Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν"

Transcript

1 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Συντονιστές: Σωκράτης Κ. Κάτσικας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λίλιαν Μήτρου, Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Υπεύθυνος Σύνταξης Μελέτης Καταγραφής Πορισµάτων: Στέφανος Γκρίτζαλης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αθήνα, Ιούνιος 2002

2 Ο εκάλογος......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ερώτηση 1: Ποιές είναι οι συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας (security requirements) που έχουν οι οργανισµοί και οι συναλλασσόµενοι, στα πλαίσια µιας ηλεκτρονικής δοσοληψίας και µε ποιόν τρόπο αυτές µπορούν να ικανοποιηθούν; Πρωταρχική σηµασία για την αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων ασφάλειας (security) έχει η αναγνώριση εκ µέρους ενός οργανισµού των πραγµατικών απαιτήσεων ασφάλειας που παρουσιάζει. Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές για το σκοπό αυτό: Η αποτίµηση των κινδύνων (risk assessment) που αντιµετωπίζει ο οργανισµός: Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναγνωρίζονται οι πιθανές απειλές προς τον οργανισµό, υπολογίζεται η ευπάθεια του οργανισµού στις συγκεκριµένες απειλές, η πιθανότητα υλοποίησής τους και το κόστος που θα έχουν για τον οργανισµό. Το νοµικό πλαίσιο και οι συµβατικές υποχρεώσεις του οργανισµού απέναντι στο κράτος, το προσωπικό και τους συνεργάτες του. Το σύνολο των αρχών, των απαιτήσεων και των στόχων που ορίζει ο ίδιος ο οργανισµός σχετικά µε την επεξεργασία των πληροφοριών που είναι απαραίτητες στη λειτουργία του. Ένας αριθµός απαιτήσεων ελέγχου και προστασίας θεωρούνται θεµελιώδεις για την ασφάλεια πληροφοριών σε κάθε οργανισµό. Αυτές, είτε βασίζονται σε υποχρεωτικές νοµικές διατάξεις, είτε έχουν καθιερωθεί ως κοινή πρακτική σε θέµατα ασφάλειας. Απαιτήσεις απαραίτητες σε έναν οργανισµό, που βασίζονται στη νοµοθεσία, είναι η διαφύλαξη των προσωπικών δεδοµένων, η διαφύλαξη των δεδοµένων του οργανισµού και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί ως κοινή πρακτική είναι η εκπόνηση πολιτικής ασφάλειας, ο καταµερισµός καθηκόντων σχετικών µε την ασφάλεια, η εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας, η αναφορά συµβάντων και η διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας. Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη και την οπτική των ηλεκτρονικά συναλασσοµένων καταναλωτών, οι απαιτήσεις ασφάλειας στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν αφορούν, κυρίως, δραστηριότητες στα πλαίσια επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µεταφοράς δεδοµένων µέσω δηµόσιων 2

3 δικτύων, όπως το Internet. Τα µέτρα ασφάλειας για την προστασία των εµπλεκοµένων σε ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες: Αυθεντικοποίηση (authentication), η οποία αφορά το επίπεδο εµπιστοσύνης που οι συναλλασσόµενοι απαιτούν σε σχέση µε την ταυτότητα των εµπλεκόµενων µερών. Εξουσιοδότηση (authorization), που αφορά τα δικαιώµατα καθορισµού των παραµέτρων των συναλλαγών (τιµοκατάλογοι, ψηφιακά έγγραφα κλπ.). Επίσης θα πρέπει οι συναλλασσόµενοι να γνωρίζουν ποιος έχει τέτοια δικαιώµατα. Ακεραιότητα (integrity) στοιχείων που γνωστοποιούνται στους αγοραστές (πχ. του τιµοκαταλόγου και λοιπών στοιχείων), καθώς και προστασία πληροφοριών για ειδικές εκπτώσεις. Μη-αποποίηση (non-repudiation) αποστολής και λήψης µηνυµάτων στα πλαίσια της δοσοληψίας ιαδικασίες ελέγχου των πληροφοριών που παρέχει ο πελάτης για την πληρωµή των αγαθών. Μηχανισµούς για την προστασία των στοιχείων της δοσοληψίας, αναφορικά µε την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα (confidentiality) και την ιδιωτικότητα (privacy) των εµπλεκοµένων. Καθορισµό των ευθυνών και ανάληψης κινδύνου για την περίπτωση απάτης. Αρκετά από τα παραπάνω αντιµετωπίζονται µε τη χρήση κρυπτογραφίας και των εφαρµογών της, σε συνδυασµό πάντοτε µε τη σχετική νοµοθεσία. Ιδιαιτέρως, σε θέµατα αναγνώρισης ψηφιακών υπογραφών, έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Ιούνιο του 2001, το Π 150/2001 το οποίο αναφέρεται στη νοµική ισοδυναµία των ιδιόχειρων µε τις ψηφιακές υπογραφές. Ακρογωνιαίο λίθο για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπογραφών, αποτελεί η αξιόπιστη λειτουργία των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Service Providers), σύµφωνα µε το πλαίσιο που οριστικοποιεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (www.eett.gr). Ερώτηση 2: Με ποιόν τρόπο µπορούµε να επιβεβαιώσουµε την αυθεντικότητα µιας εµπορικής ιστοσελίδας που επισκεπτόµαστε; Πόσο υψηλό κίνδυνο διατρέχουµε όταν αποστέλλουµε ηλεκτρονικά τον αριθµό της πιστωτικής µας κάρτας, στα πλαίσια µιας ηλεκτρονικής δοσοληψίας διαµέσου του Internet; Τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήµατα, που δείχνουν ιδιαίτερη µέριµνα για την ασφάλεια των διακινούµενων δεδοµένων κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής, συνήθως αξιοποιούν ευρέως γνωστές υπηρεσίες ασφάλειας και αναφέρουν ρητά στην ιστοσελίδα τους, στα πλαίσια της ακολουθητέας πρακτικής τους, τις λύσεις ασφάλειας τις οποίες χρησιµοποιούν. Συνήθως συστήνεται σε όσους ετοιµάζονται να εµπλακούν σε µία ηλεκτρονική συναλλαγή να µελετήσουν προσεχτικά τις 3

4 υπηρεσίες ασφάλειας που χρησιµοποιούνται. Κατά κανόνα, προηγείται ενηµέρωση για την «ταυτότητα» της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήµατος στη διεθνή βάση δεδοµένων ή στη βάση των ελληνικών καταχωρήσεων Στις ιστοθέσεις αυτές αναφέρεται σε ποιό νοµικό ή φυσικό πρόσωπο έχει κατοχυρωθεί το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Επίσης, σε αρκετές ιστοσελίδες υπάρχει σχετικό σήµα το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί για την πιστοποίηση της εταιρικής ταυτότητας µέσω σχετικής υπηρεσίας που διατίθεται από Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Service Provider). Επιπλέον, είναι αρκετές φορές χρήσιµο, πριν την ηλεκτρονική δοσοληψία, να επικοινωνεί κανείς µε τον τηλεφωνικό αριθµό του φυσικού καταστήµατος (η αναγραφή του αριθµού είναι υποχρεωτική), για εκ των προτέρων επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του καταστήµατος. Σχετικά µε την ηλεκτρονική αποστολή του αριθµού πιστωτικής κάρτας διαµέσου του Internet, παρά το γεγονός ότι αποτελεί υπαρκτό πρόβληµα η ενδεχόµενη υποκλοπή, έχει αναπτυχθεί υπερβολική σχετική φιλολογία, µε αποτέλεσµα να µην περιγράφεται το πρόβληµα στις αληθινές του διαστάσεις. Κατά κανόνα, πλέον, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα αξιοποιούν τις εφαρµογές της κρυπτογραφίας µε σκοπό την αποτελεσµατική διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των δεδοµένων (π.χ. κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση δεδοµένων), της ακεραιότητας των δεδοµένων (π.χ. κώδικες αυθεντικοποίησης µηνυµάτων ή ψηφιακές υπογραφές), της αυθεντικοποίησης του αποστολέα ενός µηνύµατος (π.χ. ψηφιακές υπογραφές) κλπ. Είναι σύνηθες το παράδειγµα της αξιοποίησης του πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer) κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής διαµέσου του Web, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση που µεταβάλλεται πλέον σε https:// Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και αν παρατηρηθεί σε µία πιστωτική κάρτα χρέωση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, ο συναλασσόµενος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την τράπεζα να ακυρώσει τη συναλλαγή, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το αίτηµα θα υποβληθεί σε εύλογη προθεσµία που καθορίζεται από τη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ πελάτη-τράπεζας. Η τράπεζα υποχρεούται να διερευνήσει την καταγγελία και ακολούθως να ενεργήσει µε τρόπο ανάλογο µε εκείνον που ακολουθεί στις συµβατικές συναλλαγές. Σε περίπτωση που το αίτηµα είναι εύλογο, τα χρήµατα επιστρέφονται αφού η συναλλαγή θεωρείται ως µηδέποτε διεξαχθείσα. Ερώτηση 3: Με ποιόν τρόπο µπορεί µία επιχείρηση να αποκτήσει ολοκληρωµένη εικόνα για τη σηµαντικότητα των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα Πληροφοριακά Συστήµατα της; Σε περίπτωση που µία επιχείρηση ή ένας οργανισµός επιθυµεί να καταγράψει και αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ασφάλειας που υπάρχουν, µπορεί να ακολουθήσει διάφορες στρατηγικές. 4

5 Αν η επιχείρηση είναι µικρής κλίµακας, µπορεί να εφαρµόσει κατευθείαν τη βασική προσέγγιση (baseline approach), στα πλαίσια της οποίας επιλέγονται απευθείας βασικά µέτρα προστασίας, τα οποία είναι ευρέως γνωστά από υπάρχοντες κώδικες ακολουθητέας πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Αν η επιχείρηση είναι µεγαλύτερη και τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη λειτουργία της, για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη καταγραφή των προβληµάτων ασφάλειας που δυνητικά αντιµετωπίζει, ως επαρκέστερη επιστηµονικά µέθοδος προτείνεται η εκπόνηση λεπτοµερούς µελέτης ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας (detailed risk analysis and management review) µε χρήση πρότυπης αυτοµατοποιηµένης µεθοδολογίας, από έµπειρους µελετητές. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, αρχικά καταγράφονται λεπτοµερώς και αποτιµώνται συγκριτικά τα αγαθά (assets) που περιλαµβάνονται στο πληροφοριακό σύστηµα, µελετώνται διεξοδικά οι απειλές (threats) που υφίσταται το σύστηµα και τα σηµεία ευπάθειας που αυτό παρουσιάζει (vulnerabilities) και ακολούθως υπολογίζεται ο βαθµός επικινδυνότητας (risk factor) του συστήµατος. Τελικά, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ασφάλειας (Security Plan) για τον οργανισµό, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τα προτεινόµενα αντίµετρα (countermeasures), όσο και την πολιτική ασφάλειας (Security Policy) του οργανισµού. Τα προτεινόµενα αντίµετρα µπορεί να είναι κυρίως τεχνικά, αλλά και διοικητικά και οργανωτικά. Η πολιτική ασφάλειας περιγράφει το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ένας οργανισµός προστατεύει τα πληροφοριακά του συστήµατα, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριµένους στόχους ασφάλειας. Η πολιτική ασφάλειας συντάσσεται λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισµού και του τοµέα της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, βασίζεται στα αποτελέσµατα της µελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας, καθώς και στις βασικές διαστάσεις των στρατηγικών κατευθύνσεων του οργανισµού, σε σχέση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η πολιτική ασφάλειας αποτελεί υπηρεσιακό κείµενο και θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε όλα τα µέλη του προσωπικού που έχουν ρόλο στη λειτουργία των συστηµάτων, είτε ως χρήστες, είτε ως διαχειριστές, είτε ως διοικητικά στελέχη, να λάβουν γνώση της. Ερώτηση 4: Με ποιόν τρόπο µπορούν να διασφαλιστούν τα συστήµατα µιας επιχείρησης, στη συνήθη πλέον περίπτωση που η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατας ή/και η επεξεργασία των δεδοµένων έχουν ανατεθεί σε άλλον εξωτερικό φορέα (outsourcing); Οι απαιτήσεις ασφάλειας µιας επιχείρησης, η οποία αναθέτει την ανάπτυξη του πληροφοριακού της συστήµατος ή/και την επεξεργασία των δεδοµένων σε εξωτερικό φορέα, θα πρέπει να συµφωνηθούν µε τη µορφή συµβάσεως ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη. Γενικά, τα ζητήµατα σχετικά µε την προσπέλαση και επεξεργασία στο σύστηµα εξωτερικών φορέων, θα πρέπει να ρυθµίζονται µε ειδικές 5

6 συµβάσεις, οι οποίες και θα διασφαλίζουν ότι οι τρόποι προσπέλασης και η επεξεργασία των δεδοµένων είναι σύµφωνοι µε την πολιτική ασφάλειας της επιχείρησης. Οι συµβάσεις θα πρέπει να προβλέπουν και σχετικές αποζηµιώσεις για τα δύο µέρη, ενώ πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Τη γενική πολιτική σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών. Τις ευθύνες των µερών της σύµβασης. Τον τρόπο µε τον οποίο θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν. Τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλιστεί η ορθή και σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Την προστασία των διαφόρων πόρων συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών µέσω των οποίων οι πόροι αυτοί θα προστατεύονται, των διαδικασιών µε βάση τις οποίες θα ελέγχεται η ασφάλεια τους, των µηχανισµών ελέγχου και προστασίας, τους κανόνες διαθεσιµότητας και ακεραιότητας, όπως και τους περιορισµούς σχετικά µε την αντιγραφή πληροφοριών, την εµπιστευτικότητα τους και την απαιτούµενη εχεµύθεια. Τον τρόπο ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα του οργανισµού. Τα επίπεδα φυσικής ασφάλειας. Την περιγραφή των υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιµες, το απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας τους, καθώς και τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης. Τα δικαιώµατα ελέγχου και ιχνηλάτησης (audit). Τις διαδικασίες χειρισµού, επίλυσης και αναφοράς συµβάντων. Τις σχέσεις των τρίτων µερών µε λοιπούς υπεργολάβους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην υπογραφείσα σύµβαση να περιλαµβάνεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ασφάλειας (security plan) στο οποίο θα πρέπει να έχουν συµφωνήσει τα εµπλεκόµενα µέρη. Ερώτηση 5: Τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο «Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας» ( Business Continuity Plan ), ποιά η σηµαντικότητα του και ποιές οι κυριότερες παράµετροι κατά τη διαχείριση του; Το «Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας» ( Business Continuity Plan ) ενός οργανισµού αποτελεί ένα λεπτοµερή οδηγό τόσο για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την 6

7 εύρυθµη λειτουργία ενός οργανισµού, όσο και για την ανάκαµψη (recovery) συστηµάτων έπειτα από οποιαδήποτε ζηµία ή καταστροφή. Σκοπός της εκπόνησης ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας, είναι η αποτροπή εµποδίων στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού και η προστασία των κρίσιµων διαδικασιών στην περίπτωση µερικών ή ολικών καταστροφών στα συστήµατα του. Μια διαδικασία διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισµού (business continuity management process) θα πρέπει να αξιοποιείται για τη µείωση, σε ανεκτό επίπεδο, των επιπτώσεων από καταστροφές και συµβάντα σχετικά µε την ασφάλεια του οργανισµού. Τέτοιες καταστροφές µπορεί να είναι αποτέλεσµα φυσικών καταστροφών, αστοχίας υλικών ή σκόπιµων ενεργειών. Επιπλέον θα πρέπει να περιλαµβάνονται και µέτρα για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του οργανισµού. Ο σχεδιασµός για την αντιµετώπιση απρόοπτων γεγονότων θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποκατάσταση των επηρεαζόµενων λειτουργιών µέσα σε ένα ρεαλιστικό και αποδεκτό χρονικό πλαίσιο. Ερώτηση 6: Από τη νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων απορρέουν νέες/πρόσθετες δεσµεύσεις για µία επιχείρηση που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά; Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων εξελίσσεται σε συστατικό στοιχείο των ενδοδικτυακών συναλλαγών. Προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται συνήθως ήδη κατά την αρχική φάση σύνδεσης του ενδιαφερόµενου καταναλωτή µε το δικτυακό χώρο της επιχείρησης, συχνά µέσω εντύπων που συµπληρώνει ψηφιακά ο πλοηγός-αγοραστής. Η συλλογή δεδοµένων, συνήθως µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία του προφίλ του «πελάτη», γίνεται συχνά και µε άλλους τρόπους, όπως εγκατάσταση cookies, τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων κλπ.. Η χρήση τέτοιων τεχνικών παρουσιάζεται συνήθως ως αναγκαιότητα για τη διαµόρφωση των πολιτικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών οφείλουν να γνωρίζουν πως ό,τι είναι τεχνικά δυνατό δεν είναι αυτονόητα και νόµιµο ή θεµιτό. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού επιχειρείν υπόκειται στις ρυθµίσεις, τις προϋποθέσεις και απαγορεύσεις των νόµων 2472/97 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και 2774/99 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα και τις επιµέρους ερµηνευτικές Οδηγίες που έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων ( Ένα κρίσιµο στοιχείο είναι ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται καταρχήν µόνο µε συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη ή στο πλαίσιο της εκπλήρωσης µιας σύµβασης που ήδη συνδέει την επιχείρηση µε αυτόν. Σε άλλη περίπτωση η συλλογή τέτοιων δεδοµένων είναι νόµιµη εφόσον αυτά προέρχονται από καταλόγους και πηγές δηµόσια προσβάσιµες που 7

8 απευθύνονται στο ευρύ κοινό καθώς και προηγούµενες συναλλακτικές επαφές στο πλαίσιο συναφών σκοπών. Τα προσωπικά δεδοµένα των αντισυµβαλλόµενων ή των ενδιαφερόµενων επισκεπτών των ιστοσελίδων µιας επιχείρησης πρέπει να συλλέγονται µε τρόπο νόµιµο, θεµιτό και διαφανή. Όπως τονίζεται στην νέα Οδηγία 2002/58/ΕΚ «σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» λογισµικό παρακολούθησης, δικτυακοί «κοριοί» (web bugs), κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία και άλλες παρόµοιες διατάξεις που µπορούν να εισέλθουν στο τερµατικό του χρήστη εν αγνοία του µε σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες, την αποθήκευση αθέατων πληροφοριών ή την ανίχνευση των δραστηριοτήτων του χρήστη, συνιστούν ενδεχόµενη σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Η χρησιµοποίηση τέτοιων διατάξεων θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο για θεµιτούς σκοπούς και εφόσον το γνωρίζουν οι χρήστες αυτοί. Ερώτηση 7 Υπάρχουν περιορισµοί στην αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου; Μία συνήθης µέθοδος προσέγγισης του παρόντος ή µελλοντικού πελάτη είναι η αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. H χρήση, ωστόσο, αυτής της µεθόδου επικοινωνίας υπόκειται σε περιορισµούς που επιβάλλει η νοµοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Η εµπορική επικοινωνία πρέπει καταρχήν να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη, να είναι δηλαδή προφανής στον παραλήπτη του ηλεκτρονικού µηνύµατος ο επιδιωκόµενος εµπορικός/επιχειρηµατικός σκοπός. Εξάλλου, όπως ορίζεται στον νόµο 2774/99, η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προιόντων και υπηρεσιών είναι επιτρεπτή µόνον εφόσον ο συνδροµητής έχει δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του για τη λήψη τέτοιων µηνυµάτων. Το λεγόµενο opt in επιβεβαιώθηκε ως βασική επιλογή από την πρόσφατη Οδηγία για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικότητας στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ίδια Οδηγία, η οποία όµως δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµη στο ελληνικό δίκαιο και συνεπώς δεν ισχύει ακόµη στην Ελλάδα, προβλέπει ωστόσο ότι η αποστολή εµπορικών και διαφηµιστικών µηνυµάτων από µία επιχείρηση σε συνδροµητές και χρήστες που είναι ήδη πελάτες της, επιτρέπεται εφόσον αυτοί είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη λήψη τέτοιων µηνυµάτων. Ερώτηση 8 8

9 Πρέπει να ενηµερώνω τους επισκέπτες/συναλλασσόµενους ηλεκτρονικά µε την επιχείρηση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων που τους αφορούν; Η ενηµέρωση έχει κεφαλαιώδη σηµασία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων αλλά και για τη νοµιµότητα της επεξεργασίας τους. Η ενηµέρωση των χρηστών κατά το στάδιο της συλλογής των προσωπικών δεδοµένων που τους αφορούν, δε συνιστά µόνο αυτοτελή υποχρέωση που έχει εισαγάγει η νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, αλλά αποτελεί ταυτοχρόνως και προϋπόθεση για την έγκυρη συγκατάθεση του χρήστη. Η συγκατάθεση στην ελληνική νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων νοείται ως «ενηµερωµένη συγκατάθεση» (informed consent). Η ενηµέρωση πρέπει να αναφέρεται καταρχήν στο γεγονός καθεαυτό της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και τη βάση στην οποία αυτή θεµελιώνεται (συγκατάθεση, σύµβαση). Οπωσδήποτε πρέπει να περιλαµβάνει την (online και offline) ταυτότητα αυτού που συλλέγει τα δεδοµένα, το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα δεδοµένα, καθώς και για τους τυχόν περαιτέρω αποδέκτες των δεδοµένων. Είναι επίσης αναγκαίο και σκόπιµο να ενηµερώνονται οι επισκέπτες/συναλλασσόµενοι για τα δικαιώµατά που τους παρέχει η νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων (δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίταξης κλπ.). Εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν εκπονήσει πολιτικές ασφάλειας της ιδιωτικότητας (privacy policies) είναι χρήσιµο και εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους σκοπούς της ενηµέρωσης να ανακοινώνονται σε εµφανή σηµεία των αντίστοιχων ηλεκτρονικών σελίδων (privacy statement). Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι σύµφωνες και να εναρµονίζονται µε το γράµµα και το πνεύµα της νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Η ενηµέρωση είναι απαραίτητη και στην περίπτωση της εγκατάστασης «cookies» ή άλλων συναφών διατάξεων. Όταν οι διατάξεις αυτές προορίζονται για σκοπούς που η έννοµη τάξη κρίνει ως θεµιτούς, η χρησιµοποίησή τους επιτρέπεται µόνο υπό τον όρον ότι παρέχονται στους χρήστες σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τον προορισµό των «cookies» ή τυχόν ανάλογων διατάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι εν γνώσει του χρήστη οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον τερµατικό υπολογιστή που χρησιµοποιεί και να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να αρνηθούν την αποθήκευση «cookies» ή παρόµοιων διατάξεων στον τερµατικό τους εξοπλισµό. Οι τρόποι της παροχής πληροφοριών, της παροχής του δικαιώµατος άρνησης ή αίτησης συγκατάθεσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν προσιτότεροι για το χρήστη. Ο νόµος για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα επεκτείνει την υποχρέωση ενηµέρωσης και στους κινδύνους παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου. Τέτοιοι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν κυρίως για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ένα ανοικτό δίκτυο, όπως το Internet ή η αναλογική κινητή τηλεφωνία. Οι πάροχοι υπηρεσιών που προσφέρουν διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνιών µέσω του Internet, θα πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες και τους συνδροµητές και για τους τρόπους αποτροπής των κινδύνων, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους τύπους λογισµικού ή τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Η απαίτηση 9

10 να ενηµερώνονται οι συνδροµητές για ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση να λαµβάνουν, µε ίδιες δαπάνες, κατάλληλα και άµεσα µέτρα για να αποτρέπονται τυχόν νέοι, απρόβλεπτοι κίνδυνοι ασφάλειας και να αποκαθίσταται το κανονικό επίπεδο ασφάλειας της υπηρεσίας. Ερώτηση 9 Είναι υποχρεωτικό να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδοµένων; H ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων είναι µία υποχρέωση που δεν αφορά µόνο την προστασία της επιχείρησης, αλλά και την προστασία των προσώπων, στοιχεία των οποίων έχουν καταχωριστεί στα συστήµατα αυτά. Ήδη ο νόµος 2472/97 (άρθρο 10) έχει επιβάλει υποχρεώσεις προστασίας της εµπιστευτικότητας µυστικότητας (secrecy ) των πληροφοριών και λήψης µέτρων ασφάλειας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Τα µέτρα ασφαλείας που λαµβάνονται θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Στις υποχρεώσεις µιας επιχείρησης περιλαµβάνεται η επιλογή συνεργατών που διαθέτουν όχι µόνο τεχνικές γνώσεις αλλά και προσωπική ακεραιότητα που διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας (security plan) και έκτακτης ανάγκης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και στη συνεχή αναθεώρηση των σχεδίων αυτών ώστε να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις. Συχνά µάλιστα οι άδειες επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων συνοδεύονται από την επιβολή όρων ασφαλείας των δεδοµένων και την υποχρέωση επεξεργασίας τέτοιων σχεδίων Χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων έχει συντάξει ένα κείµενο οδηγιών, όπου αναφέρεται το βασικό περιεχόµενο των σχεδίων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης, ώστε αυτά να κρίνονται επαρκή από την άποψη της προστασίας της εµπιστευτικότητας (http://www.dpa.gr/secure.htm). Ερώτηση 10 Ποιες συνέπειες έχει η µη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων; Η τήρηση των επιταγών και απαγορεύσεων που σχετίζονται µε την επεξεργασία αλλά και την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων επιβάλλεται από την οικεία νοµοθεσία. Τυχόν παράβαση των υποχρεώσεων αυτών για προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων (όπως 10

11 πρόστιµα, αναστολή επεξεργασίας, καταστροφή αρχείων κλπ.) ή/και τη γέννηση αξιώσεων και υποχρεώσεων αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης των προσώπων που θίγονται από τις παραβάσεις των νοµοθετικών διατάξεων και των υποχρεώσεων ασφαλείας. Συγκεκριµένες παραβάσεις συνιστούν µάλιστα ποινικά αδικήµατα και επισύρουν και ποινικές κυρώσεις. Ωστόσο, η µεγαλύτερη κύρωση είναι η δυσπιστία των συναλλασσοµένων! Πολλές πρόσφατες µελέτες έχουν αποδείξει ότι πολλοί άνθρωποι απέχουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές από φόβο για τη µεταχείριση και την τύχη των προσωπικών τους δεδοµένων. Η επένδυση σε τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας (Privacy Enhancing Technologies), η ύπαρξη, τήρηση και διαφήµιση πολιτικών για την προστασία της ιδιωτικότητας δεν είναι απλά συµµόρφωση προς το νόµο. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα! Είναι προϋπόθεση για να αποκτηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών! 11

Προσδιορισμός απαιτήσεων Ασφάλειας (1)

Προσδιορισμός απαιτήσεων Ασφάλειας (1) 100% Ασφάλεια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Να καλλιεργήσουμε «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ασφάλειας πληροφοριών στις Υπηρεσίες μας. Να μην έχουμε φοβία για αυτά που πιθανολογούμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B1

Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B1 Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Συντονιστές: Σωκράτης Κ. Κάτσικας, Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου Λίλιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ CLOUD

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ CLOUD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ CLOUD ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Προσωπικά Δεδοµένα «κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πολιτική Ασφάλειας NewTel S.A. Μάρτιος 2005 1. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδους εφαρμογής των γενικών αρχών και κανόνων αυθεντικοποίησης Στρατηγική για την ιεράρχηση της κρισιμότητας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Μεθόδους εφαρμογής των γενικών αρχών και κανόνων αυθεντικοποίησης Στρατηγική για την ιεράρχηση της κρισιμότητας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εξοικείωση με κανόνες και οδηγίες του ΠΨΑ Βασίζονται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην προστασία τηςιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis Selecting Essential IT Security Projects Dimitris Gritzalis July 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Εργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

(Εννοιολογική θεμελίωση)

(Εννοιολογική θεμελίωση) ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ (Εννοιολογική θεμελίωση) Καλλονιάτης Χρήστος Λέκτορας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.aegean.gr/culturaltec/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα