ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ /12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1/12"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 04 /

2 ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία Κτηµατολόγιο ΑΕ η οποία µε τον ν.464/0 µετονοµάστηκε σε Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., ιδρύθηκε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και ΠΕΧΩ Ε (Απόφαση 8706/6085/ , ΦΕΚ 87Β/9-0-96). Η εταιρεία είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 90/90, 9/94, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με την ψήφιση του ν. 899/00 (ΦΕΚ /Α/7--00) ισχύουν και για την ΕΚΧΑ Α.Ε. οι διατάξεις του Κεφ, Α του ν. 49/005 ( ΦΕΚ 4/Α/7--005) ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί.Ε.Κ.Ο. Σκοπός της εταιρείας είναι η µελέτη, η σύνταξη και η λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τρία () συστήµατα ηλεκτρονικού καθορισµού προτεραιότητας για την κάλυψη των αναγκών των Κτηµατολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, Κατερίνης και Αθηνών.(Οι ακριβείς διευθύνσεις θα δοθούν µε την Ανάθεση). Τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα του συνηµµένου τεύχους.. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα εγκατασταθούν στα παραπάνω γραφεία από Φεβρουάριο έως εκέµβριο του 05. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της προµήθειας και διατηρεί το δικαίωµα να την αναθέσει ή όχι ανεξάρτητα από τον αριθµό των ενδιαφεροµένων ή των προσφορών, να µαταιώσει να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία ή µέρος /

3 αυτής χωρίς καµιά υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης για τον λόγο αυτό στους συµµετέχοντες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε µείωση της παραγγελίας µέχρι 70% του συµβατικού τιµήµατος. Η µείωση αυτή δεν γεννά κανένα δικαίωµα υπέρ του προµηθευτή. Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνεται µόνο κατόπιν έγγραφης εντολής και η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνεται σε τριάντα (0) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης εντολής. Σαν ηµεροµηνία παράδοσης θεωρείται η ηµεροµηνία που ο εξοπλισµός θα παραδοθεί στον κάθε τόπο, συναρµολογηµένος, εγκατεστηµένος και πλήρως λειτουργικός.. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε ( έκα Εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων Ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Προσφορές πλέον του προϋπολογισµού δεν γίνονται δεκτές. Από την πληρωµή η οποία πραγµατοποιείτε εντός 90 ηµερών από την έκδοση και παραλαβή των τιµολογίων, παρακρατείται 0,0% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 40/, που υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωµής εκτός ΦΠΑ καθώς και τέλος χαρτοσήµου,6% επί του ανωτέρου ποσού. 4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας έχουν εφαρµογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν: Ο κανονισµός Προµηθειών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (ΦΕΚ.66Β /7.5.00) όπως αυτή µετονοµάστηκε σε ΕΚΧΑ ΑΕ. O Νόµος 40/ (ΦΕΚ 04/5.9.0) Ο Νόµος 464/ Γενικότερα, κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. /

4 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.. εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή προσφορών για µέρος της προµήθειας. Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφονται τα εξής: Προσφορά για το διαγωνισµό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ «ιαγωνιζόµενος: (ονοµατεπώνυµο, πλήρης επωνυµία νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, ). «Αποδέκτης»: Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σηµείωση: «Να ανοιχθεί µόνον από το αρµόδιο όργανο του ιαγωνισµού». 5.. Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει δυο () επί µέρους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους µε τις ενδείξεις: Υποφάκελος Α «Νοµιµοποιητικά - Τεχνική προσφορά» ο οποίος πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να περιέχει (α) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας (µόνο για νοµικά πρόσωπα). (β) Υπεύθυνη ήλωση του διαγωνιζόµενου ή του εκπροσώπου του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος τεύχους, (γ) Συµπληρωµένο το Παράρτηµα. (δ) Περιγραφή προσφερόµενων µηχανηµάτων συνοδευόµενη από τα τεχνικά φυλλάδια αυτού. Υποφάκελος Β «Οικονοµική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου µε συµπληρωµένο το έντυπο της Οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα ). Το Έντυπο δεν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαµβάνει σχόλια, παρατηρήσεις ή εναλλακτικές οικονοµικές προτάσεις. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ της ολογράφως αναφερόµενης τιµής της Οικονοµικής Προσφοράς και της αριθµητικής τιµής, ισχύει η ολογράφως αναφερόµενη τιµή. 5.. Σε όλους τους επιµέρους υποφακέλους αναγράφονται τα στοιχεία του 4/

5 διαγωνιζόµενου (ονοµατεπώνυµο, πλήρης επωνυµία νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, ), ο τίτλος του διαγωνισµού και ο τίτλος του υποφακέλου Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για το χρονικό διάστηµα 90 ηµερών πλέον του µισού του διαστήµατος αυτού. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτεται. Παράταση της ισχύος πέραν αυτής είναι δυνατή εφόσον συναινούν όλοι οι συµµετέχοντες κατά το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο προκύπτει η παράταση Συµπληρωµατικές πληροφορίες και γραπτές διευκρινίσεις της ΕΚΧΑ Α.Ε. επί των ερωτηµάτων των ενδιαφερόµενων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα κοινοποιούνται µέσω fax ή µέχρι την Παρασκευή 9//04, σε όλους τους ενδιαφεροµένους εφόσον τα ερωτήµατα διευκρινίσεις έχουν υποβληθεί (στο ή µε φαξ / ) µέχρι την Πέµπτη 8//04 και ώρα :0µ.µ. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την ευτέρα //04 και ώρα.00 µ Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους, σε διάστηµα δύο () εργάσιµων ηµερών από την αποστολή της πρόσκλησης, να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα που περιέχονται στο υποφάκελο Α, και σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν µέσα στο ανωτέρω αναφερόµενο διάστηµα η Επιτροπή έχει δικαίωµα να τους αποκλείσει από την επόµενη φάση της διαπραγµάτευσης Προσφορές που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες 5.9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µετά τον έλεγχο του υποφακέλου Α προσκαλεί τους υποψηφίους που υπέβαλαν πλήρη και εµπεριστατωµένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, να παραβρεθούν στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης όπου αποσφραγίζεται και ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς. Η οικονοµική προσφορά γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι µπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν, προφορικά, νέα µειοδοτική προσφορά. Η διαδικασία 5/

6 ολοκληρώνεται όταν σταµατήσουν να υπάρχουν νέες µειοδοτικές προσφορές. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό διαπραγµάτευσης και υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και τους συµµετέχοντες στη διαδικασία Η διαδικασία διαπραγµάτευσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε τηλεφωνικά είτε µε ανταλλαγή εγγράφων σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών της Κτηµατολόγιο Α.Ε. όπως αυτή µετονοµάσθηκε. 6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η χαµηλότερη, µετά από διαπραγµάτευση, οικονοµική προσφορά. 6/

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕ ΦΠΑ Σύστημα Ηλεκτρονικού Καθορισμού Προτεραιότητας για Κ/Γ Κατερίνης Σύστημα Ηλεκτρονικού Καθορισμού Προτεραιότητας για Κ/Γ Θεσσαλονίκης Σύστημα Ηλεκτρονικού Καθορισμού Προτεραιότητας για Κ/Γ Αθήνας ΣΥΝΟΛΑ Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ - Ποσό (Ολογράφως): 7/

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Tο κάθε σύστηµα ηλεκτρονικού καθορισµού προτεραιότητας, θα πρέπει να αποτελείται από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ), τον εκτυπωτή δελτίων προτεραιότητας, τους κεντρικούς φωτεινούς πίνακες, τους φωτεινούς πίνακες θέσεων συναλλαγής, καθώς και τα τερµατικά των θυρίδων. Θα πρέπει να είναι σπονδυλωτό ώστε να µπορεί να επεκταθεί εάν οι ανάγκες το απαιτήσουν. Όλο το παρακάτω περιγραφόµενο σύστηµα καθώς και οι επιµέρους συσκευές του, θα πρέπει να λειτουργούν µε τάση 4 V. Α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ( ανά σύστηµα) Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) θα πρέπει να καθορίζει την λειτουργία και διασύνδεση όλων των συστατικών στοιχείων του συστήµατος, να συγκεντρώνει στοιχεία, να αποστέλλει και να αποδέχεται µηνύµατα προς και από τα περιφερειακά του συστήµατος. H Κ.Μ.Ε. θα πρέπει να ρυθµίζει τα εξής: Ηµεροµηνία Ώρα Σειρά προτεραιότητας Συχνότητα και διάρκεια ηχητικού µηνύµατος και blinking Κλήση συναλλασσόµενων Προγραµµατιζόµενο κείµενο εισιτηρίων Στατιστικά στοιχεία και στατιστική ανάλυση Αλλαγή θυρίδας αυτόµατα η χειροκίνητα 8/

9 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Η/Υ της Κ.Μ.Ε., θα πρέπει να περιλαµβάνεται στις προς προµήθεια συσκευές, µαζί µε όλα τα απαραίτητα περιφερειακά του (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ). ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β) Λογισµικό Ελέγχου Καταγραφής & Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων σε περιβάλλον windows ( ανά σύστηµα) Όλο το πρόγραµµα θα είναι στα ελληνικά. Θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης µε λογισµικό ταµείου. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων, όπως αριθµό πελατών στην αναµονή, συνολικό αριθµό εκδοθέντων εισιτηρίων, συνολικό χρόνο εξυπηρέτησης ανά θέση συναλλαγής κλπ. Γ) Μηχανή Έκδοσης Εισιτηρίων ( ανά σύστηµα) 4 Θα πρέπει να βρίσκεται πάνω σε εύχρηστη - καλαίσθητη επιδαπέδια βάση µε εργονοµικό ύψος για την εύκολη χρήση από τους συναλλασσόµενους Θα διαθέτει ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή, οθόνη και ένα πλήκτρο επιλογής υπηρεσιών σαν standard εξοπλισµό. Θα φέρει δύο () πλήκτρα επιλογής υπηρεσιών (Α Β, µε διαφορετική αρίθµηση / σειρά προτεραιότητας έκαστο) Ο χρωµατισµός θα καθορισθεί από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µε βάση προτεινόµενα χρωµατολόγια από τον προµηθευτή ) Κεντρικός Φωτεινός Πίνακας ( ανά σύστηµα) Ο κεντρικός Φωτεινός Πίνακας θα είναι διπλής απεικόνισης (υπηρεσίες Α & Β της παραγράφου Γ. παραπάνω). 9/

10 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι Πίνακες θα έχουν χαρακτήρες ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ορατούς πάνω από 0µ. που θα εµφανίζονται τα παρακάτω: Αριθµός προτεραιότητας τριών () χαρακτήρων Είδος υπηρεσίας Αριθµός θυρίδας δύο () χαρακτήρων στην οποία καλείται να εξυπηρετηθεί ο συναλλασσόµενος Βοηθητικό βέλος κατεύθυνσης προς την θυρίδα εξυπηρέτησης. Οι οθόνες που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας, µε µεγάλη γωνία ανάγνωσης, ώστε να είναι ευδιάκριτα από όλα τα σηµεία του Κτηµατολογικού Γραφείου. Ε) Σύστηµα Ηχητικής Ειδοποίησης ( ανά σύστηµα) Παραγωγή ηχητικού συστήµατος κατά την κλήση του επόµενου Συναλλασσόµενου Επιλογή έντασης του ηχητικού συστήµατος από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΣΤ) Φωτεινός Πίνακας Θέσεων (Φ.Π.Θ) Συναλλαγής (βλ. πίνακα στο τέλος) Οθόνες µε τυπωµένο τον αριθµό των θυρίδων, όπου εµφανίζεται ο αριθµός προτεραιότητας µε τριψήφιους φωτεινούς χαρακτήρες ορατούς από 0µ. τουλάχιστον. Το σήµα αναβοσβήνει όταν καλείται ο επόµενος πελάτης. Η συχνότητα και ο χρόνος που αναβοσβήνει η οθόνη προγραµµατίζεται από την Κ.Μ.Ε Αν δεν υπάρχει µετώπη για την τοποθέτησή των Φ.Π.Θ., θα πρέπει να παρέχονται ορθοστάτες για την τοποθέτηση τους είτε δυνατότητα ανάρτησής τους από την οροφή ή ψευδοροφή. Επιθυµητός χρωµατισµός: ασηµί (νίκελ) Ζ) Τερµατικό Θέσης Συναλλαγής (βλ. Πίνακα στο τέλος) 0/

11 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θα πρέπει να φέρει οθόνη τριών () ψηφίων, στην οποία να εµφανίζεται ο αριθµός του πελάτη που εξυπηρετείται. Τα τερµατικά θα πρέπει να είναι για επιτραπέζια τοποθέτηση, στιβαρής κατασκευής και η λειτουργία τους να µην επηρεάζεται από ρίψη υγρών, καρφιτσών, συνδετήρων κ.α. Θα πρέπει να φέρει πρόσοψη µε αδιάβροχη µεµβράνη βιοµηχανικού τύπου. Θα προηγηθεί ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ο σχεδιασµός της εγκατάστασης (θέσεις συσκευών) και του λειτουργικού διαγράµµατος στο κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε την ΕΚΧΑ ΑΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται µέσα σε κλειστό επίτοιχο πλαστικό κανάλι από αυτοσβενόµενο PVC, χωρίς τρύπες. 4 5 Στα σηµεία που χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωση των καναλιών, αυτή θα πρέπει να γίνεται µε όλους τους "κανόνες καλοτεχνίας" και ασφάλειας και µε άρτια εφαρµογή των καναλιών µεταξύ τους, για όσο το δυνατόν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα, ιδιαίτερα στα ορατά σηµεία. Στην κάθε εγκατάσταση περιλαµβάνεται και η απαραίτητη καλωδίωση και τα µικροεξαρτήµατα για την σύνδεση του συστήµατος. Το σύστηµα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Η) ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο εξοπλισµός θα παρέχεται µε εγγύηση τουλάχιστον ετών από την ηµεροµηνία εγκατάστασής τους. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί την ύπαρξη ανταλλακτικών /

12 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και αναλωσίµων συµπεριλαµ- ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ βανοµένου και του χαρτιού, για τουλάχιστον 5 έτη µετά την εγκατάσταση του συστήµατος. Η αποκατάσταση βλαβών στο σύστηµα (και τις οθόνες) θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ειδοποίηση του προµηθευτή (τηλεφωνικά, µέσω fax ή ), ειδάλλως, το ελαττωµατικό είδος θα αντικαθίσταται. Μετά την λήξη της εγγύησης θα παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής 4 συµβολαίου τεχνικής υποστήριξης συντήρησης για το εγκαταστηµένο σύστηµα. ΠΙΝΑΚΑΣ Κτηµατολογικά Γραφεία Εµβαδόν Γραφείου Ποσότητα Φωτεινών πινάκων Θέσης Συναλλαγής Κατερίνη m Θεσσαλονίκη m 9 9 Αθηνών m 4 4 Ποσότητα Τερµατικών Θέσης Συναλλαγής /

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα