ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρο:» 52 τοΰ Συντάγματος.. 'Αριθμός 33 του 1975 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙ ΑΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας περί ς υνοπτικός Μεταφοράς Νεκρών ('Κυρωτικός) Νόμος του τ( τίτλος. 2. Έν τω παρόντι Νόμο), έκτος εάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία, φόρος έννοια «Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί Μεταφοράς Νεκρών, της οποίας το κείμενον έν τω άγγλικώ πρω'το'τύπω εκτίθεται εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει εις την έλληνι πίναξ. κήν εις τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : 'Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων, υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Συμφωνία, την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις τήν 14ην Ιανουαρίου, 1974, δυνάμει της 6π' άρ και ήμερ, 24ης Συμβάσεως. 'Οκτωβρίου, 1973, 'Αποφάσεως του Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. (525)

2 Ν. 33/7S 526 ΠΙΝΑΞ ("Αρθρον 2) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ AGREEMENT ON THE TRANSFER OF CORPSES The Member States of the Council of Europe, signatory hereto, Considering that there is an increasing need to simplify formalities relating to the international transfer of corpses; Bearing in mind that the transfer of corpses does not create a risk to health even if death was due to a communicable disease provided that appropriate measures are taken, in particular with regard to the imperviousness of the coffin, Have agreed as follows : ARTICLE 1 1. The Contracting Parties shall apply, as between themselves, the provisions of this Agreement. 2. For the purpose of this Agreement, transfer of corpses is understood to be the international transport of human remains from the State of departure to the State of destination ; the State of departure is that in which the transfer began ; in the case of exhumed remains, it is that in which burial had taken place ; the State of destination is that in which the corpse is to be buried or cremated after the transport. 3. This Agreement shall not apply to the international transport of ashes. ARTICLE 2 1. The provisions of this Agreement embody the maximum requirements which may be Stipulated in connection with the despatch of corpses from, their transit through, or their admission to the territory of a Contracting Party. 2. The Contracting Parties remain free to grant greater facilities either by means of bilateral agreements or by decisions arrived at by common accord in special cases and in particular in the case of transfer between frontier regions. For such agreements or decisions to be applicable in any given case, the consent of all the States involved must be obtained. ARTICLE 3 1. Any corpse shall, during the transfer, be accompanied by a special document (laissez passer for a corpse) issued by the competent authority of the State of departure. 2. The laissez passer shall include at least the information set out in the model annexed to the present Agreement; it shall be made out in the official language or one of the official languages of the State in which it was issued and in one of the official languages of the Council of Europe. ARTICLE 4 With the exception of the documents required under international conventions and agreements relating to transport in general, or future conventions or arrangements on the transfer of corpses, neither the State of destination nor the transit State shall require any documents other than the laissez passer for a corpse.

3 527 Ν. 33/75 ARTICLE 5 The laissez passer is issued by the competent authority referred to in Article 8 of this Agreement, after it has ascertained that : (a) all the medical, health, administrative and legal requirements of the regulations in force in the State of departure relating to the transfer of corpses and, where appropriate, burial and exhumation have been complied with ; (b) the remains have been placed in a coffin which, complies with the requirements laid down in Articles 6 and 7 of this Agreement; (c) the coffin only contains the remains of the person named in the laissezpasser and such personal effects as are to be buried or cremated with the corpse. ARTICLE 6 1. The coffin must be impervious; the inside must contain absorbent material. If the competent authority of the State of departure considers it necessary the coffin must be provided with a purifying device to balance the internal and external pressures. It may consist of : (i) either an outer coffin in wood with sides at least 20mm thick and an inner coffin of zinc carefully soldered or of any other material which is self destroying; (ii) or a single coffin in wood with sides at least 30mm thick lined with a sheet of zinc or of any other material which is self destroying. 2. If the cause of death is a contagious disease, the body itself shall be wrapped in a shroud impregnated with an antiseptic solution. 3. Without prejudice to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article the coffin, if it is to be transferred by air, shall be provided with a purifying device or, failing this, present such guarantees of resistance as are recognised to be adequate by the competent authority of the State of departure. ARTICLE 7 If the coffin is to be transported like an ordinary consignment, it shall be packaged so that it no longer resembles a coffin, and it shall be indicated that it be handled with care. ARTICLE 8 Each Contracting Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the designation of the competent authority referred to in Article 3, paragraph 1, Article 5 and Article 6, paragraphs 1 and 3 of this Agreement. ARTICLE 9 If a transfer involves a third State which is a Party to the Berlin Arrangement concerning the conveyance of corpses of 10 February, 1937, any Contracting State to this Agreement may require another Contracting State to take such measures as are necessary for the former Contracting State to fulfil its obligations under the Berlin Arrangement. ARTICLE This Agreement shall be open to signature by the member States of the Council of Europe, who may become Parties to it either by : (a) signature without reservation in respect of ratification or acceptance, or (b) signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification or acceptance. 2. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

4 Ν. 33/ ARTICLE This Agreement shall enter into force one month after the date on which three member States of the Council shall have become Parties to the Agreement, in accordance with the provisions of Article As regards any member State who shall subsequently sign the Agreement without reservation in respect of ratification or acceptance or who shall ratify or accept it, the Agreement shall eniter into force one month after the date of such signature or after the date of deposit of the instrument of ratification or acceptance. ARTICLE After the entry into force of this Agreement, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State, to accede thereto. 2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect one month after the date of its deposit. ARTICLE Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Agreement shall apply. 2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extent this Agreement to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. 3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 14 of this Agreement. ARTICLE This Agreement shall remain in force indefinitely. 2. Any Contracting Party may, insofar as it is concerned, denounce this Agreement by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification. ARTICLE 15 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Agreement of : (a) any signature without reservation in respect of ratification or acceptance; (b) any signature with reservation in respect of ratification or acceptance; (c) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or accession ; (d) any date of entry into force of this Agreement, in accordance with Article 11 thereof ; (<?) any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 13 ; (/) any notification received in pursuance of the provisions of Article 14 and the date on which denunciation takes effect; (g) any communication made to him under Article 8. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement. Done at Strasbourg, this 26th day of October, 1973, in the English and French languages, both texts bang equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

5 529 Ν. 33/75 Π Ι ΝΑΞ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Εόρώπης, τά υπογράφοντα την παροοσαν, Κρίνοντα δτι υφίσταται αυξανομένη ανάγκη απλοποιήσεως των διατυπώσεων εν σχέσει προς την διεθνή μεταφοράν νεκρών, "Εχοντα ύπ' δψιν δτι ή μεταφορά νεκρών ουδόλως δημιουργεί κίνδυνον δια την ύγείαν, ετι και εάν ό θάνατος ώφείλετο εις μεταοοτικήν νόσον, νοουμένου δτι λαμβάνονται τά κατάλληλα μέτρα, ιδιαιτέρως εις δ,τι άφορα εις την στεγανότητα του* φέρετρου, Συνεφώνησαν ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟΝ 1 1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν δπως εφαρμόζουν, δσον άφορα εις τάς μεταξύ των σχέσεις, τάς διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. 2. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας, μεταφορά νεκρών νοείται ή διεθνής μεταφορά ανθρωπίνων λειψάνων έκ του Κράτους αναχωρήσεως προς τό Κράτος προορισμού* Κράτος αναχωρήσεως εΐναι έκεΐνο εν τω όποίω άρχεται ή μεταφορά, έν δε τη περιπτώσει έκταφής λειψάνων έκεΐνο έν τω όποίω λαβε χώραν ή ταφή. Κράτος προορισμού εΐναι έκεΐνο έν τω όποίω ό νεκρός μέλλει νά ταφή ή άποτεφρωθή μετά την μεταφοράν. 3. Ή παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται ώς προς την διεθνή μεταφοράν τεφρών. ΑΡΘΡΟΝ 2 1. ΑΙ διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας ένσωματουν τάς κατ' άνώτατον δριον απαιτήσεις αϊ όποΐαι δύνανται νά έπιβάλλωνται έν σχέσει προς την άποστολήν νεκρών έκ τοο εδάφους Συμβαλλομένου τίνος Κράτους, την διελευσιν τούτων μέσω αιηου ή την εϊσοδον τούτων έν αύτώ. 2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη παραμένουν ελεύθερα νά χορηγούν μεγαλυτέρας διευκολύνσεις είτε διά διμερών συμφωνιών εϊτε δι' αποφάσεων λαμβανομένων κοινή συμφωνία είς ε'ιδικάς περιπτώσεις και Ιδιαιτέρως έν τη περιπτώσει μεταφοράς μεταξύ συνορευουσών περιοχών. Διά τήν δυνατότητα εφαρμογής τών έν λόγω συμφωνιών ή αποφάσεων έν οιαδήποτε δεδομένη περιπτώσει, δέον δπως λαμβάνηται ή συγκατάθεσις πάντων τών αναμεμειγμένων Κρατών. ΑΡΘΡΟΝ 3 1. Πάς νεκρός δέον ότιως συνοδεύηται κατά τήν διάρκειαν της μεταφοράς ύπό ειδικού έγγραφου (laissez passer τοο νεκρού) εκδιδομένου ύπό της αρμοδίας αρχής του Κράτους αναχωρήσεως. 2. To laissez passer δέον δπως περιλαμβάνη τουλάχιστον τάς πληροφορίας τάς εκτιθεμένας έν τω συνημμένω τή παρούση Συμφωνία προτύπω' τούτο δέον δπως συντάσσηται είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή είς μίαν τών επισήμων γλωσσών του Κράτους έν τω όποίω εξεδόθη, ώς και ε'ις μίαν τών επισήμων γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. ΑΡΘΡΟΝ 4 Εξαιρέσει τών έγγραφων τά όποια απαιτούνται δυνάμει διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών άφορωσών είς τάς μεταφοράς έν γένει ή δυνάμει μελλοντικών συμβάσεων ή διευθετήσεων περί μεταφοράς νεκρών, οϋτε τό Κράτος προορισμού ούτε τό Κράτος διελεύσεως δύνανται νά απαιτούν οιαδήποτε έτερα έγγραφα πλην του laissez piasseir του νεκρού. ΑΡΘΡΟΝ 5 To laissez passer εκδίδεται ύπό της αναφερομένης έν άρθρω 8 της παρούσης Συμφωνίας αρμοδίας αρχής, κατόπιν της ύπ' αυτής διαπιστώσεως δτι (α) έτηρήθησαν άπασαι αϊ Ίατρικαί, ύγιεινολογικαΐ, διοικητικαί και νομικαί απαιτήσεις τών ισχυόντων έν τω Κράτει αναχωρήσεως κανό-

6 Ν. 33/ νισμών εν σχέσει προς την μεταφοράν νεκρών ώς και, συντρεχούσης περιπτώσεως, προς την ταφή ν και έκταφήν (β) τά λείψανα έναπετέθησαν εντός φέρετρου ανταποκρινόμενου προς τάς προβλεπομένας έν "Αρθροις 6 καΐ 7 της παρούσης Συμφωνίας απαιτήσεις' (γ) το φέρετρον περιέχει μόνον τά λείψανα του κατονομαζομένου έν τώ laissez passer προσώπου ώς και τοιαύτα έτερα προσωπικά αντικείμενα άτινα πρόκειται νά ταφοΰν ή αποτεφρωθούν μετά του νεκρού. ΑΡΘΡΟΝ 6 1. Το φέρετρον δέον νά είναι στεγανόν, το δε έσωτερικόν αύτοΰ νά περιέχη άπορροφητικήν υλην. Έάν ή αρμοδία αρχή τοΰ Κράτους αναχωρήσεως κρίνη τοΰτο άναγκαΐον, το φέρετρον δέον νά έφοδιάζηται διά συσκευής καθαρισμού προς εξουδετέρωση/ των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων. Τοΰτο δύναται νά άποτελήται (ι) εϊτε εξ ενός εξωτερικού φέρετρου εκ ξύλου μετά πλευρών πάχους τουλάχιστον 20 χλστ. και ενός εσωτερικού τοιούτου έκ ψευδαργύρου επιμελώς συγκεκολλημένου ή εξ οιασδήποτε ετέρας ύλης έχούσης τήν ιδιότητα αυτοκαταστροφής' (ιι) εϊτε εξ ενός μόνου φέρετρου έκ ξύλου μετά πλευρών πάχους τουλάχιστον 30 χλστ. εσωτερικώς έπενδεδυμένου διά φύλλου ψευδαργύρου ή οιασδήποτε ετέρας ύλης έχούσης τήν ιδιότητα αυτοκαταστροφής. 2. Έάν ό θάνατος οφείλεται εις μεταδοτικήν νόσον, αυτό τοϋτο το σώμα δέον δπως περιτυλίσσηται διά σαβάνου εμποτισμένου δι' αντισηπτικού διαλύματος. 3. "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τών παραγράφων 1 και 2 του παρόντος "Αρθρου το φέρετρον, προκειμένου νά μεταφερθή αεροπορικώς, δέον δπως έφοδιάζηται διά συσκευής καθαρισμού ή ελλείψει ταύτης, νά παρουσιάζη τοιαύτας εγγυήσεις αντιστάσεως οΐαι αναγνωρίζονται ώς επαρκείς ύπό τής αρμοδίας αρχής του Κράτους αναχωρήσεως. ΑΡΘΡΟΝ 7 Έάν το φέρετρον πρόκειται νά μεταφερθή ύπό μορφήν συνήθους αποστολής, τοΰτο δέον δπως συσκευάζηται κατά τρόπον ώστε νά μή όμοιάζη πλέον προς φέρετρον καΐ δπως φέρη έπ' αύτοΰ ενδειξιν δτι τοΰτο δέον δπως τυγχάνη χειρισμοΰ μετά προσοχής. ΑΡΘΡΟΝ 8 "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά κοινοποίηση προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης τον διορισμόν τής αρμοδίας αρχής τής αναφερομένης έν "Αρθρω 3 παράγραφος 1, έν "Αρθρω 5 και έν "Αρθρω 6, παράγραφοι 1 καΐ 3 τής παρούσης Συμφωνίας. ΑΡΘΡΟΝ 9 Έάν ή μεταφορά συνεπάγηται άνάμιξιν τρίτου τίνος Κράτους Μέρους τής άφορώσης εις τήν μεταφοράν νεκρών Διευθετήσεως τοΰ Βερολίνου τής 10ης Φεβρουαρίου 1937, παν Συμβαλλόμενον Κράτος έν τή παρούση Συμφωνία δύναται νά άπαιτή παρ' έτερου Συμβαλλομένου Κράτους δπως λαμβάνη τοιαύτα μέτρα οΐα εΐναι αναγκαία ώστε το πρώτον άναφερόμενον Συμβαλλόμενον Κράτος νά έκπληροΐ τάς υποχρεώσεις αύτοΰ δυνάμει τής Διευθετήσεως τοΰ Βερολίνου. ΑΡΘΡΟΝ Ή παροΰσα Συμφωνία θά είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρατών Μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, τά όποια δύνανται νά καταστούν Μέρη αυτής εϊτε διά (α) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής' ή (β) υπογραφής μετ' επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής, ακολουθούμενης ύπό επικυρώσεως ή αποδοχής. 2. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής δέον δπως κατατίθηνται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

7 531 Ν. 33/75 ΑΡΘΡΟΝ Ή παρούσα Συμφωνία τίθεται εν ίσχύϊ ενα μήνα μετά την ήμερομηνίαν καθ' ην τρία Κράτη Μέλη του Συμβουλίου ήθελον καταστή Μέρη της Συμφωνίας συμφώνως ταΐς διατάξεσι του "Αρθρου "Εναντι παντός Κράτους μέλους μεταγενεστέρως υπογράφοντος την Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής η έπικυρουντος ή αποδεχόμενου ταύτη ν, ή Συμφωνία τίθεται εν ίσχύϊ ενα μήνα μετά την ήμερομηνίαν της τοιαύτης υπογραφής ή μετά την ήμερομηνίαν της καταθέσεως του εγγράφου επικυρώσεως ή αποδοχής. ΑΡΘΡΟΝ Μετά την εναρξιν της ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας, ή εξ Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά προσκαλή παν Κράτος μή μέλος δπως προσχώρηση εν αυτή. 2. Ή τοιαύτη προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης εγγράφου τίνος προσχωρήσεως παράγοντος αποτέλεσμα ενα μήνα μετά τήν ήμερομηνίαν καταθέσεως αύτοΰ. ΑΡΘΡΟΝ Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής ή τής καταθέσεως του οικείου αύτοϋ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση το έδαφος ή τά εδάφη έφ* ών θέλει εφαρμόζεται ή παρούσα Συμφωνία. 2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, δταν καταθέτη το οίκεΐον αύτοΰ εγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή κοαά πάσαν μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τήν παρουσαν Συμφωνίαν είς παν έτερον έδαφος ή εδάφη, άτινα καθορίζονται εν τή δηλώσει καΐ διά τάς διεθνείς σχέσεις των όποιων τούτο είναι ύπεύθυνον ή εν ονόματι των όποιων τούτο έχει έντολήν δπως άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 3. Πάσα δήλωσις γινομένη συμφώνως τή προηγουμένη παραγράφω δύναται, ώς προς οιονδήποτε εν αύτη μνημονευόμενον έδαφος, νά άποσύρηται συμφώνως τή προβλεπομένη εν "Αρθρω 14 τής παρούσης Συμφωνίας διαδικασία. ΑΡΘΡΟΝ Ή παρούσα Συμφωνία θέλει παραμείνει εν ίσχύϊ έπ 5 αόριστον. 2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύνοααι, καθ' ην εκτασιν άφορα είς αυτό, νά καταγγείλη τήν παρουσαν Συμφωνίαν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 3. Ή καταγγελία αΰτη παράγει αποτέλεσμα εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν λήψεως τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού Γραμματέως. ΑΡΘΡΟΝ 15 Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης οφείλει νά γνωστοποιή προς τά Κράτη μέλη του Συμβουλίου, ώς και προς παν Κράτος προσχωρήσαν έν τή παρούση Συμφωνία περί (α) οιασδήποτε υπογραφής άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής (β) οιασδήποτε υπογραφής μετ' επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής' (γ) τής καταθέσεως οιουδήποτε εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως' (δ) οιασδήποτε ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας, συμφώνως τω "Αρθρω 11 αυτής' (ε) οιασδήποτε δηλώσεως ληφθείσης συμφώνως τατς διατάξεσι των παραγράφων 2 και 3 του "Αρθρου 13'

8 Ν. 33/ (στ) οιασδήποτε γνωστοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως ταΐς διατάξεσι του "Αρθρου 14 και της ημερομηνίας καθ' ην ή καταγγελία παράγει αποτέλεσμα' (ζ) οιασδήποτε κοινοποιήσεως γενομένης προς αυτόν δυνάμει του "Αρθρου 8. Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παροοσαν Συμφωνίαν. Έγένετο έν Στρασβούργω, την 26ην ήμέραν του 'Οκτωβρίου 1973, εις την Άγγλικήν και Γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων δντων εξ ϊσου αυθεντικών, εις άπλοον άντίγραφον το όποιον θέλει παραμείνει κατατεθειμένον ε'ις τά αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει διαβιβάζει κεκυρωμένα αντίγραφα προς ενα εκαστον των υπογραφόντων και προσχωρούντων Κρατών. Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 40/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί της έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων Έγγραφων εις

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 55 Ν. 6(ΙΠ)/96 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a').

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΩΝ ΠOΛITΕΙΩΝ ΤΗΣ AMEPIKHΣ (H.Π.A.) NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 133 Ν. 14(ΠΙ)/95 Ο περί της Σύμβασης περί των Χώρων Ενδιαίτησης των Πληρωμάτων στα Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Α.Ν. 52/1967(Γερμανία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY A.N. 573/1968 1 (Φ.E.K. 223/27.9.1968/ τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Kύπρου συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17.

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17. Animal health certificate for the non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5 and (2) of Regulation (EU) No 576/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

7 Ν. 40Π)/93. E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93

7 Ν. 40Π)/93. E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93 E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93 7 Ν. 40Π)/93 Ο περί της Σύμβασης για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ N. 4300/1963 (1) (ΦEK 73/28.5.1963/τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής. Άρθρον Mόνον

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580 Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Iνδίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα