DUE-CI ELECTRONIC snc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DUE-CI ELECTRONIC snc"

Transcript

1 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Ασφαλείας Σελίδα αρ / / 010 Οι ΑΚΡΥΛΙΚΌ - P: εκπομπές Προβλεπόμενο ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΈΣ των παραγωγικών επίπεδο έκθεσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση Οριακή Υγεία των LD50 - PNEC: κανονισμών (Στοματική). τιμή Παράγωγο Προβλεπόμενη κατωφλίου. επί επίπεδο των συγκέντρωση θεμάτων χωρίς προστασίας επιπτώσεις χωρίς επιπτώσεις του - περιβάλλοντος. DN > 2000 / DM ΤΜΗΜΑ Ουσίες - REACH: Τύττoς που υπόκεινται Κανονισμός Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα Στοιχεία στην Κpάτoς για CE Σύμβαση Αποτελέσματα 1907/2006 σχετικά την καταπολέμηση TWA/8h της Στοκχόλμης: με στους την για καταναλωτές. απόρριψη. συστατικά. της ST/15min πυρκαγιάς Ουσίες. Πυροσβεστικά Τρόπος Έκθεσης μέσα. ppm ppm ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΕΝΖΟΙΚΟ - RID: Μέθοδοι Κανονισμός ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ O ΝΑΤΡΙΟ διαχείρισης Φυσικές Στοιχεία για την αποβλήτων. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ EU ουσίας/παρασκευάσματος διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χημικές ιδιότητες. εταιρείας/επιχείρησης στο τρένο LD50 Επαναχρησιμοποιήστε - TLV: (Στοματική). Οριακή τιμή κατωφλίου όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα 1000 > καθαρού 2000 προϊόντος Rat πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα Υγιεινομικοί 9.1. Μη Ο Προβλεπόμενη LD50 Η - Αναγνωριστικός Στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟΥ εξοπλισμός σχετική Εισπνοή. (Δερματική). έλεγχοι απόρριψη για πληροφορία. θα τις ΟΡΙΟΥ πυρόσβεσης συγκέντρωση. κωδικός πρέπει βασικές TLV: να φυσικές γίνεται Συγκέντρωση προϊόντος θα πρέπει χωρίς από επιπτώσεις εγκεκριμένο να χημικές που είναι δεν του ιδιότητες. θα τύπου: - φορέα > PNEC πρέπει VND διαχείρισης διοξείδιο να υπερβαίνεται Rabbit του 2,1 αποβλήτων, άνθρακα, οποιαδήποτε αφρός, σύμφωνα πούδρα στιγμή με τους κατά εθνικούς νέφος την νερού. εργασιακή VND τοπικούς έκθεση. κανονισμούς. 10,4 ΜΕΣΑ Φυσική LC50 Μη Αποφύγετε - TWA διαθέσιμες Τιμή (Εισπνοή). ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ST: κατάσταση αναφοράς απολύτως Όριο πληροφορίες. σε σύντομης γλυκό να ΠΟΥ ρίπτετε ΔΕΝ νερό έκθεσης το ΠΡΕΠΕΙ προιόν ΝΑ στο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ έδαφος, αεροσολ > 12,2 σε αποχετεύσεις mg/l Rat ΓΙΑ ή ΛΟΓΟΥΣ σε ρυάκια. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0,01 mg/l 3.2. Κανένα Χρώμα Η - Κωδικός: TWA: Μείγματα. μεταφορά Τιμή Επιδερμικό. ιδιαίτερο. Μέση αναφοράς αποβλήτων οριακή για έκθεση το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση S-35 VND ml.200 μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς άχρωμο ADR. 20,8 1 mg/l VND 34, Οσμή ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ - Επωνυμία VOC: Αξιολόγηση Τιμή Πτητική αναφοράς χημικής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ οργανική ΑΛΚΟΟΛΗ σε θαλασσινό ασφάλειας. ένωση νερό Cleaning Foam ml.200 ελαφρά 0,01 mg/l 5.2. Περιέχει: Όριο LD50 Ακατάλληλες - Ειδικοί vpvb: Τιμή οσμής. (Στοματική). αναφοράς Εξακολουθητικό κίνδυνοι συσκευασίες που για ιζήματα προκύπτουν θα βιοσυσσωρευτικό πρέπει σε γλυκό να από νερό ανακτώνται την σύμφωνα ουσία Μη 2460 ή ή να διαθέσιμο. το με απορρίπτονται μείγμα. το REACH Rat σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες 0,75 διαχείρισης αποβλήτων ΚΙΝΔΥΝΟΙ ph. LD50 Πραγματοποιήθηκε - WGK: Συναφείς Τιμή (Δερματική). Wassergefährdungsklassen αναφοράς προσδιοριζόμενες ΑΠΟ ΤΗΝ για μια ΕΚΘΕΣΗ τους αξιολόγηση μικροοργανισμούς χρήσεις χημικής ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Deutschland). της ασφάλειας ουσίας STP ΦΩΤΙΑΣ Μη 2460 ή για του διαθέσιμο. το μείγματος Rabbit τις αντενδεικνυόμενες ουσίες που εμπεριέχονται: χρήσεις 73 mg/l Αναγνώριση Σε Υγεία Σημείο LC50 περίπτωση (Εισπνοή). τήξεως Παράγωγο./ σημείο υπερθέρμανσης επίπεδο πήξεως. Συγκ. χωρίς %. τα επιπτώσεις δοχεία Κατηγοριοποίηση aerosol - DN Μη 19,2 μπορούν διαθέσιμο. ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ / mg/l/4h DM 67/548/CEE. Rat να παραμορφωθούν, ΑΛΚΟΟΛΗ να Κατηγοριοποίηση ανατιναχθούν 1272/2008 να εξφενδονιστούν (CLP). σε σημαντική ΤΜΗΜΑ απόσταση. Οριακή 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Καθαριστικό. Αρχικό σημείο τιμή 14. Φορέστε κατωφλίου. ζέσης. Πληροφορίες ένα προστατευτικό Αποτελέσματα σχετικά κράνος στους με πριν καταναλωτές. τη Μη προσεγγίσετε μεταφορά. διαθέσιμο. την πυρκαγιά. Μην Αποτελέσματα αναπνέετε προϊόντα στους εργαζόμενους από την καύση. ΑΠΙΟΝΙΣΜΈΝΟ Περιοχή ΓΕΝΙΚή Τρόπος Τύττoς ζέσεως. BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: Έκθεσης ΝΕΡΌ Κpάτoς TWA/8h ST/15min Σημείο LD50 Η ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ 1. Στοιχεία CAS. Συστάσεις Οδηγία μεταφορά (Στοματική). του ανάφλεξης /45/ΕΚ πρέπει προμηθευτή ΑΛΚΟΟΛΗ να για τους πυροσβέστες. διενεργηθεί 50 μεταγενέστερες του δελτίου δεδομένων τροποποιήσεις εξουσιοδοτημένα ppm Δεν 4710 ασφαλείας ισχύει. οχήματα Rat μεταφοράς ppm επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας ΓΕΝΙΚΕΣ Ταχύτητα LD50 έκδοσης 2. CE. Οδηγία Εισπνοή. TLV-ACGIH (Δερματική). της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εξάτμισης /548/ΕΟΚ συμφωνίας A.D.R. μεταγενέστερες 152 τις εθνικές τροποποιήσεις 50διατάξεις Μη VND που διαθέσιμο. ισχύουν. προσαρμογές Rat 2476 VND Χρησιμοποιείστε Αναφλεξιμότητα LC50 Η 3. Εταιρική Κανονίσμός μεταφορά TLV (Εισπνοή). μορφήπρέπει - (ΕΚ) (στερεό, πίεση 1907/2006 GR να διενεργηθεί αέριο) νερού (REACH) για 300 στις αρχικές να ψύξετε 100 DUE-CI τα δοχεία Μη 72,6 συσκευασίες διαθέσιμο. mg/l/4h ECTRONIC 300 να Rat, εμποδίσετε 100 οπωσδήποτε, snc σε συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά την αποσύνθεση την δημιουργία ουσιών πιθανόν απρόσβλητα ΤΜΗΜΑ επικίνδυνων για την Προβλεπόμενη από το 16. περιεχόμενο Άλλες υγεία. Φοράτε συγκέντρωση πληροφορίες. Χαμηλότερη 4. Διεύθυνση Κανονίσμός αναφλεξιμότητα. (ΕΚ) πάντα 1272/2008 μη πλήρη (CLP) ικανά χωρίς να αντιπυρικό επιπτώσεις παράγουν εξοπλισμό. - Strada PNEC. με αυτό del Casalino επικίνδυνες 11 αντιδράσεις. Οι αρμόδιοι για τη φόρτωση την εκφόρτωση του επικίνδυνου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAS. Τιμή αναφοράς εμπορεύματος για τον 9 εδαφικό πρέπει - 30 τομέα να έχουν μια Μη κατάλληλη διαθέσιμο. κατάρτιση για τους κινδύνους που Press. Gas H280 0,0699 ενυπάρχουν στο υλικό για τις ενδεχόμενες Ανώτερη Κείμενο 5. Τοποθεσία Κανονίσμός υποδείξεων κράτος αναφλεξιμότητα. (ΕΚ) κινδύνου 790/2009 (Η) (I Atp. που CLP) αναφέρονται στους τομείς Verona 2-3 της κάρτας: (VR) ΤΜΗΜΑ διαδικασίες Κανονικός Χαμηλότερη 6. CE. Κανονίσμός Τιμή αναφοράς 12. στην Οικολογικές ιματισμός όρια (ΕΚ) περίπτωση εκρηκτικότητας. σε 453/2010 γλυκό για την νερό καταστάσεων πληροφορίες. έκτακτης ανάγκης. πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ ITALIA συσκευή πεπιεσμένου αέρα 0,4 ανοικτού κυκλώματος mg/l (EN 137), πυρασφαλής στολή Οριακή Ανώτερη Μη 7. Κανονίσμός Flam. Τιμή όντας (EN469), τιμή αναφοράς Gas όρια - διαθέσιμα κατωφλίου. 1εκρηκτικότητας. (ΕΚ) πυρασφαλή για 286/2011 το συγκεκριμένα νερό, Εύφλεκτο γάντια (II διαλείπουσα Atp. (EN αέριο, CLP) στοιχεία 659) kατηγορία απελευθέρωση Τηλ. για μπότες το Μη για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). 11 mg/l Οδική παρασκεύασμα διαθέσιμο. χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να Πίεση ρίπτετε 8. Αρ. Κανονίσμός Flam. Τύττoς Τιμή ή σιδηροδρομική Εγγρ. ατμών. το αναφοράς Liq xxxx προιόν 2 (ΕΚ) σε 618/2011 θαλασσινό Κpάτoς μεταφορά: στο περιβάλλον. Εύφλεκτο (III νερό Atp. TWA/8h υγρό, CLP) Αποφύγετε kατηγορία Fax απολύτως Μη 2 ST/15min διαθέσιμο. να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, 0,04 σε αποχετεύσεις mg/l ή σε ρυάκια. Ειδοποιήστε τις 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Πυκνότητα αρμόδιες 9. διεύθυνση The Flam. Τιμή merck αναφοράς Liq. ηλεκτρονικού αρχές ατμών index. 3 αν για Εκδ. ιζήματα ταχυδρομείου το 10 προιόν Εύφλεκτο σε φτάσει γλυκό υγρό, τουνερό σε kατηγορία υδάτινα ppm Μη 3 ppm 1,52 ΤΜΗΜΑ Κατηγορία ρεύματα διαθέσιμο. ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος η τη βλάστηση. Υιοθετηστε μέτρα για τη Σχετική μείωση 10. αρμοδίου Press. CAS. Handling O Τιμή αναφοράς 6. Gas ADR/RID: πυκνότητα. στο ελάχιστο chemical Μέτρα για των safety EU για ιζήματα Αέριο 1 - την 5 σε υπό αντιμετώπιση θαλασσινό ψύξη 2 F+ R12 νερό 1000 UN: τυχαίας 1950 έκλυσης. Flam. Gas 1 0,152 H220, Press. Gas H280 Προβλεπόμενη Packing συνεπειών στα υδροφόρα στρώματα. 1,05 Kg/l 6.1. Διαλυτότητα 11. που Eye CE. Niosh Τιμή είναι Dam. group: αναφοράς υπεύθυνος Registry 1 συγκέντρωση για of για toxic τους Σοβαρή δελτίο effectv μικροοργανισμούς χωρίς δεδομένων οφθαλμική of chemical επιπτώσεις - βλάβη, STP substances - kατηγορία PNEC mg/l Υγεία Ετικέτα: Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός διαλυτό σε νερό διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Εξουδετερώστε Συντελεστής 12. ασφαλείας. Eye Τοξικότητα. Inrs Τιμή Irrit. - Παράγωγο αναφοράς Fiche 2 - κατανομής: toxicologique για επίπεδο τον εδαφικό Oφθαλμική χωρίς τομέα επιπτώσεις ερεθισμός, 2.2 kατηγορία - DN / 1DM 0,141 Nr. τις πηγές n-οκτανόλη/νερό ανάφλεξης (τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που Αρ. Τιμή Εγγρ. αναφοράς xxxx σε γλυκό νερό 0,048 mg/l δεν Θερμοκρασία 13. Skin Kemler: Patty Irrit. - Industrial 2 είναι εφοδιασμένα αυτοανάφλεξης. hygiene Eρεθισμός Αποτελέσματα and toxicology του --δέρματος, στους καταναλωτές. kατηγορία 2 με κατάλληλο εξοπλισμό Limited STOT Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας Τιμή Τρόπος Quantity. SE 3 αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 0,48 mg/l για Θερμοκρασία 14. Αριθμός N.i. Sax τηλεφώνου Έκθεσης - τα μάτια / πρόσωπο. αποσύνθεσης. Dangerous επείγουσας properties Ειδική τοξικότητα of ανάγκης industrial 1 L στα materials-7 όργανα-στόχους kai., 1989 ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3 Κωδικός Aquatic CAS. Τιμή περιορισμού Chronic 3 αναφοράς σε στη θαλασσινό σήραγγα. Επικίνδυνο για 1-5 νερό (E) το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 3 Ιξώδες LC Ιστοσελίδα - Ψάρια. Web Agenzia ECHA R67, F R11, Xi R36 Flam. Liq. 2 H225, 0,0048 Eye Irrit. 2 H319, mg/l STOT SE 3 H336 Τεχνική H220 Μη 450 διαθέσιμο. mg/l/96h Oncorhynchus mykiss Για 6.2. CE. Τιμή Στοματικό. επείγουσες ονομασία: αναφοράς πληροφορίες Εξαιρετικά Περιβαλλοντικές για ιζήματα απευθυνθείτε εύφλεκτο σε γλυκό νερό AEROSOLS, σε αέριο. Κέντρο NON-FLAMMABLE VNDδηλητηριάσεων 25 : , Γενικό 0,19 Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη Εκρηκτικές EC50 H225 - Οστρακόδερμα. ιδιότητες προφυλάξεις. Υγρό ατμοί πολύ εύφλεκτα. Μη 980 διαθέσιμο. mg/l/48h Daphnia magna Αποτρέψατε Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε θαλασσινό νερό Αγλαΐα Κυριακού, Αθήνα Οξειδωτικές H226 0,019 Υγεία Θαλάσσια την διασπορά στο περιβάλλον. Αρ. Εισπνοή. Εγγρ. Παράγωγο μεταφορά: ιδιότητες Υγρό ατμοί εύφλεκτα ΑΚΡΥΛΙΚΌ Σημείωση Άλλες H280πληροφορίες για ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΈΣ το χρήστη: επίπεδο Περιέχει χωρίς αέριο επιπτώσεις υπό πίεση - DN μπορεί VND / DM να εκραγεί 55 αν θερμανθεί. VND ΒΕΝΖΟΙΚΟ VOC LC50 οι πληροφορίες H318 Μέθοδοι (Οδηγία - Ψάρια. ΝΑΤΡΙΟ 1999/13/CE) που περιέχονται Προκαλεί υλικά για περιορισμό : στην σοβαρή καρτέλα οφθαλμική αυτή καθαρισμό. 3,50 > 10 βλάβη. % βασίζονται mg/l/96h - 36,75 στις γνώσεις g/l. που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας ΤΜΗΜΑ Κατηγορία 2. CAS. Τρόπος ΙΜΟ: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Έκθεσης 0-0,5 Xi R36 Eye Irrit. 2 H319 Χρησιμοποιείστε VOC έκδοσης. 2.2 UN: 1950 H319 (πτητικός Ο χρήστης άνθρακας) πρέπει αδρανή : Προκαλεί να βεβαιωθεί σοβαρό οφθαλμικό για την απορροφητικά υλικά για 0 ερεθισμό. καταλληλότητα πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του Packing group: να απορροφήσουν το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή CE αερίζεται ΒΕΝΖΟΙΚΟ προιόντος. Ταξινόμηση H315 καλά. ΝΑΤΡΙΟ της ουσίας ή Προκαλεί του μείγματος. ερεθισμό του δέρματος. Label: Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο 13. LC50 Το έγγραφο H335 Εισπνοή. - Ψάρια. - αυτό δεν πρέπει Μπορεί να θεωρηθεί να προκαλέσει 2.2ως εγγύηση ερεθισμό > 100 καμιάς VND mg/l/96h της αναπνευστικής ιδιότητας Daphnia 675 συγκεκριμένης magna οδού. του προιόντος. VND 2713 ΤΜΗΜΑ EMS: Αρ. Εγγρ EC50 Επειδή 10. Σταθερότητα δραστικότητα. F-D, S-U Το H336 προϊόν Παραπομπή - Φύκια η δεν χρήση / έχει σε Υδρόβια του ταξινόμηση άλλα Φυτά. προιόντος Μπορεί κινδύνου να δεν προκαλέσει γίνεται κατά τις υπό υπνηλία διατάξεις τμήματα. > τον ή 24,8 άμεσο των ζάλη. mg/l/72h εντολών έλεγχό Pseudokirchneriella μας, 67/548/CEE ο χρήστης υποχρεούται subcapitata 1999/45/CE να ( εφαρμόζει επόμενες με μετατροπές προσωπική του ευθύνη τους Marine ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Ενδεχόμενες LC10 νόμους H412pollutant. NO προσαρμογές). πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς Υπομνημα: Δραστικότητα. Ψάρια. τις διατάξεις Το προϊόν που Επιβλαβές σε ισχύουν κάθε περίπτωση για σε ζητήματα τους υδρόβιους εμπεριέχοντας υγιεινής οργανισμούς, > 100 mg/l/96h επικίνδυνες ασφάλειας. με Pimephales ουσίες μακροχρόνιες Αποποιούμαστε promelas σε συγκέντρωση επιπτώσεις. κάθε ευθύνης τέτοια που για θα ανορθόδοξες πρέπει να χρήσεις. ανακοινωθεί στον Proper Χορηγήστε shipping name: AEROSOLS τομέα CAS. αρ.3, κατάλληλη αιτεί μια κάρτα εκπαίδευση 0 - δεδομένων 0,5 στο ασφαλείας αρμόδιο R10, R67, προσωπικό Xi με R37/38, κατάλληλες Xi R41 χειρισμού πληροφορίες, χημικών σε προϊόντων. συμφωνία Flam. με Liq. τις 3 H226, διατάξεις Eye Dam. του 1 Κανονισμού H318, Skin Irrit. (CE) 2 H315, 1907/2006 STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336 (C) Δεν Κείμενο CE. = υπάρχουν CEILING ιδαίτεροι ; ΕΙΣΠΝ κίνδυνοι = Εισπνεύσιμο αντίδρασης κλάσμα με άλλες ; ΑΝΑΠ ουσίες = στις Αναπνεύσιμο κανονικές συνθήκες κλάσμα ; χρήσης ΘΩΡΑΚ = αποθήκευσης. ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ επόμενων των φράσεων μετατροπών. κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Θωρακικό κλάσμα. ΤΜΗΜΑ Οριακή VND Αέρια ΑΛΚΟΟΛΗ = τιμή αναγνωριζόμενος Χειρισμός κατωφλίου. κίνδυνος αποθήκευση. αλλά μη διαθεσιμότητα DN/PNEC ; NEA = καμία προβλεπόμενη έκθεση ; NPI = κανένας LC50 Μετατροπές μεταφορά: αναγνωρισμένος Χημική - Ψάρια. σε σχέση την προηγούμενη αναθεώρηση: Αρ. Τύττoςσταθερότητα mg/l/96h R10 Εγγρ κίνδυνος. Κpάτoς ΕΎΦΛΕΚΤΟ TWA/8h ST/15min 7.1. Το EC50 Επιφέρθηκαν Στοιχεία ΑΚΡΥΛΙΚΌ Προφυλάξεις προιόν - Οστρακόδερμα. επισήμανσης. μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: IATA: είναι ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΈΣ για σταθερό ασφαλή στις χειρισμό. κανονικές συνθήκες ppmχρήσης 1100 mg/l/48h αποθήκευσης. EC R11 ΠΟΛΎ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. 2 UN: 1950 ppm 8.2. Αποφύγετε Packing R12- Φύκια CAS. Έλεγχοι TLV-ACGIH group: / Υδρόβια Φυτά. - έκθεσης. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ τη συσσώρευση 0-0,5ηλεκτροστατικών 492 -ΕΎΦΛΕΚΤΟ mg/l/72h Ετικέτες R52/53 200φορτίων. Μη 983ψεκάζετε 400 σε φλόγες ή πυρακτωμένα Aquatic Chronic σώματα. 3 H412 Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με έκρηξη, Label: Πιθανότητα R36 κινδύνου σύμφωνα CE. TLV συνεπώς επικίνδυνων ΕΡΕΘΊΖΕΙ με τις οδηγίες πρέπει GR να αντιδράσεων. ΤΑ αποφεύγεται ΜΆΤΙΑ. 67/548/CEE 1999/45/CE τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις προσαρμογές. 400 η συσσώρευση 1225 κρατώντας 500ανοιχτές τις πόρτες τα παράθυρα εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Προβλεπόμενη Καθώς Σε Cargo: R37/38 κανονικές η Μην - χρήση καταστάσεις τρώτε, συγκέντρωση επαρκούς μην πίνετε χρήσης ΕΡΕΘΊΖΕΙ τεχνικού χωρίς ΤΟ μην αποθήκευσης ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ επιπτώσεις εξοπλισμού καπνίζετε κατά - πρέπει δεν PNEC. την προβλέπονται ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ διάρκεια να είναι της προτεραιότητα επικίνδυνες ΤΟ ΔΈΡΜΑ. χρήσης της αντιδράσεις. > 100 mg/l/96h μηχανής. για τον Μην εξοπλισμό αναπνέετε ατομικής εκνεφώματα. προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος Οδηγίες R41 Τιμή εργασίας συσκευασίας: ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΏΝ αναφοράς αερίζεται για την αποτελεσματικά. τροφική αλυσίδα 203 ΟΦΘΑΛΜΙΚΏΝ (δευτερεύουσα δηλητηρίαση) Μέγιστη ΒΛΑΒΏΝ. ποσότητα: 150 Kg EC50 Σύμβολα R52/53 Σημείωση: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συνθήκες Συνθήκες - Οστρακόδερμα. κινδύνου: Κανένα. Pass.: Τιμή αναφοράς Αποκλεισμός για ΧΕΡΙΩΝ προς την για αποφυγήν. ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΌΒΙΟΥΣ > 100 mg/l/48h ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ασφαλή τον ανώτερης εδαφικό φύλαξη, τιμής τομέασυμπεριλαμβανομένων πεδίου. τυχόν ασυμβίβαστων. 28 Το Διατηρείτε Σε Αποφύγετε EC50 Οδηγίες - Φύκια πλήρες Τιμή περίπτωση συσκευασίας: αναφοράς την / κείμενο σε υπερθέρμανση. Υδρόβια Φυτά. ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ > 100 mg/l/72h που χώρο σε των υπάρχει γλυκό φράσεων καλά νερό μια αεριζόμενο, κινδύνου παρατεταμένη 203 ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ (R) μακριά των επαφή από υποδείξεων με τις Μέγιστη ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. το άμεσες προϊόν, ποσότητα: κινδύνου ηλιακές μπορεί (H) ακτίνες αναγράφεται να χρειαστεί 75 σε Kg Φράσεις R67 κινδύνου (Ρ): H ΕΙΣΠΝΟΉΑΤΜΏΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΥΠΝΗΛΊΑ ΚΑΙ ΖΆΛΗ. στον θερμοκρασία η τομέα προστασία 140,9 16 της μικρότερη των κάρτας. χεριών mg/l των σας 50 C, με γάντια μακριά εργασίας από οποιαδήποτε ανθεκτικά Ειδικές Τιμή οδηγίες: αναφοράς στην πηγή διείσδυση καύσης. για το νερό, (αναφ. διαλείπουσα κανονισμός A98, απελευθέρωση A145, EN 374). A167, A ,9 mg/l T+ Το Proper = Μη Ανθεκτικότητα υλικό Τιμή Πολύ συμβατά shipping Τοξικό(T+), αναφοράς των γαντιών name: υλικά. ικανότητα αποικοδόμησης. T = σε Τοξικό(T), θαλασσινό εργασίας Xn = θα Επιβλαβές(Xn), νερό πρέπει AEROSOLS, να C = επιλέγεται Διαβρωτικό(C), NON-FLAMMABLE με Xi βάση = Ερεθιστικό(Xi), την διαδικασία O = Οξειδωτικό(O), χρήσης E = Εκρηκτικό(E), των προϊόντων 140,9 F+ = Εξαιρετικά που μπορεί mg/l Εύφλεκτο(F+), να δημιουργηθούν. F = Πολύ Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N) 7.3. Υγεία Σημειώστε Ισχυρά Μη S διαθέσιμες 2 Ειδική οξειδωτικά πληροφορίες. ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ. Παράγωγο τελική επίσης χρήση ότι ή επίπεδο αναγωγικά τα ή χρήσεις. γάντια χωρίς σώματα, λατέξ επιπτώσεις μπορούν βάσεις να - DN προκαλέσουν ισχυρά / DM οξέα, υλικά φαινόμενα υψηλή ευαισθητοποίησης. θερμοκρασία. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: S16 ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΠΗΓΈΣ ΑΝΆΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΤΟ ΚΆΠΝΙΣΜΑ. Μη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ διαθέσιμες ΔΕΡΜΑΤΟΣ πληροφορίες ΤΜΗΜΑ - ADR: S23 Χρησιμοποιήστε Επικίνδυνα Δυνατότητα Ευρωπαϊκός 15. Στοιχεία Τρόπος Έκθεσης προϊόντα βιοσυσσώρευσης. κανονισμός ΜΗΝ ρούχα εργασίας αποσύνθεσης. σχετικά ΑΝΑΠΝΈΕΤΕ για την με οδική τη ΕΚΝΕΦΏΜΑΤΑ. μεταφορά νομοθεσία. των επικίνδυνων εμπορευμάτων S24/25 με μακρύ μανίκι κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών. 89/686/CEE Μη Μη - CAS διαθέσιμες διαθέσιμες NUMBER: πληροφορίες. πληροφορίες. Αριθμός ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΕ του Chemical Abstract ΕΠΑΦΉΜΕ Service ΤΟ ΔΈΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ. - CE50: Συγκέντρωση κανονισμού που χορηγεί EN ISO αποτέλεσμα 20344). Πλυθείτε στο 50% με νερό του υποκείμενου σαπούνι μετά πληθυσμού από την στο αφαίρεση test του προστατευτικού ιματισμού. ΤΜΗΜΑ 4.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Περιγραφή Στοματικό. 8. Έλεγχος ΜΑΤΙΩΝ των μέτρων της πρώτων έκθεσης/ατομική βοηθειών. VND προστασία Καρτέλα CE Κινητικότητα Κανονισμοί/νομοθεσία NUMBER: στοιχείων στο Αναγνωριστικός ασφάλειας έδαφος. σχετικά διαθέσιμη αριθμός με την κατά σε ασφάλεια, ESIS παραγγελία (Ευρωπαϊκό την για υγεία τους αρχείο επαγγελματίες το των περιβάλλον υπαρχόντων χρήστες. για ουσιών) την ουσία ή το μείγμα ΤΜΗΜΑ ΜΑΤΙΑ: Προτείνεται Μη - Παράμετροι CLP: διαθέσιμες Κανονισμός Βγάλτε 11. η χρήση πληροφορίες. ελέγχου. Τοξικολογικές τους CE ερμητικά φακούς 1272/2008 επαφής. προστατευτικών πληροφορίες. Ξεπλυθείτε γυαλιών άμεσα (αναφ. με άφθονο κανονισμός νερό για EN τουλάχιστον 166). 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Κατηγορία Επικοινωνήστε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - DN: Εισπνοή. Παραγόμενο Seveso. ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ένα επίπεδο γιατρό αν χωρίς το πρόβλημα αποτέλεσμα παραμείνει. VND 89 VND 500 ΔΕΡΜΑ: Σε περίπτωση Βγάλτε υπέρβασης από πάνω της σας τιμής κατωφλίου μολυσμένα (πχ. ρούχα. TLV-TWA) Πλύνετε αμέσως της ουσίας άφθονα ή μιας με ή νερό. περισσοτέρων Αν ο ερεθισμός ουσιών επιμένει, του προϊόντος, ζητήστε την προτείνεται συμβουλή η Αναφορές Δεν - Δοχείο EmS: Αποτελέσματα είναι Δελτίο υπό Κανονισμούς: γνωστά πίεση. Έκτακτης της επεισόδια Προστατεύστε αξιολόγησης ανάγκης που από ΑΒΤ προκαλούνται τις ηλιακές αααβ. βλάβες ακτίνες στην υγεία μην οφειλόμενες το εκθέτετε σε στην θερμοκρασία έκθεση του ανώτερη προιόντος. των Σε 50 κάθε c. Μην περίπτωση τρυπάτε συστήνεται μην καίτε να Περιορισμοί ενός χρήση Επιδερμικό. γιατρού. μιας μάσκας Πλύνετε με Ελλάδα ενεργείτε σχετικοί σύμφωνα μ ετο τα φίλτρο με προϊόν μολυσμένα τους τύπου ή άλλες κανόνες AX ρούχα ουσίες του πριν οποίου της που καλής εμπεριέχονται το ΕΦΗΜΕΡΙΣ χρησιμοποιήσετε. όριο VND βιομηχανικής χρήσης σύμφων θα 319 καθορίζεται από τον κατασκευαστή (αναφ. κανονισμός VND EN ). ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. υγιεινής. αμ ετο Συνημμένο Το σκεύασμα XVII του ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μπορεί, Κανονισμού σε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ιδιαίτερα (ΕΚ) 1907/ ακόμη GHS: Γενικό μετά εναρμονισμένο τη χρήση. σύστημα για την ταξινόμηση ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων ευαίσθητα ΤΕΥΧΟΣ υποκείμενα, ΠΡΩΤΟ να ΕΙΣΠΝΟΗ: Στην προκαλέσει Με - IATA βάση περίπτωση DGR: τα Φέρτε ελαφρές διαθέσιμα Κανονισμός το που συνέπειες υποκείμενο δεδομένα, υφίστανται για την στην σε το μεταφορά αέρια προϊόν υγεία καθαρό από ή δεν επικίνδυνων αέρα. ατμοί έκθεση εμπεριέχει Εάν διαφορετικής Αρ. σε υπάρχει Φύλλου προϊόντων εισπνοή ουσίες 19 δυσκολία PBT φύσης ή/ /ή - 9 της Φεβρουαρίου ή δερματικης vpvb Διεθνούς στην σε αέρια αναπνοή, ποσοστό ένωσης με σωματίδια απορρόφησης επικοινωνήστε εναέριας μεγαλύτερο (αερολύματα, ή/ μεταφοράς από επαφής άμεσα 0,1%. καπνοί, με ένα τα μάτια γιατρό. νέφη, η/ κλπ.) κατάποση. θα πρέπει να ΚΑΤΑΠΟΣΗ: προβληθούν φίλτρα Κύπρος - IC50: Συγκέντρωση Ζητήστε συνδυασμένου ακινητοποίησης άμεσα την συμβουλή τύπου. του 50% ενός του Οι υποκείμενου γιατρού. περί Ασφάλειας Προκαλέστε στο τεστ Υγείας πληθυσμού εμετό στην μόνο Εργασία με υπόδειξη (Χημικοί του Παράγοντες) γιατρού. Μη Κανονισμοί χορηγείτε του τίποτα 2001δια του Ουσίες στόματος Η Πληροφορίες χρήση που αν υπόκεινται το των υποκείμενο για μέσων τις στην τοξικολογικές Candidate είναι προστασίας αναίσθητο List επιπτώσεις. (AΡ. των 59 δεν REACH). αναπνευστικών έχετε Περιέχει IMDG: εύφλεκτα Άλλες Διεθνής αρνητικές θαλάσσιος συστατικά επιπτώσεις. κωδικός σε αναλογία για την 13% μεταφορά κατά µάζα. (Κ.Δ.Π. των εξουσιοδοτηθεί οδών είναι 268/2001); επικίνδυνων (Κ.Δ.Π. από εμπορευμάτων αναγκαία το 55/2004); γιατρό. σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που (Κ.Δ.Π. 295/2007); Κ.Δ.Π. 70/2012) λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία Ουσίες O - Περιέχει: IMO: EUInternational Βενζοϊκό νάτριο. Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οδηγία 2009/161/EΈ; Οργάνωση] Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK χορηγείται Σημαντικότερα από τις συμπτώματα µάσκες είναι σε κάθε επιδράσεις, περίπτωση άμεσες περιορισμένη. ή μεταγενέστερες. TLV-ACGIH που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). Περιέχει - Περιέχει INDEX <5% φθοριούχα NUMBER: μη ιονικές αέρια Αναγνωριστικός επιφανειοδραστικές θερμοκηπίου αριθμός ουσίες καλυπτόμενα του Συνημμένου (Κανονισμός ACGIH από το 2012 πρωτόκολλο VI 648/2004/ΕC). του CLP του Κιότο: HFC-134a, HFC-152a. Για Στην LC50 συμπτώματα (Εισπνοή). περίπτωση κατά αποτελέσματα την οποία η που εν οφείλονται λόγω ουσία στις είναι εμπεριεχόμενες ppm άοσμη dogή το ουσίες, οσφρητικό δείτε το όριο κεφ. είναι 11. μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA σε Ουσίες - LC50: περίπτωση που Θανατηφόρα υπόκεινται έκτακτης στην συγκέντρωση ανάγκης, υποχρέωση 50% φορέστε γνωστοποίησης μια αναπνευστική εξαγωγής Διατ. συσκευή (CE) πεπιεσμένου 649/2012: - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή - Άλλοι O: Ένδειξη Επίπεδο κίνδυνοι. εξωτερικού οιασδήποτε της έκθεσης αερισμού απαιτούμενης κινητικότητας (αναφ. άμεσης κανονισμού ιατρικής EN φροντίδας 138). Για την ειδικής σωστή θεραπείας. επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, Μη ανατρέξτε διαθέσιμες στον πληροφορίες. κανονισμό EN 529. Ουσίες - PBT: ΈΛΕΓΧΟΙ που Συνεχής, υπόκεινται βιοσυσσωρευτικός ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: τοξικός σύμφωνα με το REACH - Αν PEC: θερμανθεί Προβλεπόμενη πάνω από περιβαλλοντική 50 C, το δοχείο ΈΚΘΕΣΗΣ. συγκέντρωση μπορεί να εκραγεί.

2 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 2 / 10 ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσίες. Μη σχετική πληροφορία Μείγματα. Περιέχει: Αναγνώριση. Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP). ΑΠΙΟΝΙΣΜΈΝΟ ΝΕΡΌ CAS CE CAS Press. Gas H280 CE Αρ. Εγγρ xxxx 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ CAS F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 CE Αρ. Εγγρ xxxx CAS R67, F R11, Xi R36 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 CE Αρ. Εγγρ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ CAS ,5 Xi R36 Eye Irrit. 2 H319 CE Αρ. Εγγρ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ CAS ,5 R10, R67, Xi R37/38, Xi R41 Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336 CE Αρ. Εγγρ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΈΣ CAS ,5 R52/53 Aquatic Chronic 3 H412 CE Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου. Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. T+ = Πολύ Τοξικό(T+), T = Τοξικό(T), Xn = Επιβλαβές(Xn), C = Διαβρωτικό(C), Xi = Ερεθιστικό(Xi), O = Οξειδωτικό(O), E = Εκρηκτικό(E), F+ = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), F = Πολύ Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N) ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε. ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το υποκείμενο είναι αναίσθητο δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. Για συμπτώματα αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες, δείτε το κεφ Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας ειδικής θεραπείας.

3 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 3 / 10 ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης τα δοχεία aerosol μπορούν να παραμορφωθούν, να ανατιναχθούν να εξφενδονιστούν σε σημαντική απόσταση. Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν προσεγγίσετε την πυρκαγιά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία να εμποδίσετε την αποσύνθεση την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Εξουδετερώστε τις πηγές ανάφλεξης (τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Αποτρέψατε την διασπορά στο περιβάλλον Μέθοδοι υλικά για περιορισμό καθαρισμό. Χρησιμοποιείστε αδρανή απορροφητικά υλικά για να απορροφήσουν το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα. Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μη ψεκάζετε σε φλόγες ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με έκρηξη, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες τα παράθυρα εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώματα Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων. Διατηρείτε σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 50 C, μακριά από οποιαδήποτε πηγή καύσης Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου. Αναφορές Κανονισμούς: Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19-9 Φεβρουαρίου Κύπρος Οι περί Ασφάλειας Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 268/2001); (Κ.Δ.Π. 55/2004); (Κ.Δ.Π. 295/2007); Κ.Δ.Π. 70/2012) O EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK. TLV-ACGIH ACGIH 2012

4 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.... / >> Σελίδα αρ. 4 / 10 Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm O EU 1000 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,01 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 1 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,01 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,75 Τιμή αναφοράς για τους μικροοργανισμούς STP 73 mg/l Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 2476 VND ,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm O EU 1000 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς για τον εδαφικό τομέα 0,141 Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,048 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 0,48 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,0048 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,19 Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε θαλασσινό νερό 0,019 Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 675 VND 2713 Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm TLV-ACGIH TLV GR Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς για την τροφική αλυσίδα (δευτερεύουσα δηλητηρίαση) 160 Τιμή αναφοράς για τον εδαφικό τομέα 28 Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 140,9 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 140,9 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 140,9 mg/l Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Τρόπος Έκθεσης Στοματικό. VND 26 Εισπνοή. VND 89 VND 500 Επιδερμικό. VND 319 VND 888

5 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.... / >> Σελίδα αρ. 5 / 10 ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 2,1 VND 10,4 Επιδερμικό. VND 20,8 VND 34,7 ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm TLV-ACGIH TLV GR Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς για τον εδαφικό τομέα 0,0699 Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,4 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 11 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,04 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 1,52 Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε θαλασσινό νερό 0,152 Τιμή αναφοράς για τους μικροοργανισμούς STP 10 mg/l Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Τρόπος Έκθεσης Στοματικό. VND 25 Εισπνοή. VND 55 VND 310 Υπομνημα: (C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα. VND = αναγνωριζόμενος κίνδυνος αλλά μη διαθεσιμότητα DN/PNEC ; NEA = καμία προβλεπόμενη έκθεση ; NPI = κανένας αναγνωρισμένος κίνδυνος Έλεγχοι έκθεσης. Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Σε περίπτωση που υπάρχει μια παρατεταμένη επαφή με το προϊόν, μπορεί να χρειαστεί η προστασία των χεριών σας με γάντια εργασίας ανθεκτικά στην διείσδυση (αναφ. κανονισμός EN 374). Το υλικό των γαντιών εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση την διαδικασία χρήσης των προϊόντων που μπορεί να δημιουργηθούν. Σημειώστε επίσης ότι τα γάντια λατέξ μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα ευαισθητοποίησης. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου AX του οποίου το όριο χρήσης θα καθορίζεται από τον κατασκευαστή (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης /ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου. Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529. ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ.

6 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 6 / 10 Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές χημικές ιδιότητες. Φυσική κατάσταση αεροσολ Χρώμα άχρωμο Οσμή ελαφρά Όριο οσμής. ph. Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως. Αρχικό σημείο ζέσης. Περιοχή ζέσεως. Σημείο ανάφλεξης. Δεν ισχύει. Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. Ανώτερη αναφλεξιμότητα. Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Πίεση ατμών. Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα. 1,05 Kg/l Διαλυτότητα διαλυτό σε νερό Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Θερμοκρασία αποσύνθεσης. Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες. VOC (Οδηγία 1999/13/CE) : 3,50 % - 36,75 g/l. VOC (πτητικός άνθρακας) : 0 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα δραστικότητα Δραστικότητα. Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης αποθήκευσης Χημική σταθερότητα. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν. Αποφύγετε την υπερθέρμανση Μη συμβατά υλικά. Ισχυρά οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα, βάσεις ισχυρά οξέα, υλικά υψηλή θερμοκρασία Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. Δεν είναι γνωστά επεισόδια που προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόμενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες της καλής βιομηχανικής υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/ δερματικης απορρόφησης ή/ επαφής με τα μάτια η/ κατάποση Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. LC50 (Εισπνοή) ppm dog

7 ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 7 / 10 ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΈΣ LD50 (Στοματική). ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ LD50 (Στοματική). LD50 (Δερματική). LC50 (Εισπνοή). ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ LD50 (Στοματική). LD50 (Δερματική). LC50 (Εισπνοή). LD50 (Στοματική). LD50 (Δερματική). LC50 (Εισπνοή). > 2000 > 2000 Rat > 2000 Rabbit > 12,2 mg/l Rat 2460 Rat 2460 Rabbit 19,2 mg/l/4h Rat 4710 Rat Rat 72,6 mg/l/4h Rat ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες. Μη όντας διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία για το παρασκεύασμα χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Αποφύγετε απολύτως να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος η τη βλάστηση. Υιοθετηστε μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των συνεπειών στα υδροφόρα στρώματα Τοξικότητα. EC50 - Οστρακόδερμα. ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΈΣ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά. LC10 Ψάρια. ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ EC50 - Οστρακόδερμα. EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά. EC50 - Οστρακόδερμα. EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά. 450 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 980 mg/l/48h Daphnia magna > 10 mg/l/96h > 100 mg/l/96h Daphnia magna > 24,8 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata > 100 mg/l/96h Pimephales promelas 1430 mg/l/96h 1100 mg/l/48h 1799 mg/l/72h > 100 mg/l/96h > 100 mg/l/48h > 100 mg/l/72h Ανθεκτικότητα ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ αααβ. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο: HFC-134a, HFC-152a.

8 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 8 / 10 ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς τοπικούς κανονισμούς. Αποφύγετε απολύτως να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά. Η μεταφορά πρέπει να διενεργηθεί με εξουσιοδοτημένα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας έκδοσης της συμφωνίας A.D.R. τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν. Η μεταφορά πρέπει να διενεργηθεί στις αρχικές συσκευασίες, οπωσδήποτε, σε συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά απρόσβλητα από το περιεχόμενο μη ικανά να παράγουν με αυτό επικίνδυνες αντιδράσεις. Οι αρμόδιοι για τη φόρτωση την εκφόρτωση του επικίνδυνου εμπορεύματος πρέπει να έχουν μια κατάλληλη κατάρτιση για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο υλικό για τις ενδεχόμενες διαδικασίες στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά: Κατηγορία ADR/RID: 2 UN: 1950 Packing group: - Ετικέτα: 2.2 Nr. Kemler: -- Limited Quantity. 1 L Κωδικός περιορισμού στη σήραγγα. (E) Τεχνική ονομασία: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE Θαλάσσια μεταφορά: Κατηγορία ΙΜΟ: 2.2 UN: 1950 Packing group: - Label: 2.2 EMS: F-D, S-U Marine pollutant. NO Proper shipping name: AEROSOLS Αέρια μεταφορά: IATA: 2 UN: 1950 Packing group: - Label: 2.2 Cargo: Οδηγίες συσκευασίας: 203 Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Pass.: Οδηγίες συσκευασίας: 203 Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Ειδικές οδηγίες: A98, A145, A167, A802 Proper shipping name: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα. Κατηγορία Seveso. Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH). Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ:

9 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία.... / >> Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα τις ουσίες που εμπεριέχονται: 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Σελίδα αρ. 9 / 10 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες. Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Flam. Gas 1 Εύφλεκτο αέριο, kατηγορία 1 Flam. Liq. 2 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 2 Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 3 Press. Gas Αέριο υπό ψύξη Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, kατηγορία 1 Eye Irrit. 2 Oφθαλμική ερεθισμός, kατηγορία 1 Skin Irrit. 2 Eρεθισμός του δέρματος, kατηγορία 2 STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3 Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 3 H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H225 Υγρό ατμοί πολύ εύφλεκτα. H226 Υγρό ατμοί εύφλεκτα. H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: R10 ΕΎΦΛΕΚΤΟ. R11 ΠΟΛΎ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. R36 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ. R37/38 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΈΡΜΑ. R41 ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΏΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΏΝ ΒΛΑΒΏΝ. R52/53 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΌΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. R67 H ΕΙΣΠΝΟΉΑΤΜΏΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΥΠΝΗΛΊΑ ΚΑΙ ΖΆΛΗ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DN: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση

10 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 10 / 10 - P: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ μεταγενέστερες τροποποιήσεις προσαρμογές 3. Κανονίσμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Κανονίσμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Κανονίσμός (ΕΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (ΕΚ) 453/ Κανονίσμός (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (ΕΚ) 618/2011 (III Atp. CLP) 9. The merck index. Εκδ Handling chemical safety 11. Niosh - Registry of toxic effectv of chemical substances 12. Inrs - Fiche toxicologique 13. Patty - Industrial hygiene and toxicology 14. N.i. Sax - Dangerous properties of industrial materials-7 kai., Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 08.

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc. DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc. DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες για πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατομική καταπολέμηση σχετικά επικινδυνότητας. με... με νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 12. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Οικολογικές Άλλες πληροφορίες. και της χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.... / >>... προστασία. /... >>

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ANTIFREEZE Ημερομ.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία. /

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ULTRA SHIELD

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις -

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις - Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 5 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000377 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A FERM H2O

DGK-PELLACHROM A FERM H2O DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και σχετικά δραστικότητα. µε... / τη >> µεταφορά.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5. 10.4. - PEC: Περιβαλλοντικοί Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Μέτρα Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία για και σχετικά την χηµικές αντιµετώπιση ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >> τυχαίας.../... >> / >>... έκλυσης. / >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos54 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. MCV Pigmento Giallo

COLOROBBIA S.P.A. MCV Pigmento Giallo 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 Κωδικός: Επωνυμία MCV--000942 Pigmento Giallo χρωστική ουσία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Λουλούδια,Πορτοκάλι 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό για το μαλάκωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Idrorepellente silossanico

J COLORS S.p.A. Idrorepellente silossanico Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: SILVEX ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό απορρυπαντικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM E POLACRYL 331 SATIN. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας E POLACRYL 331 SATIN BASED WOOD VARNISH.

DGK-PELLACHROM E POLACRYL 331 SATIN. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας E POLACRYL 331 SATIN BASED WOOD VARNISH. DGKPLACHROM ΤΜΗΜΑ 3. 8. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα Έλεγχος Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατοµική αντιµετώπιση τη... νοµοθεσία. / >> τα τυχαίας συστατικά. προστασία.... έκλυσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Λεμόνι, Βατόμουρο, Ξύδι 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Antiruggine gliceroftalica

J COLORS S.p.A. Antiruggine gliceroftalica Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος STUCCO PASTE 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. ANTIMUFFA SPRAY. Καρτέλα ασφάλειας ANTIMUFFA SPRAY. lab@jcolors.com. Laboratorio J Colors S.p.A +39 02 93754222/243

J COLORS S.p.A. ANTIMUFFA SPRAY. Καρτέλα ασφάλειας ANTIMUFFA SPRAY. lab@jcolors.com. Laboratorio J Colors S.p.A +39 02 93754222/243 Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Setarredo

J COLORS S.p.A. Setarredo Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ ΕΤ. Καρτέλα ασφάλειας. Protettivo per gres porcellanato levigato e monocotture ruvide. sds@filachim.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ ΕΤ. Καρτέλα ασφάλειας. Protettivo per gres porcellanato levigato e monocotture ruvide. sds@filachim. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Additivo Disinfettante Antimuffa. Καρτέλα ασφάλειας. Laboratorio J Colors S.p.A +39 02 93754222/243

J COLORS S.p.A. Additivo Disinfettante Antimuffa. Καρτέλα ασφάλειας. Laboratorio J Colors S.p.A +39 02 93754222/243 Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Alluminal

J COLORS S.p.A. Alluminal Σελίδα αρ. 1 / 6 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα