«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από 28 άρθρα. Με τις διατάξεις του Πρώτου Μέρους (άρθρα 1 έως 11) συνιστάται Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων (εφεξής «Αρχή»), σε αντικατάσταση της υφιστάµενης, δυνάµει του Α Κεφαλαίου του ν. 3534/2007 (Α 40), Αρχής Συντονισµού Πτήσεων, συµφώνως προς τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες». Ειδικότερα, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, ο σκοπός και η νοµική µορφή της (άρθρο 1), ορίζονται οι αρµοδιότητες (άρθρο 2), η σύνθεση και η συγκρότησή της (άρθρο 3), και προβλέπονται εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών της, καθώς και ασυµβίβαστα προς αυτή την ιδιότητα (άρθρο 4). Περαιτέρω, καθιερώνεται η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της Αρχής (άρθρο 5), ορίζονται οι πόροι και ο τρόπος διαχείρισης των οικονοµικών της (άρθρο 6), και προβλέπεται η δυνατότητα να συνάπτει συµβάσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της (άρθρο 7). Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την έκδοση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής (άρθρο 8), τα καθήκοντα και τις αποδοχές του Προέδρου και την αποζηµίωση των µελών της (άρθρο 9), όπως και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του προσωπικού (άρθρο 10), ενώ θεσπίζονται µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις έως την έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 11).

2 2 Με τις διατάξεις του Δευτέρου Μέρους (άρθρα 12 έως 28) ρυθµίζονται θέ- µατα µεταφορών και δηµοσίων έργων. Συγκεκριµένως, µε το Κεφάλαιο Α (άρθρα 12 έως 21) τροποποιείται το θεσµικό πλαίσιο για τη µετασκευή των συµβατικών κινητήρων οχηµάτων σε κινητήρες διπλού καυσίµου, ήτοι συµβατικού καυσίµου και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (άρθρο 12), ρυθµίζονται θέµατα ενισχύσεων για την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων και επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της ηλικίας των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. (άρθρο 13), καθώς και το περιεχόµενο του ό- ρου «Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας» (άρθρο 15), και προβλέπεται, µε τη συµπλήρωση είκοσι ετών, η εκκαθάριση των φακέλων παντός είδους οχηµάτων που τηρούνται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών (άρθρο 14). Περαιτέρω, προστίθεται στον Κώδικα Ο- δικής Κυκλοφορίας νέα πινακίδα αναγγελίας κινδύνου λόγω οµίχλης (άρθρο 16), παρατείνεται έως έξι µήνες, σε περίπτωση αδυναµίας εξέτασης από Δευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή, η ισχύς της άδειας οδήγησης για οδηγούς που έχουν συµπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 17) και απλοποιούνται οι διαδικασίες πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και σύστασης µεταφορικών εταιρειών (άρθρο 18). Επιπροσθέτως, εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν την αδειοδότηση δεξαµενών υ- γρών καυσίµων των πρατηρίων, όπου εγκαθίσταται ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών-εκροών (άρθρο 19), και τον ορισµό των µελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ, έως τώρα, η επιλογή του Προέδρου της γίνεται κατόπιν επιλογής από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (άρθρο 20). Επίσης, ορίζεται ότι η εξαίρεση από την απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης δεν ισχύει για τους ελληνικούς αερολιµένες στους οποίους Οργανισµός Διαχείρισης δεν είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (άρθρο 21). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Δευτέρου Μέρους (άρθρα 22 έως 28) ρυθµίζεται το ζήτηµα της επιβολής διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της (άρθρο 22), παρέχεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (εφεξής Τ.Ε.Ε.) η δυνατότητα συµµετοχής σε ανώνυµες εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µε σκοπό την πιστοποίηση, την τήρηση µητρώων µελών ή µη µελών του, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών, τη σύνταξη κανονισµών και προδιαγραφών, τη λειτουργία και αναβάθµιση ψηφιακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας κ.λπ. (άρθρο 23), καθώς και η δυνατότητα ίδρυσης επιστηµονικών ή επαγγελµατικών τµηµάτων µε τους ανωτέρω σκοπούς (άρθρο 24), και ορίζεται, µεταξύ άλλων, το Τ.Ε.Ε. ως υπηρεσία µιας στάσης για την απογραφή εταιρειών που αναλαµβάνουν µελέτες ή κα-

3 τασκευές δηµοσίων έργων (άρθρο 25). Περαιτέρω, προβλέπεται η δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων, των Μητρώων που αναφέρονται στον Κώδικα Δηµοσίων Έργων (άρθρο 26), παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να συλλέγει, από ε- µπλεκόµενους στον ενεργειακό τοµέα φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, στοιχεία που συµβάλλουν στον πληρέστερο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας (άρθρο 27), και ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 28). Β. Κατά τη συζήτηση στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή επισηµάνθηκε ότι το Νσχ δεν συνοδεύεται από έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης (βλ. εδάφια β και γ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κανονισµού της Βουλής). Γ. Ειδικώς ως προς το πρώτο Μέρος του Νσχ επισηµαίνεται ότι ο Κανονισµός 95/93/ΕΟΚ της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες» έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισµό (ΕΚ) 793/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 (L 138/50). Οι κανονισµοί αυτοί αποσκοπούν στην κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους υπό συµφόρηση αερολιµένες, του προγραµµατισµένου, δηλαδή, χρόνου άφιξης ή αναχώρησης που διατίθεται ή χορηγείται για την κίνηση αεροσκάφους κατά συγκεκριµένη ηµεροµηνία σε συντονισµένο αερολιµένα. Οι αερολιµένες που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις χωρητικότητας πρέπει να χαρακτηρίζονται ως συντονισµένοι βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, αφού διενεργηθεί ανάλυση της χωρητικότητας. Στους συντονισµένους αερολιµένες απαιτείται η θεσµοθέτηση λεπτοµερών κανόνων προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τηρούνται πλήρως οι αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της µη διακριτικής µεταχείρισης. 3 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί µέρους άρθρων του Νσχ 1. Επί των άρθρων του Μέρους Πρώτου Επισηµαίνεται ότι η συνιστώµενη Αρχή δεν χαρακτηρίζεται στο Νσχ ως «ανεξάρτητη αρχή», συγκεντρώνει όµως χαρακτηριστικά της εν λόγω κατηγορίας: «ανήκει στο Κράτος» (άρθρο 1 παρ. 3 Νσχ) και «απολαύει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας» (άρθρο 1 παρ. 4). Όπως αναφέρει το Νσχ, η ως άνω αρχή «αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (άρθρο 1 παρ. 4), το οποίο «δεν υπάγεται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (όπ. παρ.), ασκεί, εν τούτοις, δη- µόσια εξουσία, ιδίως, «καθήκοντα προγραµµατιστή και συντονιστή όλων των αερολιµένων της χώρας» (άρθρο 2), υπό την εποπτεία του Υπουργού Υπο-

4 4 δοµών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 1 παρ. 4). Προσοµοιάζει, κατά συνέπεια, προς τα λεγόµενα «διφυή» ή «µεικτά» νοµικά πρόσωπα, όπως, π.χ., ο «Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)»: «Επειδή, παρά το γεγονός ότι ο ΟΒΙ έχει συσταθεί κατά νόµον ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (άρθρ. 1 παρ. 1 του ν. 1733/1987, ΦΕΚ 171Α), σε ό,τι ειδικά αφορά τις αρµοδιότητές του για την χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και την έκδοση πράξεων εκπτώσεως των δικαιούχων από αυτά, αρµοδιότητες οι οποίες στο παρελθόν ησκούντο από το Υπουργείο Βιοµηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης), ασκεί δηµόσια εξουσία κατά παραχώρηση ( ). Επο- µένως, οι σχετικές πράξεις είναι κατ αρχήν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και προσβάλλονται παραδεκτώς από της απόψεως αυτής µε αίτηση ακυρώσεως (πρβλ. ΣτΕ 22/1995, 484/1999», (ΣτΕ 1241/2002, βλ. και ΣτΕ Ολ 108/1991, Ολ 1176/2008, καθώς και Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, σελ. 366 επ.). Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι η ένταξη της Αρχής στο Κράτος, όχι όµως και στον «ευρύτερο δηµόσιο τοµέα», είναι καινοφανής. 2. Επί του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 α) Η φράση «σύµφωνα µε τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1993» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «συµφώνως προς τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993». β) Συµφώνως προς την παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, «Η Αρχή αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκει στο Κράτος, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις οποίες παραπέµπει ο νόµος αυτός». Ωστόσο, στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1), προφανώς εκ παραδροµής, αναφέρεται ότι «Με το προτεινόµενο σχέδιο νό- µου συνιστάται η Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων, ως ν.π.ι.δ., µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν ανήκει στο κράτος, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική και οικονοµική του αυτοτέλεια καθώς και η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών της». 3. Επί του άρθρου 3 παρ. 3 Συµφώνως προς το β εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, «Τα µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος». Δεδοµένου ότι σε δυνατότητα ανάκλησης µελών αναφέρεται και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος, το ανωτέρω εδάφιο πρέπει να συµπληρωθεί µε την προσθήκη και αυτών των διατάξεων.

5 4. Επί του άρθρου 4 Επισηµαίνεται συναφώς ότι, ενώ ο τίτλος του άρθρου και η Αιτιολογική Έκθεση κάνουν λόγο για προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών της Αρχής, οι σχετικές διατάξεις, ιδίως η παρ. 1, αναφέρονται, ορθώς, µόνο στην προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης, χρησιµοποιείται ο όρος «περιέλευση», ενώ τέτοιος όρος δεν απαντά στα λεξικά της ελληνικής γλώσσας, και πρέπει να αντικατασταθεί. Θα µπορούσε η σχετική διατύπωση να έχει ως εξής: «Η διαδικασία της ανάκλησης κινείται αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού περιέλθουν σε γνώση του επαρκή στοιχεία για τη συνδροµή των λόγων ανάκλησης». Διευκρινίζεται ότι η λειτουργική ανεξαρτησία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον αποκλεισµό κάθε είδους ιεραρχικού ελέγχου (προληπτικού ή κατασταλτικού, νοµιµότητας ή σκοπιµότητας), από τα κυβερνητικά όργανα (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. παρ., σελ. 254 επ., 256 και 290 επ.). Κατά τούτο, η «εποπτεία σχετικά µε την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης των αερολιµένων, όπως α- σκείται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων», συµφώνως προς την παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος, δεν συνάδει µε την έννοια της λειτουργικής ανεξαρτησίας, στην περίπτωση κατά την οποία σκοπός του νοµοθέτη, κατά τα ανωτέρω, είναι να προσδώσει στα µέλη της Αρχής και λειτουργική ανεξαρτησία Επί του άρθρου 9 παρ. 5 Η αναφορά στον ν. «4024/2010» πρέπει να αντικατασταθεί από την ορθή αναφορά στον ν. «4024/2011». 6. Επί του άρθρου 10 Συµφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 10 του Νσχ, «Στην Αρχή απασχολούνται έως 15 εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς και ένας (1) Νοµικός σύµβουλος µε σχέση έµµισθης εντολής. Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς του προσωπικού και του νοµικού συµβούλου της Αρχής εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δευτέρου του ν. 4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται µετά από προκήρυξη της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στον Τύπο, στην οποία εξειδικεύονται τα ε- κάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τελεί υπό τον κατασταλτικό έλεγχο του ΑΣΕΠ και µετά από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006». Επισηµαίνεται συναφώς ότι της πλήρωσης των ως άνω θέσε-

6 6 ων πρέπει να προηγηθεί η σύστασή τους είτε µε τον οργανισµό είτε µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, οπότε, στην εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, πρέπει να περιληφθεί ρητή σχετική αναφορά. 7. Επί του άρθρου 23 Εν προκειµένω χρήζει διευκρίνισης εάν η πιστοποίηση, η τήρηση µητρώων, η υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων, αδειοδοτήσεων κ.λπ. αποτελούν αντικείµενο και σκοπό αποκλειστικώς της ανώνυµης εταιρείας στην οποία δύναται να συµµετέχει το Τ.Ε.Ε. ή εάν µπορούν να αποτελούν αντικείµενο και σκοπό και άλλων φορέων, δηµόσιων ή ιδιωτικών. Αθήνα, Οι εισηγητές Αθηνά Κοντογιάννη Επιστηµονική Συνεργάτις Ανδρέας Κούνδουρος Προϊστάµενος του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Μελετών Ειδικός Επιστηµονικός Συνεργάτης Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις»

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Εργων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Εργων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα