DUE-CI ELECTRONIC snc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DUE-CI ELECTRONIC snc"

Transcript

1 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Ασφαλείας Πυκνότητα GWP: 7. Κανονίσμός 973 ατμών (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) >2 Οριακή Σχετική Περιέχει 8. Κανονίσμός πυκνότητα. τιμή φθοριούχα κατωφλίου. (ΕΚ) αέρια 618/2011 θερμοκηπίου (III Atp. CLP) καλυπτόμενα 1,173 από το Kg/l πρωτόκολλο του Κιότο: HFC-134a, HFC-152a. ΤΜΗΜΑ Ουσίες Διαλυτότητα 9. The Τύττoς merck που υπόκεινται Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα index. Εκδ. στην Κpάτoς για 10Σύμβαση την αντιμετώπιση TWA/8h του Ρότερνταμ: για τα Μη τυχαίας διαθέσιμο. συστατικά. ST/15min έκλυσης Συντελεστής Ουσίες. Προσωπικές κατανομής: προφυλάξεις, n-οκτανόλη/νερό προστατευτικός ppm εξοπλισμός και διαδικασίες ppm ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 10. Handling chemical Στοιχεία safety Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος σχετικά με την απόρριψη. και εταιρείας/επιχείρησης έκτακτης ανάγκης. Σελίδα αρ / 08 Εξουδετερώστε Θερμοκρασία 11. Niosh O - Registry αυτοανάφλεξης. τις of πηγές EU toxic effectv ανάφλεξης of chemical (τσιγάρα, 1000 substances φλόγες, σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που 1.1. Ουσίες Μη δεν Προβλεπόμενη Θερμοκρασία 12. Αναγνωριστικός σχετική Inrs που είναι - Fiche υπόκεινται εφοδιασμένα πληροφορία. αποσύνθεσης. toxicologique συγκέντρωση κωδικός στην Σύμβαση προϊόντος με τον χωρίς της κατάλληλο επιπτώσεις Στοκχόλμης: εξοπλισμό. - >200 C PNEC. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για Ιξώδες Μέθοδοι τα Τιμή Patty μάτια αναφοράς - Industrial / διαχείρισης πρόσωπο. για hygiene τον αποβλήτων. εδαφικό and toxicology τομέα 0,141 mg/kg 3.2. Εκρηκτικές Επαναχρησιμοποιήστε 14. Κωδικός: Μείγματα. Τιμή N.i. Sax αναφοράς ιδιότητες - Dangerous σε γλυκό όταν properties νερό είναι δυνατόν. of industrial Υπόλοιπα materials-7 Μη A-44 διαθέσιμο. Plus καθαρού kai., προϊόντος ,048 mg/l Υγιεινομικοί πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα Οξειδωτικές Η 15. Επωνυμία Περιβαλλοντικές απόρριψη Τιμή Ιστοσελίδα αναφοράς έλεγχοι ιδιότητες θα Web. πρέπει για προφυλάξεις. Agenzia το να νερό, γίνεται ECHA διαλείπουσα απελευθέρωση Μη Freezing διαθέσιμο. Spray Plus ml.400 από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους 0,48 εθνικούς και mg/l τοπικούς κανονισμούς Μη Περιέχει: Αποτρέψατε Άλλες διαθέσιμες Τιμή πληροφορίες. αναφοράς πληροφορίες. Αποφύγετε απολύτως την διασπορά σε θαλασσινό να ρίπτετε στο περιβάλλον. νερό το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. 0,0048 mg/l 1.2. Μη Συναφείς διαθέσιμες Τιμή αναφοράς προσδιοριζόμενες πληροφορίες. για ιζήματα σε χρήσεις γλυκό νερό της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. 0,19 mg/kg Αναγνώριση ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Σημείωση Αξιολόγηση Μέθοδοι Τιμή αναφοράς για και. το χημικής υλικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ χρήστη: για για ιζήματα ασφάλειας. περιορισμό Συγκ. σε %. θαλασσινό και καθαρισμό. Κατηγοριοποίηση νερό 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 0, /2008 mg/kg (CLP). Χρησιμοποιείστε Υγεία Παράγωγο αδρανή επίπεδο απορροφητικά χωρίς επιπτώσεις υλικά για - DN να / απορροφήσουν DM ΤΜΗΜΑ Ακατάλληλες οι Ψυκτικός πληροφορίες συντελεστής. 10. συσκευασίες που περιέχονται Σταθερότητα θα πρέπει στην το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα Αποτελέσματα και να δραστικότητα. ανακτώνται καρτέλα αυτή ή να βασίζονται απορρίπτονται στις σύμφωνα γνώσεις με που το μας εθνικούς ήταν κανόνες διαθέσιμες διαχείρισης κατά την αποβλήτων. ημερομηνία της τελευταίας Πραγματοποιήθηκε έκδοσης. Ο χρήστης μια πρέπει αξιολόγηση υλικά να χημικής πρέπει βεβαιωθεί στους ασφάλειας να απορρίπτονται για καταναλωτές. την για καταλληλότητα το μείγμα και όπως προβλέπεται και τις πληρότητα ουσίες που παρακάτω Αποτελέσματα των εμπεριέχονται: πληροφοριών στο σημείο στους 13. σε εργαζόμενους σχέση τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Στοιχεία CAS. Τρόπος του Έκθεσης προμηθευτή 50 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Δραστικότητα. Press. Gas H ΤΜΗΜΑ 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Δεν Το CE. Παραπομπή έγγραφο υπάρχουν αυτό Πληροφορίες σε ιδαίτεροι δεν άλλα πρέπει τμήματα. κίνδυνοι να αντίδρασης θεωρηθεί σχετικά ως με εγγύηση με άλλες τη ουσίες μεταφορά. καμιάς στις ιδιότητας κανονικές συγκεκριμένης συνθήκες χρήσης του προιόντος. και αποθήκευσης. Ενδεχόμενες Επειδή Εταιρική INDEX. Εισπνοή. η μορφή - χρήση πληροφορίες του προιόντος που αφορούν δεν γίνεται τα μέσα υπό DUE-CI ατομικής τον VND άμεσο ECTRONIC προστασίας έλεγχό 675 και μας, snc την ο χρήστης αποικοδόμηση υποχρεούται αναγράφονται να εφαρμόζει στους με VND τομείς προσωπική 8 και του ευθύνη τους Η νόμους Διεύθυνση μεταφορά Αρ. Χημική Εγγρ. και σταθερότητα xxxx τις πρέπει διατάξεις να που διενεργηθεί ισχύουν σε με ζητήματα εξουσιοδοτημένα υγιεινής Strada del και οχήματα Casalino ασφάλειας. μεταφοράς 11Αποποιούμαστε επικίνδυνων κάθε φορτίων ευθύνης σύμφωνα για ανορθόδοξες με τις οδηγίες χρήσεις. της ισχύουσας ΤΜΗΜΑ έκδοσης της 16. συμφωνίας Άλλες πληροφορίες. 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Το Χορηγήστε Τοποθεσία και προιόν είναι κατάλληλη κράτος σταθερό εκπαίδευση A.D.R. και στις κανονικές στο τις εθνικές συνθήκες αρμόδιο διατάξεις προσωπικό που χρήσης και χειρισμού Verona ισχύουν. αποθήκευσης. χημικών προϊόντων. (VR) ΤΜΗΜΑ Υπομνημα: Η μεταφορά CAS Χειρισμός πρέπει να διενεργηθεί 9 - και 30 αποθήκευση. στις αρχικές συσκευασίες και, οπωσδήποτε, σε συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά απρόσβλητα Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται F+ R12 στους τομείς ITALIA 2-3 της κάρτας: Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 (C) από CE. = CEILING το περιεχόμενο ; ΕΙΣΠΝ και = μη Εισπνεύσιμο ικανά να κλάσμα παράγουν ; Τηλ. με ΑΝΑΠ αυτό +39 = Αναπνεύσιμο επικίνδυνες αντιδράσεις. κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ Οι αρμόδιοι = Θωρακικό για τη κλάσμα. φόρτωση και την εκφόρτωση του VND επικίνδυνου Προφυλάξεις Πιθανότητα επικίνδυνων για ασφαλή χειρισμό. αντιδράσεων. INDEX. - Αποφύγετε Σε Flam. κανονικές = αναγνωριζόμενος Gas εμπορεύματος καταστάσεις 1 συσσώρευση χρήσης Εύφλεκτο κίνδυνος πρέπει ηλεκτροστατικών και αέριο, αλλά να έχουν αποθήκευσης kατηγορία μη διαθεσιμότητα μια Fax κατάλληλη φορτίων. δεν DN/PNEC κατάρτιση για ; τους NEA κινδύνους = καμία που προβλεπόμενη ενυπάρχουν στο έκθεση υλικό και ; για τις NPI ενδεχόμενες = κανένας αναγνωρισμένος διαδικασίες προβλέπονται Μη ψεκάζετε επικίνδυνες σε φλόγες αντιδράσεις. διεύθυνση Press. Gas ηλεκτρονικού στην ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με Αρ. Εγγρ xxxx κίνδυνος. περίπτωση ταχυδρομείου Αέριο καταστάσεων υπό ψύξη του έκτακτης ανάγκης. έκρηξη, αρμοδίου H220 συνεπώς πρέπει Εξαιρετικά να αποφεύγεται εύφλεκτο η αέριο. συσσώρευση κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Οδική Συνθήκες Μην προς τρώτε, αποφυγήν. που μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Σημείωση: Έλεγχοι H280 είναι ή σιδηροδρομική υπεύθυνος έκθεσης. για το μεταφορά: Περιέχει δελτίο δεδομένων αέριο υπό πίεση μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Αποφύγετε Αποκλεισμός την υπερθέρμανση. ανώτερης τιμής πεδίου. ασφαλείας Το Συνθήκες πλήρες κείμενο για την των ασφαλή φράσεων φύλαξη, κινδύνου συμπεριλαμβανομένων (R) και των υποδείξεων τυχόν κινδύνου ασυμβίβαστων. (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. Καθώς Κατηγορία Κείμενο των η ADR/RID: χρήση φράσεων επαρκούς κινδύνου τεχνικού (R) που εξοπλισμού 2αναφέρονται UN: πρέπει στους τομείς 1950 να είναι 2-3 της προτεραιότητα κάρτας: T+ Διατηρείτε Μη συμβατά = Πολύ Τοξικό(T+), σε υλικά. για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο 1.4. χώρος Packing Αριθμός εργασίας group: τηλεφώνου αερίζεται T χώρο = Τοξικό(T), επείγουσας αποτελεσματικά. καλά Xn = Επιβλαβές(Xn), αεριζόμενο, ανάγκης - C μακριά = Διαβρωτικό(C), από Xi τις = Ερεθιστικό(Xi), άμεσες ηλιακές O = Οξειδωτικό(O), ακτίνες και E = Εκρηκτικό(E), σε θερμοκρασία F+ = Εξαιρετικά μικρότερη Εύφλεκτο(F+), των 50 C, F = Πολύμακριά από Εύφλεκτο(F), οποιαδήποτε Ισχυρά N = πηγή Επικίνδυνο καύσης. για το Περιβάλλον(N) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ετικέτα: οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερμοκρασία. R12 ΧΕΡΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ 2.2 ΕΎΦΛΕΚΤΟ. Σε Nr. Για Kemler: επείγουσες περίπτωση πληροφορίες που υπάρχει απευθυνθείτε μια παρατεταμένη -- σε επαφή Κέντρο με δηλητηριάσεων το προϊόν, μπορεί : να χρειαστεί, Γενικό η προστασία Νοσοκομείο των Παίδων χεριών σας Παναγιώτη με γάντια και εργασίας ανθεκτικά Limited Ειδική Επικίνδυνα τελική προϊόντα χρήση ή χρήσεις. αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ Μη Μη Μετατροπές Quantity. διαθέσιμες διαθέσιμες στην σε 4. Μέτρα πληροφορίες. πληροφορίες. σχέση διείσδυση με την (αναφ. προηγούμενη κανονισμός 1 L αναθεώρηση: EN 374). Αγλαΐα Κυριακού, Αθήνα πρώτων βοηθειών. Το Κωδικός ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Επιφέρθηκαν υλικό περιορισμού των μετατροπές γαντιών στη εργασίας σήραγγα. στις ακόλουθες θα πρέπει (E) ενότητες: να επιλέγεται με βάση την διαδικασία χρήσης και των προϊόντων που μπορεί να δημιουργηθούν Σημειώστε Τεχνική - 04 Περιγραφή ADR: / 15. ονομασία: Ευρωπαϊκός επίσης των μέτρων ότι κανονισμός τα γάντια πρώτων λατέξ για βοηθειών. την μπορούν AEROSOLS, οδική μεταφορά να προκαλέσουν NON-FLAMMABLE των επικίνδυνων φαινόμενα εμπορευμάτων ευαισθητοποίησης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΤΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - CAS NUMBER: Βγάλτε Προσδιορισμός Έλεγχος ΔΕΡΜΑΤΟΣ Τοξικολογικές τους Αριθμός φακούς του της επαφής. Chemical έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. Ξεπλυθείτε Abstract Service άμεσα με προστασία. άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε Χρησιμοποιήστε Θαλάσσια - CE50: Συγκέντρωση μεταφορά: με ρούχα ένα που γιατρό εργασίας χορηγεί αν αποτέλεσμα πρόβλημα μακρύ μανίκι παραμείνει. στο 50% και κάλτσες του υποκείμενου ασφαλείας πληθυσμού για επαγγελματική στο test 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας ΔΕΡΜΑ: 89/686/CEE Δεν - είναι NUMBER: γνωστά Βγάλτε και κανονισμού Αναγνωριστικός επεισόδια από πάνω EN που σας ISO αριθμός τα 20344). προκαλούνται μολυσμένα σε Πλυθείτε ESIS (Ευρωπαϊκό βλάβες ρούχα. με νερό στην Πλύνετε και αρχείο υγεία σαπούνι οφειλόμενες αμέσως των μετά υπαρχόντων και από στην άφθονα την έκθεση με ουσιών) αφαίρεση του νερό. Αν του προιόντος. ο ερεθισμός προστατευτικού Σε κάθε περίπτωση επιμένει, ιματισμού. συστήνεται να ζητήστε την συμβουλή 8.1. ενός ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ενεργείτε Κατηγορία - Παράμετροι CLP: γιατρού. Κανονισμός ΙΜΟ: σύμφωνα ΜΑΤΙΩΝ Πλύνετε ελέγχου. CE 1272/2008 με τους κανόνες 2.2 της UN: καλής βιομηχανικής 1950 υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να Το προϊόν δεν έχει ταξινόμηση μολυσμένα κινδύνου ρούχα κατά πριν τις διατάξεις τα χρησιμοποιήσετε. των εντολών 67/548/CEE και 1999/45/CE (και επόμενες μετατροπές και ΕΙΣΠΝΟΗ: Προτείνεται προκαλέσει Packing - DN: group: Παραγόμενο Φέρτε η ελαφρές χρήση συνέπειες το ερμητικά υποκείμενο επίπεδο προστατευτικών στην χωρίς υγεία σε καθαρό αποτέλεσμα - από αέρα. γυαλιών έκθεση σε Εάν (αναφ. εισπνοή υπάρχει κανονισμός ή/και δερματικης δυσκολία EN στην 166). απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση. προσαρμογές). Το προϊόν σε κάθε περίπτωση εμπεριέχοντας επικίνδυνες ουσίες αναπνοή, σε συγκέντρωση επικοινωνήστε τέτοια που άμεσα θα με πρέπει ένα γιατρό. να ανακοινωθεί στον ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Αναφορές ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Label: - EmS: Δελτίο Κανονισμούς: ΤΟΥ Ζητήστε Έκτακτης ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ άμεσα ανάγκης 2.2 τομέα αρ.3, αιτεί μια κάρτα δεδομένων την συμβουλή ασφαλείας ενός με γιατρού. κατάλληλες Προκαλέστε πληροφορίες, εμετό σε μόνο συμφωνία με υπόδειξη με τις διατάξεις του γιατρού. του Κανονισμού Μη χορηγείτε (CE) 1907/2006 τίποτα δια του στόματος Ελλάδα Σε EMS: - GHS: Πληροφορίες περίπτωση Γενικό αν το εναρμονισμένο υποκείμενο υπέρβασης για τις τοξικολογικές είναι της σύστημα αναίσθητο τιμής επιπτώσεις. F-D, κατωφλίου για και την S-U δεν ταξινόμηση έχετε (πχ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ εξουσιοδοτηθεί TLV-TWA) και ετικετοποίηση ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. της από ουσίας το των γιατρό. ή χημικών μιας ΤΗΣ ή προϊόντων και επόμενων μετατροπών. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ περισσοτέρων ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ουσιών του προϊόντος, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ προτείνεται η χρήση Marine - IATA μιας pollutant. DGR: μάσκας Κανονισμός με φίλτρο για την τύπου μεταφορά AX NO του επικίνδυνων οποίου Αρ. το όριο Φύλλου προϊόντων χρήσης 19-9 θα της Φεβρουαρίου καθορίζεται Διεθνούς ένωσης από τον εναέριας κατασκευαστή μεταφοράς (αναφ. κανονισμός EN 14387) Κύπρος Στην Proper - Σημαντικότερα IC50: περίπτωση shipping Συγκέντρωση name: συμπτώματα που ακινητοποίησης υφίστανται και αέρια επιδράσεις, του AEROSOLS ή 50% ατμοί του άμεσες Οι υποκείμενου διαφορετικής περί ή μεταγενέστερες. Ασφάλειας στο φύσης τεστ και και/ή Υγείας πληθυσμού 2.2. Στοιχεία επισήμανσης. αέρια στην με Εργασία σωματίδια (Χημικοί (αερολύματα, Παράγοντες) καπνοί, Κανονισμοί νέφη, κλπ.) του θα 2001 πρέπει να Για προβληθούν LC50 - IMDG: (Εισπνοή). συμπτώματα Διεθνής φίλτρα θαλάσσιος και αποτελέσματα συνδυασμένου κωδικός τύπου. για οφείλονται την μεταφορά στις (Κ.Δ.Π των εμπεριεχόμενες 268/2001); επικίνδυνων ppm dog (Κ.Δ.Π. ουσίες, εμπορευμάτων 55/2004); δείτε το κεφ. (Κ.Δ.Π /2007); Κ.Δ.Π. 70/2012) O Η Αέρια - IMO: χρήση EU μεταφορά: International των μέσων Maritime προστασίας Organization[Διεθνής των αναπνευστικών Θαλάσσια Οδηγία 2009/161/EΈ; Οργάνωση] Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/CEE και 1999/45/CE οδών είναι και Οδηγία τις αναγκαία μεταγενέστερες 2006/15/EK; σε περίπτωση Οδηγία τροποποιήσεις 2004/37/EK; που τα και υιοθετούμενα προσαρμογές. Οδηγία 2000/39/EK. τεχνικά μέτρα που 4.3. ΤΜΗΜΑ TLV-ACGIH λαμβάνονται - Ένδειξη INDEX NUMBER: 12. οιασδήποτε Οικολογικές δεν επαρκούν Αναγνωριστικός απαιτούμενης για πληροφορίες. τον αριθμός άμεσης περιορισμό του ιατρικής Συνημμένου ACGIH της έκθεσης φροντίδας 2012 VI του του CLP και εργαζομένου ειδικής θεραπείας. στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία Μη χορηγείται IATA: - LC50: διαθέσιμες Θανατηφόρα από πληροφορίες. τις µάσκες συγκέντρωση είναι σε κάθε 50% 2περίπτωση UN: περιορισμένη Στην Χρησιμοποιείτε Packing - LD50: περίπτωση group: Θανατηφόρα σύμφωνα κατά δόση την με 50% οποία τις καλές η εν - Σύμβολα κινδύνου: Κανένα. λόγω πρακτικές ουσία εργασίας είναι άοσμη αποφεύγοντας ή το οσφρητικό να ρίπτετε όριο το είναι προιόν μεγαλύτερο στο περιβάλλον. από το σχετικό Ειδοποιήστε TLV-TWA τις αρμόδιες και σε Οριακή περίπτωση αρχές Label: - O: αν Επίπεδο τιμή το προιόν κατωφλίου. έκτακτης της φτάσει έκθεσης ανάγκης, σε κινητικότητας υδάτινα φορέστε ρεύματα 2.2 μια ή αναπνευστική αποχετεύσεις ή συσκευή αν εμόλυνε πεπιεσμένου το έδαφος αέρα ή τη βλάστηση. (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. συσκευή Cargo: - PBT: Τύττoς Συνεχής, εξωτερικού βιοσυσσωρευτικός αερισμού Κpάτoς (αναφ. TWA/8h και τοξικός κανονισμού σύμφωνα EN με 138). ST/15min το REACH Φράσεις κινδύνου (Ρ): Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε Οδηγίες - PEC: Τοξικότητα. Προβλεπόμενη συσκευασίας: στον κανονισμό περιβαλλοντική EN 529. συγκέντρωση 203 ppm Μέγιστη ποσότητα: ppm 150 Kg 5.1. Pass.: - Πυροσβεστικά P: μέσα. S O 2 Προβλεπόμενο EU επίπεδο ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΑΚΡΙΆ έκθεσης ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ Προβλεπόμενη Οδηγίες - PNEC: S23 συσκευασίας: Προβλεπόμενη συγκέντρωση συγκέντρωση ΜΗΝ χωρίς ΑΝΑΠΝΈΕΤΕ επιπτώσεις χωρίς 203 επιπτώσεις ΕΚΝΕΦΏΜΑΤΑ. - PNEC. Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg ΤΜΗΜΑ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. 9. Φυσικές και Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό χημικές ιδιότητες. LC50 Ειδικές - REACH: S51 - Ψάρια. οδηγίες: Κανονισμός CE ΝΑ 1907/2006 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ A98, A145, ΜΌΝΟ A167, 450 mg/l/96h A802 ΣΕ ΚΑΛΆ Oncorhynchus ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΟ mykiss ΧΏΡΟ. 0,01 mg/l ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1. EC50 Proper - RID: Τιμή αναφοράς το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 1 mg/l Κανένα Στοιχεία - shipping Κανονισμός Οστρακόδερμα. name: για την διεθνή μεταφορά AEROSOLS, επικίνδυνων ιδιαίτερο. για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. 980 NON-FLAMMABLE mg/l/48h εμπορευμάτων Daphnia στο magna τρένο - Φυσική Καρτέλα TLV: Τιμή Οριακή κατάσταση αναφοράς στοιχείων τιμή σε ασφάλειας κατωφλίου θαλασσινό διαθέσιμη νερό κατά παραγγελία αεροσολ για τους επαγγελματίες χρήστες. 0,01 mg/l ΑΝΩΤΑΤΟΥ Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,75 mg/kg 5.2. ΤΜΗΜΑ Χρώμα Ανθεκτικότητα ΟΡΙΟΥ και ικανότητα TLV: Συγκέντρωση αποικοδόμησης. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. Ειδικοί 15. κίνδυνοι Στοιχεία που προκύπτουν σχετικά από με την ουσία νομοθεσία. άχρωμο ή το μείγμα. Τιμή αναφοράς για τους μικροοργανισμούς STP 73 mg/l ΚΙΝΔΥΝΟΙ Οσμή Μη - TWA διαθέσιμες ST: Όριο πληροφορίες. σύντομης έκθεσης ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ αιθέρας Υγεία - TWA: Μέση Παράγωγο οριακή επίπεδο έκθεση χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Σε Όριο Δοχείο οσμής. υπό πίεση. Προστατεύστε από τις ηλιακές περίπτωση υπερθέρμανσης τα δοχεία aerosol Μη ακτίνες μπορούν διαθέσιμο. και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 c. Μην τρυπάτε και μην καίτε να παραμορφωθούν, να ανατιναχθούν και να εξφενδονιστούν σε σημαντική VOC: Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους απόσταση. ph. ακόμη Δυνατότητα Κανονισμοί/νομοθεσία και Πτητική μετά τη βιοσυσσώρευσης. οργανική χρήση. ένωση σχετικά με την ασφάλεια, Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν Μη την προσεγγίσετε διαθέσιμο. υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή μείγμα. την πυρκαγιά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση. Σημείο Μη - vpvb: διαθέσιμες Τρόπος Εξακολουθητικό τήξεως Έκθεσης / πληροφορίες. και σημείο πήξεως. βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH Κατηγορία - WGK: Wassergefährdungsklassen Seveso. (Deutschland) Αρχικό Συστάσεις σημείο για ζέσης. τους πυροσβέστες Εισπνοή. VND 2476 VND ΓΕΝΙΚΕΣ Περιοχή Περιέχει Κινητικότητα ζέσεως. εύφλεκτα στο συστατικά έδαφος. σε αναλογία 13% κατά μάζα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιορισμοί Χρησιμοποιείστε Σημείο Μη διαθέσιμες σχετικοί ανάφλεξης. πληροφορίες. μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία Δεν ισχύει. και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: την Ταχύτητα υγεία. εξάτμισης Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναφλεξιμότητα Άλλοι Αποτελέσματα Οδηγία κίνδυνοι. 1999/45/ΕΚ (στερεό, της αξιολόγησης και μεταγενέστερες αέριο) ΑΒΤ και τροποποιήσεις αααβ. μη αναφλέξιμα Ουσίες 2. Οδηγία που 67/548/ΕΟΚ υπόκεινται στην και Candidate μεταγενέστερες List (AΡ. τροποποιήσεις 59 REACH). και προσαρμογές Κανονικός Χαμηλότερη ιματισμός αναφλεξιμότητα. για την πυρόσβεση, όπως Μη μια διαθέσιμο. αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή Ανώτερη Με 3. Αν Κανονίσμός βάση θερμανθεί (EN469), αναφλεξιμότητα. τα διαθέσιμα πάνω (ΕΚ) 1907/2006 από δεδομένα, 50 C, (REACH) το το δοχείο προϊόν μπορεί δεν εμπεριέχει να πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες Μη εκραγεί. διαθέσιμο. ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Ουσίες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). 4. Κανονίσμός Χαμηλότερη Σε περίπτωση που υπόκεινται όρια επαφής (ΕΚ) 1272/2008 σε εκρηκτικότητας. με εξουσιοδότηση το προϊόν (CLP) σε (Συνημμένο υγρή φάση, XIV Μη μπορεί REACH). διαθέσιμο. να εμφανιστούν συμπτώματα κρυοπαγήματος Ανώτερη Άλλες Κανονίσμός αρνητικές (ΕΚ) 790/2009 όρια εκρηκτικότητας. επιπτώσεις. (I Atp. CLP) Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης Μη εξαγωγής διαθέσιμο. Διατ. (CE) 649/2012: Πίεση ODP: 6. Κανονίσμός 0 (ΕΚ) 453/2010 ατμών. 4,5 bar

2 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 2 / 8 ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσίες. Μη σχετική πληροφορία Μείγματα. Περιέχει: Αναγνώριση. Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP). CAS Press. Gas H280 CE INDEX. - Αρ. Εγγρ xxxx 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ CAS F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 CE INDEX. - Αρ. Εγγρ xxxx Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου. Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. T+ = Πολύ Τοξικό(T+), T = Τοξικό(T), Xn = Επιβλαβές(Xn), C = Διαβρωτικό(C), Xi = Ερεθιστικό(Xi), O = Οξειδωτικό(O), E = Εκρηκτικό(E), F+ = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), F = Πολύ Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N) ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε. ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το υποκείμενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες, δείτε το κεφ Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης τα δοχεία aerosol μπορούν να παραμορφωθούν, να ανατιναχθούν και να εξφενδονιστούν σε σημαντική απόσταση. Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν προσεγγίσετε την πυρκαγιά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30).

3 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 3 / 8 ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Εξουδετερώστε τις πηγές ανάφλεξης (τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Αποτρέψατε την διασπορά στο περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. Χρησιμοποιείστε αδρανή απορροφητικά υλικά για να απορροφήσουν το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα. Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μη ψεκάζετε σε φλόγες ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με έκρηξη, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώματα Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων. Διατηρείτε σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες και σε θερμοκρασία μικρότερη των 50 C, μακριά από οποιαδήποτε πηγή καύσης Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου. Αναφορές Κανονισμούς: Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19-9 Φεβρουαρίου Κύπρος Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 268/2001); (Κ.Δ.Π. 55/2004); (Κ.Δ.Π. 295/2007); Κ.Δ.Π. 70/2012) O EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK. TLV-ACGIH ACGIH 2012 Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm O EU 1000 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,01 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 1 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,01 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,75 mg/kg Τιμή αναφοράς για τους μικροοργανισμούς STP 73 mg/l Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 2476 VND 13936

4 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.... / >> Σελίδα αρ. 4 / 8 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min ppm ppm O EU 1000 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC. Τιμή αναφοράς για τον εδαφικό τομέα 0,141 mg/kg Τιμή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,048 mg/l Τιμή αναφοράς για το νερό, διαλείπουσα απελευθέρωση 0,48 mg/l Τιμή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,0048 mg/l Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε γλυκό νερό 0,19 mg/kg Τιμή αναφοράς για ιζήματα σε θαλασσινό νερό 0,019 mg/kg Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους Τρόπος Έκθεσης Εισπνοή. VND 675 VND 2713 Υπομνημα: (C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα. VND = αναγνωριζόμενος κίνδυνος αλλά μη διαθεσιμότητα DN/PNEC ; NEA = καμία προβλεπόμενη έκθεση ; NPI = κανένας αναγνωρισμένος κίνδυνος Έλεγχοι έκθεσης. Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Σε περίπτωση που υπάρχει μια παρατεταμένη επαφή με το προϊόν, μπορεί να χρειαστεί η προστασία των χεριών σας με γάντια εργασίας ανθεκτικά στην διείσδυση (αναφ. κανονισμός EN 374). Το υλικό των γαντιών εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση την διαδικασία χρήσης και των προϊόντων που μπορεί να δημιουργηθούν. Σημειώστε επίσης ότι τα γάντια λατέξ μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα ευαισθητοποίησης. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου AX του οποίου το όριο χρήσης θα καθορίζεται από τον κατασκευαστή (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου. Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Φυσική κατάσταση αεροσολ Χρώμα άχρωμο Οσμή αιθέρας Όριο οσμής. ph. Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως. Αρχικό σημείο ζέσης. Περιοχή ζέσεως. Σημείο ανάφλεξης. Δεν ισχύει. Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) μη αναφλέξιμα Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. Ανώτερη αναφλεξιμότητα. Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Πίεση ατμών. 4,5 bar

5 ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc Πυκνότητα ατμών >2 Σχετική πυκνότητα. 1,173 Kg/l Διαλυτότητα Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Θερμοκρασία αποσύνθεσης. >200 C Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες. Σελίδα αρ. 5 / 8 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα. Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν. Αποφύγετε την υπερθέρμανση Μη συμβατά υλικά. Ισχυρά οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερμοκρασία Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. Δεν είναι γνωστά επεισόδια που προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόμενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες της καλής βιομηχανικής υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερματικης απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. LC50 (Εισπνοή) ppm dog ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες. Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος ή τη βλάστηση Τοξικότητα. LC50 - Ψάρια. EC50 - Οστρακόδερμα. 450 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 980 mg/l/48h Daphnia magna Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. ODP: 0

6 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 6 / 8 GWP: 973 Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο: HFC-134a, HFC-152a. ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Αποφύγετε απολύτως να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά. Η μεταφορά πρέπει να διενεργηθεί με εξουσιοδοτημένα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας έκδοσης της συμφωνίας A.D.R. και τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν. Η μεταφορά πρέπει να διενεργηθεί στις αρχικές συσκευασίες και, οπωσδήποτε, σε συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά απρόσβλητα από το περιεχόμενο και μη ικανά να παράγουν με αυτό επικίνδυνες αντιδράσεις. Οι αρμόδιοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση του επικίνδυνου εμπορεύματος πρέπει να έχουν μια κατάλληλη κατάρτιση για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο υλικό και για τις ενδεχόμενες διαδικασίες στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά: Κατηγορία ADR/RID: 2 UN: 1950 Packing group: - Ετικέτα: 2.2 Nr. Kemler: -- Limited Quantity. 1 L Κωδικός περιορισμού στη σήραγγα. (E) Τεχνική ονομασία: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE Θαλάσσια μεταφορά: Κατηγορία ΙΜΟ: 2.2 UN: 1950 Packing group: - Label: 2.2 EMS: F-D, S-U Marine pollutant. NO Proper shipping name: AEROSOLS Αέρια μεταφορά: IATA: 2 UN: 1950 Packing group: - Label: 2.2 Cargo: Οδηγίες συσκευασίας: 203 Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Pass.: Οδηγίες συσκευασίας: 203 Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Ειδικές οδηγίες: A98, A145, A167, A802 Proper shipping name: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα. Κατηγορία Seveso. Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH). Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012:

7 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία.... / >> Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. DUE-CI ECTRONIC snc Πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται: 1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Σελίδα αρ. 7 / 8 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες. Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Flam. Gas 1 Εύφλεκτο αέριο, kατηγορία 1 Press. Gas Αέριο υπό ψύξη H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DN: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση - P: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 3. Κανονίσμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Κανονίσμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Κανονίσμός (ΕΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (ΕΚ) 453/2010

8 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc 7. Κανονίσμός (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (ΕΚ) 618/2011 (III Atp. CLP) 9. The merck index. Εκδ Handling chemical safety 11. Niosh - Registry of toxic effectv of chemical substances 12. Inrs - Fiche toxicologique 13. Patty - Industrial hygiene and toxicology 14. N.i. Sax - Dangerous properties of industrial materials-7 kai., Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA Σελίδα αρ. 8 / 8 Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 04 / 15.

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και ΤΕΧΝΙ Κ ΕΣ ΠΡΟ Ι Α ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Μ Ε ΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙ Μ Α ΤΟΣ Π Α Ρ ΑΓΩΓΩΝ & ΒΙ Ο ΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙ Κ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ω Ν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα