ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 75: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: xx/2013 Αφορά επαναπροκήρυξη ειδών της υπ αριθ. 13/2012 διακήρυξης Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο Ανάθεσης: «Η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία είδους» Ημερομηνία Διενέργειας: 02/07/2012 Ημερομηνία Δημοσίευσης 04/05/2012 Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Ορισμοί διακήρυξης 7 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 8 A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 8 A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 16 A.2.1 Παραδοτέα Πράξης ( αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 23 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 29 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 29 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 29 B.1.3 Χρόνος Παράδοσης 29 B.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 29 B.1.5 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 30 B.1.6 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 31 B.1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 32 B.1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 32 B.1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 32 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 34 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 34 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 34 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 37 B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 39 B Οι Έλληνες Πολίτες 40 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 41 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 43 B Οι συνεταιρισμοί 44 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 45 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 3-157

4 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.5 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 47 B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 48 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 48 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 48 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 49 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 51 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 51 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 53 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 53 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 53 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 53 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 54 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 55 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 55 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 56 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 58 B.4.3 Προσφυγές 58 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 60 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 61 B.5.1 Κατακύρωση και υπογραφή της Σύμβασης 61 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 62 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 62 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 63 B.5.5 Υπεργολαβίες 64 B.5.6 Παράδοση Εξοπλισμού 64 B.5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 65 C 66 C.1 Παράρτημα: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 66 C.1.1 Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφορά 66 C.1.2 Εκπαίδευση Χρηστών Εξοπλισμού 67 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 4-157

5 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.2 Πίνακας Συμμόρφωσης 69 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 138 C.3.1 Ενδεικτικές Τιμές Εξοπλισμού Ανά Κατηγορία Είδους 138 C.3.2 Πρότυπος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Ανά Κατηγορία Είδους 140 C.4 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 141 C.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 141 C.4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 142 C.4.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 143 C.4.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 145 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 146 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 5-157

6 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/05/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία είδους Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του Ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων ενιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών με ΦΠΑ ( ,93) Ενιακόσιες εξήντα χιλιάδες ενιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά ( ,86 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 19/06/ /06/2012 και ώρα 14:00 Η έδρα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη Γραφείο Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών (1 ος όροφος) 02/07/2012 και ώρα 09:00 π.μ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 6-157

7 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΛΚΕ ΕΠΠΕ ΠΔΜ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΑΑ ΕΔΔΑΠ ΦΕΚ Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το Έργο που του έχει ανατεθεί Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Αριθμός Διακήρυξης χχ/2013 Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Διακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Προϋπολογισμός Έργου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός καθώς και τα παραρτήματα C1, C2, C3, C4, C5 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το υπό ανάθεση Έργο που έχει ανατεθεί Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 7-157

8 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Υλοποίησης Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων του Έργου που θα επιλεγεί/ούν ανά κατηγορία είδους Το/α τεύχη της/των Σύμβασης/εων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα του έργου που θα ανατεθεί (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νομού Κοζάνης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Νομού Φλώρινας. 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΔΜ Ειδικότερα, προτείνετε η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού: 1.1 Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΕΜΕΚ), προτείνετε η προμήθεια των παρακάτω που θα εξοπλίσει το βασικό εργαστήριο και σε συνδυασμό με τον προϋπάρχον εξοπλισμό, θα συμβάλει στην δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου μηχανών εσωτερικής καύσης με προσανατολισμό στις οπτικές μετρήσεις Οπτικός ερευνητικός κινητήρας εσωτερικής καύσης άμεσης έγχυσης καυσίμου (βενζίνη GDI) με δυνατότητα μετατροπής σε PFI (Port Fuel Injection) Σταθερός αναλυτής καυσαερίων για τη μέτρηση εκπομπών αερίων ρύπων από μονόκύλινδρο ερευνητικό κινητήρα καυσίμου βενζίνης Κάμερα υψηλού ρυθμού αποτύπωσης εικόνων 1.2 Εργαστήριο Θερμικού Περιβάλλοντος (ΕΘΠ ), η προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού αφορά στην επέκταση και συμπλήρωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου σε δραστηριότητες προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας. Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού επικεντρώνεται σε θέματα συσκευών και Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 8-157

9 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ διεργασιών ρύθμισης θερμικού περιβάλλοντος καθώς και στο περιβάλλον, κέλυφος και εσώκλιμα κτιρίων Εργαστηριακό Σύστημα Κλιματισμού με Περιβαλλοντικό Θάλαμο Αυτόματος Σαρωτής Πίεσης Συσκευή Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Κατατομής Θερμοκρασίας 1.3 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΠ), η προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα οδηγήσει, μαζί με τον προϋπάρχον εξοπλισμό, στην δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου τεχνολογίας περιβάλλοντος με έμφαση στον χαρακτηρισμό ρύπων, ανάπτυξης και μελέτης κυψελών καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών τύπου SOFC και ηλεκτροχημικών διατάξεων, μελέτης καταλυτικών διεργασιών σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές και ανάλυσης φυσικοχημικών διεργασιών Φασματογράφος μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP -MS) ) και με δυνατότητα να μετατραπεί μελλοντικά σε πλήρες σύστημα αέριου χρωματογράφουεπαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού φασματογράφου μάζας (GC -ICP-MS), υγρού χρωματογράφου- επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού φασματογράφου μάζας (LC-ICP- MS) και Laser Ablation-( επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού φασματογράφου μάζας (LA-ICP-MS) Σύστημα ηλεκτρολυτικού/γαλβανικού κελίου για τον πλήρη ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό υλικών που προορίζονται για εφαρμογές σε κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών τύπου SOFC Τετράπολος φασματογράφος μάζας άμεσης απόκρισης (Direct quadrapole mass spectrometer) Ηλεκτροχημικός σταθμός για τον πλήρη ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό των κελίων που προορίζονται για εφαρμογές σε κυψέλες καυσίμου τόσο χαμηλών όσο και υψηλών θερμοκρασιών Θερμοστατούμενο σύστημα μέτρησης εκλεκτικότητας/διαχυτότητας και διαπερατότητας Πλήρης αυτοματοποιημένη πιλοτική μονάδα για την μελέτη των θερμοχημικών (αεριοποίηση, πυρόλυση) διεργασιών αξιοποίησης της βιομάζας 1.4 Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών (ΕΜΚ), Μηχανή Ταχείας (Ψηφιακής) Πρωτοτυποποίησης/Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών και Εργαλείων (Rapid Prototyping & Manufacturing RPM) 1.5 Εργαστήριο Υλικών (ΕΥ), προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα δημιουργήσει, μαζί με τον προϋπάρχον εξοπλισμό, στην δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου μελέτης υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές και ενός οργανωμένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης των φοιτητών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε να κατανοήσουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των επιφανειών υλικών ή και μικροσυστημάτων στην νανο/μικρο κλίμακα, τα οποία βρίσκουν Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 9-157

10 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ χρήση σε πολλές εφαρμογές της μηχανολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οπότε είναι ένα όργανο που μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές διαδικασίες έρευνας και εκπαίδευσης Ένα (1) κάθετο κέντρο κατεργασίας 5 αξόνων (3 γραμμικοί : X,Y,Z + 2 περιστροφικοί B+C) με αυτοματοποιημένη οδήγηση CNC Ένα (1) κέντρο τόρνευσης 3 αξόνων με αυτοματοποιημένη οδήγηση CNC Μία (1) φορητή συσκευή σάρωσης και ψηφιοποίησης στερεών αντικειμένων Ένα (1) Οπτικό Μεταλλογραφικό Μικροσκόπιο Ένα (1) Στερεοσκόπιο με ψηφιακή κάμερα Ένα (1) Ψηφιακό σκληρόμετρο Rockwell, προϋπολογισμού (δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με τον Φ.Π.Α Ένας (1) Εργαστηριακός φούρνος θερμικών κατεργασιών μετάλλων οριζόντιος Μια (1) Συσκευή επιμεταλλώσεων και επιφανει ακών θερμικών κατεργασιών κατεργασιών μετάλλων Μια (1) Συσκευή λείανσης μεταλλογραφικών δοκιμίων Μια (1) Συσκευή κοπής δειγμάτων μεταλλογραφικού ελέγχου Αισθητήρια Παρακολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών (Τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα (Τεμάχια 15) Μετρητικά Μικρόφωνα (Τεμάχια 4) Σύστημα Ασύρματων Τριαξονικών Επιταχυνσιομέτρων - Σύστημα Ασύρματων Καταγραφικών Αισθητήρων Γέφυρας) Σύστημα Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-Χ (XRD) 1.6 Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)/ Δυ ναμικής, η προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα συμβάλει σημαντικά τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στο ερευνητικό έργο του τμήματος. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι απαραίτητη διότι μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει όργανα όπως ο ηλεκτροδυναμικός διεγέρτης ή τους κινητήρες της Συσκευή Προσομοίωσης - Διάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, καθώς και να λαμβάνει σήματα από διάφορα αισθητήρια όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα κ.α. Επιπλέον, θα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος, όπως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κινούμενα οχήματα κ.α Σύστημα ηλεκτροδυναμικού διεγέρτη Συσκευή Προσομοίωσης - Διάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης Αυτόνομο Σύστημα Λήψης και Προσαρμογής Αναλογικών Σημάτων Αισθητήρια Μέτρησης Επιτάχυνσης 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΔΜ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

11 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (ΕΑΔΑ): η προμήθεια αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους, την ανάπτυξη πειραματικών δικτύων αισθητήρων βασισμένων σε πολυεπίπεδα πρωτόκολλα και συνεργατικών πειραματικών δικτύων, τη δημιουργία σχετικού αλγοριθμικού λογισμικού και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωργίας ακριβείας, παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας ζωής και υγείας και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και μέσω αυτών στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κύρους με τις οποίες θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα Πλακέτα Αισθητηρίων για χρήση σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (τεμάχια 15) Σύστημα ασύρματων αισθητήρων (τεμάχια 15) Σταθμός βάσης/προγραμματισμού των ασύρματων αισθητήρων (τεμάχια 5) Αισθητήρες (τεμάχια 15 έκαστο, σύνολο τεμαχίων 75): Καπνού, Επιταχυνσιόμετρο, Πίεσης, Θερμοκρασίας, Φωτισμού 2.2 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΗΛ): προτείνεται η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήματα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισμικού Εξομοίωσης για τα ερευνητικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Κεραιών, Συστημάτων Μικροκυματικών Διατάξεων Σύστημα Τηλεπικοινωνιών Σύστημα Εκπαίδευσης Κεραιών Φορητός επιλεκτικός μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2.3 Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών (ΕΔΙΠΥ): με την προτεινόμενη προμήθεια θα υποστηριχθεί η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων ( IP, ATM, , , GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range), η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας υπηρεσίας ( QoS) βάσει αρχιτεκτονικής ολοκληρωμένων/διαφοροποιημένων υπηρεσιών ( IntServ/DiffServ Architectures), ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, η ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων (Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS), η δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων (reconfigurable networks), η σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, η κινητή και διάχυτη υπολογιστικότητα ( Mobile and Pervasive computing), η προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές ( adaptive, context-aware and QoS-aware applications), η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων, και οι εφαρμογές τηλεματικής Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Λογισμικό προσομοίωσης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

12 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.4 Εργαστήριο Bιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ): ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα υποστηρίξει διαδικασίες επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων, ψηφιακής μικροσκοπίας και ηλεκτρονικής υγείας Φορητός καρδιογράφος Φορητό πιεσόμετρο Συσκευή παρακολούθησης της γλυκόζης Ασύρματο σπιρόμετρο Ασύρματο οξύμετρο Λογισμικό Τηλεϊατρικής και Διαδικτυακού Φακέλου Μικροσκόπιο φθορισμού Λογισμικό παρουσίασης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων ΜΑTLAB PDA με λογισμικό καταγραφής βιοσημάτων 2.5 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ΕΨΗΣΑ): με την προτεινόμενη προμήθεια θα υποστηριχθεί ο σχεδιασμός νέων VLSI αρχιτεκτονικών, κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων, μη συμβατικές ψηφιακές αρχιτεκτονικές, δοκιμές κυκλωμάτων, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανοχή σε σφάλματα, πολυνηματικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση παράλληλων αρχιτεκτονικών συστημάτων, σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων, συ-σχεδιασμό υλικού-λογισμικού, δρομολόγηση δεδομένων πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα και αρχιτεκτονικές συστημάτων εικονικοποίησης (virtualization) Kεντρικοί διακομιστές Aναπτυξιακές πλακέτες FPGA Πλακέτες με μικροεπεξεργαστή Λογικός Αναλυτής κυκλωμάτων (logic analyzer) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2.6 Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠΟ): με την προτεινόμενη προμήθεια θα υποστηριχθεί ο Εξοπλισμός σε Η/Υ, περιφερειακά και λογισμικό εφαρμογών για την ερευνητική δραστηριότητα του ΤΜΠΤ στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. Απαιτείται επίσης περαιτέρω εξοπλισμός για την ομαλή λειτουργία και επέκτασης του Δικτύου και του Computer Room. Επίσης Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης μέσω των τεχνολογιών μεταφοράς εικόνας (video conference) και ήχου (audio con ference) που προτείνεται θα επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο την αμφίδρομη και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία (εικόνας & ήχου ή μόνο ήχου) μεταξύ διαφορετικών και απομακρυσμένων γεωγραφικών σημείων ερευνητικών συνεργαζόμενων ομάδων που θα επιτρέψει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ερευνητών του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα Η/Υ Σαρωτές (Desktop) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

13 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σαρωτές Workgroup Εκτυπωτές Access Points Εξυπηρετητές (OS Win2008 Std) Routers Ethernet Gigabit Switches (24x 10/100/ uplink) Rack, KVM, Monitor, Keyboard, Mouse, UPS Κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα (SAN) Άδειες Λογισμικού Office Άδειες Λογισμικού Antivirus για Η/Υ Άδειες Λογισμικού Antivirus για Εξυπηρετητές Άδειες λογισμικού Adobe Design Premium Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης 2.7 Εργαστήριο Ρομποτικής (ΕΡΡΟ): ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα δημιουργήσει υποδομές για την σύνδεση του Τμήματος με την περιοχή της ρομποτικής τόσο σε επίπεδο βιομηχανικών ρομποτικών συστημάτων, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο Ρομποτικός βραχίονας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: o Μηχανικό υποσύστημα με τουλάχιστον 5 σερβοκινητήρες o Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 4kg o Επαναλληψιμότητα: max 2.5mm o Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 500mm/s o o o o o o o o o o o Κεντρικός ελεγκτής (controller) Λογισμικό προσομοίωσης με τουλάχιστον 1 άδεια Επιφάνειες εργασίας Σύστημα ρύθμισης (calibration) Πλαίσια αποθήκευσης Καλωδιώσεις σύνδεσης/τροφοδοσίας Εγχειρίδια χρήσης Εγχειρίδια εκπαιδευτή/μαθητή και λογισμικού προσομοίωσης Τροφοδότης βαρύτητας Ταινία μεταφοράς Γραμμικός μεταφορέας Αυτόνομα Robots o o Πέντε (5) ανθρωποειδή ρομπότ τουλάχιστον 25 βαθμών ε λευθερίας, σε σύστημα όρασης, ακοής, ομιλίας, αφής, βηματισμού Δύο (2) αυτόνομα και αυτοκινούμενα ρομπότ με συστήματα περιμετρικής αναγνώρισης χώρου Εκπαιδευτικές Διατάξεις Robots o Οκτώ (8) ρομπότ μορφής κατοικίδιων με συστήματα αισθητ ηρίων και αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

14 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ o o o o Τέσσερα (4) αρθρωτά ρομπότ σερβομηχανισμών τουλάχιστον 6 βαθμών ελευθερίας, προγραμματιζόμενα σε περιβάλλον χορογράφου Δύο (2) αρθρωτά ρομπότ σερβομηχανισμών τουλάχιστον 6 βαθμών ελευθερίας, με εξωτερική «ενδυμασία» Δέκα (10) εκπαιδευτικά σετ ρομποτικής με δομικά στοιχεία, κινητήρες, σερβομηχανισμούς, αισθητήρες ήχου, απόστασης, επαφής, χρώματος Τρεις (3) κάμερες με σερβομηχανισμό τριών βαθμών ελευθερίας και ζουμ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.μ) ώστε το εργαστήριο να μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμών φοιτητών Προμήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναμης Η/Υ Τροποποίηση της δομημένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύματος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσματική παρουσίαση πολυμέσων Διαδραστικός πίνακας Δύο (2) οθόνες προβολής (2,5μ χ 4μ) για τη παρουσίαση πολυμέσων Τοποθέτηση κατάλληλου διαχωριστικού στο εργαστήριο έτσι ώστε σε μαθήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών να χρησιμοποιείται και το εργαστήριο του Τμήματος Νηπιαγωγών 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.μ) ώστε το εργαστήριο να μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμών φοιτητών Προμήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναμης Η/Υ Τροποποίηση της δομημένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύματος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσματική παρουσίαση πολυμέσων Διαδραστικός πίνακας Δύο (2) οθόνες προβολής (2,5μ χ 4μ) για τη παρουσίαση πολυμέσων. 3.3 Εξοπλισμός αιθουσών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

15 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προτείνεται ο εξοπλισμός των αιθουσών με σύγχρονα καθίσματα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα, καθώς και μικροεπεμβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα μικρού αμφιθεάτρου, σύστημα εξαερισμού και κουρτίνες για την σκίαση των αιθουσών). Με τις αλλαγές αυτές οι φοιτητές θα παρακολουθούν μαθήματα σε ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και αναβαθμισμένο περιβάλλον. Ειδικότερα: Προμήθεια 693 καθισμάτων (θέση σπουδαστή) Προμήθεια 10 βάθρων για έδρα καθηγητή Προμήθεια 10 καθισμάτων καθηγητή Προμήθεια 10 εδρών διδασκαλίας καθηγητή Προμήθεια 10 πινάκων μαρκαδόρου Προμήθεια 6 προβολέων οροφής Κατασκευή πόρτας εισόδου στο μικρό αμφιθέατρο Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο μικρό αμφιθέατρο Προμήθεια κουρτινών για τη σκίαση των αιθουσών ( 400μ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Η αγορά του εξοπλισμού είναι απαραίτητη σε ότι αφορά στην εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων υπολογιστών που σχετίζονται με την επιστήμη τους και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαρακτικής και Πολυμέσων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ο εξοπλισμός για τα δύο αυτά εργαστήρια θεωρείται απαραίτητος. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο Χαρακτικής δεν έχει μέχρι σήμερα ενισχυθεί από πλευράς εξοπλισμού. Στο εργαστήριο Πολυμέσων η αγορά του εξοπλισμού θα βοηθήσει του φοιτητές να εργαστούν καλύτερα και πληρέστερα σε ότι αφορά εξειδικευμένα προγράμματα υπολογιστών που σχετίζονται με την επιστήμη τους. Ειδικότερα απαιτούνται: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εκτυπωτικά πιεστήρια κυλινδρικά λινοτυπίας/βαθυτυπίας και λιθογραφίας Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (4) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο λιθογραφίας (1) Εξοπλισμός μεταξοτυπίας Τελάρα γάζα μεταξοτυπίας Νο Χ100 cm (5) Μεντεσέδες στήριξης τελάρων (5) Φωτιστική μονάδα MSP w (1) Πλυντήριο μοντέλο 158 (1) Πλυστικό μηχάνημα (1) Σπάτουλα αλουμινίου χειρός 2 μ (1) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

16 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Filmgate System Colorgate 61cm Output (1) Στεγνωτήριο χαρτιών 50 θέσεων 70Χ100 cm (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Desktop Η/Υ, 12πύρηνος (1) Desktop Η/Υ, 8πύρηνος (3) Φορητός υπολογιστής με οθόνη 15,4" (1) Φορητός υπολογιστής με οθόνη 17" (1) Οθόνη Η/Υ τεχνολογίας LED (4) Ασύρματο TouchPad (4) Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδομενων (1) Βιντεοπροβολέας >=4000 Ansi/Lumens (6) Διαδραστική οθόνη σχεδίασης (2) A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΔΜ Η προαναφερθείσα πράξη θα υλοποιηθεί μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού τον οποίο θα προκηρύξει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προμήθεια του προαναφερόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, στο εκπαιδευτικό μέρος, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόμενα με το αντικείμενο των μηχανών εσωτερικής καύσης μαθήματα θα μπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στην λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών, το είδος και την ποσότητα των εκπομπών ρύπων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης αλλάζοντας διάφορες παραμέτρους λειτουργίας όπως καύσιμο (κανονική βενζίνη ή βιοκαύσιμα), τύπο έγχυσης καυσίμου (απ ευθείας έγχυση και έγχυση στην εισαγωγή), ποσοστό ανακυκλοφορίας καυσαερίων, προετοιμασία μίγματος ακόμα και αλλαγή γεωμετρικών παραμέτρων των διάφορων μερών του κινητήρα, θα μπορέσουν να δουν παραστατικά τη μορφή και ορισμένα χαρακτηριστικά αερίων, υγρών και πολυφασικών ροών που λαβαίνουν χώρα σε διάφορες πειραματικές διατάξεις που υπάρχουν στο τμήμα (στροβιλομηχανές, αερο -σήραγγα, μηχανή εσωτερικής καύσης). Πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των μηχανών εσωτερικής καύσης είναι ένα από τα βασικά ενός τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών. Η προμήθεια του συστήματος ταχυμετρίας laser και phase-doppler που περιγράφεται στο φυσικό αντικείμενο θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του εργαστηρίου μηχανικής ρευστών με μια νέα τεχνική μετρήσεων που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Το σύστημα laser- Doppler επιτρέπει την μέτρηση της μέσης ταχύτητας, της έντασης των διακυμάνσεων της ταχύτητας και στατιστικών μεγεθών ανώτερης τάξης. Επιτρέπει επίσης τον προσδιορισμό των τάσεων κατά Reynolds, περιλαμβανομένων των διατμητικών τάσεων, και του φάσματος της Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

17 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κινητικής ενέργειας μεγέθη τα οποία είναι σημαντικά για τον χαρακτηρισμό ασταθών και/ή τυρβωδών ροϊκών πεδίων. Το σύστημα phase-doppler βασίζεται στο σύστημα laser-doppler και επεκτείνει τις δυνατότητες του στην μέτρηση των χαρακτηριστικών ροών με μικροσωματίδια, π.χ. συγκέντρωση σωματιδίων, κατανομή μεγέθους, ταχύτητα σωματιδίων. Τα παραπάνω συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα δημιουργηθούν εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια των μαθημάτων Μηχανική των Ρευστών, Μετρητική Τεχνολογία και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης στις οποίες οι φοιτητές θα γνωρίσουν την συγκεκριμένη τεχνική ταχυμετρίας και θα τη χρησιμοποιήσουν για τη μελέτη διαφόρων ρευστομηχανικών φαινομένων. Σε ερευνητικό επίπεδο, η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μεθόδων laser και phase -Doppler τις έχουν καταστήσει ως ευρέα χρησιμοποιούμενα μετρητικά όργανα του πεδίου ταχύτητας και σωματιδίων με κατοχυρωμένη επιστημονική αναγνώριση. Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι με το σύστημα ταχυμετρίας laser και phase -Doppler καλύπτεται μια σημαντική ανάγκη του τομέα και του τμήματος γενικότερα. Επίσης, οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόμενα με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής κατάλυσης, της ενεργειακής αναβάθμισης της βιομάζας και των κυψελών καυσίμου μαθήματα θα μπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων υλικών (ηλεκτρόδια, στερεοί ηλεκτρολύτες) που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά κελία, όπως κυψέλες καυσίμου, αντλίες αερίων, ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων, στην ανάλυση των φυσικοχημικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια των καταλυτών/ηλεκτροδίων, και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον μηχανισμό των παραπάνω φυσικοχημικών διεργασιών. Οι τεχνικές οι οποίες θα μπορούν να διδαχθούν είναι η φασματοσκοπία εμπέδησης, η μέτρηση των φαινομένων πόλωσης, η κυκλική βολταμετρία, οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών κυψέλης καυσίμου, κ.α.. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα βασικά μαθήματα της Φυσικής, Τεχνολογίας Υλικών, Εφαρμογές Υλικών για Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες των κυψελών καυσίμου μαθήματα και άλλων, θα μπορέσουν να δουν στην πράξη να εκπαιδευτούν στο μέρος της διδασκόμενης ύλης και να κατανοήσουν εις βάθος στην ανάλυση των φυσικοχημικών μετασχηματισμών, των θερμοδυναμικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στα διαμεταλλικά υλικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες ατμόσφαιρας, πίεσης και θερμοκρασίας και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον μηχανισμό των παραπάνω μετασχηματισμών υπολογίζοντας και συντελεστές θερμότητας. τα βασικά φαινόμενα των επιφανειακών ιδιοτήτων τόσο υλικών όσο και μικροσυστημάτων (ΜΕΜS). Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα εργαστήρια με παρόμοιες δυνατότητες και πολλαπλότητα εργαστηριακών ασκήσεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση εργαστηρίων υψηλού επιπέδου σε πολυτεχνικά τμήματα, όπως είναι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας τις βάσεις για την καλύτερη κατανόηση πιο εξειδικευμένων μαθημάτων των φοιτητών μας. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα σχετιζόμενα με το αντικείμενο των Ταλαντώσεων Μηχανικών Συστημάτων, της Δυναμικής, της Δυναμικής Περιστρεφόμενων Συστημάτων καθώς και των Αριθμητικών Μεθόδων στη Δυναμική των Κατασκευών θα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

18 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ μπορέσουν να δουν, σε ιδιοκατασκευές που θα κατασκευασθούν (απλές μηχανικές διατάξεις, πειραματικά μοντέλα οχήματος, κ.α), όλα εκείνα τα στοιχεία της θεωρίας σε πειραματικό επίπεδο. Αυτό θα τους βοηθήσει σημαντικά στο να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα γύρω από τις ταλαντώσεις μηχανικών συστημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των Ταλαντώσεων και την Δυναμικής των μηχανολογικών κατασκευών είναι ένα από τα βασικά ενός τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών. Επιπλέον, όσον αναφορά το ερευνητικό μέρος, η συγκεκριμένη συσκευή θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης των μορφικών παραμέτρων των κατασκευών, στην ακριβή μοντελοποίηση και στην ταχεία και συστηματική εξέταση της δυναμικής συμπεριφοράς μηχανικών συστημάτων με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά. Οι φοιτητές, που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με την Κατεύθυνση «Κατασκευές και Υλικά», θα έχουν την δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους, γρήγορά και εύκολα, το μηχανολογικό εξάρτημα ή διάταξη που το μάθημα αναλύει ή οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει. Η μηχανή RPM είναι πλέον απαραίτητη ιδιαίτερα στα μαθήματα «Στοιχεία Μηχανών Ι-ΙΙΙ» και «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» όπου θα δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να διαπιστώνει απτά, στο πραγματικό φυσικό αντικείμενο, το αποτέλεσμα μιας σχεδιαστικής ενέργειας που εφαρμόζει στον Υπολογιστή στο πρόγραμμα CAD. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η προτεινόμενη μηχανή θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχετικών μας ερευνητικών δραστηριοτήτων στα θέματα «Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών», «Σχεδιασμός με χρήση H/Y» και «Εικονική Μηχανική», διότι θα επιτρέπει τον άμεσο/απτό έλεγχο ερευνητικών ιδεών σε τελικά προϊόντα αλλά και σε «ενδιάμεσες διαμορφώσεις (ενδιάμεσα αντικείμενα)» οι οποίες έως τώρα ελέγχονται/αναλύονται μόνο στην οθόνη του Υπολογιστή μέσω προσομοιώσεων και γραφικών απεικονίσεων. Τέλος, τονίζεται ότι σημαντική θα είναι η συμβολή της μηχανής RPM και σε άλλα μαθήματα και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ., «Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας», «Στροβιλομηχανές», κ.α.) όπου η δυνατότητα άμεσης κατασκευής ενός τρισδιάστατου αντικειμένου από ένα τρισδιάστατο ηλεκτρονικό μοντέλο CAD ήδη ζητείται από τους διδάσκοντες και τους ερευνητές του Τμήματος. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα σχετιζόμενα με θέματα Υλικών, όπως τα μαθήματα Τεχνολογίας Υλικών Ι & ΙΙ, Αντοχής Υλικών, Μηχανουργικών Κατεργασιών, και αρκετά άλλα του κατασκευαστικού Τομέα καθώς και άλλων τομέων, θα μπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέματα παραγωγής των υλικών και ιδιαίτερα παραγωγής επικαλύψεων επί συγκεκριμμένων υποβάθρων, εξέτασης και ανάλυσης υλικών, (όπως σύσταση και μικροδομή τους, εξέταση μορφολογίας επιφάνειας δείγματος και χημικής σύστασης του, ανάδειξης διαφόρων ενσωματωμένων φάσεων, ανάδειξης δομής, εσωτερικού πορώδους και χημικής σύστασης δείγματος μέσω τρισδιάστατων απεικονείσεων χωρίς καταστροφή του δείγματος, κ.ά.), προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχής, μέτρου ελαστικότητας, κ.ά.) μέσω δοκιμών εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, κ.ά. Ανάλογα με τις συνθήκες εναπόθεσης οι ιδιότητες των επικαλύψεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Ως εκ τούτου, μία ευρεία γκάμα διαφόρων παραμέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση διαφόρων συνδυασμών υλικών μέσω της τροφοδοτούμενης σκόνης μπορούν να μελετηθούν κατά την προσπάθεια ανάπτυξης νέων υλικών με διαφορετικές αντοχές. Επί προσθέτως, θα μπορέσουν Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

19 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ να κατανοήσουν στην πράξη μεγάλο φάσμα της κατασκευαστικής μηχανολογίας που έχουν συναντήσει θεωρητικά σε όλα τα έτη σπουδών τους, είτε σαν εφαρμογή της πάνω στις εργαλειομηχανές (πχ εφαρμογή κωνικού ρουλμάν πάνω στ ην άτρακτο της φρέζας), είτε σαν συσχέτιση της θεωρητικής μελέτης κατασκευαστικών παραμέτρων εξαρτημάτων και μηχανισμών (πχ ανοχές -συναρμογές, ποιότητα επιφάνειας) με την κατασκευαστική τους δυνατότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των μηχανουργικών κατεργασιών είναι από τα βασικότερα μαθήματα του Κατασκευαστικού Τομέα και ενός Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών εν γένει. Επιπλέον, η προμήθεια του Συστήματος Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-Χ ( XRD) θα παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής εκτεταμένων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά ενός εξεταζομένου υλικού, είτε αυτό είναι υπό μορφή δειγμάτων κόνεως, στερεού, επικαλύψεων (λεπτών ή παχέων υμενίων), ή άλλης μορφής διαστρωματικής δομής. Μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων ή ιδιοτήτων υλικών που μπορούν να προσδιορισθούν μέσω του Συστήματος αυτού είναι: κρυσταλλική δομή, κρυσταλλικές ατέλειες, πλεγματικές παράμετροι, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση φάσεων, υφή (μικροδομής), χημική σύνθεση, πάχος επικάλυψης ή διαφορετικών στρωμάτων, (είτε είναι κρυσταλλικής ή άμορφης δομής), παραμένουσες τάσεις ή τροπές, επιφανειακή τραχύτητα, κ.ά.. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα σχετιζόμενα με τα Υλικά είναι από τα βασικά μαθήματα ενός τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΔΜ Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί ήδη Εργαστήριο ενός περιορισμένου αριθμού Συστημάτων Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών (5 θέσεων), Συστημάτων Εκπαίδευσης Κεραιών (3 θέσεων) Συστημάτων Εκπαίδευσης Μικροκυματικών Επικοινωνιών (3 θέσεων) και λογισμικό εξομοίωσης (20 θέσεων), προκειμένου να υποστηριχθούν σε εργαστηριακό επίπεδο τα μαθήματα «Συστήματα Επικοινωνίας Ι», «Συστήματα Επικοινωνίας ΙΙ», «Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση» (7 ο εξάμηνο), «Μικροκυματικές Επικοινωνίες» (8 ο εξάμηνο). Κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήματα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισμικού Εξομοίωσης για τα παραπάνω αντικείμενα. Tο Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (Ε.Α.Δ.Α.) ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το Νοέμβριο του Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η επιρροή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στους φοιτητές, δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων και διεκδίκησης υποτροφιών σε διεθνή εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα οδηγεί στην προσέλκυση πολύτιμων πόρων και στην επιστημονική ανέλιξη των μελών ΔΕΠ. Το ΕΑΔΑ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Κράτος. Το Εργαστήριο διατηρεί σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα βαθιάς Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

20 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ εμπειρίας και μεγάλου κύρους σε θέματα του αντικειμένου του στην Ευρώπη ( CTTC) και τις Η.Π.Α. (MIT Media Lab) και αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα (ΑΠΘ, Παν. Θεσ., Πολ. Κρ.) Επίσης, το ΕΕΔΑ συνεργάζεται με βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε σχετικές τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η General Electric, η Phillips, η NXP, η SEMA και η THEON Sensors. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα και να καλύψει εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες τόσο του Τμήματος όσο και του Πανεπιστημίου: Στη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όταν αυτό καταστεί εφικτό. εξοπλισμού. Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στη συνεργασία του Τμήματος σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους φορείς, όπως αλλά εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες. Στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους φορείς. Το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο για τα μαθήματα «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ», «Δίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών», «Δίκτυα Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης», «Σχεδίαση & Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών», «Σχεδίαση Προηγμένων Δικτυακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών», «Σχεδίαση και Ανάλυση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας», «Σχεδιασμός, Ανάλυση και Απόδοση Κατανεμημένων Επικοινωνιακών Συστημάτων & Εφαρμογών», «Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων». Αναλυτικότερα στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων ( IP, ATM, , , GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range), η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας υπηρεσίας ( QoS) βάσει αρχιτεκτονικής ολοκληρωμένων/διαφοροποιημένων υπηρεσιών (IntServ/DiffServ Architectures), ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, η ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων ( Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS), η δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων ( reconfigurable networks), η σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, η κινητή και διάχυτη υπολογιστικότητα ( Mobile and Pervasive computing), η προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές ( adaptive, context-aware and QoS-aware applications), η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων, και οι εφαρμογές τηλεματικής. Το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υποστηρίζει τα μαθήματα «Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Ηλεκτρονική Υγεία» και «Βιοπληροφορική». Το εργαστήριο επιτρέπει την εκπαίδευση των φοιτητών στα ακόλουθα: Ηλεκτρικά δυναμικά μεμβρανών. Δυναμικά σε κατάσταση μη ισορροπίας. Διάχυση, Εξισώσεις Nerst Plank. Μωσαϊκή μεμβράνη. Νευρώνες, ανατομία νευρώνων, Δυναμικά (Βαθμωτά και Ενεργά). Υποδοχείς της όρασης. Οπτική απεικόνιση. Βιοφωτονική: Οπτικές ιδιότητες ιστών. Ψηφιακή Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων: μέθοδοι Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

21 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήματα, σήματα και συστήματα, σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, εφαρμογές. Φυσιολογία της Καρδιάς και Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ): το μυοκάρδιο, η ρυθμική διέγερση της καρδιάς, το φυσιολογικό καρδιογράφημα, οι καρδιακές αρρυθμίες και η ηλεκτροκαρδιακή τους ερμηνεία, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απαιτείται για την καταγραφή του σήματος της καρδιάς. Μέτρηση Πίεσης Αίματος: αρτηριακή, πνευμονική και φλεβική πίεση αίματος, συστολική και διαστολική πίεση, κυματομορφές αρτηριακής πίεσης, διάδοση και αντανάκλαση, τρόποι μέτρησης της πίεσης, άμεσος τρόπος, έμμεσος τρόπος. Φυσιολογία του Εγκεφάλου και Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ): στοιχεία εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας, λει τουργία του ηλεκτροεγκεφαλογράφου, χαρακτηριστικά του ΗΕΓ και ηλεκτροεγκεφαλική έρευνα, βιωματικά δυναμικά του εγκεφάλου, επεξεργασία ΗΕΓ και εξαγωγή πληροφοριών για την ενδοκρανιακή λειτουργία. Ηλεκτρομυογραφία: δομή σκελετικού μυός, νευρική ώση, ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ), ΗΜΓ με ηλεκτρική διέγερση, εφαρμογές ΗΜΓ Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα: υπολογιστικός αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, ενδοσκοπικά συστήματα, υπερηχογράφος. Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας: αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας (απλή οπισθοπροβολή, φιλτραρισμένη οπισθοπροβολή, επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής), ατέλειες στις ανακατασκευασμένες εικόνες, τρισδιάστατη τομογραφία. Διαδικτυακή φροντίδα υγείας. Παροχή και ζήτηση ιατρικών πληροφοριών online, ιατρικές παρεμβάσεις δια μέσου ιντερνετ (όπως η τηλε -θεραπεία) και ομότιμα δίκτυα ( p2p) υποστήριξης σε ιατρικές εικονικές κοινότητες. Η χρήση online μεθόδων αναζήτησης και η χρήση του ιντερνετ στην υποστήριξη κλινικών δοκιμών. Πύλες Υγείας. Τηλεϊατρικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες στην Φροντίδα Υγείας. Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα τον Ιούλιο του 2010 με το διορισμό των δυο πρώτων μελών ΔΕΠ με συναφές προς το εργαστήριο αντικείμενο. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος, η υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, των μεταπτυχιακών (όταν λειτουργήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών) και των εξωτερικών ερευνητών του εργαστηρίου στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, και η προσφορά τεχνογνωσίας και πόρων γενικότερα στους φοιτητές και μελλοντικούς ερευνητές που θα επιλέξουν να εξειδικευτούν στην κατεύθυνση των ψηφιακών συστημάτων, της αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων καθώς και στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου θα είναι ο σχεδιασμός νέων VLSI αρχιτεκτονικών, κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων, μη συμβατικές ψηφιακές αρχιτεκτονικές, δοκιμές κυκλωμάτων, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανοχή σε σφάλματα, πολυνηματικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση παράλληλων αρχιτεκτονικών συστημάτων, σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων, συ-σχεδιασμό υλικού-λογισμικού, δρομολόγηση δεδομένων πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα και αρχιτεκτονικές συστημάτων εικονικοποίησης (virtualization). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

22 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων του τομέα Επιστήμης Υπολογιστών του τμήματος όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ψηφιακή Σχεδίαση Ι και II, Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Προηγμένα θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μικροϋπολογιστές, Σχεδίαση Συστημάτων VLSI και Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας. Το Εργαστήριο Ρομποτικής ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το Φεβρουάριο του Έχει στόχο να καλύψει τόσο τις διδακτικές όσο και τις ερευνητικές ανάγκες του τμήματος στην περιοχή της ρομποτικής. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Επιπρόσθετα της εκπαιδευτικής χρήσης του εξοπλισμού, θα αποτελέσει αντικείμενο για την ανάπτυξη γραφικών μοντέλων προσομοίωσης καθώς και online/offline εφαρμογών χειρισμού και ελέγχου ρομποτικών βραχιόνων. Σε συνδυασμό με τον επιπρόσθετο του βραχίονα εξοπλισμό δύναται να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας πλήρους αλυσίδας παραγωγής προσφέροντας πεδίο εκπόνησης επιπλέον εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε συνεργασία με υπάρχουσες διατάξεις ασύρματης επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών τηλεχειρισμού του βραχίονα με ερευνητικές προεκτάσεις. Επίσης, όσον αφορά το ερευνητικό μέρος, οι εκτεταμένες δυνατότητες των εξοπλισμένων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα βοηθήσουν σημαντικά τους Καθηγητές και τους ερευνητές στην παραγωγή πρότυπων αποτελεσμάτων ερευνητικής δραστηριότητας που θα τύχουν διεθνούς αναγνώρισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα εργαστήρια με παρόμοιες δυνατότητες και πολλαπλότητα εργαστηριακών ασκήσεων υπάρχουν πολύ λίγα στον Ελλαδικό χώρο. Η προμήθεια του προαναφερόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση εργαστηρίων υψηλού επιπέδου σε πολυτεχνικά τμήματα, όπως είναι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας τις βάσεις για την καλύτερη κατανόηση πιο εξειδικευμένων μαθημάτων των φοιτητών μας. 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.3. Εξοπλισμός αιθουσών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα Τα παιδαγωγικά τμήματα της Π.Σ. Φλώρινας εξυπηρετούν ανάγκες φοιτητών. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και ειδικότερα σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση του υποτυπώδους εξοπλισμού των εργαστηρίων Η/Υ των δύο τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών). Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των μαθημάτων νέων τεχνολογιών και θα υποστηρίζει πολυμεσικές εφαρμογές και ανάγκες εργαστηριακής διδασκαλίας συναφών μαθημάτων των δύο τμημάτων. Επίσης προτείνεται ο εξοπλισμός των λοιπών αιθουσών διδασκαλίας με σύγχρονα καθίσματα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα, καθώς και μικροεπεμβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα μικρού αμφιθεάτρου, σύστημα εξαερισμού και κουρτίνες για την σκίαση των αιθουσών). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡ1Θ-Ζ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Αιγαίου 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡ1Θ-Ζ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Αιγαίου 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Αλκμήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 71 / 15-05-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 615,0060 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 26η/24-2-203 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:.αποφάσισε α) την αποδοχή των δικαιολογητικών των εν δυνάμει αναδόχων και ειδικότερα:.την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών ς & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ Το Τμήμα Μηχανικών ς και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Έργου 80212. Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. 55.980 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 45.512,20 χωρίς Φ.Π.Α. Πρόχειρος Διαγωνισμός

Κωδικός Έργου 80212. Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. 55.980 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 45.512,20 χωρίς Φ.Π.Α. Πρόχειρος Διαγωνισμός Τίτλος Έργου Ένταξη καινοτομιών σε παραδοσιακά αγρο -διατροφικά προϊόντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. 15.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 12.195,12 χωρίς Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή Προϋπολογισμός. Πρόχειρος Διαγωνισμός

Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. 15.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 12.195,12 χωρίς Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή Προϋπολογισμός. Πρόχειρος Διαγωνισμός Τίτλος Έργου Διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των τουριστικών καταλυμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους: ψηφιακές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για σύζευξη της προσφοράς και τη ζήτησης Cross

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. DYNAMHZOIS20141107-1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα