Into the brilliant company of Your saints, how shall I the unworthy enter? For if I dare to enter into the bridal chamber, my garment betrays me, for it is not a wedding garment, I shall be bound cast out by the Angels; Lord, cleanse my soul of pollution, save me, for You love mankind. Master, Who loves mankind, Lord Jesus Christ my God, do not let these Holy Things be to me for judgment because of my unworthiness, but rather may they be for the purification sanctification of soul body, as a pledge of the life Kingdom to come. For it is good for me to cleave to God, to put my hope of salvation in the Lord. Of Your Mystical Supper, Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like the thief I confess You: Remember me, Lord, when You come into Your Kingdom! Remember me, Master, when You come into Your Kingdom! Remember me, Holy One, when You come into Your Kingdom! 8

9 9

10 10

11 PRAYER LIST If you would like us to remember you or your loved one in our prayers, please contact the church office. Maria, Simeon, Nikitas, Andreas, Constantine, Andreas, Pavlos, Elena, Elaine, Presbytera Flora, Louis, Fr. Peter, Kathy, Kalliope, Maria, Chris, John, Georgia, Jennie, Dean, Chrisanthi, Aziz, Wendy, Achilleas Bill, Nickolas Sylvia. PRAYER FOR A SICK PERSON Heavenly Father, physician of our souls bodies, who have sent Your onlybegotten Son our Lord Jesus Christ to heal every sickness infirmity, visit heal me Your servant from all physical spiritual ailments through the grace of Your Christ. Grant me patience in this sickness, strength of body spirit, recovery of health. Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed. I pray that You heal me as Your servant grant me the gift of complete health. For You are the source of healing to You I give glory, Father, Son Holy Spirit. Amen. 11

12 April 12, 2015 Holy Pascha The Feast of Feasts To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers Sisters in Christ, Χριστός Ἀνέστη! Christ is Risen! In the light joy of this blessed holy Day of Resurrection, we gather to celebrate our Holy Sacred Pascha. This Pascha, this Feast of Feasts, is a celebration of life, abundant eternal. It is a celebration of the power of grace. It is a day above all others when we proclaim throughout the world that the chains of sin death have been broken, we have victory through Christ, through the power of the Cross the Resurrection we are being transformed from death to life. On this blessed day, Lent ends by being transformed into a feast of joy. The time for contrition of heart contemplation has past as we engage all our soul, body, mind with the jubilance before us. Repentance has received forgiveness grace. We have returned home are welcomed with the loving embrace of the Father. We have completed the journey of faith, in the glory of this Holy Pascha we glimpse eternal life rest. Our hope in the blessed promises of God has been fulfilled in the Holy Resurrection. This transformation has come to us through our Risen Lord. On this holy day we celebrate because of Him Who said I am the resurrection the life (John 11:25), we celebrate with Him. He is in our midst. We have seen His Passion. In the journey through the wilderness we have seen our Lord lifted up on the Cross to bear our shame sin through His suffering. Today, Jesus Christ is risen in holiness glory, revealing the power of eternal abundant life. We greet Him in joy. We receive His body blood in thanksgiving. We proclaim to the world His Resurrection. We are transformed in the light life that comes from Him. Our transformation changes everything! In the radiance glory of this Holy Pascha we find the meaning of life as it was created to be. We see our goal, our purpose, our completion our eternity. Our hope for the journey of life is strengthened. Our understing of life, of others, of the world, of all creation is changed in the truth certainty of the Resurrection. Fear is vanquished, the threat of death is annihilated, the weakness of sin is exposed in the enduring light of our Lord s holiness glory. We are now free from the guilt, our communion with God has been restored, He offers to us an abundant life of peace joy. As we gather on this day, let us be completely filled with the joy of Holy Pascha! Let us purify our senses, we shall see Christ! Let us celebrate the saving Pascha of God! Let us worship our Holy Lord Jesus! Let us forgive everything in the light of the Resurrection proclaim: Christ is risen from the dead, by death He has trampled down death, on those in the tombs He has bestowed life! With paternal love in the Risen Lord, DEMETRIOS Archbishop of America 12

13 12 Ἀπριλίου 2015 Ἅγιον Πάσχα Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ, Χριστός Ἀνέστη! Στό φῶς καί τή χαρά αὐτῆς τῆς εὐλογημένης καί ἱερᾶς Ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως συγκεντρωνόμεθα γιά νά ἑορτά σουμε τό Ἅγιο καί Μέγα Πάσχα. Τό Πάσχα, αὐτή ἡ Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν ἀποτελεῖ ἑορτή ζωῆς, ἄφθονης καί αἰωνί ας. Εἶναι ἑορτή τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος. Εἶναι κυρίως ἡμέρα κατά τήν ὁποία διακηρύσσουμε σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο ὅτι τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου συνετρίβησαν, θριαμβεύσαμε διά τοῦ Χριστοῦ, καί διά τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως περνοῦμε ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα, τελειώνει ἡ Τεσσαρακοστή καί μεταλάσσεται σέ ἑορτή χαρᾶς. Ἡ περίοδος τῆς συντριβῆς τῆς καρδιᾶς καί τῆς περισυλλογῆς ἔληξαν καθώς ἡ ψυχή μας, τό σῶμα μας καί ὁ νοῦς μας μετέχουν τῆς ἀγαλλιάσεως. Ἡ μετάνοια ἔλαβε συγχώρηση καί χάρη. Ἐπιστρέψαμε στόν οἶκο μας καί μᾶς ὑποδέχεται ἡ θερμή ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Ὁλοκληρώσαμε τό ταξίδι πίστεως καί μέσα στή δόξα τοῦ Ἁγίου Πάσχα βλέπουμε τήν αἰώνια ζωή καί τήν ἀνάπαυση. Ἡ ἐλπίδα μας στίς εὐλογημένες ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώνεται στήν ἁγία καί ἔνδοξη Ἀνάσταση. Αὐτή ἡ μεταμόρφωση μᾶς ἔχει δοθῆ διά τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Τήν ἱερή αὐτή ἡμέρα ἑορτάζουμε λόγῳ Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος εἶπε ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή (Ἰωάν. 11:25) καί ἑορτάζουμε μαζί Του. Εἶναι ἀνάμεσά μας. Βιώσαμε τά Πάθη Του. Στό ταξίδι μέσα στήν ἔρημο εἴδαμε τόν Κύριό μας πάνω στό Σταυρό νά σηκώνῃ τήν καταισχύνη καί τήν ἁμαρτία μας διά τοῦ Πάθους Του. Σήμερα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀνασταίνεται μέσα σέ ἁγιότητα καί δόξα, ἀποκαλύπτοντας τή δύναμη τῆς αἰώνιας καί ἄφθονης ζωῆς. Τόν χαιρετοῦμε μέ χαρά. Λαμβάνουμε τό σῶμα καί αἷμα Του μέ εὐγνωμοσύνη. Διακηρύσσουμε στόν κόσμο τήν Ἀνάστασή Του. Μεταμορφωνόμεθα στό φῶς καί τή ζωή πού προέρχονται ἀπ Ἐκεῖνον. Ἡ μεταμόρφωσή μας ἀλλάζει τά πάντα! Στή λάμψη καί δόξα τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἀνακαλύπτουμε τό νόημα τῆς ζωῆς ὅπως αὐτή δημιουργήθηκε νά εἶναι. Βλέπουμε τούς στόχους, τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας, τήν ὁλοκλήρωσή μας καί τήν αἰωνιότητά μας. Ἡ ἐλπίδα μας γιά τό ταξίδι τῆς ζωῆς ἐνισχύεται. Ἡ κατανόηση τῆς ζωῆς, τῶν ἄλλων, τοῦ κόσμου καί ὅλης τῆς δημιουργίας μετατρέπεται στήν ἀλήθεια καί τή βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ φόβος ὑπερνικᾶται, ἡ ἀπειλή τοῦ θανάτου ἐξολοθρεύεται καί ἡ ἀδυναμία τῆς ἁμαρτίας φανερώνεται στό διαρκές φῶς τῆς ἁγιότητος καί δόξης τοῦ Κυρίου μας. Εἴμεθα τώρα ἐλεύθεροι ἀπό τήν ἐνοχή, ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεό ἔχει ἀποκατασταθῆ καί ὁ Θεός μᾶς προσφέρει ἄφθονη ζωή εἰρήνης καί χαρᾶς. Καθώς συγκεντρωνόμεθα αὐτή τήν ἡμέρα, ἄς γεμίσουμε μέ τήν χαρά τοῦ Ἁγίου Πάσχα! Ἄς καθαρίσουμε τίς αἰσθήσεις μας, γιά νά δοῦμε τόν Χριστό! Ἄς ἑορτάσουμε τό λυτρωτικό Πάσχα τοῦ Θεοῦ! Ἄς προσκυνήσουμε τόν Ἅγιο Κύριό μας Ἰησοῦ! Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καί ἄς διακηρύξουμε: Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος! Μέ πατρική ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος 13

14 Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη! Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί ἑορτάζομεν καί ἐφέτος χαρμοσύνως τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ψάλλομεν: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν Αἴτιον» (τροπάριον τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως). Καί ἐνῷ ἡμεῖς χαρμοσύνως ἑορτάζομεν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ὡς πραγματικότητα ζωῆς καί ἐλπίδος, πέριξ ἡμῶν, ἐν τῷ κόσμῳ ἀκούομεν τάς κραυγάς καί τάς ἀπειλάς τοῦ θανάτου, τάς ὁποίας ἐκτοξεύουν ἐκ πολλῶν σημείων τῆς γῆς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι δύνανται νά λύσουν τάς διαφοράς τῶν ἀνθρώπων διά τῆς θανατώσεως τῶν ἀντιπάλων, γεγονός τό ὁποῖον καί ἀποτελεῖ τήν μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀδυναμίας των. Διότι, διά τῆς προκλήσεως τοῦ θανάτου τοῦ συνανθρώπου, διά τῆς ἐκδικητικότητος κατά τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφορετικοῦ, δέν βελτιώνεται ὁ κόσμος, οὔτε ἐπιλύονται τά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ἄλλωστε, ὑπό πάντων παραδεκτόν καί ἀναγνωριζόμενον, ἰδιαιτέρως δέ ὑπό τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς, ὅτι τό κακόν νικᾶται διά τοῦ ἀγαθοῦ καί οὐδέποτε διά τοῦ κακοῦ. Τά προβλήματα ἐπιλύονται ἀληθῶς διά τῆς ἀναγνωρίσεως καί τῆς τιμῆς τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου καί διά τοῦ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων του. Καί ἀντιστρόφως, τά παντός εἴδους προβλήματα δημιουργοῦνται καί ὀξύνονται ἐκ τῆς περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς καταπατήσεως τῶν δικαίων αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως τοῦ ἀδυνάτου, ὁ ὁποῖος πρέπει νά δύναται νά αἰσθάνεται ἀσφαλής καί ὁ ἰσχυρός νά εἶναι δίκαιος διά νά ὑπάρξῃ εἰρήνη. Ἀλλά ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν καί ἀπέδειξε καί μέ αὐτόν τόν τρόπον τήν ἀδυναμίαν τοῦ θανάτου νά ἐπικρατήσῃ καί νά ἐπιφέρῃ σταθεράν μεταβολήν εἰς τόν κόσμον. Αἱ δημιουργούμεναι διά τοῦ θανάτου καταστάσεις εἶναι ἀναστρέψιμοι, διότι, παρά τά φαινόμενα, εἶναι προσωριναί, δέν ἔχουν ρίζαν καί ἰκμάδα, ἐνῷ ἀοράτως παρών εἶναι ὁ πάντοτε νικήσας τόν θάνατον Χριστός. Ἡμεῖς, οἱ ἔχοντες τήν ἐλπίδα μας εἰς Αὐτόν, πιστεύομεν ὅτι τό δικαίωμα τῆς ζωῆς ἀνήκει εἰς ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ Ζωή καί ἡ Ἀνάστασις προσφέρονται ὑπό τοῦ πατήσαντος τόν θάνατον καί τήν ἰσχύν αὐτοῦ ἐπί τῶν ἀνθρώπων, Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἰς Αὐτόν μόνον καί εἰς τήν διδασκαλίαν Του ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἐλπίζῃ. Ἡ πίστις εἰς τόν Χριστόν ὁδηγεῖ εἰς τήν Ἀνάστασιν, εἰς τήν Ἀνάστασιν πάντων ἡμῶν, ἡ πίστις καί ἡ ἐφαρμογή τῆς διδασκαλίας Του εἰς τήν ζωήν μας ὁδηγοῦν εἰς τήν σωτηρίαν πάντων ἡμῶν, ἀλλά καί εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων μας ἐν τῷ κόσμῳ. Ἀδελφοί καί τέκνα, Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὑπέρβασις αὕτη τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, εἶναι τό κήρυγμα τῆς ζωῆς ἔναντι τῆς φθορᾶς τοῦ κόσμου καί τῆς περιπετείας τῶν ἀνθρωπίνων, καί εἰς αὐτό προσκαλοῦμεν ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡμεῖς ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Προκαθήμενος τῆς ἐν ἀληθείᾳ Ὀρθοδόξου ἀγάπης, πάντα ἄνθρωπον εἰς γνῶσιν καί βίωσιν, φρονοῦντες ὅτι μόνον δι αὐτοῦ θά ἐπανευρεθῇ ἡ «κλαπεῖσα» ὑπό τῆς ἀνθρωπίνης συγχύσεως «ἐλπίς ἡμῶν» καί τοῦ κόσμου παντός. Εἴθε τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζῃ τάς καρδίας ὅλων διά νά χαίρωνται ὁμοῦ μετά τῶν συνανθρώπων των ἐν ἀγάπῃ, εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ ἐν τῷ Υἱῷ καί Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Αὐτῷ μόνῳ, τῷ Ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν Κυρίῳ τῆς δόξης, τῷ «ζωῆς κυριεύοντι καί θανάτου δεσπόζοντι», τῷ ζῶντι εἰς τούς αἰῶνας καί τοῖς «ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαριζομένῳ», ἡ δόξα καί ἡ τιμή καί ἡ εὐχαριστία. Ἀμήν. Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα, βιε (2015) ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάνταεὐχέτης πάντων ὑμῶν 14

15 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Saints Consta ntine Tel: (212) & Helen GrFax: eek (212) Orth odox Church o f W a s h i n g t o n D. C Reverend Fath er Micha el Eaccarino, P residing Protocol Priest Number 01/15 January 1, 2015 Feast of Saint Basil New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew 19:14) Christ is Risen! My dearest brothers sisters, To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents From Members the bottom of the Parish of my Councils heart, I thank of the Greek you for Orthodox being with Communities, us this evening the Distinguished to celebrate the Archons Feast of of the Feasts, Ecu-Thmenical Patriarchate, Resurrection of our Lord the Day, Savior Afternoon, Jesus Christ. Church Again Schools, I exclaim, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America Christ is Risen! Beloved Brothers Sisters in Christ, On this blessed Feast of Saint Basil the beginning of the New Year, our honored tradition is to offer prayers The support forty plus for (40+) the sacred days ministry have been of our a most beloved wonderful Saint Basil Academy. profitable journey For seventy of salvation. years this Holy institution Week of was a glorious our Holy sojourn Archdiocese that brought has offered us to the this love moment of Christ, of jubilation. the comfort of His presence, the healing power of faith As to children, I mentioned youth, in my families most recent in need. sermons Serving that Orthodox a major children shift took from throughout place this the past United week States, that impacts Saint our spirituality Basil Academy of waiting. continues to provide a caring spiritual environment where they are able to grow, learn, achieve. In This the vital beginning mission of of the Saint Bible Basil we Academy, read of those carried who out by waited the directors, for God staff, with trustees an expectation benefactors, of a promise in given them. keeping NOW? with our In the Lord s Garden comm on Holy to let Thursday, the children God come waits to for me. us. How This is will accomplished we respond through to Him, this Crucify ministry Him or by Glorify bringing Him? the love We of each Christ respond to those in need. our own Everything way that according is offered to for the the strength children we have. youth at But Saint the most important Basil s is offered fact is that in the God name is waiting presence for us! of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, the students encounter Christ His abundant comforting love. We, Saint the Basil faithful Academy of Sts. is also Constantine a place where the Helen lives of Greek the children Orthodox Church youth are of guided Washington, Christ. DC, On the have been waiting beautiful for campus, Him since a nurturing 1913 to environment lead us as the of prayer community grace, that they is a are Royal, led in the Orthodox path of truth Christian bastion of Hellenism love. They are shown beacon the to blessings all. He has of the led life us from in Christ, C how Street to to follow 16 th His Street will to now find to strength His new property assurance in Spring, His promises. MD. God s They Providence see the hope, brought joy, us power here. in a life of faith a lifelong relationship with Him. in Silver This sacred work was also the focus of the patron saint of the Academy, Saint Basil. For the sick, orphans, travelers, And now what? many He, others our in God, need, is he waiting offered for an encounter us to respond with Christ to Him. by taking He says, His What love to will them. all For of others you do as community he guided them to in build truth my NEW love through Temple? teaching What will preaching, all of you as do a faithful as community caring to pastor, realize to that their your Savior DNA Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies is Sts. Constantinian Helenian. Come home to your roots? He awaits all of us to grow nurture that Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an offering in the celebration of the which He has given us. cutting of the Vasilopeta. We are also led by Christ by the example of Saint Basil to fulfill the comm of our Lord let the children come to me. In your ministry in the parish in your daily life in Christ, you are As called we to heard offer St. Him John Chrysostom guide others say to an in encounter his Paschal with Homily the Lord this that evening, will lead to to abundant him of the eternal 11 th hour life. as to him On this from day the may 1 st we hour, offer (in our other prayers words, generous it s NEVER support too for late ) Saint ALL Basil of Academy. us are called May we by strengthen God to make this His community vital work to that children which it can youth be. in We fulfilling want you the request to join us! of our Lord in honoring the legacy of all who have established supported this ministry in the past seventy years. May you also receive the abundant rich God blessings is waiting of our Lord my brothers at beginning sisters. of this The new sacrificial year as we love offer of Him your glory great grparents, honor unto the grparents ages of ages! parents can become yours also as you couple h in h to make this YOUR community of salvation! With paternal love in Christ, With DEMETRIOS all of my love prayers, Archbishop of America Christ is Risen! GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY Father Michael Eaccarino 15

16 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Saints Consta ntine Tel: (212) & Helen GrFax: eek (212) Orth odox Church o f W a s h i n g t o n D. C Reverend Fath er Micha el Eaccarino, P residing Protocol Priest Number 01/15 January 1, 2015 Feast of Saint Basil New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew Dear 19:14) Beloved Parishioners, I To marvel the Most every Reverend day at Hierarchs, the many the blessings Reverend Priests that have Deacons, been bestowed the Monks upon Nuns, our wonderful the Presidents community, starting Members with of the Parish joy of Councils being of able the Greek to pray Orthodox together Communities, as a family the as Distinguished we continue Archons our journey of the Ecumenical the Patriarchate, completion the Day, of our Afternoon, new spiritual Church home. Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the towards realizing Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America The winter was long it took its toll on all of us, including the construction of our church. For some Beloved Brothers Sisters in Christ, time, On this there blessed seemed Feast to of be Saint no Basil construction the beginning activity of at the all. New Thankfully, Year, our honored we have tradition turned is to the offer corner prayers construction support for has the resumed; sacred ministry equipment of our beloved materials Saint arriving Basil Academy. daily. The For seventy building years is taking this institution shape of most recently our Holy the Archdiocese concrete slab has offered placement the love began of Christ, with 130 the comfort cubic yards of His of presence, concrete being the healing poured; power that of is faith almost 41 to percent children, of youth, the entire families concrete in need. slab completed, Serving Orthodox as children quickly from as you throughout can blink the United an eye, States, the entire Saint frame of Basil the campus Academy will continues soon be to erected. provide a caring It is safe to spiritual say, the environment footprint of where our entire they are structure able to grow, is firmly learn, planted! achieve. Over This the vital next mission few weeks, of Saint the Basil general Academy, contractor carried will out by continue the directors, work staff, on the trustees dome, securing benefactors, the structure is in for placement keeping with of the our Lord s 40 foot comm church dome. to let the Events children will come be scheduled to me. This around is accomplished the raising through of dome, this ministry which will be by built bringing on the love ground of Christ then to those raised in need. to its Everything final glorious that is offered position for adorning the children our beautiful youth at church. Saint In Basil s is offered in the name presence of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, addition, the front doors which will be made entirely of teak will be carved with the icons of Sts. in worship, the students encounter Christ His abundant comforting love. Constantine Saint Basil Academy Helen is have also a been place ordered! where the lives The dome, of the children the bell tower, youth are the guided doors in Christ. are just On a the few of the many beautiful artifacts campus, that in can a nurturing still be sponsored. environment of prayer grace, they are led in the path of truth love. They are shown the blessings of the life in Christ, how to follow His will to find strength assurance has in His truly promises. graced They all of see us the with hope, many joy, riches power in that a life is of ever faith present a lifelong as past relationship pledges continue with Him. to be God fulfilled This sacred bringing work us was one also step the focus closer of to the the patron completion saint of the of Academy, His Spiritual Saint Home. Basil. For However, the sick, orphans, we are not yet there. travelers, Now is many not the others time in to need, sit back he offered simply an encounter watch with as brick Christ by mortar taking His give love shape to them. to a church. For others It is a time he guided of renewal! them in truth As stewards love through of God s teaching house, all preaching, of us who as a faithful have pledged caring must pastor, make to their good Savior on our promise, Redeemer. assist This with is also the our completion calling today. of In our our church support so for that Saint we Basil can Academy, once again we are be led one by in our prayer Ladies communion Philoptochos in Society our own home. our local Philoptochos chapters in collecting an offering in the celebration of the cutting of the Vasilopeta. We are also led by Christ by the example of Saint Basil to fulfill the comm of As spring turns to summer, many exciting plans will be unveiled, including an artifacts iconography our Lord let the children come to me. In your ministry in the parish in your daily life in Christ, you are program. called to offer When Him that guide happens, others opportunities to an encounter will with be the available Lord that will for lead all to of abundant us to show eternal our life. love commitment On this day may to our we church, offer our leaving prayers our generous personal support imprint for on Saint the Basil legacy Academy. that will May be we Sts. strengthen Constantine this Helen vital work Greek to Orthodox children Church. youth in fulfilling the request of our Lord in honoring the legacy of all who have established supported this ministry in the past seventy years. May you also receive the abundant rich All blessings this work of our is in Lord fact at miraculous; the beginning every of this step new of year the as way, we offer with Him God s glory guidance honor unto support, the ages we of ages! meet accomplish milestones in our church s history; how wonderful we as family are part of that history! With paternal love in Christ, Faithfully DEMETRIOS yours, Archbishop of America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY Georgia Ferentinos Parish Council President 16

17 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Saints Consta ntine Tel: (212) & Helen GrFax: eek (212) Orth odox Church o f W a s h i n g t o n D. C Reverend Fath er Micha el Eaccarino, P residing Protocol Priest Number 01/15 January 1, 2015 Feast of Saint Basil New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew 19:14) My fellow parishioners, To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents As Members we anticipate of the Parish the unrivaled Councils of moment the Greek of our Orthodox Lord s Communities, Resurrection, the we Distinguished find ourselves Archons drawn of closer the Ecumenical find Patriarchate, ourselves drawn the Day, closer Afternoon, to the church Church to Schools, each other. Philoptochos We see proof Sisterhoods, of that in the church Youth, attendance the to Him. We during Hellenic Holy Organizations, Week alone! Then, the entire there Greek is that Orthodox special Family feeling in in America our hearts that glorious hymn that keeps playing unconsciously deep in our minds, Χριστος Ανεστη εκ Νεκρων θανατο θανατον πατησας...! Now there Beloved is no Brothers doubt that we Sisters are in God Christ, loving people. On this blessed Feast of Saint Basil the beginning of the New Year, our honored tradition is to offer prayers We believe support that for the Christ sacred gave ministry his life of our for beloved our salvation Saint Basil we Academy. rejoice at For his seventy resurrection years this as institution he defeated of death our Holy opened Archdiocese the gates has of the offered Kingdom the love for of all Christ, of us. the It comfort is with of that His thought presence, in mind the that healing I would power like of to faith draw your to children, attention youth, to one of families the most in important need. Serving ministries Orthodox of the children church from - stewardship! throughout the United States, Saint Stewardship Basil Academy is what continues a person to provide does a after caring saying spiritual I believe environment as proof where of that they belief. are able Stewardship to grow, learn, is caring for the achieve. needs of others. Stewardship is a way of life, which acknowledges accountability responsibility before This vital God. mission Stewardship of Saint is Basil not just Academy, a financial carried obligation. out by the We directors, become staff, stewards trustees not when benefactors, we write is a in check to the keeping church, with but our when Lord s we comm believe in to God let the children give him come our to love, me. our This loyalty is accomplished our trust. through The primary this ministry goal of stewardship by bringing the is to love promote of Christ spiritual to those growth in need. Everything straighten that the is faith offered of all for of the our children parishioners youth at all Saint Orthodox Basil s is offered in the name presence of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, Christians. in worship, the students encounter Christ His abundant comforting love. Our Saint vision Basil here Academy at Sts. is also Constantine a place where the Helen lives is of to the provide children a loving, youth caring are guided welcoming Christ. On environment the where beautiful everyone campus, can in a belong nurturing environment grow in the of faith prayer through grace, worship, they service, are led in witness the path of fellowship. truth For love. the They past are three shown years the blessings we have of marched the life in forward Christ, how in our to follow journey His to will our new to find home, strength overcoming assurance in His promises. They see the hope, joy, power in a life of faith a lifelong relationship with Him. many obstacles scoring countless victories. Through this transition period we have managed not just to This sacred work was also the focus of the patron saint of the Academy, Saint Basil. For the sick, orphans, maintain, but to grow our ministries. We have an amazing PHILOPTOCHOS, a vibrant GOYA, GREEK travelers, many others in need, he offered an encounter with Christ by taking His love to them. For others SCHOOL, YAL, HOPE, JOY YOUNG at HEART to name a few. With Father Michael s leadership he guided them in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to their Savior guidance, Redeemer. we are This exping is also our our calling outreach today. ministry In our support with for God s Saint Basil grace, Academy, once the we building are led is by complete, our Ladies we will Philoptochos add senior Society services. All our of local this Philoptochos is possible through chapters stewardship. in collecting an offering in the celebration of the So, cutting without of the reservation Vasilopeta. We with are also joy in led my by heart, Christ I ask by all the of example you to join of Saint us Basil become to fulfill part the of comm this wonderful of journey. Lord Come let the children experience come all to the me. blessings In your ministry that are coming the parish our way. in Support your daily our life wonderful in Christ, you ministries are because called to they offer all Him make a guide positive others difference to an encounter in people s with lives the Lord that because will lead that to is abundant what God wants eternal us life. to do. Let us On not this allow day may the financial we offer our interpretation prayers of generous the word support stewardship for Saint Basil keep Academy. us away from May the we church. strengthen We this owe it to vital ourselves, work to children we owe it to youth our families in fulfilling the more request importantly of our Lord we owe in it to honoring the One the that legacy gave of us all everything who have we have. established supported this ministry in the past seventy years. May you also receive the abundant rich blessings of our Lord at the beginning of this new year as we offer Him glory honor unto the ages of ages! I want to wish each every one of you ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. With paternal love in Christ, I love you all I hope to see you in church. DEMETRIOS Archbishop of America Sotirios Nasios Steward of the Lord GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 17

18 AN INVITATION We, at Saints Constantine & Helen of Washington, DC, have a vision that is amazing exciting! We are inviting you to invest yourself through the resources that God has given you your energy, your prayers, your money in this work to which God has called us. WE WANT TO MAKE YOU RICH! You will be enriched in every way for your great generosity (2 Corinthians 9:11) 18

19 GREEK ORTHODOX 1 Chronicles ARCHDIOCESE 29 OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Gifts for Building the Temple David told the crowd: Protocol Number 01/15 God chose my son Solomon to build the temple, January but 1, Solomon 2015 is young has no experience. This is not just any building this is the Feast temple of for Saint the Basil Lord God! New Year 2 Let That s the children why I come have to done me, my do best not hinder to get them; everything for to such Solomon belongs will the kingdom need to of build heaven. it gold, (Matthew silver, bronze, 19:14) iron, wood, onyx, turquoise, colored gems, all kinds of precious stones, marble. 3 Besides doing all that, I have promised to give part of my own gold silver as a way of showing my To the love Most for Reverend God s temple. Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the 4 Almost one hundred twenty tons of my finest gold over two hundred fifty tons of my silver will be used to decorate its walls Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America 5 to make the gold silver objects. Now, who else will show their dedication to the Lord by giving Beloved gifts Brothers for building Sisters his in temple? Christ, 6 On After this David blessed finished Feast of Saint speaking, Basil the the family beginning leaders, of the New tribal Year, leaders, our honored the army tradition commers, is to offer prayers the government support for officials the sacred voluntarily ministry of gave our gifts beloved for Saint the temple. Basil Academy. For seventy years this institution of 7 our These Holy gifts Archdiocese included has almost offered two the love hundred of Christ, tons the of comfort gold, three of His hundred presence, eighty the tons healing of silver, power of almost faith seven to children, hundred youth, tons of families bronze, in need. three Serving thous Orthodox seven children hundred from fifty throughout tons of iron. the United States, Saint 8 Basil Everyone Academy who continues owned to precious provide a stones caring also spiritual donated environment them to the where temple they treasury, are able to where grow, Jehiel learn, from the achieve. Levite clan of Gershon guarded them. This vital mission of Saint Basil Academy, carried out by the directors, staff, trustees benefactors, is in 9 David the people were very happy that so much had been given to the Lord, they all celebrated. keeping with our Lord s comm to let the children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing the love of Christ to those in need. Everything that is offered for the children youth at Saint Basil s is offered in the name presence of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, the students encounter Christ David His Praises abundant the Lord comforting love. 10 Saint Then, Basil in Academy front of everyone, is also a place David where sang the praises lives of to the the children Lord: youth are guided in Christ. On the I beautiful praise you campus, forever, in a Lord! nurturing You environment are the God of our prayer ancestor grace, Jacob[a] they are worshiped. led in the path of truth 11 love. Your They power are shown is great, the blessings your of glory the life is seen in Christ, everywhere how to follow in heaven His will on to earth. find strength You are king assurance in world, His promises. They see the hope, joy, power in a life of faith a lifelong relationship with Him. of the entire 12 This sacred you rule work with was also strength the focus power. of the patron You saint make of people the Academy, rich Saint powerful Basil. For the famous. sick, orphans, 13 travelers, We thank many you, our others God, in need, praise he offered you. an encounter with Christ by taking His love to them. For others he guided them in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to their Savior 14 But why should we be happy that we have given you these gifts? They belong to you, we Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies have only given back what is already yours. Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an offering in the celebration of the 15 cutting We of are the only Vasilopeta. foreigners We living are also here led by on Christ earth for by a the while, example just as of Saint our ancestors Basil to fulfill were. the And comm we will of soon our Lord be gone, let like the a children shadow come that to suddenly me. In your disappears. ministry in the parish in your daily life in Christ, you are 16 called Our to Lord offer God, Him we guide have others brought to an all encounter these things with for the Lord building that will a temple lead to to abundant honor you. eternal They life. belong to On you, this day may you we gave offer them our prayers to us. generous support for Saint Basil Academy. May we strengthen this 17 vital But work we to are children happy, because youth in everyone fulfilling the has request voluntarily of our given Lord you in these honoring things. the legacy You know of all who what have is in everyone s established heart, supported you this are ministry pleased in when the past people seventy are years. honest. May you also receive the abundant rich 18 blessings Always of our make Lord us at eager the beginning to give, of this new help year us as be we faithful offer Him to you, glory just honor as our unto ancestors the ages Abraham, of ages! Isaac, Jacob faithfully worshiped you. With paternal love in Christ, 19 And give Solomon the desire to completely obey your laws teachings, the desire to build DEMETRIOS the temple for which I have provided these gifts. Archbishop of America 20 David then said to the people, Now it s your turn to praise the Lord, the God your ancestors worshiped! So everyone praised the Lord, they bowed down to honor him David their king. GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 19

20 YOU WILL HELP THE KINGDOM COME ABOUT.. HOW? BY: MAKE(ING) LOVE YOUR AIM (1 Corinthians 14:1) 20

21 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY We ARE building, Tel: (212) in community, Fax: (212) God s Kingdom. Protocol Number 01/15 HERE January & 1, 2015 NOW!! Feast of Saint Basil New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew 19:14) To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, Church Friendship Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers Sisters in Christ, On this blessed Feast of Saint Basil the beginning of the New Year, our honored tradition is to offer prayers support for the sacred ministry of our beloved Saint Love Basil Academy. For seventy years this institution of our Holy Archdiocese has offered the love of Christ, Fidelity the comfort of His presence, the healing power of faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout the United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring Affection spiritual environment where they are able to grow, learn, achieve. Ministry to those in Need This vital mission of Saint Basil Academy, carried out by the directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm Ministry to let the to, children for, come & to by me. the This Youth is accomplished through this ministry by bringing the love of Christ to those need. Everything that is offered for the children youth at Saint Basil s is offered in the name presence Ministry of Christ. to Moms In daily care, & in Dads counseling teaching, in recreation, in worship, the students encounter Christ Ministry His abundant to Couples comforting love. Saint Basil Academy is also a place where the lives of the children youth are guided in Christ. On the beautiful campus, in a nurturing Ministry environment to those of prayer Wanting grace, to they be are Educated led in the path of truth love. They are shown the blessings of the life Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see the hope, joy, power in a life of faith a lifelong relationship with Him. Ministry to those Dying This sacred work was also Ministry the focus of the to patron those saint in of Need the Academy, of Wellness Saint Basil. For the sick, orphans, travelers, many others need, he offered an encounter with Christ by taking His love to them. For others he guided them in truth Ministry love through to teaching Nurture preaching, our Hellenic as a faithful Culture caring pastor, to their Savior Redeemer. This is also Ministry our calling today. those In our support who for are Saint Addicted Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an offering in the celebration of the cutting of the Vasilopeta. We are also led Ministry by Christ to by the example Aged of Saint Basil to fulfill the comm of our Lord let the children come to me. In your ministry the parish in your daily life in Christ, you are Ministry to those Seeking Re-Creation called to offer Him guide others to an encounter with the Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we offer our prayers Ministry generous to support those for in Saint Sports Basil Academy. May we strengthen this vital work to children youth in fulfilling the request of our Lord in honoring the legacy of all who have established supported this ministry in the past seventy years. May you also receive the abundant rich blessings of our Lord at the beginning of this new year as we offer Him glory honor unto the ages of ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop of America We are NOT building a mere building. We are offering: Prayer Peace And Above All Ministry of Services that Offer Praise, Thanks & Glory GREEK LANGUAGE TO OUR SCHOOL GOD! MINISTRY 21

22 NAMING OPPORTUNITIES GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Naming of Saint Opportunity Basil New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew 19:14) To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents Members of the Parish Bookstore Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers Sisters in Christ, On this blessed Chapel Feast of Saint Basil the beginning of the New Year, our honored tradition is to offer prayers support for the sacred ministry of our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution of our Holy Archdiocese has offered the love of Christ, the comfort of His presence, the healing power of faith to children, youth, Classrooms families in need. (10) Serving Orthodox children from throughout the United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where they are able to grow, learn, achieve. This vital mission Community of Saint Basil Academy, Center carried out by the directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let the children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing the love of Christ to those in need. Everything that is offered for the children youth at Saint Cry Room Basil s is offered in the name presence of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, the students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy Hall is (Small) also a place where the lives of the children youth are guided in Christ. On the beautiful campus, in a nurturing environment of prayer grace, they are led in the path of truth love. They are shown the blessings of the life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. Great They Stairs see the hope, joy, power in a life of faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also the focus of the patron saint of the Academy, Saint Basil. For the sick, orphans, travelers, many others in need, he offered an encounter with Christ by taking His love to them. For others he guided them in Exonarthex truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to their Savior Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an offering in the celebration of the cutting of the Vasilopeta. Narthex We are also led by Christ by the example of Saint Basil to fulfill the comm of our Lord let the children come to me. In your ministry in the parish in your daily life in Christ, you are called to offer Him Nave guide Dome others to an encounter with the Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we offer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengthen this vital work to children youth in fulfilling the request of our Lord in honoring the legacy of all who have established supported Platea this ministry in the past seventy years. May you also receive the abundant rich blessings of our Lord at the beginning of this new year as we offer Him glory honor unto the ages of ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop of America Sts. Constantine & Helen Church, WDC Brides Room Tower 1 (Bell Tower) Tower 2 GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 22

23 ARTIFACTS & ICONOGRAPHY GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast of Saint Basil New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew 19:14) Opportunities for you to express your love for God by decorating His Holy Temple are now available. Please contact Father Michael to discuss how you can manifest your desire to help! We are greatly blessed to have world renown Leonidas Diamantopoulos as our Iconographer. He has written 49 churches here in the US with his God given talent. His work is available locally for you to see at St. Katherine, Falls Church, VA, Sts. Peter Paul, Potomac, MD, Sts Constantine Helen, Annapolis, MD. To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers Sisters in Christ, On this blessed Feast of Saint Basil the beginning of the New Year, our honored tradition is to offer prayers support for the sacred ministry of our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution of our Holy Archdiocese has offered the love of Christ, the comfort of His presence, the healing power of faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout the United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where they are able to grow, learn, achieve. This vital mission of Saint Basil Academy, carried out by the directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let the children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing the love of Christ to those in need. Everything that is offered for the children youth at Saint Basil s is offered in the name presence of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, the students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where the lives of the children youth are guided in Christ. On the beautiful campus, in a nurturing environment of prayer grace, they are led in the path of truth love. They are shown the blessings of the life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see the hope, joy, power in a life of faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also the focus of the patron saint of the Academy, Saint Basil. For the sick, orphans, travelers, many others in need, he offered an encounter with Christ by taking His love to them. For others he guided them in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to their Savior Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an offering in the celebration of the cutting of the Vasilopeta. We are also led by Christ by the example of Saint Basil to fulfill the comm of our Lord let the children come to me. In your ministry in the parish in your daily life in Christ, you are called to offer Him guide others to an encounter with the Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we offer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengthen this vital work to children youth in fulfilling the request of our Lord in honoring the legacy of all who have established supported this ministry in the past seventy years. May you also receive the abundant rich blessings of our Lord at the beginning of this new year as we offer Him glory honor unto the ages of ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop of America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 23

24 24

25 Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox Church GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) of Washington, DC Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast of NEA Saint Basil ZΩH New Year Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven. (Matthew 19:14) To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests Deacons, the Monks Nuns, the Presidents Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers Sisters in Christ, On this blessed Feast of Saint Basil the beginning of the New Year, our honored tradition is to offer prayers support for the sacred ministry of our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution of our Holy Archdiocese has offered the love of Christ, the comfort of His presence, the healing power of faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout the United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where they are able to grow, learn, achieve. This vital mission of Saint Basil Academy, carried out by the directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let the children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing the love of Christ Building to those in need. Fundraiser Everything that is Social offered for Event the children youth at Saint Basil s is offered in the name presence of Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, the students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where the lives Hosted of the children By: youth are guided in Christ. On the beautiful campus, in a nurturing environment of prayer grace, they are led in the path of truth love. They are shown the blessings Roumeliotes of the life in Christ, of how Washington follow His will DC to find strength assurance in His promises. They see the hope, joy, power in a life of faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also the focus of the patron saint of the Academy, Saint Basil. For the sick, orphans, travelers, many Evrytanian others in need, he Assoc. offered an of encounter America with Christ - Chapter by taking His 10 love Itia to them. For others he guided them in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to their Savior Redeemer. At This the is also Hellenic our calling Center, today. In 6506 our support Bells for Mill Saint Basil Rd. Bethesda, Academy, we are MD led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos Sunday chapters April in 19 collecting th, 2015 an offering in the celebration of the cutting of the Vasilopeta. We are also led by Christ by the example of Saint Basil to fulfill the comm of our Lord let the children come to me. In 2:00pm your ministry to 5:00pm in the parish in your daily life in Christ, you are called to offer Him guide others Heavy to an encounter Appetizers, with the Drinks, Lord that Music will lead to abundant eternal life. On this day may we offer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengthen this vital work to children youth in fulfilling the Tickets request of $50.00 our Lord in honoring the legacy of all who have established supported this ministry in the past 50/50 seventy Raffle years. May you also receive the abundant rich blessings of our Lord at the beginning of this new year as we offer Him glory honor unto the ages of ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop of America Make Checks Payable to Sts. Constantine & Helen GOCDC 100% of proceeds will benefit the Building Fund For tickets more information please call: Ted Sakkos Eleni Paspalis Pete Spiropoulos Sotiris Nasios GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 25

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ...ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ.

ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ...ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ. ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ...ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Μ. 2 ο Νηπιαγωγείο Αγ. Ι. Ρέντη και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά e-mail: martha_tso@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια του περιβάλλοντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ ά θ η μ α : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Κείμενο Ο ΗΛΙΟΣ ΕΚΑΙΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες.

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 22ο Ιανουάριος 2009 Οι βιοτικές µέριµνες. Του Οσίου Σεραφείµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1

Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 2 Dervish Abu Bekr, «Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. Α» Ιούνιοσ 2013 Φωτo εξωφύλλου: Βαςιλεύα Αςπαςύα Μαςούρα Επιμϋλεια ϋκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. O Θεός βλέπει την καρδιά σου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. O Θεός βλέπει την καρδιά σου ΕΝΤΥΠΟ ISSN 1450-2240 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Δ - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 8 O Θεός βλέπει την καρδιά σου / ΣΕΛ. 2 / ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ AΡΕΣΕΙΣ; / ΣΕΛ. 4 / ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ / ΣΕΛ. 8 / ΜΟΔΑ / ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ 2-01- ΜΟΥΣΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ -----01- ΕΙΣΑΓΩΓΗ.mid ΣΚΗΝΗ 1η Πάνω στη σκηνή υπάρχει µεγάλο τραπέζι µεγάλο βιβλίο απογραφής. Ανοίγει η σκηνή και φαίνονται οι αφηγητές κρατώντας περγαµηνές.

Διαβάστε περισσότερα

The Project Gutenberg EBook of Gerodimos Pamphletes, by Argyris Eftaliotis

The Project Gutenberg EBook of Gerodimos Pamphletes, by Argyris Eftaliotis The Project Gutenberg EBook of Gerodimos Pamphletes, by Argyris Eftaliotis This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Μ ἀπάντησες στὸ δρόμο σου, Ποιητή. Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο τοῦ Ἀπρίλη. Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης ποὺ ζητεῖ σοῦ φλόγιζε τὴ σκέψη καὶ τὰ χείλη. Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο. Κλειστὴ τότε

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Λογοτεχνίας «ρούλα μακρή»

Τομέας Λογοτεχνίας «ρούλα μακρή» Τομέας Λογοτεχνίας «ρούλα μακρή» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού ρούλα μακρή ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΔΑΠΑΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΛΖ ΑΡ.427-428 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Απόστολος: Β Τιμ. δ 5-8 Ευαγγέλιο: Μάρκ. α 1-8 3 Ιανουαρίου 2016 «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail.

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail. Αιόλου 100 682 κωδ. αρ. 4666 ΛΥΝΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ Όργανο επικοινωνίας Συνδέσμου Αποδήμων Λυνιστιάνων Ολυμπίας ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ραψωδία E Διομήδους ἀριστεία (Tα κατορθώματα του Διομήδη)

ραψωδία E Διομήδους ἀριστεία (Tα κατορθώματα του Διομήδη) Απόλλωνας και Αθηνά Επίλογος της Μάχης: ο θάνατος εξομοιώνει θύτες και θύματα Πισωδρομίζει ο γαύρος Έχτορας κι οι μπροστομάχοι τότε, 505 κι οι Αργίτες όλοι αμέσως χούγιαξαν και τους νεκρούς τραβήξαν και

Διαβάστε περισσότερα

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν ΝΕΟC ΙΜΒΡΙΑΚΟC ΠΑΛΜΟC Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου)

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) 1 Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) Σοφοκλής Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) Πρόλογος Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ ΛΥΚΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ ΤΥ ΛΥΚΕΙΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙ ΜΕΣΗΣ ΙΑΝΥΑΡΙΣ 2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΥ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΒΙΝΣ ΠΕ02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΥΝ Α. ΠΡΙΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταπόκριση στην αντιξοότητα και πρόληψη βλάβης: Συλλογικές αφηγηµατικές πρακτικές Με άτοµα, οµάδες, κοινότητες και σχολεία

Ανταπόκριση στην αντιξοότητα και πρόληψη βλάβης: Συλλογικές αφηγηµατικές πρακτικές Με άτοµα, οµάδες, κοινότητες και σχολεία Ανταπόκριση στην αντιξοότητα και πρόληψη βλάβης: Συλλογικές αφηγηµατικές πρακτικές Με άτοµα, οµάδες, κοινότητες και σχολεία Cheryl White & David Denborough ύο βασικές έννοιες...2 Βασικές αρχές στην ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ «Κολιμπρὶ» ἑτοιμάζουν τὶς...σταγόνες τους *

Τὰ «Κολιμπρὶ» ἑτοιμάζουν τὶς...σταγόνες τους * X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ 8 Ἀπριλίου 2012 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς Τὰ «Κολιμπρὶ» ἑτοιμάζουν τὶς...σταγόνες τους * Διοργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου)

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Του νεκρού αδελφού δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Κωνσταντίνος Παρθένης, Του νεκρού αδελφού Το τραγούδι του Νεκρού αδελφού,

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 'Γ 1 * Εφτάνησα ήταν ανέκαθεν μια ιδιαίτερα εύαίσβητη και ιδιάζουσα πνευματική ηεριο/ή τού Ελλαδικού χώρου, τόσο /»τα τα χρόν.α τής 'ξενικής του«κατοχή«όσο καί μετά τήν ενωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ιανουάριος 2010 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι δύο από τα καθοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Προσαρμογή και εξοικείωση Α Βοήθειες Θρησκεία και Πατρίδα Ζωή Υπαίθρου - Προσωπικές Δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Sunday After The Nativity December 27, 2015. Catechism Ministry

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Sunday After The Nativity December 27, 2015. Catechism Ministry Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday After The Nativity December 27, 2015 Catechism Ministry Christmas Program 2015 MISSION STATEMENT The Sts. Constantine and Helen

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Χαρακτηριστικά του δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 3 & Χρ. Παγώνη - Καλαμάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 3 & Χρ. Παγώνη - Καλαμάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε φορά λοιπόν που συναθροίζονταν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου είναι κορυφαία έκφραση της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και το επιστέγασμα της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 [1] 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗιΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το σχολείο μας, 4 ο Γυμνάσιο Κορίνθου, έχει την τιμητική θέση χωροταξικά, να βρίσκεται επί της οδού Αϊδινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Ενωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1975-2012) Ν.51/1975 «Δια προεδρικών διαταγμάτων εξ άπαξ εκδιδομένων εντός έτους θα συνταχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

22:1,2 Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

22:1,2 Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 22 Αποκάλυψη 22:1 Και μου έδειξε έναν καθαρό ποταμό με νερό της ζωής, λαμπερό σαν κρύσταλλο, που έβγαινε από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. 2 Στο μέσον της πλατείας της, και του ποταμού, από εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου. Ο ρόλος των Μουσειοπαιδαγωγών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου. Ο ρόλος των Μουσειοπαιδαγωγών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου Ο ρόλος των Μουσειοπαιδαγωγών Ράπτου Θεοδοσία δασκάλα- μουσειοπαιδαγωγός αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιρατσιστικά τραγούδια

Αντιρατσιστικά τραγούδια Αντιρατσιστικά τραγούδια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του εκπαιδευτικού μουσικής (ΠΕ 16.01) του γυμνασίου Λιθακιάς Ζακύνθου Μπουκουβάλα Διονύσιου (Α.Μ. 226155) Τάξη Α (3 τμήματα) Σχολικό έτος 2012-13 1 Εισαγωγή Στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131)

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131) 1/15 Ο τίτλος 1. Η κτητική αντωνυμία υποδηλώνει τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του έργου: της μητρός μου. 2. Έχει τη μορφή αινίγματος και διαφαίνεται ότι ένα παιδί θα αναφερθεί σε κάτι πολύ βαρύ που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/05/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/05/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/05/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Από το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαχες. Προτού γράψεις, σκέψου. Προτού κατακρίνεις, περίμενε. Προτού ξοδέψεις, κέρδισε. Προτού προσευχηθείς, συγχώρα,

Διδαχες. Προτού γράψεις, σκέψου. Προτού κατακρίνεις, περίμενε. Προτού ξοδέψεις, κέρδισε. Προτού προσευχηθείς, συγχώρα, Διδαχες Προτού γράψεις, σκέψου Προτού κατακρίνεις, περίμενε Προτού ξοδέψεις, κέρδισε Προτού προσευχηθείς, συγχώρα, Προτού τα παρατήσεις, προσπάθησε Προτού πεθάνεις, προετοιμάσου! Ενα τριανταφυλλο που προσφερεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα