Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα"

Transcript

1 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών Οργανισµών Εν τητα β : Τα ανθρώπινα δικαιώµατα Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κεφάλαιο 2ο: Τα ικαιώµατα του Παιδιο

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια Προβλήµατα Στόχοι του µαθήµατος Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να γνωρίσουν τα παγκ σµια προβλήµατα, ως ζητήµατα που αφορο ν λους τους ανθρώπους µέλη της Παγκ σµιας Κοιν τητας. Να ευαισθητοποιηθο ν πάνω στα παγκ σµια προβλήµατα και να προβληµατιστο ν για τις αιτίες, τις συνέπειες και τους τρ πους αντιµετώπισής τους. Να συνειδητοποιήσουν τι µέσα απ τη δράση των πολιτών του κ σµου και την ευαισθητοποίησή τους µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Να αναπτ ξουν ακ µα περισσ τερο τις διαθεµατικές έννοιες άτοµο σ νολο και αλληλεπίδραση. ιεξαγωγή του µαθήµατος Με το διάλογο των ηρώων και τις φωτογραφίες στο βιβλίο του µαθητή δίνεται το ερέθισµα για να συζητήσουµε µε τους µαθητές για τα παγκ σµια προβλήµατα και να οδηγηθο µε µαζί τους στη διαπίστωση τι αυτά είναι προβλήµατα που αφορο ν λους τους ανθρώπους. Επίσης µπορο µε να αναζητήσουµε τις αιτίες αυτών των ζητηµάτων και να προβληµατιστο µε πάνω στο ρ λο που έχει διαδραµατίσει η ανθρώπινη δραστηρι τητα στη δηµιουργία και τη δι γκωσή τους. Τα σηµαντικ τερα παγκ σµια προβλήµατα είναι: Η φτώχεια Πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη ζουν κάτω απ το ριο της φτώχειας. Αυτ σηµαίνει τι οι άνθρωποι αυτοί στερο νται αγαθά απαραίτητα για τη ζωή τους. Σε πολλές χώρες του κ σµου η ανεργία, η υποαπασχ ληση αλλά και η εργασία µε πολ χαµηλή αµοιβή, πως και η έλλειψη παιδείας έχουν φέρει πολλο ς πολίτες σε αυτήν την κατάσταση. Ορισµένοι αναγκάζονται να µεταναστε σουν σε άλλες χώρες για να αναζητήσουν καλ τερη τ χη κι έτσι γίνονται οικονοµικοί µετανάστες. Οι πρόσφυγες Τα παιδιά πρόσφυγες Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 ένοπλες συρράξεις και έκτακτες καταστάσεις χτ πησαν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, τα οποία εκτοπίστηκαν ή έγιναν πρ σφυγες. Στη δεκαετία που µεσολάβησε απ την υιοθέτηση της Σ µβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιο, το 1989, πάνω απ παιδιά σκοτώθηκαν και πάνω απ παιδιά τραυµατίστηκαν ή έµειναν ανάπηρα σε ένοπλες συγκρο σεις, παιδιά έµειναν άστεγα, τουλάχιστον έµειναν ορφανά ή αποχωρίσθηκαν τους δικο ς τους και παιδιά απέκτησαν ψυχολογικά τρα µατα. Σ µφωνα µε τη UNICEF, το 50% των 57,4 εκατοµµυρίων εκτοπισµένων ατ µων λ γω εν πλων συρράξεων σε λο τον κ σµο, είναι παιδιά. Τα παιδιά-πρ σφυγες καταβάλλουν βαρ τατο τίµηµα, υποσιτίζονται, µαστίζονται απ ασθένειες, δεν εµβολιάζονται και δεν πάνε σχολείο. Και µ νο η περιαγωγή τους σε κατάσταση προσφυγιάς προκαλεί ανεπο λωτες βλάβες στον παιδικ ψυχισµ. Το ενδιαφέρον για τα παιδιά αποτελεί άλλωστε και µέσο αντιµετώπισης της βίας. Οι π λεµοι δεν πρ κειται να σταµατήσουν αλλά η UNICEF σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµο ς - πως η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρ σφυγες, η ιεθνής Επιτροπή του Ερυθρο Σταυρο προσπαθο ν να µετριάσουν τις συνέπειες των πολέµων στα γυναικ παιδα. Οι πόλεµοι και οι συγκρούσεις Παρά τον περιορισµ των εν πλων συγκρο σεων παραµένει το πρ βληµα της επίλυσης των ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

3 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α διαφορών µεταξ κρατών αλλά και άλλων οµάδων ανθρώπων µε τη βία. Οι βίαιες αυτές συγκρο σεις µπορεί να οφείλονται σε διαφορές οικονοµικές, θρησκευτικές και άλλες. Οι συνέπειες των συγκρο σεων είναι πολ σηµαντικές αφο χάνονται ανθρώπινες ζωές και προκαλο νται πολλές υλικές ζηµιές. Σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφ γουν ως πρ σφυγες σε ξένες χώρες. Την ίδια στιγµή, υπάρχει εκτεταµένη βία τ σο στο βιοµηχανικ, σο και στον αναπτυσσ µενο κ σµο. Η ρύπανση του περιβάλλοντος Η επιστήµη και η τεχνολογία τα τελευταία χρ νια έχουν κάνει άλµατα. Το γεγον ς αυτ έχει βέβαια θετικές συνέπειες, καθώς διευκολ νει τη ζωή του ανθρώπου, µως έχει δηµιουργήσει και σηµαντικά προβλήµατα στον ίδιο τον πλανήτη µας. Η ατµ σφαιρα ρυπαίνεται απ καυσαέρια, τα νερά απ τα διαφ ρων ειδών λ µατα, ενώ πολλά είδη ζώων κινδυνε ουν να εξαφανιστο ν εξαιτίας των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Επιβάλλεται να βρεθο ν λ σεις για το πρ βληµα µε τις προσπάθειες και των κρατών αλλά και των ευαισθητοποιηµένων πολιτών σε λον τον κ σµο γιατί η ρ πανση του περιβάλλοντος είναι ένα πρ βληµα επιβίωσης για το ανθρώπινο είδος. ραστηριότητα Η δραστηρι τητα που ολοκληρώνει το κεφάλαιο έχει στ χο µέσα απ ένα παιχνίδι ρ λων να βοηθήσει τους µαθητές να γνωρίσουν βιωµατικά τα παγκ σµια προβλήµατα και να αναζητήσουν λ σεις γι αυτά. Έτσι θα οδηγηθο ν στον προβληµατισµ για τα ζητήµατα παγκ σµιου ενδιαφέροντος (φτώχεια, π λεµοι, ασθένειες, µ λυνση περιβάλλοντος) και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε αυτά. Στη δραστηρι τητα αυτή υπάρχει σ νδεση µε το µάθηµα της Γεωγραφίας. Αξιολόγηση Με διερευνητικές ερωτήσεις, συµµετοχικές και βιωµατικές δραστηρι τητες, καθώς και µε τα παραδείγµατα και τις εικ νες που θα επεξεργαστο ν οι µαθητές διαπιστώνει ο εκπαιδευτικ ς το βαθµ ευαισθητοποίησης των µαθητών στα προβλήµατα που απασχολο ν τον πλανήτη. Η ευαισθητοποίηση των µικρών µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος αλλά και σε προβλήµατα που αντι- µετωπίζουν άνθρωποι του πλανήτη (φτώχεια, π λεµοι κ.ά) θα είναι η ελπίδα για τη µελλοντική εξάλειψή τους. Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ιεθνών Οργανισµών Στόχοι του µαθήµατος Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να γνωρίσουν τους κυρι τερους διεθνείς οργανισµο ς και οργανώσεις. Να κατανοήσουν τη λειτουργία των διεθνών οργανισµών και οργανώσεων. Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία που έχει η αλληλοκαταν ηση και η συνεργασία των λαών για την ειρηνική συν παρξή τους. Να κατανοήσουν τον ρ λο, τον σκοπ και τη χρησιµ τητα αυτών των οργανισµών. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 71

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ιεξαγωγή του µαθήµατος (Η συγκεκριµένη διδακτική εν τητα θα ολοκληρωθεί σε δ ο διδακτικές ώρες). Με αφορµή το διάλογο µεταξ των ηρώων, το κείµενο και τις εικ νες σχετικά µε τις ιεθνείς Οργανώσεις αρχίζει η συζήτηση για το θέµα της εν τητας. Γίνεται κατανοητ τι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και γι αυτ το λ γο κάθε κράτος φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε άλλα κράτη για τη σ σταση των ιεθνών Οργανισµών. Στη συνέχεια χρειάζεται να γίνει ο διαχωρισµ ς µεταξ ιεθνών Οργανισµών, στους οποίους συµµετέχουν οι κυβερνήσεις, πως ο Ο.Η.Ε. και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, πως η Action aid, οι Γιατροί Χωρίς Σ νορα κτλ. Τονίζεται ιδιαίτερα ο ρ λος και η σηµασία της συµβολής λων µας στις δραστηρι τητες των οργανισµών και στην επίτευξη των στ χων τους. Για διευκ λυνση του εκπαιδευτικο, παρατίθενται πληροφορίες για τους σηµαντικ τερους διεθνείς οργανισµο ς και τις οργανώσεις: UNESCO Η αποστολή της UNESCO είναι: Να ενθαρρ νει τα διάφορα κράτη να υπογράψουν τη Συνθήκη του 1972 και να εξασφαλίσουν την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς τους. Να ενθαρρ νει τα κράτη-µέλη της Συνθήκης να προτείνουν περιοχές µέσα στην επικράτειά τους για να συµπεριληφθο ν στον κατάλογο της Παγκ σµιας Κληρονοµιάς. Να ενθαρρ νει τα κράτη-µέλη της Συνθήκης να δηµιουργήσουν συστήµατα ελέγχου, που θα αναφέρουν σε τακτική βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η προστασία των χωρών της Παγκ σµιας Κληρονοµιάς της επικράτειάς τους. Να βοηθήσει τα κράτη-µέλη να προστατε σουν τις χώρες της Παγκ σµιας Κληρονοµιάς, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και επαγγελµατική εκπαίδευση. Να προωθήσει την παρουσία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς. Να ενθαρρ νει τη διεθνή συνεργασία για τη διαφ λαξη της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς. (Πηγή: UNICEF H UNICEF, η οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά, ιδρ θηκε στις 11 εκεµβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Στη δεκαετία του 50, η UNICEF συµµετείχε στις διεθνείς εκστρατείες εξάλειψης των επιδηµικών ασθενειών, το 60 ήταν η δεκαετία της ανάπτυξης, το 70 η εποχή των εναλλακτικών λ σεων, το 80 η εκστρατεία για την επιβίωση των παιδιών, το 90 η δεκαετία των δικαιωµάτων του παιδιο ενώ ο 21ος αιώνας θα ανήκει στα παιδιά χάρη στους υποστηρικτές της UNICEF. Το έτος 1977 ιδρ θηκε η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, µε σκοπ την πληροφ ρηση των Ελλήνων για την κατάσταση των παιδιών και των µητέρων τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη, την πώληση προϊ ντων (κάρτες, τετράδια, παιχνίδια, είδη γραφείου κ.ά.) και τη συλλογή π ρων µέσω δωρεών για τη χρηµατοδ τηση προγραµµάτων ανάπτυξης ή επείγουσας ανάγκης σε σχεδ ν 160 χώρες του αναπτυσσ µενου κ σµου και της Ανατολικής Ευρώπης. 11 εκεµβρίου - Ηµέρα του Παιδιο : Στην Ελλάδα, η γενέθλια ηµέρα της UNICEF γιορτάζεται ως Ηµέρα του Παιδιο. Στην Ελλάδα, πρώτος πρεσβευτής καλής θέλησης υπήρξε ο Αντώνης Σαµαράκης. Ο Αντώνης Σαµαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το Σπο δασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Με µε- 72 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

5 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α γάλη κοινωνική δράση υπήρξε απ τους δηµοφιλέστερους Έλληνες τ σο ως συγγραφέας σο και ως ενεργ ς πολίτης. Έχει υποστηρίξει λες τις ενηµερωτικές και ανθρωπιστικές εκστρατείες της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF και έχει δώσει εκατοντάδες συνεντε ξεις στα ΜΜΕ για τη UNICEF και την προσφορά της προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Τα πρωτ τυπα σ ντοµα διηγήµατά του κ σµησαν και εξακολουθο ν να κοσµο ν τα εξώφυλλα των τετραδίων της UNICEF που πωλο νται στην Ελλάδα. Για 20 χρ νια προσέφερε ανεκτίµητη βοήθεια στην UNICEF. Το 1984 ως επικεφαλής της ελληνικής εκστρατείας ενάντια στο λιµ στην Αιθιοπία έγραψε τα κείµενα της ταινίας του Παντελή Βο λγαρη "Αιθιοπία: Οδοιπορικ Θανάτου και Οδοιπορικ Ζωής". Με την ακο ραστη προσφορά του βοήθησε να αναγνωρισθεί η UNICEF στη συνείδηση του κ σµου ως ένας αποτελεσµατικ ς και αξι πιστος οργανισµ ς που αγωνίζεται σκληρά για τα παιδιά. Τα βιβλία του µεταφράστηκαν σε περισσ τερες απ 30 γλώσσες. «Το Λάθος», «Ζητείται Ελπίς», «Σήµα Κινδ νου», «Αρνο µαι», «Το ιαβατήριο», «Η Κ ντρα», «Αυτοβιογραφία 1919-», «Εν Ον µατι», είναι µερικά απ τα πολυδιαβασµένα έργα του. ιαπραγµατε ονται θέµατα, πως η ειρήνη, η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσ νη, η δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. λο του το έργο είναι εµπνευσµένο απ την αγάπη του για τα παιδιά. ιηγήµατά του έχουν συµπεριληφθεί σε ελληνικά και ξένα σχολικά και πανεπιστηµιακά βιβλία. Κάποια έχουν µεταφερθεί στον κινηµατογράφο και την τηλε ραση. Εργάσθηκε ως εµπειρογνώµων της ιεθνο ς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωµένων Εθνών σε πολλές χώρες για κοινωνικά θέµατα. Το 1989 ανακηρ χθηκε απ τη UNICEF πρώτος Έλληνας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης για τα παιδιά του κ σµου, τίτλο που τίµησε επάξια µέχρι το τέλος της ζωής του µε την αφοσίωση και ανιδιοτελή προσφορά του. Έχει βραβευθεί απ πολλο ς φορείς, κυβερνητικο ς και µη, τ σο για το συγγραφικ έργο του σο και για την κοινωνική του δράση. Πέθανε τον Α γουστο του 2003 σε ηλικία 84 ετών. Πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF στην Ελλάδα είναι επίσης η ακαδηµαϊκ ς Ελένη Γλ κατζη-αρβελέρ. (Πηγή: ) Στο βιβλίο του µαθητή παρατίθεται η ιστορία της µε τρ πο ε χρηστο και ευχάριστο για τα παιδιά. Action Aid H ActionAid Ελλάς, µέλος της διεθνο ς οργάνωσης ActionAid International, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα απ το 1998 µε στ χο την ευαισθητοποίηση του κοινο στο παγκ σµιο πρ βλη- µα της φτώχειας, τη δηµιουργία δεσµών αλληλεγγ ης µεταξ των Ελλήνων πολιτών και των κατοίκων των αναπτυσσ µενων χωρών, ενώ παράλληλα συµµετέχει ενεργά στις εκστρατείες της διεθνο ς οργάνωσης για την καταπολέµηση της φτώχειας στον πλανήτη. H ActionAid International ιδρ θηκε τον Ιανουάριο του 2004 ταν τα τοπικά γραφεία της οργάνωσης στη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία ενώθηκαν σχηµατίζοντας τη διεθνή ActionAid µε έδρα το Γιοχάνεσµπουργκ στη Ν τια Αφρική. H ActionAid International διοικείται απ ιεθνές ιοικητικ Συµβο λιο, εργάζεται µεθοδικά, µε αποτελεσµατικ τητα και διαφάνεια και υπηρετεί τις θεµελιώδεις αρχές της ισ τητας, του σεβασµο και της αλληλεγγ ης µεταξ των ανθρώπων. H ActionAid International αριθµεί σήµερα περισσ τερους απ ευαισθητοποιηµένους πολίτες σε λον τον κ σµο που υποστηρίζουν την τοπική, εθνική και παγκ σµια δράση της οργάνωσης µε σκοπ την καταπολέµηση της φτώχειας σε λα τα επίπεδα: τοπικά, στις κοιν τητες που ζουν οι φτωχ τεροι των φτωχών, εθνικά, στις χώρες που ορίζουν την εθνική στρατηγική, αλλά και παγκ σµια, στη διεθνή κοιν τητα που λαµβάνονται οι αποφάσεις που ορίζουν το µέλλον λων των χωρών του κ σµου. (Πηγή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 73

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Α 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα WWF (World Wide Fund for Nature) Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF ÏÏ αποτελεί κοµµάτι της διεθνο ς οικογένειας του WWF (World Wide Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται απ 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περισσ τερες απ 100 χώρες. Ιδρ θηκε το 1990 απ τον Λουκ Χ φµαν µε την υποστήριξη του Έλληνα αρχιτέκτονα Θ µιου Παπαγιάννη, ως αυτ νοµη εθνική οργάνωση µε δικ της διοικητικ συµβο λιο. Έχει τη νοµική µορφή Κοινωφελο ς Ιδρ µατος µε έδρα την Αθήνα. Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλο σια βιοποικιλ τητα της Ελλάδας ως αναπ σπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να εµποδίσει και µακροπρ θεσµα να αντιστρέψει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, στοχε οντας στην αρµονική συν παρξη ανθρώπου και φ σης. Η δράση του WWF στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1969, πριν απ τη σ σταση της εθνικής οργάνωσης, µε πρώτο σταθµ τη συµβολή στην αποκατάσταση του δάσους της Καισαριανής στον Υµηττ. Στη συνέχεια, στήριξε το πρ γραµµα προστασίας Πρεσπών και βοήθησε στην πραγµατοποίηση συνεδρίου για τους ελληνικο ς υγρ τοπους. Απ την ίδρυσή του το 1990, το WWF Ελλάς έχει υλοποιήσει περισσ τερα απ 70 προγράµ- µατα δράσης. Αυτά αφορο ν τους τοµείς της ενεργο ς προστασίας και διαχείρισης του φυσικο περιβάλλοντος (προγράµµατα πεδίου ), τη διοργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, την τεκµηρίωση παρεµβάσεων σε θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, αλλά και την υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26, Αθήνα Τηλ , Fax: Greenpeace Η Greenpeace είναι ίσως η δυναµικ τερη διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση στον πλανήτη και ιδρ θηκε το 1971 ταν τρεις Καναδοί, οι Jim Bohlen, Irvin Stowe Î È Paul Cote, επιχείρησαν να σταµατήσουν τις προγραµµατισµένες πυρηνικές δοκιµές των Η.Π.Α. στην περιοχή Αµτσίκα της Αλάσκα. Οι ακτιβιστές δεν κατάφεραν να σταµατήσουν τις δοκιµές και συνελήφθησαν, αλλά το τολµηρ εγχείρηµά τους έγινε γνωστ σε ολ κληρο τον πλανήτη, αναγκάζοντας τις αµερικανικές αρχές να τους απελευθερώσουν και να µη χρησιµοποιήσουν ποτέ ξανά την περιοχή σαν πεδίο πυρηνικών δοκιµών. Σήµερα, η Greenpeace έχει παρουσία σε σαράντα δ ο χώρες και πάνω απ τρία εκατοµµ ρια υποστηρικτές. Έχοντας ως αρχές τη µη-βία, την άµεση δράση και την ανεξαρτησία απ κ µµατα, κυβερνήσεις και οικονοµικά συµφέροντα, αγωνιζ µαστε για νερ και τροφή χωρίς τοξικές ουσίες και µεταλλαγµένα, για κλίµα που ευνοεί την ανάπτυξη ζωής αντί να την καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλο σια σε ζωή. Αγωνιζ µαστε για έναν ειρηνικ κ σµο, που ο πυρηνικ ς εφιάλτης θα ανήκει οριστικά στο παρελθ ν. (Πηγή: ραστηριότητα Στο πρώτο µέρος της δραστηρι τητας το αντικείµεν µας είναι η Greenpeace και η σηµασία της συµµετοχής κάθε νέου ανθρώπου σε δραστηρι τητες που µπορο ν να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων του πλανήτη, είτε µε πιο ορθολογική χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, είτε µε άµεση δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, είτε µε συµβολή στην ενηµέρωση του κ σµου για τα θέµατα αυτά. 74 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

7 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί η σηµασία της συνεργασίας µε άλλους ανθρώπους µε κοιν στ χο, ενδιαφέρον και αγώνα για ένα καλ τερο µέλλον για λους. Στο δε τερο µέρος οι µαθητές µπορο ν να συζητήσουν ελε θερα σε ποια οργάνωση θα ήθελαν να γίνουν µέλη, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. Στ χος µας εδώ είναι να ευαισθητοποιηθο ν τα παιδιά ως προς τα παγκ σµια προβλήµατα και να συνειδητοποιήσουν τι µέσα απ τη συλλογική δράση πολλά απ αυτά τα προβλήµατα µπορο ν να αντιµετωπισθο ν σε ικανοποιητικ βαθ- µ, απαλ νοντας έτσι τον π νο πολλών συνανθρώπων µας. Αξιολόγηση Με διερευνητικές ερωτήσεις, µε διάλογο και µε τη βοήθεια των εικ νων ο εκπαιδευτικ ς, θα εκτι- µήσει αν οι µαθητές πήραν πληροφορίες για τους ιεθνείς Οργανισµο ς, αν συνειδητοποίησαν το σκοπ τους, την προσφορά και τη χρησιµ τητά τους στην προστασία και την ασφάλεια των λαών. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 75

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Τα ανθρώπινα δικαιώµατα Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Στόχοι του µαθήµατος ιεξαγωγή του µαθήµατος 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να συνειδητοποιήσουν τα κοινά δικαιώµατα λων των ανθρώπων. Να κατανοήσουν τι τα δικαιώµατα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά ανεξάρτητα απ ηλικία, φ λο, φυλή, θρήσκευµα ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά. Να προβληµατιστο ν σε σχέση µε το σεβασµ των στοιχειωδών δικαιωµάτων τους. Να γνωρίσουν τις δράσεις και τις οργανώσεις που ασχολο νται µε τα ανθρώπινα δικαιώ- µατα. Να ευαισθητοποιηθο ν στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να αναπτ ξουν το σεβασµ των δικαιωµάτων του άλλου ως κοσµοθεωρία και τρ πο ζωής. Με αφορµή το δηµοσίευµα, ο δάσκαλος κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών για συζήτηση σχετικά µε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Εκτ ς απ το δικαίωµα στη ζωή, µπορεί να αναφερθεί στο δικαίωµα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας κ.ά. Η συζήτηση συνεχίζεται µε την επισήµανση τι αυτά τα δικαιώµατα πρέπει να προστατε ονται και να γίνονται σεβαστά απ λα τα κράτη και για λους τους ανθρώπους. Αυτ συµφωνήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το εκέµβριο του 1948, ταν υπογράφτηκε η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Παραθέτουµε βασικές πληροφορίες: Οικουµενική διακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου συντάχθηκε το 1948 µε σκοπ τη διαφ λαξη των βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε έναν κ σµο που µετά το Β Παγκ σµιο Π λεµο είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί την ανάγκη της ειρηνικής συµβίωσης των λαών, αλλά και τη σηµασία του σεβασµο του κάθε ατ µου ως ξεχωριστής οντ τητας. Με αυτ επιχειρήθηκε η αποφυγή πράξεων βαρβαρ τητας που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικ τητας. Μερικά απ τα βασικά άρθρα της ιακήρυξης είναι: Άρθρο 1 λοι οι άνθρωποι γεννιο νται ελε θεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση και οφείλουν να συµπεριφέρονται µεταξ τους µε πνε µα αδελφοσ νης. Άρθρο 2 Κάθε άνθρωπος δικαιο ται να επικαλεστεί λα τα δικαιώµατα και λες τις ελευθερίες που προκηρ σσει η παρο σα ιακήρυξη, χωρίς καµιά απολ τως διάκριση, ειδικ τερα ως προς το φ λο, τη γλώσσα, τις θρησκείες ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Επίσης δεν είναι επιτρεπτ να γίνεται κα- µία διάκριση εξαιτίας του πολιτικο, νοµικο ή διεθνο ς καθεστώτος της χώρας απ την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρ κειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπ κηδεµονία ή υπ εξουσία ή που βρίσκεται υπ οποιονδήποτε άλλο περιορισµ κυριαρχίας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

9 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β Τα ανθρώπινα δικαιώµατα Άρθρο 3 Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. Ολ κληρη η ιακήρυξη υπάρχει στο λογισµικ του µαθήµατος, αλλά και στην ιστοσελίδα του ελληνικο τµήµατος της ιεθνο ς Αµνηστίας, στη διε θυνση: (www.amnesty.org.gr; Στη συνέχεια συζητάµε για το έργο της ιεθνο ς Αµνηστίας στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η συζήτηση αυτή ξεκινά µε αφορµή το διάλογο µεταξ των ηρώων, το κείµενο και τις εικ νες. ιεθνής Αµνηστία Η ιεθνής Αµνηστία είναι ένα παγκ σµιο κίνηµα ανθρώπων που αγωνίζονται για το σεβασµ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε λον τον πλανήτη. Τα µέλη και οι υποστηρικτές της ιεθνο ς Αµνηστίας απευθ νουν έκκληση να σταµατήσουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κινητοποιο ν την κοινή γνώµη για να ασκήσει πίεση, ώστε να προληφθο ν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στηρίζουν τη δράση της οργάνωσης µέσω των οικονοµικών συνεισφορών των µελών. Τα µέλη της ιεθνο ς Αµνηστίας προέρχονται απ πολλο ς διαφορετικο ς πολιτισµο ς και έχουν διαφορετικές πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Τους ενώνει η αφοσίωσή τους να εργαστο ν για έναν κ σµο, που λοι οι άνθρωποι θα ζουν µε αξιοπρέπεια, ελε θεροι και πραγµατικά ασφαλείς. (Πηγή: Με αφορµή τις εικ νες και τις πληροφορίες για τη συµµετοχή και την υποστήριξη σε δράσεις της ιεθνο ς Αµνηστίας, συζητάµε µε τα παιδιά και γράφουµε κάρτες για να δηλώσουµε και τη δική µας υποστήριξη στο έργο της ιεθνο ς Αµνηστίας. Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικ µπορο ν να αναζητήσουν επιπλέον υλικ στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στο βιβλίο του µαθητή και στο λογισµικ που συνοδε ει το βιβλίο. ραστηριότητα Με τη δραστηρι τητα που ολοκληρώνει την εν τητα οι µαθητές καλο νται να προβληµατιστο ν ως προς το θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που παραβιάζονται, ταν προκ πτουν µαζικές καταστροφές, πως αυτή του Τσερνοµπίλ. Συζητο ν ελε θερα και αναζητο ν ίσως τρ πους ανακο φισης της συγκεκριµένης περιοχής απ τα προβλήµατα που ακ µα αντιµετωπίζει. Αξιολόγηση Η αξιολ γηση στη συγκεκριµένη εν τητα θα πραγµατοποιηθεί µε τη διεξαγωγή του διαλ γου που προκαλεί η δραστηρι τητα στο βιβλίο του µαθητή. Ο εκπαιδευτικ ς µπορεί να παρατηρήσει και το βαθµ κατάκτησης της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά και το βαθµ ευαισθητοποίησης των µαθητών του πάνω σε αυτά. Σηµαντικ είναι επίσης να κατανοήσουν οι µαθητές τη σηµασία της παρξης της ιεθνο ς Αµνηστίας και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαι τητα των δράσεών της. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 77

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Τα ανθρώπινα δικαιώµατα Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού Στόχοι του µαθήµατος Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να συνειδητοποιήσουν τι τα παιδιά ως ευαίσθητη κοινωνική οµάδα έχουν ανάγκη απ ειδική προστασία και µέριµνα τ σο πριν σο και µετά τη γέννησή τους. Να γνωρίσουν τι τα δικαιώµατα του παιδιο προστατε ονται σήµερα απ τη Σ µβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιο, η οποία έχει επικυρωθεί απ τα περισσ τερα κράτη στον κ σµο. Να γνωρίσουν τα βασικά δικαιώµατα που έχουν ως παιδιά και να ευαισθητοποιηθο ν απέναντι σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους. Να αναπτ ξουν ακ µα περισσ τερο τις διαθεµατικές έννοιες άτοµο σ νολο και αλληλεπίδραση. ιεξαγωγή του µαθήµατος Με αφορµή το διάλογο µεταξ των ηρώων, τις εικ νες και το κείµενο που ακολουθεί, ξεκινά η συζήτηση για τα δικαιώµατα του παιδιο. Κρίνεται σκ πιµο να γίνει εκτενής αναφορά στη Σ µβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιο, που υπάρχει στο λογισµικ του µαθήµατος και στην ιστοσελίδα της Unicef (www.unicef.gr ). Η Σ µβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιο υιοθετήθηκε οµ φωνα απ τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου του Έως σήµερα έχει επικυρωθεί απ 191 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει δ ο. Η Ελλάδα την επικ ρωσε στις 2 εκεµβρίου του 1992.Περιλαµβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες δικαιωµάτων, πως υποδεικν ονται στο βιβλίο του µαθητή. Οι κατηγορίες αυτές είναι: Α. ικαιώµατα επιβίωσης Β. ικαιώµατα ανάπτυξης - εξέλιξης Γ. ικαιώµατα προστασίας. ικαιώµατα συµµετοχής Η παρατήρηση των εικ νων και η συµπλήρωση των βασικών δικαιωµάτων που εικονίζονται, θα είναι η αφορµή να προβληµατιστο ν οι µαθητές σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών που παραβιάζονται και για τους τρ πους αντιµετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Συνεχίζοντας, αναφερ µαστε στους φορείς εκείνους που µπορο ν να υπερασπιστο ν τα δικαιώµατα των παιδιών, πως ο Κ κλος ικαιωµάτων του Παιδιο απ το Συνήγορο του Πολίτη. Μπορο µε να βρο µε µαζί µε τους µαθητές περισσ τερα στοιχεία στην ιστοσελίδα που παρατίθεται στο βιβλίο του µαθητή. ραστηριότητες 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 1. Η δραστηρι τητα ευαισθητοποιεί τους µαθητές σε θέµατα παραβίασης των δικαιωµάτων του παιδιο ειδικά σε περι δους πολέµου. Το σηµείωµα του Α. Σαµαράκη λειτουργεί ως ερέθισµα για να ξεκινήσει η συζήτηση και να καταγράψουν τα παιδιά τα δικαιώµατα που παραβιάζονται σε περιπτώσεις πολεµικών συγκρο σεων, πως το δικαίωµα στη ζωή, στο παιχνίδι, στην ασφάλεια, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, στην ελευθερία της έκφρασης, στην εκπαίδευση κ.ά. 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

11 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β Τα ανθρώπινα δικαιώµατα 2. Η δραστηρι τητα αυτή έχει στ χο να προβληµατίσει τα παιδιά πάνω στο θέµα της παραβίασης των δικαιωµάτων του παιδιο και των δράσεων που µπορο ν να συµβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης. Αξιολόγηση Με τη συζήτηση που θα γίνει µε αφορµή τις δραστηρι τητες στο βιβλίο του µαθητή, ο εκπαιδευτικ ς µπορεί να εκτιµήσει το βαθµ επιτυχίας των στ χων της διδασκαλίας. Με διερευνητικές ερωτήσεις και συµµετοχικές δραστηρι τητες ο εκπαιδευτικ ς ελέγχει κατά π σο οι µαθητές συνειδητοποίησαν τι λα τα παιδιά έχουν ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και τι τα δικαιώµατά τους διασφαλίζονται απ λα σχεδ ν τα κράτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 79

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ GREENPEACE

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ GREENPEACE ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 Το φυσικό περιβάλλον είναι το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών. Είναι ο χώρος όπου γεννιέται, αναπτύσσεται και πεθαίνει ο άνθρωπος, γι αυτό είναι χρέος μας να το προστατέψουμε. Η ΙΔΡΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας Μετά την πτώση του κομμουνιστικο καθεστώτος στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας και συμμετοχής της στις πολιτικές εξελίξεις οδήγησε το 1991 στην ίδρυση της ημοκρατικής Ένωσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΜΕΡΟΣ: ΒΗΜΑΤΑ. «Ίσως όλοι γεννηθήκαµε ξέροντας ότι έχουµε δικαιώµατα απλώς χρειάζεται να µας το υπενθυµίζουν» Ρουµάνος Εκπαιδευτής Ε. Α..

ΠΡΩΤΑ ΜΕΡΟΣ: ΒΗΜΑΤΑ. «Ίσως όλοι γεννηθήκαµε ξέροντας ότι έχουµε δικαιώµατα απλώς χρειάζεται να µας το υπενθυµίζουν» Ρουµάνος Εκπαιδευτής Ε. Α.. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: Τι είναι τα Ανθρώπινα ικαιώµατα; Τι είναι η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα; Συχνές Ερωτήσεις σχετικά µε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ)

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ) Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ Β ηµοτικό Σχολείο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία.

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία. Η (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1981 με στόχο την αλληλεγγύη με τα κινήματα των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 40 χρόνια. ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική δράση

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 40 χρόνια. ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική δράση Γιατροί Χωρίς Σύνορα 40 χρόνια ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική δράση Η ταυτότητά μας Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση Προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2551 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105559/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος βασι κών ικανοτήτων «Πολιτειακή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του ΚΧΠΒ στην παρούσα φάση είναι οι εξής:

Οι στόχοι του ΚΧΠΒ στην παρούσα φάση είναι οι εξής: Οι στόχοι του ΚΧΠΒ στην παρούσα φάση είναι οι εξής: Παγκόσμιος πυρηνικός αφοπλισμός Κατάργηση των πυρηνικών όπλων Αποκήρυξη των βίαιων προσεγγίσεων επίλυσης των συγκρούσεων Σταδιακή και αναλογική μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση Παιδιά με αναπηρία, ορατά σε όλα τα σχολεία! Απριλίου 2016

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση Παιδιά με αναπηρία, ορατά σε όλα τα σχολεία! Απριλίου 2016 Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2016 Παιδιά με αναπηρία, ορατά σε όλα τα σχολεία! 16-23 Απριλίου 2016 Συμμετοχή της Δ τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας στην Παγκόσμια Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα: Ευέλικτη ζώνη Περιβαλλοντική εκπαίδευση Τάξη: ΣΤ ηµοτικού Σχολείου Γνωστικά αντικείµενα: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 KEΦAΛAIO 2 ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 Oπ M ƒπ πoà B ø πo OÀ ÂÚ ÏË Ë Hπαρο σα μελέτη έχει ως στ χο τη διερε νηση των τρ πων με τους οποίους τα παιδιά προσχολικής και σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. αναστοχασμ ς!... 45 Το τέταρτο μυστικ της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλ τρ πο 53

Περιεχ μενα. αναστοχασμ ς!... 45 Το τέταρτο μυστικ της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλ τρ πο 53 Περιεχ μενα Ευχαριστίες....................................................... 5 Πρ λογος......................................................... 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητικ υπ βαθρο KEΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

22 Απριλίου, Ηµέρα της Γης: Τα γενέθλια του παγκόσµιου περιβαλλοντικού κινήµατος

22 Απριλίου, Ηµέρα της Γης: Τα γενέθλια του παγκόσµιου περιβαλλοντικού κινήµατος 22 Απριλίου, Ηµέρα της Γης: Τα γενέθλια του παγκόσµιου περιβαλλοντικού κινήµατος Στις 22 Απριλίου 1970, 20 εκατοµµύρια άνθρωποι κατέκλυσαν δρόµους, πάρκα, αµφιθέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους από άκρη

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 Κύριοι Πρόεδροι, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 2 ο ηµοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης ηµοτικό Σχολείο Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ;

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; AQUA 2010 23_10_2010 Φωτοπούλου Αντωνία-Αγγελική Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Κατάρτισης ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2012»

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2012» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΘΗΝΑ: 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.:46189 ΠΡΟΣ ΑΔΑ: Β4ΣΠΟΞ7Μ-1ΜΙ Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Στόχος: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικό υλικό από την Κένυα και να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα