ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 75: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: xx/2013 Αφορά επαναπροκήρυξη ειδών της υπ αριθ. 13/2012 διακήρυξης Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο Ανάθεσης: «Η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία είδους» Ημερομηνία Διενέργειας: 02/07/2012 Ημερομηνία Δημοσίευσης 04/05/2012 Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Ορισμοί διακήρυξης 7 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 8 A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 8 A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 16 A.2.1 Παραδοτέα Πράξης ( αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 23 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 29 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 29 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 29 B.1.3 Χρόνος Παράδοσης 29 B.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 29 B.1.5 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 30 B.1.6 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 31 B.1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 32 B.1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 32 B.1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 32 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 34 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 34 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 34 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 37 B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 39 B Οι Έλληνες Πολίτες 40 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 41 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 43 B Οι συνεταιρισμοί 44 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 45 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 3-157

4 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.5 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 47 B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 48 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 48 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 48 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 49 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 51 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 51 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 53 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 53 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 53 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 53 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 54 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 55 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 55 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 56 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 58 B.4.3 Προσφυγές 58 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 60 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 61 B.5.1 Κατακύρωση και υπογραφή της Σύμβασης 61 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 62 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 62 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 63 B.5.5 Υπεργολαβίες 64 B.5.6 Παράδοση Εξοπλισμού 64 B.5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 65 C 66 C.1 Παράρτημα: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 66 C.1.1 Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφορά 66 C.1.2 Εκπαίδευση Χρηστών Εξοπλισμού 67 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 4-157

5 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.2 Πίνακας Συμμόρφωσης 69 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 138 C.3.1 Ενδεικτικές Τιμές Εξοπλισμού Ανά Κατηγορία Είδους 138 C.3.2 Πρότυπος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Ανά Κατηγορία Είδους 140 C.4 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 141 C.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 141 C.4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 142 C.4.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 143 C.4.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 145 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 146 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 5-157

6 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/05/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία είδους Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του Ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων ενιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών με ΦΠΑ ( ,93) Ενιακόσιες εξήντα χιλιάδες ενιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά ( ,86 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 19/06/ /06/2012 και ώρα 14:00 Η έδρα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη Γραφείο Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών (1 ος όροφος) 02/07/2012 και ώρα 09:00 π.μ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 6-157

7 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΛΚΕ ΕΠΠΕ ΠΔΜ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΑΑ ΕΔΔΑΠ ΦΕΚ Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το Έργο που του έχει ανατεθεί Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Αριθμός Διακήρυξης χχ/2013 Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Διακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Προϋπολογισμός Έργου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός καθώς και τα παραρτήματα C1, C2, C3, C4, C5 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το υπό ανάθεση Έργο που έχει ανατεθεί Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 7-157

8 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Υλοποίησης Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων του Έργου που θα επιλεγεί/ούν ανά κατηγορία είδους Το/α τεύχη της/των Σύμβασης/εων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα του έργου που θα ανατεθεί (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νομού Κοζάνης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Νομού Φλώρινας. 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΔΜ Ειδικότερα, προτείνετε η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού: 1.1 Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΕΜΕΚ), προτείνετε η προμήθεια των παρακάτω που θα εξοπλίσει το βασικό εργαστήριο και σε συνδυασμό με τον προϋπάρχον εξοπλισμό, θα συμβάλει στην δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου μηχανών εσωτερικής καύσης με προσανατολισμό στις οπτικές μετρήσεις Οπτικός ερευνητικός κινητήρας εσωτερικής καύσης άμεσης έγχυσης καυσίμου (βενζίνη GDI) με δυνατότητα μετατροπής σε PFI (Port Fuel Injection) Σταθερός αναλυτής καυσαερίων για τη μέτρηση εκπομπών αερίων ρύπων από μονόκύλινδρο ερευνητικό κινητήρα καυσίμου βενζίνης Κάμερα υψηλού ρυθμού αποτύπωσης εικόνων 1.2 Εργαστήριο Θερμικού Περιβάλλοντος (ΕΘΠ ), η προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού αφορά στην επέκταση και συμπλήρωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου σε δραστηριότητες προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας. Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού επικεντρώνεται σε θέματα συσκευών και Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 8-157

9 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ διεργασιών ρύθμισης θερμικού περιβάλλοντος καθώς και στο περιβάλλον, κέλυφος και εσώκλιμα κτιρίων Εργαστηριακό Σύστημα Κλιματισμού με Περιβαλλοντικό Θάλαμο Αυτόματος Σαρωτής Πίεσης Συσκευή Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Κατατομής Θερμοκρασίας 1.3 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΠ), η προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα οδηγήσει, μαζί με τον προϋπάρχον εξοπλισμό, στην δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου τεχνολογίας περιβάλλοντος με έμφαση στον χαρακτηρισμό ρύπων, ανάπτυξης και μελέτης κυψελών καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών τύπου SOFC και ηλεκτροχημικών διατάξεων, μελέτης καταλυτικών διεργασιών σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές και ανάλυσης φυσικοχημικών διεργασιών Φασματογράφος μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP -MS) ) και με δυνατότητα να μετατραπεί μελλοντικά σε πλήρες σύστημα αέριου χρωματογράφουεπαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού φασματογράφου μάζας (GC -ICP-MS), υγρού χρωματογράφου- επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού φασματογράφου μάζας (LC-ICP- MS) και Laser Ablation-( επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού φασματογράφου μάζας (LA-ICP-MS) Σύστημα ηλεκτρολυτικού/γαλβανικού κελίου για τον πλήρη ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό υλικών που προορίζονται για εφαρμογές σε κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών τύπου SOFC Τετράπολος φασματογράφος μάζας άμεσης απόκρισης (Direct quadrapole mass spectrometer) Ηλεκτροχημικός σταθμός για τον πλήρη ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό των κελίων που προορίζονται για εφαρμογές σε κυψέλες καυσίμου τόσο χαμηλών όσο και υψηλών θερμοκρασιών Θερμοστατούμενο σύστημα μέτρησης εκλεκτικότητας/διαχυτότητας και διαπερατότητας Πλήρης αυτοματοποιημένη πιλοτική μονάδα για την μελέτη των θερμοχημικών (αεριοποίηση, πυρόλυση) διεργασιών αξιοποίησης της βιομάζας 1.4 Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών (ΕΜΚ), Μηχανή Ταχείας (Ψηφιακής) Πρωτοτυποποίησης/Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών και Εργαλείων (Rapid Prototyping & Manufacturing RPM) 1.5 Εργαστήριο Υλικών (ΕΥ), προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα δημιουργήσει, μαζί με τον προϋπάρχον εξοπλισμό, στην δημιουργία ενός πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου μελέτης υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές και ενός οργανωμένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης των φοιτητών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε να κατανοήσουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των επιφανειών υλικών ή και μικροσυστημάτων στην νανο/μικρο κλίμακα, τα οποία βρίσκουν Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 9-157

10 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ χρήση σε πολλές εφαρμογές της μηχανολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οπότε είναι ένα όργανο που μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές διαδικασίες έρευνας και εκπαίδευσης Ένα (1) κάθετο κέντρο κατεργασίας 5 αξόνων (3 γραμμικοί : X,Y,Z + 2 περιστροφικοί B+C) με αυτοματοποιημένη οδήγηση CNC Ένα (1) κέντρο τόρνευσης 3 αξόνων με αυτοματοποιημένη οδήγηση CNC Μία (1) φορητή συσκευή σάρωσης και ψηφιοποίησης στερεών αντικειμένων Ένα (1) Οπτικό Μεταλλογραφικό Μικροσκόπιο Ένα (1) Στερεοσκόπιο με ψηφιακή κάμερα Ένα (1) Ψηφιακό σκληρόμετρο Rockwell, προϋπολογισμού (δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με τον Φ.Π.Α Ένας (1) Εργαστηριακός φούρνος θερμικών κατεργασιών μετάλλων οριζόντιος Μια (1) Συσκευή επιμεταλλώσεων και επιφανει ακών θερμικών κατεργασιών κατεργασιών μετάλλων Μια (1) Συσκευή λείανσης μεταλλογραφικών δοκιμίων Μια (1) Συσκευή κοπής δειγμάτων μεταλλογραφικού ελέγχου Αισθητήρια Παρακολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών (Τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα (Τεμάχια 15) Μετρητικά Μικρόφωνα (Τεμάχια 4) Σύστημα Ασύρματων Τριαξονικών Επιταχυνσιομέτρων - Σύστημα Ασύρματων Καταγραφικών Αισθητήρων Γέφυρας) Σύστημα Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-Χ (XRD) 1.6 Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)/ Δυ ναμικής, η προμήθεια του προτεινόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα συμβάλει σημαντικά τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στο ερευνητικό έργο του τμήματος. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι απαραίτητη διότι μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει όργανα όπως ο ηλεκτροδυναμικός διεγέρτης ή τους κινητήρες της Συσκευή Προσομοίωσης - Διάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, καθώς και να λαμβάνει σήματα από διάφορα αισθητήρια όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα κ.α. Επιπλέον, θα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος, όπως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κινούμενα οχήματα κ.α Σύστημα ηλεκτροδυναμικού διεγέρτη Συσκευή Προσομοίωσης - Διάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης Αυτόνομο Σύστημα Λήψης και Προσαρμογής Αναλογικών Σημάτων Αισθητήρια Μέτρησης Επιτάχυνσης 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΔΜ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

11 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (ΕΑΔΑ): η προμήθεια αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους, την ανάπτυξη πειραματικών δικτύων αισθητήρων βασισμένων σε πολυεπίπεδα πρωτόκολλα και συνεργατικών πειραματικών δικτύων, τη δημιουργία σχετικού αλγοριθμικού λογισμικού και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωργίας ακριβείας, παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας ζωής και υγείας και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και μέσω αυτών στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κύρους με τις οποίες θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα Πλακέτα Αισθητηρίων για χρήση σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (τεμάχια 15) Σύστημα ασύρματων αισθητήρων (τεμάχια 15) Σταθμός βάσης/προγραμματισμού των ασύρματων αισθητήρων (τεμάχια 5) Αισθητήρες (τεμάχια 15 έκαστο, σύνολο τεμαχίων 75): Καπνού, Επιταχυνσιόμετρο, Πίεσης, Θερμοκρασίας, Φωτισμού 2.2 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΗΛ): προτείνεται η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήματα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισμικού Εξομοίωσης για τα ερευνητικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Κεραιών, Συστημάτων Μικροκυματικών Διατάξεων Σύστημα Τηλεπικοινωνιών Σύστημα Εκπαίδευσης Κεραιών Φορητός επιλεκτικός μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2.3 Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών (ΕΔΙΠΥ): με την προτεινόμενη προμήθεια θα υποστηριχθεί η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων ( IP, ATM, , , GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range), η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας υπηρεσίας ( QoS) βάσει αρχιτεκτονικής ολοκληρωμένων/διαφοροποιημένων υπηρεσιών ( IntServ/DiffServ Architectures), ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, η ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων (Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS), η δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων (reconfigurable networks), η σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, η κινητή και διάχυτη υπολογιστικότητα ( Mobile and Pervasive computing), η προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές ( adaptive, context-aware and QoS-aware applications), η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων, και οι εφαρμογές τηλεματικής Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Λογισμικό προσομοίωσης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

12 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.4 Εργαστήριο Bιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ): ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα υποστηρίξει διαδικασίες επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων, ψηφιακής μικροσκοπίας και ηλεκτρονικής υγείας Φορητός καρδιογράφος Φορητό πιεσόμετρο Συσκευή παρακολούθησης της γλυκόζης Ασύρματο σπιρόμετρο Ασύρματο οξύμετρο Λογισμικό Τηλεϊατρικής και Διαδικτυακού Φακέλου Μικροσκόπιο φθορισμού Λογισμικό παρουσίασης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων ΜΑTLAB PDA με λογισμικό καταγραφής βιοσημάτων 2.5 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ΕΨΗΣΑ): με την προτεινόμενη προμήθεια θα υποστηριχθεί ο σχεδιασμός νέων VLSI αρχιτεκτονικών, κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων, μη συμβατικές ψηφιακές αρχιτεκτονικές, δοκιμές κυκλωμάτων, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανοχή σε σφάλματα, πολυνηματικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση παράλληλων αρχιτεκτονικών συστημάτων, σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων, συ-σχεδιασμό υλικού-λογισμικού, δρομολόγηση δεδομένων πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα και αρχιτεκτονικές συστημάτων εικονικοποίησης (virtualization) Kεντρικοί διακομιστές Aναπτυξιακές πλακέτες FPGA Πλακέτες με μικροεπεξεργαστή Λογικός Αναλυτής κυκλωμάτων (logic analyzer) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2.6 Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠΟ): με την προτεινόμενη προμήθεια θα υποστηριχθεί ο Εξοπλισμός σε Η/Υ, περιφερειακά και λογισμικό εφαρμογών για την ερευνητική δραστηριότητα του ΤΜΠΤ στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. Απαιτείται επίσης περαιτέρω εξοπλισμός για την ομαλή λειτουργία και επέκτασης του Δικτύου και του Computer Room. Επίσης Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης μέσω των τεχνολογιών μεταφοράς εικόνας (video conference) και ήχου (audio con ference) που προτείνεται θα επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο την αμφίδρομη και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία (εικόνας & ήχου ή μόνο ήχου) μεταξύ διαφορετικών και απομακρυσμένων γεωγραφικών σημείων ερευνητικών συνεργαζόμενων ομάδων που θα επιτρέψει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ερευνητών του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα Η/Υ Σαρωτές (Desktop) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

13 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σαρωτές Workgroup Εκτυπωτές Access Points Εξυπηρετητές (OS Win2008 Std) Routers Ethernet Gigabit Switches (24x 10/100/ uplink) Rack, KVM, Monitor, Keyboard, Mouse, UPS Κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα (SAN) Άδειες Λογισμικού Office Άδειες Λογισμικού Antivirus για Η/Υ Άδειες Λογισμικού Antivirus για Εξυπηρετητές Άδειες λογισμικού Adobe Design Premium Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης 2.7 Εργαστήριο Ρομποτικής (ΕΡΡΟ): ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα δημιουργήσει υποδομές για την σύνδεση του Τμήματος με την περιοχή της ρομποτικής τόσο σε επίπεδο βιομηχανικών ρομποτικών συστημάτων, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο Ρομποτικός βραχίονας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: o Μηχανικό υποσύστημα με τουλάχιστον 5 σερβοκινητήρες o Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 4kg o Επαναλληψιμότητα: max 2.5mm o Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 500mm/s o o o o o o o o o o o Κεντρικός ελεγκτής (controller) Λογισμικό προσομοίωσης με τουλάχιστον 1 άδεια Επιφάνειες εργασίας Σύστημα ρύθμισης (calibration) Πλαίσια αποθήκευσης Καλωδιώσεις σύνδεσης/τροφοδοσίας Εγχειρίδια χρήσης Εγχειρίδια εκπαιδευτή/μαθητή και λογισμικού προσομοίωσης Τροφοδότης βαρύτητας Ταινία μεταφοράς Γραμμικός μεταφορέας Αυτόνομα Robots o o Πέντε (5) ανθρωποειδή ρομπότ τουλάχιστον 25 βαθμών ε λευθερίας, σε σύστημα όρασης, ακοής, ομιλίας, αφής, βηματισμού Δύο (2) αυτόνομα και αυτοκινούμενα ρομπότ με συστήματα περιμετρικής αναγνώρισης χώρου Εκπαιδευτικές Διατάξεις Robots o Οκτώ (8) ρομπότ μορφής κατοικίδιων με συστήματα αισθητ ηρίων και αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

14 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ o o o o Τέσσερα (4) αρθρωτά ρομπότ σερβομηχανισμών τουλάχιστον 6 βαθμών ελευθερίας, προγραμματιζόμενα σε περιβάλλον χορογράφου Δύο (2) αρθρωτά ρομπότ σερβομηχανισμών τουλάχιστον 6 βαθμών ελευθερίας, με εξωτερική «ενδυμασία» Δέκα (10) εκπαιδευτικά σετ ρομποτικής με δομικά στοιχεία, κινητήρες, σερβομηχανισμούς, αισθητήρες ήχου, απόστασης, επαφής, χρώματος Τρεις (3) κάμερες με σερβομηχανισμό τριών βαθμών ελευθερίας και ζουμ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.μ) ώστε το εργαστήριο να μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμών φοιτητών Προμήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναμης Η/Υ Τροποποίηση της δομημένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύματος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσματική παρουσίαση πολυμέσων Διαδραστικός πίνακας Δύο (2) οθόνες προβολής (2,5μ χ 4μ) για τη παρουσίαση πολυμέσων Τοποθέτηση κατάλληλου διαχωριστικού στο εργαστήριο έτσι ώστε σε μαθήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών να χρησιμοποιείται και το εργαστήριο του Τμήματος Νηπιαγωγών 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.μ) ώστε το εργαστήριο να μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμών φοιτητών Προμήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναμης Η/Υ Τροποποίηση της δομημένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύματος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσματική παρουσίαση πολυμέσων Διαδραστικός πίνακας Δύο (2) οθόνες προβολής (2,5μ χ 4μ) για τη παρουσίαση πολυμέσων. 3.3 Εξοπλισμός αιθουσών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

15 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προτείνεται ο εξοπλισμός των αιθουσών με σύγχρονα καθίσματα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα, καθώς και μικροεπεμβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα μικρού αμφιθεάτρου, σύστημα εξαερισμού και κουρτίνες για την σκίαση των αιθουσών). Με τις αλλαγές αυτές οι φοιτητές θα παρακολουθούν μαθήματα σε ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και αναβαθμισμένο περιβάλλον. Ειδικότερα: Προμήθεια 693 καθισμάτων (θέση σπουδαστή) Προμήθεια 10 βάθρων για έδρα καθηγητή Προμήθεια 10 καθισμάτων καθηγητή Προμήθεια 10 εδρών διδασκαλίας καθηγητή Προμήθεια 10 πινάκων μαρκαδόρου Προμήθεια 6 προβολέων οροφής Κατασκευή πόρτας εισόδου στο μικρό αμφιθέατρο Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο μικρό αμφιθέατρο Προμήθεια κουρτινών για τη σκίαση των αιθουσών ( 400μ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Η αγορά του εξοπλισμού είναι απαραίτητη σε ότι αφορά στην εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων υπολογιστών που σχετίζονται με την επιστήμη τους και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαρακτικής και Πολυμέσων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ο εξοπλισμός για τα δύο αυτά εργαστήρια θεωρείται απαραίτητος. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο Χαρακτικής δεν έχει μέχρι σήμερα ενισχυθεί από πλευράς εξοπλισμού. Στο εργαστήριο Πολυμέσων η αγορά του εξοπλισμού θα βοηθήσει του φοιτητές να εργαστούν καλύτερα και πληρέστερα σε ότι αφορά εξειδικευμένα προγράμματα υπολογιστών που σχετίζονται με την επιστήμη τους. Ειδικότερα απαιτούνται: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εκτυπωτικά πιεστήρια κυλινδρικά λινοτυπίας/βαθυτυπίας και λιθογραφίας Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (4) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο λιθογραφίας (1) Εξοπλισμός μεταξοτυπίας Τελάρα γάζα μεταξοτυπίας Νο Χ100 cm (5) Μεντεσέδες στήριξης τελάρων (5) Φωτιστική μονάδα MSP w (1) Πλυντήριο μοντέλο 158 (1) Πλυστικό μηχάνημα (1) Σπάτουλα αλουμινίου χειρός 2 μ (1) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

16 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Filmgate System Colorgate 61cm Output (1) Στεγνωτήριο χαρτιών 50 θέσεων 70Χ100 cm (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Desktop Η/Υ, 12πύρηνος (1) Desktop Η/Υ, 8πύρηνος (3) Φορητός υπολογιστής με οθόνη 15,4" (1) Φορητός υπολογιστής με οθόνη 17" (1) Οθόνη Η/Υ τεχνολογίας LED (4) Ασύρματο TouchPad (4) Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδομενων (1) Βιντεοπροβολέας >=4000 Ansi/Lumens (6) Διαδραστική οθόνη σχεδίασης (2) A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΔΜ Η προαναφερθείσα πράξη θα υλοποιηθεί μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού τον οποίο θα προκηρύξει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προμήθεια του προαναφερόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, στο εκπαιδευτικό μέρος, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόμενα με το αντικείμενο των μηχανών εσωτερικής καύσης μαθήματα θα μπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στην λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών, το είδος και την ποσότητα των εκπομπών ρύπων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης αλλάζοντας διάφορες παραμέτρους λειτουργίας όπως καύσιμο (κανονική βενζίνη ή βιοκαύσιμα), τύπο έγχυσης καυσίμου (απ ευθείας έγχυση και έγχυση στην εισαγωγή), ποσοστό ανακυκλοφορίας καυσαερίων, προετοιμασία μίγματος ακόμα και αλλαγή γεωμετρικών παραμέτρων των διάφορων μερών του κινητήρα, θα μπορέσουν να δουν παραστατικά τη μορφή και ορισμένα χαρακτηριστικά αερίων, υγρών και πολυφασικών ροών που λαβαίνουν χώρα σε διάφορες πειραματικές διατάξεις που υπάρχουν στο τμήμα (στροβιλομηχανές, αερο -σήραγγα, μηχανή εσωτερικής καύσης). Πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των μηχανών εσωτερικής καύσης είναι ένα από τα βασικά ενός τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών. Η προμήθεια του συστήματος ταχυμετρίας laser και phase-doppler που περιγράφεται στο φυσικό αντικείμενο θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του εργαστηρίου μηχανικής ρευστών με μια νέα τεχνική μετρήσεων που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Το σύστημα laser- Doppler επιτρέπει την μέτρηση της μέσης ταχύτητας, της έντασης των διακυμάνσεων της ταχύτητας και στατιστικών μεγεθών ανώτερης τάξης. Επιτρέπει επίσης τον προσδιορισμό των τάσεων κατά Reynolds, περιλαμβανομένων των διατμητικών τάσεων, και του φάσματος της Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

17 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κινητικής ενέργειας μεγέθη τα οποία είναι σημαντικά για τον χαρακτηρισμό ασταθών και/ή τυρβωδών ροϊκών πεδίων. Το σύστημα phase-doppler βασίζεται στο σύστημα laser-doppler και επεκτείνει τις δυνατότητες του στην μέτρηση των χαρακτηριστικών ροών με μικροσωματίδια, π.χ. συγκέντρωση σωματιδίων, κατανομή μεγέθους, ταχύτητα σωματιδίων. Τα παραπάνω συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα δημιουργηθούν εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια των μαθημάτων Μηχανική των Ρευστών, Μετρητική Τεχνολογία και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης στις οποίες οι φοιτητές θα γνωρίσουν την συγκεκριμένη τεχνική ταχυμετρίας και θα τη χρησιμοποιήσουν για τη μελέτη διαφόρων ρευστομηχανικών φαινομένων. Σε ερευνητικό επίπεδο, η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μεθόδων laser και phase -Doppler τις έχουν καταστήσει ως ευρέα χρησιμοποιούμενα μετρητικά όργανα του πεδίου ταχύτητας και σωματιδίων με κατοχυρωμένη επιστημονική αναγνώριση. Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι με το σύστημα ταχυμετρίας laser και phase -Doppler καλύπτεται μια σημαντική ανάγκη του τομέα και του τμήματος γενικότερα. Επίσης, οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόμενα με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής κατάλυσης, της ενεργειακής αναβάθμισης της βιομάζας και των κυψελών καυσίμου μαθήματα θα μπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων υλικών (ηλεκτρόδια, στερεοί ηλεκτρολύτες) που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά κελία, όπως κυψέλες καυσίμου, αντλίες αερίων, ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων, στην ανάλυση των φυσικοχημικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια των καταλυτών/ηλεκτροδίων, και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον μηχανισμό των παραπάνω φυσικοχημικών διεργασιών. Οι τεχνικές οι οποίες θα μπορούν να διδαχθούν είναι η φασματοσκοπία εμπέδησης, η μέτρηση των φαινομένων πόλωσης, η κυκλική βολταμετρία, οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών κυψέλης καυσίμου, κ.α.. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα βασικά μαθήματα της Φυσικής, Τεχνολογίας Υλικών, Εφαρμογές Υλικών για Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες των κυψελών καυσίμου μαθήματα και άλλων, θα μπορέσουν να δουν στην πράξη να εκπαιδευτούν στο μέρος της διδασκόμενης ύλης και να κατανοήσουν εις βάθος στην ανάλυση των φυσικοχημικών μετασχηματισμών, των θερμοδυναμικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στα διαμεταλλικά υλικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες ατμόσφαιρας, πίεσης και θερμοκρασίας και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον μηχανισμό των παραπάνω μετασχηματισμών υπολογίζοντας και συντελεστές θερμότητας. τα βασικά φαινόμενα των επιφανειακών ιδιοτήτων τόσο υλικών όσο και μικροσυστημάτων (ΜΕΜS). Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα εργαστήρια με παρόμοιες δυνατότητες και πολλαπλότητα εργαστηριακών ασκήσεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση εργαστηρίων υψηλού επιπέδου σε πολυτεχνικά τμήματα, όπως είναι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας τις βάσεις για την καλύτερη κατανόηση πιο εξειδικευμένων μαθημάτων των φοιτητών μας. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα σχετιζόμενα με το αντικείμενο των Ταλαντώσεων Μηχανικών Συστημάτων, της Δυναμικής, της Δυναμικής Περιστρεφόμενων Συστημάτων καθώς και των Αριθμητικών Μεθόδων στη Δυναμική των Κατασκευών θα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

18 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ μπορέσουν να δουν, σε ιδιοκατασκευές που θα κατασκευασθούν (απλές μηχανικές διατάξεις, πειραματικά μοντέλα οχήματος, κ.α), όλα εκείνα τα στοιχεία της θεωρίας σε πειραματικό επίπεδο. Αυτό θα τους βοηθήσει σημαντικά στο να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα γύρω από τις ταλαντώσεις μηχανικών συστημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των Ταλαντώσεων και την Δυναμικής των μηχανολογικών κατασκευών είναι ένα από τα βασικά ενός τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών. Επιπλέον, όσον αναφορά το ερευνητικό μέρος, η συγκεκριμένη συσκευή θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης των μορφικών παραμέτρων των κατασκευών, στην ακριβή μοντελοποίηση και στην ταχεία και συστηματική εξέταση της δυναμικής συμπεριφοράς μηχανικών συστημάτων με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά. Οι φοιτητές, που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με την Κατεύθυνση «Κατασκευές και Υλικά», θα έχουν την δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους, γρήγορά και εύκολα, το μηχανολογικό εξάρτημα ή διάταξη που το μάθημα αναλύει ή οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει. Η μηχανή RPM είναι πλέον απαραίτητη ιδιαίτερα στα μαθήματα «Στοιχεία Μηχανών Ι-ΙΙΙ» και «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» όπου θα δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να διαπιστώνει απτά, στο πραγματικό φυσικό αντικείμενο, το αποτέλεσμα μιας σχεδιαστικής ενέργειας που εφαρμόζει στον Υπολογιστή στο πρόγραμμα CAD. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η προτεινόμενη μηχανή θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχετικών μας ερευνητικών δραστηριοτήτων στα θέματα «Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών», «Σχεδιασμός με χρήση H/Y» και «Εικονική Μηχανική», διότι θα επιτρέπει τον άμεσο/απτό έλεγχο ερευνητικών ιδεών σε τελικά προϊόντα αλλά και σε «ενδιάμεσες διαμορφώσεις (ενδιάμεσα αντικείμενα)» οι οποίες έως τώρα ελέγχονται/αναλύονται μόνο στην οθόνη του Υπολογιστή μέσω προσομοιώσεων και γραφικών απεικονίσεων. Τέλος, τονίζεται ότι σημαντική θα είναι η συμβολή της μηχανής RPM και σε άλλα μαθήματα και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ., «Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας», «Στροβιλομηχανές», κ.α.) όπου η δυνατότητα άμεσης κατασκευής ενός τρισδιάστατου αντικειμένου από ένα τρισδιάστατο ηλεκτρονικό μοντέλο CAD ήδη ζητείται από τους διδάσκοντες και τους ερευνητές του Τμήματος. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα σχετιζόμενα με θέματα Υλικών, όπως τα μαθήματα Τεχνολογίας Υλικών Ι & ΙΙ, Αντοχής Υλικών, Μηχανουργικών Κατεργασιών, και αρκετά άλλα του κατασκευαστικού Τομέα καθώς και άλλων τομέων, θα μπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέματα παραγωγής των υλικών και ιδιαίτερα παραγωγής επικαλύψεων επί συγκεκριμμένων υποβάθρων, εξέτασης και ανάλυσης υλικών, (όπως σύσταση και μικροδομή τους, εξέταση μορφολογίας επιφάνειας δείγματος και χημικής σύστασης του, ανάδειξης διαφόρων ενσωματωμένων φάσεων, ανάδειξης δομής, εσωτερικού πορώδους και χημικής σύστασης δείγματος μέσω τρισδιάστατων απεικονείσεων χωρίς καταστροφή του δείγματος, κ.ά.), προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχής, μέτρου ελαστικότητας, κ.ά.) μέσω δοκιμών εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, κ.ά. Ανάλογα με τις συνθήκες εναπόθεσης οι ιδιότητες των επικαλύψεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Ως εκ τούτου, μία ευρεία γκάμα διαφόρων παραμέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση διαφόρων συνδυασμών υλικών μέσω της τροφοδοτούμενης σκόνης μπορούν να μελετηθούν κατά την προσπάθεια ανάπτυξης νέων υλικών με διαφορετικές αντοχές. Επί προσθέτως, θα μπορέσουν Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

19 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ να κατανοήσουν στην πράξη μεγάλο φάσμα της κατασκευαστικής μηχανολογίας που έχουν συναντήσει θεωρητικά σε όλα τα έτη σπουδών τους, είτε σαν εφαρμογή της πάνω στις εργαλειομηχανές (πχ εφαρμογή κωνικού ρουλμάν πάνω στ ην άτρακτο της φρέζας), είτε σαν συσχέτιση της θεωρητικής μελέτης κατασκευαστικών παραμέτρων εξαρτημάτων και μηχανισμών (πχ ανοχές -συναρμογές, ποιότητα επιφάνειας) με την κατασκευαστική τους δυνατότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο των μηχανουργικών κατεργασιών είναι από τα βασικότερα μαθήματα του Κατασκευαστικού Τομέα και ενός Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών εν γένει. Επιπλέον, η προμήθεια του Συστήματος Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-Χ ( XRD) θα παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής εκτεταμένων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά ενός εξεταζομένου υλικού, είτε αυτό είναι υπό μορφή δειγμάτων κόνεως, στερεού, επικαλύψεων (λεπτών ή παχέων υμενίων), ή άλλης μορφής διαστρωματικής δομής. Μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων ή ιδιοτήτων υλικών που μπορούν να προσδιορισθούν μέσω του Συστήματος αυτού είναι: κρυσταλλική δομή, κρυσταλλικές ατέλειες, πλεγματικές παράμετροι, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση φάσεων, υφή (μικροδομής), χημική σύνθεση, πάχος επικάλυψης ή διαφορετικών στρωμάτων, (είτε είναι κρυσταλλικής ή άμορφης δομής), παραμένουσες τάσεις ή τροπές, επιφανειακή τραχύτητα, κ.ά.. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα σχετιζόμενα με τα Υλικά είναι από τα βασικά μαθήματα ενός τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΔΜ Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί ήδη Εργαστήριο ενός περιορισμένου αριθμού Συστημάτων Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών (5 θέσεων), Συστημάτων Εκπαίδευσης Κεραιών (3 θέσεων) Συστημάτων Εκπαίδευσης Μικροκυματικών Επικοινωνιών (3 θέσεων) και λογισμικό εξομοίωσης (20 θέσεων), προκειμένου να υποστηριχθούν σε εργαστηριακό επίπεδο τα μαθήματα «Συστήματα Επικοινωνίας Ι», «Συστήματα Επικοινωνίας ΙΙ», «Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση» (7 ο εξάμηνο), «Μικροκυματικές Επικοινωνίες» (8 ο εξάμηνο). Κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήματα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισμικού Εξομοίωσης για τα παραπάνω αντικείμενα. Tο Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (Ε.Α.Δ.Α.) ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το Νοέμβριο του Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η επιρροή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στους φοιτητές, δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων και διεκδίκησης υποτροφιών σε διεθνή εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα οδηγεί στην προσέλκυση πολύτιμων πόρων και στην επιστημονική ανέλιξη των μελών ΔΕΠ. Το ΕΑΔΑ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Κράτος. Το Εργαστήριο διατηρεί σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα βαθιάς Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

20 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ εμπειρίας και μεγάλου κύρους σε θέματα του αντικειμένου του στην Ευρώπη ( CTTC) και τις Η.Π.Α. (MIT Media Lab) και αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα (ΑΠΘ, Παν. Θεσ., Πολ. Κρ.) Επίσης, το ΕΕΔΑ συνεργάζεται με βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε σχετικές τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η General Electric, η Phillips, η NXP, η SEMA και η THEON Sensors. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα και να καλύψει εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες τόσο του Τμήματος όσο και του Πανεπιστημίου: Στη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όταν αυτό καταστεί εφικτό. εξοπλισμού. Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στη συνεργασία του Τμήματος σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους φορείς, όπως αλλά εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες. Στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους φορείς. Το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο για τα μαθήματα «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ», «Δίκτυα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών», «Δίκτυα Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης», «Σχεδίαση & Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών», «Σχεδίαση Προηγμένων Δικτυακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών», «Σχεδίαση και Ανάλυση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας», «Σχεδιασμός, Ανάλυση και Απόδοση Κατανεμημένων Επικοινωνιακών Συστημάτων & Εφαρμογών», «Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων». Αναλυτικότερα στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων ( IP, ATM, , , GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range), η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας υπηρεσίας ( QoS) βάσει αρχιτεκτονικής ολοκληρωμένων/διαφοροποιημένων υπηρεσιών (IntServ/DiffServ Architectures), ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, η ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων ( Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS), η δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων ( reconfigurable networks), η σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, η κινητή και διάχυτη υπολογιστικότητα ( Mobile and Pervasive computing), η προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές ( adaptive, context-aware and QoS-aware applications), η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων, και οι εφαρμογές τηλεματικής. Το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υποστηρίζει τα μαθήματα «Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Ηλεκτρονική Υγεία» και «Βιοπληροφορική». Το εργαστήριο επιτρέπει την εκπαίδευση των φοιτητών στα ακόλουθα: Ηλεκτρικά δυναμικά μεμβρανών. Δυναμικά σε κατάσταση μη ισορροπίας. Διάχυση, Εξισώσεις Nerst Plank. Μωσαϊκή μεμβράνη. Νευρώνες, ανατομία νευρώνων, Δυναμικά (Βαθμωτά και Ενεργά). Υποδοχείς της όρασης. Οπτική απεικόνιση. Βιοφωτονική: Οπτικές ιδιότητες ιστών. Ψηφιακή Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων: μέθοδοι Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

21 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήματα, σήματα και συστήματα, σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, εφαρμογές. Φυσιολογία της Καρδιάς και Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ): το μυοκάρδιο, η ρυθμική διέγερση της καρδιάς, το φυσιολογικό καρδιογράφημα, οι καρδιακές αρρυθμίες και η ηλεκτροκαρδιακή τους ερμηνεία, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απαιτείται για την καταγραφή του σήματος της καρδιάς. Μέτρηση Πίεσης Αίματος: αρτηριακή, πνευμονική και φλεβική πίεση αίματος, συστολική και διαστολική πίεση, κυματομορφές αρτηριακής πίεσης, διάδοση και αντανάκλαση, τρόποι μέτρησης της πίεσης, άμεσος τρόπος, έμμεσος τρόπος. Φυσιολογία του Εγκεφάλου και Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ): στοιχεία εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας, λει τουργία του ηλεκτροεγκεφαλογράφου, χαρακτηριστικά του ΗΕΓ και ηλεκτροεγκεφαλική έρευνα, βιωματικά δυναμικά του εγκεφάλου, επεξεργασία ΗΕΓ και εξαγωγή πληροφοριών για την ενδοκρανιακή λειτουργία. Ηλεκτρομυογραφία: δομή σκελετικού μυός, νευρική ώση, ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ), ΗΜΓ με ηλεκτρική διέγερση, εφαρμογές ΗΜΓ Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα: υπολογιστικός αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, ενδοσκοπικά συστήματα, υπερηχογράφος. Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας: αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας (απλή οπισθοπροβολή, φιλτραρισμένη οπισθοπροβολή, επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής), ατέλειες στις ανακατασκευασμένες εικόνες, τρισδιάστατη τομογραφία. Διαδικτυακή φροντίδα υγείας. Παροχή και ζήτηση ιατρικών πληροφοριών online, ιατρικές παρεμβάσεις δια μέσου ιντερνετ (όπως η τηλε -θεραπεία) και ομότιμα δίκτυα ( p2p) υποστήριξης σε ιατρικές εικονικές κοινότητες. Η χρήση online μεθόδων αναζήτησης και η χρήση του ιντερνετ στην υποστήριξη κλινικών δοκιμών. Πύλες Υγείας. Τηλεϊατρικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες στην Φροντίδα Υγείας. Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα τον Ιούλιο του 2010 με το διορισμό των δυο πρώτων μελών ΔΕΠ με συναφές προς το εργαστήριο αντικείμενο. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος, η υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, των μεταπτυχιακών (όταν λειτουργήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών) και των εξωτερικών ερευνητών του εργαστηρίου στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, και η προσφορά τεχνογνωσίας και πόρων γενικότερα στους φοιτητές και μελλοντικούς ερευνητές που θα επιλέξουν να εξειδικευτούν στην κατεύθυνση των ψηφιακών συστημάτων, της αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων καθώς και στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου θα είναι ο σχεδιασμός νέων VLSI αρχιτεκτονικών, κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων, μη συμβατικές ψηφιακές αρχιτεκτονικές, δοκιμές κυκλωμάτων, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανοχή σε σφάλματα, πολυνηματικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση παράλληλων αρχιτεκτονικών συστημάτων, σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων, συ-σχεδιασμό υλικού-λογισμικού, δρομολόγηση δεδομένων πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα και αρχιτεκτονικές συστημάτων εικονικοποίησης (virtualization). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

22 Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων του τομέα Επιστήμης Υπολογιστών του τμήματος όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ψηφιακή Σχεδίαση Ι και II, Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Προηγμένα θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μικροϋπολογιστές, Σχεδίαση Συστημάτων VLSI και Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας. Το Εργαστήριο Ρομποτικής ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το Φεβρουάριο του Έχει στόχο να καλύψει τόσο τις διδακτικές όσο και τις ερευνητικές ανάγκες του τμήματος στην περιοχή της ρομποτικής. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Επιπρόσθετα της εκπαιδευτικής χρήσης του εξοπλισμού, θα αποτελέσει αντικείμενο για την ανάπτυξη γραφικών μοντέλων προσομοίωσης καθώς και online/offline εφαρμογών χειρισμού και ελέγχου ρομποτικών βραχιόνων. Σε συνδυασμό με τον επιπρόσθετο του βραχίονα εξοπλισμό δύναται να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας πλήρους αλυσίδας παραγωγής προσφέροντας πεδίο εκπόνησης επιπλέον εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε συνεργασία με υπάρχουσες διατάξεις ασύρματης επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών τηλεχειρισμού του βραχίονα με ερευνητικές προεκτάσεις. Επίσης, όσον αφορά το ερευνητικό μέρος, οι εκτεταμένες δυνατότητες των εξοπλισμένων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα βοηθήσουν σημαντικά τους Καθηγητές και τους ερευνητές στην παραγωγή πρότυπων αποτελεσμάτων ερευνητικής δραστηριότητας που θα τύχουν διεθνούς αναγνώρισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα εργαστήρια με παρόμοιες δυνατότητες και πολλαπλότητα εργαστηριακών ασκήσεων υπάρχουν πολύ λίγα στον Ελλαδικό χώρο. Η προμήθεια του προαναφερόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση εργαστηρίων υψηλού επιπέδου σε πολυτεχνικά τμήματα, όπως είναι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας τις βάσεις για την καλύτερη κατανόηση πιο εξειδικευμένων μαθημάτων των φοιτητών μας. 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.3. Εξοπλισμός αιθουσών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα Τα παιδαγωγικά τμήματα της Π.Σ. Φλώρινας εξυπηρετούν ανάγκες φοιτητών. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και ειδικότερα σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση του υποτυπώδους εξοπλισμού των εργαστηρίων Η/Υ των δύο τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών). Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των μαθημάτων νέων τεχνολογιών και θα υποστηρίζει πολυμεσικές εφαρμογές και ανάγκες εργαστηριακής διδασκαλίας συναφών μαθημάτων των δύο τμημάτων. Επίσης προτείνεται ο εξοπλισμός των λοιπών αιθουσών διδασκαλίας με σύγχρονα καθίσματα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα, καθώς και μικροεπεμβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα μικρού αμφιθεάτρου, σύστημα εξαερισμού και κουρτίνες για την σκίαση των αιθουσών). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Τρίπολη, 14/04/2015 Α.Π. : 1653 Προς: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Τρίπολη, 14/04/2015 Α.Π. : 1653 Προς: Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ `Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Λέκτορα κ. Χρήστου Παπαδόπουλου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 30822/7.12.2011 Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοιχεία Μηχανών και Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λογισμός Ι.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λογισμός Ι. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Τεχ. Σχεδ. με Τεχ. Σχεδ. με Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ) (Α) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ) (Α) Τεχ. Σχεδ. Α9 (Εργ. Ομ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 1η 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΜΦ.1,2,3,4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 08.06. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ Αριθ.Πρωτ.: 633 Αθήνα: 16/01/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙKΤΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Γνωρίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Ιούλιος 2013

Καβάλα, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: Ενεργειακής Μηχανολογίας Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 3 4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ Φ/Β ΠΑΡΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εννέα (9) αισθητήρων αντίληψης βάθους για επιστημονικές εφαρμογές» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα